PRAWNE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI UCHODŹCÓW W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI UCHODŹCÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 Dawid Cegiełka, Katarzyna Gracz, Agnieszka Jasiakiewicz, Witold Klaus, Bartosz Smoter, Katarzyna Wencel, Grzegorz Wilga PRAWNE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI UCHODŹCÓW W POLSCE KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW pod redakcją Witolda Klausa stan prawny na dzień 30 czerwca 2008 r. Warszawa 2008

2 Autorzy: Dawid Cegiełka (rozdział 8), Katarzyna Gracz (rozdział 3), Agnieszka Jasiakiewicz (rozdział 2), Witold Klaus (rozdział 1, 4, 9 pkt 1-7., 12), Bartosz Smoter (rozdział 9 pkt 8., 10, 11), Katarzyna Wencel (rozdział 5), Grzegorz Wilga (rozdział 6). Aktualizacja: Dawid Cegiełka, Grzegorz Wilga. Redakcja naukowa: dr Witold Klaus Recenzja: prof. Irena Rzeplińska, Dorota Rosiecka Redakcja językowa: Monika Myszor-Ciecieląg Redakcja techniczna: Dagmara Woźniakowska Projekt okładki: Krzysztof Łagodziński Publikacja powstała w ramach wspólnego projektu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Instytutu Spraw Publicznych pt. Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, poglądy w niej wyraŝone nie odzwierciedlają w Ŝadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Copyright by: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ISBN: Wydanie II poprawione, Warszawa 2008 Wydawca: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Al. 3 Maja 12 lok. 510, Warszawa tel./fax

3 Spis treści 1. Wstęp Pomoc integracyjna Prawo do pomocy integracyjnej Znaczenie pojęcia integracja Zakres podmiotowy prawa do pomocy integracyjnej Organy odpowiedzialne za realizację działań integracyjnych Elementy programu integracyjnego Tryb przyznawania pomocy Przesłanki ograniczenia lub wstrzymania IPI oraz odmowy udzielenia pomocy Praca, bezrobocie i działalność gospodarcza Zatrudnienie Prawo do wykonywania pracy zarobkowej bez dodatkowego zezwolenia Zasady prawa pracy Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy Bezrobocie Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa Działalność gospodarcza Swoboda działalności gospodarczej Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Zawiązywanie spółek prawa handlowego Prawo do zakładania spółdzielni socjalnych Prawo do edukacji Prawo do nauki Prawo do nauki w przedszkolach Prawo do nauki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Prawo do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych Prawo do kształcenia ustawicznego Egzekucja realizacji obowiązku szkolnego Dodatkowa pomoc dla uczniów Prawo do korzystania z bezpłatnej nauki języka polskiego Prawo do otrzymania pomocy materialnej Koszty pobierania nauki przez cudzoziemców Inne przepisy dotyczące korzystania z systemu oświaty przez cudzoziemców Prawo do nauki na studiach wyŝszych Mieszkalnictwo Najem Definicja najmu Wypowiedzenie umowy najmu Eksmisja Lokale socjalne... 90

4 2. Kupno mieszkania Meldunek Pomoc społeczna Prawo do pomocy społecznej Prawo do pomocy społecznej Świadczenia pienięŝne Świadczenia niepienięŝne Świadczenia rodzinne Uzyskanie świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych Zatrudnienie socjalne Dokumenty Nadanie numeru PESEL Nadanie numeru NIP Wymiana prawa jazdy Wymiana karty pobytu Nostryfikacja dyplomów oraz świadectw Wybrane problemy prawa rodzinnego Łączenie rodzin Zawarcie małŝeństwa Zgłoszenie urodzin dziecka Obywatelstwo dzieci Rejestracja zgonu oraz uznanie za zmarłego Rejestracja zgonu Uznanie za zmarłego Sądowe stwierdzenie zgonu Ochrona zdrowia i orzekanie o niepełnosprawności Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego ubezpieczenia Osoby, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne, tj. mogą leczyć się bezpłatnie Dokument ubezpieczenia Wybór lekarza i innych świadczeniodawców Uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej Świadczenia dentystyczne Obowiązek leczenia Orzekanie o niepełnosprawności Naturalizacja cudzoziemców w Polsce Uzyskanie obywatelstwa polskiego Uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się Uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich PodróŜowanie za granicę Podsumowanie

5 NOTY BIOGRAFICZNE O AUTORACH Dawid Cegiełka prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i w jego ramach Kliniki Prawa, Sekcji Uchodźczej, członek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Katarzyna Gracz socjoloŝka, prawniczka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, w ramach którego udziela pomocy prawnej cudzoziemcom. Agnieszka Jasiakiewicz prawniczka, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, od wielu lat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej uchodźcom i cudzoziemcom, autorka publikacji z zakresu praw cudzoziemców. Witold Klaus prawnik, doktor nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynator programów, w tym badawczych i monitoringowych, autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, kryminologii i sprawiedliwości naprawczej. Bartosz Smoter członek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, od wielu lat zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej uchodźcom i cudzoziemcom, pracownik Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej przy Uniwersytecie Warszawskim. Katarzyna Wencel prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów w Kolegium Europejskim w Brugii, pracowniczka Ministerstwa Sprawiedliwości (specjalista ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie praw człowieka), członkini Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, w którym udziela porad prawnych cudzoziemcom. Grzegorz Wilga prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Funadacji Praw Człowieka, absolwent Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, związany z sektorem organizacji pozarządowych, członek Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, w którym zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej cudzoziemcom.

6 Szanowni Państwo! Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób, które na co dzień zajmują się pracą z cudzoziemcami (w szczególności z uchodźcami lub osobami posiadającymi ochronę uzupełniającą oraz zgodę na pobyt tolerowany) i pomagają im w znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Przede wszystkim skierowana jest do pracowników instytucji samorządowych (zwłaszcza ośrodków pomocy społecznej czy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ale takŝe instytucji rynku pracy) oraz organizacji pozarządowych, prowadzących pracę socjalną lub świadczących pomoc prawną. W komentarzu omówiono zagadnienia związane z integracją uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub z pobytem tolerowanym. Nie wyodrębniono natomiast informacji odnoszących się do innych kategorii cudzoziemców, w szczególności obywateli Unii Europejskiej czy innych migrantów (np. rezydentów długoterminowych Wspólnot Europejskich), chociaŝ część z omawianych przepisów ma zastosowanie takŝe do nich. Ze względu na swoją konstrukcję nie jest to komentarz, do jakiego przyzwyczajeni są prawnicy, gdyŝ problematyka w nim poruszana jest szczególna. Integracja cudzoziemców w Polsce to tematyka niezwykle szeroka i złoŝona, a przepisy z nią związane porozrzucane są po róŝnych aktach prawnych. Komentarz podzielono zatem na 8 rozdziałów, pozostających w związku z róŝnymi sferami integracji (np. kwestiami zatrudnienia, zamieszkania, ochrony zdrowia czy edukacji). Inaczej niŝ w większości komentarzy, przepisy prawa nie zostały ułoŝone zgodnie z kolejnością artykułów, a pogrupowano je tematycznie. Często teŝ, jeŝeli przepisy z róŝnych aktów prawnych mają ścisły związek z omawianym zagadnieniem, przytaczane są w jednym rozdziale. Celem publikacji jest pomoc osobom pracującym z cudzoziemcami w poruszaniu się w gąszczu przepisów, związanych z integracją uchodźców w Polsce. Stąd w wielu miejscach odwołania do praktyki, pominięto natomiast rozwaŝania teoretyczne. Autorami komentarza są w większości prawnicy, członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, którzy pracują z cudzoziemcami. Opisywane przez nich zagadnienia są wynikiem ich doświadczeń i problemów, z jakimi spotykają się na co dzień. Informacje zawarte w komentarzu przedstawiono według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2008 r.

7 Publikacja powstała w ramach wspólnego projektu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Instytutu Spraw Publicznych pt. Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przyjrzenie się zagadnieniu integracji cudzoziemców w Polsce jej funkcjonowanie w przepisach prawa i praktyce. JeŜeli w trakcie lektury będą Państwo mieli jakieś uwagi lub sugestie odnoszące się do komentarza zmian w jego strukturze, ujęcia dodatkowej problematyki lub jej rozszerzenia będziemy wdzięczni za wskazówki. Mam nadzieję, Ŝe publikacja ta będzie pomocna w Państwa codziennej pracy. śyczę w niej wielu sukcesów i satysfakcji. Witold Klaus

8 2. POMOC INTEGRACYJNA 1. PRAWO DO POMOCY INTEGRACYJNEJ ustawa o pomocy społecznej Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeŝeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje: 2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Art Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale cudzoziemcem udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej pomocą dla cudzoziemca Komentarz Prawo do pomocy integracyjnej jest szczególnym uprawnieniem przyznawanym osobom, które uzyskały status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą. Jednocześnie zaś jest jednym z róŝnego rodzaju świadczeń przewidzianych dla Agnieszka Jasiakiewicz

9 2. POMOC INTEGRACYJNA uchodźców w ustawie o pomocy społecznej 1. Ogólne uprawnienie uchodźców i osób, które otrzymały ochronę uzupełniającą do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej wynika z dwóch artykułów tej ustawy. Po pierwsze, jak przewiduje art. 5 ust. 2, dwóm kategoriom cudzoziemców przysługuje prawo do korzystania z pomocy społecznej właśnie w związku ze statusem prawnym, który uzyskali w Polsce. Po drugie zaś, prawo to wynika z art. 7, który wskazuje na róŝne rodzaje problemów społecznych, w przypadku wystąpienia których uruchamiana jest pomoc społeczna. Wśród takich problemów wymieniono takŝe trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Biorąc jednak pod uwagę trudności z faktycznym dostępem do tych świadczeń (patrz rozdział o pomocy społecznej), naleŝy wyraźnie stwierdzić, iŝ ogromną zaletą obecnych uregulowań jest funkcjonowanie świadczenia specjalnego, czyli pomocy integracyjnej, ukierunkowanego zarówno na ułatwienie procesu adaptacji do polskich warunków, jak i wyrównanie szans tej bardzo specyficznej grupy społecznej. Kwestię integracji uchodźców i osób, które otrzymały ochronę uzupełniającą reguluje rozdział 5 ustawy poświęcony właśnie temu. ZaląŜek programu integracyjnego po raz pierwszy zaczął funkcjonować w 1996 r. w postaci Programu Indywidualnej Adaptacji. Jednak był to jedynie program pilotaŝowy, właściwie nie oparty na Ŝadnych podstawach prawnych. Takie pojawiły się dopiero wraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2000 r. Tak więc do 2001 r. integracją uchodźców zajmowały się właściwie organizacje pozarządowe. Od chwili wejścia w Ŝycie wspomnianego rozporządzenia zaczęły funkcjonować tzw. Indywidualne Programy Integracji (IPI), prowadzone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i koordynowane przez właściwych wojewodów. Obecnie programy te funkcjonują w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z 2004 r. oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy uchodźcom z 2005 r. Począwszy od 29 maja 2008 roku IPI przewidziany jest równieŝ dla osób które otrzymały ochronę uzupełniającą. Ci, którym w świetle znowelizowanej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej władze polskie przyznały zgodę na pobyt tolerowany, 1 JeŜeli w rozdziale jest mowa o ustawie bez podania jej nazwy, naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). JeŜeli jest mowa o rozporządzeniu, bez podawania jego nazwy, naleŝy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1669). 9 Agnieszka Jasiakiewicz

10 2. POMOC INTEGRACYJNA mają prawo wyłącznie do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego Znaczenie pojęcia integracja Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy uchodźcom Postęp uchodźcy w procesie integracji w ramach realizowanego przez niego programu jest monitorowany przez pracownika socjalnego centrum pomocy, zwanego dalej "realizatorem programu", co najmniej raz w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia podpisania programu. 2. Postęp ocenia się w zakresie stopnia i efektywności procesu integracji w następujących obszarach: 1) edukacji językowej, w tym zwłaszcza w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umoŝliwiającego komunikowanie się; 2) funkcjonowania zawodowego, w zakresie postępów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umoŝliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się uchodźcy; 3) funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz stopnia partycypacji w Ŝyciu społecznym, kulturalnym i publicznym. Komentarz śadne przepisy nie określają, co oznacza termin integracja. MoŜna zatem posiłkować się typami akulturacji (adaptacji), które jako najkorzystniejszą przewidują właśnie integrację rozumianą jako pozytywny stosunek do kultury kraju pochodzenia z jednoczesnym pozytywnym stosunkiem do kultury kraju uchodźstwa (w odróŝnieniu od asymilacji, separacji i marginalizacji 2 ). Ustawodawca natomiast nie zdefiniował tego pojęcia. Jedyną wskazówką jest 2 Asymilacja polega na odrzuceniu własnej tradycji kulturowej i jednoczesnym przyjęciu kultury kraju przyjmującego; separacja to zachowanie tradycyjnego stylu Ŝycia i systemu wartości, a takŝe odrzucenie kultury państwa przyjmującego; marginalizacja zaś polega na utracie kontaktu z własną kulturą w sytuacji, gdy cudzoziemcowi nie udało się włączyć w kulturę i wartości państwa przyjmującego, podaję za: H. Grzymała-Moszczyńska: Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków 2000, str Agnieszka Jasiakiewicz

11 2. POMOC INTEGRACYJNA treść 7 ust. 2 rozporządzenia, który przewiduje, Ŝe postępy w procesie integracji ocenia się w następujących obszarach: - edukacji językowej (w tym zwłaszcza w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umoŝliwiającego się komunikowanie); - funkcjonowania zawodowego (w zakresie postępów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umoŝliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się uchodźcy); - funkcjonowania społecznego (zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktu ze środowiskiem lokalnym oraz stopnia partycypacji w Ŝyciu społecznym, kulturalnym i publicznym). Na tej podstawie moŝna więc przypuszczać, Ŝe o skutecznej integracji uchodźców moŝemy mówić, gdy uchodźca po pierwsze, posługuje się językiem polskim, po drugie, jest osobą ekonomicznie samodzielną w związku z posiadanym zatrudnieniem i po trzecie, nawiązał kontakt ze środowiskiem lokalnym oraz uczestniczy w Ŝyciu społecznym, kulturalnym i publicznym Zakres podmiotowy prawa do pomocy integracyjnej ustawa o pomocy społecznej Art Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale cudzoziemcem udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej pomocą dla cudzoziemca 11. Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małŝonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Warto zwrócić uwagę, Ŝe ustawa o pomocy społecznej wśród cudzoziemców uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wymienia osoby, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz zgodę na pobyt tolerowany (art. 5 ust. 2; patrz pkt 1.1). JednakŜe przepisy rozdziału 5 przewidują juŝ, iŝ działania integracyjne skierowane będą do uchodźców i osób z ochroną uzupełniająca(tytuł rozdziału Integracja uchodźców, art. 91). Jest to niezwykle znamienna zmiana, która praktycznie Agnieszka Jasiakiewicz 11

12 2. POMOC INTEGRACYJNA zrównuje osoby posiadające status uchodźcy z tymi, którym przyznano ochronę uzupełniająca, jeśli idzie o szansę na integrację z polskim społeczeństwem. Osoby, które otrzymają ochronę subsydiarną właśnie w postaci ochrony uzupełniającej nowej formy ochrony wprowadzonej przez nowelizację ustawy, która ma zastąpić zgodę na pobyt tolerowany, korzystają z pomocy integracyjnej w takim samym zakresie, jak uznani uchodźcy. Sama instytucja zgody na pobyt tolerowany pozostaje w polskim systemie prawnym, ale będzie przyznawana tym cudzoziemcom, którym nie przyznano statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i których wydalenie z terytorium Polski będzie niemoŝliwe z przyczyn niezaleŝnych od organu lub cudzoziemca lub teŝ ich powrót musiałby nastąpić do kraju, gdzie zagroŝone byłyby ich podstawowe prawa człowieka określone w Konwencji Rzymskiej 1950 r. Ustawodawca w nowelizacji ustawy o udzielaniu ochrony nie przewidział jednak objęcia pomocą integracyjną osób, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany w jego nowym kształcie. NaleŜy uznać to za nieuzasadnione, przynajmniej w przypadku tych cudzoziemców, którym zgoda na pobyt tolerowany zostanie udzielona ze względu na to, iŝ nie mogą oni wrócić do kraju pochodzenia ze względu na zagroŝenie łamania ich praw podstawowych. Pomoc takim osobom będzie przysługiwać w bardzo ograniczonym zakresie. Przyjęcie takiego rozwiązania moŝe spowodować, iŝ pojawi się u nas grupa migrantów przymusowych, którym Polska udzieliła ochrony, a jednocześnie zostawiła samych sobie, co w praktyce będzie oznaczało pozostawanie przez nich na skraju nędzy lub teŝ, najrychlej, zwrócenie się w stronę nielegalnej działalności. Niezwykle waŝne w znowelizowanej ustawie jest to, iŝ pomoc integracyjną otrzymają takŝe i ci cudzoziemcy, którzy ochronę subsydiarną (dotychczas w formie zgody na pobyt tolerowany) otrzymali przed dniem jej wejścia w Ŝycie. Pomoc ta będzie przyznawana jedynie na ich wniosek złoŝony w trzymiesięcznym terminie od wejścia w Ŝycie tych przepisów, tj. do 29 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z moŝliwości uczestnictwa w programie integracyjnym wykluczeni są cudzoziemcy małŝonkowie obywateli polskich. Ratio legis takiego rozwiązania zawiera uzasadnienie projektu ustawy o pomocy społecznej 3, gdzie czytamy, iŝ proces integracji uchodźców, którzy są współmałŝonkami obywateli polskich nie wymaga dodatkowego wsparcia pomocy społecznej, poniewaŝ odbywa się przez rodzinę, z wykorzystaniem jej moŝliwości i zasobów. Rozumiejąc przesłanki, którymi kierował się 3 Sejm RP IV kadencji, druk sejmowy nr Agnieszka Jasiakiewicz

13 2. POMOC INTEGRACYJNA ustawodawca, wyraźnie naleŝy powiedzieć, Ŝe przepis w takim brzmieniu funkcjonuje jedynie w teorii, w praktyce powodując odsuwanie w czasie zawarcia związku małŝeńskiego. Poza tym wydaje się, iŝ nie ma Ŝadnego racjonalnego uzasadnienia, Ŝeby cudzoziemiec, który ma współmałŝonka Polaka, a nie posługuje się językiem polskim, nie mógł uczestniczyć w bezpłatnych, profesjonalnych lekcjach języka polskiego. Ponadto taka regulacja stawia nierzadko rodziny polsko-cudzoziemskie w gorszej sytuacji niŝ znajdują się rodziny cudzoziemskie. W praktyce bowiem bez dobrej znajomości języka polskiego uchodźca nie będzie w stanie znaleźć zatrudnienia, co oznacza, Ŝe trud utrzymania rodziny, przynajmniej w początkowym okresie spadnie na małŝonka Polaka. Nie wydaje się, aby rzeczywistym celem ustawodawcy było dyskryminowanie małŝeństw polsko-uchodźczych. Dlatego teŝ warte przemyślenia jest wprowadzenie chociaŝby moŝliwości objęcia programami integracyjnymi uchodźców małŝonków obywateli RP w zaleŝności od indywidualnej sytuacji rodziny, ewentualnie zaproponowanie takim uchodźcom pewnych elementów programu integracyjnego, z uwzględnieniem faktu, iŝ proces ich integracji rzeczywiście odbywa się przede wszystkim przez rodzinę Organy odpowiedzialne za realizację działań integracyjnych ustawa o pomocy społecznej Art. 19. Do zadań własnych powiatu naleŝy: 8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca, mającym trudności w integracji ze środowiskiem. Art Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat naleŝy: 1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Art. 22 Do zadań wojewody naleŝy: 5) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy. Agnieszka Jasiakiewicz 13

14 2. POMOC INTEGRACYJNA Art Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Art Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zaleŝności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca i jego rodziny ( ). Art Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała w sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu moŝliwości zamieszkania z właściwym wojewodą i gminą, uwzględniając w miarę moŝliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca. 2. Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą. Komentarz Realizację Indywidualnych Programów Integracji (IPI) ustawodawca w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej powierza Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie (PCPR) 4, zaś koordynacja działań z obszaru integracji naleŝy do zadań administracji rządowej realizowanych przez wojewodów. Mają one m.in. uprawnienie do wskazania cudzoziemcowi miejsca zamieszania. MoŜna się zgodzić, iŝ w sytuacji, gdy władze wojewódzkie zapewniałyby cudzoziemcom mieszkania (jak miało to miejsce na przełomie lat 2004/2005, kiedy to Mazowiecki Urząd Wojewódzki dysponował w ramach programu z Europejskiego Funduszu Uchodźczego 10 mieszkaniami rotacyjnymi dla uchodźców), wskazywanie miejsca zamieszkania moŝe mieć rację bytu. Na dzień dzisiejszy jednak zobowiązywanie cudzoziemców do zamieszkania w konkretnej miejscowości bez jednoczesnego zagwarantowania lokalu nie ma uzasadnienia (patrz pkt 1.7). W praktyce niezwykle trudna jest sytuacja, kiedy cudzoziemiec wybiera sobie lub ma wskazywane miejsce pobytu, które jest inne (odległe) od jego obecnego miejsca zamieszkania najczęściej ośrodka dla uchodźców, w którym przebywa po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Rodzi się wówczas pytanie i olbrzymi problem dla pracownika socjalnego: jak rozpocząć pracę z takim uchodźcą i prowadzić postępowanie administracyjne oraz pracę socjalną w 4 W Warszawie jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. 14 Agnieszka Jasiakiewicz

15 2. POMOC INTEGRACYJNA sytuacji, kiedy faktycznie nie mieszka on jeszcze na terenie wskazanego lub wybranego przez siebie powiatu (na mocy art. 74 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 5 w ośrodku dla uchodźców cudzoziemiec moŝe zostać przez okres 2 miesięcy od chwili otrzymania prawomocnej decyzji o nadanie statusu uchodźcy). Warto takŝe pamiętać, Ŝe - jak to wynika z art. 19 pkt 8 ustawy - pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą, a które mają trudności w integracji ze środowiskiem, naleŝy do zadań własnych powiatu. W praktyce oznacza to więc, iŝ nawet po zakończeniu Indywidualnego Programu Integracji to powiat jest zobowiązany do dalszego wspierania cudzoziemców Elementy programu integracyjnego ustawa o pomocy społecznej Art Pomocy, dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuŝszym niŝ 12 miesięcy i obejmuje ona: 1) świadczenia pienięŝne, w wysokości od 420 zł do zł miesięcznie na osobę przeznaczone na: a) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na Ŝywność, odzieŝ, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego; 2) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3) pracę socjalną. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, uwzględniając róŝnice kulturowe między róŝnymi grupami cudzoziemców. Art Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i 5 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 128, poz z późn. zm.) Agnieszka Jasiakiewicz 15

16 2. POMOC INTEGRACYJNA formy pomocy, w zaleŝności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca i jego rodziny, oraz zobowiązania: 1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do: a) udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia, b) współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej, c) pomocy w uzyskaniu moŝliwości zamieszkania, w tym w miarę moŝliwości w mieszkaniu chronionym, d) prowadzenia cudzoziemcem pracy socjalnej, e) innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca, f) wskazania pracownika, zwanego dalej "realizatorem programu", uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca w okresie realizacji tego programu; 2) cudzoziemca do: a) zameldowania się w miejscu zamieszkania, b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy, c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba, d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niŝ 2 razy w miesiącu, e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji Ŝyciowej, f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie. 2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji. 3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację. Art Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: 1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności Ŝyciowej; 16 Agnieszka Jasiakiewicz

17 2. POMOC INTEGRACYJNA 2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 2. Praca socjalna moŝe być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. 3. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. 4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy uchodźcom Łączna wysokość świadczeń pienięŝnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, zwanych dalej "świadczeniami pienięŝnymi", przysługujących uchodźcy wynosi: 1) w okresie pierwszych 6 miesięcy 6 : a) do zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, b) do 804 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej, c) do 689 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej, d) do 574 zł miesięcznie na osobę w rodzinie liczącej 4 i więcej osób; 2) w okresie od 7 do 12 miesiąca: a) do zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, b) do 723 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej, c) do 620 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej, d) do 517 zł miesięcznie na osobę w rodzinie liczącej 4 i więcej osób. 2. Świadczenie pienięŝne wypłaca się w terminie do dnia 15. kaŝdego miesiąca. 5. Uchodźcy przysługuje pomoc w formie: 1) świadczeń pienięŝnych; 6 Warto zaznaczyć, Ŝe z dniem 1 października 2006 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950), które ustala minimalną kwotę świadczeń pienięŝnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców na kwotę 446 zł, natomiast maksymalną na zł. 17 Agnieszka Jasiakiewicz

18 2. POMOC INTEGRACYJNA 2) opłacania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne; 3) pracy socjalnej; 4) specjalistycznego poradnictwa obejmującego w szczególności: a) poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, b) udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi, c) inne działania wspierające proces integracji uchodźcy, określone w indywidualnym programie integracji Świadczenia pienięŝne są przyznawane z przeznaczeniem na: 1) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na Ŝywność, odzieŝ, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe; 2) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, mogą być w uzgodnieniu z uchodźcą pokrywane bezpośrednio przez centrum pomocy. Komentarz Indywidualny program integracji maksymalnie moŝe trwać 12 miesięcy. Swoim zakresem obejmuje zarówno pomoc finansową oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i specjalistyczne poradnictwo oraz pracę socjalną. Środki finansowe przekazywane są cudzoziemcom z przeznaczeniem na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego 7. Praca socjalna ma na celu rozwinięcie bądź wzmocnienie aktywności i samodzielności Ŝyciowej beneficjentów, zaś praca socjalna, zgodnie z 5 rozporządzenia, obejmuje w szczególności poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne. Realizacja IPI opiera się na umowie zawieranej pomiędzy cudzoziemcem a właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy PCPR, która określa wysokość, zakres i formy pomocy, w zaleŝności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej uchodźcy i jego rodziny, oraz zobowiązania obu stron. Wysokość świadczeń pienięŝnych zaleŝy od czynników obiektywnych, tj. liczby osób w rodzinie, półrocza realizacji programu oraz od czynników subiektywnych, tj. indywidualnej sytuacji Ŝyciowej uchodźcy. Uzasadnienie przyznania odpowiedniej kwoty powinna zawierać decyzja o przyznaniu świadczeń. 7 W Warszawie jednak w związku z zapewnieniem bezpłatnej nauki języka polskiego wszystkie środki przeznaczone są de facto na pokrycie kosztów utrzymania. 18 Agnieszka Jasiakiewicz

19 2. POMOC INTEGRACYJNA Do obowiązków cudzoziemca naleŝy przede wszystkim udział w kursach języka polskiego (z wyjątkiem sytuacji, gdy uchodźca zna juŝ ten język w stopniu wystarczającym), zameldowanie się w miejscu zamieszkania oraz zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego. W ramach tych zadań powinien teŝ kontaktować się z realizatorem programu co najmniej 2 razy w miesiącu oraz aktywnie szukać pracy. PCPR zobowiązany jest natomiast wspierać cudzoziemców zarówno w kontaktach ze społecznością lokalną, w tym teŝ z właściwym miejscowo Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jak i w poszukiwaniu mieszkania i zatrudnienia. Wyznaczony pracownik PCPR prowadzi z nim pracę socjalną i wspólnie podejmują określone w umowie działania wynikające z indywidualnej sytuacji Ŝyciowej uchodźcy. Jak wskazano wyŝej program integracyjny trwa jedynie 1 rok i, jak się okazuje, okres ten nie gwarantuje skutecznej integracji. Ponadto badania wskazują, iŝ o skutecznej integracji moŝna mówić dopiero mniej więcej po 3 latach pracy integracyjnej. Podstawowym problemem w trakcie i po zakończeniu programu nadal pozostają sprawy finansowo-bytowe, tj. brak pracy czy brak mieszkania, ale nie mniej waŝne są takŝe: słaba znajomość języka polskiego, trudności w odnalezieniu się w polskim społeczeństwie, innym pod względem kultury, obyczajowości i mentalności od naturalnego środowiska uchodźcy. Jednym z najpowaŝniejszych mankamentów polskich programów integracyjnych jest zbyt niska liczba pracowników socjalnych zajmujących się realizacją IPI. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe realizacja IPI jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej (patrz punkt 1.5), tak więc władze powiatu realizującego IPI mogłyby zwrócić się do wojewody o sfinansowanie wynagrodzeń większej liczby pracowników socjalnych odpowiedzialnych za integrację uchodźców. Byłby to sposób na zwiększenie ilości etatów i tym samym ogromne ułatwienie dla przeciąŝonych obowiązkami pracowników socjalnych, co w konsekwencji zapewniłoby skuteczniejsze wsparcie dla integrujących się cudzoziemców 1.5. Tryb przyznawania pomocy ustawa o pomocy społecznej Art Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złoŝony do starosty za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 19 Agnieszka Jasiakiewicz

20 2. POMOC INTEGRACYJNA 4. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małŝonka, jeŝeli uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 5. Wniosek powinien zawierać: 1) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa; 2) pisemne oświadczenie, Ŝe z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa; 3) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji. 6. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku naleŝy dołączyć kopie: 1) decyzji o nadaniu statusu uchodźcy; 2) dokumentu podróŝy przewidzianego w Konwencji Genewskiej,; 3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy 7. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku naleŝy dołączyć kopie: 1) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej, 2) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej. 8. Cudzoziemiec dołącza do wniosku takŝe inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji. 9. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złoŝył wniosek. 10. Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek. Komentarz Ustawa ustala, iŝ wniosek o objęcie programem integracyjnym musi zostać złoŝony w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej. Termin ten liczony jest jednak nie od dnia uzyskania statusu uchodźcy czy ochrony uzupełniającej, a od dnia otrzymania decyzji Wniosek ten musi być złoŝony osobiście przez cudzoziemca głowę rodziny. Pozostali członkowie rodziny, o ile dotyczy ich ta sama decyzja o, automatycznie obejmowani są wnioskiem. Wniosek o udzielenie pomocy moŝe być wniesiony pisemnie, telegraficznie, faksem, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, ustnie do protokołu. Musi być on jednak sporządzony w języku polskim. 20 Agnieszka Jasiakiewicz

21 2. POMOC INTEGRACYJNA Praktyka działania wojewody mazowieckiego, nadzorującego realizację IPI w województwie mazowieckim, jednoznacznie wskazuje, iŝ uznaje on termin złoŝenia wniosku o przyznanie pomocy integracyjnej za przedawniający, a więc nie podlegający przywróceniu (w przeciwieństwie do terminu zawitego, który w uzasadnionych przypadkach moŝe zostać przywrócony 8 ). Według wojewody mazowieckiego oznacza to więc, Ŝe jeŝeli cudzoziemiec nie złoŝy wniosku o objęcie go Indywidualnym Programem Integracji w ciągu ustawowych 60 dni, jego uprawnienie wygasa, a cudzoziemiec nie ma juŝ moŝliwości przystąpienia do programu. Jedna z decyzji odmawiających przyznania programu integracyjnego z powodu uchybienia terminowi złoŝenia wniosku została zaskarŝona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który ostatecznie rozstrzygnie o charakterze terminu złoŝenia wniosku o przyznanie programu integracyjnego. Do wniosku o przyznanie Indywidualnego Programu Integracji dołącza się pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do IPI wraz deklaracją o zamiarze zamieszkania na terenie danego województwa oraz oświadczenie potwierdzające, Ŝe cudzoziemiec nie złoŝył juŝ takiego wniosku w innym województwie. Warto odnotować wprowadzenie nowego przepisu, który stanowi, iŝ PCPR udziela pomocy cudzoziemcowi począwszy od miesiąca, w którym opuścił on ośrodek dla uchodźców. Przepis ten zapewne dotyczyć powinien jedynie wypłacania pomocy finansowej, a nie jakiejkolwiek innej. Uznać go takŝe naleŝy za zdecydowanie niefortunny, który moŝe spowodować wiele trudności w praktyce Przesłanki ograniczenia bądź wstrzymania IPI oraz odmowy udzielenia pomocy ustawa o pomocy społecznej Art W przypadku niezrealizowania przez uchodźcę zobowiązań uzgodnionych w indywidualnym programie integracji, w szczególności braku aktywnego działania ze strony uchodźcy na rzecz jego integracji, realizacja pomocy moŝe zostać ograniczona lub wstrzymana. 8 O rodzajach terminów w postępowaniu administracyjnym patrz np.: M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska: Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 1998, str Agnieszka Jasiakiewicz

22 2. POMOC INTEGRACYJNA Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie integracji uchodźców Pomoc uchodźcy, o której mowa w 4, moŝe być wstrzymana w przypadku: 1) uporczywego, zawinionego niewykonywania przez uchodźcę zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego przez okres do 30 dni; 2) wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana przez okres do 30 dni; 3) udzielania przez uchodźcę nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji Ŝyciowej do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji; 4) upływu 30 dni pobytu uchodźcy w zakładzie opieki zdrowotnej do czasu opuszczenia przez niego zakładu; 5) wszczęcia przeciwko uchodźcy postępowania karnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 2. Realizator programu występuje do kierownika centrum pomocy o przywrócenie wstrzymanej pomocy niezwłocznie po powzięciu informacji o ustaniu przesłanek wstrzymujących pomoc. 3. W przypadku gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały przyczyny, o których mowa w ust. 1, odmawia się udzielania pomocy. 4. Odmowa udzielania pomocy następuje ponadto, gdy: 1) uchodźca, wobec którego jest kontynuowana uprzednio wstrzymana pomoc, ponownie dopuszcza się działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3; 2) uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie; 3) cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy. ustawa o pomocy społecznej Art Pomoc dla cudzoziemca moŝe zostać wstrzymana w przypadku: 1) uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego przez okres do 30 dni; 2) wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana przez okres do 30 dni; 3) udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji Ŝyciowej do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji; 22 Agnieszka Jasiakiewicz

23 2. POMOC INTEGRACYJNA 4) upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej do czasu opuszczenia przez niego zakładu; 5) wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie integracji uchodźców Zmiana miejsca zamieszkania uchodźcy w okresie realizacji programu, niepowodująca rezygnacji z programu, jest moŝliwa ze względu na: 1) podjęcie pracy z moŝliwością zamieszkania na terenie innego powiatu; 2) uzyskanie mieszkania na terenie innego powiatu; 3) łączenie rodzin cudzoziemców posiadających status uchodźcy, jeŝeli istnieje moŝliwość wspólnego zamieszkania; 4) konieczność zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagającego zmiany miejsca zamieszkania uchodźcy lub członka jego rodziny. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uchodźca składa w centrum pomocy realizującym program oświadczenie potwierdzające te okoliczności oraz przedkłada dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uchodźca i członkowie jego rodziny składają w centrum pomocy realizującym program oświadczenie o gotowości wspólnego zamieszkania. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uchodźca przedkłada zaświadczenie lekarza placówki lecznictwa specjalistycznego o konieczności leczenia w placówce specjalistycznej oraz braku moŝliwości takiego leczenia w miejscu zamieszkania. 5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania realizację programu przejmuje powiat właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania uchodźcy. 6. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze zmianą powiatu w ramach tego samego województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania uchodźcy zawiadamia starostę właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania uchodźcy oraz przekazuje realizowany program, a takŝe informuje o tym właściwego wojewodę. 7. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania uchodźcy jest związana ze zmianą województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania uchodźcy informuje o tym właściwych wojewodów. Agnieszka Jasiakiewicz 23

24 2. POMOC INTEGRACYJNA Komentarz Ustawa przewiduje, iŝ pomoc integracyjna moŝe zostać wstrzymana bądź ograniczona w przypadku, gdy cudzoziemiec nie realizuje zobowiązań, które na siebie przyjął w umowie o realizację programu integracyjnego. Rozporządzenie zaś precyzuje sytuacje, w których moŝe nastąpić wstrzymanie pomocy. Warto podkreślić, iŝ po raz pierwszy na liście uchyleń od zobowiązań uzgodnionych w indywidualnym programie expressis verbis wymieniono nieusprawiedliwioną nieobecność na kursach języka polskiego. W zaleŝności od przyczyny, pomoc wstrzymywana jest na określony czas, po upływie którego pomoc jest wznawiana bądź teŝ, gdy nadal nie ustały przyczyny wstrzymania, odmawia jej się dalszego udzielania. Rozporządzenie określa takŝe inne przesłanki odmowy pomocy integracyjnej ( 9 ust. 4). Wyjątkowym przypadkiem wstrzymania programu integracyjnego jest tzw. rezygnacja z programu, będąca konsekwencją zmiany miejsca zamieszkania w trakcie trwania IPI. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazanych w 8 rozporządzenia, cudzoziemiec moŝe zmienić miejsce zamieszkania bez negatywnych konsekwencji. O wydaniu zgody na przeprowadzkę decyduje właściwy wojewoda. MoŜna starać się zrozumieć powody uzasadniające taką regulację, jak chociaŝby dąŝenie do nieprzerywania pracy socjalnej w trakcie trwania IPI. Jednak dość krytycznie naleŝy się odnieść do zamkniętego katalogu przesłanek uzasadniających wydanie zgody na zmianę miejsca zamieszkania. Nie ma wśród nich, np. konfliktów w środowisku lokalnym czy zmiany szkoły, do której uczęszczają dzieci objęte programem. Nie moŝna przewidzieć wszystkich Ŝyciowych sytuacji, które mogłyby uzasadniać zmianę miejsca zamieszkania w trakcie realizacji programu, dlatego teŝ pozostawienie katalogu otwartego ułatwiłoby pracownikom PCPR skuteczne zaspakajanie rzeczywistych potrzeb cudzoziemców. Z drugiej strony moŝna się zastanawiać, czy w ogóle konieczne jest reglamentowanie swobody przemieszczania się cudzoziemców w trakcie trwania IPI i jakie jest właściwie ratio legis takiego rozwiązania. Niezrozumiałe jest takŝe przyjęte w przepisach ograniczenie łączenia rodziny jedynie do cudzoziemców posiadających status uchodźcy i tylko wówczas, gdy istnieje moŝliwość wspólnego zamieszkania całej rodziny. Ponadto nie wiadomo, z jakich przyczyn ustawodawca pozbawił de facto takiej moŝliwości osoby, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany czy inną formę legalizacji pobytu na terenie RP. 24 Agnieszka Jasiakiewicz

25 3. PRACA, BEZROBOCIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. ZATRUDNIENIE 1.1. Prawo do wykonywania pracy zarobkowej bez dodatkowego zezwolenia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 9 Art. 87. Cudzoziemiec moŝe wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeŝeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy: 1) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 1a) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej; 3) posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 4) korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 6) członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-4: a) będący małŝonkiem tego cudzoziemca posiadającym zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małŝeńskiego, b) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach lub będący zstępnymi cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej, jeŝeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 9 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwana dalej ustawą o promocji zatrudnienia (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz z późn. zm.). Katarzyna Gracz

26 3. PRACA, BEZROBOCIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub będący zstępnymi cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeŝeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6a) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy i ich małŝonkowie, w imieniu których występowali z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 10 art. 36. JeŜeli po upływie 6 miesięcy od dnia złoŝenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna niewydania decyzji w terminie nie leŝy po stronie wnioskodawcy, Szef Urzędu, na wniosek wnioskodawcy wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem toŝsamości cudzoziemca stanowi podstawę dla wnioskodawcy i małŝonka, w imieniu którego wnioskodawca występuje, do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i trybie określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwana dalej ustawą o promocji zatrudnienia (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415) Komentarz Osoby, które otrzymały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, jak równieŝ członkowie ich rodzin, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej uprawnionymi członkami rodziny) mają nieograniczony dostęp do rynku pracy. W przeciwieństwie do większości cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie potrzebują oni zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę. Podjęcie zatrudnienia przez osoby posiadające status uchodźcy w Polsce, jak równieŝ osoby z ochroną uzupełniającą i pobytem tolerowanym oraz uprawnionych członków ich rodzin, nie jest obwarowane Ŝadnymi dodatkowymi warunkami 10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 Nr 128 poz z późn. zm.) 26 Katarzyna Gracz

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82806.htm Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Analizy, Raporty, Ekspertyzy 1/2008

www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82806.htm Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Analizy, Raporty, Ekspertyzy 1/2008 Nr 1/2008 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Małgorzata Pomarańska-Bielecka Marcin Wiśniewski ZAPEWNIENIE WSPARCIA I POMOCY CUDZOZIEMCOM OFIAROM HANDLU LUDŹMI W POLSCE. ANALIZA, OCENA I REKOMENDACJE 2 W Polsce

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU STWORZENIA KOMPLEKSOWEJ POLITYKI INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE r. I. Unia Europejska wobec kwestii integracji imigrantów. W związku z wstąpieniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka

Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka Justyna Godlewska Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Migracje i imigranci w Polsce skala, podstawy prawne, polityka Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas, Bogusława Domańska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska - Żuk, Karolina Rusiłowicz, Marta Szczepanik Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas Bogusława Domańska Maja

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 728) Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.09.175.1362 2009.12.16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010.01.01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010.01.24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 1/2009 RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA. Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 1/2009 RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA. Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula Nr 1/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA 2 Rodzinne Domy Dziecka problematyka prawna Pod redakcją Agnieszki Kwaśniewskiej Autorzy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2011 r.

Warszawa, 18 marca 2011 r. Warszawa, 18 marca 2011 r. UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOZEŃ USTAWY O CUDZOZIEMCACH Programu pomocy prawnej uchodźców i migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Autorzy: Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.04.64.593 2004.05.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138 2004.06.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 67 2005.05.01 zm. Dz.U.05.179.1487 art. 1 2005.07.21 zm. Dz.U.05.64.565

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 115, poz. wersje oczekujące: 2010-05-01 Dz.U. 2009, Nr 65, poz. 554 (wyrok TK) brzmienie od 2009-06-13 do 2010-04-30 Ustawa o pomocy społecznej 1 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biblioteka Policjanta Prewencji Maciej Szawelski Adam Thiel WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE LEGITYMOWANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ LEGALNOŚCI ICH POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (materiał dydaktyczny)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo