VIII/80/11 w sprawie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII/80/11 w sprawie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok."

Transkrypt

1 Protokół nr VIII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 31 maja 2011 r. VIII sesja Rady Miasta Otwocka pod przewodnictwem Piotra Kudlickiego odbyła się w Urzędzie Miasta Otwocka w godzinach od do Rozpoczęła się Hymnem Państwowym. W sesji udział wzięli: - Prezydent Miasta Z.Szczepaniak, - Wiceprezydent Miasta P.Stefański, - Wiceprezydent Miasta E.Zdzieborski, - Skarbnik Miasta M.Dobrosielska, - Sekretarz Miasta W.Getter-Bąk. - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami M.Połosak, - Naczelnik Wydziału Inwestycji A.Gut, - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej A.Hałaczkiewicz, - radca prawny E.Bojko Masny, - Prezes OPWiK M.Kostyra, - prokurent OPWiK G.Osica. Ad 1/ Przewodniczący Rady P.Kudlicki stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Prezydent Miasta Z.Szczepaniak złożył wniosek o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok. Wniosek Prezydenta Rada Miasta przyjęła jednogłośnie 17 głosami za. Radni jednogłośnie 17 głosami za przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokółu z VII sesji Rady Miasta. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał: a/ w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Otwocka, b/ w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok, c/ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2010 rok, d/ w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok, e/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock, f/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 4. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka. 5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady. 6. Informacje, sprawy różne, wolne wnioski. Ad 2/ Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami za przyjęła protokół z VII sesji. 1

2 Ad 3/ a/ Przewodniczący P.Kudlicki uzasadniając przedłożony przez siebie projekt uchwały powiedział, iż Ksiądz Włodzimierz Jabłonowski w czerwcu tego roku uroczyście będzie obchodził pięćdziesięciolecie kapłaństwa. W związku z tym dzisiejsza uchwała ma charakter formalny, osoba, której uchwała dotyczy wie o tym i uzgodniliśmy, że dzisiaj nie będziemy robić uroczystej oprawy, tylko włączymy to w uroczystości późniejsze. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za podjęła uchwałę nr VIII/77/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Otwocka. b/ Skarbnik M.Dobrosielska powiedziała, iż zaszła konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian, tj.: 1) zwiększenie dochodów w wysokości zł są to wpłaty od mieszkańców ul. Lema jako darowizna ze wskazaniem na dokumentację projektową i przebudowę ulicy wraz z oświetleniem, 2) konieczność ogrodzenia i oświetlenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią nakłady będą wynosiły zł a przeniesienie środków następuje z przebudowy ulicy Hajduczka. Radny W.Dziewanowski zapytał czy została już rozwiązana sprawa zalewania ulicy Hajduczka przez opady. Naczelnik A.Hałaczkiewicz powiedział, że sprawa zalewania jest już rozwiązana. Zmodernizowano odwodnienie, natomiast projekt przebudowy ulicy przewiduje również dodatkowe miejsca do wsiąkania wody. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na tej ulicy nie powinno być problemów z wodą. Na zadanie była zarezerwowana kwota zł, natomiast najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym jest na poziomie zł, a kolejna poniżej zł. Zdjęta kwota nie spowoduje więc braku środków na wykonanie tej ulicy. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za podjęła uchwałę nr VIII/78/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok. c/ Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że budżet wykonany w 2010 r. otrzymał pozytywną opinię organu nadrzędnego. Wykonaliśmy wszystko co było zamierzone, zarówno zadania inwestycyjne jak i należności, które powinniśmy zebrać. Dane są zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w opinii Komisji Rewizyjnej. Prezydent dodał iż było ciężko, ale to, do czego się zobowiązaliśmy, zostało zrealizowane. Radna Danuta Szufnarowska przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego RIO Nr 204/W/11, która pozytywnie ocenia dokument Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka o wykonaniu budżetu za 2010 rok przez Prezydenta Miasta Otwocka. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że Otwock ma się czym pochwalić, ponieważ w zeszłym roku została dokończona wielka inwestycja dotycząca modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Zwrócił też uwagę, że w zeszłym roku, pomimo ogromnego wysiłku finansowego związanego z tym przedsięwzięciem, realizowano również inne inwestycje, chociaż według opinii Przewodniczącego przystępowano do nich dość ostrożnie i asekuracyjnie w drugiej połowie roku a nawet w ostatnim kwartale. Było to powodem przesuwania środków finansowych jako wydatki niewygasające. Należy z tego wyciągnąć naukę na rok

3 Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr VIII/79/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2010 rok. d/ Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr VIII/80/11 w sprawie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. Prezydent Z.Szczepaniak podziękował Radzie Miasta za docenienie wysiłków, które ponieśliśmy w 2010 roku. Zarówno nasze główne zadanie wodno-kanalizacyjne jak i inne przedsięwzięcia, które były realizowane w 2010 roku, nie mogły by być tak efektywnie wykonane gdyby nie wsparcie Rady Miasta i za tę współpracę Prezydent podziękował. Następnie Prezydent Z.Szczepaniak podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. e/ Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że dotychczas obowiązujące zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu mogą być stosowane do 31 sierpnia br. Natomiast ustawodawca wyznaczył, że od 1 września 2011 r. rady gmin muszą uchwalić nowe zasady. Według nowych zasad odpłatność uzależniona jest od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad minimum programowe, które wynosi 5 godzin. Nad przedłożonym przez Prezydenta projektem uchwały Rada Miasta pracowała ponad 2 miesiące. Początkiem dyskusji było policzenie faktycznych kosztów utrzymania przedszkoli. Organ prowadzący nie włączył do kosztów prowadzenia przedszkoli inwestycji i remontów. Z pozostałych kosztów została wyliczona stawka za 1 godzinę w dwóch wersjach: stawka 3,20 zł/h uwzględniała koszt obsługi finansowej, czyli utrzymania Oświaty Miejskiej, natomiast stawka 3,00 zł/h była bez obsługi finansowej. Ostatecznie w przedłożonym projekcie uchwały mamy stawkę 3 zł/h. Ponieważ od 7 lat nie było zmiany odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, chociaż koszty corocznie się zwiększały, z wyliczeń wynikało, że przy długim pobycie dziecka w przedszkolu koszt dla rodziców będzie sporo większy niż dotychczasowy. Stąd Rada, dyskutując nad projektem uchwały zdecydowała o zaproponowaniu wielu zniżek w zależności od dochodów na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Są cztery progi zniżek i przyjęcie tej uchwały spowoduje, że będzie wiele rodzin, które będą płaciły miesięcznie np. 59,40 zł, 99 zł, czy 138,60 zł. Do tej pory odpłatność wynosiła 150 zł. Następny próg też ze zniżką to jest 178,20 zł a kolejny bez zniżki 198 zł. Kwoty te wyliczono przy najczęściej deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu, tj. 3 godziny ponad minimum programowe. Jeżeli dziecko przebywałoby w przedszkolu 11 godzin i nie byłoby objęte zniżką, to odpłatność wyniesie faktycznie 396 zł. Według deklaracji dotyczy to 20 dzieci w całym Otwocku, na 1050 miejsc w przedszkolach. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, iż po weryfikacji mają być przywrócone godziny pracy przedszkoli od 7 00 do 17 00, więc koszty można liczyć tylko do 10 godzin a nie 11. Wiceprezydent E.Zdzieborski potwierdził, że w zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych na 2012/2013 przedszkola pracują w cyklu najwyżej dziesięciogodzinnym, czyli pięć godzin ponad minimum programowe. Radny M.Bany pytał w jaki sposób będzie ustalany dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Wiceprezydent E.Zdzieborski odpowiedział, że na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy lub na podstawie oświadczenia rodziców. Jeżeli rodzic nie ma zaświadczenia z zakładu 3

4 pracy, to jego oświadczenie powinno być złożone na podstawie tego, co rozliczał w Urzędzie Skarbowym. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że po pierwszym półroczu funkcjonowania nowych zasad odpłatności za przedszkola należałoby przeprowadzić analizę i zbadać jak wyglądają przychody oraz zastanowić się czy nie wymaga to korekty. Do uchwały wprowadzono bowiem pewne mechanizmy chroniące osoby niżej uposażone finansowo, więc po pół roku należałoby zweryfikować, czy nie spowodowało to jednak obniżenia osiąganego przychodu. Następnie Przewodniczący powiedział, że radca prawny złożył swoje uwagi o charakterze formalno-prawnym do projektu uchwały i poprosił o odniesienie się projektodawcy. Mecenas E.Bojko Masny powiedziała, że zajmuje takie samo stanowisko jak mecenas B.Marchel-Potrzuska. Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą modyfikacji 2 ust. 5. to nie ma ona większego znaczenia dla osób, które będą te opłaty wnosiły. Optowała by więc za zapisaniem 2 ust. 5 tak jak wniosła w uwagach pani mecenas Potrzuska. Natomiast jeśli chodzi o punkt 2 będzie to miało znaczenie dla finansów przedszkola, bo będzie oznaczało, że opłaty nie będą wnoszone częściowo z góry (do 10 dnia miesiąca), tylko zmiana dotyczy tego, że będzie się płaciło z dołu za rzeczywiście wykonaną usługę. Ta różnica może mieć wpływ na budżet przedszkola. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że przepisy zawarte w projekcie uchwały zakładają zaliczkowe opłacanie, więc ostateczne rozliczenie nie będzie mogło być oparte na deklaracji tylko na faktycznym wykonaniu, czyli będzie konieczna korekta rozliczenia. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że te dwa zastrzeżenia były wyjaśniane z panią Potrzuską, która ostatecznie uznała, że zapisy w uchwale mogą zostać. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że jest to nowy sposób wyliczania stawki za pobyt dziecka w przedszkolu. Będziemy obserwować funkcjonowanie tego systemu. Znacznie zwiększy się grupa rodziców, którzy będą za przedszkole płacili dużo mniej niż w tej chwili. Jest deklaracja 54 osób, że ich dzieci będą przebywać w przedszkolu tylko 5 godzin podstawy programowej, czyli bezpłatnie. Do 7 godzin opłata praktycznie będzie taka jak do tej pory. Będziemy analizować przychody. Naszą intencją było podwyższenie stawki a przez bonifikaty danie możliwości tym osobom, które zarabiają mniej, żeby płaciły za przedszkole nawet mniej niż w chwili obecnej. Prezydent dodał, że Rada Miasta Józefowa przyjęła stawkę 3,30 zł/h dla wszystkich, bez żadnych bonifikat. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że należy zwrócić szczególną uwagę czy w godzinach przedszkola realizują podstawę programową. Głos zabrał pan Hubert Zawrzykraj, autor artykułu w nr 22(681) Linii Otwockiej, który zapytał, czy wszyscy czytali jego artykuł. Pan Zawrzykraj przedstawił swoje zarzuty dotyczące projektu uchwały i pytał m.in. dlaczego jest pobierana opłata terytorialna, skoro wg ustawy pobyt dzieci w przedszkolach jest bezpłatny, czy w skład podstawy programowej wchodzi ubieranie się, rozbieranie, mycie rąk, jedzenie posiłków, co zajmuje około godziny. Następnie zapytał dlaczego mówimy o minimum programowym a pan Prezydent ma maximum jeżeli chodzi o wynagrodzenie, siedmiokrotność tej podstawy. Czy podstawa programowa będzie realizowana w ciągu 5 godzin, czy nie należałoby się zastanowić o 6 godzinach podstawy programowej. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że przeczytał artykuł pana Zawrzykraja. Z treści artykułu wynika, że autor o pewnych sprawach nie wie. Artykuł oparty jest na tezie, że podnosimy opłatę przedszkolną o 300%. Jest to teza z gruntu fałszywa i cały artykuł nie ma żadnej wartości merytorycznej. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że przedszkola nie są bezpłatne. Bezpłatne są szkoły. W ustawie o systemie oświaty jest zapis, że gmina ustala odpłatność za przedszkola a podstawa programowa jest pięciogodzinna. W artykule nie ma prawdy Wiceprezydent 4

5 chętnie zobaczyłby wyliczenie, że przedszkola drożeją o 300%. Szkoda, że tak późno pan Zawrzykraj włącza się do dyskusji, ponieważ wszyscy, którzy chcieli podjąć dyskusje i mieli argumenty merytoryczne, zostali wysłuchani. Rada te głosy uwzględniła. W naszej uchwale są 4 progi upoważniające do zniżki. My się obawiamy, że nasze dochody mogą być w nowych warunkach nawet niższe niż dotychczas. Wprowadziliśmy odpłatność zgodnie z nowym prawem. Inne gminy czekały na nasz ruch, jedna nie wytrzymała i zrobiła tak jak to wychodzi z rachunku 3,30 zł/h. Gdybyśmy uwzględnili wszystkie koszty jakie gmina ponosi, też u nas by tyle było. Oświata jest nieodpłatna od poziomu szkoły podstawowej. Na przedszkola Państwo nie daje nam pieniędzy, utrzymujemy je z własnych podatków i zgodnie z ustawą przedszkola przez 5 godzin są bezpłatne a pozostały czas pobytu jest odpłatny. W podstawie programowej małe dzieci uczą się również jeść, zapinać buty i korzystać z toalety. Pan H.Zawrzykraj powiedział, że wyliczenia były oparte o 11 godzin przy stawce 3,20 zł. Następnie powiedział, że jeśli artykuł jest niemerytoryczny, to czy nie jest prawdą, że pan wiceprezydent zarabia zł. Przyznał, iż nie zwrócił uwagi na to, że przedszkola są w pewnej części odpłatne. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, iż pan H.Zawrzykraj nawiązuje do merytoryki artykułu dotyczącego opłaty za przedszkola mówiąc, że był on oparty o stawkę 3,20 zł i 11 godzin, tymczasem projekt dotyczy 10 godzin i stawki 3 zł, a jako argument merytoryczny podaje rzecz dotyczącą kompletnie czego innego. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że nie jest prawdą wysokość jego pensji podana w artykule, pensja jest niższa. Przewodniczący P.Kudlicki przypomniał, że projekt uchwały nie pojawił się na poprzedniej sesji, ponieważ zarówno projektodawca, jak i Rada doszli do wniosku, że należałoby jeszcze uwzględnić głosy rodziców pojawiające się na posiedzeniach komisji Rady i w innych wystąpieniach. Po modyfikacjach i przepracowaniu wszystkich uwag projekt trafił na dzisiejszą sesję. Rada Miasta Otwocka 13 głosami za przy 1 przeciw i 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr VIII/81/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock. Dyrektor R.Rataj poinformował, że od 1 września będzie możliwość wnoszenia opłat przez internet. f/ Prezes M.Kostyra powiedział, że projekt uchwały został dokładnie omówiony na komisjach. Następnie powiedział, że propozycja cen w 2011 r. została przyjęta jako najniższa z możliwych. Wzięto pod uwagę, żeby cena była społecznie akceptowalna. Niższa byłaby niebezpieczna dla płynności finansowej i rozwoju firmy. Jest prawdopodobieństwo, że przy tej cenie rok może zamknąć się wynikiem ujemnym. Dodatkowe koszty stanowią 40% kosztów ubiegłorocznych. Składają się na to głównie podatek od nieruchomości, amortyzacja, wzrost cen towarów i usług w podstawowych działach gospodarki narodowej. Jeżeli za rok wystąpi równowaga i wynik będzie około zera, to będzie sukces. Radny B.Kozłowski pytał o kontrole w OPWiK. Prezes M.Kostyra powiedział, że OPWiK było kontrolowane przez Urząd Skarbowy, NIK i kilka innych instytucji. Ocena Urzędu Skarbowego była pozytywna, natomiast NIK sformułował zarzut do zarządu spółki, że nie posiadała zezwolenia do działalności w Karczewie. Porozumienie międzygminne w tej sprawie zostało podpisane 14 kwietnia. Dlatego dzisiaj Rada Miasta Otwocka uchwala ceny nie tylko dla Otwocka, ale też dla Karczewa. Radny W.Wachnicki pytał o wysokość opłaty abonamentowej. 5

6 Prokurent G.Osica powiedziała, że opłata abonamentowa wynosi 4,73 zł, natomiast 15 zł to jest stawka opłaty abonamentowej miesięcznej dla sektora użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Radny M.Bany zapytał dlaczego taryfy dla Karczewa są niższe niż w Otwocku? Prezes M.Kostyra powiedział, że wynika to z alokacji kosztów, z prognoz ale także dlatego, że nie została jeszcze podpisana z burmistrzem Karczewa umowa użyczenia i umowa na hurtową dostawę i na bazie danych takie po prostu są koszty. W związku z tym do 1 sierpnia 2012 r. firma nie będzie wykonywała na terenie Karczewa żadnych modernizacji i żadnych inwestycji. Czy w roku 2012 cena będzie niższa lub wyższa będzie zależało od faktycznych kosztów. Decydować będzie rachunek ekonomiczny. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że trzeba też pamiętać o wysiłku finansowym jaki w przeszłości, jeszcze przed Funduszem Spójności, ponosili mieszkańcy Otwocka na modernizację oczyszczalni ścieków, na wszystkie urządzenia stacji uzdatniania wody. Bez tego cała infrastruktura wyglądałaby inaczej, byłaby uboższa. Tego ciężaru nikt oprócz mieszkańców Otwocka nie ponosił. Miliony złotych były przeznaczane na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną zamiast być skierowane np. na drogi. Można powiedzieć, że inne gminy budowały sobie drogi, my modernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków. Przewodniczący dodał, że nie sposób nie uznać zasadności uchwały i racjonalnych argumentów, niemniej mamy sytuację dość specyficzną w kraju bardzo wzrosły ceny towarów i usług, życie staje się droższe, wynagrodzenia nie zmieniają się. Oznacza to tyle, że wszyscy zarabiamy mniej, ze względu włąśnie na podwyżki cen. Z jednej strony uzasadnia to podwyżkę opłat za wodę i ścieki, z drugiej strony Przewodniczący jest związany umową, nie może więc poprzeć tego projektu uchwały i będzie głosował przeciw. Rozumiejąc racjonalność argumentów, które przedstawił pan prezes, niestety musi pozostać lojalny wobec zawartej umowy z wyborcami. W programie, który prezentowała grupa radnych, zakładano zaniechanie podwyżek cen jakichkolwiek czynników kosztotwórczych dla przedsiębiorczości. W obecnej sytuacji Przewodniczący nie może poprzeć podwyżek, które uwzględniają wzrost cen usług odbioru ścieków i dostarczania wody dla podmiotów gospodarczych. Powiedział, iż wie, że zaniechanie tych podwyżek wiązałoby się ze zmniejszonymi przychodami dla OPWiK i stratą, którą musiałby pokryć budżet miasta, co postrzegałby jako przejęcie na siebie ciężaru drożyzny przez budżet miasta. Takie jest osobiste zdanie Przewodniczącego. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, iż wiadomo, że dotrzymuje się zobowiązań indywidualnych jeżeli jest się człowiekiem honoru. Zgadza się, że wiele lat wcześniej Otwock prowadził inwestycje - oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody i wydawał na to dosyć duże kwoty. Jednak od kilku lat OZWiK nie istnieje, został przekształcony w spółkę, która została przez miasto wyposażona w odpowiedni kapitał i nie ma już możliwości indywidualnego naliczania cen dla poszczególnych gmin, gdyż nie pozwala na to ustawa. Nie może więc być sytuacji, że ze względu na inwestycje prowadzone kilka lat temu Otwock będzie miał niższe ceny dlatego, że amortyzacja od środków trwałych jest liczona dla wszystkich tak samo. Tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej. Jedyne, co może Rada zrobić, żeby ulżyć mieszkańcom to wprowadzić dopłaty. Jeżeli ceny naprawdę wzrosną powyżej progu bólu, to Prezydent będzie wnioskował o taką uchwałę. Ale na dzień dzisiejszy jesteśmy poniżej średniej krajowej jeżeli chodzi o ceny za wodę i ścieki i takiej konieczności nie widzimy. Rada Miasta Otwocka 14 głosami za przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr VIII/82/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 6

7 Ad 4/ Radny B.Kozłowski zapytał odnośnie zarządzeń nr 65 i nr 66 w sprawie powołania przedstawicieli gminy do rady nadzorczej i zarządu spółki Remondis oraz o zarządzenie nr 63 w sprawie nabycia własności nieruchomości gruntowej. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że zarówno zarząd jak i rada nadzorcza w spółce Remondis pozostała bez zmian. Naczelnik M.Połosak odpowiedziała, że jest to działka pod drogę gminną ul. Wąska w Świdrze. Radny A.Basek zapytał o wydaną decyzję w sprawie inwestycji celu publicznego. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, iż w tej chwili nie może udzielić odpowiedzi, bo nie pamięta. Zaprosił radnego do biura po sesji. Radny A.Basek zapytał o rozpoczęcie prac na ulicach Pazińskiego i Zygmunta na jakim etapie jest sprawa. Naczelnik A.Gut odpowiedziała, że zostały złożone projekty do Starostwa i oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W czerwcu będzie ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy Pazińskiego a w lipcu prawdopodobnie będzie przetarg na ul. Zygmunta. Radcy M.Bany zapytał o przetarg na lokal nr 3 przy ul. Piłsudskiego. Naczelnik M.Połosak odpowiedziała, że jest to jedna izba o pow. 12,30 m 2 po spaleniu, do remontu. Decyzja o sprzedaży była poprzedzona opinią Komisji Mieszkaniowej. Niestety nie było chętnych ponieważ wartość tego lokalu została przez rzeczoznawcę ustalona na kwotę zł. Prezydent Z.Szczepaniak dodał, że w tym lokalu nie jesteśmy w stanie zapewnić żadnych warunków sanitarnych. W budynku część lokali jest wykupionych i byliśmy przekonani, że ktoś dokupi lokal na powiększenie swojego mieszkania. Radny W.Dziewanowski zapytał o przebudowę ulicy Korczaka. Naczelnik A. Gut powiedziała, że wykonawca został wprowadzony w piątek a w tej chwili trwają prace dotyczące odwodnienia. Później będzie wykonywana nawierzchnia. Przewodniczący P.Kudlicki poruszył sprawę ulicy Okrzei. Powiedział, że pilnie wymagają remonty chodniki w centrum miasta na ul. Orlej, chodzi o wymianę kostki brukowej. Został popsuty chodnik na ul. Powstańców Warszawy róg Andriollego przez sprzęt ustawiający choinkę. Chodnik u zbiegu ulic Poniatowskiego i Andriollego też został uszkodzony podczas remontu banku. Naczelnik A.Hałaczkiewicz powiedział, że w ramach remontów zostaną wymienione najbardziej zniszczone chodniki. Jest też zaplanowana przebudowa chodnika w ul. Okrzei na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Rycerskiej po stronie zachodniej a na wysokości kościoła po obu stronach. Radny M.Margielski zwrócił uwagę na brak ławek na głównych ciągach ulic, na co uskarżają się osoby starsze. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że zarządy trzech wspólnot mieszkaniowych w centrum poprosiły go o interwencję w sprawie usunięcia ławek, bo nasze służby nie radzą sobie z osobami pijącymi, narkotyzującymi się i biesiadującymi na tych ławeczkach. Radny M.Margielski zapytał jak służby radzą sobie ze sklepami nocnymi, które do godzin rannych są oazą pijaństwa i awantur. Podał przykład ul. Sołeckiej. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że ten punkt jest przedmiotem starań o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że wszystkie przypadki zakłócania porządku należy zgłaszać na policję, która podejmuje interwencję, wszystkie interwencje zapisuje i to później jest podstawą do cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 7

8 Ad 5/ Przewodniczący poszczególnych komisji Rady złożyli sprawozdania z ich działalności w okresie międzysesyjnym. Obszerniejsze sprawozdanie złożył radny L.Antczak w związku z omawianą na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego sytuacją ZP ZOZ a w szczególności podstawową opieką zdrowotną. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że na wniosek Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego wystąpił do pani Starosty z pismem dotyczącym sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej tj. braku pediatrów. Pani Starosta wczoraj przysłała odpowiedź, wedle której nie ma żadnego zagrożenia utraty kontraktu z NFZ ani żadnych innych trwałych skutków, ponieważ jest zapewnionych dwóch pediatrów, co jest minimum wymaganym przez NFZ i w związku z tym nie ma żadnych powodów do obaw w tej sprawie. Przewodniczący P.Kudlicki dodał, iż został zobowiązany przez Komisję Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego, żeby już na najbliższej sesji przedstawić Radzie projekt uchwały intencyjnej w sprawie przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej przez Miasto Otwock od ZP ZOZ. Taka uchwała upoważni Prezydenta do podjęcia wstępnych rozmów w tej sprawie. Radny R.Kosiński składając sprawozdanie powiedział m.in., że Komisja Mieszkaniowa pracuje nad wytypowaniem budynków jednolokalowych do sprzedaży w trybie przetargu. Przewodniczący P.Kudlicki zaproponował stworzenie grupy roboczej ewentualnie komisji doraźnej, która zajęła by się zmianą naszych lokalnych aktów prawnych (Lokalny Program Rewitalizacji, zasady najmu lokali i ew. inne z zakresu prawa mieszkaniowego). Miało by to zainicjować migrację lokatorów komunalnych w celu dokończenia sprzedaży lokali w budynkach w których pozostały nie sprzedane pojedyncze lokale. Ad 6/ Radny W.Wachnicki w imieniu mieszkańców ulicy Kreciej złożył podziękowania dla Prezydenta Z.Szczepaniaka za wykonanie inwestycji drogowej utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem. Radna D.Szufnarowska zapytała o realizację ciągu pieszo-rowerowego na ul. Żeromskiego. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że jeżeli Starostwo dostanie wsparcie z Urzędu Pracy, wtedy podejmie z nami rozmowy. Starostwo chce, żebyśmy my wykonywali to sami. Ponieważ jest to droga powiatowa i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, chcielibyśmy uczestniczyć w przedsięwzięciu materiałowo. Cały czas jest to dogrywane. Wiceprezydent P.Stefański zaznaczył, że w budżecie Starostwa nie ma pieniędzy przewidzianych na budowę ścieżek ani na ul. Żeromskiego ani na ul. Kołłątaja. Radny A.Basek zapytał o kwestię przejęcia dróg powiatowych. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że są propozycje wysunięte przez Starostwo, ale niekonkretne i dlatego nie zostały jeszcze przedstawione Radzie. Na terenie naszego miasta jest ok. 43 kilometrów dróg powiatowych. Starostwo byłoby chętne przekazać nam administrowanie drogami (odśnieżanie, odwodnienie, sprzątanie, łatanie dziur, montowanie znaków itd.) i określiło środki na ten cel na ok zł za kilometr. Natomiast według naszych wyliczeń koszty, które musielibyśmy ponieść szacunkowo wynoszą ok zł na kilometr. Starostwo wie, że środki są za małe, ale większych nie mają i tylko tyle w roku 2009 i 2010 średnio na kilometr wydali. Starostwo skonkretyzuje swoją propozycję a wtedy my się do mniej odniesiemy. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że Komisja Gospodarki Miejskiej dostała projekt porozumienia ze Starostą i projekt umowy dzierżawy terenów pod dworcem 8

9 autobusowym. Następnie zapytał, czy nie niepokoi Prezydenta fakt, że jednym z reprezentantów stron tej umowy jest pan Świrbutowicz, który kojarzy się z ogromny mi stratami dla Miasta związanymi ze sprawa Brajnpolu. Czy to nie jest niepokojące? Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że swego czasu była ściągana przez komornika kara 18 milionów złotych. To była kwestia przegrania sprawy sądowej przez Miasto. Prezydent nie zna tej sprawy dokładnie i dlatego nie chciałby się na ten temat wypowiadać. Powiedział, że jest to spółdzielnia przewoźników, do której należy 90% przewoźników z terenu miasta Otwocka. Dlatego Prezydent nie odnosi tego do jednej osoby. Prezydent wyjaśnił, że dwuletni termin dzierżawy jest tylko i wyłącznie dlatego, że przewidujemy, iż w tym czasie wyjaśnimy sprawy formalno-prawne terenu. Od czterech lat staramy się o przejęcie terenu, na którym stoi nasz budynek. Poprzedni Starosta nie wyrażał na to chęci, obecny Starosta pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody i chyba przez dwa lata jako gmina odzyskamy ten teren. Wtedy, po zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania Centrum będziemy mogli podejść do tego tematu kompleksowo. Natomiast ta umowa ma być tylko na dwa lata bez istotnych nakładów. Sesja zakończyła się Hymnem Państwowym. Protokółowała E.Wojda Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Piotr Kudlicki 9

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/82/11. Rady Miasta Otwocka. z dnia 31 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/82/11. Rady Miasta Otwocka. z dnia 31 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/82/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust 3 oraz art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXV/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 28 maja 2013 r.

Protokół nr XXXV/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 28 maja 2013 r. Protokół nr XXXV/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 28 maja 2013 r. XXXV sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 17 30. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P. Kudlicki. W

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla.

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.12.2015r. o godz.14.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności. Komisję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r.

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Ad.1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r.

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r. BR 0002.8.2015 Radomsko, dnia 22 września 2015 r. PROTOKÓŁ NR XII/2015 sporządzony na XII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 22 września 2015 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r.

Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r. Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r. Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z posiedzenia 78 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 3O czerwca roku

PROTOKÓŁ. z posiedzenia 78 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 3O czerwca roku / PROTOKÓŁ z posiedzenia 78 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 3O czerwca 20 10 roku Obecni na posiedzeniu - wg załączonych list obecności. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30

Protokół Nr 21/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Protokół Nr 21/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2013 roku godzina 12.30 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 i trwały do godziny 13.30. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 7/2017 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2009 r Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo