Protokół z XLIII posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XLIII posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 10 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół z XLIII posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 10 kwietnia 2013 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu): 1. Brózda Hanna Przewodnicząca 2. Kozłowska Barbara Wiceprzewodnicząca 3. Wasilewski Witold Wiceprzewodniczący 4. Balińska Joanna 5. Łuczyńska Ewa 6. Szaniewska Ewa 7. Szczęsna Małgorzata oraz zaproszeni goście (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu). Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca Komisji Hanna Brózda, która powitała radnych oraz gości i przedstawiła następujący porządek obrad: 1. Omówienie sprawy przedstawionej w piśmie z dnia r. Fundacji Cukierkowo dot. realizacji projektu utworzenia specjalistycznej przedszkolnej placówki publicznej, ukierunkowanej na dzieci z cukrzycą. 2. Omówienie planu remontów i inwestycji placówek oświatowo - wychowawczych w Dzielnicy Mokotów na 2013 rok. 3. Przyjęcie protokołów nr: XLI z dnia r. i XLII z dnia r. 4. Sprawy różne, wolne wnioski. Ad. 1 Omówienie sprawy przedstawionej w piśmie z dnia r. Fundacji Cukierkowo dot. realizacji projektu utworzenia specjalistycznej przedszkolnej placówki publicznej, ukierunkowanej na dzieci z cukrzycą. (Pismo Fundacji Cukierkowo skierowane do Komisji w sprawie realizacji projektu utworzenia specjalistycznej przedszkolnej placówki publicznej, ukierunkowanej na dzieci z cukrzycą zarejestrowane pod nr UD-IV-WOR-B AMU z dnia r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

2 Przewodnicząca poprosiła przedstawicieli Fundacji o zabranie głosu. Pan Andrzej Włodarski przewodniczący Rady Fundacji Cukierkowo na wstępie podziękował Przewodniczącej Komisji za zaproszenie, po czym przedstawił przedstawicieli Fundacji w osobach pani Ewy Urbańskiej prezesa Zarządu Fundacji oraz pani Renaty Fileckiej wiceprezesa Zarządu Fundacji, jak również przedstawił założenia realizacji projektu utworzenia specjalistycznej przedszkolnej placówki publicznej, ukierunkowanej na dzieci z cukrzycą (materiał złożony do protokołu stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Podziękował również zastępcom burmistrza Piotrowi Boresowiczowi i Krzysztofowi Skolimowskiemu za zaangażowanie i pomoc. Jednocześnie zwrócił się do radnych z apelem o wsparcie idei i pomoc w ukierunkowaniu działań Fundacji w tym zakresie. Dodatkowo wyjaśnił, że Fundacja prowadzi rozmowy z bankami i sponsorami, poszukuje rozwiązań w zakresie dofinansowania lekarza i pielęgniarek, gdyż oprócz personelu pedagogicznego niezbędna jest wykwalifikowana opieka medyczna włącznie z podawaniem leków, regularnymi badaniami i dietami. Pani Ewa Urbańska prezes Zarządu Fundacji Cukierkowo scharakteryzowała chorobę cukrzycy typu 1, jej przebiegu, leczenia i zapewnienia opieki. Poinformowała wszystkich, że jest to bardzo poważny problem i bardzo ciężka choroba rosnąca w Polsce lawinowo i stworzenie takiego przedszkola umożliwi rodzicom złapanie chwili oddechu, zdanie się na fachowców zapewniających dzieciom prawidłowy rozwój oraz umożliwi im podjęcie pracy zawodowej. Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie informacji, powiedziała, że na Mokotowie jest kilka placówek, w których personel jest przeszkolony w tym zakresie. Jednocześnie przyznała, że jest znaczący wzrost dzieci chorych na cukrzycę, które w szkołach uzyskują opiekę higienistek szkolnych, natomiast generalnie i w szkołach i w przedszkolach brakuje opieki medycznej. Radny Witold Wasilewski zapytał przedstawicieli Fundacji, czy oczekują pomocy od Miasta czy też chcą zainicjować założenie placówki, dla której organem założycielskim będzie Miasto. Pan Andrzej Włodarski przewodniczący Rady Fundacji Cukierkowo odpowiedział, że Fundacja chce być założycielem publicznego przedszkola, gdyż ustawa dopuszcza możliwość 2

3 tworzenia placówek publicznych oświatowych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Pan Krzysztof Skolimowski zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów wyjaśnił, że ma to być placówka publiczna, dostępna dla każdego. Pan Andrzej Włodarski przewodniczący Rady Fundacji Cukierkowo dodał, że Fundacja zleciła opracowanie w sprawie prowadzenia przedszkoli w wielu aspektach: zatrudnienia, finansowych, wychowawczych oraz opieki medycznej. Poinformował, że istnieje również program Przyjazna szkoła, którego elementy będzie można przenosić na przedszkole. Nadmienił, że Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego, która realizuje program Przyjazne przedszkole. Zadeklarował chęć stworzenia przedszkola integracyjnego, aby zapobiegać wykluczeniu. Radny Witold Wasilewski stwierdził, że bez wątpienia istnieje konieczność funkcjonowania takiej placówki i zapytał dlaczego ma to być przedszkole publiczne. Pan Andrzej Włodarski przewodniczący Rady Fundacji Cukierkowo odpowiedział, że głównym celem jest integracja dzieci chorych z dziećmi zdrowymi. Stwierdził, że w przedszkolach niepublicznych mogą występować protesty rodziców. Dodał, że Fundacja nie upiera się, że ma to być przedszkole publiczne oraz przytoczył przykład, że istnieje również możliwość przekazania Stowarzyszeniu, Fundacji czy osobie prywatnej przez samorząd placówki z całym majątkiem do prowadzenia jej. Pan Krzysztof Skolimowski zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów poinformował, że uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, mówi o tym, że cukrzyca nie istnieje jako niepełnosprawność, gdyż jest to choroba, co do której wydawane jest orzeczenie lekarskie, medyczne. Wyjaśnił, że wymienione w uchwale stopnie niepełnosprawności orzekane są przez poradnie psychologiczno pedagogiczne. Dodał, że aby placówka mogła mieć trwałe podstawy finansowania, to uchwała powinna być poszerzona o charakter placówki, którą Fundacja chce stworzyć. Wyraził opinię, że jest to rozwiązanie pionierskie. Poinformował, że dotacja wg stanu na 2012 rok na dziecko bez dysfunkcji w placówce publicznej wynosi 813,03 zł, co prawdopodobnie byłoby problematycznym finansowaniem 3

4 kosztów prowadzenia takiej placówki, która wymagałaby specjalistycznej obsługi. Na zakończenie wypowiedzi stwierdził, że dotychczas nie było takiej placówki prowadzonej przez samorząd i oprócz kwestii finansowania istnieje również kwestia związana z lokalem (uchwała nr LVIII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Pan Piotr Boresowicz zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów powiedział, że cukrzyca jest chorobą społeczną cywilizacyjną i dotykającą coraz większego odsetka populacji. Poparł ideę powstania placówki przedszkolnej w której dzieci chore na cukrzycę będą miały zapewnioną prawidłową opiekę. Poinformował, że trwają również prace nad poszukiwaniem lokalu w zasobach Dzielnicy. Pan Zdzisław Szczekota zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów powiedział, że popiera ideę utworzenia przedszkola dla dzieci z cukrzycą. Wyjaśnił, że gdyby miało to być przedszkole niepubliczne nie byłoby możliwości ustalenia stawki preferencyjnej i uważa, że lepszym rozwiązaniem będzie formuła przedszkola publicznego, w którym nie będzie dodatkowych opłat dla rodziców, gdyż już samo leczenie i opieka nad takimi dziećmi wiele kosztuje. Dodał, że trwają poszukiwania lokalu na terenie dzielnicy odpowiadającego wszystkim wymogom dla funkcjonowania takiej placówki i brana jest pod uwagę nieruchomość przy ul. Wiktorskiej, która została przeznaczona na potrzeby OPS-u, ale nie została ona przekazana z uwagi na brak środków na przeprowadzenie generalnego remontu. Lokal ten mógłby być brany pod uwagę na lokalizację przedszkola, gdyż obiekt ma ok. 600 m 2 i posiada ogród. Poinformował wszystkich, że koszty samorządu mogą być nieznaczne przy jednoczesnym skorzystaniu z funduszy europejskich w zakresie realizacji projektów przeciwdziałania wykluczeniom. Na zakończenie stwierdził, że sprawa pozostawiona jest do decyzji radnych, a wówczas Zarząd pochyli się nad kierunkiem działania. Pani Anna Rzepka kierownik Działu najmu lokali użytkowych w ZGN Dzielnicy Mokotów wyjaśniła, że Fundacja może ubiegać się o najem lokalu, ale stawki preferencyjne może uzyskać tylko organizacja non profit. Wszystkie zyski musiałyby być wówczas rozliczane w całości na działalność statutową fundacji. Wyjaśniła, że zarządzenie Prezydenta 4

5 o najmie lokali użytkowych dopuszcza taką możliwość, że w przypadku, gdy najemca wykonuje w lokalu prace, które trwale podwyższają wartość tego lokalu i zostały przez wynajmującego zakwalifikowane jako roboty konieczne, może być raz na pięć lat obniżona stawka czynszu, ale do wysokości 6. miesięcznych opłat czynszowych, pomniejszonych o wysokość zaliczek na poczet wspólnoty. Radny Witold Wasilewski wyraził opinię, że istnieje konstrukcja wsparcia jednostek niepublicznych, ale uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie przedszkola publicznego prowadzonego przez samorząd, gdyż nie ma wątpliwości, że jest potrzeba istnienia przedszkola dla dzieci z cukrzycą. Zapytał zastępcę burmistrza Krzysztofa Skolimowskiego o liczbę funkcjonujących przedszkoli publicznych w m.st. Warszawa, których organem założycielskim nie jest samorząd. Pan Krzysztof Skolimowski zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów odpowiedział, że na pewno jest kilka w całej Warszawie, ale nie jest w stanie odpowiedzieć jaka to jest liczba. Radny Witold Wasilewski zapytał, czy na Mokotowie są takie placówki. Pan Krzysztof Skolimowski zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów odpowiedział, że są na Mokotowie placówki publiczne prowadzone przez inne podmioty, natomiast kwestią otwartą jest to, czy Fundacja zdecyduje się na prowadzenie placówki publicznej czy niepublicznej oraz uważa, że wtórną rzeczą jest to przez kogo taka placówka będzie prowadzona, gdyż rodzica będzie interesowała kwestia dostępności, kosztów usługi i na jakich zasadach. W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca zaproponowała wyrażenie opinii Komisji Oświaty wraz z wnioskiem następującej treści: Komisja Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy popiera działania Fundacji na rzecz dzieci z cukrzycą Cukierkowo w zakresie utworzenia specjalistycznej przedszkolnej placówki ukierunkowanej na dzieci z cukrzycą i zwraca się do Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z wnioskiem o wsparcie Fundacji w realizacji tak ważnego dla społeczeństwa przedsięwzięcia: za - jednogłośnie Komisja podjęła uchwałę nr XLIII/88/

6 Pan Krzysztof Skolimowski zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów powiedział, że w zakresie omawianego przedsięwzięcia niezbędna będzie współpraca z Radą m.st. Warszawy i Biurami Urzędu m.st. Warszawy. Przewodnicząca stwierdziła, że skieruje uchwałę Komisji do Zarządu Dzielnicy Mokotów, do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów oraz przekaże ją również Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy i Dyrektorom Biur Edukacji i Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. Jednocześnie podziękowała przedstawicielom Fundacji za udział w posiedzeniu Komisji i przedstawienie projektu. Pan Andrzej Włodarski przewodniczący Rady Fundacji Cukierkowo podziękował członkom Komisji za przyjęcie przychylnego stanowiska, jak również podziękował wszystkim burmistrzom za pomoc w podejmowanych przez Fundację działaniach. Ad. 2 Omówienie planu remontów placówek oświatowo - wychowawczych Dzielnicy Mokotów na 2013 rok. Przewodnicząca przekazała informację od burmistrza Bogdana Olesińskiego, że nie zakończyła się jeszcze reorganizacja Wydziałów Infrastruktury i Inwestycji oraz, że komórką odpowiadającą za ułożenie planu remontów jest Wydział Oświaty i Wychowania, zaś Wydział Inwestycji odpowiada za realizację zadań. Następnie poprosiła o przedstawienie informacji w zakresie planu remontów. Pan Piotr Boresowicz zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów poinformował wszystkich, że Naczelnik przedstawi bieżące wykonanie remontów i inwestycji. Wyjaśnił, że kilka osób odeszło na emeryturę, zaś pozostali inspektorzy z Wydziału Infrastruktury zostali oddelegowani do Wydziału Inwestycji. Dodał, że wykaz został poszerzony o kilka prac do pilnego wykonania ze wskazaniem awaryjnym, gdzie jedna sprawa dotyczyła awarii wodociągowej a druga automatyki co, a od marca w ramach środków ujętych w planie remontów realizowane są konserwacje placówek oświatowych w zakresie instalacji sanitarnych. Dodał, że przy przetargach scalonych oszczędności wynoszą ok. 40% jak też, że planowane jest scalenie konserwacji instalacji elektrycznej. 6

7 Pan Marek Szymul naczelnik Wydziału Inwestycji omówił szczegółowo realizację remontów i inwestycji (przedstawiony materiał stanowi załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do protokołu). Przewodnicząca przedstawiła członkom Komisji: Odpowiedź burmistrza Bogdana Olesińskiego w sprawie wystąpienia pani Moniki Kalaty dyrektora Gimnazjum nr 11 i Rady Szkoły przy Gimnazjum dot. sfinansowania remontu dachu szkoły w segmencie A (pismo z dnia r., zarejestrowane pod nr UD-IV-WOR-B AMU(4) stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Pan Piotr Boresowicz zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów poinformował, że dzielnica nie otrzymała z Miasta dodatkowych środków na remonty. Przewodnicząca stwierdziła, że zgłosi wniosek na Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wystąpienia do Rady Miasta o przekazanie dodatkowych środków oraz poprosiła o wyjaśnienie spraw związanych z realizacją zaleceń kontrolujących służb i wszczynanymi postępowaniami administracyjnymi w związku z brakiem ich realizacji. Stwierdziła, że niezrozumiałym jest fakt ponoszenia przez dyrektorów kar pieniężnych w związku z brakiem realizacji zaleceń. Pan Piotr Boresowicz zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów odpowiedział, że środki budżetowe są niewielkie i priorytetem jest wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem niszczejącej substancji budowlanej. Zapewnił również, że Zarząd Dzielnicy wspiera dyrektorów placówek przy prolongatach realizacji decyzji, uzasadniając istniejący stan brakiem środków finansowych. Pani Elżbieta Albiniak Wydział Oświaty i Wychowania powiedziała, że od stycznia br. do końca zeszłego tygodnia zostało wydanych 36 postanowień i wydawane są kolejne. Pan Marek Szymul naczelnik Wydziału Inwestycji podniósł problem roszczeń w aspekcie przeprowadzania prac inwestycyjnych. Pan Piotr Boresowicz zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów stwierdził, że w tych przypadkach niezbędne są rozwiązania systemowe. 7

8 Radny Witold Wasilewski zapytał o liczbę pracowników w Wydziałach Inwestycji i Infrastruktury i przełożenie na realizację zadań. Pan Piotr Boresowicz zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów odpowiedział, że z Wydziału Infrastruktury odeszły 4 osoby, zaś z Wydziału Inwestycji od 1 kwietnia odejdzie inżynier sanitarny i będzie również ogłoszony konkurs na nowego elektryka, gdyż dotychczasowy się nie sprawdził, a wykonywanie zadań Wydziałów zostało połączone. Pani Anna Rumińska Dyrektor Przedszkola nr 317 zapytała o remont dachu w Przedszkolu nr 317. Pan Marek Szymul naczelnik Wydziału Inwestycji powiedział, że po tegorocznej zimie zostały wykazane dodatkowe 22 dachy, lecz nie został jeszcze dokonany przegląd i dodał, że będą one naprawiane w miarę posiadanych środków w ograniczonym budżecie. Przewodnicząca stwierdziła, że wystąpi do Zarządu Dzielnicy z wnioskiem o przedstawienie zestawienia wszystkich placówek w których istnieje konieczność przeprowadzenia napraw dachów oraz zakresu tych prac i szacunkowych kosztów. Pani Anna Rumińska Dyrektor Przedszkola nr 317 stwierdziła, że wszystkie szkody wynikające z zalania jest w stanie usunąć we własnym zakresie, ale prace te może wykonać tylko i wyłącznie w okresie wakacji. Zaapelowała o dokonanie naprawy dachu do końca czerwca 2013 r. Pan Marek Szymul naczelnik Wydziału Inwestycji wyjaśnił, że inspektor musi ocenić zakres rzeczowy robót do wykonania w 26 placówkach, a niestety ma tylko jednego inspektora, który może pracować na wysokości, następnie wykazane naprawy cząstkowe muszą być wykonywane zbiorowo w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Ad. 3 Przyjęcie protokołów nr: XLI z dnia r. i XLII z dnia r. Przewodnicząca zapytała członków Komisji, czy chcieliby zgłosić uwagi do protokołów nr XLI z dnia 18 lutego 2013 r. i XLII z dnia 13 marca 2013 r. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag, w związku z czym protokoły zostały przyjęte. 8

9 Ad. 4 Sprawy różne, wolne wnioski. Przewodnicząca przedstawiła członkom Komisji: dwa pisma członków Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - burmistrza Bogdana Olesińskiego oraz zastępcy burmistrza Krzysztofa Skolimowskiego - w sprawie wniosków dyrektora Zespołu Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana (pisma nr UD-IV-WOR- B AMU(5 i 6) stanowią załącznik nr 9 do protokołu); pismo Bogdana Olesińskiego burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, skierowane do Komisji w sprawie wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom pedagogicznym oraz regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy (pismo nr UD-IV-WOR-B AMU(3) z dnia r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Pani Urszula Woźniak - prezes Zarządu Oddziału ZNP Mokotów - Wilanów Ursynów poinformowała wszystkich, że zastępca burmistrza Krzysztof Skolimowski zwrócił się do dyrektorów placówek z prośbą o naliczanie dodatków w wysokości 300 zł i jednocześnie poinformował o regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, natomiast dyrektor DBFO poinformował dyrektorów placówek, iż nie posiadają oni środków w budżetach placówek. Pani Urszula Żyżyńska Dyrektor Przedszkola nr 151 stwierdziła, że dyrektorzy wystąpili o te kwoty, natomiast znaleźli się w niekomfortowej sytuacji, gdyż wiedzą, że łamane jest prawo, a odpowiedzialność została przerzucona na dyrektorów. Dodała, że w dniu jutrzejszym ma się odbyć spotkanie dyrektorów z burmistrzem w sprawie organizacji roku szkolnego 2013/2014, który został drastycznie zmieniony, włącznie z odbieraniem z puli godzin. Pan Krzysztof Skolimowski zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów stwierdził, że sytuacja finansowa Dzielnicy nie jest dobra i jest trudniejsza niż się to wszystkim wydawało, ale Zarząd podjął zobowiązanie wygospodarowania dodatkowych środków na oświatę. 9

10 Przewodnicząca przedstawiła członkom Komisji: cztery pisma pani Katarzyny Kołodziejczak - dyrektora Szkoły Podstawowej nr 202 przy ul. Jana Bytnara Rudego 19 skierowane do wiadomości Komisji (pisma nr UD-IV- WOR-B AMU(2,3,4,5) stanowią załącznik nr 11 do protokołu). pismo Bogdana Olesińskiego burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, skierowane do Komisji w sprawie udzielenia informacji dotyczącej aktualnej liczby miejsc, potrzeb i liczby zgłoszeń dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów (pismo nr UD-IV-WOR-B AMU(2) z dnia r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu); pismo Bogdana Olesińskiego burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, skierowane do Komisji w sprawie udzielenia odpowiedzi na wystąpienie Komisji dot. zestawienia PPIS w odniesieniu do mokotowskich placówek oświatowych (pismo nr UD-IV- WOR-B AMU(3) z dnia r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu); pismo Piotra Boresowicza zastępcy burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy skierowane do Komisji w sprawie zaproszenia radnych do udziału w seminarium pt. Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi. Przykłady dobrych praktyk z terenu Dzielnicy Mokotów organizowanym w dniu 12 kwietnia 2013 r. (zaproszenie z dnia r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu); pismo Moniki Kalaty dyrektora Gimnazjum nr 11 i Rady Szkoły przy Gimnazjum, skierowane do Krzysztofa Skolimowskiego zastępcy burmistrza Dzielnicy Mokotów, w sprawie uwzględnienia podczas remontu dachu likwidacji balkonów (pismo z dnia r., zarejestrowane pod nr UD-IV-WOR-B AMU, przekazane do wiadomości Komisji, stanowi załącznik nr 15 do protokołu) i poinformowała, że skierowała wystąpienie w powyższej sprawie do burmistrza; pismo Moniki Kalaty dyrektora Gimnazjum nr 11 i Rady Szkoły przy Gimnazjum, skierowane do Krzysztofa Skolimowskiego zastępcy burmistrza Dzielnicy Mokotów, w sprawie remontu wszystkich drabinek prowadzących na dach budynku szkoły (pismo z dnia r., zarejestrowane pod nr UD-IV-WOR-B AMU, przekazane do wiadomości Komisji, stanowi załącznik nr 16 do protokołu) i poinformowała, że skierowała wystąpienie w powyższej sprawie do burmistrza; wykaz uchwał podjętych podczas LII Sesji Rady m.st. Warszawy (wykaz stanowi załącznik nr 17 do protokołu). 10

11 W związku z brakiem dalszych głosów w tym punkcie, przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zamknęła posiedzenie Komisji. Protokolant Przewodnicząca Komisji A. Muchin Hanna Brózda 11

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 163/II/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniach 7 i 8 czerwca 2006 r. w godzinach od 13 30 do 16 00 oraz w godzinach od 7 30 do 11 00 w siedzibie przy ul. Sprzymierzonych 4 Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku Dnia 28 lutego 2008 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br.

Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br. Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br. Agenda spotkania Tomasz Harasimowicz (prowadzący spotkanie) poinformował zebranych, że tematem przewodnim posiedzenia będzie udostępnianie

Bardziej szczegółowo