DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 6 kwietnia 2011 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 kwietnia 20 r. Nr 34 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 42 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim nr V/4/20 z dnia 3 marca 20 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata Rady Gminy Lasowice Wielkie nr IV-8/ z dnia 23 lutego 20 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lasowice Wielkie Rady Miejskiej w Nysie nr IV/29/ z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Rady Miejskiej w Nysie nr IV/30/ z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Rady Miejskiej w Prószkowie nr V/3/20 z dnia 25 lutego 20 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 805 D E C Y Z J A 426 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-420-7/20/4595/VI-A/HK z dnia 29 marca 20 r. w sprawie zatwierdzenia VI taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce 806 P O R O Z U M I E N I A : 427 nr 7/20 zawarte w dniu 5 marca 20 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Nyskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 20 r nr 3/20 zawarte w dniu 8 marca 20 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 20 r. 8 R O Z S T R Z Y G N I Ę C I A N A D Z O R C Z E : 429 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 6/9/20 z dnia 23 lutego 20 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV/32/20 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27 stycznia 20 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/382/200 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 82

2 42 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 7/27/20 z dnia 9 marca 20 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 7/28/20 z dnia 9 marca 20 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/30/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 85 S P R A W O Z D A N I E 432 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za rok UCHWAŁA NR V/4/20 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM z dnia 3 marca 20 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806; z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568; z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759; z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457; z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28; z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24; z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 06, poz. 675) oraz art. 2 ust. pkt i pkt 2 ustawy z dnia 2 czerwca 200 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 67, poz. 93, Nr 249, poz. 833; z 2007 r. Nr 28, poz. 902, Nr 73, poz. 28; z 200 r. Nr 3, poz. 3) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje:. Aktualny stan techniczny zasobu mieszkaniowego oraz prognozę dotyczącą wielkości tego zasobu w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne oraz pozostałe lokale mieszkalne. 2. Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali. 3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. 4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber Załącznik do uchwały nr V/4/20 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 3 marca 20 r. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miny Dobrzeń Wielki na lata Rozdział Aktualny stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy oraz prognoza dotycząca wielkości tego zasobu w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne oraz pozostałe lokale mieszkalne. Zasób mieszkaniowy gminy tworzony jest przez lokale gminne, które znajdują się w budynkach mieszkalnych należących w całości do Gminy, lokale gminne w budynkach, w których Gmina posiada udziały (wspólnoty mieszkaniowe) oraz lokale socjalne-tabela nr Wielkość zasobów mieszkaniowych na dzień r. wynosi 62 lokali (w tym 2 lokali użytkowych, 98 lokali mieszkalnych, 20 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz 23 lokale socjalne). 2. Zestawienie ilościowe gminnego zasobu mieszkaniowego (wg stanu na dzień r.) określa Tabela nr : Gminne lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym Lp Wyszczególnienie Liczba budynków Liczba lokali. Budynki w 00 % gminne Lokale gminne we wspólnotach 6 20 mieszkaniowych 3. Lokale socjalne 2 23 Ogółem Tabela nr 2 Wykaz budynków mieszkalnych i powierzchni użytkowych stanowiących własność Gminy wg stanu zasobów na dzień r. Lp Adres budynku Liczba lokali. Kup -go Maja Kup Brynicka Kup Karola Miarki Kup Karola Miarki Kup Szpitalna 2 6. Kup Szpitalna 5a 3 7. Kup Rynek 4 8. Kup Rynek 3 9. Chróścice Powstańców Śląskich Chróścice ul. Korfantego a 5. Świerkle Mickiewicza 2 2. Świerkle Mickiewicza 25 3, Dobrzeń Wielki Sienkiewicza Dobrzeń Wielki Matejki Dobrzeń Wielki Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki Drzymały Dobrzeń Wielki Dworcowa Dobrzeń Wielki Dworcowa 8 9. Dobrzeń Wielki Namysłowska Dobrzeń Wielki Reymonta Dobrzeń Mały Odrzańska Dobrzeń Mały Opolska Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Pl. Klasztorny Czarnowąsy Pl. Klasztorny Czarnowąsy Wolności Czarnowąsy Wolności Czarnowąsy Wolności Czarnowąsy Jagiełły Czarnowąsy Jagiełły 48 5 RAZEM: 9 4. Wyższy standard jakościowy posiadają lokale usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych, czego uzasadnieniem jest struktura wiekowa tych budynków oraz ich sprawność techniczna. Tabela nr 3 Wykaz lokali usytuowanych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe Lp Adres budynku Liczba lokali. Kup -go Maja c 3 2. Dobrzeń Wielki Namysłowska 3. Dobrzeń Wielki Opolska Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Jakuba Kani RAZEM: W mieszkaniowym zasobie gminy, ze względu na charakter lokalu mieszkalnego wyróżnia się również lokale socjalne, których liczba wynosi 23. Tabela nr 4 Wykaz lokali socjalnych Lp Adres budynku Liczba lokali. Chróścice Cebuli Świerkle Mickiewicza 4 9 RAZEM: Warunki sanitarno-socjalne zasobów mieszkaniowych Analiza zasobu mieszkaniowego w zakresie wyposażenia w podstawowe instalacje wskazuje, że lokale mieszkalne zarówno w budynkach gminnych jak i we wspólnotach mieszkaniowych

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 42 wyposażone są w całości w instalację wodociągową (00 % zasobu), w 59,86 % w centralne ogrzewanie, 5,63 % w instalację gazową oraz 98,59 % w łazienkę i WC. Stan techniczny budynków jest zróżnicowany. Znaczny udział, bo aż 82 % stanowią budynki o dobrym stanie technicznym. Budynki o bardzo dobrym stanie technicznym stanowią 7 % ogólnej liczby budynków. Opis istniejącego stanu technicznego budynków został zawarty w Tabelach Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy W podstawowym zasobie mieszkaniowym Gminy Dobrzeń Wielki w budynkach zlokalizowanych na terenie sołectw: Czarnowąsy, Chróścice, Dobrzeń Wielki i Kup, przewiduje się w latach sukcesywną modernizację polegającą na: - CZARNOWĄSY UL. JAGIEŁŁY 25 docieplenie ścian, remont komina i podłączenie do ciepłociągu, - CHRÓŚCICE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3 wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, - DOBRZEŃ WIELKI UL. DWORCOWA 8 remont dachu i podłączenie do sieci cieplnej - DOBRZEŃ WIELKI UL. MATEJKI 3 remont klatki schodowej, Szczegółowy plan remontów ujęto w Tabeli nr 9. OPIS STANU ISTNIJĄCEGO Tabela nr 5 Lp. Adres budynku Liczba mieszkań Rodzaj wyposażenia poza energ. elektryczną i wodą Stan techniczny CO WC Kan. sieć Kan. szamb GAZ CZARNOWĄSY ul. Jagiełły 25 2 CZARNOWĄSY ul. Jagiełły 48 3 CZARNOWĄSY ul. Wolności 9 4 CZARNOWĄSY Wolności 23 5 CZARNOWĄSY ul. Wolności 53 6 CZARNOWĄSY Pl. Klasztorny ,03 90,07 36,32 4,8 77,83 97,20 66,90 20,57 60,49 49,20 40,42 209,9 32,25 42,46 65,79 69,4 x x dobry x x x b. dobry x x x dobry 34,6 x x x dobry ,60 52,70 27,62 52,70 27,97 38,62 960,20 38, ,90 88,20 78, ,98 75,50 66,30 9,0 84,20 x x x dobry x x dobry uwagi

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz CZARNOWĄSY Pl. Klasztorny ,30 53,89 34,7 34,70 54,20 40,7 36,9 x x x b. dobry OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Tabela nr CZARNOWĄSY x x x b. dobry ul. Dworcowa 9 CZARNOWĄSY ul. Dworcowa 3 0 DOBRZEŃ WLK. ul. Sienkiewicza 40 DOBRZEŃ WLK. ul. Dworcowa 8 2 DOBRZEŃ WLK. ul. Dworcowa 8 3 DOBRZEŃ WLK. ul. Namysłowska 26 4 DOBRZEŃ WLK. ul. St. Bytomsk. 9 5 DOBRZEŃ WLK. ul. Matejki 3 6 DOBRZEŃ WLK. ul. Drzymały 9 7 DOBRZEŃ MAŁY ul. Opolska 85 8 DOBRZEŃ MAŁY ul. Odrzańska ,78 80,96 85,79 6,38 50,67 36,98 97,6 x x x dobry 9,06 zły 05, x x x dobry ,0 67,80 69,70 53,60 253,08 52,60 52,60 52,60 52,60 42,68 95,98 98,48 97,50 66,96 7,06 37,50 58,40 34,84 67,08 35,60 42,97 54,03 33,92 43,05 25,37 39,82 dobry x x x b. dobry x x dobry x x x zły x x x dobry 70,8 x x x dobry 3 64,07 42,7 90,30 3,60 x x x dobry

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz CHRÓŚCICE ul. Powstańców Śl ,80 59,98 70,59 79,27 40,23 54,7 56,45 42,06 64,55 x x x x dobry OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Tabela nr CHRÓŚCICE Cebuli 6 (socjalne) x x x b.dobry 2 KUP ul. K. Miarki 3 22 KUP ul. K. Miarki 9 23 KUP ul. Brynicka KUP ul. -go Maja KUP ul. Szpitalna 2 26 Kup ul. Szpitalna 5a 27 ŚWIERKLE ul. Mickiewicza ,48 38,56 29,35 20,08 2,80 3,97 38,8 35,6 35,96 53,82 4,48 25,43 2,02 2,06 3,6 0,7 65,60 45, 00,30 57,75 42,55 8,42 76,20 45,82 2,20 57,0 64,0 488,65 52,28 46,30 64,62 54,80 49,27 37,30 47,88 54,20 43,65 38,35 x x x dobry x x dobry x x dobry zły x x x x dobry 73,7 x x x dobry 0 x x zły

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz ŚWIERKLE ul. Mickiewicza 4 (socjalne) 9 76,6 7,86 20,48 0,89 3,75 26,89 5,53 5,50 25,68 30,03 x x x b. dobry Ocena stanu technicznego lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe Tabela nr 6 L p. - - Adres budynku Liczba Pow. użytk. Rodzaj wyposażenia poza energ. elektryczną Stan techniczny Inne mieszkań i wodą CO WC Kan. sieć Kan. szamb. GAZ Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 6 327,00 54,50 x x dobry 2 Dobrzeń Wielki ul. Opolska ,30 63,70 48,50 x x x dobry 3 Kup ul. -go Maja c 4 89,43 48,72 33,89 50,72 x x dobry 4 Czarnowąsy ul. Dworcowa 5 5 Czarnowąsy ul. Dworcowa 9 6 Czarnowąsy ul. Jakuba Kani ,27 62,09 7,00 06,8 49,90 86,20 86,20 86,20 75, ,0 28,2 06,58 5,75 05,00 55,20 50,0 x x x dobry x x x dobry x x x dobry Skala ocen: Stan techniczny budynku: Bardzo dobry budynek nie wymaga żadnych remontów Dobry budynek wymaga bieżących remontów Zły budynek wymaga kapitalnego remontu Powierzchnia budynków mieszkalnych zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wynosi 2490,90 m 2 w tym powierzchnia lokali stanowiących własność Gminy wynosi 355,85 m 2 Ocena stanu technicznego lokali użytkowych usytuowanych w budynkach komunalnych Tabela nr 7 Lp. Adres budynku Liczba Pow. Rodzaj wyposażenia poza energią elektr. Stan techniczny inne mieszkań użytk. i wodą CO WC Kan.sieć Kan. szamb GAZ Kup ul. Rynek 4 62,34 x x x x dobry

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Kup ul. Rynek 3 94,4 x x x x 3 Kup ul. Szpitalna 2 52 x x dobry 4 Kup ul. Szpitalna 5a 2 9,80 x x x dobry 98,22 2,58 5 Świerkle ul. Mickiewicza 2 49 x x x dobry 6 Czarnowąsy ul. Dworcowa 7 Czarnowąsy ul. Dworcowa 5 8 Czarnowąsy Pl. Klasztorny 8 9 Dobrzeń Wielki Reymonta 2 0 Dobrzeń wielki ul. Namysłowska 26 Chróścice ul. Korfantego a 3 304,9 47,99 237,5 9,77 x x x dobry 56,67 x x x dobry 2 4 2,6 42,43 78,73 447,04 303,52 86,4 36,33 20,78 x x x dobry x x x dobry 36,26 x x x dobry 5 324,24 222, 37,28 34,57 RAZEM 2 867,82 x x x x b. dobry 8. Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w latach przedstawia poniższa tabela (stan na r.) Tabela nr 8 wyszczególnienie Liczba lokali gminnych socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe Z powyższej tabeli wynika, że w 20 roku przewidziany jest do sprzedaży budynek wolnostojący w Czarnowąsach przy ul. Wolności 23 oraz w 202 roku jeden budynek w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Sienkiewicza 40. Przewiduje się, że na r. zasób mieszkaniowy gminy będzie wynosił 60 lokali (po uwzględnieniu sprzedaży). Rozdział 2 Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali. Budynki gminne oraz wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy w większości zostały wybudowane przed 945 rokiem. Niektóre budynki wybudowano w latach 70-tych. 2. Spośród budynków, które stanowią własność Gminy w przypadku-dobrzeń Wielki ul. Sienkiewicza 40, z przeprowadzonej analizy technicznej wynika, że remont tego budynku jest nieuzasadniony ekonomicznie. 3. Podstawowym celem polityki remontowej jest poprawa standardu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy. Istotne jest zatem określenie dochodów gminy, które umożliwiałyby realizację głównych potrzeb remontowych wynikających z przeglądów technicznych przeprowadzanych dla poszczególnych budynków. 4. Planowanie remontów i modernizacji oraz koszty w poszczególnych latach zostały przedstawione w poniższej tabeli: Tabela nr 9 Lp. OBIEKT WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT Czarnowąsy ul. Pl. Klasztorny 0-4 a) przebudowa kominów Czarnowąsy ul. Wolności 9 a) wymiana schodów

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Czarnowąsy ul. Jagiełły 25 a) remont komina, b) docieplenie c) podłączenie do ciepłociągu 4 Czarnowąsy ul. Jagiełły 48 a) remont podłóg Czarnowąsy ul. Pl. Klasztorny 8 a) wymiana częściowa okien Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. J. Kani 3-5 a) częściowa wymiana okien Chróścice ul. Powstańców Śl. 3 a) modernizacja CO b) wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej 2 Chróścice ul. Korfantego a Kup ul. Szpitalna 2 a) remont stropów Kup ul. Szpitalna 5a Kup ul. Karola Miarki 9 a)remont dachu Kup ul. Karola Miarki Kup ul. Btynicka Kup ul. Maja 42 a)założenie izolacji poziomej Kup Maja c Dobrzeń Wielki ul. Matejki 3 a)remont mieszkania nr b)remont klatki schodowej 2 Dobrzeń Wielki ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki Opolska Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska Dobrzeń Wielki ul. Reymonta Dobrzeń Wielki ul. Drzymały 9 a) remont instalacji ciepłej wody i CO 27 Dobrzeń Wielki ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki ul. Dworcowa 8 a) remont dachu b) podłączenie do sieci cieplnej 29 Dobrzeń Wielki ul. Sienkiewicza 40 a) remont ogrodzenia b) remont dachu 30 Dobrzeń Mały ul. Odrzańska Dobrzeń Mały Opolska Świerkle ul. Mickiewicza RAZEM Prognoza wielkości środków finansowych przeznaczonych na wydatki remontowe w kolejnych latach, uwzględniająca zmiany struktury kosztów przedstawia się następująco: Tabela nr 0 wyszczególnienie Prognoza kosztów w latach wyrażona w zł Wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 3904, , , ,37 Remonty zasobu gminnego 9000, , , Ogółem prognoza wydatków , , , , ,37 Rozdział 3 Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy będą następować głównie wskutek sprzedaży lokali mieszkalnych, a w znacznie mniejszym stopniu w wyniku likwidacji budynków bądź budowie nowych budynków. 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy będzie następowała na rzecz najemców, którym zgodnie z art. 34 ust pkt 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 997 r. O gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo nabywania zajmowanych mieszkań. System preferencji sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom został uchwalony przez Radę Gminy. 3. Zakłada się, że w latach sprzedaż lokali w zasobie mieszkaniowym będzie się kształtowała następująco: Rok Prognozowana ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży Powierzchnia użytkowa ,66 34,60 9,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 42 Rozdział 4 Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Wielkość czynszu ustala się stawką bazową czynszu regulowanego za m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 2. W związku z tym, że stan techniczny poszczególnych lokali mieszkalnych (budynków) jest różny (wyposażenie w instalacje), jak również zabudowa w poszczególnych sołectwach jest oddalona od centrów tych sołectw, obszar gminy podzielono na 3 strefy-załącznik nr Od stawki bazowej za m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zgodnie z załącznikiem nr.. są naliczane bonifikaty do poszczególnych lokali mieszkalnych. 4. W związku z art. 39 ustawy z dnia 2 czerwca 200 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustalono stawkę czynszu na lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m 2 w wysokości 2,20 zł/m 2 załącznik nr.. (tabela oczynszowania mieszkań) służy do wyliczeń wysokości czynszu. 5. Podwyżki czynszu za najem lokali mieszkalnych, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela nie mogą w danym roku przekroczyć średniorocznego wzrostu cen tych towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż: 50% 25 % 5 % Jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż % i nie przekracza 2 % wartości odtworzeniowej Jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza % wartości odtworzeniowej Jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2 % wartości odtworzeniowej 6. Dla zasobów gminy wysokość czynszu znajduje się w przedziale od % do 5 % wartości odtworzeniowej budynku. Załącznik nr.. TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKAŃ Stan wyposażenia mieszkań w instalacje Mieszkanie o najwyższym standardzie (co, wc, wod-kan) Mieszkanie z wc, łazienką, wod-kan, bez co Mieszkanie z wc, kan, bez łazienki i co Mieszkanie z wc, kan. i co bez łazienki Mieszkanie z wod. łazienką i co, bez wc Mieszkanie z wod. łazienką, bez co i wc Mieszkanie bez co, łazienki, wod-kan i wc Baza (%) (A) Strefa w gminie (% bazy) (B) Usytuowanie budynku wg obszarów % z poz. A (C) Stan techniczny budynku % z poz. B (D) Usytuowanie mieszkania w budynku % z poz. C I II III I Strefa - Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Krzanowice, Chróścice, II Strefa Borki, Kup, III Strefa Brzezie, Świerkle, 2, 3 wg załącznika nr 2, 4 - budynki zadbane, o wysokim standardzie pierwotnym i budynki nowowybudowane, 5 - budynki przeznaczone do remontu generalnego, 6 - oprócz wymienionych w pkt 7, 7 - mieszkania usytuowane na poddaszu, adaptowane ze strychu. 7. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym art. 23 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 3 poz. 266 z dnia r.): a) stawka bazowa za m 2 powierzchni użytkowej wynosi,98 zł, b) najniższa stawka czynszu obowiązująca w gminnym zasobie mieszkaniowym Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 45 % stawki bazowej,98 zł x 45 % = 0,89 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 42 c) art. 23 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 3 poz. 266 z dnia r.) 0,89 zł x 50 % = 0,45 zł. Wysokość czynszu za m 2 powierzchni użytkowej w mieszkaniach socjalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 0,45 zł za m 2. Załącznik 2.. OBSZAR I Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały Czarnowąsy Krzanowice Chróścice Borki Kup Brzezie Świerkle ul. Namysłowska (do nr 02), Opolska (do nr 50), Wrocławska, Kościelna, Młyńska, Strzelców Bytomskich, (do nr 23), Powstańców Śl., Knosały, Karola Miarki, Kubisów, Dratwy, Koraszewskiego, Morcinka, Os. Energetyk, Reymonta, Boczna, Chrobrego, 22 Lipca, Nowowiejska, Świerczewskiego, Drzymały, Sokołów, Ligonia, Piastowska (do nr 28), Kopernika (do nr 5), Konopnickiej ul. Opolska, Brzegowa, Brzeziańska (do nr 2), Chopina, Wilczka, Krótka, Młyńska, Odrzańska, Ogrodowa, Piaskowa, Żeromskiego ul. Jagiełły, Wolności (do nr 77), Plac Klasztorny, J. Kani (do nr 38), Dworcowa, Ogrodowa, Kasprowicza, Kośnego, Polna, Akacjowa, Broniewskiego, Chopina, Dębowa, Zamojskiego, Studzienna (do nr 36), Świerkowa, Piaskowa, Waryńskiego, Krzyżowa (do nr 8) ul. Armii Ludowej, Czarnowąska, Górna, Kwiatowa, Luboszycka, Łąkowa, Moniuszki, Polna, Stara Droga ul. Powstańców Sl., Dąbrowa, Korfantego -go Maja, Św. Jana, Reka, Grunwaldzka, Damrota, Kopie, Nad Ujściem, Wąska, Bolesława Kośnego (do nr 3), Ligonia, Boczna, Wyzwolenia, Nowowiejska, Augustyna Kośnego (do nr 20), Św. Rocha (do nr 25), Prusa, Cebuli, Piaskowa (do nr 37), Szkolna, Chopina, Koszykarzy, Orzeszkowej, Broniewskiego, Kwaśna (do nr 39), Sienkiewicza, Żeromskiego, Konopnickiej ul. Opolska ul. Katowicka, -go Maja, (do nr 36), Szpitalna, Brynicka, Rynek, Karola Miarki, Młyńska, Listopada, Ogrodowa, Piaskowa ul. Wiejska Cała wieś Rozdział 5 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. W całym procesie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy uczestniczy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrzeń Wielki z/s w Kup (GZGKiM). GZGKiM zarządza również budynkami wspólnot mieszkaniowych: Licencjonowany Zarządca Dyrektor GZGKiM Norbert Kaps (nr licencji: 6547/200). 2. GZGKiM gospodaruje w imieniu Gminy gminnym zasobem mieszkaniowym realizując określone zadania m.in: naliczanie i windykowanie czynszów, dokonywanie zmian w składnikach czynszowych, kontrola rozliczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych, oraz rozliczanie kosztów mediów dostarczanych do budynków zarówno w całości gminnych jak i zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 3. Analiza funkcjonowania GZGKiM wskazuje, że obecny sposób zarządzania zasobem gminnym jest właściwy z punktu widzenia ekonomicznego oraz realizacji spraw technicznych, czego odzwierciedleniem jest bieżące regulowanie zobowiązań GZGKiM w stosunku do podmiotów zewnętrznych, a także dbałość o gminny zasób mieszkaniowy (poprawa stanu technicznego). 4. Nie przewiduje się dokonywania zmian w sposobie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Rozdział 6 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach Głównymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są: a) środki z budżetu gminy (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowi jednostkę budżetową podlegającą pod Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim) 2. Prognozowane wpływy czynszowe w latach Tabela nr Wyszczególnienie Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych [zł] 80622, , , , ,86 Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali użytkowych [zł] 56578, , , , ,68 Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali socjalnych [zł] 2437, , , , ,20 Przychody od wspólnot mieszkaniowych [zł] 39047, , , , ,37 RAZEM: , , , 28796, 28796,

12 42 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Dla opracowania prognozy wpływów czynszowych przyjęto następujące założenia: a) dochody z najmu lokali użytkowych przyjęto na poziomie planowanych przychodów za 200 r., b) dochody z czynszów lokali mieszkalnych wyliczono z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności czynszu na poziomie 00 %. Rozdział 7 Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Dla opracowania prognozy kosztów eksploatacyjnych i remontowo-modernizacyjnych na lata przyjęto założenia: a) analiza kosztów i wydatków dotyczy tylko wpływów czynszowych, b) pominięto koszty z tytułu dostawy mediów oraz wywozu nieczystości, które są rozliczane z użytkownikami poszczególnych lokali. 2. Zakłada się nakłady na remonty zasobu gminnego wg następującego zestawienia: Rok Kwota [zł] Planowane koszty utrzymania budynków stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki na lata wg stanu zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 2 Grupa kosztów 20 r. 202 r. 203 r. 204 r. 205 r. Eksploatacja bieżąca [zł] 22865, , , , ,09 Konserwacja bieżąca [zł] 9000, , , Fundusz remontowy budynki wspólnot [zł] 39047, , , , ,37 Ogółem koszty eksploatacji bieżącej [zł] 4592, , , , ,46 Rozdział 8 Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, jak również ochronę praw lokatorów należy przyjąć następujące zasady: a) w przypadku zamian lokali pomiędzy lokatorami należy umożliwić dokonywanie tych zamian lokatorom nie posiadającym zadłużenia z tytułu opłat czynszowych, b) preferowanie zamian lokali większych na mniejsze, które posiadają obniżony standard wyposażenia w przypadku osób zadłużonych z tytułu opłat czynszowych, c) zakłada się umożliwianie zamiany najemcom lokali mieszkalnych o niskich dochodach w celach dostosowania ich możliwości finansowych do wysokości czynszu, d) pomimo planowanych remontów nie zaistnieje konieczność czasowego przekwaterowania mieszkańców na czas trwania tych remontów, e) w żadnym budynku nie będzie przeprowadzany kapitalny remont. 2. Pozostałe konieczne działania to: - aktualizacja danych oraz zawartych umów w zasobach mieszkaniowych, - ciągła inwentaryzacja zasobów, - inicjowanie i pomoc przy zamianie mieszkań.

13 422 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR IV-8/ RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 23 lutego 20 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lasowice Wielkie Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 200 r. Nr 42, poz. 59, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 23, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 06, poz. 675, Nr 40, poz. 230) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 września 996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz zm.: Dz. z 2006 r. Nr 44, poz. 042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 464, 2009 r. Nr 8, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 25, poz. 664 i z 200 r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2.. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien spełniać następujące wymagania: ) posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia; 2) posiadać umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lasowice Wielkie. Powyższy warunek nie dotyczy wnioskodawców, którzy jednocześnie występują z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie schroniska, bądź prowadzą schronisko; 3) posiadać umowę lub podpisane zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt; 4) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska; 5) posiadać środki transportu spełniające wymagania w zakresie transportu zwierząt określone w ustawie z dnia 2 sierpnia 997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 06, poz. 002 z późn. zm.); 6) posiadać przeszkoloną kadrę do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 7) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, bez stworzenia zagrożenia dla ich życia i zdrowia; 8) zapewnić wyłapywanym bezdomnym zwierzętom opiekę weterynaryjną, odpowiednią karmę i dostęp do wody. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu aktualnego z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzających posiadanie przez kierowców lub konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt niezbędnych w tym zakresie kwalifikacji; 3) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zm.); 4) oświadczenia o posiadaniu środków transportu dopuszczonych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy; 5) oświadczenia o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt nie stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia, ani nie zadających im cierpienia.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie winien spełniać następujące wymagania: ) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 2) posiadać decyzje lub inne stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane; 3) posiadać prawo do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 4) posiadać umowę z firmą odbierającą i utylizującą zwłoki zwierząt i ich części w przypadku braku własnej spalarni; 5) spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu aktualnego z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzających posiadanie przez kierowców lub konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt niezbędnych w tym zakresie kwalifikacji; 3) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zm.); 4) oświadczenia o posiadaniu środków transportu dopuszczonych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy; 5) oświadczenia o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt nie stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia, ani nie zadających im cierpienia. 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: ) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części; 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 3) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane; 4) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części; 5) posiadać środki niezbędne do przeprowadzenia dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem; 6) posiadać odpowiednio wyszkoloną kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 7) spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach w tym zakresie. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) oświadczenia o posiadanych kadrach; 3) dokumentu stwierdzającego prawo do terenu. 3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do ich przewożenia dopuszczonych do użycia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 5.. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: ) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 3) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane; 4) spełniać wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) oświadczenia o posiadanych kadrach; 3) dokumentu stwierdzającego prawo do terenu; 4) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii wydanej zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce i ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do ich przewożenia dopuszczonych do użycia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji świadczonych usług. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Lasowice Wielkie Rajmund Kinder 423* UCHWAŁA NR IV/29/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53 poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28 z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Dz. U. Nr 273, poz i Nr 28, poz. 278, z 2005 r. Nr 7, poz. 4, Nr 94, poz. 788, Nr 22, poz. 020, Nr 3, poz. 09, Nr 67, poz. 400 i Nr 249, poz. 204, z 2006 r. Nr 44, poz. 043, Nr 208, poz. 532 i Nr 227, poz. 658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 5, poz. 79, Nr 20, poz. 88, Nr 80, poz. 280 i Nr 8, poz. 292, z 2008 r. Nr 70, poz. 46, Nr 45, poz. 97, Nr 26, poz. 370 i Nr 235, poz. 68, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 3, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 57, poz. 24 i Nr 29, poz. 705 oraz z 200 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 27, poz. 857, Nr 48, poz. 99) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres prawidłowości ich wykorzystania dla: ) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki; 2) niepublicznych przedszkoli; 3) niepublicznych punktów przedszkolnych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: ) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nysa; 2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nysy; 3) placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczne przedszkole a także niepubliczny punkt przedszkolny i niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego; 4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą placówkę. 3. Podstawę obliczenia dotacji dla szkół, o których mowa w pkt, stanowi wysokość kwoty na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkoli, o których mowa w pkt 2, stanowi 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego jest to wysokość kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 5. Podstawę obliczenia dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w pkt 3, stanowi 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego jest to wysokość kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 6. Do ustalenia wysokości dotacji dla placówek, o których mowa w, a prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają zastosowanie przepisy art. 90 ust. a ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 7.. Dotacja z budżetu Gminy dla placówek przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr do niniejszej uchwały. 8.. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a organem prowadzącym. 2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek wskazany we wniosku w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 3. Kwoty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wskazanej w informacji, o której mowa w 9 ust. pkt. 9.. Organ prowadzący otrzymujący dotacje zobowiązany jest do składania: ) aktualnej informacji o liczbie uczniów uczęszczających do placówki - do dnia 0 każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień miesiąca; 2) kwartalnego rozliczenia wykorzystania dotacji - do ósmego dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału; 3) rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji - do dnia 3 stycznia roku następnego. 2. Informacje, o których mowa w ust. należy składać Burmistrzowi za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. 3. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust., pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust., pkt 3 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 0.. Gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w zakresie: ) sposobu wykorzystania dotacji; 2) liczby i wykazów uczniów; 3) dokumentów źródłowych stanowiących podstawę sporządzenia rozliczenia dotacji. 2. Decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli podejmuje Burmistrz. 3. Kontroli dokonuje upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie lub Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. 4. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie placówki. 5. Burmistrz powiadamia o kontroli organ prowadzący co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli. 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu Gminy Nysa na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/39/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie Gminy Nysa. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Feliks Kamienik */ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wydało, uchwałą Nr 7/27/20 z dnia 9 marca 20 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały opublikowane pod poz. 430.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 423 Załącznik nr do uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 423 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r.

19 423 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 423 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r.

20 424 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz * UCHWAŁA NR IV/30/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28 z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. Nr 273, poz i Nr 28, poz. 278, z 2005 r. Nr 7, poz. 4, Nr 94, poz. 788, Nr 22, poz. 020, Nr 3, poz. 09, Nr 67, poz. 400 i Nr 249, poz. 204, z 2006 r. Nr 44, poz. 043, Nr 208, poz. 532 i Nr 227, poz. 658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 5, poz. 79, Nr 20, poz. 88, Nr 80, poz. 280 i Nr 8, poz. 292, z 2008 r. Nr 70, poz. 46, Nr 45, poz. 97, Nr 26, poz. 370 i Nr 235, poz. 68, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 3, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 57, poz. 24 i Nr 29, poz. 705 oraz z 200 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 27, poz. 857, Nr 48, poz. 99) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres prawidłowości ich wykorzystania dla: ) publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki; 2) publicznych przedszkoli; 3) publicznych punktów przedszkolnych i publicznych zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.); 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: ) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nysa; 2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nysy; 3) placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć publiczną szkołę,, publiczne przedszkole a także publiczny punkt przedszkolny oraz publiczny zespół wychowania przedszkolnego; 4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą placówkę. 3. Do ustalenia wysokości dotacji dla szkół, o których mowa w pkt mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 4. Do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli, o których mowa w pkt 2 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 5. Do ustalenia wysokości dotacji dla punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w pkt 3 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 b ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 6. Do ustalenia wysokości dotacji dla placówek, o których mowa w, a prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 7.. Dotacja z budżetu Gminy dla placówek przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr do niniejszej uchwały.

Wrocław, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5134 UCHWAŁA NR XLVIII/1165/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 września 2013 r.

Wrocław, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5134 UCHWAŁA NR XLVIII/1165/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5134 UCHWAŁA NR XLVIII/1165/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY GMINY BOBOWO: 2014 Nr XIV/106/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych Dzień Babci i Dziadka w TOK-u Wycieczka do Zielonej Góry Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2004 r. Nr 197 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 3100 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94

Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2735 - Rady Gminy Bierawa Nr XXXVII/271/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 21 listopada 2013 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1653 w Jarosławiu Nr 128/XIV/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1/2011 do Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 1 Prognoza dotycząca wielkości

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2008 r. Nr 263 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD POWIATÓW 2823 Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/329/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację

Bardziej szczegółowo