Gdańsk, dnia 12 września 2011 r. Nr 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 12 września 2011 r. Nr 113"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 września 2011 r. Nr 113 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 2337 nr IX z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Człuchowie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów nr X/64/11 z dnia 27 lipca 2011 r. Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania nr X/63/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr X/65/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nr X/70/2001 z dnia 27 czerwca 2011 r. Rady Miasta Jastarnia w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2011 r nr XI/126/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słoneczna na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku nr X/98/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany uchwały. Nr III/18/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka oraz trybu powoływania jej członków UCHWAŁY RAD GMIN 2344 nr VII/59/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Bobowo w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy. Bobowo nr VIII/61/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie określenia wysokości opłaty targowej nr X/48/11 z dnia 26 lipca 2011 r. Rady Gminy Dziemiany w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez gminę Dziemiany nr Nr VIII/45/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Rady Gminy w Konarzynach w sprawie nadania nazwy ulicy nr IX/41/11 z dnia 1 lipca 2011 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nr IX/42/11 z dnia 1 lipca 2011 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn

2 Województwa Pomorskiego Nr nr IX/67/11 z dnia 26 maja 2011 r. Rady Gminy Lichnowy w sprawie uzupełnienia wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011 r nr 62/VIII/VI/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. Rady Gminy Linia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6-189/9, 189/20-189/21, 189/23-189/24 i 189/28-189/42 w gminie Linia nr X/44/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. Rady Gminy w Lipnicy w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica nr VII/33/11 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielenia dofinansowania do prac związanych. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie nr VII /35/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie nr VIII z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Parchowo w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę. Parchowo nr VIII z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Parchowo zmieniająca uchwałę. Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo nr IX/59/11 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Gminy Somonino w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym bezpłatny pięciogodzinny dzienny wymiar zajęć nr VII/58/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Rady Gminy Stare Pole w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Pole nr VI/46/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Rady Gminy Tuchomie zmiany uchwały. Nr III/14/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. dotyczącej określenia trybu udzielania. i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego. i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Tuchomie UCHWAŁY RAD POWIATÓW 2360 nr IX/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu Człuchowskiego. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu. człuchowskiego nr X/54/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego nr X/56/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu... POROZUMIENIA 2363 z dnia 10 czerwca 2011 r. Starosty Kwidzyńskiego ANEKSY nr 3 z dnia 3 czerwca 2011 r. Prezydenta Miasta Słupska do Porozumienia. nr 7-ZiSS-2011 zawartego w dniu 17 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu powiatu bytowskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku nr 1 z dnia 25 czerwca 2011 r. Zarządu Powiatu Tczewskiego do porozumienia. nr PZD/355/10 z dnia 22 października 2010 r

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr IX Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik. nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXV/203/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Człuchowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 69, poz z dnia 16 lipca 2005 r.). 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Gostomczyk Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Człuchowa. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 2 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 3 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek szkolny. Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 4 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 599 z późn. zm.) weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniająca do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia i nie może przekraczać 200% tej kwoty. 2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie: 1) do 200% kwoty określonej określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz z późn. zm.) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 50% kwoty, o której mowa w art. 8. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 2) od 80% do 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 50% do 100% kwoty, o której mowa art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca r. o pomocy społecznej. 3. Upoważnia się organ wydający decyzje w sprawach

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz stypendiów dla uczniów do odstąpienia od stosowania 5 ust. 2 w sytuacji, gdy pozwala na to wielkość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, z zachowaniem zasady o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 3 Formy udzielania stypendium szkolnego 6 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zakupu lub w szczególnych przypadkach złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne: 1) całkowite lub częściowe pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, e) komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu 2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w 6 ust. 2 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 7 Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych zakupów i opłat na podstawie dowodów zakupu, a w szczególnych przypadkach oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 8 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego (lub innej jednostce w razie przekazania jej załatwienia spraw). 2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa z art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności: 1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, 4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 5) zaświadczenia o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, 6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, 7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy. 2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust ustawy o pomocy społecznej Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz Miasta Człuchowa w drodze decyzji administracyjnych. 2. Burmistrz Miasta może powołać komisję stypendialną w celu analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Skład, tryb pracy oraz zadania komisji ustala Burmistrz w drodze zarządzenia Stypendia szkolne przyznaje w formie pieniężnej, o której mowa 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie Urzędu Miejskiego rodzicowi, opiekunowi prawnemu, bądź pełnoletniemu uczniowi na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendium. 2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w 6 ust. 1 pkt 3 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem miastem w Urzędzie Miejskim. Rozdział 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. 5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuacje materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę. 6. O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek, złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego (lub innej jednostce w razie przekazania jej załatwienia spraw), w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. 13 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 8, 9 ust. 1, 10, 11 regulaminu. Rozdział 6 Przepisy końcowe 14 Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli: 1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w 4 ust. 2 regulaminu, 2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, 3) uczeń otrzymał stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa. w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty, 4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania poza obszar miasta Człuchowa 2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do którego uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięci stypendium, o którym mowa w ust Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Burmistrz Miasta Człuchowa. 4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w 6 ust. 1 regulaminu, Burmistrz miasta wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego. 17 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Załącznik nr 2 do uchwały nr IX Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2337

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr X/64/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansów, Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje: 1 Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, zwanego dalej regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. 3 Traci moc uchwała Nr XVI/103/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Walentyna Czapska Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/64/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, SPOSOBU JEJ ROZLICZANIA ORAZ KON- TROLI WYKONANIA ZLECONEGO ZADANIA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia oznaczają: 1) Burmistrz Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, 2) Rada Miejska Rada Miejska w Gniewie, 3) Urząd Urząd Miasta i Gminy Gniew, 4) Regulamin regulamin postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania, 5) Gmina Gmina Gniew, 6) Podmiot stowarzyszenie, związek, klub, fundacja, spółdzielnia lub inna organizacja niezaliczana do sektora finansów publicznych tj. Nie wymieniona w art. 9 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) i nie działająca w celu osiągnięcia zysku oraz posiadająca właściwy rejestr, statut i władze, 7) Wnioskodawca podmiot składający wniosek o udzielenie dotacji, 8) Zadanie zadanie własne gminy przeznaczone do realizacji przez podmiot Dotacja z budżetu gminy może być przeznaczona na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy a określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz z późn. zm.). 2. Dotacje udzielane z budżetu gminy na wykonanie zadania zleconego będą obejmowały w szczególności zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,poz. 873 z późn zm.). 3. Dotacje nie mogą być udzielone na: 1) prowadzenie działalności gospodarczej, 2) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego zadania, 3) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu. 3 Burmistrz ogłasza w prasie o zasięgu regionalnym oraz w prasie lokalnej Nowiny Gniewskie, na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o możliwości ubiegania się o dotacje. Rozdział 2 Składanie wniosków o dotacje 4 1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji składają w sekretariacie Urzędu następujące dokumenty: 1) wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, 2) oświadczenie podmiotu, że zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, 3) dokumenty potwierdzające formę działalności, aktualny statut, wyciąg z rejestru i skład organu zarządzającego podmiotu, 4) oświadczenie podmiotu dotyczące nie osiągania zysku z realizacji wnioskowanego zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 5) zobowiązanie podmiotu do przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej ze strony osób

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz występujących w imieniu podmiotu wraz ze wskazaniem uprawnień (jeżeli nie wynika to ze złożonych dokumentów) do składania oświadczeń woli w tym zakresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu, 6) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za miniony okres, potwierdzony kserokopią bilansu. 2. W przypadku ubiegania się jednocześnie o dotację na realizację więcej niż jednego zadania do drugiego i kolejnych wniosków nie dołącza się dokumentów określonych w 4 ust. 1 pkt Termin składania wniosków określa Burmistrz w ogłoszeniach wymienionych w 3. Przy odbiorze wniosków bierze się pod uwagę datę wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu lub datę stempla pocztowego. W przypadku, gdy termin ten przypada w sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dodatkowy dzień wolny od pracy, dopuszczalne jest złożenie wniosku w pierwszym dniu pracy Urzędu po upływie wyznaczonego terminu. Rozdział 3 Rozpatrywanie wniosków i przyznanie dotacji 5 Wnioski pod względem formalnym sprawdza prowadząca komórka organizacyjna, w razie stwierdzenia ewentualnych braków wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Skompletowane wnioski prowadząca komórka organizacyjna przekazuje Burmistrzowi. 2. Burmistrz przekazuje wnioski do zaopiniowania przez Skarbnika gminy, a następnie przez właściwe merytorycznie komisje Rady Miejskiej. 3. Burmistrz oraz Skarbnik i komisje Rady Miejskiej przy opiniowaniu wniosków kierują się następującymi kryteriami: 1) merytoryczną wartością zadania oraz jego przydatnością w wykonaniu zadań gminy, 2) wymiernymi korzyściami płynącymi dla mieszkańców gminy, 3) kosztami zadania, w tym wysokością wkładu własnego wnioskodawcy, udziałem innych źródeł finansowania, 4) dokonaniami wnioskodawcy, 5) dotychczasową współpracę z samorządem i innymi organizacjami, 6) zgodność celów projektu z celami statutowymi wnioskodawcy. 4. Ostateczne stanowisko w sprawie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską wydając odpowiednie zarządzanie. 5. O stanowisku Burmistrza w sprawie przyznania dotacji wnioskodawcy zawiadamiani są pisemnie. Od stanowiska Burmistrza wyrażonego w zarządzeniu odwołanie nie przysługuje. 7 Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje w oparciu o umowę zawartą przez gminę z podmiotem, któremu przyznano dotację. Umowa wymaga kontrasygnaty Skarbnika gminy Umowa powinna w szczególności określać: 1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania, 2) wysokość dotacji celowej przyznanej podmiotowi wykonującemu zadanie, 3) tryb przekazania dotacji, 4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 2. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do regulaminu Prowadząca komórka organizacyjna przygotowuje projekty umów na realizację dotowanych zadań. 2. Projekty umów winny być zaopiniowane przez radcę prawnego. Rozdział 4 Rozliczenie dotacji Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do jej terminowego rozliczenia określonego w umowie. 2. Rozliczenie przyznanej dotacji winno zawierać: 1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z oceną skuteczności realizacji zakładanych celów, 2) zbiorcze zestawienie poniesionych wydatków na realizację całego zadania, w tym zestawienie wydatków z dotacji otrzymanej ze środków gminy, 3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli kserokopie faktur i rachunków lub innych dokumentów rozliczeniowych, będących podstawą wydatkowania środków. 3. Prowadząca komórka organizacyjna we współpracy. z Referatem Finansowym sprawdza rozliczenie, stwierdza jego prawidłowość i przekazuje Skarbnikowi informację, czy przekazana dotacja została prawidłowo rozliczona. 4. Podmiotom, które nie rozliczyły się prawidłowo. i w terminie z dotacji, przez okres 2-letni nie udziela się nowych dotacji. 5. Rozliczenie dotacji ma charakter jawny i podawane jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Rozdział 5 Zasady kontroli Burmistrz sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją zadań i wykorzystaniem środków publicznych przeznaczonych na dotacje. 2. Kontrola wykonania zadania winna dotyczyć: 1) terminowości wykonania zadania, 2) kompletności wykonania zakresu rzeczowego, 3) zakresu i celowości poniesionych wydatków, 4) rozliczenia udzielonej dotacji. 3. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępniania dokumentów dotyczących zleconego zadania. 4. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na konto gminy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy lub daty określonej w umowie, jako termin zakończenia realizacji zadania. 5. W przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgod-

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz nie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, podmiot zlecający zadanie określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania dotacji podmiotowi, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Załącznik Nr 2 do uchwały nr X/64/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lipca 2011 r.

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

23 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2338

24 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2339, 2340, UCHWAŁA Nr X/63/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje: 1 Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni, ul. Stelmaszczyka nr 4, Jastarnia. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Kohnke 2340 UCHWAŁA Nr X/65/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje: 1 Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości. 1 złoty. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Kohnke 2341 UCHWAŁA Nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 34 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity z 2005 Dz. U. Nr 239 poz ze zm.) Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje: 1 1. Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Miasta Jastarni, który w okresie sezonu kąpielowego w 2011 r. obejmuje następujące kąpieliska 1) kąpielisko Kuźnica Kościół z wejściem na plażę nr 33 od ul. Helskiej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 2) kąpielisko Jurata Międzymorze z wejściem na plażę nr 60 od ul. Międzymorze, obejmujące 100 m linii brzegowej;

25 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) kąpielisko Jastarnia Ogrodowa z wejściem na plażę nr 44 od ul. Ogrodowej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 4) kąpielisko Jastarnia Leśna z wejściem na plażę nr 60 od ul. Leśnej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 5) kąpielisko Jastarnia Nadmorska - Plażowa. z wejściem na plażę nr od ul. Nadmorskiej i Plazowej, obejmujące 100 m linii brzegowej; 6) kąpielisko Jastarnia Zdrojowa z wejścia na plażę nr 49 od ul. Sychty oraz nr 50 od ul. Zdrojowej, obejmujące 200 m linii brzegowej. 2. Kąpieliska wskazane w ust. 1 są w sezonie kąpielowym kąpieliskami strzeżonymi, na których o bezpieczeństwo dbają ratownicy morscy. 3. Kąpieliska będą czynne od r. 4. Szczegółowe granice kąpielisk wskazanych w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta Jastarnia. 3 Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Kohnke Załącznik nr 1 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

26 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

27 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

29 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

30 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr X/70/2001 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r.

31 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słoneczna na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227; Nr 201 poz. 1237; Nr 220 poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, poz. 804; Nr 130, poz. 871; Nr 149, poz. 996; Nr 155, poz. 1043; z 2011r. Nr 32 poz. 159) w związku z uchwałą Nr XLIV/680/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Poznańską, Szymanowskiego i Rybacką w Słupsku Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska Słoneczna, dla terenu wyznaczonego ulicami Poznańską, Szymanowskiego i Rybacką w Słupsku, którego ustalenia wyrażone są w postaci zasad zagospodarowania terenów określonych niniejszą uchwałą oraz rysunkiem planu. 2 Integralną częścią uchwały są: 1) rysunek planu plansza podstawowa w skali 1:1000 oraz wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska, stanowiący załącznik nr 1, 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2, 3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu planu, stanowiące załącznik. nr 3. 3 Ustalenia planu określonego w 1 są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska Obszar planu dzieli się na tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnych sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu. 2. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie należy rozumieć zgodnie z podaną definicją, niezależnie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostałych określeń użytych, a nie zdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z aktów prawnych obowiązujących w dacie uchwalania planu. 3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym planie: 1) Plan ustalenia planu o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, 2) Rysunek planu rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 3) Granice opracowania granice opracowania pokazane na rysunku planu, 4) Teren obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń, 5) Przeznaczenie podstawowe przeznaczenie, które winno przeważać w danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 6) Przeznaczenie towarzyszące przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, uzupełniające i występujące w związku z przeznaczeniem podstawowym nie zaś jako odrębne mogące występować samodzielnie na danym terenie, 7) Funkcja chroniona mieszkalnictwo, za wyjątkiem mieszkań funkcyjnych, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia i opieka społeczna, 8) Mieszkanie funkcyjne mieszkanie służbowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania terenu lub obiektu, zlokalizowane w obiekcie niemieszkalnym, 9) Nieprzekraczalna linia zabudowy linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami i zewnętrznych schodów wejściowych, części podziemnych obiektów budowlanych, 10) Obowiązująca linia zabudowy linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i wyznaczająca przebieg lica budynku na odcinku minimum 50% długości lica budynku. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami i zewnętrznych schodów wejściowych, części podziemnych obiektów budowlanych, 11) Powierzchnia zabudowy suma powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, obszarze objętym inwestycją, terenie. Przy obliczaniu parametru wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, nie uwzględnia się powierzchni kondygnacji podziemnych pod warunkiem, że górna krawędź stropu nie przekroczy wysokości 1,2m powyżej

32 Województwa Pomorskiego Nr Poz naturalnej warstwicy terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras, 12) Działka przynależna obszar zlokalizowany w najbliższym sąsiedztwie przy budynku mieszkalnym, zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie, 13) Nieruchomość gruntowa grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, 14) Przepisy szczególne przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 15) Reklama należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, 16) Reklama wielkogabarytowa reklama o powierzchni przekraczającej 2m², 17) Szyld należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, 18) Tablica informacyjna należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej, 19) Zagospodarowanie tymczasowe należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu a także sposób użytkowania obiektu inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, zasady tymczasowego zagospodarowania terenu określają ustalenia planu, 20) Usługi nieuciążliwe usługi, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki; w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących; w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów, 21) Ustawa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami). Rozdział 2 Przeznaczenie podstawowe i towarzyszące terenów 5 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami cyfrowymi i literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu: 1) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 3) MW,U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usług nieuciążliwych, 4) U tereny zabudowy usługowej, 5) P,U tereny funkcji produkcyjno- składowej i usługowej, 6) P tereny funkcji produkcyjno- składowej, 7) US tereny usług sportu i rekreacji, 8) ZP tereny zieleni urządzonej, 9) K tereny infrastruktury technicznej- kanalizacja, 10) KD (D,Z,G) tereny dróg dojazdowych, zbiorczych i głównych, 11) KDW tereny dróg wewnętrznych. 2. W ramach zagospodarowania funkcji podstawowych dopuszcza się w granicach poszczególnych terenów lokalizację: 1) funkcji towarzyszących i związanych z nimi obiektów i urządzeń, 2) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego. 3. Ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach II-X obowiązują dla całego obszaru w granicach opracowania z wyjątkiem terenów, dla których ustalenia w kartach terenu stanowią inaczej. Rozdział 3 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 6 Elementami zagospodarowania przestrzennego kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym planem są: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 2) parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w ustaleniach szczegółowych (kartach terenu) dla poszczególnych terenów, 3) ustalenia dotyczące zasad ochrony elementów środowiska przyrodniczego oraz kształtowania terenów zieleni zawarte w kartach terenu, 4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. Rozdział 4 Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 7 1. Ustala się zakaz: 1) wytwarzania wibracji ujemnie wpływających na zdrowie człowieka i obiekty budowlane, 2) przekraczania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 3) wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizującego o wartościach przekraczających normy, obejmującego zasięgiem obiekty budowlane przeznaczone na stały pobyt ludzi, 4) odprowadzania ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych, 5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego najbliższego otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego, 6) likwidacji istniejących rowów melioracyjnych stanowiących system odprowadzenia wód opadowych (dopuszcza się ich przebudowę),

33 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) wywierania negatywnego wpływu planowanego zainwestowania terenu objętego planem na znajdujący się w sąsiedztwie obszar koryta rzeki Słupi znajdujący się na Shadow List jako proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w ramach sieci Natura ) lokalizowania w strefie historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wolno stojących masztów, wież i anten infrastruktury telekomunikacyjnej. 2. Ustala się nakaz: 1) maksymalnej ochrony istniejących zadrzewień, skupisk drzew i krzewów oraz terenów leśnych a także zapewnienia przyrostu zieleni z uwzględnieniem gatunków rodzimych, ewentualną konieczną wycinkę należy ograniczyć do niezbędnego minimum, 2) bezwzględnego ograniczenia do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zasięgu uciążliwości dla środowiska prowadzonej na przedmiotowym terenie działalności gospodarczej (nie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej), 3) przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach ustalonych w planie funkcji. W przypadku stwierdzenia przekroczeń lub niekorzystnych oddziaływań na sąsiadujące tereny, zastosować w granicach terenów lub poszczególnych nieruchomości urządzenia tłumiące hałas, 4) prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zorganizowany, z uwzględnieniem ich segregacji, gromadzenia w kontenerach i pojemnikach i wywóz na składowisko zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadami oraz obowiązującymi ustawami, 5) stosowania na terenach utwardzonych, dostępnych dla pojazdów samochodowych nawierzchni ze spadkami w kierunku wpustów deszczowych i sprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) stosowania podczas realizacji przedsięwzięć następujących zasad postępowania z masami ziemnymi: grunt wykorzystywany może być w miarę potrzeb i możliwości, w granicach działki konkretnego przedsięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami, 7) bieżącej konserwacji istniejących rowów melioracyjnych, 8) stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska, 9) stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, aby na analizowanym terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć w sposób trwały stosunków wodnych i zagwarantować bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Należy zapewnić maksymalna retencję wód opadowych na terenie objętym planem, 10) podczyszczania na terenie inwestora wód opadowych z nawierzchni terenów utwardzonych, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, przed odprowadzeniem ich do odbiornika, 11) uwzględniania przy realizacji ustaleń planu miejscowego obowiązujących przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zawartych w obowiązujących przepisach prawnych, 12) na granicy funkcji chronionych muszą być spełnione wszystkie określone przepisami normy, 13) emisja pola elektromagnetycznego z urządzeń planowanych do posadowienia na terenie obiętym planem (stacje bazowe GSM, stacje transformatorowe) nie moze przekraczać określonych przepisami norm dotyczących dopuszczalnych stężeń, 14) należy zadbać aby realizacja inwestycji zawartych w planie nie oddziaływała negatywnie na projektowany obszar Natura 2000 Dolina Rzeki Słupi, zwłaszcza na stan czystości wód rzeki oraz stosunki wodne na terenie objętym planem i terenach przyległych, wszelkie inwestycje mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 powinny mieć przeprowadzoną odpowiednią procedurę oceny oddziaływania na środowisko. Rozdział 5 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 8 1. Ustala się obowiązek wykonywania wszelkich prac budowlanych na terenie i w obiektach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz ze zmianami) 2. Na obszarze objętym planem wyznaczono strefę historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych (karta terenu nr 6.1.U), dla której istnieje obowiązek: 1) uzgodnienia przez inwestora z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian lub remontów elewacji obiektów będących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, 2) uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków koncepcji uzupełnień pierzei w istniejących kwartałach zabudowy, 3) dostosowania nowej zabudowy do istniejącej, historycznej kompozycji urbanistycznej, poprzez zastosowanie odpowiedniej skali i formy obiektów projektowanych. 3. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dla których ustala się postępowanie w oparciu o Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska. Rozdział 6 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: 9 Na obszarze objętym planem występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, oznaczone na rysunku planu, podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz ze zmianami). Rozdział 7 Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 10 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 1) przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2012 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 27 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2012 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 6918 UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2012 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pabianice

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 4252 UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/74/16 RADY GMINY WYRYKI. z dnia 12 lutego 2016 r.

Lublin, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/74/16 RADY GMINY WYRYKI. z dnia 12 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1433 UCHWAŁA NR XVI/74/16 RADY GMINY WYRYKI z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 8005

Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 8005 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Poz. 8005 UCHWAŁA Nr XXVIII.188.2013 RADY GMINY STROMIEC z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelisko.

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelisko. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/123/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelisko.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/134/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/134/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/134/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 2292 UCHWAŁA NR IV/50/2015 RADY GMINY NOZDRZEC. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 2292 UCHWAŁA NR IV/50/2015 RADY GMINY NOZDRZEC. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 2292 UCHWAŁA NR IV/50/2015 RADY GMINY NOZDRZEC z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/138/16 RADY GMINY CZERNIEWICE. z dnia 26 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/138/16 RADY GMINY CZERNIEWICE. z dnia 26 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/138/16 RADY GMINY CZERNIEWICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 4609 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR LII/423/2014 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 284/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 284/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 284/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA UCHWAŁA Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 5516 UCHWAŁA Nr XVIII/103/2012 RADY GMINY KOWALA z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/179/2013 RADY GMINY W GOWARCZOWIE. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/179/2013 RADY GMINY W GOWARCZOWIE. z dnia 14 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/179/2013 RADY GMINY W GOWARCZOWIE z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R.

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. w sprawie UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXII/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/432/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r. UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXXIV/288/13 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 5 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXXIV/288/13 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2013 r. Poz. 4898 UCHWAŁA NR VI/XXXIV/288/13 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA DĘBICA. ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/142/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/142/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 3 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 3837 UCHWAŁA NR XXVII/142/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Załącznik Nr 1 do uchwały nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 UCHWAŁA Nr XVIII/114/2012 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY DĄBROWICE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY DĄBROWICE. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 2059 UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4526 UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

,,Projekt. Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia...

,,Projekt. Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia...,,projekt w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 8 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 8 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawiew Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Linia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r.

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r.

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/254/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/254/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XXI/254/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII /300 /2014 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII /300 /2014 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII /300 /2014 RADY GMINY BEJSCE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/173/2017 RADY MIASTA ŁASKARZEW. z dnia 22 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/173/2017 RADY MIASTA ŁASKARZEW. z dnia 22 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/173/2017 RADY MIASTA ŁASKARZEW z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 26 października 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iława Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 5897 UCHWAŁA NR 215/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin określa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII.189.2016 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90f ustawy z dnia7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/42/ 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 24 lutego 2011 roku

UCHWAŁA Nr IV/42/ 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 24 lutego 2011 roku UCHWAŁA Nr IV/42/ 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołuchów.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1238/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1238/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 7695 UCHWAŁA NR LVIII/1238/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/330/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 25 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/330/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 25 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/330/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 września 2012 r. Poz. 1810 UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY ZARZECZE. z dnia 31 lipca 2012 r.

Rzeszów, dnia 6 września 2012 r. Poz. 1810 UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY ZARZECZE. z dnia 31 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 września 2012 r. Poz. 1810 UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY ZARZECZE z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN Załącznik do uchwały Nr XIII.62.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015 roku UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: rodzaje

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XXII/222/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 27 lutego 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XXII/222/14 RADY GMINY BOBROWICE. z dnia 27 lutego 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XXII/222/14 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia r. Projekt Nr OR-BRM.0006.345.2013 z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r.

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 1412 UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 4409 UCHWAŁA NR L/619/17 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 października 2012 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXV/181/2012 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów (DZ.U z 2004roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŻORY. z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŻORY. z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Projekt z dnia 13 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŻORY z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I. Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec I.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa Załącznik do uchwały nr XX/153/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 29 marca 2005 r. R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXII/144/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wróblew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia.2016 r.

UCHWAŁA Nr /2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia.2016 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr /2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia.2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna Na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach Ogłoszenie o konsultacjach Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 14.06.2012 r. do 21.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie: regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2017 r. Poz. 1417 UCHWAŁA NR XXVII/239/2017 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 21 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lipca 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XXX/45/2013 RADY GMINY MSZANA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego.

Postanowienia ogólne. Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Gdyni Nr... REGULAMIN przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gdyni.

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Zgodnie z ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GMINY BABICE. I.

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GMINY BABICE. I. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Babice nr XL/282/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GMINY BABICE I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/337/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2005 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, WYCHOWANKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 5940 UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo