VIII/80/11 w sprawie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII/80/11 w sprawie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok."

Transkrypt

1 Protokół nr VIII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 31 maja 2011 r. VIII sesja Rady Miasta Otwocka pod przewodnictwem Piotra Kudlickiego odbyła się w Urzędzie Miasta Otwocka w godzinach od do Rozpoczęła się Hymnem Państwowym. W sesji udział wzięli: - Prezydent Miasta Z.Szczepaniak, - Wiceprezydent Miasta P.Stefański, - Wiceprezydent Miasta E.Zdzieborski, - Skarbnik Miasta M.Dobrosielska, - Sekretarz Miasta W.Getter-Bąk. - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami M.Połosak, - Naczelnik Wydziału Inwestycji A.Gut, - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej A.Hałaczkiewicz, - radca prawny E.Bojko Masny, - Prezes OPWiK M.Kostyra, - prokurent OPWiK G.Osica. Ad 1/ Przewodniczący Rady P.Kudlicki stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Prezydent Miasta Z.Szczepaniak złożył wniosek o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok. Wniosek Prezydenta Rada Miasta przyjęła jednogłośnie 17 głosami za. Radni jednogłośnie 17 głosami za przyjęli następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokółu z VII sesji Rady Miasta. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał: a/ w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Otwocka, b/ w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok, c/ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2010 rok, d/ w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok, e/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock, f/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 4. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka. 5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady. 6. Informacje, sprawy różne, wolne wnioski. Ad 2/ Rada Miasta jednogłośnie 17 głosami za przyjęła protokół z VII sesji. 1

2 Ad 3/ a/ Przewodniczący P.Kudlicki uzasadniając przedłożony przez siebie projekt uchwały powiedział, iż Ksiądz Włodzimierz Jabłonowski w czerwcu tego roku uroczyście będzie obchodził pięćdziesięciolecie kapłaństwa. W związku z tym dzisiejsza uchwała ma charakter formalny, osoba, której uchwała dotyczy wie o tym i uzgodniliśmy, że dzisiaj nie będziemy robić uroczystej oprawy, tylko włączymy to w uroczystości późniejsze. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za podjęła uchwałę nr VIII/77/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Otwocka. b/ Skarbnik M.Dobrosielska powiedziała, iż zaszła konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian, tj.: 1) zwiększenie dochodów w wysokości zł są to wpłaty od mieszkańców ul. Lema jako darowizna ze wskazaniem na dokumentację projektową i przebudowę ulicy wraz z oświetleniem, 2) konieczność ogrodzenia i oświetlenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią nakłady będą wynosiły zł a przeniesienie środków następuje z przebudowy ulicy Hajduczka. Radny W.Dziewanowski zapytał czy została już rozwiązana sprawa zalewania ulicy Hajduczka przez opady. Naczelnik A.Hałaczkiewicz powiedział, że sprawa zalewania jest już rozwiązana. Zmodernizowano odwodnienie, natomiast projekt przebudowy ulicy przewiduje również dodatkowe miejsca do wsiąkania wody. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na tej ulicy nie powinno być problemów z wodą. Na zadanie była zarezerwowana kwota zł, natomiast najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym jest na poziomie zł, a kolejna poniżej zł. Zdjęta kwota nie spowoduje więc braku środków na wykonanie tej ulicy. Rada Miasta Otwocka 17 głosami za podjęła uchwałę nr VIII/78/11 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok. c/ Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że budżet wykonany w 2010 r. otrzymał pozytywną opinię organu nadrzędnego. Wykonaliśmy wszystko co było zamierzone, zarówno zadania inwestycyjne jak i należności, które powinniśmy zebrać. Dane są zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz w opinii Komisji Rewizyjnej. Prezydent dodał iż było ciężko, ale to, do czego się zobowiązaliśmy, zostało zrealizowane. Radna Danuta Szufnarowska przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego RIO Nr 204/W/11, która pozytywnie ocenia dokument Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka o wykonaniu budżetu za 2010 rok przez Prezydenta Miasta Otwocka. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że Otwock ma się czym pochwalić, ponieważ w zeszłym roku została dokończona wielka inwestycja dotycząca modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Zwrócił też uwagę, że w zeszłym roku, pomimo ogromnego wysiłku finansowego związanego z tym przedsięwzięciem, realizowano również inne inwestycje, chociaż według opinii Przewodniczącego przystępowano do nich dość ostrożnie i asekuracyjnie w drugiej połowie roku a nawet w ostatnim kwartale. Było to powodem przesuwania środków finansowych jako wydatki niewygasające. Należy z tego wyciągnąć naukę na rok

3 Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr VIII/79/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2010 rok. d/ Rada Miasta Otwocka 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr VIII/80/11 w sprawie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. Prezydent Z.Szczepaniak podziękował Radzie Miasta za docenienie wysiłków, które ponieśliśmy w 2010 roku. Zarówno nasze główne zadanie wodno-kanalizacyjne jak i inne przedsięwzięcia, które były realizowane w 2010 roku, nie mogły by być tak efektywnie wykonane gdyby nie wsparcie Rady Miasta i za tę współpracę Prezydent podziękował. Następnie Prezydent Z.Szczepaniak podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. e/ Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że dotychczas obowiązujące zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu mogą być stosowane do 31 sierpnia br. Natomiast ustawodawca wyznaczył, że od 1 września 2011 r. rady gmin muszą uchwalić nowe zasady. Według nowych zasad odpłatność uzależniona jest od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad minimum programowe, które wynosi 5 godzin. Nad przedłożonym przez Prezydenta projektem uchwały Rada Miasta pracowała ponad 2 miesiące. Początkiem dyskusji było policzenie faktycznych kosztów utrzymania przedszkoli. Organ prowadzący nie włączył do kosztów prowadzenia przedszkoli inwestycji i remontów. Z pozostałych kosztów została wyliczona stawka za 1 godzinę w dwóch wersjach: stawka 3,20 zł/h uwzględniała koszt obsługi finansowej, czyli utrzymania Oświaty Miejskiej, natomiast stawka 3,00 zł/h była bez obsługi finansowej. Ostatecznie w przedłożonym projekcie uchwały mamy stawkę 3 zł/h. Ponieważ od 7 lat nie było zmiany odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, chociaż koszty corocznie się zwiększały, z wyliczeń wynikało, że przy długim pobycie dziecka w przedszkolu koszt dla rodziców będzie sporo większy niż dotychczasowy. Stąd Rada, dyskutując nad projektem uchwały zdecydowała o zaproponowaniu wielu zniżek w zależności od dochodów na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Są cztery progi zniżek i przyjęcie tej uchwały spowoduje, że będzie wiele rodzin, które będą płaciły miesięcznie np. 59,40 zł, 99 zł, czy 138,60 zł. Do tej pory odpłatność wynosiła 150 zł. Następny próg też ze zniżką to jest 178,20 zł a kolejny bez zniżki 198 zł. Kwoty te wyliczono przy najczęściej deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu, tj. 3 godziny ponad minimum programowe. Jeżeli dziecko przebywałoby w przedszkolu 11 godzin i nie byłoby objęte zniżką, to odpłatność wyniesie faktycznie 396 zł. Według deklaracji dotyczy to 20 dzieci w całym Otwocku, na 1050 miejsc w przedszkolach. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, iż po weryfikacji mają być przywrócone godziny pracy przedszkoli od 7 00 do 17 00, więc koszty można liczyć tylko do 10 godzin a nie 11. Wiceprezydent E.Zdzieborski potwierdził, że w zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych na 2012/2013 przedszkola pracują w cyklu najwyżej dziesięciogodzinnym, czyli pięć godzin ponad minimum programowe. Radny M.Bany pytał w jaki sposób będzie ustalany dochód na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Wiceprezydent E.Zdzieborski odpowiedział, że na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy lub na podstawie oświadczenia rodziców. Jeżeli rodzic nie ma zaświadczenia z zakładu 3

4 pracy, to jego oświadczenie powinno być złożone na podstawie tego, co rozliczał w Urzędzie Skarbowym. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że po pierwszym półroczu funkcjonowania nowych zasad odpłatności za przedszkola należałoby przeprowadzić analizę i zbadać jak wyglądają przychody oraz zastanowić się czy nie wymaga to korekty. Do uchwały wprowadzono bowiem pewne mechanizmy chroniące osoby niżej uposażone finansowo, więc po pół roku należałoby zweryfikować, czy nie spowodowało to jednak obniżenia osiąganego przychodu. Następnie Przewodniczący powiedział, że radca prawny złożył swoje uwagi o charakterze formalno-prawnym do projektu uchwały i poprosił o odniesienie się projektodawcy. Mecenas E.Bojko Masny powiedziała, że zajmuje takie samo stanowisko jak mecenas B.Marchel-Potrzuska. Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą modyfikacji 2 ust. 5. to nie ma ona większego znaczenia dla osób, które będą te opłaty wnosiły. Optowała by więc za zapisaniem 2 ust. 5 tak jak wniosła w uwagach pani mecenas Potrzuska. Natomiast jeśli chodzi o punkt 2 będzie to miało znaczenie dla finansów przedszkola, bo będzie oznaczało, że opłaty nie będą wnoszone częściowo z góry (do 10 dnia miesiąca), tylko zmiana dotyczy tego, że będzie się płaciło z dołu za rzeczywiście wykonaną usługę. Ta różnica może mieć wpływ na budżet przedszkola. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że przepisy zawarte w projekcie uchwały zakładają zaliczkowe opłacanie, więc ostateczne rozliczenie nie będzie mogło być oparte na deklaracji tylko na faktycznym wykonaniu, czyli będzie konieczna korekta rozliczenia. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że te dwa zastrzeżenia były wyjaśniane z panią Potrzuską, która ostatecznie uznała, że zapisy w uchwale mogą zostać. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że jest to nowy sposób wyliczania stawki za pobyt dziecka w przedszkolu. Będziemy obserwować funkcjonowanie tego systemu. Znacznie zwiększy się grupa rodziców, którzy będą za przedszkole płacili dużo mniej niż w tej chwili. Jest deklaracja 54 osób, że ich dzieci będą przebywać w przedszkolu tylko 5 godzin podstawy programowej, czyli bezpłatnie. Do 7 godzin opłata praktycznie będzie taka jak do tej pory. Będziemy analizować przychody. Naszą intencją było podwyższenie stawki a przez bonifikaty danie możliwości tym osobom, które zarabiają mniej, żeby płaciły za przedszkole nawet mniej niż w chwili obecnej. Prezydent dodał, że Rada Miasta Józefowa przyjęła stawkę 3,30 zł/h dla wszystkich, bez żadnych bonifikat. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że należy zwrócić szczególną uwagę czy w godzinach przedszkola realizują podstawę programową. Głos zabrał pan Hubert Zawrzykraj, autor artykułu w nr 22(681) Linii Otwockiej, który zapytał, czy wszyscy czytali jego artykuł. Pan Zawrzykraj przedstawił swoje zarzuty dotyczące projektu uchwały i pytał m.in. dlaczego jest pobierana opłata terytorialna, skoro wg ustawy pobyt dzieci w przedszkolach jest bezpłatny, czy w skład podstawy programowej wchodzi ubieranie się, rozbieranie, mycie rąk, jedzenie posiłków, co zajmuje około godziny. Następnie zapytał dlaczego mówimy o minimum programowym a pan Prezydent ma maximum jeżeli chodzi o wynagrodzenie, siedmiokrotność tej podstawy. Czy podstawa programowa będzie realizowana w ciągu 5 godzin, czy nie należałoby się zastanowić o 6 godzinach podstawy programowej. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że przeczytał artykuł pana Zawrzykraja. Z treści artykułu wynika, że autor o pewnych sprawach nie wie. Artykuł oparty jest na tezie, że podnosimy opłatę przedszkolną o 300%. Jest to teza z gruntu fałszywa i cały artykuł nie ma żadnej wartości merytorycznej. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że przedszkola nie są bezpłatne. Bezpłatne są szkoły. W ustawie o systemie oświaty jest zapis, że gmina ustala odpłatność za przedszkola a podstawa programowa jest pięciogodzinna. W artykule nie ma prawdy Wiceprezydent 4

5 chętnie zobaczyłby wyliczenie, że przedszkola drożeją o 300%. Szkoda, że tak późno pan Zawrzykraj włącza się do dyskusji, ponieważ wszyscy, którzy chcieli podjąć dyskusje i mieli argumenty merytoryczne, zostali wysłuchani. Rada te głosy uwzględniła. W naszej uchwale są 4 progi upoważniające do zniżki. My się obawiamy, że nasze dochody mogą być w nowych warunkach nawet niższe niż dotychczas. Wprowadziliśmy odpłatność zgodnie z nowym prawem. Inne gminy czekały na nasz ruch, jedna nie wytrzymała i zrobiła tak jak to wychodzi z rachunku 3,30 zł/h. Gdybyśmy uwzględnili wszystkie koszty jakie gmina ponosi, też u nas by tyle było. Oświata jest nieodpłatna od poziomu szkoły podstawowej. Na przedszkola Państwo nie daje nam pieniędzy, utrzymujemy je z własnych podatków i zgodnie z ustawą przedszkola przez 5 godzin są bezpłatne a pozostały czas pobytu jest odpłatny. W podstawie programowej małe dzieci uczą się również jeść, zapinać buty i korzystać z toalety. Pan H.Zawrzykraj powiedział, że wyliczenia były oparte o 11 godzin przy stawce 3,20 zł. Następnie powiedział, że jeśli artykuł jest niemerytoryczny, to czy nie jest prawdą, że pan wiceprezydent zarabia zł. Przyznał, iż nie zwrócił uwagi na to, że przedszkola są w pewnej części odpłatne. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, iż pan H.Zawrzykraj nawiązuje do merytoryki artykułu dotyczącego opłaty za przedszkola mówiąc, że był on oparty o stawkę 3,20 zł i 11 godzin, tymczasem projekt dotyczy 10 godzin i stawki 3 zł, a jako argument merytoryczny podaje rzecz dotyczącą kompletnie czego innego. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że nie jest prawdą wysokość jego pensji podana w artykule, pensja jest niższa. Przewodniczący P.Kudlicki przypomniał, że projekt uchwały nie pojawił się na poprzedniej sesji, ponieważ zarówno projektodawca, jak i Rada doszli do wniosku, że należałoby jeszcze uwzględnić głosy rodziców pojawiające się na posiedzeniach komisji Rady i w innych wystąpieniach. Po modyfikacjach i przepracowaniu wszystkich uwag projekt trafił na dzisiejszą sesję. Rada Miasta Otwocka 13 głosami za przy 1 przeciw i 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr VIII/81/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock. Dyrektor R.Rataj poinformował, że od 1 września będzie możliwość wnoszenia opłat przez internet. f/ Prezes M.Kostyra powiedział, że projekt uchwały został dokładnie omówiony na komisjach. Następnie powiedział, że propozycja cen w 2011 r. została przyjęta jako najniższa z możliwych. Wzięto pod uwagę, żeby cena była społecznie akceptowalna. Niższa byłaby niebezpieczna dla płynności finansowej i rozwoju firmy. Jest prawdopodobieństwo, że przy tej cenie rok może zamknąć się wynikiem ujemnym. Dodatkowe koszty stanowią 40% kosztów ubiegłorocznych. Składają się na to głównie podatek od nieruchomości, amortyzacja, wzrost cen towarów i usług w podstawowych działach gospodarki narodowej. Jeżeli za rok wystąpi równowaga i wynik będzie około zera, to będzie sukces. Radny B.Kozłowski pytał o kontrole w OPWiK. Prezes M.Kostyra powiedział, że OPWiK było kontrolowane przez Urząd Skarbowy, NIK i kilka innych instytucji. Ocena Urzędu Skarbowego była pozytywna, natomiast NIK sformułował zarzut do zarządu spółki, że nie posiadała zezwolenia do działalności w Karczewie. Porozumienie międzygminne w tej sprawie zostało podpisane 14 kwietnia. Dlatego dzisiaj Rada Miasta Otwocka uchwala ceny nie tylko dla Otwocka, ale też dla Karczewa. Radny W.Wachnicki pytał o wysokość opłaty abonamentowej. 5

6 Prokurent G.Osica powiedziała, że opłata abonamentowa wynosi 4,73 zł, natomiast 15 zł to jest stawka opłaty abonamentowej miesięcznej dla sektora użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Radny M.Bany zapytał dlaczego taryfy dla Karczewa są niższe niż w Otwocku? Prezes M.Kostyra powiedział, że wynika to z alokacji kosztów, z prognoz ale także dlatego, że nie została jeszcze podpisana z burmistrzem Karczewa umowa użyczenia i umowa na hurtową dostawę i na bazie danych takie po prostu są koszty. W związku z tym do 1 sierpnia 2012 r. firma nie będzie wykonywała na terenie Karczewa żadnych modernizacji i żadnych inwestycji. Czy w roku 2012 cena będzie niższa lub wyższa będzie zależało od faktycznych kosztów. Decydować będzie rachunek ekonomiczny. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że trzeba też pamiętać o wysiłku finansowym jaki w przeszłości, jeszcze przed Funduszem Spójności, ponosili mieszkańcy Otwocka na modernizację oczyszczalni ścieków, na wszystkie urządzenia stacji uzdatniania wody. Bez tego cała infrastruktura wyglądałaby inaczej, byłaby uboższa. Tego ciężaru nikt oprócz mieszkańców Otwocka nie ponosił. Miliony złotych były przeznaczane na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną zamiast być skierowane np. na drogi. Można powiedzieć, że inne gminy budowały sobie drogi, my modernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków. Przewodniczący dodał, że nie sposób nie uznać zasadności uchwały i racjonalnych argumentów, niemniej mamy sytuację dość specyficzną w kraju bardzo wzrosły ceny towarów i usług, życie staje się droższe, wynagrodzenia nie zmieniają się. Oznacza to tyle, że wszyscy zarabiamy mniej, ze względu włąśnie na podwyżki cen. Z jednej strony uzasadnia to podwyżkę opłat za wodę i ścieki, z drugiej strony Przewodniczący jest związany umową, nie może więc poprzeć tego projektu uchwały i będzie głosował przeciw. Rozumiejąc racjonalność argumentów, które przedstawił pan prezes, niestety musi pozostać lojalny wobec zawartej umowy z wyborcami. W programie, który prezentowała grupa radnych, zakładano zaniechanie podwyżek cen jakichkolwiek czynników kosztotwórczych dla przedsiębiorczości. W obecnej sytuacji Przewodniczący nie może poprzeć podwyżek, które uwzględniają wzrost cen usług odbioru ścieków i dostarczania wody dla podmiotów gospodarczych. Powiedział, iż wie, że zaniechanie tych podwyżek wiązałoby się ze zmniejszonymi przychodami dla OPWiK i stratą, którą musiałby pokryć budżet miasta, co postrzegałby jako przejęcie na siebie ciężaru drożyzny przez budżet miasta. Takie jest osobiste zdanie Przewodniczącego. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, iż wiadomo, że dotrzymuje się zobowiązań indywidualnych jeżeli jest się człowiekiem honoru. Zgadza się, że wiele lat wcześniej Otwock prowadził inwestycje - oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody i wydawał na to dosyć duże kwoty. Jednak od kilku lat OZWiK nie istnieje, został przekształcony w spółkę, która została przez miasto wyposażona w odpowiedni kapitał i nie ma już możliwości indywidualnego naliczania cen dla poszczególnych gmin, gdyż nie pozwala na to ustawa. Nie może więc być sytuacji, że ze względu na inwestycje prowadzone kilka lat temu Otwock będzie miał niższe ceny dlatego, że amortyzacja od środków trwałych jest liczona dla wszystkich tak samo. Tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej. Jedyne, co może Rada zrobić, żeby ulżyć mieszkańcom to wprowadzić dopłaty. Jeżeli ceny naprawdę wzrosną powyżej progu bólu, to Prezydent będzie wnioskował o taką uchwałę. Ale na dzień dzisiejszy jesteśmy poniżej średniej krajowej jeżeli chodzi o ceny za wodę i ścieki i takiej konieczności nie widzimy. Rada Miasta Otwocka 14 głosami za przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr VIII/82/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 6

7 Ad 4/ Radny B.Kozłowski zapytał odnośnie zarządzeń nr 65 i nr 66 w sprawie powołania przedstawicieli gminy do rady nadzorczej i zarządu spółki Remondis oraz o zarządzenie nr 63 w sprawie nabycia własności nieruchomości gruntowej. Wiceprezydent P.Stefański odpowiedział, że zarówno zarząd jak i rada nadzorcza w spółce Remondis pozostała bez zmian. Naczelnik M.Połosak odpowiedziała, że jest to działka pod drogę gminną ul. Wąska w Świdrze. Radny A.Basek zapytał o wydaną decyzję w sprawie inwestycji celu publicznego. Wiceprezydent P.Stefański powiedział, iż w tej chwili nie może udzielić odpowiedzi, bo nie pamięta. Zaprosił radnego do biura po sesji. Radny A.Basek zapytał o rozpoczęcie prac na ulicach Pazińskiego i Zygmunta na jakim etapie jest sprawa. Naczelnik A.Gut odpowiedziała, że zostały złożone projekty do Starostwa i oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W czerwcu będzie ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy Pazińskiego a w lipcu prawdopodobnie będzie przetarg na ul. Zygmunta. Radcy M.Bany zapytał o przetarg na lokal nr 3 przy ul. Piłsudskiego. Naczelnik M.Połosak odpowiedziała, że jest to jedna izba o pow. 12,30 m 2 po spaleniu, do remontu. Decyzja o sprzedaży była poprzedzona opinią Komisji Mieszkaniowej. Niestety nie było chętnych ponieważ wartość tego lokalu została przez rzeczoznawcę ustalona na kwotę zł. Prezydent Z.Szczepaniak dodał, że w tym lokalu nie jesteśmy w stanie zapewnić żadnych warunków sanitarnych. W budynku część lokali jest wykupionych i byliśmy przekonani, że ktoś dokupi lokal na powiększenie swojego mieszkania. Radny W.Dziewanowski zapytał o przebudowę ulicy Korczaka. Naczelnik A. Gut powiedziała, że wykonawca został wprowadzony w piątek a w tej chwili trwają prace dotyczące odwodnienia. Później będzie wykonywana nawierzchnia. Przewodniczący P.Kudlicki poruszył sprawę ulicy Okrzei. Powiedział, że pilnie wymagają remonty chodniki w centrum miasta na ul. Orlej, chodzi o wymianę kostki brukowej. Został popsuty chodnik na ul. Powstańców Warszawy róg Andriollego przez sprzęt ustawiający choinkę. Chodnik u zbiegu ulic Poniatowskiego i Andriollego też został uszkodzony podczas remontu banku. Naczelnik A.Hałaczkiewicz powiedział, że w ramach remontów zostaną wymienione najbardziej zniszczone chodniki. Jest też zaplanowana przebudowa chodnika w ul. Okrzei na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Rycerskiej po stronie zachodniej a na wysokości kościoła po obu stronach. Radny M.Margielski zwrócił uwagę na brak ławek na głównych ciągach ulic, na co uskarżają się osoby starsze. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że zarządy trzech wspólnot mieszkaniowych w centrum poprosiły go o interwencję w sprawie usunięcia ławek, bo nasze służby nie radzą sobie z osobami pijącymi, narkotyzującymi się i biesiadującymi na tych ławeczkach. Radny M.Margielski zapytał jak służby radzą sobie ze sklepami nocnymi, które do godzin rannych są oazą pijaństwa i awantur. Podał przykład ul. Sołeckiej. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że ten punkt jest przedmiotem starań o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wiceprezydent E.Zdzieborski powiedział, że wszystkie przypadki zakłócania porządku należy zgłaszać na policję, która podejmuje interwencję, wszystkie interwencje zapisuje i to później jest podstawą do cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 7

8 Ad 5/ Przewodniczący poszczególnych komisji Rady złożyli sprawozdania z ich działalności w okresie międzysesyjnym. Obszerniejsze sprawozdanie złożył radny L.Antczak w związku z omawianą na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego sytuacją ZP ZOZ a w szczególności podstawową opieką zdrowotną. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że na wniosek Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego wystąpił do pani Starosty z pismem dotyczącym sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej tj. braku pediatrów. Pani Starosta wczoraj przysłała odpowiedź, wedle której nie ma żadnego zagrożenia utraty kontraktu z NFZ ani żadnych innych trwałych skutków, ponieważ jest zapewnionych dwóch pediatrów, co jest minimum wymaganym przez NFZ i w związku z tym nie ma żadnych powodów do obaw w tej sprawie. Przewodniczący P.Kudlicki dodał, iż został zobowiązany przez Komisję Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego, żeby już na najbliższej sesji przedstawić Radzie projekt uchwały intencyjnej w sprawie przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej przez Miasto Otwock od ZP ZOZ. Taka uchwała upoważni Prezydenta do podjęcia wstępnych rozmów w tej sprawie. Radny R.Kosiński składając sprawozdanie powiedział m.in., że Komisja Mieszkaniowa pracuje nad wytypowaniem budynków jednolokalowych do sprzedaży w trybie przetargu. Przewodniczący P.Kudlicki zaproponował stworzenie grupy roboczej ewentualnie komisji doraźnej, która zajęła by się zmianą naszych lokalnych aktów prawnych (Lokalny Program Rewitalizacji, zasady najmu lokali i ew. inne z zakresu prawa mieszkaniowego). Miało by to zainicjować migrację lokatorów komunalnych w celu dokończenia sprzedaży lokali w budynkach w których pozostały nie sprzedane pojedyncze lokale. Ad 6/ Radny W.Wachnicki w imieniu mieszkańców ulicy Kreciej złożył podziękowania dla Prezydenta Z.Szczepaniaka za wykonanie inwestycji drogowej utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem. Radna D.Szufnarowska zapytała o realizację ciągu pieszo-rowerowego na ul. Żeromskiego. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że jeżeli Starostwo dostanie wsparcie z Urzędu Pracy, wtedy podejmie z nami rozmowy. Starostwo chce, żebyśmy my wykonywali to sami. Ponieważ jest to droga powiatowa i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, chcielibyśmy uczestniczyć w przedsięwzięciu materiałowo. Cały czas jest to dogrywane. Wiceprezydent P.Stefański zaznaczył, że w budżecie Starostwa nie ma pieniędzy przewidzianych na budowę ścieżek ani na ul. Żeromskiego ani na ul. Kołłątaja. Radny A.Basek zapytał o kwestię przejęcia dróg powiatowych. Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że są propozycje wysunięte przez Starostwo, ale niekonkretne i dlatego nie zostały jeszcze przedstawione Radzie. Na terenie naszego miasta jest ok. 43 kilometrów dróg powiatowych. Starostwo byłoby chętne przekazać nam administrowanie drogami (odśnieżanie, odwodnienie, sprzątanie, łatanie dziur, montowanie znaków itd.) i określiło środki na ten cel na ok zł za kilometr. Natomiast według naszych wyliczeń koszty, które musielibyśmy ponieść szacunkowo wynoszą ok zł na kilometr. Starostwo wie, że środki są za małe, ale większych nie mają i tylko tyle w roku 2009 i 2010 średnio na kilometr wydali. Starostwo skonkretyzuje swoją propozycję a wtedy my się do mniej odniesiemy. Przewodniczący P.Kudlicki powiedział, że Komisja Gospodarki Miejskiej dostała projekt porozumienia ze Starostą i projekt umowy dzierżawy terenów pod dworcem 8

9 autobusowym. Następnie zapytał, czy nie niepokoi Prezydenta fakt, że jednym z reprezentantów stron tej umowy jest pan Świrbutowicz, który kojarzy się z ogromny mi stratami dla Miasta związanymi ze sprawa Brajnpolu. Czy to nie jest niepokojące? Prezydent Z.Szczepaniak powiedział, że swego czasu była ściągana przez komornika kara 18 milionów złotych. To była kwestia przegrania sprawy sądowej przez Miasto. Prezydent nie zna tej sprawy dokładnie i dlatego nie chciałby się na ten temat wypowiadać. Powiedział, że jest to spółdzielnia przewoźników, do której należy 90% przewoźników z terenu miasta Otwocka. Dlatego Prezydent nie odnosi tego do jednej osoby. Prezydent wyjaśnił, że dwuletni termin dzierżawy jest tylko i wyłącznie dlatego, że przewidujemy, iż w tym czasie wyjaśnimy sprawy formalno-prawne terenu. Od czterech lat staramy się o przejęcie terenu, na którym stoi nasz budynek. Poprzedni Starosta nie wyrażał na to chęci, obecny Starosta pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody i chyba przez dwa lata jako gmina odzyskamy ten teren. Wtedy, po zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania Centrum będziemy mogli podejść do tego tematu kompleksowo. Natomiast ta umowa ma być tylko na dwa lata bez istotnych nakładów. Sesja zakończyła się Hymnem Państwowym. Protokółowała E.Wojda Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Piotr Kudlicki 9

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/82/11. Rady Miasta Otwocka. z dnia 31 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/82/11. Rady Miasta Otwocka. z dnia 31 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/82/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust 3 oraz art.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r.

Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r. Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 23 sierpnia 2011r. Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku

Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku Sprawozdanie z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku W obradach, którym przewodniczył Pan Jan Drzazgowski, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK

BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK BUDŻET GMINY RABA WYŻNA NA 2005 ROK Prognozowane dochody budżetu gminy na 2005 rok wynoszą 20 117 018 zł Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 822 608 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r.

Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15:00. Protokół nr 60/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 listopada 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2016. Na podstawie art. 219 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo!

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Luty 2014 r. Informacja Zarządu do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Informujemy, że od roku 2014 dla dwóch budynków Spółdzielni : Szarych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dn. 21.10.2013 r. WK.0921.8.2013 Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 02 października 2013 roku w godz. 11 00-14 40 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo