Koncepcja funkcjonowania i rozwoju. Zespołu Szkół w Przegini. Przeginia 403, Przeginia. Opracował: Robert Luty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju. Zespołu Szkół w Przegini. Przeginia 403, 32-049 Przeginia. Opracował: Robert Luty"

Transkrypt

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Przegini Przeginia 403, Przeginia Opracował: Robert Luty 1

2 I. WSTĘP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeostwa. Kieruje się także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Szkoła powinna zapewnid każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotowad go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności i tradycji chrześcijaoskich. Szkoła musi sprostad nowym wyzwaniom, jakie stawia przed nią dzisiejszy świat. Zadaniem szkoły z jednej strony jest kształtowanie nowoczesnego, otwartego na technologie i komunikację informatyczną młodego człowieka, z drugiej zapewnienie mu ochrony przed cywilizacyjnymi zagrożeniami oraz zaszczepienie w nim współczesnego patriotyzmu opierającego się na poszanowaniu ojczyzny tej bliskiej i dalekiej, przywiązania do tradycyjnych wartości opartych na silnych więzach społecznych. Przygotowanie do życia w społeczeostwie to pierwsza i najważniejsza funkcja szkoły. Obejmuje ta funkcja wiele ważnych zadao szkoły. Należy do nich wychowanie młodego człowieka na świadomego obywatela, członka społeczeostwa demokratycznego, człowieka uspołecznionego. Świadomy obywatel stanowi wielką wartośd każdego społeczeostwa, każdego paostwa, każdego narodu. Wychowanie obywatelskie wymaga świadomego nabywania wiedzy i doświadczeo związanych z przeszłością i teraźniejszością oraz perspektywami rozwoju własnego społeczeostwa, paostwa i narodu. Przygotowanie do samodzielnego życia to ważna funkcja szkoły, nierozerwalnie związana z przygotowaniem młodzieży do życia w społeczeostwie. Człowiek wnosi do życia społecznego tyle, ile sam jest wart, a wartośd ta zależy od jej umiejętności komunikowania się z innymi, jego zdrowia, potrzeb kulturowych, wiedzy, doświadczeo, zdolności inicjatywy i twórczości, zaangażowania i charakteru. Szkoła jest w stanie zapewnid swoim uczniom nabycie wiedzy i doświadczeo, opanowania komunikacji językowej oraz rozwinięcie zainteresowao i zamiłowao twórczych. Szkoła, która dysponuje dużymi możliwościami rozwijania zainteresowao i pasji uczniów, wpływa na ich wszechstronny rozwój oraz bieg życia. Przygotowanie do uczestniczenia w kulturze to trzecia ważna funkcja szkoły. Szkoła umożliwia wrastanie młodego człowieka w kulturę w toku całej edukacji, a więc poprzez nauczanie przedmiotów artystycznych, technicznych, ekonomicznych i wszelkich innych oraz przez różne formy wychowania zbiorowego i indywidualnego. Wśród różnych dziedzin kultury uprzywilejowane miejsce zajmuje sztuka. W szkole kontakt z różnymi dziedzinami sztuki umożliwi nie tylko nauczanie literatury oraz innych przedmiotów artystycznych, udostępniających rodzime i światowe osiągnięcia sztuki słowa, teatru, kina, muzyki, malarstwa, rzeźby czy architektury, lecz także bogate formy pracy pozalekcyjnej, działalności kół zainteresowao i organizacji młodzieżowych, uczęszczanie młodzieży do teatru i kina, odwiedzanie wystaw, wycieczki. 2

3 Przygotowanie do życia w środowisku to nowa funkcja szkoły. Jej znaczenie wiąże się zarówno ze znaczeniem środowiska w życiu człowieka, jak i z zagrożeniami w jego rozwoju. Środowisko pojmuje się dziś szeroko, jako całośd procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalno oświatowych, w ich wzajemnych związkach i relacjach. Funkcja przygotowanie do życia w środowisku polega na przysposobieniu młodego pokolenia do niezbędnych przemian związanych z ograniczaniem i stopniowym likwidowaniem zagrożeo ekologicznych i jego skutków społecznych, a także ma włączyd młode pokolenie do czynnego udziału w pracach zapewniających już nie tylko ochronę środowiska, lecz bezpieczeostwo ekologiczno - społeczne. Wymaga to nowego podejścia do zadao szkoły na kolejnych szczeblach jej funkcjonowania. Przygotowanie do dalszego etapu kształcenia oraz życia zawodowego to inna ważna funkcja szkoły. Właściwy program przygotowania do pracy, ukazuje jego założenia, treści, metody i formy organizacyjne na kolejnych szczeblach szkoły. Program tego przygotowania obejmuje: położenie w programie szkolnym nacisku na ekonomię, technikę, technologię, preorientację zawodową, poznawanie charakteru pracy i jej funkcji. Szczególna rola przypada tu matematyce, informatyce i przedmiotom przyrodniczym i plastycznym oraz technicznym. Wielką pomocą może się tu okazad współpraca szkoły z domem, z organizacjami społecznymi i instytucjami edukacyjnymi. II. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI W skład Zespołu Szkół w Przegini wchodzą Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. papieża Jana Pawła II. Do każdej części są osobne wejścia. Szkoła ma znakomite położenie. Znajduje się na terenie Wyżyny Krakowskiej w prężnie rozwijającej się gminie Jerzmanowice Przeginia mającej coraz większy przyrost mieszkaoców. Szkoła położona jest w bardzo dobrej lokalizacji, blisko centrum Przegini. Jednak brak informacji i znaków utrudnia jej znalezienie. Otoczenie obiektu wymaga gruntownej odnowy tak, aby było przede wszystkim bezpieczne dla dzieci. Zdewastowane ogrodzenie, brak bram wjazdowych i wejściowych zabezpieczających budynek, niewykorzystany spory pas zieleni, boiska sportowe i plac zabaw (przy przedszkolu) wymagające całkowitej przebudowy, a także brak parkingów nie są wizytówką szkoły. Szkoła posiada małą bibliotekę, świetlicę i stołówkę szkolną oraz znajdującą się w budowie nowoczesną salę gimnastyczną. Szkoła znajduje się blisko szlaków turystycznych. W regionie znajduje się szereg budowli i miejsc o charakterze historycznym III. KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1324) 3

4 Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki została opracowana na podstawie przepisów prawa oświatowego, osobistych doświadczeo w pracy z dziedmi i młodzieżą, a także bycia rodzicem. Do kompletnej analizy brakuje mi wiedzy o pełnych wynikach edukacyjnych szkoły, panującej w niej atmosferze pracy, oraz stanie technicznym budynku. Jestem jednak przekonany, że jako osoba z zewnątrz mogę mied na powyższe zagadnienia świeże spojrzenie i pozytywny wpływ. Przygotowując koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Przegini brałem pod uwagę wywiad środowiskowy, analizę treści stron internetowych oraz własne spostrzeżenia wynikające z obserwacji placówki. Na tej podstawie dokonałem wstępnego pogrupowania atutów i wad szkoły: SŁABE STRONY - estetyka zewnętrzna budynku szkolnego - zniszczone ogrodzenie szkoły i brak bram wejściowych - brak parkingu obok szkoły - słabe wykorzystanie terenów szkoły - zły stan obiektów sportowo-rekreacyjnych uniemożliwiający prowadzenie zajęd sportowych (zaniedbane boisko do piłki nożnej, zdewastowane boiska do koszykówki i siatkówki) - brak pełnego wykorzystania bazy sportoworekreacyjnej szkoły - zaniedbany i nie sprawiający poczucia bezpieczeostwa plac zabaw dla dzieci - brak sukcesów uczniów w konkursach przedmiotowych -wymagające odnowienia wyposażenie sal dydaktycznych - niezbyt szeroka oferta zajęd pozalekcyjnych dla uczniów - słaba strona internetowa wymagająca poprawy i ujednolicenia, - słaba obecnośd szkoły w środowisku lokalnym, mało wyrazisty wizerunek szkoły - poziom bezpieczeostwa w szkole - brak współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi - brak widocznej współpracy z przedstawicielami różnych firm - brak widocznej współpracy z uniwersytetami MOCNE STRONY - duży potencjał szkoły w środowisku lokalnym - dobra lokalizacja placówki - fachowa kadra pedagogiczna - sukcesy uczniów w konkursach plastycznych - stołówka szkolna- smaczne i tanie jedzenie - duży potencjał kulturo-twórczy w środowisku lokalnym - prężnie rozwijająca się gmina - duży przyrost ludności - region dający możliwośd organizacji wielu zajęd pozalekcyjnych i wycieczek turystycznych Konieczna jest z mojej strony pełniejsza diagnoza placówki. Obok atutów szkoły pojawia się również lista słabych stron szkoły. Uważam, że placówka nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości. Położenie, duży zasięg terytorialny, dają duże możliwości działania. Chciałbym, aby moją strategią rozwoju Zespołu Szkół w Przegini było maksymalne wykorzystanie szans przy maksymalnym wykorzystaniu atutów. Zarządzanie szkołą powinno byd swego rodzaju przykładem dla innych. Moim zdaniem estetyka szkoły, poziom bezpieczeostwa, stan klas, wyposażenie dydaktyczne pracowni, 4

5 działalnośd sportowo-rekreacyjna mają ogromny wpływ na poziom edukacji i sukcesy dzieci we wszystkich dziedzinach. Jedną z podstaw mojego działania jest edukacja przez sport. Uważam, że wychowanie fizyczne ma ogromny wpływ na wychowanie młodego człowieka. Dzieci uczą się zasad współpracy, rywalizacji i wzajemnego szacunku. Dlatego niezbędnym warunkiem jest przygotowanie odpowiedniego programu opartego o przebudowę i maksymalne wykorzystanie obiektów sportowych. Jestem święcie przekonany, że przy wykorzystaniu wszystkich czynników i możliwości, które daje nam współczesny rynek, szkoła może zmienid swoje oblicze, może byd ważną częścią życia uczniów i rodziców, wizytówką regionu, miejscem cieszącym się dobra opinią, miejscem, do którego dzieci i rodzice przychodzą z chęcią, integrującym dzieci w różnym przedziale wiekowym i dającym im szanse znalezienia swojej pozytywnej drogi życiowej. Może byd placówką, która sama na siebie zarabia a w ten sposób uczy zarabiad swoich uczniów. Wystarczy do tego dobre zarzadzanie, pasja, wykorzystanie pomysłowości i chęci ludzi, którzy taką placówkę tworzą. Mam tu na myśli zarówno nauczycieli, uczniów i rodziców. Uważam, że dobrze zarządzana szkoła może przyciągnąd wiele instytucji, które chętnie nawiążą korzystną dla wszystkich współpracę. Jestem przekonany, że na taką szkołę czekają wszyscy. Głęboko wierzę, że wówczas placówka będzie cieszyła się dobrą opinią oraz będzie się pięła coraz wyżej w rankingu szkół. Jestem przekonany, że najważniejszym efektem dobrego zarządzania szkołą jest podniesienie jej jakości edukacyjnej, a więc spełnienie tego, do czego ta instytucja jest powołana. Dobro, bezpieczeostwo i rozwój dzieci to najważniejszy cel, któremu powinny byd podporządkowane wszystkie działania. Mam świadomośd, że nie jest możliwe, abym własną wizję szkoły realizował samodzielnie. Chciałbym zarazid tą wizją kadrę pedagogiczną, uczniów i rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Moim celem jest stworzenie dobrej szkoły. Uważam, że nie da się osiągnąd sukcesów bez stworzenia odpowiedniej atmosfery współpracy opartej na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu celów przez wszystkich uczestników życia szkolnego. Twierdzę, że każde dziecko może osiągnąd sukces. Każde dziecko może odkryd własne pasje. Dlatego moim celem nadrzędnym chciałbym uczynid zapewnienie dzieciom wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz przygotowanie ich do właściwego wyboru dalszego kształcenia i samodzielnego życia. Ważnym celem kształcenie jest ukształtowanie dziecka, jako człowieka świadomego swojej wartości i możliwości, zmotywowanego do działania a przy tym wrażliwego na potrzeby innych, twórczego i czerpiącego satysfakcję z samorealizacji. Mając na uwadze misję i wizję mojej szkoły stworzyłem koncepcję pracy szkoły, w której w poszczególnych obszarach założyłem następujące cele: Obszar: ZARZĄDZANIE I MARKETING: oświatowym. I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem II. III. IV. Kreowanie dobrego wizerunku szkoły promocja szkoły. Nawiązanie współpracy z firmami zewnętrznymi. Nawiązanie współpracy z instytucjami regionalnymi. 5

6 V. Poprawa stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły. VI. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. VII. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Obszar: DYDAKTYKA: I. Podniesienie standardu nauczania i uczenia się. II. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci na różnych poziomach edukacyjnych oraz tworzenie warunków do osiągania sukcesu. III. Rozwijanie technologii informacyjnej. IV. Rozwijanie umiejętności plastycznych, sportowych, technicznych i manualnych u dzieci. Obszar: WYCHOWANIE I OPIEKA: I. Wszechstronny rozwój osobowości dziecka w przyjaznej i bezpiecznej szkole. II. Kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju. III. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole. IV. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności placówki. Realizację tych celów zaplanowałem na pięć najbliższych lat ( ). Po każdym roku pracy zamierzam przeprowadzić ewaluację, która wskaże, czy zmiany szły w dobrym kierunku, czy zostały osiągnięte zamierzone cele i w jakim kierunku mają zmierzać kolejne zmiany. Proces ten powinien zostać przeprowadzony w sposób systematyczny i dotyczyć osobno przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla tak sformułowanych celów określiłem konkretne zadania placówki do wykonania oraz spodziewane efekty. Obszar: ZARZĄDZANIE I MARKETING I. Cel główny: Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym 6

7 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym. 2. Określenie akceptowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców, a także pracowników administracji i obsługi celów oraz kierunków działania Zespołu Szkół w Przegini. 3. Rozpowszechnianie programu rozwoju placówki wśród uczniów i rodziców. 4. Poddawanie bieżącej i końcowej ocenie realizację zadań placówki. 5. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązania problemów szkoły i doskonalenia jakości pracy. 1. Prawo wewnątrzszkolne jest zgodne z przepisami prawa państwowego 2. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w realizacji celów szkoły. 3. Rozwój szkoły, gwarancją dobrej jakości pracy placówki oraz jej prawidłowego funkcjonowania. 4. Ewaluacja planu rozwoju szkoły w kolejnych latach. 5. Wzrost zadowolenia rodziców z pracy szkoły. 6. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym nauczyciele czują się odpowiedzialni za funkcjonowanie szkoły, skutecznie i z pasją współdziałają z dyrekcją w rozwiązywaniu problemów placówki. II. Cel główny: Kreowanie dobrego wizerunku szkoły promocja szkoły 1. Diagnozowanie strategii działań promocyjnych. 2. Nieustanna praca nad public relation szkoły oraz stworzenie spójnego systemu identyfikacji szkoły. 3. Kreowanie pozytywnego wizerunku zespołu szkół poprzez podkreślanie osiągnięć dzieci. 4. Współpraca z przedstawicielami środowiska lokalnego. 5. Współpraca z instytucjami ekonomicznymi działającymi na rynku. 1. Zwiększenie zainteresowania szkołą. 7

8 2. Zespół szkół posiada pozytywny wizerunek w środowisku, rozpowszechnia swoje osiągnięcia. 3. Udział szkoły w spotkaniach, uroczystościach i imprezach lokalnych 4. Bieżące przekazywanie informacji o szkole. 5. Szkoła pozyskuje sojuszników (np. firmy, instytucje społeczne, uczelnie, szkoły) wspierających jej działania. III.Cel główny: Nawiązanie współpracy z firmami zewnętrznymi 1. Diagnozowanie strategii działań promocyjnych. 2. Poszukiwanie firm zainteresowanych współpracą i sponsoringiem. 3. Współpraca z instytucjami ekonomicznymi działającymi na rynku. 1. Zwiększenie zainteresowania szkołą. 2. Szkoła pozyskuje sojuszników wspierających jej działania. IV. Cel główny: Poprawa stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły 1. Racjonalne wykorzystanie już istniejącej bazy, doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt. 2. Stworzenie warunków dogodnych dla dzieci i rodziców. 3. Wykonanie niezbędnych remontów: Rewitalizacja boisk sportowych; Zagospodarowanie terenów szkoły Unowocześnienie wyposażenia sal lekcyjnych; placówki. 4. Pozostałe zadania wymagają pełnej diagnozy stanu technicznego budynku 1. Poprawa jakości i efektów kształcenia oraz warunków funkcjonowania szkoły. 2. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. 3. Wyposażenie szkoły jest właściwie utrzymane i zabezpieczone. 4. Podniesienie estetyki szkoły. 8

9 5. Szkoła posiada obiekty i pracownie dostosowane do obowiązujących obecnie norm unijnych. V. Cel główny: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 1. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. 2. Współpraca z instytucjami lokalnymi. 3. Współpraca z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, sołectwem i gminą w działaniach profilaktycznych. 4. Uczestnictwo zaproszonych przedstawicieli środowiska lokalnego w ważniejszych imprezach szkolnych. 5. Dbałość o eksponowanie uczniom treści związanych z życiem i działalnością patronów szkoły. 6. Pozyskiwanie partnerów (sponsorów) w celu wsparcia finansowego działalności szkoły. 1. Rodzice czują się odpowiedzialni za funkcjonowanie placówki i aktywnie wspierają dyrekcję i nauczycieli w procesie wychowawczym. 2. Szkoła efektywnie współpracuje z organami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. 3. Szkoła skutecznie działa w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży. 4. Szkoła ma strategicznych partnerów wspierających szkołę na różnych płaszczyznach (w tym finansowo). VI. Cel główny: Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 1. Współpraca szkoły z różnymi podmiotami gospodarczymi (m.in. firmy, instytucje, stowarzyszenia) w celu uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu. 2. Pozyskiwanie grantów na działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły. 1. Szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe poprzez współpracę z różnymi podmiotami gospodarczymi. 9

10 2. Szkoła bierze udział w różnych projektach pozyskując środki na doposażenie sal lekcyjnych i prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży. Obszar: DYDAKTYKA I. Cel główny: Podniesienie standardu nauczania i uczenia się. 1. Odkrywanie i rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 2. Stworzenie uczniom warunków do osiągania sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych. 3. Dostosowanie programów nauczania oraz form i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych do nowej podstawy programowej. 4. Propagowanie i wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania. 5. Dostosowanie procesu dydaktycznego do możliwości intelektualnych dzieci i ich zainteresowań. 6. Uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych m.in. o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, spotkania z przedstawicielami świata kultury, biznesu, sportu i wybitnymi postaciami związanymi z regionem, szkolenia i wykłady o zróżnicowanej tematyce, imprezy sportowe. 7. Modyfikowanie procesu nauczania położenie nacisku na kształtowanie umiejętności i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 8. Praca z uczniem słabym oraz uzdolnionym indywidualizacja procesu nauczania. 9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz realizowanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 10. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 1. Uczniowie odkrywają i realizują swoje zainteresowania i pasje. 2. Uczniowie zdają na dobrym poziomie egzaminy szkolne. 3. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w przedmiotowych konkursach i zawodach sportowych. 4. Zwiększenie jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych. 10

11 5. Szkoła posiada szkolne zestawy programów nauczania opracowane zgodnie z przepisami prawa, dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów. 6. Zwiększenie ilości godzin lekcyjnych przeprowadzanych zróżnicowanymi metodami nauczania w stosunku do lat poprzednich, ze szczególnym akcentem na nowoczesne metody aktywizujące ucznia i korelację między przedmiotową. 7. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. II. Cel główny: Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do osiągania sukcesu. 1. Stworzenie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych. 2. Intensyfikacja promocji uczniów aktywnych poprzez szersze stosowanie nagród przewidzianych w Statucie Szkoły. 3. Organizowanie dni Patronów szkoły przy zaangażowaniu środowisk lokalnych 4. Organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych oraz udział w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 5. Organizowanie szkolnych oraz międzyszkolnych zawodów sportowych. 1. Uczniowie odkrywają swoje zainteresowania i pasje. 2. Uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, identyfikują się z nią, rozwijają swoje talenty i umiejętności. 3. Każde dziecko ma szansę osiągnąć sukces, uzyskać dyplom uznania, nagrodę rzeczową. 4. Dzieci są lepiej przygotowane do dalszego kształcenia. III. Cel główny: Rozwijanie technologii informacyjnej. 1. Doposażenie szkoły w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych technik komputerowych. 2. Podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji umożliwiających stosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. 3. Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych w procesie dydaktycznym. 11

12 1. Zmodernizowane, sprawnie funkcjonujące pracownie wyposażone w tablice interaktywne. 2. Sprawnie działająca sieć komputerowa w szkole ze stałym dostępem Internetu. 3. Zwiększenie liczby nauczycieli z zaawansowanymi umiejętnościami wykorzystania komputera. IV. Cel główny: Rozwijanie umiejętności plastycznych, sportowych, technicznych i manualnych u dzieci. 1. Tworzenie kół zainteresowań. 2. Analiza i diagnoza zainteresowań dzieci na wszystkich szczeblach nauczania. 3. Dostosowanie obiektów szkolnych i sal dydaktycznych. 4. Stworzenie drużyn sportowych reprezentujących szkołę. 5. Pomoc dzieciom w rozwijaniu zróżnicowanych zainteresowań. 1. W szkole funkcjonują koła zainteresowań cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci. 2. Zmodernizowanie, zadbane, dobrze wyposażone obiekty szkolne i sale dydaktyczne. 3. Udział i sukcesy uczniów w licznych zawodach sportowych. 4. Udział i sukcesy uczniów w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Obszar: WYCHOWANIE I OPIEKA I. Cel główny: Wszechstronny rozwój osobowości dziecka w przyjaznej i bezpiecznej placówce. 1. Kształtowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw dzieci w placówce i poza nią. 2. Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego. 12

13 3. Podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo dzieci na terenie Zespołu Szkół i w jego otoczeniu. 4. Rozpoznanie specyficznych potrzeb dzieci i ich rodzin. 5. Promowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych. 6. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi potrzebujących pomocy. 1. Postawy i zachowania uczniów są zgodne z uznanymi powszechnie normami. 2. Uczniowie znają program wychowawczy i profilaktyczny. 3. Przestrzegane są prawa ucznia i przepisy szkolne oraz zasady BHP. 4. Dzieci czują się bezpieczni w szkole. 5. Zmniejsza się liczba przypadków agresji, poprawiają się relacje uczniowskie 6. Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze dzieci oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie. 7. Szkoła wykorzystuje swoje możliwości zaspokajania potrzeb dzieci i ich rodzin. 8. Uczniowie i rodzice włączają się w akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. II. Cel główny: Kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju. 1. Ukazywanie związków kultury polskiej z europejską. 2. Poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 3. Kształtowanie postawy patriotyzmu i szacunku dla tradycji i polskości. 4. Propagowanie i pielęgnowanie tradycji szkoły. 1. Uczniowie mają świadomość różnorodności kultury europejskiej. 2. Dzieci znają historię, kulturę i dziedzictwo regionu 3. Udział uczniów w apelach i obchodach świąt państwowych oraz rocznic. 13

14 III. Cel główny: Budowanie pozytywnego klimatu w szkole. 1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. 2. Integrowanie środowiska uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły i rodziców. 3. Aktywizacja uczniów w szkole i poza nią poprzez zaangażowanie ich w życie szkoły. 4. Stwarzanie w szkole atmosfery dialogu i wzajemnego zaufania. 5. Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole poprzez urozmaicenie aranżacji wnętrz oraz terenów przyszkolnych. 1. Postrzeganie szkoły, jako przyjaznej uczniowi, o odpowiednich dwustronnych relacjach: uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic. 2. Środowisko szkolne jest zintegrowane. 3. Zadbane i dobrze zaaranżowane wnętrze szkoły i teren wokół niej. 4. Uczniowie i nauczyciele czują się odpowiedzialni za miejsce swojej pracy i nauki. IV. Cel główny: Rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym na różnych płaszczyznach działalności szkoły. 1. Stworzenie systemu współpracy z rodzicami. 2. Integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła-dom. 3. Edukacja rodziców w związku z problemami dzieci i młodzieży. 1. Rodzice znają organizację szkoły i aktualne przepisy oświatowego. 2. Nauczyciele przestrzegają harmonogramu spotkań z rodzicami, dbają o dobry i rzeczowy kontakt. 3. Rodzice angażują się w prace szkoły, współorganizują imprezy szkolne i w nich uczestniczą. 4. Wychowawcy mają dobry kontakt z rodzicami wychowanków 14

15 IV. Podsumowanie Wraz z postępem cywilizacyjnym zmienia się poziom życia społeczeństwa, w tym także system oświaty. Szkoła staje się instytucją, która ma kilka grup klientów. Pierwsza grupa to dzieci. Oczekują oni, że zdobędą tutaj wiedzę i umiejętności oraz wszechstronnie rozwiną swoją osobowość. Druga grupa to rodzice, którzy liczą na odpowiednią opiekę i dobrą edukację swojego dziecka, która wpłynie pozytywnie na jego rozwój w przyszłości. Kolejna grupa to nauczyciele, którzy oczekują satysfakcji zawodowej, własnego rozwoju i zadowolenia finansowego. Ostatnią grupę stanowią partnerzy szkoły, sponsorzy, instytucje, firmy, poradnie, wyższe uczelnie itp., bez których współczesna edukacja nie mogłaby funkcjonować. Chciałbym, aby każda z tych grup czuła się w Zespole Szkół w Przegini spełniona, a ich oczekiwania zostały zrealizowane. Tworzenie i realizacja koncepcji działalności szkoły obejmuje całokształt podejmowanych w szkole działań, zarówno pedagogicznych jak i administracyjnych oraz gospodarczych. Taka w pełni dojrzała koncepcja powstaje stopniowo. Sukces w tym zakresie zależy nie tylko od uzdolnień twórczych jak również od nabytych umiejętności dyrektora. Jednak żaden z powyższych celów nie zostanie zrealizowany bez odpowiedniego zaangażowania, chęci i motywacji, którymi ja, jako dyrektor mogę zarazić innych pracowników. Czuwając nad realizacją stworzonej koncepcji pracy szkoły będę zatem rozwijać następujące umiejętności: Nadzoru i ewaluacji tworzonych przez nauczycieli programów nauczania Modernizowania w placówce wewnętrznego systemu oceniania (odrębnego w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum) Posługiwania się różnymi mechanizmami ewaluacji, kontroli i wspomagania w pracy poszczególnych nauczycieli Pozyskiwania pozabudżetowych środków Promowania szkoły i osiągnięć jej uczniów Moim celem jest tworzenie. Moim pragnieniem jest, aby szkoła była drugim domem. Nie tylko dla uczniów, ale także i dla nauczycieli. Chciałbym, aby zarządzany przeze mnie zespół szkół był miejscem tętniącym życiem, w którym każdego tygodnia dzieje się coś 15

16 dobrego i ciekawego. Gdzie dzieci i młodzież w pełni będą miały możliwość wykorzystywania swoich zdolności, rozwijania zainteresowań i pasji oraz będą osiągać sukcesy. Chciałbym, żeby szkoła była miejscem, gdzie spełniają się marzenia, choćby te najskromniejsze. Mam nadzieję, że podołam tym wyzwaniom i stworzę placówkę, w której będzie pracował zespół ludzi silnie zmotywowanych, identyfikujących się z celami szkoły, a uczniowie będą opuszczać nasze mury w pełni usatysfakcjonowani i chętni do współpracy. 16

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE na lata 2014-2017 1 Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Seneka Młodszy I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Kamień Pomorski Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ GMINY IZBICKO NA LATA 2010-2015 1 I.PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo