PROTOKÓŁ NR 12 Z XII SESJI RADY GMINY MARKLOWICE odbytej w dniu 28 września 2007 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 12 Z XII SESJI RADY GMINY MARKLOWICE odbytej w dniu 28 września 2007 roku."

Transkrypt

1 Stan rady 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. PROTOKÓŁ NR 12 Z XII SESJI RADY GMINY MARKLOWICE odbytej w dniu 28 września 2007 roku. Porządek obrad sesji załącznik nr 1 do protokołu, Lista obecności radnych załącznik nr 2 do protokołu. Obrady sesji utrwalono na taśmie magnetofonowej (1 szt.) i stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 1. Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Marklowice dokonał Przewodniczący Rady inż. Andrzej Brychcy. W obradach sesji z ramienia urzędu gminy udział wzięli: mgr inż. Tadeusz Chrószcz, Wójt Gminy; mgr inż. Piotr Galus, Zastępca Wójta; mgr inż. Benedykt Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy; mgr Łucja Pierchała, Radczyni Prawna oraz Inspektor Wydziału SSP, Czesława Somerlik. Ad. 2. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Gabriela Krakowczyk przedstawiła w skrócie przebieg wyborów uzupełniających w okręgu Wyborczym Nr 1 w Marklowicach, które miały miejsce w dniu 23 września 2007r. Ad. 3. Następnie Przewodnicząca GKW zaprezentowała Panią Jarosław Mańka, po czym wręczyła jej Zaświadczenie o wyborze na radną Rady Gminy Marklowice. Przewodnicząca GKW oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje nowo wybranej radnej. Ad. 4. Przed złożeniem aktu ślubowania Przewodniczący Rady poprosił obecnych na sali o powstanie z miejsc, po czym odczytał rotę ślubowania. Radna Jarosława Mańka złożyła ślubowanie wypowiadając słowo Ślubuję. Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady poinformował radną, że od tego momentu radna Jarosława Mańka jest uprawniona do wypełniania mandatu oraz władna do podejmowania uchwał. Ad. 5. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji. Ad. 6. Wójt Gminy zwrócił się do radnych o wprowadzenie punktu dotyczącego dokonania 1

2 wyboru jednej osoby spośród radnych do Komisji ds. Weryfikacji wniosków o dofinansowanie zada proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne na terenie gminy ze środków GFOŚ i GW oraz dwóch osób do komisji przyznającej nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Radni zaproponowali kwestie te rozpatrzyć w punkcie 12 porz. obrad, tj. w wolnych głosach. Porządek obrad sesji z wprowadzoną poprawką został przyjęty jednogłośnie. Ad. 7. Protokoły z X i XI Sesji Rady Gminy Marklowice zostały przyjęte 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Ad. 8. Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Pani Czesława Somerlik przedstawiła informację z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W informacji swej podała, że niepokojące jest zjawisko, że zakup napoi alkoholowych w gminie Marklowice się zmniejsza a spożycie alkoholu zwiększa. W związku z czym spadły opłaty z udzielanych koncesji, w wyniku czego zmniejszyła się kwota na prowadzenie działań z zakresie profilaktyki alkoholowej. Opłaty z koncesji spadły o 40%. Ludzie kupują alkohol w sklepie Biedronka. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki prowadzone są Szkolne Programy Profilaktyki. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki kwota pochodząca z koncesji na dzień 25 września 2007r. wynosiła ,00 zł. (trwa wpłata III raty koncesji). Obecnie w gminie jest 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 30 punktów sprzedaży uchwała Rady Gminy Marklowice z 28 stycznia 2003r. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki organizowane jest: Ferie Bliżej siebie dalej od agresji 7.981,00zł. Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy umysł 1.220,00 zł. Publikacja w miesięczniku Na zdrowie - 500,00 zł. Kwartalnik Antidotum Spotkania integracyjne, imprezy środowiskowe na ogólna kwotę ,00 Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, w szkołach podstawowych korzysta 8 dzieci a w Gimnazjum 10 dzieci. Łączna kwota na dożywianie za okres siedmiu miesięcy wynosi 4.286,00 zł. Ponadto w ramach Radosne i bezpieczne wakacje organizowane są półkolonie i kolonie, z których skorzystało 300 dzieci, na co została wydatkowana kwota 6.033,00 zł.; Bieg uliczny o Puchar Wójta Gminy Marklowice pod hasłem Alkohol nie czyni mistrza, biegaj razem z nami. Jest to cykliczna impreza, w której udział wzięło 230 uczestników, koszt organizacji imprezy wyniósł 4.635,00 zł. Jeśli chodzi o gminny Program Profilaktyki w Przedszkolu Publicznym to organizowane są ; teatrzyki prozdrowotne; konkursy pn. Dbamy o swoje zdrowie bo jemy owoce i warzywa ; impreza cykliczna Mama, Tata i Ja. Na powyższe imprezy wydatkowano kwotę 2.049,00zł. W szkołach podstawowych Gminny Program Profilaktyki organizuje: Teatrzyki prozdrowotne, wyjazdy do kina, Programy wychowawczo profilaktyczne Przybij piątkę realizowane przez Poradnię Terapii Uzależnień w Wodzisławiu Śl. oraz warsztaty z zakresu profilaktyki Nie jesteś Sam. Na zielonych szkołach w klasach III organizowane są programy profilaktyczne np.: Kolega z ławki to mój przyjaciel, 2

3 Zdrowie najważniejsze. Na realizację zadań w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę ,00zł. Program Profilaktyki w gimnazjum to przede wszystkim organizacja cyklicznej imprezy pn. Precz z agresją, Uzależnienie NIE, program Pomocna dłoń oraz Moje życie bez agresji. Na realizację tych programów wydatkowano kwotę 1.417,00 zł. Po przyjęciu informacji w zakresie profilaktyki alkoholowej wywiązała się dyskusja w toku której, radny Karwot zapytał, na jakiej podstawie komisja twierdzi, że dana rodzina jest patologiczna? Pani Inspektor odpowiedziała, że w mniemaniu komisji rodzina patologiczna to taka rodzina, w której: pije się nałogowo alkohol, rodzice nie łożą na utrzymanie dzieci,jest to rodzina w której zatracono poczucie wartości rodziny. Dzieci nie mogą polegać na rodzicach. Rodzina jest rozbita, ogólnie wychowanie odbiega całkowicie od norm wychowawczych w normalnych rodzinach. Przewodniczący Rady zapytał, czy wzrost rodzin objętych pomocą, dotyczy rodzin na stałe zamieszkałych w Marklowicach? czy rodzin, które się przyprowadziły do Marklowic?; w odpowiedzi wskazano, że są to rodziny marklowickie, w większości mieszkające w budynkach odszkodowanych. Ludzie ci pierwsze kroki kierują do Opieki Społecznej, bo wiedzą, że taka pomoc zostanie im udzielona, bo są ku temu stosowne przepisy. Wójt odnośnie poruszonej kwestii zadał dodatkowe pytanie, skąd ten nagły wzrost (z 14 rodzin do 23 rodzin) z czegoś on musi wynikać, jeśli są to rodziny marklowickie, czyli jest to tendencja stała wzrostowa a nie napływowa. Chodzi o to, aby dobrze zdiagnozować to zjawisko, dodał Wójt Gminy. Pani Somerlik odparła, że problem się nasilił, gdy wzrosło bezrobocie. Ludzie po prostu nauczyli się nie pracować, wolą korzystać ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej niż podejmować pracę na niskie zarobki. By miał sens udzielania pomocy rodzinom zagrożonym, to Ośrodek Pomocy Społecznej nie daje pieniędzy tylko żywność, dodała radna Mańka. W tym miejscu Pani Somerlik przedstawiła w jaki sposób prowadzona jest profilaktyka alkoholowa, w konkluzji wskazała, że są osoby, które chcą wyjść z nałogu, osiągają to, ale są również osoby, którym tak naprawdę na tym nie zależy. Osoby te świadomie przerywają leczenie, natomiast dwa przerwane leczenia skutkują odmową przyjęcia delikwenta na kolejne leczenie. Rozpoczęcie kolejnej kuracji może nastąpić po roku czasu. W kontekście udzielonych wyjaśnień radny Karwot wskazał, że programy, które profilaktyką swą obejmują całą rodzinę, są dobrymi programami ponieważ rodzina uczestniczy w skutkach pijaństwa i sprawą oczywistą jest to, że przeciwdziałanie alkoholizmowi musi objąć również tych członków rodziny, którzy nie są alkoholikami, a uczestniczą w tym zjawisku. Radny zapytał, czy są robione jakieś badania w zakresie spożycia alkoholu wśród dzieci i młodzieży? Pani Somerlik w odpowiedzi wskazała, że ostatnie badanie miało miejsce w roku 2004, natomiast przy ankiecie na temat narkotyków można by przygotować ankietę i w tym zakresie. Pani Somerlik dodała, że w maju br. rozmawiała z Panią dyrektor Gimnazjum na temat spożycia alkoholu wśród młodzieży i z uzyskanej informacji wynikało, że po za jedynym incydentem który miał miejsce kilka lat temu, nie odnotowano żadnego przypadku. Na tym zakończono analizę przedmiotowego tematu. Ad. 9. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie między sesjami przedstawił Sekretarz Gminy. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. Ponadto Pan Sekretarz 3

4 poinformował, że nadal są prowadzone działania w zakresie skompletowania dokumentacji w celu zlecenia opracowania projektu klimatyzacji dla pozostałych pomieszczeń w urzędzie gminy. Okazało się, że firmy robiące takie projekty wymagają, aby dane były przekazane w formie elektronicznej. Radny Chrószcz zapytał, na jakich zasadach są powoływane składy osobowe komisji, dot. wyborów do Sejmu i Senatu RP. Pan Sekretarz odpowiedział, że zasady powoływania komisji określa art.38 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP. Komisje obwodowe powoływane są spośród osób zgłaszanych przez komitety wyborcze. Komitety mają prawo zgłosić od 3-10 osób, jedną osobę zgłasza Wójt spośród urzędników gminy. Minimalny skład komisji musi wynosić siedem osób. W przypadku naszej gminy składy komisji są minimalne 7 osobowe. Pan Sekretarz dodał, że jeśli są chętne osoby do pracy w komisjach obwodowych to osoby te musiałyby się porozumieć z pełnomocnikiem danego komitetu wyborczego, bądź z osobą upoważnioną przez pełnomocnika działającego na naszym terenie, by to oni zgłosili osobę chętną do pracy w komisji, innej możliwości nie ma. Radny dodał, iż pytanie to nasunęło mu się z tego powodu, albowiem zauważył, że zazwyczaj w komisjach zasiadają osoby pracujące w urzędzie gminy, a ludzie to różnie komentują. Radny wskazał, aby zamieścić w Kurierze Marklowickim informację na temat powoływania komisji wyborczych, by społeczeństwu wytłumaczyć, by była pełna jasność w tej kwestii, tym samym, by rozwiać wszelkie wątpliwości i podejrzenia ludzi. Sekretarz sugestię radnego przyjął do wiadomości, zobowiązując się, że taka informacja zostanie zamieszczona w gazetce samorządowej. c) Zastępca Wójta powiedział, że od ostatniej sesji nie udzielono żadnego zamówienia publicznego. Następnie poinformował, że zostały sprzedane dwie działki gminne. Działka Nr 1, o pow. 619 m 2, za cenę zł./ brutto, i działka Nr 2, o pow. 766 m 2, za cenę ,00 zł./brutto. Z kwoty tej jest odprowadzany 22% VAT na rzecz Skarbu Państwa. Cena wywoławcza w przypadku obu działek wynosiła 25,00 zł. brutto. Działki nabyły osoby spoza gminy Marklowice. W przetargu na działkę Nr 1 udział wzięły dwa podmioty, a na działkę nr 2 trzy podmioty. Postępowanie było po 200 złotych. Kończąc swe wystąpienie Zastępca Wójta poinformował członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, że początek komisji w przyszłym miesiącu będzie miał miejsce na Placu Centralnym o godz. 16,00. Radny Kocjan wracając do przetargu w zakresie sprzedaży działek, zapytał, czy umowa zawiera zapis, że do trzech lat należy rozpocząć budowę. Zastępca odpowiedział, że tak, po czym dodał, że jeśli nabywca nie wywiąże się z umowy, wtedy gmina ma prawo odkupienia działki. b) Przed udzieleniem informacji w zakresie dodatkowych działań Wójta w okresie między sesjami, Wójt wrócił do kwestii powoływania komisji wyborczych, wskazując, że na wniosek Komisarza Wyborczego z Bielska Białej, każda gmina na wniosek Wójta, burmistrza, wskazuje tzw. pełnomocnika do spraw wyborów. Z jego wskazania pełnomocnikiem jest Sekretarz Gminy. Osoba ta jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg związany z przygotowaniem wszelkich spraw związanych z wyborami, włącznie z powołaniem komisji wyborczych. Zdaniem Wójta, ta niewiedza wśród społeczeństwa bierze się stąd, iż ludzie nie czytają ustawy Ordynacji wyborczej, bo nie każdy ma taki obowiązek. 4

5 W obecnych wyborach udział zgłosiło siedem komitetów wyborczych, i należy się liczyć z tym, że skład będzie ośmioosobowy, w tym jedna osoba wskazana przez Wójta, a więc jest gwarancja, że że minimalny skład poszczególnych komisji będzie. W tym miejscu Sekretarz sprostował wypowiedź Wójta wskazując, iż minimalny skład jest 7-mioosobowy, w naszej gminie są komisje siedmioosobowe, tym już jest ujęta osoba desygnowana przez Wójta. Następnie Wójt poinformował, że do jego dodatkowych działań w okresie między sesjami to: udział w pracach przygotowawczych wraz Zespołem powołanym do przygotowania dożynek gminnych, udział w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, udział w delegacji w dniach od września br. do gminy partnerskiej Barlin we Francji w raz grupą radnych i dyrektorem Gimnazjum w Marklowicach, z okazji Dni Polskich zorganizowanych z inicjatywy Rady Departamentu PADICALLE. Wójt wskazał, że wizyta była bardzo owocna, szczera. Wizyta składała się z dwóch części. Część pierwsza była związana z wydarzeniami Dni Polskich (pozycjami historycznymi, przedstawieniami, prezentacją stoisk z wyrobami polskimi w parku publicznym w Barlin), równocześnie w tym samym czasie na terenie gminy Barlin odbywało się doroczne święto Wielobranżowego Związku Komunalnego ACVACOM, obejmujący swoim działaniem 58 gmin. Zakład ten czyni wszelkiego rodzaju najistotniejsze działania komunalne (składowanie i wywóz odpadów, transport itp.). Wizyta zakończyła się Mszą Św. celebrowaną przez Księdza Pająka w Kaplicy Polskiej. Wójt dodał, że spotkania były bardzo serdeczne, mieszkańcy Barlin byli szczęśliwi, że mogli porozmawiać z kimś po polsku. Ponadto Wójt poinformował, że wyjazd Pani dyrektor Gimnazjum miał na celu dopracowanie szczegółów w zakresie wyjazdu młodzieży marklowickiej do Francji nad morze, ale, że ze względu na brak czasu, Pan Merr wskazał, iż ponowi zaproszenie i zaprosi dwu, trzy osobową delegację z Gimnazjum. Do wyjazdu wydelegowane zostaną osoby, które technicznie będą się zajmowały sprawą wyjazdu młodzieży do Francji w przyszłym roku. Radny Czesław Karwot poinformował, że uczestniczył w Konwencie Gmin Powiatu Wodzisławskiego, który miał być poświęcony głównie budowie Autostrady A-, niemniej jednak omawiane były dwie kwestie: Kwestia pierwsza dotyczyła scedowanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym na organy wykonawcze miast i gmin - Wójtom, burmistrzom, prezydentom. Są to zadania związane z przeciwdziałaniem w sytuacjach kryzysowych, wobec których powiat wystąpił z propozycją współpracy z gminami w zakresie wykorzystania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Temat ten na posiedzeniu został jedynie zasygnalizowany, nie mniej jednak zadawano pytania i wywiązała się krótka dyskusja, natomiast dalsze etapy dyskusji nad tą problematyką na pewno będą miały miejsce, gdyż wiąże się to z finansowaniem zadań przez gminy. Jeśli chodzi o kwestę drugą, to dyskutowano nad budową odcinka Autostrady A-1 Sośnica Gorzyczki. Wójtowie gmin przez które ma przebiegać odcinek autostrady, zgłaszali swoje uwagi, narzekali na brak współpracy z firmami, które już wykonują wyburzanie budynków, wskazując, że jest to dzika, nieskoordynowana praca, w związku z brakiem nadzoru nad już prowadzonymi pracami. Na spotkaniu tym Pani dyrektor przedstawiła przedstawiciela firmy, która ma 5

6 prowadzić nadzór nad budową autostrady. Ma to być firma z siedzibą w Świerklanach przy ulicy Jankowickiej. Radny poinformował, że termin zakończenia prac przedmiotowego odcinka autostrady ma nastąpić wiosną 2010 roku. Będąc przy temacie sprawozdań, Wójt nawiązał do kwestii remontu ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym w Marklowicach, którego właścicielem jest parafia. Wójt pokazał i odczytał fragmenty umowy z dnia 24 maja 2006r. w sprawie wykonania remontu płotu przez kopalnię Marcel, który zgodnie z umową powinien zostać wykonany do końca grudnia 2006r. Umowę podpisał Ksiądz Proboszcz Jojko i przedstawiciele kopalni Marcel - dyr. Kopalni mgr inż. Andrzej Badaj i główny Księgowy Pan Jan Bochenek. Wójt dodał, że do dziś nic w tej sprawie kopalnia nie zrobiła, w ogóle brak jakiegokolwiek odzewu z ich strony w tej sprawie. d) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lucjan Fojcik przedstawił informację z posiedzenia przedmiotowej komisji, która swe posiedzenie odbyła w dniu 14 września br., natomiast Piotr Burszczyk Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju przedstawił sprawozdanie posiedzenia komisji z dnia 26 września br. Szczegółowe informacje z posiedzeń obu komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Krystyna Klocek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokoły z posiedzeń komisji z dnia 18 i 27 września br. Protokoły stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Ad Projekt uchwały w sprawie - udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śl. - odczytał Przewodniczący Rady. Uchwałę podjęto jednogłośnie ) Projekt uchwały w sprawie - zmiany uchwały nr X/54/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2007 przedstawił Zastępca Wójta. Uchwałę podjęto jednogłośnie ) Projekt uchwały w sprawie - zmian w budżecie gminy Marklowice na 2007 rok przedstawił Skarbnik Gminy. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 10.4). Projekt uchwały w sprawie - wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o komunalizację 6

7 przedstawił Zastępca Wójta. Uchwałę podjęto jednogłośnie ) wyboru ławników do sądów powszechnych: a) Sekretarz Gminy Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zaprezentował kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Między innymi wskazał, że do Sądu Okręgowego do orzekania w sprawach karnych jest jeden kandydat. Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest dwóch kandydatów, natomiast do orzekania w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych jest 6 kandydatów. Następnie Przewodniczący Zespołu udzielił wyjaśnień w jaki sposób należy głosować. Wskazał, że z wyborem ławnika do Sądu Okręgowego nie będzie problemu, bo na jedno miejsce jest jeden kandydat, podobnie będzie z wyborem dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. bo są dwie kandydatury na dwa miejsca, natomiast do orzekania w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych jest sześciu kandydatów na pięć miejsc. Głosowanie będzie polegało na postawieniu znaku X w kratce przy maksimum pięciu osobach. Niepostawienie znaku X przy żadnej osobie jak i postawienie znaku X przy sześciu osobach, będzie skutkowało głosem nieważnym. b) Po przyjęciu powyższych informacji Przewodniczący Rady przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej. Powołano komisję Skrutacyjną w następującym składzie: radna Krystyna Klocek, radna Jarosława Mańka oraz radny Damian Chrószcz. Członkowie komisji wyrazili zgodę na pracę w przedmiotowej komisji. Na przewodniczącego komisji wybrano radną Krystynę Klocek. c) Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie przystąpiła do przeprowadzenia głosowania tajnego. Członkowie komisji rozdali wcześniej przygotowane kartki go głosowania, po oddaniu głosów przez radnych, Komisja Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu obliczenia głosów i spisania protokołów z głosowania. W czasie obliczania głosów przez Komisję Skrutacyjną, na salę obrad weszli mieszkańcy ulicy Wiśniowej w celu uzyskania informacji na temat możliwości wykonania remontu drogi bocznej ulicy Wiśniowej będącej dojazdem do pięciu posesji. Wnioskodawca wskazał, iż zależy im na tym, by drogę tę jeszcze w tym roku utwardzono, ponieważ są wielkie kłopoty z dojazdem szczególnie wiosną po zimowych roztopach. W tym miejscu Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Fojcik wskazał, iż zgłaszał problem ten na komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, prosząc w tym miejscu Zastępce Wójta o udzielenie odpowiedzi na ten temat. Zastępca Wójta powiedział, że zadanie to jest przyjęte do realizacji, po dopełnieniu spraw proceduralnych (wykonaniu projektu, ogłoszeniu przetargu itp. spraw) nastąpi jego realizacja. Jeśli będzie odpowiednia pogoda i w miarę szybko uda się przeprowadzić przetarg, to być może jeszcze w tym roku zadanie to zostanie zrobione. Natomiast tymczasowe rozwiązanie problemu, poprzez utwardzenie drogi 7

8 kamieniem na obecnym stanie drogi mija się z celem. Wnioskodawca podziękował za pozytywne rozpatrzenie jego wniosku, po czym opuścił salę obrad. d) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokoły z przeprowadzonego głosowania. Protokoły te stanowią załączniki do niniejszego protokołu. e) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem wybranych ławników. Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. do orzekania w sprawach; cywilnych, rodzinnych i karnych zostali wybrani: 1. Hejczyk Monika 2. Musioł Anna 3. Pająk Joanna 4. Tatarczyk Halina 5. Zając Maria do orzekania w sprawach; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 1. Maroszek Zbigniew 2. Strączek Krystyna do Sądu Okręgowego w Gliwicach do orzekania w sprawach: karnych; 1. Rutkowska Monika Uchwałę w sprawie - wyboru ławników do sądów powszechnych podjęto jednogłośnie. Ad. 11. Przewodniczący Rady odczytał pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wodzisławiu Śl. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie gminy Marklowice. Wójt wskazał, iż dziwi go, że takie pismo wpłynęło ponieważ, każdego roku rada gminy zabezpiecza środki finansowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych gminy. Radna Klocek informacyjnie dodała, że takie same pisma otrzymały wszystkie samorządy, ponieważ na szczeblu państwowym rozważa się propozycję scedowania na samorządy pokrywania kosztów wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych. Ad. 12. Wójt zwrócił się do radnych o wyznaczenie jednego radnego do komisji przyznającej dofinansowanie do wymiany pieców zwykłych na ekologiczne. Po dyskusji radni zaproponowali radnego Damiana Chrószcza. Rady Chrószcz wyraził zgodę na pracę w przedmiotowej komisji. Następnie Wójt poprosił o wyznaczenie dwóch radnych do komisji przyznającej 8

9 nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt przypomniał, że w ubiegłym roku z ramienia rady gminy w komisji uczestniczyli radny Lucjan Fojcik i radny Czesław Grzesik. Wójt dodał, że rada może zmienić jak i pozostawić te same osoby w składzie komisji. Po dyskusji radni zaproponowali, aby ponownie radny Fojcik i Grzesik wzięli udział w pracach przedmiotowej komisji. Radni Grzesik i Fojcik wyrazili zgodę. Ad. 13. Radna Klocek na prośbę mieszkańców ulicy Cmentarnej zapytała, jaka istnieje możliwość podłączenia budynku Państwa Tomiczek i Szlachta do kanalizacji sanitarnej?; Zastępca Wójta odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Wójta o rozeznanie tej kwestii, aby na posiedzeniu komisji ITR w miesiącu październiku br. udzielono informacji na ten temat. Radny Mikółka poruszył kwestię opieszałości firmy wykonującej remont odcinka ulicy Bławatkowej prowadzonego w ramach szkód górniczych. Radny zapytał, czy jest jakaś kontrola ze strony urzędu gminy nad przebiegiem robót? Wójt odpowiedział, że roboty kontroluje ten kto je zleca, w przypadku napraw na szkodach górniczych, kopalnia wyznacza swoich inspektorów nadzoru, kopalnia powiadamia gminę jedynie o terminie odbioru robót. Gmina nie ma żadnego wpływu, jeśli chodzi o sam przebieg prowadzonych robót. Radny Chrószcz po raz kolejny poruszył kwestię zamieszczania protokołów na stronie internetowej urzędu gminy, radnemu chodziło o to, aby przy modernizacji strony internetowej nie znikły protokoły. Sekretarz Gminy odpowiedział, że protokoły nadal będą zamieszczane zgodnie z podjęta decyzją przez radę gminy, modernizacja strony internetowej nie ma nic wspólnego z protokołami, tym samym nie spowoduje żadnych zmian jeśli chodzi o ich publikacje. Z uwagi na to, że za niedługo minie rok od rozpoczęcia działalności obecnej rady, Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z propozycją zorganizowania spotkań z mieszkańcami gminy. Radny Karwot dodał, że najwyższy czas, by takie spotkania zorganizować. Po krótkiej dyskusji radni wskazali, aby spotkania zorganizować w miesiącu listopadzie br. Przewodniczący Rady zaproponował, aby na komisji ITR przedyskutować tematykę spotkań oraz ustalić ich terminy. Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Marklowice. Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy Teresa Skupień inż. Andrzej Brychcy 9

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r.

Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r. Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r. XII sesja Rady Miasta Otwocka pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta P.Kudlickiego odbyła się w Urzędzie Miasta Otwocka

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach

Porządek obrad po zmianach zmiana dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006 - druk nr 736 (pkt 8.14). Uzasadniał projekt zawarty na druku nr 736 zamieniamy na druk nr 736A 1, tam są drobne

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XXX/04 z XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 9 września 2004 r. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: 10.15 godz. zamknięcia sesji: 21.10 Dnia 1 marca 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo