od redakcji na adres FIO. Szko³y mog¹ skorzystac z promocji jednorazowo. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ proszone s¹ o kontakt z redakcj¹.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "od redakcji na adres FIO. Szko³y mog¹ skorzystac z promocji jednorazowo. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ proszone s¹ o kontakt z redakcj¹."

Transkrypt

1 JAK PRACOWALIŒMY W WIECHOWIE Zapraszamy ZNP... Program Ma³a Szko³a zagro enie czy szansa dla edukacji wiejskiej? Bo e Cia³o wczoraj i dziœ Dzielimy siê tym, co dostaliœmy... W Marianowie wiele siê dzieje Ma³a Szko³a w Gogolewie Jak pracowaliœmy w Wiechowie Co przeszkadza w osi¹gniêciu samodzielnoœci ekonomicznej Dobry pomys³... Ameryka aciñska dla Ma³ych Szkó³ Przygoda w dziczy Akcje przyrodnicze na wsi Przepisy wiejskie Europy od redakcji Szanowni Pañstwo, Oto majowy numer pisma Ma³a Szko³a. Przybli amy w nim przede wszystkim za³o enia Partnerstwa dla Edukacji i samodzielnoœci ekonomicznej mieszkañców wsi przedstawiamy organizacje, które zainicjowa³y ten program. Ale nie tylko. Inaugurujemy równie nowy dzia³. w ramach którego Bêdziemy w nim przedstawiaæ wybrane Partnerstwa na rzecz Rozwoju realizowane w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Tych Partnerstw jest 107, tworzone przez kilka instytucji; s¹ wœród nich organizacje pozarz¹dowe, jednostki samorz¹du, przedsiêbiorstwa, czasem te uczelnie. Ka de Partnerstwo nawi¹za³o wspó³pracê miêdzynarodow¹. To, co je ³¹czy, to walka z dyskryminacj¹ na rynku pracy oraz z wykluczeniem spo³ecznym. Ró ni¹ siê swoimi receptami na sukces lub specyfik¹ grupy, do której kieruj¹ dzia³ania. Realizowane projekty tworz¹ ogromny potencja³ zmian w bardzo dla Polski trudnym obszarze walki z bezrobociem. Miejmy nadziejê, e doœwiadczenia Partnerstw pozwol¹ na wypracowanie skuteczniejszej metody przeciwdzia³aniu temu zjawisku w skali krajowej. Trzymamy kciuki! Kolejna nowoœæ w piœmie to Tablica og³oszeñ. Zapraszamy wszystkich zwi¹zanych z programem Ma³a Szko³a do korzystania z niej i przesy³ania anonsów bezp³atnie je opublikujemy. To miejsce ma Wam pomóc w promocji waszych dzia³añ, znalezieniu partnerów do wspó³pracy, odpowiedzialnych pracowników czy promowaniu us³ug stowarzyszenia. Od numeru kwietniowego pismo Ma³a Szko³a jest wydawane w ramach Partnerstwa dla Edukacji. W zwi¹zku z tym proponujemy Ma³ym Szkolom promocjê roczn¹ darmow¹ prenumeratê. Aby j¹ zamówiæ trzeba odes³aæ do redakcji wype³niony formularz, do³¹czony do pisma. Ka dej Ma³ej Szkole przys³uguje mo liwoœæ jednorazowego skorzystania z promocji do koñca 2007 roku. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ prosimy o skontaktowanie siê z redakcj¹. Ka d¹ tak¹ sprawê bêdziemy rozpatrywaæ indywidualnie. Katarzyna Lipka-Szostak WARUNKI PRENUMERATY: Prenumerata pó³roczna 30 z³, prenumerata roczna 50 z³. Konto: BISE III o/w-wa (z dopiskiem Redakcja ) Ma³e Szko³y mog¹ skorzystaæ z promocji i zamówiæ roczn¹ bezp³atn¹ prenumeratê pisma. Warunkiem jest przes³anie zg³oszenia na adres FIO. Szko³y mog¹ skorzystac z promocji jednorazowo. Inne szko³y zainteresowane promocj¹ proszone s¹ o kontakt z redakcj¹. ISSN: x Rada redakcyjna: Alina Koziñska-Ba³dyga, Przemys³aw Radwañski (Federacja Inicjatyw Oœwiatowych), Ma³gorzata Kramarz (Idealna Gmina), Honorata Waszkiewicz (Fundacja EKO-OKO), Waldemar Grzegorzewski (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi S³upy i Okolic). Redakcja: Katarzyna Lipka-Szostak (red. naczelna), Olga Almert (sekretarz redakcji), Alina Koziñska-Ba³dyga, Monika Paku³a (cz³onkowie kolegium), Maryla B³ach, Ariadna M. Komorowska, Daria Sowiñska-Milewska, El bieta Walentynowicz (sta³a wspó³praca), Krzysztof Figielski (konsultacja graficzna), Krystyna Podhajska (adiustacja tekstów, korekta). Kontakt do redakcji: red. naczelna: , sekretarz redakcji: , Internet: Wydawca: Federacja Inicjatyw Oœwiatowych, ul. Kozietulskiego 21, Warszawa, tel./fax: (022) , Sk³ad i ³amanie: Katarzyna Lipka-Szostak. Druk: Zak³ad Poligraficzny Lucjan Grzyma³a, Pruszków. Rysunek na ok³adce: Jurek Swianiewicz (lat 7) Przedszkole nr 40, Warszawa 1

2 na marginesie W liœcie napisanym w odpowiedzi na stanowisko ZNP w sprawie Ma³ych Szkó³ (patrz obok) Miko³aj Gassen-Piekarski z Soko³owa mówi, e jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze. Myœlê, e ma racjê. Najpowa niejszy zarzut Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w stosunku do programu Ma³a Szko³a dotyczy moim zdaniem tego, e nauczyciele w Ma³ych Szko³ach nie zarabiaj¹ zgodnie z kart¹ nauczyciela, tylko tyle, ile wynika z mo liwoœci szko³y. Taka sytuacja uruchamia mechanizm rynkowy, czyli zabieganie o to, aby uczniowie chodzili do naszych szkó³. Pamiêtam, e gdy by³am dyrektork¹ Ma³ej Szko³y w Szopie, to prezes artobliwie mówi³, e jeden uczeñ przynosi ze sob¹ 10 ton wêgla. Rozumiem stanowisko ZNP. Od tego s¹ zwi¹zki zawodowe, aby dba³y o swoich cz³onków, tak e o ich zarobki. Chcia³abym, aby nauczyciele w Ma³ych Szko³ach zarabiali jak najwiêcej. Uwa am ten zawód za najwa niejszy ze wszystkich. Ma on najwiêksze mo liwoœci kszta³towania przysz³oœci cz³owieka i œwiata. Chcia³abym, aby nauczyciele z Ma³ych Szkó³ zarabiali wiêcej ni nauczyciele szkó³ samorz¹dowych, gdy uwa am, e spoczywa na nich znacznie wiêksza odpowiedzialnoœæ maj¹ ze swojej szko³y stworzyæ centrum rozwoju wsi, maj¹ wprowadziæ ca³¹ wieœ w proces rozwoju cywilizacyjnego. Aby pomóc w realizacji im tego zadania, napisaliœmy projekt do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dziêki uzyskaniu œrodków z UE bêdziemy tworzyæ system wsparcia dla samodzielnoœci ekonomicznej stowarzyszeñ i mieszkañców wsi, czyli dla zarabiania pieniêdzy. Marzy nam siê wieœ dostatnia. Taka, w której nie ma biedy i ludzi yj¹cych na marginesie, a wszystkie dzieci mog¹ spokojnie myœleæ o tym, e bêd¹ mog³y studiowaæ nie tylko w Poznaniu, Lublinie, Krakowie, Warszawie, ale i na innych uczelniach Europy. Podkreœlê to jeszcze raz nauczyciele maj¹ decyduj¹c¹ rolê do odegrania w tym procesie. Jest wiêc oczywiste, e im te ma siê poprawiæ. Ale nie kosztem ludnoœci wsi, tylko razem z innymi, solidarnie. Teraz jest czas ciê kiej pracy, czas zbierania jej owoców nadejdzie. Dlatego zachêcamy Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, aby w³¹czy³ siê w projekt zak³adania stowarzyszeñ w ka dej wsi i uczy³ nauczycieli zdobywania œrodków z Unii Europejskiej. W ci¹gu najbli szych lat ma trafiæ do Polski 500 miliardów euro. Znaczna czêœæ z tych pieniêdzy przeznaczona jest na wieœ. Ale aby trafi³y one rzeczywiœcie na sam dó³, do ka dej wsi, so³ectwa, bo tam bêd¹ one najlepiej i najoszczêdniej wydane, potrzeba bardzo wielu ludzi umiej¹cych pisaæ projekty. Tymi ludÿmi mog¹ i powinni byæ nauczyciele, tylko trzeba przestaæ broniæ tego, co siê ju ma, i mieæ odwagê sprostaæ wyzwaniom dnia dzisiejszego. Sama przesz³am tak¹ drogê, jak¹ proponujê dzisiaj nauczycielom. Gdy szeœæ lat temu zdecydowa³am siê zostawiæ dobrze p³atn¹ pracê w Fundacji Batorego i zacz¹æ tworzyæ Federacjê Inicjatyw Oœwiatowych, wierzy³am, e przyjdzie kiedyœ czas, gdy bêdê mog³a zarabiaæ godziwe pieni¹dze. By³o szeœæ lat bardzo chudych, jedynie na po³ówce etatu z najni szym uposa eniem. Dziœ to my sami bêdziemy decydowali w Federacji, ile przeznaczymy na swoje zarobki, a ile na dalsze inwestycje w kolejne projekty dla Ma³ych Szkó³. yczê wszystkim nauczycielom, aby te mieli takie dylematy, jak ja teraz. A zainteresowanych tym, ile zarobi³am w zesz³ym roku w Federacji, zapraszam na nasz¹ stronê internetow¹ Partnerstwa dla edukacji i samodzielnoœci ekonomicznej stowarzyszeñ i mieszkañców wsi Tam bêd¹ podawane wszelkie informacje dotycz¹ce naszego projektu, tak e finansowe. ALINA KOZIÑSKA-BA DYGA 2 Z prawdziwym zainteresowaniem, ale i niek³amanym zdumieniem, przeczyta³em list Prezesa ZNP, S³awomira Broniarza, skierowany do Marsza³ka Sejmu RP, prezentuj¹cy stanowisko Zwi¹zku w sprawie programu Ma³a Szko³a (list publikowany jest na stronie internetowej ZNP). Z przykroœci¹ stwierdzi³em, e zawarte w nim sformu³owania œwiadcz¹ o zupe³nym niezrozumieniu celów i zadañ stawianych przez ten program. Ma³o Miko³aj Gassen-Piekarski tego, wprowadzaj¹ w b³¹d ewentualnego czytelnika, ukazuj¹c fa³szywy obraz dzia³añ i intencji przyœwiecaj¹cych stowarzyszeniom i fundacjom, które s¹ organami prowadz¹cymi szko³y w szczególnoœci szko³y wiejskie. Nie wiem, jakie s¹ prawdziwe powody negatywnego stosunku ZNP do programu i nie chcê na ten temat spekulowaæ, ale uzasadnianie go trosk¹ o standardy edukacyjne, wychowawcze, konstytucyjn¹ gwarancjê bezp³atnoœci i powszechnoœci kszta³cenia, uwa am delikatnie mówi¹c za nieporozumienie. Pozwolê sobie uzasadniæ moje przekonanie analizuj¹c poszczególne zarzuty : Organami prowadz¹cymi ma³e szko³y winny byæ zgodnie z zapisami ustawy o systemie oœwiaty jednostki samorz¹du terytorialnego (...) to stwierdzenie sugeruje, e jedynie samorz¹dy mog¹ prowadziæ szko³y, tymczasem polskie prawo przewiduje, e mog¹ nimi byæ tak e inne podmioty. Gdyby ustawa rzeczywiœcie dawa³a tylko samorz¹dom prawo do prowadzenia szkó³, to oznacza³oby, e szko³y prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ nielegalnie, a tak przecie nie jest. (...) to oœwiata publiczna ma stanowiæ gwarancjê wyrównywania szans edukacyjnych niezale nie od miejsca urodzenia, zamieszkania i statusu materialnego rodziców wszystko siê zgadza, tylko dlaczego którakolwiek Ma³a Szko³a mia³aby te gwarancje naruszaæ? Byæ mo e, obawa wynika z faktu, e znaczna czêœæ szkó³ prowadzonych przez stowarzyszenia czy fundacje ma w tytule s³owo niepubliczna. Jednak zgodnie z ustaw¹, ka da niepubliczna szko³a, która uzyska wpis do ewidencji, zyskuje uprawnienia szko³y publicznej. Szko³y prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe s¹ wiêc de facto tak samo publiczne, jak szko³y samorz¹dowe. A status materialny rodziców i miejsce zamieszkania? Przecie to w³aœnie dziêki Programowi Ma³a Szko- ³a dzieci na wsiach maj¹ szko³ê blisko domu i nie musz¹ do niej doje d aæ, chyba e koniecznoœæ spêdzania kilku godzin dziennie w autobusie uznamy za nobilitacjê. Trzeba przy tym pamiêtaæ, e szko³y bior¹ce udzia³ w programie nie pobieraj¹ od rodziców adnych op³at i utrzymuj¹ siê z dotacji oraz œrodków pozyskanych od sponsorów i tych uzyskanych przez stowarzyszenia z dzia³alnoœci gospodarczej, pisania projektów, itp. W dobie, gdy samorz¹dy nie s¹ w stanie utrzymaæ ma³ych wiejskich szkó³, jedynie ten program gwarantuje wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, a nie na odwrót. (...) szko³y prowadzone przez stowarzyszenia lub fundacje mog¹ uzupe³niaæ sieæ placówek publicznych, natomiast nie powinny ich zastêpowaæ i stanowiæ jedynej oferty edukacyjnej na terenie gminy œwiête s³owa. Istot¹ programu nie jest odbieranie szkó³ samorz¹dom, ale ratowanie tych, których one nie s¹ w stanie utrzymaæ. Pierwszy raz spotykam siê z sytuacj¹, e zbie - noœæ przekonañ staje siê podstaw¹ negacji.

3 (...) szko³a publiczna prowadzona przez osobê prawn¹ lub fizyczn¹, inn¹ ni jednostka samorz¹du terytorialnego, ró ni siê w istotny sposób od szko³y publicznej prowadzonej przez gminê. Szko³a taka nie podlega w wiêkszoœci rygorom zapisów ustawy o systemie oœwiaty fakt, ale trzeba pamiêtaæ, e owa wiêkszoœæ i istotny sposób to przede wszystkim rezygnacja z Karty Nauczyciela, brak obowi¹zku przeprowadzania konkursu na dyrektora i nieco mniejsza iloœæ obowi¹zkowej dokumentacji. Jednak szko³y te nie dzia³aj¹ na Ksiê ycu, tylko s¹ czêœci¹ sieci szkó³ w danej gminie i z regu³y prowadz¹ tak¹ sam¹ dokumentacjê jak szko³y gminne. Najciekawsze jednak jest nastêpne stwierdzenie mówi¹ce o tym, e szko³y prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe (...) wyraÿnie zmierzaj¹ do uniezale nienia siê organów prowadz¹cych od wp³ywu kuratora oœwiaty na kszta³towanie sieci szkolnej. Nie wiem, sk¹d taki wniosek, i nie znajdujê eufemizmu, którym móg³bym go okreœliæ, dlatego powiem wprost bzdura! Ka da nowo powstaj¹ca placówka MUSI uzyskaæ pozytywn¹ opiniê kuratora i podlega nadzorowi pedagogicznemu, tak jak szko³y samorz¹dowe. Powo³ywanie siê na fakt, e nie jest wymagana pozytywna opinia w wypadku likwidacji szko³y nie ma realnego uzasadnienia. Samorz¹d, jeœli chce zlikwidowaæ szko³ê, to j¹ likwiduje, czego dowodzi znany przyk³ad Szafarni i nie znam przypadku, w którym opinia kuratora mia³aby decyduj¹cy wp³yw na stanowisko np. rady gminy. To samorz¹dy decyduj¹ o kszta³towaniu sieci szkó³ na swoim terenie i cytowane stwierdzenie jest po prostu robieniem wody z mózgu. (...) program obejmowaæ mia³ ma³e szkó³ki wiejskie od I do III oddzia³u szko³y podstawowej, tak aby skróciæ drogê do szko³y i zapewniæ bezpieczeñstwo najm³odszym. Dzisiaj w wydaniu Federacji Inicjatyw Oœwiatowych obejmuje ca³¹ szko- ³ê podstawow¹, a nawet gimnazjum. Program Ma³a Szko³a by³ i jest odpowiedzi¹ na spo³eczne zapotrzebowanie oraz wyrazem autentycznej troski o stan oœwiaty na wsiach, a nie sztywnym tworem niepodlegaj¹cym ewaluacji. Poza tym od samego pocz¹tku w ramach programu powstawa³y pe³ne szko³y podstawowe. Myœlê, e skrócenie drogi do szko³y, a przede wszystkim bezpieczeñstwo s¹ wa ne równie w stosunku do dzieci z klas IV VI. Bezpieczeñstwo to nie tylko droga do szko³y, ale tak e bezpieczny w niej pobyt. W ma³ych szko³ach praktycznie nie wystêpuj¹ problemy wychowawcze znane z placówek o du ej liczbie uczniów, takie jak narkotyki, alkohol czy palenie papierosów. A gimnazja? Do gimnazjum przychodz¹ dzieci (a w³aœciwie m³odzie ) w najbardziej niebezpiecznym wieku wieku dojrzewania. Nie trzeba studiowaæ psychologii, aby wiedzieæ, co to oznacza: podatnoœæ na wp³ywy (równie te negatywne), negacja ustalonego porz¹dku, poszukiwanie w³asnej drogi. Wbrew pozorom te postawy maj¹ w sobie tyle samo z³ych, jak i dobrych stron. Problemem jest w³aœciwe ich ukierunkowanie. W gimnazjach znajduj¹cych siê w miejscu zamieszkania, do których uczêszcza niewielu uczniów, znacznie ³atwiej jest kszta³towaæ postawy prospo³eczne i kontrolowaæ proces nauczania oraz wychowania. Ma³a Szko³a to nie wyznacznik szczebla edukacji, ale liczby dzieci. Nie istniej¹ ani prawne, ani merytoryczne przes³anki uniemo liwiaj¹ce stowarzyszeniom czy fundacjom prowadzenie gimnazjów. Pozostaje otwarte pytanie, czy szko³a powinna opieraæ siê na dobrej woli ludzi, zdaniem Zwi¹zku nieprzygotowanych do takiego wyzwania, jakim jest prowadzenie szko³y podstawowej i gimnazjum, nieprzygotowanych organizacyjnie, merytorycznie i finansowo do zapewnienia odpowiednich standardów edukacyjnych, w tym wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej i odpowiednio wyposa onej bazy dydaktycznej. Bardzo mocne s³owa szkoda, e Zwi¹zek nie przedstawi³ adnego uzasadnienia swojego zdania. Wed³ug mnie dyskusja na temat oœwiaty jest spraw¹ zbyt wa n¹, a Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego instytucj¹ zbyt powa n¹, aby bez zadania sobie trudu sprawdzenia faktów formu³owaæ takie oskar enia. A fakty s¹ nastêpuj¹ce: adna szko³a nie opiera siê na dobrej woli kogokolwiek, ale na statutowych celach i zadaniach organizacji bêd¹cych organami prowadz¹cymi szko³y. Kwestia dobrej woli jest bardzo wzglêdna i w tym znaczeniu równie wójtowie i radni zarz¹dzaj¹ sieci¹ szkó³ z dobrej woli, bo nikt ich si³¹ do tego nie zmusza³; organizacje pozarz¹dowe udowodni³y, e s¹ przygotowane organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia szkó³, poniewa prowadzone przez nie szko³y funkcjonuj¹ od kilku lat, osi¹gaj¹ wysokie wyniki podczas zewnêtrznych sprawdzianów klas szóstych i otrzymuj¹ dobre i bardzo dobre oceny podczas zewnêtrznego mierzenia jakoœci pracy szko³y przeprowadzanego przez kuratoria; finansowo organizacje pozarz¹dowe radz¹ sobie bardzo dobrze pomimo naprawdê szczup³ych œrodków, jakimi dysponuj¹. To, e daj¹ sobie radê, wynika przede wszystkim ze œwiadomej rezygnacji nauczycieli z uprawnieñ, które daje Karta Nauczyciela, w imiê nadrzêdnego celu, jakim jest dobro dziecka. Propozycja Federacji Inicjatyw Oœwiatowych finansowego wsparcia przez MENiS programu Ma³a Szko³a ma na celu zmianê tej sytuacji, tymczasem Zwi¹zek mówi: Ma³e Szko³y s¹ niedofinansowane, wiêc tym bardziej nie pozwólmy, by otrzyma³y jakieœ pieni¹dze. Troska o edukacjê a bije w oczy; kadra pedagogiczna szkó³ prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje to w przewa aj¹cej czêœci nauczyciele, którzy ucz¹ tak e w szko³ach samorz¹dowych. Ze stanowiska Zwi¹zku wynika, e w drodze do Ma³ej Szko³y trac¹ oni kwalifikacje i czêsto wieloletni dorobek pedagogiczny. Trzeba przyznaæ, e to ciekawe stwierdzenie. Pomijam ju fakt, e w placówkach otwieranych przez organizacje pozarz¹dowe istnieje wymóg przestrzegania zapisów ustawy o systemie oœwiaty odnoœnie kwalifikacji nauczycieli i to w zakresie, w którym szko³y samorz¹dowe bêd¹ obowi¹zywaæ dopiero od 2006 roku; baza dydaktyczna Ma³ych Szkó³ jest czêsto bardziej nowoczesna ni szkó³ samorz¹dowych. Przede wszystkim jest dostosowana do ich potrzeb. W wypadku niewielkiej liczby dzieci nie iloœæ pomocy dydaktycznych, ale ich jakoœæ decyduje o poziomie wyposa enia szko³y. Nastêpny cytat zwala z nóg do tego stopnia, e muszê go przytoczyæ prawie w ca³oœci: Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego pragnie równie zwróciæ uwagê, i program»ma³a Szko³a«dzia³a w ramach inicjatywy»partnerstwo dla Edukacji«(...). W»Partnerstwie dla Edukacji«dzieci i m³odzie przestaj¹ byæ uczniami, a staj¹ siê klientami, którzy kupuj¹c oferowany produkt, przynosz¹ zysk przedsiêbiorstwu, którym sta³a siê szko³a. W dobie wolnego rynku wa ne jest te, kto jest w³aœcicielem tego przedsiêbiorstwa i jakie zyski ono przynosi. Pojawia siê wiêc przekonanie, e korzyœci finansowe staj¹ siê najwa niejszym celem poczynañ edukacyjnych. Musia³em to przeczytaæ kilka razy, by uwierzyæ w³asnym oczom. Zgadzam siê, e jêzyk nie jest najszczêœliwszy, ale ka dy przeciêtnie inteligentny czytelnik musi siê zorientowaæ, e jêzyk ten operuje dok. na stronie 20 3

4 Zdjêcie z lewej: Barbara Pruga³, zdjêcie z prawej: El bieta Rink. Fot. Katarzyna Lipka-Szostak Z Elżebietą Rink, wójtem gminy Marianowo, oraz Barbarą Purgał, prezesem Stowa- rzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo, rozmawia Katarzyna Lipka-Szostak O tym, e szko³a jest sercem wsi, przekonali siê mieszkañcy Gogolewa i Dalewa, gdy og³oszono zamiar jej likwidacji. Te dwie wsie zawsze siê zwalcza³y, mimo e oddziela je tylko rzeka. Jednak w obronie szko³y mieszkañcy zjednoczyli siê i za³o yli stowarzyszenie. Od tego czasu wiele siê w gminie zmieni³o. Katarzyna Lipka-Szostak: Chc¹c rozmawiaæ o udziale gminy Marianowo i stowarzyszenia rozwoju wsi Gogolewa i Dalewa w projekcie Partnerstwo dla Edukacji, musimy na chwilê wróciæ do 2001 roku, kiedy to szko³a samorz¹dowa w Gogolewie zosta³a zagro ona likwidacj¹. To wtedy siê wszystko zaczê³o? El bieta Rink: Tak. Nikt siê nie spodziewa³, e szko³a mo e zostaæ zlikwidowana. Rodziców powiadomiono o zamiarze likwidacji szko³y na dwa dni przed ustawowym terminem, tj. 26 lutego 2001 roku. W³adze samorz¹dowe Ÿle podesz³y do sprawy. Gdybym to ja mia³a zamiar zlikwidowaæ szko³ê, rodzice wiedzieliby o tym fakcie co najmniej na rok wczeœniej. Nie kry³abym, e szko³a ma problemy. Ta swego rodzaju arogancja ówczesnych w³adz samorz¹dowych spowodowa³a potê ny bunt rodziców. Zaczêliœmy szukaæ mo liwoœci utrzymania placówki. Nie zamierzaliœmy siê oflagowaæ ani pikietowaæ, bo szkoda by³oby naszej energii i niewiele byœmy wskórali. Pracowa³am wtedy w Oœrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie zajmowa³am siê oœwiat¹ i wspó³prac¹ naukow¹. Tam dowiedzia³am siê o programie Ma³a Szko³a. 27 lutego zadzwoni³am do Federacji Inicjatyw Oœwiatowych i rozmawia³am z prezes Alin¹ Koziñsk¹-Ba³dyg¹. By³am zrozpaczona sytuacj¹ i szuka³am porady, a od niej us³ysza³am, e to dobrze, e gmina likwiduje szko³ê, bo taka sytuacja stwarza szansê dzia³ania dla spo³ecznoœci lokalnej. W pierwszej chwili pomyœla³am, e ta kobieta jest szalona, ale po d³ugiej rozmowie zrozumia³am, e ona ma racjê. Mo emy sami sprawiæ, eby szko³a istnia³a. Tym bardziej e wtedy by³o ju oko³o 160 takich szkó³ i wiedzieliœmy, e œwietnie sobie radz¹. Og³oszenie decyzji o likwidacji szko³y zaktywizowa³o rodziców. K.L.-S.: S³ysza³am, e kiedyœ wsie Gogolewo i Dalewo by³o sk³ócone, czy to prawda? Barbara Purga³: Tak. W obu wsiach rz¹dz¹ klany. Mieszkañcy zawsze rywalizowali, czy to w meczach, czy podczas zabaw. Wsie s¹ przedzielone rzek¹, ale maj¹ wspólny koœció³, most i cmentarz. Mimo tego mieszkaniec jednej wsi potrafi³ s¹siadowi z drugiej wy³amaæ sztachety z p³otu. Nigdy siê z sob¹ zgodziæ nie mogli. Zjedno- 6

5 czyli siê dopiero na wieœæ o likwidacji szko³y. Nie by³o animozji, nie by³o pretensji s¹siedzkich, tylko wspólny cel. Okaza³o siê, e szko³a jest najwa niejszym ogniwem ³¹cz¹cym wsie. Od tego czasu du o siê zmieni³o. Czy wie Pani, e do og³oszenia o likwidacji szko³y nie by³o ma³- eñstw pomiêdzy mieszkañcami obu wsi? Ludzie enili siê miêdzy sob¹, klanami, szukali partnerów poza wsi¹. Teraz nawet ksi¹dz nas chwali, e dziêki szkole potrafimy z sob¹ rozmawiaæ i potrafimy wspólnie dzia³aæ. E.R.: Wystêpujemy w tej chwili z inicjatyw¹ tworzenia rad so³eckich i nasza m³odzie stwierdzi³a, e nie chce robiæ oddzielnych rad so³eckich, tylko jedn¹ wspóln¹ radê obu wsi. Naprawdê siê z tego cieszymy. Ko³o gospodyñ te jest wspólne. Ta aktywnoœæ sprawia, e ludzie z zewn¹trz zaczynaj¹ nas inaczej postrzegaæ. Bo robimy naprawdê wspania³e rzeczy. Wielka zabawa wakacyjna obu wsi, wspólne do ynki. To wszystko zaczê³o siê dziaæ dopiero po powstaniu szko³y. K.L.-S.: A w jaki sposób zosta³a Pani wójtem? E.R.: Bardzo pomog³o mi uratowanie szko³y. Wokó³ mnie tworzy³ siê komitet za³o ycielski stowarzyszenia. agodzi³am animozje i stara³am siê, ebyœmy ca³¹ energiê ukierunkowali na za³o enie Ma³ej Szko³y. Zdoby³am tak du y mandat zaufania od spo³ecznoœci Dalewa, Gogolewa i innych wsi w gminie, e wybrano mnie ju w pierwszej turze wyborów. Gdy zosta³am wójtem, okaza³o siê, e jest problem z utrzymaniem szko³y w Dzwonowie. Szko³a mieœci siê w du- ej tysi¹clatce, w miejscowoœci popegeerowskiej, gdzie dzieci co roku ubywa. By³ rok 2003, a wiêc Europejski Rok Niepe³nosprawnych. Postanowiliœmy spróbowaæ uruchomiæ pracowniê terapeutyczn¹. I uda³o siê. Istniej¹ce od 1996 roku Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo jest organem prowadz¹cym WTZ. Dziœ na parterze tego ogromnego budynku znajduj¹ siê warsztat terapii zajêciowej z piêcioma pracowniami terapeutycznymi, filia gminnej biblioteki publicznej i gabinet lekarski. Koszty utrzymania zosta³y roz³o one na kilka podmiotów. K.L.-S.: Stowarzyszenia w Dzwonowie nie ma? B.P.: Nie, ale rodzice w Dzwonowie ju pytaj¹, jaka jest droga do utworzenia stowarzyszenia. Niekoniecznie chc¹ przej¹æ prowadzenie szko³y, chc¹ jednak wesprzeæ j¹ swoimi dzia³aniami. E.R.: I to bêdzie jedno ze stowarzyszeñ, które ma powstaæ w ramach Partnerstwa dla Edukacji. K.L.-S.: Dlaczego zdecydowaliœcie siê przyst¹piæ do Partnerstwa? E.R.: Gdy zosta³am wójtem, poczu³am siê wrêcz zobowi¹zana do tego, eby promowaæ program Ma³a Szko³a i ideê szko³y jako centrum aktywnoœci wsi. Myœmy dostali tak wiele w ramach programu, e teraz czas podzieliæ siê tym z innymi. Bez stowarzyszeñ by³oby mi ju trudno efektywnie dzia³aæ na rzecz rozwoju gminy. B.P.: Wiadomo w partnerstwie dzia³a siê ³atwiej. E.R.: W³aœnie o to chodzi. Uwa am, e stowarzyszenie powinno mieæ jeden g³ówny cel. Wtedy bêdzie naprawdê prê nie dzia³aæ. Tym celem mo e byæ prowadzenie szko- ³y czy terapii zajêciowej. Wokó³ tego pojawiaj¹ siê inne dzia³ania na rzecz rozwoju miejscowoœci i gminy. Burmistrzowie i wójtowie zazdroszcz¹ mi efektów, dzwoni¹ do mnie i radz¹ siê, jak tworzyæ u siebie stowarzyszenia rozwoju wsi. Wiêc myœlê, e bêd¹ one powstawa³y. Potrzebni s¹ tylko liderzy, bo stowarzyszenie to przede wszystkim kilka osób, które chêtnie poœwiêcaj¹ swój czas dla dobra innych. K.L.-S.: Czy nie boi siê Pani, e program Ma³a Szko- ³a mo e stwarzaæ tym wójtom, którzy traktuj¹ oœwiatê jedynie jako obci¹ enie finansowe, mo liwoœæ zrzucenia z siebie odpowiedzialnoœci? Mog¹ przecie powiedzieæ, e likwiduj¹ szko³ê, a jeœli rodzice siê z tym nie zgadzaj¹, to mog¹ zak³adaæ stowarzyszenia i sami borykaæ siê z problemem. E.R.: Nie mam takich obaw. Ma³a wiejska szko³a to nie tylko problem ekonomiczny. To g³ównie problem spo³eczny. I naprawdê nikt, tym bardziej wójt, nie traktuje oœwiaty wy³¹cznie w kategoriach obci¹ enia finansowego czy zrzucenia odpowiedzialnoœci za funkcjonowanie oœwiaty na stowarzyszenie. Ka da likwidacja szko³y samorz¹dowej jest rozwi¹zaniem ostatecznym. Ale skoro istnieje mo liwoœæ przekazania prowadzenia tej szko³y stowarzyszeniu, to nale y z tego skorzystaæ. Tym bardziej e jest to bardzo dobre rozwi¹zanie zarówno ze wzglêdu na jakoœæ kszta³cenia, jak i znaczne ograniczenie kosztów funkcjonowania takiej placówki. Mogê to stwierdziæ z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, zarówno jako za³o ycielka takiej szko³y w 2001 roku jak i obecnie wójt gminy (którym zosta³am miêdzy innymi w³aœnie dlatego, e tworzy³am szko³ê prowadzon¹ przez wiejskie stowarzyszenie). Obecnie niepubliczne wiejskie szko³y podstawowe powstaj¹ g³ównie w wyniku protestu spo³ecznoœci przeciwko utrzymuj¹cemu siê dogmatowi ca³kowitego monopolu administracji samorz¹dowej, organizuj¹cej nauczanie w gminie. Ale czy tak byæ musi? Czy reforma gminnego systemu oœwiaty ma polegaæ na ratowaniu jednych szkó³ kosztem likwidacji innych, czêsto jedynych oœrodków kulturalno-oœwiatowych wsi? Spo³ecznoœci lokalne protestuj¹, poniewa wbrew oficjalnym deklaracjom wielu polityków w Polsce rodzice wci¹ nie maj¹ wp³ywu na to, co dzieje siê w szkole. Tymczasem doœwiadczenia wielu Ma³ych Szkó³ zarówno u nas, jak i w innych krajach pokazuj¹, e oddanie szko³y spo³ecznoœci lokalnej czyni j¹ naturalnym centrum cywilizacyjnym tej spo³ecznoœci. Wydaje siê, e warto by³oby wspieraæ tê wyj¹tkow¹ w skali naszego kraju inicjatywê. Takiego wsparcia oczekujemy od Rz¹du jak i od przysz³ych kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ma³e Szko³y powstaj¹ dziêki spo³ecznej aktywnoœci i du emu zaanga owaniu wszystkich mieszkañców. Nie tylko integruj¹ spo- ³ecznoœæ, prze³amuj¹ równie atmosferê obojêtnoœci i biernoœci, charakterystyczn¹ dla polskich œrodowisk wiejskich. Ludzie na wsi podejmuj¹ ryzyko prowadzenia szko³y, licz¹c na wsparcie instytucji i osób zainteresowanych rozwojem oœwiaty na obszarach wiejskich. Licz¹ wiêc równie na wsparcie najwy szych w³adz pañstwowych naszego kraju. Likwidacja niewielkich wiejskich szkó³ nie mo e byæ wy³¹cznym problemem w³adz samorz¹dowych, które podejmuj¹c tak dramatyczne decyzje, zmuszone s¹ dzia³aæ czêsto wbrew interesom mieszkañców wsi. Tym bardziej, e istnieje mo liwoœæ, a nawet realna szansa wpisania programu Ma³a Szko³a i Ma³e Przedszkole do Narodowego Planu Rozwoju na lata oraz wykorzystania na ten cel œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. K.L-Sz.: Dziêkujê za rozmowê. 7

6 O godzinie 9 rano zasiadaliœmy przy d³ugim stole w domu wczasowym agroturystyki w Wiechowie i rozpoczynaliœmy pracê. Mieliœmy pracowaæ do godziny 19.00, z jedn¹ przerw¹ na obiad. Szybko siê jednak okaza³o, e przy tak wielkim zadaniu nie starczy nam czasu. Prowadz¹cy Przemko Radwañski (Federacja Inicjatyw Oœwiatowych) ju pierwszego wieczora spyta³ z lekkim niepokojem, czy mo emy kontynuowaæ pracê jeszcze po godzinie 20. Wszyscy chêtnie przystali na tê propozycjê. A ja muszê dodaæ, e dawno nie zdarzy³o mi siê uczestniczyæ w spotkaniu, na którym tylu ludzi z tak wielkim oddaniem stara³o siê stworzyæ jak najlepszy program. W dniach 4 8 maja spotkali siê inicjatorzy Partnerstwa dla Edukacji i samodzielnoœci ekonomicznej mieszkañców wsi z innymi organizacjami zaproszonymi do realizacji projektu. Przypomnijmy, e Federacja Inicjatyw Oœwiatowych wraz z Urzêdem Gminy Marianowo, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo oraz Stowarzyszeniem SENS z³o y³a projekt zaakceptowany do realizacji w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. W ramach pierwszego dzia³ania projektu inicjatorzy szukaj¹ partnerów krajowych i zagranicznych do dalszej pracy. Efektem pracy w Wiechowie mia³o byæ ustalenie g³ównych celów projektu oraz okreœlenie, w jaki sposób mo na je osi¹gn¹æ. Nie wszyscy mogli wzi¹æ udzia³ w ca³ym spotkaniu. Niemniej ka dy wniós³ do pracy inn¹ perspektywê zale n¹ od specyfiki organizacji, któr¹ reprezentowa³, wzbogacaj¹c ca³oœæ dzie³a. Rola organizacji tworz¹cych PDE ma byæ ró na. Jedne bêd¹ wspieraæ program, inne wdra aæ go na swoim terenie. Ten podzia³ znalaz³ odzwierciedlenie w póÿniejszej pracy. Pierwszego dnia skupiliœmy siê na okreœleniu grup tzw. interesariuszy, czyli tych, którzy bêd¹ mieli wp³yw na realizacjê celów. Ci, którzy bêd¹ mieli za zadanie tworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia dla projektu i jego promocjê, szukali grup mog¹cych odegraæ kluczow¹ rolê w zamierzonych dzia³aniach. Przedstawiciele Ma³ych Szkó³ i urzêdu gminy zastanawiali siê, kto mo e mieæ wp³yw na wdra anie projektu w terenie ze wzglêdu na pe³nion¹ funkcjê, jakie grupy mo na zaprosiæ do wspó³pracy. PóŸniej przyst¹piliœmy do pracy nad opracowaniem tzw. matrycy logicznej. Okreœla ona cele programu, zamierzone rezultaty oraz dzia³ania, maj¹ce do tych rezultatów doprowadziæ. W matrycy nale y podaæ tak e wskaÿniki, za pomoc¹ których bêdziemy sprawdzaæ, czy zak³adane rezultaty zosta³y osi¹gniête, informacjê sk¹d dowiemy siê, e osi¹- gnêliœmy to, co zaplanowaliœmy, oraz za³o enia warunki zewnêtrzne, bez spe³nienia których nie da siê zrealizowaæ celu. Opracowanie matrycy, jako metoda planowania, daje wysok¹ gwarancjê osi¹gniêcia przyjêtego celu Partnerstwa. W Wiechowie ustaliliœmy, do jakich reultatów bêdziemy d¹ yæ: Samoorganizacja i wzrost zaanga owania spo³ecznoœci wiejskich w zaspokajanie w³asnych potrzeb. Wspieranie tworzenia i doskonalenie modelu dzia³ania Stowarzyszeñ Rozwoju Wsi, a w szczególnoœci stowarzyszeñ prowadz¹cych Ma³e Szko- ³y i Ma³e Przedszkola. Nasz¹ metod¹ osi¹gniêcia tego celu jest program Ma³a Szko³a, gdy z piêcioletnich doœwiadczeñ wynika, e Ma³e Szko³y przekszta³caj¹ siê w lokalne centra rozwoju wsi. Dzia³ania takich oœrodków niejednokrotnie wykraczaj¹ poza

7 prowadzenie szko³y. I tak, w zale noœci od potrzeb mieszkañców wsi, powstaj¹ w nich oœrodki kszta³cenia ustawicznego, pracownie internetowe, warsztaty terapeutyczne, realizowane s¹ najró - niejsze projekty anga uj¹ce bardzo wiele osób, umacniaj¹ siê wiêzi lokalne, co najlepiej zapobiega wykluczeniu spo- ³ecznemu. Oto rezultaty, które ustaliliœmy w Wiechowie: 1. Powstanie nowych stowarzyszeñ, placówek oœwiatowych, partnerstw lokalnych i regionalnych, 2. Przygotowanie i rozpoczêcie realizacji strategii zrównowa onego rozwoju wsi, w których dzia³aj¹ stowarzyszenia, w tym planów rozwoju wsi, 3. Przekszta³cenie placówek oœwiatowych prowadzonych przez stowarzyszenia w oœrodki ustawicznej edukacji, kultury i zrównowa onego rozwoju wsi, 4. Upowszechnienie postawy przedsiêbiorczoœci i dzia³añ gospodarczych poprzez stowarzyszenia, ich wspó³pracy z biznesem oraz idei marketingu komunalnego, 5. Utworzenie krajowego systemu wsparcia samoorganizacji spo³ecznoœci wiejskich, 6. Utworzenie systemu doskonalenia nauczycieli dla szkó³ i przedszkoli bêd¹cych oœrodkami rozwoju wsi, 7. Upowszechnienie dostêpu do internetu w œrodowiskach objêtych projektem i edukacja multimedialna z wykorzystaniem wolnego oprogramowania, 8. Ewaluacja dzia³alnoœci stowarzyszeñ i partnerstw, 9. Upowszechnienie w kraju i za granic¹ informacji na temat programu, doœwiadczeñ oraz modeli wzorcowych placówek oœwiatowych, stowarzyszeñ i partnerstw. Rezultaty wci¹ jeszcze nie s¹ zatwierdzone. Ogólny plan wypracowany w Wiechowie jest teraz przekszta³cany na konkretne zadania dla ka dej organizacji, powstaja harmonogram i bud et ca³ego projektu. Dopiero wtedy, gdy bêd¹ gotowe, bêdziemy mogli ostatecznie zweryfikowaæ zakres dzia³añ realizowanych w ramach projektu. O wynikach tej pracy napiszemy w przysz³ych numerach Ma³ej Szko³y. KATARZYNA LIPKA-SZOSTAK Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL finansowana jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jej celem jest testowanie i promowanie w drodze wspó³pracy miêdzynarodowej nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierównoœci na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukuj¹cych pracy. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL obejmuje wszystkie kraje cz³onkowskie UE. Poszczególne projekty realizowane s¹ przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju zawi¹zywane przez ró ne instytucje: organizacje pozarz¹dowe, instytucje pañstwowe, przedsiêbiorstwa, które wspólnie pracuj¹ nad projektami. Ca³y program trwa trzy lata od grudnia 2004 roku do grudnia 2007 roku. Okres ten zosta³ podzielony na realizacje trzech dzia³añ (etapów) pierwsze powinno zakoñczyæ siê 31 maja 2005 roku. Przy ocenie skutecznoœci programu EQUAL bêd¹ brane pod uwagê metody radzenia sobie z problemami rynku pracy wypracowane przez Partnerstwa i to, czy zosta³y one wprowadzone do powszechnego zastosowania w polityce i praktyce krajowej. Zdjêcie górne: Praca nad celami projektu. Od lewej Stanis³aw Kluszycki, Miko³aj Gassen-Piekarski, Przemys³aw Radwañski, El bieta Rink, Pawe³ Przybylki, Barbara Purga³, Marcin Gnas, Tomasz Siemie. Zdjêcie dolne z lewej: Warsztaty: El - bieta Rink, Andrzej Jab³oñski, Aleksandra Januszewicz, ty³em: Maria Lorek, Miko³aj Gassen-Piekarski. Zdjêcie dolne z prawej: Prowadz¹cy Przemys³aw Radwañski, w okienku: Rozpl¹tywanie problemów wsi podczas warsztatów. Zdjêcia: Katarzyna Lipka-Szostak

8 dok. ze strony 3 Z olbrzymi¹ przyjemnoœci¹ przeczyta³am ostatnio ksi¹ kê Francis Mayes Pod s³oñcem Toskanii. Jest to powieœæ autobiograficzna. Francis amerykañska pani profesor, kupuje stary, piêkny dom na pó³nocy W³och, w Toskanii. Próbuje poznaæ tê krainê od ka dej strony, szczególnie zafascynowana jest kuchni¹ toskañsk¹. Niestety, ugotowanie wielu dañ opisanych w tej ksi¹ ce by³oby trudne, choæby z powodu braku niektórych sk³adników, np. pinioli, czyli orzeszków pinii. Ale ta lektura to nie tyle ksi¹ ka kucharska, ile wspania³e Ÿród³o natchnienia! Francis zauwa a, e W³osi doskonale wykorzystuj¹ to, co podsuwa im natura, nie gardz¹ dziko rosn¹cymi zio³ami i roœlinami. To da³o mi do myœlenia. Dlatego chcia³am dziœ zaproponowaæ dwa przepisy. Jeden z ksi¹ ki Francis Mayes, a drugi skandynawski. Chłopski budyń jabłkowo-chlebowy z Toskanii na podstawie ksi¹ ki Francis Mayes Pod s³oñcem Toskanii 4 lub 5 du ych jab³ek 1 szklanka p³atków migda³owych 1 bochenek czerstwego chleba 1/2 szklanki œmietany 1 i 1/2 szklanki mleka 4 jajka 1 kostka mas³a 1 szklanka cukru sok z cytryny ga³ka muszkato³owa bita œmietana Obierz jab³ka, pokrój na æwiartki, wytnij gniazda nasienne, skrop sokiem z cytryny. Posyp ga³k¹ muszkato³ow¹. Migda³y zrumieñ na gor¹cej patelni bez t³uszczu. Z bochenka czerstwego chleba (œwie y by³by za mia³ki) usuñ skórê. Pokrój chleb na kromki. Nasmaruj mas³em formê (ok. 20x30 cm), jej dno wy³ó kromkami chleba. Na patelni rozpuœciæ kilka ³y ek sto- ³owych mas³a i szeœæ ³y ek sto³owych cukru. Dorzuæ 1/2 szklanki upra onych migda³ów, dolej dwie ³y ki sto³owe soku z cytryny i æwieræ szklanki wody. Dodaj pokrojone jab³ka. Potrzymaj na ogniu 5 10 minut, mieszaj¹c delikatnie. Posmaruj mas¹ jab³kow¹ chleb w formie, przykryj kromkami chleba. Utrzyj szeœæ ³y ek sto³owych mas³a z czterema ³y kami sto³owymi cukru. Wbij w to cztery jajka, wlej mleko i œmietanê. Wylej na zawartoœæ formy. Sypnij na wierzch trochê cukru, ga³ki muszkato³owej i resztê przypieczonych migda³ów. Piecz w temp. 100 st. C przez godzinê. Niech postoi kwadrans. Podawaj z bit¹ œmietan¹. Zupa z pokrzyw przepis skandynawski To przepis bardzo na czasie. Co prawda, pokrzywê mo na zbieraæ od maja do wrzeœnia (w dni pogodne i suche), jednak najwiêcej cennych sk³adników zawartych jest w tej roœlinie przed kwitnieniem. 500 g m³odych pokrzyw 1 i 1/2 bulionu z kostki 2 ³y ki m¹ki 2 ³y ki mas³a 1 ³y eczka siekanej trybuli 1 ³y eczka siekanego szczypiorku 2 jajka ugotowane na twardo sól, bia³y pieprz Pokrzywy umyj i ugotuj do miêkkoœci w bulionie. Bulion odcedÿ i odstaw. Pokrzywy sch³odÿ, posiekaj i w³ó z powrotem do bulionu. Mas³o przesma z m¹k¹. Dodaj do zupy i wymieszaj. Zupê gotuj jeszcze 5 minut. Dopraw sol¹ i pieprzem. Posyp szczypiorkiem i trybul¹. Podawaj gor¹c¹ z pokrojonymi æwiartkami jajek. MONIKA PAKU A przenoœni¹, a nie okreœleniami sensu stricto. Pierwszym moim skojarzeniem po przeczytaniu powy szego tekstu by³y dowcipy o blondynkach stopieñ zrozumienia tematu jest mniej wiêcej taki sam, jak u bohaterek owych dowcipów. Z góry przepraszam, jeœli ktoœ poczu³ siê ura ony powy szym skojarzeniem. Nie jest moim zamiarem obra anie kogokolwiek, a jedynie zwrócenie uwagi na fakt, e trzeba siê dobrze zastanowiæ, zanim siê coœ napisze. A jeszcze lepiej jest wiedzieæ, o czym siê pisze. Pomys³, e jakakolwiek organizacja powo³uje Ma³¹ Szko³ê dla zysku szczególnie wobec dramatycznej biedy na wsi pozostawiam bez komentarza. Przys³owie mówi: Jeœli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze. ZNP opowiada siê przeciwko propozycji Federacji Inicjatyw Oœwiatowych finansowego wsparcia programu Ma³a Szko³a przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Wszystkie organizacje prowadz¹ce szko³y zgadzaj¹ siê, e nauczyciel, który w³o y³ ogromny wysi³ek tak- e finansowy w zdobywanie kwalifikacji, powinien otrzymaæ godne wynagrodzenie pozwalaj¹ce na koncentracjê na wykonywanym zawodzie i ci¹g³e podnoszenie swoich umiejêtnoœci. W momencie, gdy zak³adaliœmy stowarzyszenie, nale eli i nale ¹ do niego cz³onkowie ZNP. Dofinansowanie ze strony ministerstwa pozwoli³oby zbli- yæ siatki p³ac w szko³ach samorz¹dowych i stowarzyszeniowych. Korzyœci z takiego rozwi¹zania mieliby przede wszystkim nauczyciele, których interesu Zwi¹zek ma broniæ. Dlatego mimo szczerych wysi³ków, nie potrafiê zrozumieæ i przyj¹æ stanowiska ZNP. Powtórzê: ani wzglêdy merytoryczne, ani finansowe go nie usprawiedliwiaj¹. MIKO AJ GASSEN-PIEKARSKI Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Soko³owo Nauczyciel NSP w Soko³owie W numerze czerwcowym opiszemy partnerów międzynarodowych Partnerstwa dla edu- kacji realizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL, napiszemy też między innymi o coraz bardziej popularnej formie zatrudnienia telepracy.

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze,

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze, BP/079/28/ P/12 2012.07.18 Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty Szanowna Panie Kuratorze, Zarz¹d Gùówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego zwraca siê do Pana Kuratora o przeprowadzenie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53 z podziałem na zadania - liczba zadań 11.

Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53 z podziałem na zadania - liczba zadań 11. Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Stefana Batorego 53 65-735 Zielona Góra Zielona Góra, 10 grudnia 2012 r Sprawa Nr MP19-230-1-2012 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE:

UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: UDZIAŁ GIMNAZJUM W ŻERKOWIE W ROKU SZKONYM 2014 / 2015 W PROJEKCIE: Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół oraz przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego realizowanego w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo