Gdańsk, dnia 12 września 2011 r. Nr 113

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 12 września 2011 r. Nr 113"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 września 2011 r. Nr 113 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 2337 nr IX z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Człuchowie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów nr X/64/11 z dnia 27 lipca 2011 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania nr X/63/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr X/65/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nr X/70/2001 z dnia 27 czerwca 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2011 r nr XI/126/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słoneczna na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku nr X/98/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany uchwały. Nr III/18/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka oraz trybu powoływania jej członków UCHWAŁY RAD GMIN 2344 nr VII/59/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Bobowo w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy. Bobowo nr VIII/61/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie określenia wysokości opłaty targowej nr X/48/11 z dnia 26 lipca 2011 r. Rady Gminy Dziemiany w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez gminę Dziemiany nr Nr VIII/45/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Rady Gminy w Konarzynach w sprawie nadania nazwy ulicy nr IX/41/11 z dnia 1 lipca 2011 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nr IX/42/11 z dnia 1 lipca 2011 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn

2 Województwa Pomorskiego Nr nr IX/67/11 z dnia 26 maja 2011 r. Rady Gminy Lichnowy w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011 r nr 62/VIII/VI/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. Rady Gminy Linia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia nr X/44/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Rady Gminy w Lipnicy w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica nr VII/33/11 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie nr VII /35/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie nr VIII z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Parchowo w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę. Parchowo nr VIII z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Parchowo zmieniająca uchwałę. Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo nr IX/59/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Somonino w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym bezpłatny pięciogodzinny dzienny wymiar zajęć nr VII/58/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Rady Gminy Stare Pole w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Pole nr VI/46/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Rady Gminy Tuchomie zmiany uchwały. Nr III/14/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. dotyczącej określenia trybu udzielania. i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego. i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Tuchomie UCHWAŁY RAD POWIATÓW 2360 nr IX/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu Człuchowskiego. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu. człuchowskiego nr X/54/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego nr X/56/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu... POROZUMIENIA 2363 z dnia 10 czerwca 2011 r. Starosty Kwidzyńskiego ANEKSY nr 3 z dnia 3 czerwca 2011 r. Prezydenta Miasta Słupska do Porozumienia. nr 7-ZiSS-2011 zawartego w dniu 17 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu powiatu bytowskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku nr 1 z dnia 25 czerwca 2011 r. Zarządu Powiatu Tczewskiego do porozumienia. nr PZD/355/10 z dnia 22 października 2010 r

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr IX Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik. nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXV/203/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Człuchowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 69, poz z dnia 16 lipca 2005 r.). 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Gostomczyk Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Człuchowa. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 2 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 3 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek szkolny. Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 4 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 599 z późn. zm.) weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniająca do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia i nie może przekraczać 200% tej kwoty. 2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie: 1) do 200% kwoty określonej określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz z późn. zm.) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 50% kwoty, o której mowa w art. 8. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 2) od 80% do 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 50% do 100% kwoty, o której mowa art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca r. o pomocy społecznej. 3. Upoważnia się organ wydający decyzje w sprawach

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz stypendiów dla uczniów do odstąpienia od stosowania 5 ust. 2 w sytuacji, gdy pozwala na to wielkość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, z zachowaniem zasady o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 3 Formy udzielania stypendium szkolnego 6 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zakupu lub w szczególnych przypadkach złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne: 1) całkowite lub częściowe pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, e) komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu 2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w 6 ust. 2 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 7 Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych zakupów i opłat na podstawie dowodów zakupu, a w szczególnych przypadkach oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 8 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego (lub innej jednostce w razie przekazania jej załatwienia spraw). 2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa z art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności: 1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, 4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 5) zaświadczenia o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, 6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, 7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy. 2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust ustawy o pomocy społecznej Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz Miasta Człuchowa w drodze decyzji administracyjnych. 2. Burmistrz Miasta może powołać komisję stypendialną w celu analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Skład, tryb pracy oraz zadania komisji ustala Burmistrz w drodze zarządzenia Stypendia szkolne przyznaje w formie pieniężnej, o której mowa 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie Urzędu Miejskiego rodzicowi, opiekunowi prawnemu, bądź pełnoletniemu uczniowi na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendium. 2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem miastem w Urzędzie Miejskim. Rozdział 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. 5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuacje materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę. 6. O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek, złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego (lub innej jednostce w razie przekazania jej załatwienia spraw), w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. 13 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 8, 9 ust. 1, 10, 11 regulaminu. Rozdział 6 Przepisy końcowe 14 Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli: 1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w 4 ust. 2 regulaminu, 2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, 3) uczeń otrzymał stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa. w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty, 4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania poza obszar miasta Człuchowa 2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do którego uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięci stypendium, o którym mowa w ust Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Burmistrz Miasta Człuchowa. 4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w 6 ust. 1 regulaminu, Burmistrz miasta wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego. 17 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Załącznik nr 2 do uchwały nr IX Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr X/64/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansów, Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje: 1 Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, zwanego dalej regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. 3 Traci moc uchwała Nr XVI/103/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Walentyna Czapska Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/64/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, SPOSOBU JEJ ROZLICZANIA ORAZ KON- TROLI WYKONANIA ZLECONEGO ZADANIA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia oznaczają: 1) Burmistrz Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, 2) Rada Miejska Rada Miejska w Gniewie, 3) Urząd Urząd Miasta i Gminy Gniew, 4) Regulamin regulamin postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, 5) Gmina Gmina Gniew, 6) Podmiot stowarzyszenie, związek, klub, fundacja, spółdzielnia lub inna organizacja niezaliczana do sektora finansów publicznych tj. Nie wymieniona w art. 9 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) i nie działająca w celu osiągnięcia zysku oraz posiadająca właściwy rejestr, statut i władze, 7) Wnioskodawca podmiot składający wniosek o udzielenie dotacji, 8) Zadanie zadanie własne gminy przeznaczone do realizacji przez podmiot Dotacja z budżetu gminy może być przeznaczona na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy a określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz z późn. zm.). 2. Dotacje udzielane z budżetu gminy na wykonanie zadania zleconego będą obejmowały w szczególności zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,poz. 873 z późn zm.). 3. Dotacje nie mogą być udzielone na: 1) prowadzenie działalności gospodarczej, 2) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego zadania, 3) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu. 3 Burmistrz ogłasza w prasie o zasięgu regionalnym oraz w prasie lokalnej Nowiny Gniewskie, na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o możliwości ubiegania się o dotacje. Rozdział 2 Składanie wniosków o dotacje 4 1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji składają w sekretariacie Urzędu następujące dokumenty: 1) wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, 2) oświadczenie podmiotu, że zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, 3) dokumenty potwierdzające formę działalności, aktualny statut, wyciąg z rejestru i skład organu zarządzającego podmiotu, 4) oświadczenie podmiotu dotyczące nie osiągania zysku z realizacji wnioskowanego zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 5) zobowiązanie podmiotu do przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej ze strony osób

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz występujących w imieniu podmiotu wraz ze wskazaniem uprawnień (jeżeli nie wynika to ze złożonych dokumentów) do składania oświadczeń woli w tym zakresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu, 6) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za miniony okres, potwierdzony kserokopią bilansu. 2. W przypadku ubiegania się jednocześnie o dotację na realizację więcej niż jednego zadania do drugiego i kolejnych wniosków nie dołącza się dokumentów określonych w 4 ust. 1 pkt Termin składania wniosków określa Burmistrz w ogłoszeniach wymienionych w 3. Przy odbiorze wniosków bierze się pod uwagę datę wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu lub datę stempla pocztowego. W przypadku, gdy termin ten przypada w sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dodatkowy dzień wolny od pracy, dopuszczalne jest złożenie wniosku w pierwszym dniu pracy Urzędu po upływie wyznaczonego terminu. Rozdział 3 Rozpatrywanie wniosków i przyznanie dotacji 5 Wnioski pod względem formalnym sprawdza prowadząca komórka organizacyjna, w razie stwierdzenia ewentualnych braków wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Skompletowane wnioski prowadząca komórka organizacyjna przekazuje Burmistrzowi. 2. Burmistrz przekazuje wnioski do zaopiniowania przez Skarbnika gminy, a następnie przez właściwe merytorycznie komisje Rady Miejskiej. 3. Burmistrz oraz Skarbnik i komisje Rady Miejskiej przy opiniowaniu wniosków kierują się następującymi kryteriami: 1) merytoryczną wartością zadania oraz jego przydatnością w wykonaniu zadań gminy, 2) wymiernymi korzyściami płynącymi dla mieszkańców gminy, 3) kosztami zadania, w tym wysokością wkładu własnego wnioskodawcy, udziałem innych źródeł finansowania, 4) dokonaniami wnioskodawcy, 5) dotychczasową współpracę z samorządem i innymi organizacjami, 6) zgodność celów projektu z celami statutowymi wnioskodawcy. 4. Ostateczne stanowisko w sprawie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską wydając odpowiednie zarządzanie. 5. O stanowisku Burmistrza w sprawie przyznania dotacji wnioskodawcy zawiadamiani są pisemnie. Od stanowiska Burmistrza wyrażonego w zarządzeniu odwołanie nie przysługuje. 7 Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje w oparciu o umowę zawartą przez gminę z podmiotem, któremu przyznano dotację. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika gminy Umowa powinna w szczególności określać: 1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania, 2) wysokość dotacji celowej przyznanej podmiotowi wykonującemu zadanie, 3) tryb przekazania dotacji, 4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 2. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do regulaminu Prowadząca komórka organizacyjna przygotowuje projekty umów na realizację dotowanych zadań. 2. Projekty umów winny być zaopiniowane przez radcę prawnego. Rozdział 4 Rozliczenie dotacji Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do jej terminowego rozliczenia określonego w umowie. 2. Rozliczenie przyznanej dotacji winno zawierać: 1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z oceną skuteczności realizacji zakładanych celów, 2) zbiorcze zestawienie poniesionych wydatków na realizację całego zadania, w tym zestawienie wydatków z dotacji otrzymanej ze środków gminy, 3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli kserokopie faktur i rachunków lub innych dokumentów rozliczeniowych, będących podstawą wydatkowania środków. 3. Prowadząca komórka organizacyjna we współpracy. z Referatem Finansowym sprawdza rozliczenie, stwierdza jego prawidłowość i przekazuje Skarbnikowi informację, czy przekazana dotacja została prawidłowo rozliczona. 4. Podmiotom, które nie rozliczyły się prawidłowo. i w terminie z dotacji, przez okres 2-letni nie udziela się nowych dotacji. 5. Rozliczenie dotacji ma charakter jawny i podawane jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Rozdział 5 Zasady kontroli Burmistrz sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją zadań i wykorzystaniem środków publicznych przeznaczonych na dotacje. 2. Kontrola wykonania zadania winna dotyczyć: 1) terminowości wykonania zadania, 2) kompletności wykonania zakresu rzeczowego, 3) zakresu i celowości poniesionych wydatków, 4) rozliczenia udzielonej dotacji. 3. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępniania dokumentów dotyczących zleconego zadania. 4. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na konto gminy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy lub daty określonej w umowie, jako termin zakończenia realizacji zadania. 5. W przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgod-

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz nie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, podmiot zlecający zadanie określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania dotacji podmiotowi, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Załącznik Nr 2 do uchwały nr X/64/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r.

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

23 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

24 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2339, 2340, UCHWAŁA Nr X/63/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje: 1 Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni, ul. Stelmaszczyka nr 4, Jastarnia. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Kohnke 2340 UCHWAŁA Nr X/65/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje: 1 Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości. 1 złoty. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Kohnke 2341 UCHWAŁA Nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 34 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity z 2005 Dz. U. Nr 239 poz ze zm.) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje: 1 1. Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarni, który w okresie sezonu kąpielowego w 2011 r. obejmuje następujące kąpieliska 1) kąpielisko Kuźnica Kościół z wejściem na plażę nr 33 od ul. Helskiej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 2) kąpielisko Jurata Międzymorze z wejściem na plażę nr 60 od ul. Międzymorze, obejmujące 100 m linii brzegowej;

25 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) kąpielisko Jastarnia Ogrodowa z wejściem na plażę nr 44 od ul. Ogrodowej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 4) kąpielisko Jastarnia Leśna z wejściem na plażę nr 60 od ul. Leśnej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 5) kąpielisko Jastarnia Nadmorska - Plażowa. z wejściem na plażę nr od ul. Nadmorskiej i Plazowej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 6) kąpielisko Jastarnia Zdrojowa z wejścia na plażę nr 49 od ul. Sychty oraz nr 50 od ul. Zdrojowej, obejmujące 200 m linii brzegowej. 2. Kąpieliska wskazane w ust. 1 są w sezonie kąpielowym kąpieliskami strzeżonymi, na których o bezpieczeństwo dbają ratownicy morscy. 3. Kąpieliska będą czynne od r. 4. Szczegółowe granice kąpielisk wskazanych w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta Jastarnia. 3 Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Kohnke Załącznik nr 1 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

26 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

27 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

29 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

30 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

31 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słoneczna na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227; Nr 201 poz. 1237; Nr 220 poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 130, poz. 871; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043; z 2011r. Nr 32 poz. 159) w związku z uchwałą Nr XLIV/680/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Poznańską, Szymanowskiego i Rybacką w Słupsku Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska Słoneczna, dla terenu wyznaczonego ulicami Poznańską, Szymanowskiego i Rybacką w Słupsku, którego ustalenia wyrażone są w postaci zasad zagospodarowania terenów określonych niniejszą uchwałą oraz rysunkiem planu. 2 Integralną częścią uchwały są: 1) rysunek planu plansza podstawowa w skali 1:1000 oraz wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska, stanowiący załącznik nr 1, 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2, 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu planu, stanowiące załącznik. nr 3. 3 Ustalenia planu określonego w 1 są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska Obszar planu dzieli się na tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnych sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu. 2. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie należy rozumieć zgodnie z podaną definicją, niezależnie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostałych określeń użytych, a nie zdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z aktów prawnych obowiązujących w dacie uchwalania planu. 3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym planie: 1) Plan ustalenia planu o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, 2) Rysunek planu rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 3) Granice opracowania granice opracowania pokazane na rysunku planu, 4) Teren obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń, 5) Przeznaczenie podstawowe przeznaczenie, które winno przeważać w danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 6) Przeznaczenie towarzyszące przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, uzupełniające i występujące w związku z przeznaczeniem podstawowym nie zaś jako odrębne mogące występować samodzielnie na danym terenie, 7) Funkcja chroniona mieszkalnictwo, za wyjątkiem mieszkań funkcyjnych, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia i opieka społeczna, 8) Mieszkanie funkcyjne mieszkanie służbowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terenu lub obiektu, zlokalizowane w obiekcie niemieszkalnym, 9) Nieprzekraczalna linia zabudowy linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami i zewnętrznych schodów wejściowych, części podziemnych obiektów budowlanych, 10) Obowiązująca linia zabudowy linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i wyznaczająca przebieg lica budynku na odcinku minimum 50% długości lica budynku. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami i zewnętrznych schodów wejściowych, części podziemnych obiektów budowlanych, 11) Powierzchnia zabudowy suma powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, obszarze objętym inwestycją, terenie. Przy obliczaniu parametru wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, nie uwzględnia się powierzchni kondygnacji podziemnych pod warunkiem, że górna krawędź stropu nie przekroczy wysokości 1,2m powyżej

32 Województwa Pomorskiego Nr Poz naturalnej warstwicy terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras, 12) Działka przynależna obszar zlokalizowany w najbliższym sąsiedztwie przy budynku mieszkalnym, zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie, 13) Nieruchomość gruntowa grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, 14) Przepisy szczególne przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 15) Reklama należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, 16) Reklama wielkogabarytowa reklama o powierzchni przekraczającej 2m², 17) Szyld należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, 18) Tablica informacyjna należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej, 19) Zagospodarowanie tymczasowe należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymczasowego zagospodarowania terenu określają ustalenia planu, 20) Usługi nieuciążliwe usługi, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki; w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących; w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów, 21) Ustawa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami). Rozdział 2 Przeznaczenie podstawowe i towarzyszące terenów 5 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami cyfrowymi i literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu: 1) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 3) MW,U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usług nieuciążliwych, 4) U tereny zabudowy usługowej, 5) P,U tereny funkcji produkcyjno- składowej i usługowej, 6) P tereny funkcji produkcyjno- składowej, 7) US tereny usług sportu i rekreacji, 8) ZP tereny zieleni urządzonej, 9) K tereny infrastruktury technicznej- kanalizacja, 10) KD (D,Z,G) tereny dróg dojazdowych, zbiorczych i głównych, 11) KDW tereny dróg wewnętrznych. 2. W ramach zagospodarowania funkcji podstawowych dopuszcza się w granicach poszczególnych terenów lokalizację: 1) funkcji towarzyszących i związanych z nimi obiektów i urządzeń, 2) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego. 3. Ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach II-X obowiązują dla całego obszaru w granicach opracowania z wyjątkiem terenów, dla których ustalenia w kartach terenu stanowią inaczej. Rozdział 3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 6 Elementami zagospodarowania przestrzennego kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym planem są: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 2) parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w ustaleniach szczegółowych (kartach terenu) dla poszczególnych terenów, 3) ustalenia dotyczące zasad ochrony elementów środowiska przyrodniczego oraz kształtowania terenów zieleni zawarte w kartach terenu, 4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. Rozdział 4 Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 7 1. Ustala się zakaz: 1) wytwarzania wibracji ujemnie wpływających na zdrowie człowieka i obiekty budowlane, 2) przekraczania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 3) wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizującego o wartościach przekraczających normy, obejmującego zasięgiem obiekty budowlane przeznaczone na stały pobyt ludzi, 4) odprowadzania ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych, 5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego najbliższego otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego, 6) likwidacji istniejących rowów melioracyjnych stanowiących system odprowadzenia wód opadowych (dopuszcza się ich przebudowę),

33 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) wywierania negatywnego wpływu planowanego zainwestowania terenu objętego planem na znajdujący się w sąsiedztwie obszar koryta rzeki Słupi znajdujący się na Shadow List jako proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w ramach sieci Natura ) lokalizowania w strefie historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wolno stojących masztów, wież i anten infrastruktury telekomunikacyjnej. 2. Ustala się nakaz: 1) maksymalnej ochrony istniejących zadrzewień, skupisk drzew i krzewów oraz terenów leśnych a także zapewnienia przyrostu zieleni z uwzględnieniem gatunków rodzimych, ewentualną konieczną wycinkę należy ograniczyć do niezbędnego minimum, 2) bezwzględnego ograniczenia do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zasięgu uciążliwości dla środowiska prowadzonej na przedmiotowym terenie działalności gospodarczej (nie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej), 3) przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach ustalonych w planie funkcji. W przypadku stwierdzenia przekroczeń lub niekorzystnych oddziaływań na sąsiadujące tereny, zastosować w granicach terenów lub poszczególnych nieruchomości urządzenia tłumiące hałas, 4) prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zorganizowany, z uwzględnieniem ich segregacji, gromadzenia w kontenerach i pojemnikach i wywóz na składowisko zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadami oraz obowiązującymi ustawami, 5) stosowania na terenach utwardzonych, dostępnych dla pojazdów samochodowych nawierzchni ze spadkami w kierunku wpustów deszczowych i sprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) stosowania podczas realizacji przedsięwzięć następujących zasad postępowania z masami ziemnymi: grunt wykorzystywany może być w miarę potrzeb i możliwości, w granicach działki konkretnego przedsięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami, 7) bieżącej konserwacji istniejących rowów melioracyjnych, 8) stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska, 9) stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, aby na analizowanym terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć w sposób trwały stosunków wodnych i zagwarantować bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Należy zapewnić maksymalna retencję wód opadowych na terenie objętym planem, 10) podczyszczania na terenie inwestora wód opadowych z nawierzchni terenów utwardzonych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, przed odprowadzeniem ich do odbiornika, 11) uwzględniania przy realizacji ustaleń planu miejscowego obowiązujących przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w obowiązujących przepisach prawnych, 12) na granicy funkcji chronionych muszą być spełnione wszystkie określone przepisami normy, 13) emisja pola elektromagnetycznego z urządzeń planowanych do posadowienia na terenie obiętym planem (stacje bazowe GSM, stacje transformatorowe) nie moze przekraczać określonych przepisami norm dotyczących dopuszczalnych stężeń, 14) należy zadbać aby realizacja inwestycji zawartych w planie nie oddziaływała negatywnie na projektowany obszar Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi, zwłaszcza na stan czystości wód rzeki oraz stosunki wodne na terenie objętym planem i terenach przyległych, wszelkie inwestycje mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 powinny mieć przeprowadzoną odpowiednią procedurę oceny oddziaływania na środowisko. Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 8 1. Ustala się obowiązek wykonywania wszelkich prac budowlanych na terenie i w obiektach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz ze zmianami) 2. Na obszarze objętym planem wyznaczono strefę historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych (karta terenu nr 6.1.U), dla której istnieje obowiązek: 1) uzgodnienia przez inwestora z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian lub remontów elewacji obiektów będących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 2) uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków koncepcji uzupełnień pierzei w istniejących kwartałach zabudowy, 3) dostosowania nowej zabudowy do istniejącej, historycznej kompozycji urbanistycznej, poprzez zastosowanie odpowiedniej skali i formy obiektów projektowanych. 3. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dla których ustala się postępowanie w oparciu o Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska. Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: 9 Na obszarze objętym planem występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, oznaczone na rysunku planu, podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz ze zmianami). Rozdział 7 Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 10 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób

planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie... 2179

planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie... 2179 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 lutego 2005 r. Nr 28 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 648 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1653 w Jarosławiu Nr 128/XIV/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD POWIATÓW 263 Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/77/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2011 r. Nr 36 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYN: 614 Nr VII/62/11 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 grudnia 2008 r. Nr 323 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 4233 Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXIV/182/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie. z dnia 16 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 66 7565 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 maja 2006 r. Nr 66 Treść: Poz.: Uchwały Rad Gmin Str. 1769 Uchwała Nr XL/341/06 Rady Miasta w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1076 Nr VII/60/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 września 2008 r. Nr 222 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2258 Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 19 listopada 2008 r. Nr 86 U C H W A Ł Y R A D Y P O W I A T U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 19 listopada 2008 r. Nr 86 U C H W A Ł Y R A D Y P O W I A T U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 listopada 2008 r. Nr 86 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D Y P O W I A T U: 2055 - Rady Powiatu w Nysie Nr XIX/186/08 z dnia 30 września 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94

Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2735 - Rady Gminy Bierawa Nr XXXVII/271/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY W KAMPINOSIE Z DNIA 31 MARCA 2005 R.

UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY W KAMPINOSIE Z DNIA 31 MARCA 2005 R. UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY W KAMPINOSIE Z DNIA 31 MARCA 2005 R. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2010 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 279 Rady Powiatu Głogowskiego nr XXXVII/ 330 /2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA:

Gdańsk, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 29 lutego 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA: 399 Nr V/49/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 1515 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo