od redakcji na adres FIO. Szko³y mog¹ skorzystac z promocji jednorazowo. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ proszone s¹ o kontakt z redakcj¹.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "od redakcji na adres FIO. Szko³y mog¹ skorzystac z promocji jednorazowo. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ proszone s¹ o kontakt z redakcj¹."

Transkrypt

1 JAK PRACOWALIŒMY W WIECHOWIE Zapraszamy ZNP... Program Ma³a Szko³a zagro enie czy szansa dla edukacji wiejskiej? Bo e Cia³o wczoraj i dziœ Dzielimy siê tym, co dostaliœmy... W Marianowie wiele siê dzieje Ma³a Szko³a w Gogolewie Jak pracowaliœmy w Wiechowie Co przeszkadza w osi¹gniêciu samodzielnoœci ekonomicznej Dobry pomys³... Ameryka aciñska dla Ma³ych Szkó³ Przygoda w dziczy Akcje przyrodnicze na wsi Przepisy wiejskie Europy od redakcji Szanowni Pañstwo, Oto majowy numer pisma Ma³a Szko³a. Przybli amy w nim przede wszystkim za³o enia Partnerstwa dla Edukacji i samodzielnoœci ekonomicznej mieszkañców wsi przedstawiamy organizacje, które zainicjowa³y ten program. Ale nie tylko. Inaugurujemy równie nowy dzia³. w ramach którego Bêdziemy w nim przedstawiaæ wybrane Partnerstwa na rzecz Rozwoju realizowane w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Tych Partnerstw jest 107, tworzone przez kilka instytucji; s¹ wœród nich organizacje pozarz¹dowe, jednostki samorz¹du, przedsiêbiorstwa, czasem te uczelnie. Ka de Partnerstwo nawi¹za³o wspó³pracê miêdzynarodow¹. To, co je ³¹czy, to walka z dyskryminacj¹ na rynku pracy oraz z wykluczeniem spo³ecznym. Ró ni¹ siê swoimi receptami na sukces lub specyfik¹ grupy, do której kieruj¹ dzia³ania. Realizowane projekty tworz¹ ogromny potencja³ zmian w bardzo dla Polski trudnym obszarze walki z bezrobociem. Miejmy nadziejê, e doœwiadczenia Partnerstw pozwol¹ na wypracowanie skuteczniejszej metody przeciwdzia³aniu temu zjawisku w skali krajowej. Trzymamy kciuki! Kolejna nowoœæ w piœmie to Tablica og³oszeñ. Zapraszamy wszystkich zwi¹zanych z programem Ma³a Szko³a do korzystania z niej i przesy³ania anonsów bezp³atnie je opublikujemy. To miejsce ma Wam pomóc w promocji waszych dzia³añ, znalezieniu partnerów do wspó³pracy, odpowiedzialnych pracowników czy promowaniu us³ug stowarzyszenia. Od numeru kwietniowego pismo Ma³a Szko³a jest wydawane w ramach Partnerstwa dla Edukacji. W zwi¹zku z tym proponujemy Ma³ym Szkolom promocjê roczn¹ darmow¹ prenumeratê. Aby j¹ zamówiæ trzeba odes³aæ do redakcji wype³niony formularz, do³¹czony do pisma. Ka dej Ma³ej Szkole przys³uguje mo liwoœæ jednorazowego skorzystania z promocji do koñca 2007 roku. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ prosimy o skontaktowanie siê z redakcj¹. Ka d¹ tak¹ sprawê bêdziemy rozpatrywaæ indywidualnie. Katarzyna Lipka-Szostak WARUNKI PRENUMERATY: Prenumerata pó³roczna 30 z³, prenumerata roczna 50 z³. Konto: BISE III o/w-wa (z dopiskiem Redakcja ) Ma³e Szko³y mog¹ skorzystaæ z promocji i zamówiæ roczn¹ bezp³atn¹ prenumeratê pisma. Warunkiem jest przes³anie zg³oszenia na adres FIO. Szko³y mog¹ skorzystac z promocji jednorazowo. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ proszone s¹ o kontakt z redakcj¹. ISSN: x Rada redakcyjna: Alina Koziñska-Ba³dyga, Przemys³aw Radwañski (Federacja Inicjatyw Oœwiatowych), Ma³gorzata Kramarz (Idealna Gmina), Honorata Waszkiewicz (Fundacja EKO-OKO), Waldemar Grzegorzewski (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi S³upy i Okolic). Redakcja: Katarzyna Lipka-Szostak (red. naczelna), Olga Almert (sekretarz redakcji), Alina Koziñska-Ba³dyga, Monika Paku³a (cz³onkowie kolegium), Maryla B³ach, Ariadna M. Komorowska, Daria Sowiñska-Milewska, El bieta Walentynowicz (sta³a wspó³praca), Krzysztof Figielski (konsultacja graficzna), Krystyna Podhajska (adiustacja tekstów, korekta). Kontakt do redakcji: red. naczelna: , sekretarz redakcji: , Internet: Wydawca: Federacja Inicjatyw Oœwiatowych, ul. Kozietulskiego 21, Warszawa, tel./fax: (022) , Sk³ad i ³amanie: Katarzyna Lipka-Szostak. Druk: Zak³ad Poligraficzny Lucjan Grzyma³a, Pruszków. Rysunek na ok³adce: Jurek Swianiewicz (lat 7) Przedszkole nr 40, Warszawa 1

2 na marginesie W liœcie napisanym w odpowiedzi na stanowisko ZNP w sprawie Ma³ych Szkó³ (patrz obok) Miko³aj Gassen-Piekarski z Soko³owa mówi, e jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze. Myœlê, e ma racjê. Najpowa niejszy zarzut Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w stosunku do programu Ma³a Szko³a dotyczy moim zdaniem tego, e nauczyciele w Ma³ych Szko³ach nie zarabiaj¹ zgodnie z kart¹ nauczyciela, tylko tyle, ile wynika z mo liwoœci szko³y. Taka sytuacja uruchamia mechanizm rynkowy, czyli zabieganie o to, aby uczniowie chodzili do naszych szkó³. Pamiêtam, e gdy by³am dyrektork¹ Ma³ej Szko³y w Szopie, to prezes artobliwie mówi³, e jeden uczeñ przynosi ze sob¹ 10 ton wêgla. Rozumiem stanowisko ZNP. Od tego s¹ zwi¹zki zawodowe, aby dba³y o swoich cz³onków, tak e o ich zarobki. Chcia³abym, aby nauczyciele w Ma³ych Szko³ach zarabiali jak najwiêcej. Uwa am ten zawód za najwa niejszy ze wszystkich. Ma on najwiêksze mo liwoœci kszta³towania przysz³oœci cz³owieka i œwiata. Chcia³abym, aby nauczyciele z Ma³ych Szkó³ zarabiali wiêcej ni nauczyciele szkó³ samorz¹dowych, gdy uwa am, e spoczywa na nich znacznie wiêksza odpowiedzialnoœæ maj¹ ze swojej szko³y stworzyæ centrum rozwoju wsi, maj¹ wprowadziæ ca³¹ wieœ w proces rozwoju cywilizacyjnego. Aby pomóc w realizacji im tego zadania, napisaliœmy projekt do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dziêki uzyskaniu œrodków z UE bêdziemy tworzyæ system wsparcia dla samodzielnoœci ekonomicznej stowarzyszeñ i mieszkañców wsi, czyli dla zarabiania pieniêdzy. Marzy nam siê wieœ dostatnia. Taka, w której nie ma biedy i ludzi yj¹cych na marginesie, a wszystkie dzieci mog¹ spokojnie myœleæ o tym, e bêd¹ mog³y studiowaæ nie tylko w Poznaniu, Lublinie, Krakowie, Warszawie, ale i na innych uczelniach Europy. Podkreœlê to jeszcze raz nauczyciele maj¹ decyduj¹c¹ rolê do odegrania w tym procesie. Jest wiêc oczywiste, e im te ma siê poprawiæ. Ale nie kosztem ludnoœci wsi, tylko razem z innymi, solidarnie. Teraz jest czas ciê kiej pracy, czas zbierania jej owoców nadejdzie. Dlatego zachêcamy Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, aby w³¹czy³ siê w projekt zak³adania stowarzyszeñ w ka dej wsi i uczy³ nauczycieli zdobywania œrodków z Unii Europejskiej. W ci¹gu najbli szych lat ma trafiæ do Polski 500 miliardów euro. Znaczna czêœæ z tych pieniêdzy przeznaczona jest na wieœ. Ale aby trafi³y one rzeczywiœcie na sam dó³, do ka dej wsi, so³ectwa, bo tam bêd¹ one najlepiej i najoszczêdniej wydane, potrzeba bardzo wielu ludzi umiej¹cych pisaæ projekty. Tymi ludÿmi mog¹ i powinni byæ nauczyciele, tylko trzeba przestaæ broniæ tego, co siê ju ma, i mieæ odwagê sprostaæ wyzwaniom dnia dzisiejszego. Sama przesz³am tak¹ drogê, jak¹ proponujê dzisiaj nauczycielom. Gdy szeœæ lat temu zdecydowa³am siê zostawiæ dobrze p³atn¹ pracê w Fundacji Batorego i zacz¹æ tworzyæ Federacjê Inicjatyw Oœwiatowych, wierzy³am, e przyjdzie kiedyœ czas, gdy bêdê mog³a zarabiaæ godziwe pieni¹dze. By³o szeœæ lat bardzo chudych, jedynie na po³ówce etatu z najni szym uposa eniem. Dziœ to my sami bêdziemy decydowali w Federacji, ile przeznaczymy na swoje zarobki, a ile na dalsze inwestycje w kolejne projekty dla Ma³ych Szkó³. yczê wszystkim nauczycielom, aby te mieli takie dylematy, jak ja teraz. A zainteresowanych tym, ile zarobi³am w zesz³ym roku w Federacji, zapraszam na nasz¹ stronê internetow¹ Partnerstwa dla edukacji i samodzielnoœci ekonomicznej stowarzyszeñ i mieszkañców wsi Tam bêd¹ podawane wszelkie informacje dotycz¹ce naszego projektu, tak e finansowe. ALINA KOZIÑSKA-BA DYGA 2 Z prawdziwym zainteresowaniem, ale i niek³amanym zdumieniem, przeczyta³em list Prezesa ZNP, S³awomira Broniarza, skierowany do Marsza³ka Sejmu RP, prezentuj¹cy stanowisko Zwi¹zku w sprawie programu Ma³a Szko³a (list publikowany jest na stronie internetowej ZNP). Z przykroœci¹ stwierdzi³em, e zawarte w nim sformu³owania œwiadcz¹ o zupe³nym niezrozumieniu celów i zadañ stawianych przez ten program. Ma³o Miko³aj Gassen-Piekarski tego, wprowadzaj¹ w b³¹d ewentualnego czytelnika, ukazuj¹c fa³szywy obraz dzia³añ i intencji przyœwiecaj¹cych stowarzyszeniom i fundacjom, które s¹ organami prowadz¹cymi szko³y w szczególnoœci szko³y wiejskie. Nie wiem, jakie s¹ prawdziwe powody negatywnego stosunku ZNP do programu i nie chcê na ten temat spekulowaæ, ale uzasadnianie go trosk¹ o standardy edukacyjne, wychowawcze, konstytucyjn¹ gwarancjê bezp³atnoœci i powszechnoœci kszta³cenia, uwa am delikatnie mówi¹c za nieporozumienie. Pozwolê sobie uzasadniæ moje przekonanie analizuj¹c poszczególne zarzuty : Organami prowadz¹cymi ma³e szko³y winny byæ zgodnie z zapisami ustawy o systemie oœwiaty jednostki samorz¹du terytorialnego (...) to stwierdzenie sugeruje, e jedynie samorz¹dy mog¹ prowadziæ szko³y, tymczasem polskie prawo przewiduje, e mog¹ nimi byæ tak e inne podmioty. Gdyby ustawa rzeczywiœcie dawa³a tylko samorz¹dom prawo do prowadzenia szkó³, to oznacza³oby, e szko³y prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ nielegalnie, a tak przecie nie jest. (...) to oœwiata publiczna ma stanowiæ gwarancjê wyrównywania szans edukacyjnych niezale nie od miejsca urodzenia, zamieszkania i statusu materialnego rodziców wszystko siê zgadza, tylko dlaczego którakolwiek Ma³a Szko³a mia³aby te gwarancje naruszaæ? Byæ mo e, obawa wynika z faktu, e znaczna czêœæ szkó³ prowadzonych przez stowarzyszenia czy fundacje ma w tytule s³owo niepubliczna. Jednak zgodnie z ustaw¹, ka da niepubliczna szko³a, która uzyska wpis do ewidencji, zyskuje uprawnienia szko³y publicznej. Szko³y prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe s¹ wiêc de facto tak samo publiczne, jak szko³y samorz¹dowe. A status materialny rodziców i miejsce zamieszkania? Przecie to w³aœnie dziêki Programowi Ma³a Szko- ³a dzieci na wsiach maj¹ szko³ê blisko domu i nie musz¹ do niej doje d aæ, chyba e koniecznoœæ spêdzania kilku godzin dziennie w autobusie uznamy za nobilitacjê. Trzeba przy tym pamiêtaæ, e szko³y bior¹ce udzia³ w programie nie pobieraj¹ od rodziców adnych op³at i utrzymuj¹ siê z dotacji oraz œrodków pozyskanych od sponsorów i tych uzyskanych przez stowarzyszenia z dzia³alnoœci gospodarczej, pisania projektów, itp. W dobie, gdy samorz¹dy nie s¹ w stanie utrzymaæ ma³ych wiejskich szkó³, jedynie ten program gwarantuje wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, a nie na odwrót. (...) szko³y prowadzone przez stowarzyszenia lub fundacje mog¹ uzupe³niaæ sieæ placówek publicznych, natomiast nie powinny ich zastêpowaæ i stanowiæ jedynej oferty edukacyjnej na terenie gminy œwiête s³owa. Istot¹ programu nie jest odbieranie szkó³ samorz¹dom, ale ratowanie tych, których one nie s¹ w stanie utrzymaæ. Pierwszy raz spotykam siê z sytuacj¹, e zbie - noœæ przekonañ staje siê podstaw¹ negacji.

3 (...) szko³a publiczna prowadzona przez osobê prawn¹ lub fizyczn¹, inn¹ ni jednostka samorz¹du terytorialnego, ró ni siê w istotny sposób od szko³y publicznej prowadzonej przez gminê. Szko³a taka nie podlega w wiêkszoœci rygorom zapisów ustawy o systemie oœwiaty fakt, ale trzeba pamiêtaæ, e owa wiêkszoœæ i istotny sposób to przede wszystkim rezygnacja z Karty Nauczyciela, brak obowi¹zku przeprowadzania konkursu na dyrektora i nieco mniejsza iloœæ obowi¹zkowej dokumentacji. Jednak szko³y te nie dzia³aj¹ na Ksiê ycu, tylko s¹ czêœci¹ sieci szkó³ w danej gminie i z regu³y prowadz¹ tak¹ sam¹ dokumentacjê jak szko³y gminne. Najciekawsze jednak jest nastêpne stwierdzenie mówi¹ce o tym, e szko³y prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe (...) wyraÿnie zmierzaj¹ do uniezale nienia siê organów prowadz¹cych od wp³ywu kuratora oœwiaty na kszta³towanie sieci szkolnej. Nie wiem, sk¹d taki wniosek, i nie znajdujê eufemizmu, którym móg³bym go okreœliæ, dlatego powiem wprost bzdura! Ka da nowo powstaj¹ca placówka MUSI uzyskaæ pozytywn¹ opiniê kuratora i podlega nadzorowi pedagogicznemu, tak jak szko³y samorz¹dowe. Powo³ywanie siê na fakt, e nie jest wymagana pozytywna opinia w wypadku likwidacji szko³y nie ma realnego uzasadnienia. Samorz¹d, jeœli chce zlikwidowaæ szko³ê, to j¹ likwiduje, czego dowodzi znany przyk³ad Szafarni i nie znam przypadku, w którym opinia kuratora mia³aby decyduj¹cy wp³yw na stanowisko np. rady gminy. To samorz¹dy decyduj¹ o kszta³towaniu sieci szkó³ na swoim terenie i cytowane stwierdzenie jest po prostu robieniem wody z mózgu. (...) program obejmowaæ mia³ ma³e szkó³ki wiejskie od I do III oddzia³u szko³y podstawowej, tak aby skróciæ drogê do szko³y i zapewniæ bezpieczeñstwo najm³odszym. Dzisiaj w wydaniu Federacji Inicjatyw Oœwiatowych obejmuje ca³¹ szko- ³ê podstawow¹, a nawet gimnazjum. Program Ma³a Szko³a by³ i jest odpowiedzi¹ na spo³eczne zapotrzebowanie oraz wyrazem autentycznej troski o stan oœwiaty na wsiach, a nie sztywnym tworem niepodlegaj¹cym ewaluacji. Poza tym od samego pocz¹tku w ramach programu powstawa³y pe³ne szko³y podstawowe. Myœlê, e skrócenie drogi do szko³y, a przede wszystkim bezpieczeñstwo s¹ wa ne równie w stosunku do dzieci z klas IV VI. Bezpieczeñstwo to nie tylko droga do szko³y, ale tak e bezpieczny w niej pobyt. W ma³ych szko³ach praktycznie nie wystêpuj¹ problemy wychowawcze znane z placówek o du ej liczbie uczniów, takie jak narkotyki, alkohol czy palenie papierosów. A gimnazja? Do gimnazjum przychodz¹ dzieci (a w³aœciwie m³odzie ) w najbardziej niebezpiecznym wieku wieku dojrzewania. Nie trzeba studiowaæ psychologii, aby wiedzieæ, co to oznacza: podatnoœæ na wp³ywy (równie te negatywne), negacja ustalonego porz¹dku, poszukiwanie w³asnej drogi. Wbrew pozorom te postawy maj¹ w sobie tyle samo z³ych, jak i dobrych stron. Problemem jest w³aœciwe ich ukierunkowanie. W gimnazjach znajduj¹cych siê w miejscu zamieszkania, do których uczêszcza niewielu uczniów, znacznie ³atwiej jest kszta³towaæ postawy prospo³eczne i kontrolowaæ proces nauczania oraz wychowania. Ma³a Szko³a to nie wyznacznik szczebla edukacji, ale liczby dzieci. Nie istniej¹ ani prawne, ani merytoryczne przes³anki uniemo liwiaj¹ce stowarzyszeniom czy fundacjom prowadzenie gimnazjów. Pozostaje otwarte pytanie, czy szko³a powinna opieraæ siê na dobrej woli ludzi, zdaniem Zwi¹zku nieprzygotowanych do takiego wyzwania, jakim jest prowadzenie szko³y podstawowej i gimnazjum, nieprzygotowanych organizacyjnie, merytorycznie i finansowo do zapewnienia odpowiednich standardów edukacyjnych, w tym wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej i odpowiednio wyposa onej bazy dydaktycznej. Bardzo mocne s³owa szkoda, e Zwi¹zek nie przedstawi³ adnego uzasadnienia swojego zdania. Wed³ug mnie dyskusja na temat oœwiaty jest spraw¹ zbyt wa n¹, a Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego instytucj¹ zbyt powa n¹, aby bez zadania sobie trudu sprawdzenia faktów formu³owaæ takie oskar enia. A fakty s¹ nastêpuj¹ce: adna szko³a nie opiera siê na dobrej woli kogokolwiek, ale na statutowych celach i zadaniach organizacji bêd¹cych organami prowadz¹cymi szko³y. Kwestia dobrej woli jest bardzo wzglêdna i w tym znaczeniu równie wójtowie i radni zarz¹dzaj¹ sieci¹ szkó³ z dobrej woli, bo nikt ich si³¹ do tego nie zmusza³; organizacje pozarz¹dowe udowodni³y, e s¹ przygotowane organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia szkó³, poniewa prowadzone przez nie szko³y funkcjonuj¹ od kilku lat, osi¹gaj¹ wysokie wyniki podczas zewnêtrznych sprawdzianów klas szóstych i otrzymuj¹ dobre i bardzo dobre oceny podczas zewnêtrznego mierzenia jakoœci pracy szko³y przeprowadzanego przez kuratoria; finansowo organizacje pozarz¹dowe radz¹ sobie bardzo dobrze pomimo naprawdê szczup³ych œrodków, jakimi dysponuj¹. To, e daj¹ sobie radê, wynika przede wszystkim ze œwiadomej rezygnacji nauczycieli z uprawnieñ, które daje Karta Nauczyciela, w imiê nadrzêdnego celu, jakim jest dobro dziecka. Propozycja Federacji Inicjatyw Oœwiatowych finansowego wsparcia przez MENiS programu Ma³a Szko³a ma na celu zmianê tej sytuacji, tymczasem Zwi¹zek mówi: Ma³e Szko³y s¹ niedofinansowane, wiêc tym bardziej nie pozwólmy, by otrzyma³y jakieœ pieni¹dze. Troska o edukacjê a bije w oczy; kadra pedagogiczna szkó³ prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje to w przewa aj¹cej czêœci nauczyciele, którzy ucz¹ tak e w szko³ach samorz¹dowych. Ze stanowiska Zwi¹zku wynika, e w drodze do Ma³ej Szko³y trac¹ oni kwalifikacje i czêsto wieloletni dorobek pedagogiczny. Trzeba przyznaæ, e to ciekawe stwierdzenie. Pomijam ju fakt, e w placówkach otwieranych przez organizacje pozarz¹dowe istnieje wymóg przestrzegania zapisów ustawy o systemie oœwiaty odnoœnie kwalifikacji nauczycieli i to w zakresie, w którym szko³y samorz¹dowe bêd¹ obowi¹zywaæ dopiero od 2006 roku; baza dydaktyczna Ma³ych Szkó³ jest czêsto bardziej nowoczesna ni szkó³ samorz¹dowych. Przede wszystkim jest dostosowana do ich potrzeb. W wypadku niewielkiej liczby dzieci nie iloœæ pomocy dydaktycznych, ale ich jakoœæ decyduje o poziomie wyposa enia szko³y. Nastêpny cytat zwala z nóg do tego stopnia, e muszê go przytoczyæ prawie w ca³oœci: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego pragnie równie zwróciæ uwagê, i program»ma³a Szko³a«dzia³a w ramach inicjatywy»partnerstwo dla Edukacji«(...). W»Partnerstwie dla Edukacji«dzieci i m³odzie przestaj¹ byæ uczniami, a staj¹ siê klientami, którzy kupuj¹c oferowany produkt, przynosz¹ zysk przedsiêbiorstwu, którym sta³a siê szko³a. W dobie wolnego rynku wa ne jest te, kto jest w³aœcicielem tego przedsiêbiorstwa i jakie zyski ono przynosi. Pojawia siê wiêc przekonanie, e korzyœci finansowe staj¹ siê najwa niejszym celem poczynañ edukacyjnych. Musia³em to przeczytaæ kilka razy, by uwierzyæ w³asnym oczom. Zgadzam siê, e jêzyk nie jest najszczêœliwszy, ale ka dy przeciêtnie inteligentny czytelnik musi siê zorientowaæ, e jêzyk ten operuje dok. na stronie 20 3

4 Zdjêcie z lewej: Barbara Pruga³, zdjêcie z prawej: El bieta Rink. Fot. Katarzyna Lipka-Szostak Z Elżebietą Rink, wójtem gminy Marianowo, oraz Barbarą Purgał, prezesem Stowa- rzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo, rozmawia Katarzyna Lipka-Szostak O tym, e szko³a jest sercem wsi, przekonali siê mieszkañcy Gogolewa i Dalewa, gdy og³oszono zamiar jej likwidacji. Te dwie wsie zawsze siê zwalcza³y, mimo e oddziela je tylko rzeka. Jednak w obronie szko³y mieszkañcy zjednoczyli siê i za³o yli stowarzyszenie. Od tego czasu wiele siê w gminie zmieni³o. Katarzyna Lipka-Szostak: Chc¹c rozmawiaæ o udziale gminy Marianowo i stowarzyszenia rozwoju wsi Gogolewa i Dalewa w projekcie Partnerstwo dla Edukacji, musimy na chwilê wróciæ do 2001 roku, kiedy to szko³a samorz¹dowa w Gogolewie zosta³a zagro ona likwidacj¹. To wtedy siê wszystko zaczê³o? El bieta Rink: Tak. Nikt siê nie spodziewa³, e szko³a mo e zostaæ zlikwidowana. Rodziców powiadomiono o zamiarze likwidacji szko³y na dwa dni przed ustawowym terminem, tj. 26 lutego 2001 roku. W³adze samorz¹dowe Ÿle podesz³y do sprawy. Gdybym to ja mia³a zamiar zlikwidowaæ szko³ê, rodzice wiedzieliby o tym fakcie co najmniej na rok wczeœniej. Nie kry³abym, e szko³a ma problemy. Ta swego rodzaju arogancja ówczesnych w³adz samorz¹dowych spowodowa³a potê ny bunt rodziców. Zaczêliœmy szukaæ mo liwoœci utrzymania placówki. Nie zamierzaliœmy siê oflagowaæ ani pikietowaæ, bo szkoda by³oby naszej energii i niewiele byœmy wskórali. Pracowa³am wtedy w Oœrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie zajmowa³am siê oœwiat¹ i wspó³prac¹ naukow¹. Tam dowiedzia³am siê o programie Ma³a Szko³a. 27 lutego zadzwoni³am do Federacji Inicjatyw Oœwiatowych i rozmawia³am z prezes Alin¹ Koziñsk¹-Ba³dyg¹. By³am zrozpaczona sytuacj¹ i szuka³am porady, a od niej us³ysza³am, e to dobrze, e gmina likwiduje szko³ê, bo taka sytuacja stwarza szansê dzia³ania dla spo³ecznoœci lokalnej. W pierwszej chwili pomyœla³am, e ta kobieta jest szalona, ale po d³ugiej rozmowie zrozumia³am, e ona ma racjê. Mo emy sami sprawiæ, eby szko³a istnia³a. Tym bardziej e wtedy by³o ju oko³o 160 takich szkó³ i wiedzieliœmy, e œwietnie sobie radz¹. Og³oszenie decyzji o likwidacji szko³y zaktywizowa³o rodziców. K.L.-S.: S³ysza³am, e kiedyœ wsie Gogolewo i Dalewo by³o sk³ócone, czy to prawda? Barbara Purga³: Tak. W obu wsiach rz¹dz¹ klany. Mieszkañcy zawsze rywalizowali, czy to w meczach, czy podczas zabaw. Wsie s¹ przedzielone rzek¹, ale maj¹ wspólny koœció³, most i cmentarz. Mimo tego mieszkaniec jednej wsi potrafi³ s¹siadowi z drugiej wy³amaæ sztachety z p³otu. Nigdy siê z sob¹ zgodziæ nie mogli. Zjedno- 6

5 czyli siê dopiero na wieœæ o likwidacji szko³y. Nie by³o animozji, nie by³o pretensji s¹siedzkich, tylko wspólny cel. Okaza³o siê, e szko³a jest najwa niejszym ogniwem ³¹cz¹cym wsie. Od tego czasu du o siê zmieni³o. Czy wie Pani, e do og³oszenia o likwidacji szko³y nie by³o ma³- eñstw pomiêdzy mieszkañcami obu wsi? Ludzie enili siê miêdzy sob¹, klanami, szukali partnerów poza wsi¹. Teraz nawet ksi¹dz nas chwali, e dziêki szkole potrafimy z sob¹ rozmawiaæ i potrafimy wspólnie dzia³aæ. E.R.: Wystêpujemy w tej chwili z inicjatyw¹ tworzenia rad so³eckich i nasza m³odzie stwierdzi³a, e nie chce robiæ oddzielnych rad so³eckich, tylko jedn¹ wspóln¹ radê obu wsi. Naprawdê siê z tego cieszymy. Ko³o gospodyñ te jest wspólne. Ta aktywnoœæ sprawia, e ludzie z zewn¹trz zaczynaj¹ nas inaczej postrzegaæ. Bo robimy naprawdê wspania³e rzeczy. Wielka zabawa wakacyjna obu wsi, wspólne do ynki. To wszystko zaczê³o siê dziaæ dopiero po powstaniu szko³y. K.L.-S.: A w jaki sposób zosta³a Pani wójtem? E.R.: Bardzo pomog³o mi uratowanie szko³y. Wokó³ mnie tworzy³ siê komitet za³o ycielski stowarzyszenia. agodzi³am animozje i stara³am siê, ebyœmy ca³¹ energiê ukierunkowali na za³o enie Ma³ej Szko³y. Zdoby³am tak du y mandat zaufania od spo³ecznoœci Dalewa, Gogolewa i innych wsi w gminie, e wybrano mnie ju w pierwszej turze wyborów. Gdy zosta³am wójtem, okaza³o siê, e jest problem z utrzymaniem szko³y w Dzwonowie. Szko³a mieœci siê w du- ej tysi¹clatce, w miejscowoœci popegeerowskiej, gdzie dzieci co roku ubywa. By³ rok 2003, a wiêc Europejski Rok Niepe³nosprawnych. Postanowiliœmy spróbowaæ uruchomiæ pracowniê terapeutyczn¹. I uda³o siê. Istniej¹ce od 1996 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo jest organem prowadz¹cym WTZ. Dziœ na parterze tego ogromnego budynku znajduj¹ siê warsztat terapii zajêciowej z piêcioma pracowniami terapeutycznymi, filia gminnej biblioteki publicznej i gabinet lekarski. Koszty utrzymania zosta³y roz³o one na kilka podmiotów. K.L.-S.: Stowarzyszenia w Dzwonowie nie ma? B.P.: Nie, ale rodzice w Dzwonowie ju pytaj¹, jaka jest droga do utworzenia stowarzyszenia. Niekoniecznie chc¹ przej¹æ prowadzenie szko³y, chc¹ jednak wesprzeæ j¹ swoimi dzia³aniami. E.R.: I to bêdzie jedno ze stowarzyszeñ, które ma powstaæ w ramach Partnerstwa dla Edukacji. K.L.-S.: Dlaczego zdecydowaliœcie siê przyst¹piæ do Partnerstwa? E.R.: Gdy zosta³am wójtem, poczu³am siê wrêcz zobowi¹zana do tego, eby promowaæ program Ma³a Szko³a i ideê szko³y jako centrum aktywnoœci wsi. Myœmy dostali tak wiele w ramach programu, e teraz czas podzieliæ siê tym z innymi. Bez stowarzyszeñ by³oby mi ju trudno efektywnie dzia³aæ na rzecz rozwoju gminy. B.P.: Wiadomo w partnerstwie dzia³a siê ³atwiej. E.R.: W³aœnie o to chodzi. Uwa am, e stowarzyszenie powinno mieæ jeden g³ówny cel. Wtedy bêdzie naprawdê prê nie dzia³aæ. Tym celem mo e byæ prowadzenie szko- ³y czy terapii zajêciowej. Wokó³ tego pojawiaj¹ siê inne dzia³ania na rzecz rozwoju miejscowoœci i gminy. Burmistrzowie i wójtowie zazdroszcz¹ mi efektów, dzwoni¹ do mnie i radz¹ siê, jak tworzyæ u siebie stowarzyszenia rozwoju wsi. Wiêc myœlê, e bêd¹ one powstawa³y. Potrzebni s¹ tylko liderzy, bo stowarzyszenie to przede wszystkim kilka osób, które chêtnie poœwiêcaj¹ swój czas dla dobra innych. K.L.-S.: Czy nie boi siê Pani, e program Ma³a Szko- ³a mo e stwarzaæ tym wójtom, którzy traktuj¹ oœwiatê jedynie jako obci¹ enie finansowe, mo liwoœæ zrzucenia z siebie odpowiedzialnoœci? Mog¹ przecie powiedzieæ, e likwiduj¹ szko³ê, a jeœli rodzice siê z tym nie zgadzaj¹, to mog¹ zak³adaæ stowarzyszenia i sami borykaæ siê z problemem. E.R.: Nie mam takich obaw. Ma³a wiejska szko³a to nie tylko problem ekonomiczny. To g³ównie problem spo³eczny. I naprawdê nikt, tym bardziej wójt, nie traktuje oœwiaty wy³¹cznie w kategoriach obci¹ enia finansowego czy zrzucenia odpowiedzialnoœci za funkcjonowanie oœwiaty na stowarzyszenie. Ka da likwidacja szko³y samorz¹dowej jest rozwi¹zaniem ostatecznym. Ale skoro istnieje mo liwoœæ przekazania prowadzenia tej szko³y stowarzyszeniu, to nale y z tego skorzystaæ. Tym bardziej e jest to bardzo dobre rozwi¹zanie zarówno ze wzglêdu na jakoœæ kszta³cenia, jak i znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania takiej placówki. Mogê to stwierdziæ z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, zarówno jako za³o ycielka takiej szko³y w 2001 roku jak i obecnie wójt gminy (którym zosta³am miêdzy innymi w³aœnie dlatego, e tworzy³am szko³ê prowadzon¹ przez wiejskie stowarzyszenie). Obecnie niepubliczne wiejskie szko³y podstawowe powstaj¹ g³ównie w wyniku protestu spo³ecznoœci przeciwko utrzymuj¹cemu siê dogmatowi ca³kowitego monopolu administracji samorz¹dowej, organizuj¹cej nauczanie w gminie. Ale czy tak byæ musi? Czy reforma gminnego systemu oœwiaty ma polegaæ na ratowaniu jednych szkó³ kosztem likwidacji innych, czêsto jedynych oœrodków kulturalno-oœwiatowych wsi? Spo³ecznoœci lokalne protestuj¹, poniewa wbrew oficjalnym deklaracjom wielu polityków w Polsce rodzice wci¹ nie maj¹ wp³ywu na to, co dzieje siê w szkole. Tymczasem doœwiadczenia wielu Ma³ych Szkó³ zarówno u nas, jak i w innych krajach pokazuj¹, e oddanie szko³y spo³ecznoœci lokalnej czyni j¹ naturalnym centrum cywilizacyjnym tej spo³ecznoœci. Wydaje siê, e warto by³oby wspieraæ tê wyj¹tkow¹ w skali naszego kraju inicjatywê. Takiego wsparcia oczekujemy od Rz¹du jak i od przysz³ych kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ma³e Szko³y powstaj¹ dziêki spo³ecznej aktywnoœci i du emu zaanga owaniu wszystkich mieszkañców. Nie tylko integruj¹ spo- ³ecznoœæ, prze³amuj¹ równie atmosferê obojêtnoœci i biernoœci, charakterystyczn¹ dla polskich œrodowisk wiejskich. Ludzie na wsi podejmuj¹ ryzyko prowadzenia szko³y, licz¹c na wsparcie instytucji i osób zainteresowanych rozwojem oœwiaty na obszarach wiejskich. Licz¹ wiêc równie na wsparcie najwy szych w³adz pañstwowych naszego kraju. Likwidacja niewielkich wiejskich szkó³ nie mo e byæ wy³¹cznym problemem w³adz samorz¹dowych, które podejmuj¹c tak dramatyczne decyzje, zmuszone s¹ dzia³aæ czêsto wbrew interesom mieszkañców wsi. Tym bardziej, e istnieje mo liwoœæ, a nawet realna szansa wpisania programu Ma³a Szko³a i Ma³e Przedszkole do Narodowego Planu Rozwoju na lata oraz wykorzystania na ten cel œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. K.L-Sz.: Dziêkujê za rozmowê. 7

6 O godzinie 9 rano zasiadaliœmy przy d³ugim stole w domu wczasowym agroturystyki w Wiechowie i rozpoczynaliœmy pracê. Mieliœmy pracowaæ do godziny 19.00, z jedn¹ przerw¹ na obiad. Szybko siê jednak okaza³o, e przy tak wielkim zadaniu nie starczy nam czasu. Prowadz¹cy Przemko Radwañski (Federacja Inicjatyw Oœwiatowych) ju pierwszego wieczora spyta³ z lekkim niepokojem, czy mo emy kontynuowaæ pracê jeszcze po godzinie 20. Wszyscy chêtnie przystali na tê propozycjê. A ja muszê dodaæ, e dawno nie zdarzy³o mi siê uczestniczyæ w spotkaniu, na którym tylu ludzi z tak wielkim oddaniem stara³o siê stworzyæ jak najlepszy program. W dniach 4 8 maja spotkali siê inicjatorzy Partnerstwa dla Edukacji i samodzielnoœci ekonomicznej mieszkañców wsi z innymi organizacjami zaproszonymi do realizacji projektu. Przypomnijmy, e Federacja Inicjatyw Oœwiatowych wraz z Urzêdem Gminy Marianowo, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo oraz Stowarzyszeniem SENS z³o y³a projekt zaakceptowany do realizacji w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. W ramach pierwszego dzia³ania projektu inicjatorzy szukaj¹ partnerów krajowych i zagranicznych do dalszej pracy. Efektem pracy w Wiechowie mia³o byæ ustalenie g³ównych celów projektu oraz okreœlenie, w jaki sposób mo na je osi¹gn¹æ. Nie wszyscy mogli wzi¹æ udzia³ w ca³ym spotkaniu. Niemniej ka dy wniós³ do pracy inn¹ perspektywê zale n¹ od specyfiki organizacji, któr¹ reprezentowa³, wzbogacaj¹c ca³oœæ dzie³a. Rola organizacji tworz¹cych PDE ma byæ ró na. Jedne bêd¹ wspieraæ program, inne wdra aæ go na swoim terenie. Ten podzia³ znalaz³ odzwierciedlenie w póÿniejszej pracy. Pierwszego dnia skupiliœmy siê na okreœleniu grup tzw. interesariuszy, czyli tych, którzy bêd¹ mieli wp³yw na realizacjê celów. Ci, którzy bêd¹ mieli za zadanie tworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia dla projektu i jego promocjê, szukali grup mog¹cych odegraæ kluczow¹ rolê w zamierzonych dzia³aniach. Przedstawiciele Ma³ych Szkó³ i urzêdu gminy zastanawiali siê, kto mo e mieæ wp³yw na wdra anie projektu w terenie ze wzglêdu na pe³nion¹ funkcjê, jakie grupy mo na zaprosiæ do wspó³pracy. PóŸniej przyst¹piliœmy do pracy nad opracowaniem tzw. matrycy logicznej. Okreœla ona cele programu, zamierzone rezultaty oraz dzia³ania, maj¹ce do tych rezultatów doprowadziæ. W matrycy nale y podaæ tak e wskaÿniki, za pomoc¹ których bêdziemy sprawdzaæ, czy zak³adane rezultaty zosta³y osi¹gniête, informacjê sk¹d dowiemy siê, e osi¹- gnêliœmy to, co zaplanowaliœmy, oraz za³o enia warunki zewnêtrzne, bez spe³nienia których nie da siê zrealizowaæ celu. Opracowanie matrycy, jako metoda planowania, daje wysok¹ gwarancjê osi¹gniêcia przyjêtego celu Partnerstwa. W Wiechowie ustaliliœmy, do jakich reultatów bêdziemy d¹ yæ: Samoorganizacja i wzrost zaanga owania spo³ecznoœci wiejskich w zaspokajanie w³asnych potrzeb. Wspieranie tworzenia i doskonalenie modelu dzia³ania Stowarzyszeñ Rozwoju Wsi, a w szczególnoœci stowarzyszeñ prowadz¹cych Ma³e Szko- ³y i Ma³e Przedszkola. Nasz¹ metod¹ osi¹gniêcia tego celu jest program Ma³a Szko³a, gdy z piêcioletnich doœwiadczeñ wynika, e Ma³e Szko³y przekszta³caj¹ siê w lokalne centra rozwoju wsi. Dzia³ania takich oœrodków niejednokrotnie wykraczaj¹ poza

7 prowadzenie szko³y. I tak, w zale noœci od potrzeb mieszkañców wsi, powstaj¹ w nich oœrodki kszta³cenia ustawicznego, pracownie internetowe, warsztaty terapeutyczne, realizowane s¹ najró - niejsze projekty anga uj¹ce bardzo wiele osób, umacniaj¹ siê wiêzi lokalne, co najlepiej zapobiega wykluczeniu spo- ³ecznemu. Oto rezultaty, które ustaliliœmy w Wiechowie: 1. Powstanie nowych stowarzyszeñ, placówek oœwiatowych, partnerstw lokalnych i regionalnych, 2. Przygotowanie i rozpoczêcie realizacji strategii zrównowa onego rozwoju wsi, w których dzia³aj¹ stowarzyszenia, w tym planów rozwoju wsi, 3. Przekszta³cenie placówek oœwiatowych prowadzonych przez stowarzyszenia w oœrodki ustawicznej edukacji, kultury i zrównowa onego rozwoju wsi, 4. Upowszechnienie postawy przedsiêbiorczoœci i dzia³añ gospodarczych poprzez stowarzyszenia, ich wspó³pracy z biznesem oraz idei marketingu komunalnego, 5. Utworzenie krajowego systemu wsparcia samoorganizacji spo³ecznoœci wiejskich, 6. Utworzenie systemu doskonalenia nauczycieli dla szkó³ i przedszkoli bêd¹cych oœrodkami rozwoju wsi, 7. Upowszechnienie dostêpu do internetu w œrodowiskach objêtych projektem i edukacja multimedialna z wykorzystaniem wolnego oprogramowania, 8. Ewaluacja dzia³alnoœci stowarzyszeñ i partnerstw, 9. Upowszechnienie w kraju i za granic¹ informacji na temat programu, doœwiadczeñ oraz modeli wzorcowych placówek oœwiatowych, stowarzyszeñ i partnerstw. Rezultaty wci¹ jeszcze nie s¹ zatwierdzone. Ogólny plan wypracowany w Wiechowie jest teraz przekszta³cany na konkretne zadania dla ka dej organizacji, powstaja harmonogram i bud et ca³ego projektu. Dopiero wtedy, gdy bêd¹ gotowe, bêdziemy mogli ostatecznie zweryfikowaæ zakres dzia³añ realizowanych w ramach projektu. O wynikach tej pracy napiszemy w przysz³ych numerach Ma³ej Szko³y. KATARZYNA LIPKA-SZOSTAK Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL finansowana jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jej celem jest testowanie i promowanie w drodze wspó³pracy miêdzynarodowej nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierównoœci na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukuj¹cych pracy. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL obejmuje wszystkie kraje cz³onkowskie UE. Poszczególne projekty realizowane s¹ przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju zawi¹zywane przez ró ne instytucje: organizacje pozarz¹dowe, instytucje pañstwowe, przedsiêbiorstwa, które wspólnie pracuj¹ nad projektami. Ca³y program trwa trzy lata od grudnia 2004 roku do grudnia 2007 roku. Okres ten zosta³ podzielony na realizacje trzech dzia³añ (etapów) pierwsze powinno zakoñczyæ siê 31 maja 2005 roku. Przy ocenie skutecznoœci programu EQUAL bêd¹ brane pod uwagê metody radzenia sobie z problemami rynku pracy wypracowane przez Partnerstwa i to, czy zosta³y one wprowadzone do powszechnego zastosowania w polityce i praktyce krajowej. Zdjêcie górne: Praca nad celami projektu. Od lewej Stanis³aw Kluszycki, Miko³aj Gassen-Piekarski, Przemys³aw Radwañski, El bieta Rink, Pawe³ Przybylki, Barbara Purga³, Marcin Gnas, Tomasz Siemie. Zdjêcie dolne z lewej: Warsztaty: El - bieta Rink, Andrzej Jab³oñski, Aleksandra Januszewicz, ty³em: Maria Lorek, Miko³aj Gassen-Piekarski. Zdjêcie dolne z prawej: Prowadz¹cy Przemys³aw Radwañski, w okienku: Rozpl¹tywanie problemów wsi podczas warsztatów. Zdjêcia: Katarzyna Lipka-Szostak

8 dok. ze strony 3 Z olbrzymi¹ przyjemnoœci¹ przeczyta³am ostatnio ksi¹ kê Francis Mayes Pod s³oñcem Toskanii. Jest to powieœæ autobiograficzna. Francis amerykañska pani profesor, kupuje stary, piêkny dom na pó³nocy W³och, w Toskanii. Próbuje poznaæ tê krainê od ka dej strony, szczególnie zafascynowana jest kuchni¹ toskañsk¹. Niestety, ugotowanie wielu dañ opisanych w tej ksi¹ ce by³oby trudne, choæby z powodu braku niektórych sk³adników, np. pinioli, czyli orzeszków pinii. Ale ta lektura to nie tyle ksi¹ ka kucharska, ile wspania³e Ÿród³o natchnienia! Francis zauwa a, e W³osi doskonale wykorzystuj¹ to, co podsuwa im natura, nie gardz¹ dziko rosn¹cymi zio³ami i roœlinami. To da³o mi do myœlenia. Dlatego chcia³am dziœ zaproponowaæ dwa przepisy. Jeden z ksi¹ ki Francis Mayes, a drugi skandynawski. Chłopski budyń jabłkowo-chlebowy z Toskanii na podstawie ksi¹ ki Francis Mayes Pod s³oñcem Toskanii 4 lub 5 du ych jab³ek 1 szklanka p³atków migda³owych 1 bochenek czerstwego chleba 1/2 szklanki œmietany 1 i 1/2 szklanki mleka 4 jajka 1 kostka mas³a 1 szklanka cukru sok z cytryny ga³ka muszkato³owa bita œmietana Obierz jab³ka, pokrój na æwiartki, wytnij gniazda nasienne, skrop sokiem z cytryny. Posyp ga³k¹ muszkato³ow¹. Migda³y zrumieñ na gor¹cej patelni bez t³uszczu. Z bochenka czerstwego chleba (œwie y by³by za mia³ki) usuñ skórê. Pokrój chleb na kromki. Nasmaruj mas³em formê (ok. 20x30 cm), jej dno wy³ó kromkami chleba. Na patelni rozpuœciæ kilka ³y ek sto- ³owych mas³a i szeœæ ³y ek sto³owych cukru. Dorzuæ 1/2 szklanki upra onych migda³ów, dolej dwie ³y ki sto³owe soku z cytryny i æwieræ szklanki wody. Dodaj pokrojone jab³ka. Potrzymaj na ogniu 5 10 minut, mieszaj¹c delikatnie. Posmaruj mas¹ jab³kow¹ chleb w formie, przykryj kromkami chleba. Utrzyj szeœæ ³y ek sto³owych mas³a z czterema ³y kami sto³owymi cukru. Wbij w to cztery jajka, wlej mleko i œmietanê. Wylej na zawartoœæ formy. Sypnij na wierzch trochê cukru, ga³ki muszkato³owej i resztê przypieczonych migda³ów. Piecz w temp. 100 st. C przez godzinê. Niech postoi kwadrans. Podawaj z bit¹ œmietan¹. Zupa z pokrzyw przepis skandynawski To przepis bardzo na czasie. Co prawda, pokrzywê mo na zbieraæ od maja do wrzeœnia (w dni pogodne i suche), jednak najwiêcej cennych sk³adników zawartych jest w tej roœlinie przed kwitnieniem. 500 g m³odych pokrzyw 1 i 1/2 bulionu z kostki 2 ³y ki m¹ki 2 ³y ki mas³a 1 ³y eczka siekanej trybuli 1 ³y eczka siekanego szczypiorku 2 jajka ugotowane na twardo sól, bia³y pieprz Pokrzywy umyj i ugotuj do miêkkoœci w bulionie. Bulion odcedÿ i odstaw. Pokrzywy sch³odÿ, posiekaj i w³ó z powrotem do bulionu. Mas³o przesma z m¹k¹. Dodaj do zupy i wymieszaj. Zupê gotuj jeszcze 5 minut. Dopraw sol¹ i pieprzem. Posyp szczypiorkiem i trybul¹. Podawaj gor¹c¹ z pokrojonymi æwiartkami jajek. MONIKA PAKU A przenoœni¹, a nie okreœleniami sensu stricto. Pierwszym moim skojarzeniem po przeczytaniu powy szego tekstu by³y dowcipy o blondynkach stopieñ zrozumienia tematu jest mniej wiêcej taki sam, jak u bohaterek owych dowcipów. Z góry przepraszam, jeœli ktoœ poczu³ siê ura ony powy szym skojarzeniem. Nie jest moim zamiarem obra anie kogokolwiek, a jedynie zwrócenie uwagi na fakt, e trzeba siê dobrze zastanowiæ, zanim siê coœ napisze. A jeszcze lepiej jest wiedzieæ, o czym siê pisze. Pomys³, e jakakolwiek organizacja powo³uje Ma³¹ Szko³ê dla zysku szczególnie wobec dramatycznej biedy na wsi pozostawiam bez komentarza. Przys³owie mówi: Jeœli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze. ZNP opowiada siê przeciwko propozycji Federacji Inicjatyw Oœwiatowych finansowego wsparcia programu Ma³a Szko³a przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wszystkie organizacje prowadz¹ce szko³y zgadzaj¹ siê, e nauczyciel, który w³o y³ ogromny wysi³ek tak- e finansowy w zdobywanie kwalifikacji, powinien otrzymaæ godne wynagrodzenie pozwalaj¹ce na koncentracjê na wykonywanym zawodzie i ci¹g³e podnoszenie swoich umiejêtnoœci. W momencie, gdy zak³adaliœmy stowarzyszenie, nale eli i nale ¹ do niego cz³onkowie ZNP. Dofinansowanie ze strony ministerstwa pozwoli³oby zbli- yæ siatki p³ac w szko³ach samorz¹dowych i stowarzyszeniowych. Korzyœci z takiego rozwi¹zania mieliby przede wszystkim nauczyciele, których interesu Zwi¹zek ma broniæ. Dlatego mimo szczerych wysi³ków, nie potrafiê zrozumieæ i przyj¹æ stanowiska ZNP. Powtórzê: ani wzglêdy merytoryczne, ani finansowe go nie usprawiedliwiaj¹. MIKO AJ GASSEN-PIEKARSKI Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Soko³owo Nauczyciel NSP w Soko³owie W numerze czerwcowym opiszemy partnerów międzynarodowych Partnerstwa dla edu- kacji realizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL, napiszemy też między innymi o coraz bardziej popularnej formie zatrudnienia telepracy.

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie:

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie: JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE opracowanie: Grzegorz Ca³ek JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE Materia³y szkoleniowe Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach projektu AKADEMIA NGO Copyright

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE DWUDZIESTE POSIEDZENIE SZÓSTEJ KADENCJI SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE WERSJA ROBOCZA Warszawa, dnia 18 paÿdziernika 2006 r. Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej wersji mo na zg³aszaæ

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN 1730-668X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1 62-050 MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 3. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19 i 20 grudnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8i9kwietnia 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 52. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo