Koncepcja funkcjonowania i rozwoju. Zespołu Szkół w Przegini. Przeginia 403, Przeginia. Opracował: Robert Luty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju. Zespołu Szkół w Przegini. Przeginia 403, 32-049 Przeginia. Opracował: Robert Luty"

Transkrypt

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Przegini Przeginia 403, Przeginia Opracował: Robert Luty 1

2 I. WSTĘP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeostwa. Kieruje się także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Szkoła powinna zapewnid każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, przygotowad go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności i tradycji chrześcijaoskich. Szkoła musi sprostad nowym wyzwaniom, jakie stawia przed nią dzisiejszy świat. Zadaniem szkoły z jednej strony jest kształtowanie nowoczesnego, otwartego na technologie i komunikację informatyczną młodego człowieka, z drugiej zapewnienie mu ochrony przed cywilizacyjnymi zagrożeniami oraz zaszczepienie w nim współczesnego patriotyzmu opierającego się na poszanowaniu ojczyzny tej bliskiej i dalekiej, przywiązania do tradycyjnych wartości opartych na silnych więzach społecznych. Przygotowanie do życia w społeczeostwie to pierwsza i najważniejsza funkcja szkoły. Obejmuje ta funkcja wiele ważnych zadao szkoły. Należy do nich wychowanie młodego człowieka na świadomego obywatela, członka społeczeostwa demokratycznego, człowieka uspołecznionego. Świadomy obywatel stanowi wielką wartośd każdego społeczeostwa, każdego paostwa, każdego narodu. Wychowanie obywatelskie wymaga świadomego nabywania wiedzy i doświadczeo związanych z przeszłością i teraźniejszością oraz perspektywami rozwoju własnego społeczeostwa, paostwa i narodu. Przygotowanie do samodzielnego życia to ważna funkcja szkoły, nierozerwalnie związana z przygotowaniem młodzieży do życia w społeczeostwie. Człowiek wnosi do życia społecznego tyle, ile sam jest wart, a wartośd ta zależy od jej umiejętności komunikowania się z innymi, jego zdrowia, potrzeb kulturowych, wiedzy, doświadczeo, zdolności inicjatywy i twórczości, zaangażowania i charakteru. Szkoła jest w stanie zapewnid swoim uczniom nabycie wiedzy i doświadczeo, opanowania komunikacji językowej oraz rozwinięcie zainteresowao i zamiłowao twórczych. Szkoła, która dysponuje dużymi możliwościami rozwijania zainteresowao i pasji uczniów, wpływa na ich wszechstronny rozwój oraz bieg życia. Przygotowanie do uczestniczenia w kulturze to trzecia ważna funkcja szkoły. Szkoła umożliwia wrastanie młodego człowieka w kulturę w toku całej edukacji, a więc poprzez nauczanie przedmiotów artystycznych, technicznych, ekonomicznych i wszelkich innych oraz przez różne formy wychowania zbiorowego i indywidualnego. Wśród różnych dziedzin kultury uprzywilejowane miejsce zajmuje sztuka. W szkole kontakt z różnymi dziedzinami sztuki umożliwi nie tylko nauczanie literatury oraz innych przedmiotów artystycznych, udostępniających rodzime i światowe osiągnięcia sztuki słowa, teatru, kina, muzyki, malarstwa, rzeźby czy architektury, lecz także bogate formy pracy pozalekcyjnej, działalności kół zainteresowao i organizacji młodzieżowych, uczęszczanie młodzieży do teatru i kina, odwiedzanie wystaw, wycieczki. 2

3 Przygotowanie do życia w środowisku to nowa funkcja szkoły. Jej znaczenie wiąże się zarówno ze znaczeniem środowiska w życiu człowieka, jak i z zagrożeniami w jego rozwoju. Środowisko pojmuje się dziś szeroko, jako całośd procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalno oświatowych, w ich wzajemnych związkach i relacjach. Funkcja przygotowanie do życia w środowisku polega na przysposobieniu młodego pokolenia do niezbędnych przemian związanych z ograniczaniem i stopniowym likwidowaniem zagrożeo ekologicznych i jego skutków społecznych, a także ma włączyd młode pokolenie do czynnego udziału w pracach zapewniających już nie tylko ochronę środowiska, lecz bezpieczeostwo ekologiczno - społeczne. Wymaga to nowego podejścia do zadao szkoły na kolejnych szczeblach jej funkcjonowania. Przygotowanie do dalszego etapu kształcenia oraz życia zawodowego to inna ważna funkcja szkoły. Właściwy program przygotowania do pracy, ukazuje jego założenia, treści, metody i formy organizacyjne na kolejnych szczeblach szkoły. Program tego przygotowania obejmuje: położenie w programie szkolnym nacisku na ekonomię, technikę, technologię, preorientację zawodową, poznawanie charakteru pracy i jej funkcji. Szczególna rola przypada tu matematyce, informatyce i przedmiotom przyrodniczym i plastycznym oraz technicznym. Wielką pomocą może się tu okazad współpraca szkoły z domem, z organizacjami społecznymi i instytucjami edukacyjnymi. II. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI W skład Zespołu Szkół w Przegini wchodzą Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. papieża Jana Pawła II. Do każdej części są osobne wejścia. Szkoła ma znakomite położenie. Znajduje się na terenie Wyżyny Krakowskiej w prężnie rozwijającej się gminie Jerzmanowice Przeginia mającej coraz większy przyrost mieszkaoców. Szkoła położona jest w bardzo dobrej lokalizacji, blisko centrum Przegini. Jednak brak informacji i znaków utrudnia jej znalezienie. Otoczenie obiektu wymaga gruntownej odnowy tak, aby było przede wszystkim bezpieczne dla dzieci. Zdewastowane ogrodzenie, brak bram wjazdowych i wejściowych zabezpieczających budynek, niewykorzystany spory pas zieleni, boiska sportowe i plac zabaw (przy przedszkolu) wymagające całkowitej przebudowy, a także brak parkingów nie są wizytówką szkoły. Szkoła posiada małą bibliotekę, świetlicę i stołówkę szkolną oraz znajdującą się w budowie nowoczesną salę gimnastyczną. Szkoła znajduje się blisko szlaków turystycznych. W regionie znajduje się szereg budowli i miejsc o charakterze historycznym III. KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 7 października 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1324) 3

4 Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki została opracowana na podstawie przepisów prawa oświatowego, osobistych doświadczeo w pracy z dziedmi i młodzieżą, a także bycia rodzicem. Do kompletnej analizy brakuje mi wiedzy o pełnych wynikach edukacyjnych szkoły, panującej w niej atmosferze pracy, oraz stanie technicznym budynku. Jestem jednak przekonany, że jako osoba z zewnątrz mogę mied na powyższe zagadnienia świeże spojrzenie i pozytywny wpływ. Przygotowując koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Przegini brałem pod uwagę wywiad środowiskowy, analizę treści stron internetowych oraz własne spostrzeżenia wynikające z obserwacji placówki. Na tej podstawie dokonałem wstępnego pogrupowania atutów i wad szkoły: SŁABE STRONY - estetyka zewnętrzna budynku szkolnego - zniszczone ogrodzenie szkoły i brak bram wejściowych - brak parkingu obok szkoły - słabe wykorzystanie terenów szkoły - zły stan obiektów sportowo-rekreacyjnych uniemożliwiający prowadzenie zajęd sportowych (zaniedbane boisko do piłki nożnej, zdewastowane boiska do koszykówki i siatkówki) - brak pełnego wykorzystania bazy sportoworekreacyjnej szkoły - zaniedbany i nie sprawiający poczucia bezpieczeostwa plac zabaw dla dzieci - brak sukcesów uczniów w konkursach przedmiotowych -wymagające odnowienia wyposażenie sal dydaktycznych - niezbyt szeroka oferta zajęd pozalekcyjnych dla uczniów - słaba strona internetowa wymagająca poprawy i ujednolicenia, - słaba obecnośd szkoły w środowisku lokalnym, mało wyrazisty wizerunek szkoły - poziom bezpieczeostwa w szkole - brak współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi - brak widocznej współpracy z przedstawicielami różnych firm - brak widocznej współpracy z uniwersytetami MOCNE STRONY - duży potencjał szkoły w środowisku lokalnym - dobra lokalizacja placówki - fachowa kadra pedagogiczna - sukcesy uczniów w konkursach plastycznych - stołówka szkolna- smaczne i tanie jedzenie - duży potencjał kulturo-twórczy w środowisku lokalnym - prężnie rozwijająca się gmina - duży przyrost ludności - region dający możliwośd organizacji wielu zajęd pozalekcyjnych i wycieczek turystycznych Konieczna jest z mojej strony pełniejsza diagnoza placówki. Obok atutów szkoły pojawia się również lista słabych stron szkoły. Uważam, że placówka nie wykorzystuje wszystkich swoich możliwości. Położenie, duży zasięg terytorialny, dają duże możliwości działania. Chciałbym, aby moją strategią rozwoju Zespołu Szkół w Przegini było maksymalne wykorzystanie szans przy maksymalnym wykorzystaniu atutów. Zarządzanie szkołą powinno byd swego rodzaju przykładem dla innych. Moim zdaniem estetyka szkoły, poziom bezpieczeostwa, stan klas, wyposażenie dydaktyczne pracowni, 4

5 działalnośd sportowo-rekreacyjna mają ogromny wpływ na poziom edukacji i sukcesy dzieci we wszystkich dziedzinach. Jedną z podstaw mojego działania jest edukacja przez sport. Uważam, że wychowanie fizyczne ma ogromny wpływ na wychowanie młodego człowieka. Dzieci uczą się zasad współpracy, rywalizacji i wzajemnego szacunku. Dlatego niezbędnym warunkiem jest przygotowanie odpowiedniego programu opartego o przebudowę i maksymalne wykorzystanie obiektów sportowych. Jestem święcie przekonany, że przy wykorzystaniu wszystkich czynników i możliwości, które daje nam współczesny rynek, szkoła może zmienid swoje oblicze, może byd ważną częścią życia uczniów i rodziców, wizytówką regionu, miejscem cieszącym się dobra opinią, miejscem, do którego dzieci i rodzice przychodzą z chęcią, integrującym dzieci w różnym przedziale wiekowym i dającym im szanse znalezienia swojej pozytywnej drogi życiowej. Może byd placówką, która sama na siebie zarabia a w ten sposób uczy zarabiad swoich uczniów. Wystarczy do tego dobre zarzadzanie, pasja, wykorzystanie pomysłowości i chęci ludzi, którzy taką placówkę tworzą. Mam tu na myśli zarówno nauczycieli, uczniów i rodziców. Uważam, że dobrze zarządzana szkoła może przyciągnąd wiele instytucji, które chętnie nawiążą korzystną dla wszystkich współpracę. Jestem przekonany, że na taką szkołę czekają wszyscy. Głęboko wierzę, że wówczas placówka będzie cieszyła się dobrą opinią oraz będzie się pięła coraz wyżej w rankingu szkół. Jestem przekonany, że najważniejszym efektem dobrego zarządzania szkołą jest podniesienie jej jakości edukacyjnej, a więc spełnienie tego, do czego ta instytucja jest powołana. Dobro, bezpieczeostwo i rozwój dzieci to najważniejszy cel, któremu powinny byd podporządkowane wszystkie działania. Mam świadomośd, że nie jest możliwe, abym własną wizję szkoły realizował samodzielnie. Chciałbym zarazid tą wizją kadrę pedagogiczną, uczniów i rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Moim celem jest stworzenie dobrej szkoły. Uważam, że nie da się osiągnąd sukcesów bez stworzenia odpowiedniej atmosfery współpracy opartej na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu celów przez wszystkich uczestników życia szkolnego. Twierdzę, że każde dziecko może osiągnąd sukces. Każde dziecko może odkryd własne pasje. Dlatego moim celem nadrzędnym chciałbym uczynid zapewnienie dzieciom wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz przygotowanie ich do właściwego wyboru dalszego kształcenia i samodzielnego życia. Ważnym celem kształcenie jest ukształtowanie dziecka, jako człowieka świadomego swojej wartości i możliwości, zmotywowanego do działania a przy tym wrażliwego na potrzeby innych, twórczego i czerpiącego satysfakcję z samorealizacji. Mając na uwadze misję i wizję mojej szkoły stworzyłem koncepcję pracy szkoły, w której w poszczególnych obszarach założyłem następujące cele: Obszar: ZARZĄDZANIE I MARKETING: oświatowym. I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem II. III. IV. Kreowanie dobrego wizerunku szkoły promocja szkoły. Nawiązanie współpracy z firmami zewnętrznymi. Nawiązanie współpracy z instytucjami regionalnymi. 5

6 V. Poprawa stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły. VI. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. VII. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Obszar: DYDAKTYKA: I. Podniesienie standardu nauczania i uczenia się. II. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci na różnych poziomach edukacyjnych oraz tworzenie warunków do osiągania sukcesu. III. Rozwijanie technologii informacyjnej. IV. Rozwijanie umiejętności plastycznych, sportowych, technicznych i manualnych u dzieci. Obszar: WYCHOWANIE I OPIEKA: I. Wszechstronny rozwój osobowości dziecka w przyjaznej i bezpiecznej szkole. II. Kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju. III. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole. IV. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności placówki. Realizację tych celów zaplanowałem na pięć najbliższych lat ( ). Po każdym roku pracy zamierzam przeprowadzić ewaluację, która wskaże, czy zmiany szły w dobrym kierunku, czy zostały osiągnięte zamierzone cele i w jakim kierunku mają zmierzać kolejne zmiany. Proces ten powinien zostać przeprowadzony w sposób systematyczny i dotyczyć osobno przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla tak sformułowanych celów określiłem konkretne zadania placówki do wykonania oraz spodziewane efekty. Obszar: ZARZĄDZANIE I MARKETING I. Cel główny: Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym 6

7 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym. 2. Określenie akceptowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców, a także pracowników administracji i obsługi celów oraz kierunków działania Zespołu Szkół w Przegini. 3. Rozpowszechnianie programu rozwoju placówki wśród uczniów i rodziców. 4. Poddawanie bieżącej i końcowej ocenie realizację zadań placówki. 5. Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązania problemów szkoły i doskonalenia jakości pracy. 1. Prawo wewnątrzszkolne jest zgodne z przepisami prawa państwowego 2. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w realizacji celów szkoły. 3. Rozwój szkoły, gwarancją dobrej jakości pracy placówki oraz jej prawidłowego funkcjonowania. 4. Ewaluacja planu rozwoju szkoły w kolejnych latach. 5. Wzrost zadowolenia rodziców z pracy szkoły. 6. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym nauczyciele czują się odpowiedzialni za funkcjonowanie szkoły, skutecznie i z pasją współdziałają z dyrekcją w rozwiązywaniu problemów placówki. II. Cel główny: Kreowanie dobrego wizerunku szkoły promocja szkoły 1. Diagnozowanie strategii działań promocyjnych. 2. Nieustanna praca nad public relation szkoły oraz stworzenie spójnego systemu identyfikacji szkoły. 3. Kreowanie pozytywnego wizerunku zespołu szkół poprzez podkreślanie osiągnięć dzieci. 4. Współpraca z przedstawicielami środowiska lokalnego. 5. Współpraca z instytucjami ekonomicznymi działającymi na rynku. 1. Zwiększenie zainteresowania szkołą. 7

8 2. Zespół szkół posiada pozytywny wizerunek w środowisku, rozpowszechnia swoje osiągnięcia. 3. Udział szkoły w spotkaniach, uroczystościach i imprezach lokalnych 4. Bieżące przekazywanie informacji o szkole. 5. Szkoła pozyskuje sojuszników (np. firmy, instytucje społeczne, uczelnie, szkoły) wspierających jej działania. III.Cel główny: Nawiązanie współpracy z firmami zewnętrznymi 1. Diagnozowanie strategii działań promocyjnych. 2. Poszukiwanie firm zainteresowanych współpracą i sponsoringiem. 3. Współpraca z instytucjami ekonomicznymi działającymi na rynku. 1. Zwiększenie zainteresowania szkołą. 2. Szkoła pozyskuje sojuszników wspierających jej działania. IV. Cel główny: Poprawa stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły 1. Racjonalne wykorzystanie już istniejącej bazy, doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt. 2. Stworzenie warunków dogodnych dla dzieci i rodziców. 3. Wykonanie niezbędnych remontów: Rewitalizacja boisk sportowych; Zagospodarowanie terenów szkoły Unowocześnienie wyposażenia sal lekcyjnych; placówki. 4. Pozostałe zadania wymagają pełnej diagnozy stanu technicznego budynku 1. Poprawa jakości i efektów kształcenia oraz warunków funkcjonowania szkoły. 2. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. 3. Wyposażenie szkoły jest właściwie utrzymane i zabezpieczone. 4. Podniesienie estetyki szkoły. 8

9 5. Szkoła posiada obiekty i pracownie dostosowane do obowiązujących obecnie norm unijnych. V. Cel główny: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym 1. Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. 2. Współpraca z instytucjami lokalnymi. 3. Współpraca z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, sołectwem i gminą w działaniach profilaktycznych. 4. Uczestnictwo zaproszonych przedstawicieli środowiska lokalnego w ważniejszych imprezach szkolnych. 5. Dbałość o eksponowanie uczniom treści związanych z życiem i działalnością patronów szkoły. 6. Pozyskiwanie partnerów (sponsorów) w celu wsparcia finansowego działalności szkoły. 1. Rodzice czują się odpowiedzialni za funkcjonowanie placówki i aktywnie wspierają dyrekcję i nauczycieli w procesie wychowawczym. 2. Szkoła efektywnie współpracuje z organami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. 3. Szkoła skutecznie działa w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży. 4. Szkoła ma strategicznych partnerów wspierających szkołę na różnych płaszczyznach (w tym finansowo). VI. Cel główny: Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 1. Współpraca szkoły z różnymi podmiotami gospodarczymi (m.in. firmy, instytucje, stowarzyszenia) w celu uzyskiwania dodatkowych źródeł dochodu. 2. Pozyskiwanie grantów na działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły. 1. Szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe poprzez współpracę z różnymi podmiotami gospodarczymi. 9

10 2. Szkoła bierze udział w różnych projektach pozyskując środki na doposażenie sal lekcyjnych i prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży. Obszar: DYDAKTYKA I. Cel główny: Podniesienie standardu nauczania i uczenia się. 1. Odkrywanie i rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 2. Stworzenie uczniom warunków do osiągania sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych. 3. Dostosowanie programów nauczania oraz form i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych do nowej podstawy programowej. 4. Propagowanie i wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania. 5. Dostosowanie procesu dydaktycznego do możliwości intelektualnych dzieci i ich zainteresowań. 6. Uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych m.in. o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, spotkania z przedstawicielami świata kultury, biznesu, sportu i wybitnymi postaciami związanymi z regionem, szkolenia i wykłady o zróżnicowanej tematyce, imprezy sportowe. 7. Modyfikowanie procesu nauczania położenie nacisku na kształtowanie umiejętności i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 8. Praca z uczniem słabym oraz uzdolnionym indywidualizacja procesu nauczania. 9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz realizowanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 10. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 1. Uczniowie odkrywają i realizują swoje zainteresowania i pasje. 2. Uczniowie zdają na dobrym poziomie egzaminy szkolne. 3. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w przedmiotowych konkursach i zawodach sportowych. 4. Zwiększenie jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych. 10

11 5. Szkoła posiada szkolne zestawy programów nauczania opracowane zgodnie z przepisami prawa, dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów. 6. Zwiększenie ilości godzin lekcyjnych przeprowadzanych zróżnicowanymi metodami nauczania w stosunku do lat poprzednich, ze szczególnym akcentem na nowoczesne metody aktywizujące ucznia i korelację między przedmiotową. 7. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. II. Cel główny: Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do osiągania sukcesu. 1. Stworzenie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych. 2. Intensyfikacja promocji uczniów aktywnych poprzez szersze stosowanie nagród przewidzianych w Statucie Szkoły. 3. Organizowanie dni Patronów szkoły przy zaangażowaniu środowisk lokalnych 4. Organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych oraz udział w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 5. Organizowanie szkolnych oraz międzyszkolnych zawodów sportowych. 1. Uczniowie odkrywają swoje zainteresowania i pasje. 2. Uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, identyfikują się z nią, rozwijają swoje talenty i umiejętności. 3. Każde dziecko ma szansę osiągnąć sukces, uzyskać dyplom uznania, nagrodę rzeczową. 4. Dzieci są lepiej przygotowane do dalszego kształcenia. III. Cel główny: Rozwijanie technologii informacyjnej. 1. Doposażenie szkoły w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych technik komputerowych. 2. Podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji umożliwiających stosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. 3. Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych w procesie dydaktycznym. 11

12 1. Zmodernizowane, sprawnie funkcjonujące pracownie wyposażone w tablice interaktywne. 2. Sprawnie działająca sieć komputerowa w szkole ze stałym dostępem Internetu. 3. Zwiększenie liczby nauczycieli z zaawansowanymi umiejętnościami wykorzystania komputera. IV. Cel główny: Rozwijanie umiejętności plastycznych, sportowych, technicznych i manualnych u dzieci. 1. Tworzenie kół zainteresowań. 2. Analiza i diagnoza zainteresowań dzieci na wszystkich szczeblach nauczania. 3. Dostosowanie obiektów szkolnych i sal dydaktycznych. 4. Stworzenie drużyn sportowych reprezentujących szkołę. 5. Pomoc dzieciom w rozwijaniu zróżnicowanych zainteresowań. 1. W szkole funkcjonują koła zainteresowań cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci. 2. Zmodernizowanie, zadbane, dobrze wyposażone obiekty szkolne i sale dydaktyczne. 3. Udział i sukcesy uczniów w licznych zawodach sportowych. 4. Udział i sukcesy uczniów w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Obszar: WYCHOWANIE I OPIEKA I. Cel główny: Wszechstronny rozwój osobowości dziecka w przyjaznej i bezpiecznej placówce. 1. Kształtowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw dzieci w placówce i poza nią. 2. Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego. 12

13 3. Podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo dzieci na terenie Zespołu Szkół i w jego otoczeniu. 4. Rozpoznanie specyficznych potrzeb dzieci i ich rodzin. 5. Promowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych. 6. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi potrzebujących pomocy. 1. Postawy i zachowania uczniów są zgodne z uznanymi powszechnie normami. 2. Uczniowie znają program wychowawczy i profilaktyczny. 3. Przestrzegane są prawa ucznia i przepisy szkolne oraz zasady BHP. 4. Dzieci czują się bezpieczni w szkole. 5. Zmniejsza się liczba przypadków agresji, poprawiają się relacje uczniowskie 6. Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze dzieci oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie. 7. Szkoła wykorzystuje swoje możliwości zaspokajania potrzeb dzieci i ich rodzin. 8. Uczniowie i rodzice włączają się w akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. II. Cel główny: Kreowanie nowoczesnego obywatela Europy przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego kraju. 1. Ukazywanie związków kultury polskiej z europejską. 2. Poznawanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. 3. Kształtowanie postawy patriotyzmu i szacunku dla tradycji i polskości. 4. Propagowanie i pielęgnowanie tradycji szkoły. 1. Uczniowie mają świadomość różnorodności kultury europejskiej. 2. Dzieci znają historię, kulturę i dziedzictwo regionu 3. Udział uczniów w apelach i obchodach świąt państwowych oraz rocznic. 13

14 III. Cel główny: Budowanie pozytywnego klimatu w szkole. 1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. 2. Integrowanie środowiska uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły i rodziców. 3. Aktywizacja uczniów w szkole i poza nią poprzez zaangażowanie ich w życie szkoły. 4. Stwarzanie w szkole atmosfery dialogu i wzajemnego zaufania. 5. Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole poprzez urozmaicenie aranżacji wnętrz oraz terenów przyszkolnych. 1. Postrzeganie szkoły, jako przyjaznej uczniowi, o odpowiednich dwustronnych relacjach: uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic. 2. Środowisko szkolne jest zintegrowane. 3. Zadbane i dobrze zaaranżowane wnętrze szkoły i teren wokół niej. 4. Uczniowie i nauczyciele czują się odpowiedzialni za miejsce swojej pracy i nauki. IV. Cel główny: Rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym na różnych płaszczyznach działalności szkoły. 1. Stworzenie systemu współpracy z rodzicami. 2. Integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła-dom. 3. Edukacja rodziców w związku z problemami dzieci i młodzieży. 1. Rodzice znają organizację szkoły i aktualne przepisy oświatowego. 2. Nauczyciele przestrzegają harmonogramu spotkań z rodzicami, dbają o dobry i rzeczowy kontakt. 3. Rodzice angażują się w prace szkoły, współorganizują imprezy szkolne i w nich uczestniczą. 4. Wychowawcy mają dobry kontakt z rodzicami wychowanków 14

15 IV. Podsumowanie Wraz z postępem cywilizacyjnym zmienia się poziom życia społeczeństwa, w tym także system oświaty. Szkoła staje się instytucją, która ma kilka grup klientów. Pierwsza grupa to dzieci. Oczekują oni, że zdobędą tutaj wiedzę i umiejętności oraz wszechstronnie rozwiną swoją osobowość. Druga grupa to rodzice, którzy liczą na odpowiednią opiekę i dobrą edukację swojego dziecka, która wpłynie pozytywnie na jego rozwój w przyszłości. Kolejna grupa to nauczyciele, którzy oczekują satysfakcji zawodowej, własnego rozwoju i zadowolenia finansowego. Ostatnią grupę stanowią partnerzy szkoły, sponsorzy, instytucje, firmy, poradnie, wyższe uczelnie itp., bez których współczesna edukacja nie mogłaby funkcjonować. Chciałbym, aby każda z tych grup czuła się w Zespole Szkół w Przegini spełniona, a ich oczekiwania zostały zrealizowane. Tworzenie i realizacja koncepcji działalności szkoły obejmuje całokształt podejmowanych w szkole działań, zarówno pedagogicznych jak i administracyjnych oraz gospodarczych. Taka w pełni dojrzała koncepcja powstaje stopniowo. Sukces w tym zakresie zależy nie tylko od uzdolnień twórczych jak również od nabytych umiejętności dyrektora. Jednak żaden z powyższych celów nie zostanie zrealizowany bez odpowiedniego zaangażowania, chęci i motywacji, którymi ja, jako dyrektor mogę zarazić innych pracowników. Czuwając nad realizacją stworzonej koncepcji pracy szkoły będę zatem rozwijać następujące umiejętności: Nadzoru i ewaluacji tworzonych przez nauczycieli programów nauczania Modernizowania w placówce wewnętrznego systemu oceniania (odrębnego w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum) Posługiwania się różnymi mechanizmami ewaluacji, kontroli i wspomagania w pracy poszczególnych nauczycieli Pozyskiwania pozabudżetowych środków Promowania szkoły i osiągnięć jej uczniów Moim celem jest tworzenie. Moim pragnieniem jest, aby szkoła była drugim domem. Nie tylko dla uczniów, ale także i dla nauczycieli. Chciałbym, aby zarządzany przeze mnie zespół szkół był miejscem tętniącym życiem, w którym każdego tygodnia dzieje się coś 15

16 dobrego i ciekawego. Gdzie dzieci i młodzież w pełni będą miały możliwość wykorzystywania swoich zdolności, rozwijania zainteresowań i pasji oraz będą osiągać sukcesy. Chciałbym, żeby szkoła była miejscem, gdzie spełniają się marzenia, choćby te najskromniejsze. Mam nadzieję, że podołam tym wyzwaniom i stworzę placówkę, w której będzie pracował zespół ludzi silnie zmotywowanych, identyfikujących się z celami szkoły, a uczniowie będą opuszczać nasze mury w pełni usatysfakcjonowani i chętni do współpracy. 16

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH Motto szkoły Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH 2013-2016 Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Misja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2

Zatwierdza się koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała nr 000.14.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej z dnia 18 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE

KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE Motto szkoły: Sport to pasja, nauka to wolność 1 I. MISJA Nasza szkoła jest placówką stale rozwijającą się, gotową do prowadzenia ciekawych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu Misja szkoły Dobrze uczyć każdego ucznia, dążyć do jego harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Wizja Szkoła

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY? Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W.

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W. Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W. Edwards Deming, Cel tworzenie szkoły skutecznej w nauczaniu i wychowaniu. Bezpiecznej,

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach 2015-2020 1. Misja Zespołu Szkół w Wolbromiu Szkoła stwarza naszemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy, którą potrafi wykorzystać

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 w GDAŃSKU w latach 2011 2016 1 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018 Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku na lata 2014-2018 po ewaluacji wrzesieo 2015 Spis treści I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Bruszewo, dn. 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Koncepcja funkcjonowania w latach 2015-2018 Organ prowadzący: Wiesław Woźniak Informacje o szkole 2015/2016 Około 124 uczniów, w 6 oddziałach, 22 nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W JUDZIKACH. Aktualizacja na lata szkolne 2004-2007

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W JUDZIKACH. Aktualizacja na lata szkolne 2004-2007 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W JUDZIKACH Aktualizacja na lata szkolne 2004-2007 Judziki, 01 października 2004 Program Rozwoju Szkoły został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty, art. 41,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. Opracowały: mgr Beata Kołdej mgr Karolina Wiśniewska mgr

Bardziej szczegółowo