PROTOKÓŁ NR 12 Z XII SESJI RADY GMINY MARKLOWICE odbytej w dniu 28 września 2007 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 12 Z XII SESJI RADY GMINY MARKLOWICE odbytej w dniu 28 września 2007 roku."

Transkrypt

1 Stan rady 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. PROTOKÓŁ NR 12 Z XII SESJI RADY GMINY MARKLOWICE odbytej w dniu 28 września 2007 roku. Porządek obrad sesji załącznik nr 1 do protokołu, Lista obecności radnych załącznik nr 2 do protokołu. Obrady sesji utrwalono na taśmie magnetofonowej (1 szt.) i stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 1. Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Marklowice dokonał Przewodniczący Rady inż. Andrzej Brychcy. W obradach sesji z ramienia urzędu gminy udział wzięli: mgr inż. Tadeusz Chrószcz, Wójt Gminy; mgr inż. Piotr Galus, Zastępca Wójta; mgr inż. Benedykt Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy; mgr Łucja Pierchała, Radczyni Prawna oraz Inspektor Wydziału SSP, Czesława Somerlik. Ad. 2. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Gabriela Krakowczyk przedstawiła w skrócie przebieg wyborów uzupełniających w okręgu Wyborczym Nr 1 w Marklowicach, które miały miejsce w dniu 23 września 2007r. Ad. 3. Następnie Przewodnicząca GKW zaprezentowała Panią Jarosław Mańka, po czym wręczyła jej Zaświadczenie o wyborze na radną Rady Gminy Marklowice. Przewodnicząca GKW oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje nowo wybranej radnej. Ad. 4. Przed złożeniem aktu ślubowania Przewodniczący Rady poprosił obecnych na sali o powstanie z miejsc, po czym odczytał rotę ślubowania. Radna Jarosława Mańka złożyła ślubowanie wypowiadając słowo Ślubuję. Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady poinformował radną, że od tego momentu radna Jarosława Mańka jest uprawniona do wypełniania mandatu oraz władna do podejmowania uchwał. Ad. 5. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji. Ad. 6. Wójt Gminy zwrócił się do radnych o wprowadzenie punktu dotyczącego dokonania 1

2 wyboru jednej osoby spośród radnych do Komisji ds. Weryfikacji wniosków o dofinansowanie zada proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne na terenie gminy ze środków GFOŚ i GW oraz dwóch osób do komisji przyznającej nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Radni zaproponowali kwestie te rozpatrzyć w punkcie 12 porz. obrad, tj. w wolnych głosach. Porządek obrad sesji z wprowadzoną poprawką został przyjęty jednogłośnie. Ad. 7. Protokoły z X i XI Sesji Rady Gminy Marklowice zostały przyjęte 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Ad. 8. Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Pani Czesława Somerlik przedstawiła informację z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W informacji swej podała, że niepokojące jest zjawisko, że zakup napoi alkoholowych w gminie Marklowice się zmniejsza a spożycie alkoholu zwiększa. W związku z czym spadły opłaty z udzielanych koncesji, w wyniku czego zmniejszyła się kwota na prowadzenie działań z zakresie profilaktyki alkoholowej. Opłaty z koncesji spadły o 40%. Ludzie kupują alkohol w sklepie Biedronka. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki prowadzone są Szkolne Programy Profilaktyki. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki kwota pochodząca z koncesji na dzień 25 września 2007r. wynosiła ,00 zł. (trwa wpłata III raty koncesji). Obecnie w gminie jest 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 30 punktów sprzedaży uchwała Rady Gminy Marklowice z 28 stycznia 2003r. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki organizowane jest: Ferie Bliżej siebie dalej od agresji 7.981,00zł. Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy umysł 1.220,00 zł. Publikacja w miesięczniku Na zdrowie - 500,00 zł. Kwartalnik Antidotum Spotkania integracyjne, imprezy środowiskowe na ogólna kwotę ,00 Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, w szkołach podstawowych korzysta 8 dzieci a w Gimnazjum 10 dzieci. Łączna kwota na dożywianie za okres siedmiu miesięcy wynosi 4.286,00 zł. Ponadto w ramach Radosne i bezpieczne wakacje organizowane są półkolonie i kolonie, z których skorzystało 300 dzieci, na co została wydatkowana kwota 6.033,00 zł.; Bieg uliczny o Puchar Wójta Gminy Marklowice pod hasłem Alkohol nie czyni mistrza, biegaj razem z nami. Jest to cykliczna impreza, w której udział wzięło 230 uczestników, koszt organizacji imprezy wyniósł 4.635,00 zł. Jeśli chodzi o gminny Program Profilaktyki w Przedszkolu Publicznym to organizowane są ; teatrzyki prozdrowotne; konkursy pn. Dbamy o swoje zdrowie bo jemy owoce i warzywa ; impreza cykliczna Mama, Tata i Ja. Na powyższe imprezy wydatkowano kwotę 2.049,00zł. W szkołach podstawowych Gminny Program Profilaktyki organizuje: Teatrzyki prozdrowotne, wyjazdy do kina, Programy wychowawczo profilaktyczne Przybij piątkę realizowane przez Poradnię Terapii Uzależnień w Wodzisławiu Śl. oraz warsztaty z zakresu profilaktyki Nie jesteś Sam. Na zielonych szkołach w klasach III organizowane są programy profilaktyczne np.: Kolega z ławki to mój przyjaciel, 2

3 Zdrowie najważniejsze. Na realizację zadań w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę ,00zł. Program Profilaktyki w gimnazjum to przede wszystkim organizacja cyklicznej imprezy pn. Precz z agresją, Uzależnienie NIE, program Pomocna dłoń oraz Moje życie bez agresji. Na realizację tych programów wydatkowano kwotę 1.417,00 zł. Po przyjęciu informacji w zakresie profilaktyki alkoholowej wywiązała się dyskusja w toku której, radny Karwot zapytał, na jakiej podstawie komisja twierdzi, że dana rodzina jest patologiczna? Pani Inspektor odpowiedziała, że w mniemaniu komisji rodzina patologiczna to taka rodzina, w której: pije się nałogowo alkohol, rodzice nie łożą na utrzymanie dzieci,jest to rodzina w której zatracono poczucie wartości rodziny. Dzieci nie mogą polegać na rodzicach. Rodzina jest rozbita, ogólnie wychowanie odbiega całkowicie od norm wychowawczych w normalnych rodzinach. Przewodniczący Rady zapytał, czy wzrost rodzin objętych pomocą, dotyczy rodzin na stałe zamieszkałych w Marklowicach? czy rodzin, które się przyprowadziły do Marklowic?; w odpowiedzi wskazano, że są to rodziny marklowickie, w większości mieszkające w budynkach odszkodowanych. Ludzie ci pierwsze kroki kierują do Opieki Społecznej, bo wiedzą, że taka pomoc zostanie im udzielona, bo są ku temu stosowne przepisy. Wójt odnośnie poruszonej kwestii zadał dodatkowe pytanie, skąd ten nagły wzrost (z 14 rodzin do 23 rodzin) z czegoś on musi wynikać, jeśli są to rodziny marklowickie, czyli jest to tendencja stała wzrostowa a nie napływowa. Chodzi o to, aby dobrze zdiagnozować to zjawisko, dodał Wójt Gminy. Pani Somerlik odparła, że problem się nasilił, gdy wzrosło bezrobocie. Ludzie po prostu nauczyli się nie pracować, wolą korzystać ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej niż podejmować pracę na niskie zarobki. By miał sens udzielania pomocy rodzinom zagrożonym, to Ośrodek Pomocy Społecznej nie daje pieniędzy tylko żywność, dodała radna Mańka. W tym miejscu Pani Somerlik przedstawiła w jaki sposób prowadzona jest profilaktyka alkoholowa, w konkluzji wskazała, że są osoby, które chcą wyjść z nałogu, osiągają to, ale są również osoby, którym tak naprawdę na tym nie zależy. Osoby te świadomie przerywają leczenie, natomiast dwa przerwane leczenia skutkują odmową przyjęcia delikwenta na kolejne leczenie. Rozpoczęcie kolejnej kuracji może nastąpić po roku czasu. W kontekście udzielonych wyjaśnień radny Karwot wskazał, że programy, które profilaktyką swą obejmują całą rodzinę, są dobrymi programami ponieważ rodzina uczestniczy w skutkach pijaństwa i sprawą oczywistą jest to, że przeciwdziałanie alkoholizmowi musi objąć również tych członków rodziny, którzy nie są alkoholikami, a uczestniczą w tym zjawisku. Radny zapytał, czy są robione jakieś badania w zakresie spożycia alkoholu wśród dzieci i młodzieży? Pani Somerlik w odpowiedzi wskazała, że ostatnie badanie miało miejsce w roku 2004, natomiast przy ankiecie na temat narkotyków można by przygotować ankietę i w tym zakresie. Pani Somerlik dodała, że w maju br. rozmawiała z Panią dyrektor Gimnazjum na temat spożycia alkoholu wśród młodzieży i z uzyskanej informacji wynikało, że po za jedynym incydentem który miał miejsce kilka lat temu, nie odnotowano żadnego przypadku. Na tym zakończono analizę przedmiotowego tematu. Ad. 9. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie między sesjami przedstawił Sekretarz Gminy. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. Ponadto Pan Sekretarz 3

4 poinformował, że nadal są prowadzone działania w zakresie skompletowania dokumentacji w celu zlecenia opracowania projektu klimatyzacji dla pozostałych pomieszczeń w urzędzie gminy. Okazało się, że firmy robiące takie projekty wymagają, aby dane były przekazane w formie elektronicznej. Radny Chrószcz zapytał, na jakich zasadach są powoływane składy osobowe komisji, dot. wyborów do Sejmu i Senatu RP. Pan Sekretarz odpowiedział, że zasady powoływania komisji określa art.38 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP. Komisje obwodowe powoływane są spośród osób zgłaszanych przez komitety wyborcze. Komitety mają prawo zgłosić od 3-10 osób, jedną osobę zgłasza Wójt spośród urzędników gminy. Minimalny skład komisji musi wynosić siedem osób. W przypadku naszej gminy składy komisji są minimalne 7 osobowe. Pan Sekretarz dodał, że jeśli są chętne osoby do pracy w komisjach obwodowych to osoby te musiałyby się porozumieć z pełnomocnikiem danego komitetu wyborczego, bądź z osobą upoważnioną przez pełnomocnika działającego na naszym terenie, by to oni zgłosili osobę chętną do pracy w komisji, innej możliwości nie ma. Radny dodał, iż pytanie to nasunęło mu się z tego powodu, albowiem zauważył, że zazwyczaj w komisjach zasiadają osoby pracujące w urzędzie gminy, a ludzie to różnie komentują. Radny wskazał, aby zamieścić w Kurierze Marklowickim informację na temat powoływania komisji wyborczych, by społeczeństwu wytłumaczyć, by była pełna jasność w tej kwestii, tym samym, by rozwiać wszelkie wątpliwości i podejrzenia ludzi. Sekretarz sugestię radnego przyjął do wiadomości, zobowiązując się, że taka informacja zostanie zamieszczona w gazetce samorządowej. c) Zastępca Wójta powiedział, że od ostatniej sesji nie udzielono żadnego zamówienia publicznego. Następnie poinformował, że zostały sprzedane dwie działki gminne. Działka Nr 1, o pow. 619 m 2, za cenę zł./ brutto, i działka Nr 2, o pow. 766 m 2, za cenę ,00 zł./brutto. Z kwoty tej jest odprowadzany 22% VAT na rzecz Skarbu Państwa. Cena wywoławcza w przypadku obu działek wynosiła 25,00 zł. brutto. Działki nabyły osoby spoza gminy Marklowice. W przetargu na działkę Nr 1 udział wzięły dwa podmioty, a na działkę nr 2 trzy podmioty. Postępowanie było po 200 złotych. Kończąc swe wystąpienie Zastępca Wójta poinformował członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, że początek komisji w przyszłym miesiącu będzie miał miejsce na Placu Centralnym o godz. 16,00. Radny Kocjan wracając do przetargu w zakresie sprzedaży działek, zapytał, czy umowa zawiera zapis, że do trzech lat należy rozpocząć budowę. Zastępca odpowiedział, że tak, po czym dodał, że jeśli nabywca nie wywiąże się z umowy, wtedy gmina ma prawo odkupienia działki. b) Przed udzieleniem informacji w zakresie dodatkowych działań Wójta w okresie między sesjami, Wójt wrócił do kwestii powoływania komisji wyborczych, wskazując, że na wniosek Komisarza Wyborczego z Bielska Białej, każda gmina na wniosek Wójta, burmistrza, wskazuje tzw. pełnomocnika do spraw wyborów. Z jego wskazania pełnomocnikiem jest Sekretarz Gminy. Osoba ta jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg związany z przygotowaniem wszelkich spraw związanych z wyborami, włącznie z powołaniem komisji wyborczych. Zdaniem Wójta, ta niewiedza wśród społeczeństwa bierze się stąd, iż ludzie nie czytają ustawy Ordynacji wyborczej, bo nie każdy ma taki obowiązek. 4

5 W obecnych wyborach udział zgłosiło siedem komitetów wyborczych, i należy się liczyć z tym, że skład będzie ośmioosobowy, w tym jedna osoba wskazana przez Wójta, a więc jest gwarancja, że że minimalny skład poszczególnych komisji będzie. W tym miejscu Sekretarz sprostował wypowiedź Wójta wskazując, iż minimalny skład jest 7-mioosobowy, w naszej gminie są komisje siedmioosobowe, tym już jest ujęta osoba desygnowana przez Wójta. Następnie Wójt poinformował, że do jego dodatkowych działań w okresie między sesjami to: udział w pracach przygotowawczych wraz Zespołem powołanym do przygotowania dożynek gminnych, udział w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, udział w delegacji w dniach od września br. do gminy partnerskiej Barlin we Francji w raz grupą radnych i dyrektorem Gimnazjum w Marklowicach, z okazji Dni Polskich zorganizowanych z inicjatywy Rady Departamentu PADICALLE. Wójt wskazał, że wizyta była bardzo owocna, szczera. Wizyta składała się z dwóch części. Część pierwsza była związana z wydarzeniami Dni Polskich (pozycjami historycznymi, przedstawieniami, prezentacją stoisk z wyrobami polskimi w parku publicznym w Barlin), równocześnie w tym samym czasie na terenie gminy Barlin odbywało się doroczne święto Wielobranżowego Związku Komunalnego ACVACOM, obejmujący swoim działaniem 58 gmin. Zakład ten czyni wszelkiego rodzaju najistotniejsze działania komunalne (składowanie i wywóz odpadów, transport itp.). Wizyta zakończyła się Mszą Św. celebrowaną przez Księdza Pająka w Kaplicy Polskiej. Wójt dodał, że spotkania były bardzo serdeczne, mieszkańcy Barlin byli szczęśliwi, że mogli porozmawiać z kimś po polsku. Ponadto Wójt poinformował, że wyjazd Pani dyrektor Gimnazjum miał na celu dopracowanie szczegółów w zakresie wyjazdu młodzieży marklowickiej do Francji nad morze, ale, że ze względu na brak czasu, Pan Merr wskazał, iż ponowi zaproszenie i zaprosi dwu, trzy osobową delegację z Gimnazjum. Do wyjazdu wydelegowane zostaną osoby, które technicznie będą się zajmowały sprawą wyjazdu młodzieży do Francji w przyszłym roku. Radny Czesław Karwot poinformował, że uczestniczył w Konwencie Gmin Powiatu Wodzisławskiego, który miał być poświęcony głównie budowie Autostrady A-, niemniej jednak omawiane były dwie kwestie: Kwestia pierwsza dotyczyła scedowanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym na organy wykonawcze miast i gmin - Wójtom, burmistrzom, prezydentom. Są to zadania związane z przeciwdziałaniem w sytuacjach kryzysowych, wobec których powiat wystąpił z propozycją współpracy z gminami w zakresie wykorzystania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Temat ten na posiedzeniu został jedynie zasygnalizowany, nie mniej jednak zadawano pytania i wywiązała się krótka dyskusja, natomiast dalsze etapy dyskusji nad tą problematyką na pewno będą miały miejsce, gdyż wiąże się to z finansowaniem zadań przez gminy. Jeśli chodzi o kwestę drugą, to dyskutowano nad budową odcinka Autostrady A-1 Sośnica Gorzyczki. Wójtowie gmin przez które ma przebiegać odcinek autostrady, zgłaszali swoje uwagi, narzekali na brak współpracy z firmami, które już wykonują wyburzanie budynków, wskazując, że jest to dzika, nieskoordynowana praca, w związku z brakiem nadzoru nad już prowadzonymi pracami. Na spotkaniu tym Pani dyrektor przedstawiła przedstawiciela firmy, która ma 5

6 prowadzić nadzór nad budową autostrady. Ma to być firma z siedzibą w Świerklanach przy ulicy Jankowickiej. Radny poinformował, że termin zakończenia prac przedmiotowego odcinka autostrady ma nastąpić wiosną 2010 roku. Będąc przy temacie sprawozdań, Wójt nawiązał do kwestii remontu ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym w Marklowicach, którego właścicielem jest parafia. Wójt pokazał i odczytał fragmenty umowy z dnia 24 maja 2006r. w sprawie wykonania remontu płotu przez kopalnię Marcel, który zgodnie z umową powinien zostać wykonany do końca grudnia 2006r. Umowę podpisał Ksiądz Proboszcz Jojko i przedstawiciele kopalni Marcel - dyr. Kopalni mgr inż. Andrzej Badaj i główny Księgowy Pan Jan Bochenek. Wójt dodał, że do dziś nic w tej sprawie kopalnia nie zrobiła, w ogóle brak jakiegokolwiek odzewu z ich strony w tej sprawie. d) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lucjan Fojcik przedstawił informację z posiedzenia przedmiotowej komisji, która swe posiedzenie odbyła w dniu 14 września br., natomiast Piotr Burszczyk Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju przedstawił sprawozdanie posiedzenia komisji z dnia 26 września br. Szczegółowe informacje z posiedzeń obu komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Krystyna Klocek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokoły z posiedzeń komisji z dnia 18 i 27 września br. Protokoły stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Ad Projekt uchwały w sprawie - udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śl. - odczytał Przewodniczący Rady. Uchwałę podjęto jednogłośnie ) Projekt uchwały w sprawie - zmiany uchwały nr X/54/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2007 przedstawił Zastępca Wójta. Uchwałę podjęto jednogłośnie ) Projekt uchwały w sprawie - zmian w budżecie gminy Marklowice na 2007 rok przedstawił Skarbnik Gminy. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 10.4). Projekt uchwały w sprawie - wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o komunalizację 6

7 przedstawił Zastępca Wójta. Uchwałę podjęto jednogłośnie ) wyboru ławników do sądów powszechnych: a) Sekretarz Gminy Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zaprezentował kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Między innymi wskazał, że do Sądu Okręgowego do orzekania w sprawach karnych jest jeden kandydat. Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest dwóch kandydatów, natomiast do orzekania w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych jest 6 kandydatów. Następnie Przewodniczący Zespołu udzielił wyjaśnień w jaki sposób należy głosować. Wskazał, że z wyborem ławnika do Sądu Okręgowego nie będzie problemu, bo na jedno miejsce jest jeden kandydat, podobnie będzie z wyborem dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. bo są dwie kandydatury na dwa miejsca, natomiast do orzekania w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych jest sześciu kandydatów na pięć miejsc. Głosowanie będzie polegało na postawieniu znaku X w kratce przy maksimum pięciu osobach. Niepostawienie znaku X przy żadnej osobie jak i postawienie znaku X przy sześciu osobach, będzie skutkowało głosem nieważnym. b) Po przyjęciu powyższych informacji Przewodniczący Rady przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej. Powołano komisję Skrutacyjną w następującym składzie: radna Krystyna Klocek, radna Jarosława Mańka oraz radny Damian Chrószcz. Członkowie komisji wyrazili zgodę na pracę w przedmiotowej komisji. Na przewodniczącego komisji wybrano radną Krystynę Klocek. c) Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie przystąpiła do przeprowadzenia głosowania tajnego. Członkowie komisji rozdali wcześniej przygotowane kartki go głosowania, po oddaniu głosów przez radnych, Komisja Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu obliczenia głosów i spisania protokołów z głosowania. W czasie obliczania głosów przez Komisję Skrutacyjną, na salę obrad weszli mieszkańcy ulicy Wiśniowej w celu uzyskania informacji na temat możliwości wykonania remontu drogi bocznej ulicy Wiśniowej będącej dojazdem do pięciu posesji. Wnioskodawca wskazał, iż zależy im na tym, by drogę tę jeszcze w tym roku utwardzono, ponieważ są wielkie kłopoty z dojazdem szczególnie wiosną po zimowych roztopach. W tym miejscu Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Fojcik wskazał, iż zgłaszał problem ten na komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, prosząc w tym miejscu Zastępce Wójta o udzielenie odpowiedzi na ten temat. Zastępca Wójta powiedział, że zadanie to jest przyjęte do realizacji, po dopełnieniu spraw proceduralnych (wykonaniu projektu, ogłoszeniu przetargu itp. spraw) nastąpi jego realizacja. Jeśli będzie odpowiednia pogoda i w miarę szybko uda się przeprowadzić przetarg, to być może jeszcze w tym roku zadanie to zostanie zrobione. Natomiast tymczasowe rozwiązanie problemu, poprzez utwardzenie drogi 7

8 kamieniem na obecnym stanie drogi mija się z celem. Wnioskodawca podziękował za pozytywne rozpatrzenie jego wniosku, po czym opuścił salę obrad. d) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokoły z przeprowadzonego głosowania. Protokoły te stanowią załączniki do niniejszego protokołu. e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem wybranych ławników. Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. do orzekania w sprawach; cywilnych, rodzinnych i karnych zostali wybrani: 1. Hejczyk Monika 2. Musioł Anna 3. Pająk Joanna 4. Tatarczyk Halina 5. Zając Maria do orzekania w sprawach; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 1. Maroszek Zbigniew 2. Strączek Krystyna do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach: karnych; 1. Rutkowska Monika Uchwałę w sprawie - wyboru ławników do sądów powszechnych podjęto jednogłośnie. Ad. 11. Przewodniczący Rady odczytał pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wodzisławiu Śl. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie gminy Marklowice. Wójt wskazał, iż dziwi go, że takie pismo wpłynęło ponieważ, każdego roku rada gminy zabezpiecza środki finansowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych gminy. Radna Klocek informacyjnie dodała, że takie same pisma otrzymały wszystkie samorządy, ponieważ na szczeblu państwowym rozważa się propozycję scedowania na samorządy pokrywania kosztów wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych. Ad. 12. Wójt zwrócił się do radnych o wyznaczenie jednego radnego do komisji przyznającej dofinansowanie do wymiany pieców zwykłych na ekologiczne. Po dyskusji radni zaproponowali radnego Damiana Chrószcza. Rady Chrószcz wyraził zgodę na pracę w przedmiotowej komisji. Następnie Wójt poprosił o wyznaczenie dwóch radnych do komisji przyznającej 8

9 nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt przypomniał, że w ubiegłym roku z ramienia rady gminy w komisji uczestniczyli radny Lucjan Fojcik i radny Czesław Grzesik. Wójt dodał, że rada może zmienić jak i pozostawić te same osoby w składzie komisji. Po dyskusji radni zaproponowali, aby ponownie radny Fojcik i Grzesik wzięli udział w pracach przedmiotowej komisji. Radni Grzesik i Fojcik wyrazili zgodę. Ad. 13. Radna Klocek na prośbę mieszkańców ulicy Cmentarnej zapytała, jaka istnieje możliwość podłączenia budynku Państwa Tomiczek i Szlachta do kanalizacji sanitarnej?; Zastępca Wójta odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Wójta o rozeznanie tej kwestii, aby na posiedzeniu komisji ITR w miesiącu październiku br. udzielono informacji na ten temat. Radny Mikółka poruszył kwestię opieszałości firmy wykonującej remont odcinka ulicy Bławatkowej prowadzonego w ramach szkód górniczych. Radny zapytał, czy jest jakaś kontrola ze strony urzędu gminy nad przebiegiem robót? Wójt odpowiedział, że roboty kontroluje ten kto je zleca, w przypadku napraw na szkodach górniczych, kopalnia wyznacza swoich inspektorów nadzoru, kopalnia powiadamia gminę jedynie o terminie odbioru robót. Gmina nie ma żadnego wpływu, jeśli chodzi o sam przebieg prowadzonych robót. Radny Chrószcz po raz kolejny poruszył kwestię zamieszczania protokołów na stronie internetowej urzędu gminy, radnemu chodziło o to, aby przy modernizacji strony internetowej nie znikły protokoły. Sekretarz Gminy odpowiedział, że protokoły nadal będą zamieszczane zgodnie z podjęta decyzją przez radę gminy, modernizacja strony internetowej nie ma nic wspólnego z protokołami, tym samym nie spowoduje żadnych zmian jeśli chodzi o ich publikacje. Z uwagi na to, że za niedługo minie rok od rozpoczęcia działalności obecnej rady, Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z propozycją zorganizowania spotkań z mieszkańcami gminy. Radny Karwot dodał, że najwyższy czas, by takie spotkania zorganizować. Po krótkiej dyskusji radni wskazali, aby spotkania zorganizować w miesiącu listopadzie br. Przewodniczący Rady zaproponował, aby na komisji ITR przedyskutować tematykę spotkań oraz ustalić ich terminy. Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Marklowice. Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy Teresa Skupień inż. Andrzej Brychcy 9

PROTOKÓŁ NR 5/ 2011 Z POSIEDZENIA Komisji Spraw Społecznych w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

PROTOKÓŁ NR 5/ 2011 Z POSIEDZENIA Komisji Spraw Społecznych w dniu 14 kwietnia 2011 roku. PROTOKÓŁ NR 5/ 2011 Z POSIEDZENIA Komisji Spraw Społecznych w dniu 14 kwietnia 2011 roku. Ad. 1. Otwarcia, powitania i stwierdzenia prawomocności posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący komisji SSP

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r.

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r. Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 14.09. 2016r. Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas. 2. Wybór protokolanta. 3. Zapoznanie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/06 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr. /2013. Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny - został przyjęty jednogłośnie:

PROTOKÓŁ Nr. /2013. Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny - został przyjęty jednogłośnie: PROTOKÓŁ Nr. /2013 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 8 marca 2013 r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. Przed rozpoczęciem I sesji Rady Miejskiej w Cedyni ustępujący Burmistrz Adam Zarzycki serdecznie podziękował

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 29 marca 2010 roku

Protokół Nr LIV Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 29 marca 2010 roku Protokół Nr LIV Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 29 marca 2010 roku Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 29 marca 2010 r. 1. Grzegorz Kuna Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX /2003 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w dniu

Protokół Nr XXIX /2003 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w dniu Protokół Nr XXIX /2003 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w dniu 21.01.2003 roku Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Sierka. W ślad za

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr III/14/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 lutego 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2015 rok 1 Założenia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie obrad godz. 11 15 W obradach udział wzięli: -Radni, -Sołtysi, -Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy, -Radca Prawny, -Kierownik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SECEMINIE

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SECEMINIE REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SECEMINIE 1. ZADANIA I UPRAWNIENIA KOMISJI 1.Regulamin określa zadania i uprawnienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 13 30 14 40 w sali konferencyjnej Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo