ANALIZA FINANSÓW OŚWIATY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FINANSÓW OŚWIATY"

Transkrypt

1 RAPORT ANALIZA FINANSÓW OŚWIATY NA TERENIE GMINY I MIASTA WOJNICZ Autor: Krzysztof Nowak luty S t r o n a

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ OŚWIATY OPIS I SPECYFIKA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA TENDENCJE DEMOGRAFICZNE W GMINIE MIASTA WOJNICZ SYSTEM FINANSOWANIA LOKALNEJ OŚWIATY ALGORYTM PODZIAŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ ZA ROK II. ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA OŚWIATY W GMINIE MIASTA WOJNICZ ANALIZA WYDATKÓW NA LOKALNĄ OŚWIATĘ ZADANIA PRZEDSZKOLNE ZADANIA SZKOLNE POZOSTAŁE ZADANIA PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ WEWNĄTRZ GMINY MIASTA WOJNICZ OCENA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY PROGNOZA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY W LATACH NA ROKU BAZOWYM ANALIZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ III. WNIOSKI OPTYMALIZACYJNE I NAPRAWCZE ZMIANA SIECI SZKÓŁ ZMIANA PODEJŚCIA W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI OŚWIATOWYMI NOWY SPOSÓB KONSTRUOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OŚWIATOWYMI S t r o n a

3 WSTĘP Optymalizacja wydatków w oświacie jest jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoją obecnie samorządy. Konieczność takich działań jest wymuszona nie tylko niżem demograficznym, ale również brakiem zabezpieczenia przez budżet państwa środków finansowych adekwatnych do skali prowadzonych przez JST zadań oświatowych, w tym obowiązku spełnienia przez nich średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli. Odpowiedzią na powyższe jest ten oto raport, który należy traktować jako zaczątek wspólnej dyskusji ku wskazaniu propozycji dalszych rozwiązań naprawczych i optymalizacyjnych w tutejszej oświacie, a których realizacja przyczyni się do zmniejszenia obciążeń finansowych w budżecie samorządu bez uszczerbku na warunkach kształcenia dzieci i uczniów. Osiągnięcie tego nie będzie jednak możliwe bez wzajemnej współpracy pomiędzy samorządem, środowiskiem nauczycielskim a społecznością lokalną. Opis, diagnoza i analiza poszczególnych badanych obszarów zostały przeprowadzone na podstawie uzyskanych od służb finansowych Urzędu Gminy materiałów badawczych, ich opracowań oraz możliwości weryfikacyjnych i porównawczych. Niniejszy raport miał na celu dokonanie rzetelnej analizy kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Wojnicz, zadań jakie nałożono w tym względzie na samorząd, a przede wszystkim sposobów jej finansowania. Jednocześnie obiektem moich badań stały się procesy jakie zachodzą przy naliczaniu subwencji oświatowych dla JST, sposobach jej podziału oraz rentowność jednostek oświatowych w relacji do otrzymywanej subwencji oświatowej. Celem raportu było również wskazanie propozycji rozwiązań naprawczych, których realizacja przyczyni się do optymalizacji wydatków w oświacie. 3 S t r o n a

4 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ OŚWIATY 1. OPIS I SPECYFIKA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Do zadań oświatowych Gminy Miasta Wojnicz należy prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Aktualnie samorząd w ramach zadań przedszkolnych prowadzi na terenie miasta i gminy 5 przedszkoli i 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza łącznie 432 dzieci, w tym 131 do oddziałów przedszkolnych. Tabela 1. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 Przedszkola 1. Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich 2. Przedszkole Publiczne w Grabnie 3. Przedszkole Publiczne w Łoponiu 4. Przedszkole Publiczne w Wielkiej Wsi 5. Przedszkole Publiczne w Wojniczu Oddziały przedszkolne 1. przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach 2. przy Szkole Podstawowej w Wojniczu 3. przy Szkole Podstawowej w Milówce Jednocześnie samorząd jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, w których naukę podejmuje łącznie 1453 uczniów, w tym 516 na poziomie gimnazjalnym. Szkoły podstawowe Tabela 2. Wykaz szkół i gimnazjów w roku szkolnym 2011/ Szkoła Podstawowa w Grabnie w ramach Zespołu Szkół 2. Szkoła Podstawowa w Olszynach w ramach Zespołu Szkół 3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkół 4. Szkoła Podstawowa w Wojniczu 5. Szkoła Podstawowa w Milówce 6. Szkoła Podstawowa w Łoponiu 7. Szkoła Podstawowa w Biadolinach Radłowskich w ramach Zespołu Szkół Gimnazja 1. Gimnazjum w Grabnie w ramach Zespołu Szkół 2. Gimnazjum w Olszynach w ramach Zespołu Szkół 3. Gimnazjum w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkół 4. Gimnazjum w Wojniczu 5. Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich w ramach Zespołu Szkół 4 S t r o n a

5 1.1. PRZEDSZKOLA Do 5 przedszkoli i 3 oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 432 dzieci. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego jest to o 12 dzieci więcej. Liczba oddziałów pozostała na niezmienionym poziomie. Najmniejsza liczba dzieci na oddział występuje w oddziale przedszkolnym przy SP w Milówce, w którym jest średnio 7,5 dzieci na oddział. Spośród przedszkoli najniższa średnia liczba dzieci w oddziale tj. 16,50 pojawia się w Łoponiu. Nazwa placówki Tabela 3. Zestawienie liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych i 2010/2011 i 2011/2012 r. szk. 2010/2011 Liczba dzieci r. szk. 2011/2012 Liczba oddziałów r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 Średnia liczba dzieci na oddział r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 PP w Biadol. Radłowsk ,50 26,00 PP w Grabnie ,50 27,00 PP w Łoponiu ,50 16,50 PP w Wielkiej Wsi ,00 22,50 PP w Wojniczu ,00 29,25 Razem: ,92 25,08 OP przy SP w Olszynach ,00 22,00 OP przy SP w Wojniczu ,00 23,50 OP przy SP w Milówce ,00 7,50 Razem: ,00 18,71 Ogółem: ,11 22,74 Wykres 1. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/ PP w Biadol. Radłowsk. PP w Grabnie PP w Łoponiu PP w Wielkiej Wsi PP w Wojniczu OP przy SP w Olszynach OP przy SP w Wojniczu OP przy SP w Milówce r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/ S t r o n a

6 Na podstawie danych z SIO na dzień r. liczba nauczycieli zatrudnionych w 5 przedszkolach wynosi 29 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 22,53. Pełnozatrudnionych nauczycieli jest 21 osób. Poniżej struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego i kwalifikacji. Poziom kwalifikacji zgodnie z tabelą zaszeregowania Razem Tabela 4. Struktura zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach (bez oddziałów przedszkolnych) wg stopni i kwalifikacji na terenie Gminy Miasta Wojnicz na dzień r. Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby pełnozatrudnieni 4,00 4,00 3,00 3,00 8,00 8,00 15,00 15,00 niepełnozatrudnieni 0,09 1,00 0,05 1,00 0,59 2,00 0,49 2,00 0,31 2,00 1,53 8,00 pełnozatrudnieni 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 1,00 1,00 1,00 1,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 4,00 4,00 11,00 11,00 21,00 21,00 niepełnozatrudnieni 0,09 1,00 0,05 1,00 0,59 2,00 0,49 2,00 0,31 2,00 1,53 8,00 Razem 22,53 29,00 W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach spadła o 3,88 etatu. Stopnie awansu zawodowego Tabela 5. Zestawienie zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach (bez oddziałów przedszkolnych) wg stopni awansu zawodowego na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 (-+) spadek/wzrost 2010/2011 w relacji do 2009/ /2012 w relacji do 2010/2009 etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby bez stopnia 0,00 0,00 0,45 1,00 0,09 1,00 0,45 1,00-0,36 0,00 stażysta 2,50 3,00 2,50 3,00 0,05 1,00 0,00 0,00-2,45-2,00 kontraktowy 4,76 8,00 7,64 10,00 6,59 8,00 2,88 2,00-1,05-2,00 mianowany 7,81 12,00 4,56 7,00 4,49 6,00-3,25-5,00-0,07-1,00 dyplomowany 9,09 10,00 11,26 14,00 11,31 13,00 2,17 4,00 0,05-1,00 Razem: 24,16 33,00 26,41 35,00 22,53 29,00 2,25 2,00-3,88-6,00 6 S t r o n a

7 1.2. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA Do szkół podstawowych na obszarze Gminy Miasta Wojnicz wg stanu na dzień r. uczęszcza 937 uczniów. Jest to o 19 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011. Największy spadek uczniów wystąpił w szkołach podstawowych w Wojniczu, Biadolinach Radłowskich i Grabnie. W dwóch pierwszych o 9 uczniów, w trzeciej o 8. Największy przyrost z kolei w Szkole Podstawowej w Olszynie o 6 uczniów. W gimnazjach również zanotowano spadek liczby uczniów w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego. Dziś w gimnazjach edukację pobiera 516 uczniów. W poprzednim roku szkolnym było ich 529. Średnia liczba uczniów w oddziale w szkołach podstawowych wynosi w obecnym roku szkolnym 16,44. W ujęciu średniorocznym za 2011 rok jest to 16,28 uczniów na oddział. Najniższa średnia liczba uczniów na oddział występuje w szkołach podstawowych w Milówce i Łoponiu. Odpowiednio w obecnym roku szkolnym 5,50 i 7,67, z kolei w ujęciu średniorocznym 5,28 i 7,67. Na poziomie gimnazjalnym średnia liczba uczniów w oddziale wynosi aktualnie 19,11, średniorocznie zaś 18,96. Najniższa średnia ilość uczniów na oddział pojawia się w gimnazjach w Wielkiej Wsi i Olszynach odpowiednio 15,67 i 16. W ujęciu średniorocznym odpowiednio 15,00 i 17,78. 7 S t r o n a

8 Tabela 6. Zestawienie liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 Nazwa placówki Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów na oddział (- +) spadek/wzrost średniej liczby uczniów na oddział r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/ /2011 w relacji do 2009/ /2012 w relacji do 2010/2011 SP w Grabnie ,33 12,50 11,17-0,83-1,33 SP w Olszynach ,33 17,50 18,50-0,83 1,00 SP w Wielkiej Wsi ,17 17,33 17,17-0,83-0,17 SP w Wojniczu ,75 21,13 22,71 0,38 1,58 SP w Milówce ,83 5,17 5,50-0,67 0,33 SP w Łoponiu ,33 7,67 7,67-0,67 0,00 SP w Biadolinach Radłowskich ,00 18,17 16,67-1,83-1,50 Razem: ,70 16,20 16,44-0,50 0,24 Gim. w Grabnie ,33 20,00 18,00-2,33-2,00 Gim. w Olszynach ,67 18,67 16,00 0,00-2,67 Gim. w Wielkiej Wsi ,33 14,67 15,67-1,67 1,00 Gim. w Wojniczu ,71 19,50 20,53 0,79 1,03 Gim. w Biadolinach Radłowskich ,00 19,00 19,67-1,00 0,67 Razem: ,97 18,89 19,11-0,07 0,22 8 S t r o n a

9 Wykres 2. Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/ ,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 SP w Grabnie SP w Olszynach SP w Wielkiej Wsi SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu SP w Biadol. Radłowsk. Gim. w Grabnie Gim. w Olszynach Gim. w Wielkiej Wsi Gim. w Wojniczu Gim. w Biadol. Radłowsk. r. szk. 2009/ ,33 18,33 18,17 20,75 5,83 8,33 20,00 22,33 18,67 16,33 18,71 20,00 r. szk. 2010/ ,50 17,50 17,33 21,13 5,17 7,67 18,17 20,00 18,67 14,67 19,50 19,00 r. szk. 2011/ ,17 18,50 17,17 22,71 5,50 7,67 16,67 18,00 16,00 15,67 20,53 19,67 9 S t r o n a

10 Nazwa placówki Tabela 7. Zestawienie średniorocznej liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach 2010 i 2011 Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnioroczna liczba uczniów Średnioroczna liczba oddziałów Średnioroczna liczba uczniów na średnioroczną liczbę oddziałów r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/ SP w Grabnie ,33 72,33 6,00 6,00 13,06 12,06 SP w Olszynach ,33 107,00 6,00 6,00 18,06 17,83 SP w Wielkiej Wsi ,33 103,67 6,00 6,00 17,89 17,28 SP w Wojniczu ,00 483,00 23,67 22,33 20,87 21,63 SP w Milówce ,67 31,67 6,00 6,00 5,61 5,28 SP w Łoponiu ,67 46,00 6,00 6,00 8,11 7,67 SP w Biadolinach Radłowskich ,33 106,00 6,00 6,00 19,39 17,67 Razem: ,67 949,67 59,67 58,33 16,54 16,28 Gim. w Grabnie ,67 58,00 3,00 3,00 21,56 19,33 Gim. w Olszynach ,00 53,33 3,00 3,00 18,67 17,78 Gim. w Wielkiej Wsi ,33 45,00 3,00 3,00 15,78 15,00 Gim. w Wojniczu ,00 310,67 16,67 15,67 18,96 19,83 Gim. w Biadolinach Radłowskich ,00 57,67 3,00 3,00 19,67 19,22 Razem: ,00 524,67 28,67 27,67 18,94 18,96 10 S t r o n a

11 Wykres 3. (- +) Spadek/Wzrost średniorocznej liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na średnioroczny oddział w latach ,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00-2,50 SP w Grabnie SP w Olszynach SP w Wielkiej Wsi SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu SP w Biadol. Radłowsk. Gim. w Grabnie Gim. w Olszynach Gim. w Wielkiej Wsi Gim. w Wojniczu Gim. w Biadol. Radłowsk. (-+) spadek/wzrost -1,00-0,22-0,61 0,75-0,33-0,44-1,72-2,22-0,89-0,78 0,87-0,44 11 S t r o n a

12 W szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wojnicz na dzień r. zatrudnionych jest 202 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty daje 166,78 etatu. Pełnozatrudnionych nauczycieli jest 146. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba etatów nauczycieli zmniejszyła się o 5,39. Poziom kwalifikacji zgodnie z tabelą zaszeregowania Razem Tabela 8. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach publicznych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) wg stopni i kwalifikacji na terenie Gminy Miasta Wojnicz na dzień r. Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby pełnozatrudnieni 2,00 2,00 13,00 13,00 25,00 25,00 98,00 98,00 138,00 138,00 niepełnozatrudnieni 3,14 6,00 4,23 9,00 3,99 10,00 7,14 26,00 18,50 51,00 pełnozatrudnieni 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 7,00 7,00 niepełnozatrudnieni 0,94 3,00 0,56 1,00 1,50 4,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 niepełnozatrudnieni 0,78 1,00 0,78 1,00 pełnozatrudnieni 1,00 1,00 1,00 1,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 2,00 2,00 15,00 15,00 29,00 29,00 100,00 100,00 146,00 146,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 4,86 10,00 4,23 9,00 4,55 11,00 7,14 26,00 20,78 56,00 Razem 166,78 202,00 Stopnie awansu zawodowego Tabela 9. Zestawienie zatrudnienia nauczycieli w szkołach publicznych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) wg stopni awansu zawodowego na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 (-+) spadek/wzrost 2010/2011 w relacji do 2009/ /2012 w relacji do 2010/2009 etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby bez stopnia 0,78 2,00 0,56 1,00 0,00 0,00-0,22-1,00-0,56-1,00 stażysta 6,72 13,00 4,95 10,00 6,86 12,00-1,77-3,00 1,91 2,00 kontraktowy 29,89 39,00 24,95 35,00 19,23 24,00-4,94-4,00-5,72-11,00 mianowany 35,95 50,00 34,55 45,00 33,55 40,00-1,40-5,00-1,00-5,00 dyplomowany 100,45 123,00 107,16 132,00 107,14 126,00 6,71 9,00-0,02-6,00 Razem: 173,79 227,00 172,17 223,00 166,78 202,00-1,62-4,00-5,39-21,00 12 S t r o n a

13 2. TENDENCJE DEMOGRAFICZNE W GMINIE MIASTA WOJNICZ Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2012/2013 do 2017/2018 została sporządzona przy założeniu, że ruch uczniowski odbywać się będzie wyłącznie wg przynależności do danego obwodu. Rozkład liczebny uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych i gimnazjach przeprowadzono na podstawie statystyki urodzeń z podziałem na sołectwa z uwzględnieniem obowiązującej rejonizacji. Poniżej przedstawiono wykaz liczby urodzeń w latach z podziałem na sołectwa. Największy przyrost urodzeń wystąpił w 2009 roku, w którym na terenie całej Gminy urodziło się 164 dzieci. Najmniejszy przyrost wystąpił w roku 2007 oraz 2005 i Odpowiednio 118 i po 139 dzieci. Sołectwo Tabela 10. Liczba urodzonych dzieci w latach z terenu Gminy Miasta Wojnicz Rok urodzenia Biadoliny Radłowskie Dębina Łętowska Dębina Zakrzowska Grabno Isep Łopoń Łukanowice Milówka Olszyny Rudka Sukmanie Wielka Wieś Więckowice Zakrzów Wojnicz Razem Poniższą prognozę przeprowadzono z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od 1 września 2014 r. 27 stycznia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata - z 2012 r. na 2014 r. - wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada: 13 S t r o n a

14 przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice, objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześcioletnich od 1 września 2014 roku. Oznacza to, że dzieci urodzone w 2008 roku i w latach kolejnych będą rozpoczynały naukę w szkole w wieku sześciu lat, dzieci pięcioletnie nadal będą objęte obowiązkiem uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym, dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie rozpoczną nauki w szkole w wieku sześciu lat, będą nadal uczęszczać do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach. Ponadto w prognozie roku szkolnego 2012/2013 dla klas I szkół podstawowych liczba uczniów została pomniejszona o uczniów z rocznika 2005, którzy rozpoczęli za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych naukę w klasach I w roku szkolnym 2011/2012. Tabela 11. Wykaz liczby dzieci z rocznika 2005, które rozpoczęły naukę w klasach I w roku szkolnym 2011/2012 Dzieci z rocznika Nazwa szkoły 2005 w klasach I SP w Grabnie 0 SP w Olszynach 2 SP w Wielkiej Wsi 1 SP w Wojniczu 14 SP w Milówce 0 SP w Łoponiu 1 SP w Biadolinach Radłowskich 4 Razem: 22 Jednocześnie w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 prognozowana liczba uczniów nie uwzględnia sześciolatków (odpowiednio z roczników 2006 i 2007), którzy za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą rozpocząć naukę o rok wcześniej. 14 S t r o n a

15 Nazwa jednostki Typ szkoły Tabela 12. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2012/ /2015 z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od r. 2011/2012 stan obecny 2012/ / /2015 sześciolatki do szkół Klasa Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. ZSPiG w Grabnie SP Gim ZSPiG w Olszynach SP Gim ZSPiG w Wielkiej Wsi SP Gim ZSPiG w Biadolinach Radłowskich SP Gim SP w Wojniczu SP SP w Milówce SP SP w Łoponiu SP Gim. w Wojniczu Gim Ogółem SP Gim S t r o n a

16 Nazwa jednostki Tabela 13. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2015/ /2018 z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od r. Typ szkoły 2015/ / /2018 Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. ZSPiG w Grabnie SP Gim ZSPiG w Olszynach SP Gim ZSPiG w Wielkiej Wsi SP Gim ZSPiG w Biadolinach Radłowskich SP Gim SP w Wojniczu SP SP w Milówce SP SP w Łoponiu SP Gim. w Wojniczu Gim Ogółem SP Gim S t r o n a

17 1200 Wykres 4. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2011/ /2018 bez i z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od r / / / / / / /2018 SP SP z uwzględnieniem pójścia sześciolatków od 1 września 2014 r. Gim. Typ szkoły 2011/ / / / / / /2018 I. SP II. SP z uwzględnieniem pójścia sześciolatków od 1 września 2014 r III. Gim (-+) różnica w liczbie uczniów w SP (wiersz II. wiersz I.) S t r o n a

18 3. SYSTEM FINANSOWANIA LOKALNEJ OŚWIATY 3.1. ALGORYTM PODZIAŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest corocznie jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Naliczanie subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez daną JST, skorygowanych o wagi dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) oraz wskaźnika korygującego Di. Otrzymana w ten sposób liczba uczniów przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy standard A podziału subwencji. Dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone są w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i stanowią podstawę naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z obowiązującym algorytmem całkowita kwota części oświatowej (SO) należna Wojniczowi składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC): SO SOA SOB SOC gdzie: SO - część oświatowa dla Gminy Miasta Wojnicz SOA - kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych SOB - kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych SOC - kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych Dla Gminy Miasta Wojnicz będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja oraz inne placówki funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up,i) w bazowym roku szkolnym, według wzoru: U U r, i Uu, i Uz i Di p, i, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 18 S t r o n a

19 Up,i - przeliczeniowa liczba uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz w bazowym roku szkolnym, Ur,i - statystyczna liczba uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września, obliczana według wzoru: U r, i Sa, i 0,7 Sb, i 0, 35 Sc, i gdzie: Sa,i - oznacza liczbę uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży, a także słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym Sb,i - oznacza liczbę uczniów szkół publicznych dla dorosłych, a także słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym Sc,i - oznacza liczbę uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych Uu,i - uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru: U u, i P11 N1, i P2 N 2, i... P27 N 27, i gdzie: P1 do P27 oznaczają wagi określone w rozporządzeniu, N1 do N25 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz Uz,i - przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru: U z, i P28 N 28, i P29, i N 29, i... P41 N 41, i gdzie: P28 do P41 oznaczają wagi określone w rozporządzeniu, N28 do N41 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz Di - wskaźnik korygujący dla Gminy Miasta Wojnicz, obliczany według wzoru: D i Wr ( 1 Wr) Wa, i 19 S t r o n a

20 określany odrębnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: Wr - średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o wartości 0,2 Wa,i - płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina MiastA Wojnicz, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do mieszkańców, obliczany według Pks Ws, i Pkk Wk, i Pkm Wm, i Pkd Wd, i Lw, Wa, i 1 R Pks Ws, k Pkk Wk, k Pkm Wm, k Pkd Wd, k Li wzoru: gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: Pks, Pkk, Pkm, Pkd - średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiednio dla stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, Ws,i, Wk,i, Wm,i, Wd,i - wskaźniki określające udział liczby etatów nauczycieli w Ws,k, Wk,k, Wm,k, Wd,k - danym stopniu awansu zawodowego w ogólnej liczbie etatów nauczycieli na terenie Gminy Miasta Wojnicz odpowiednio dla stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, wskaźniki określające udział liczby etatów nauczycieli w danym stopniu awansu zawodowego w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju odpowiednio dla stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, R - waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do mieszkańców, uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia - wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o wartości 0,12, Lw,i - łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do mieszkańców na terenie Gminy Miasta Wojnicz, ustalona na i 20 S t r o n a

21 Li - podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września, łączna liczba uczniów szkół na terenie Gminy Miasta Wojnicz, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ ZA ROK 2011 Gmina Miasta Wojnicz podobnie jak inne samorządy otrzymuje subwencję oświatową na zadania szkolne i pozaszkolne. Do zadań szkolnych w wojnickim samorządzie finansowanych z budżetu państwa należą zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów, a także jednostka ekonomiczno-administracyjna (GZEAS) obsługująca jednostki oświatowe. Do zadań pozaszkolnych należą z kolei zadania obejmujące m.in. edukację i wychowanie dzieci niepełnosprawnych w tutejszych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, prowadzenie bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów, udzielanie pomocy materialnej dla uczniów. Jednocześnie kwota subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicz obejmuje m.in.: finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wojnicza, finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy wymienionej w 1 ust. 2 pkt 5, finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem, dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy KN oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi, finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w 1 ust. 1, finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, 21 S t r o n a

22 Na działalność oświatową, o której mowa wyżej Gmina Miasta Wojnicz w 2011 roku otrzymało z budżetu państwa kwotę części oświatowej subwencji w wysokości zł. Na zadania szkolne (SOA + SOB) samorząd otrzymał kwotę zł. Z tytułu wag przeliczeniowych wojnicki magistrat w ramach zadań szkolnych otrzymał kwotę zł, w tym na wagę P1 kwotę zł. Na zadania pozaszkolne Wojnicz otrzymał zł. Poniżej metryczka subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicz za 2011 rok. 22 S t r o n a

23 Tabela 14. Metryczka subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicz za 2011 rok Kategoria uczniów/wychowanków Uczn./Wych. Waga Uczniowie przeliczeniowi (kol. 2x3xDi) Kwota (kol. 4xbon A) ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież , ,64 Razem zadania szkolne SOA 1485 X 1679, ,64 P1 - Ucz. szkół podstaw. i gimn. zlokaliz. na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk ,38 638, ,44 P2 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 2 1,4 3, ,31 P4 - Ucz. niepełnosprawni 5 3,6 20, ,01 P5 - Ucz. niepełnosprawni 8 9,5 85, ,48 P26 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 529 0,04 23, ,96 Razem zadania szkolne SOB X X 771, ,20 ZADANIA POZASZKOLNE P28 - Wych. niepełn. w przedszk. bez autyzmu i sprz , ,45 P36 - Wych. Ośr. Rewalid.-Wych. 1 9,5 10, ,56 P38 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 2 0,84 1, ,99 P39 - Zadania pozaszkolne gminne ,001 1, ,64 Razem zadania szkolne SOB X X 18, ,63 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 2470, Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 4717,0119 Wskaźnik korygujący Di 1, S t r o n a

24 II. ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA OŚWIATY W GMINIE MIASTA WOJNICZ 1. ANALIZA WYDATKÓW NA LOKALNĄ OŚWIATĘ 1.1. ZADANIA PRZEDSZKOLNE Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Miasta Wojnicz. Pomimo, że przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wojnicz, objęte są ustawą o systemie oświaty i obowiązuje w nich Karta Nauczyciela, nie są finansowane podobnie jak szkoły ze subwencji oświatowej, lecz z dochodów własnych gminy. Kwota na dziecko w poszczególnych placówkach przedszkolnych będzie w głównej mierze determinowana strukturą zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego. Im więcej dyplomowanych i mianowanych nauczycieli tym większe koszty funkcjonowania przedszkoli. Najbardziej niekorzystną dla Gminy strukturę stopni awansu nauczycieli, z punktu widzenia kosztów na dziecko mają placówki w Łoponiu i Wojniczu. Gmina Miasta Wojnicz za rok budżetowy 2011 z własnych środków dołożyła do funkcjonowania przedszkoli kwotę ,16 zł. Kwota ta uwzględnia wypłacone w 2012 roku zaległe zobowiązania wymagalne w wysokości 1.408,76 zł oraz saldo dodatków uzupełniających za rok 2010 wypłacone w styczniu 2011 i za rok 2011 wypłacone w styczniu Wydatki w przedszkolach na ucznia średniorocznego i dostępność przedszkola (godziny funkcjonowania) są poza placówką w Łoponiu, bardzo do siebie zbliżone. 24 S t r o n a

25 Wykres 5. Rozkład % stopni awansu zawodowego nauczycieli w danym przedszkolu do liczby nauczycieli ogółem w ujęciu średniorocznym za 2011 rok 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany PP w Biadol. Radłowsk. 0,00% 7,54% 47,25% 0,00% 45,21% PP w Grabnie 0,00% 0,61% 37,58% 36,36% 25,45% PP w Łoponiu 0,00% 0,00% 0,00% 61,92% 38,08% PP w Wielkiej Wsi 8,41% 0,00% 38,23% 27,87% 25,49% PP w Wojniczu 0,00% 13,12% 26,25% 0,52% 60,10% Ogółem 1,31% 6,70% 29,02% 18,06% 44,90% 25 S t r o n a

26 Wykres 6. Wydatki Gminy Miasta Wojnicz w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne w przedszkolach w roku budżetowym , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 749,01 PP w Biadol. Radłowsk. 796,44 847,65 633,80 PP w Grabnie PP w Łoponiu PP w Wielkiej Wsi PP w Wojniczu Wydatki JST w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne i dostępność przedszkola Nazwa placówki Średnior. liczba dzieci w 2011 roku Wykonanie wydatków wg sprawozdawcz. Rb za rok 2011 Dodatek uzupełniający do średnich ustawowych nauczycieli za 2010 r. wypłacony w 2011 r. za 2011 r. wypłacony w 2012 r. Zobowiąz. wymagalne za rok 2011 Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok 2011: kol. 3 + (kol. 5 - kol. 4) + kol. 6 Odpłatność I-XII 2011 Wydatki JST na utrzymanie przedszkoli (kol. 7 - kol. 8) Dostępność przedszk. - liczba godzin dziennie Wydatki JST w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne i dostępność przedszkola PP w Biadol. Radłowsk. 51, , , ,44 689, , , ,03 9,00 749,01 PP w Grabnie 46, , , ,01 0, , , ,06 9,00 633,80 PP w Łoponiu 35, , , ,99 719, , , ,91 9, ,49 PP w Wielkiej Wsi 47, , , ,28 0, , , ,19 9,00 796,44 PP w Wojniczu 111, , , ,61 0, , , ,97 10,00 847,65 Razem: 291, , , , , , , ,16 9,20 831,22 26 S t r o n a

27 Ogółem na wynagrodzenia w przedszkolach za rok 2011 po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych i salda dodatków uzupełniających za rok 2010 wypłaconych w 2011 i za rok 2011 wypłaconych w 2012 wydatkowano kwotę ,19 zł. Wydatki rzeczowe ujęte w poniższej analizie nie obejmują: 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), 4170 (wynagrodzenia bezosobowe), 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Ich wykonanie za rok 2011 wyniosło ,53 zł. Tabela 15. Wydatki w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w roku budżetowym 2011 Nazwa placówki Wykonanie wydatków za rok 2011 w tym: wynagrodzenia pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe PP w Biadol. Radłowsk , , , ,84 PP w Grabnie , , , ,26 PP w Łoponiu , , , ,55 PP w Wielkiej Wsi , , , ,64 PP w Wojniczu , , , ,24 Razem: , , , ,53 Tabela 16. Roczne wydatki na 1 dziecko średnioroczne w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w roku budżetowym 2011 Nazwa placówki w tym: Wydatki JST w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne i dostępność przedszkola wynagrodzenia pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe PP w Biadol. Radłowsk. 647,93 183,77 106,17 PP w Grabnie 576,42 159,39 89,99 PP w Łoponiu 984,96 164,51 78,99 PP w Wielkiej Wsi 691,93 209,25 137,51 PP w Wojniczu 770,92 176,28 96,12 Razem: 747,58 182,17 103,25 W ramach realizacji zadań przedszkolnych Gmina poniosła również wydatki na działalność związaną z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ogółem wydatki wg sprawozdawczości Rb za rok 2011 wyniosły dla 27 S t r o n a

28 tego zadania ,02 zł. Największy udział w wydatkach ma oddział przedszkolny przy SP w Wojniczu, z kwotą wykonania ,77 zł ZADANIA SZKOLNE Na działalność podstawową obejmującą wydatki rozdziałów (szkoły podstawowe) i (gimnazja) Gmina Miasta Wojnicz za rok 2011 wydatkowała łączną kwotę w wysokości ,29 zł. Kwota ta nie obejmuje wydatków majątkowych, które zostały wykonane na poziomie ,72 zł (SP w Wojniczu). Część wydatkową rozdziałów i pokazano zarówno w ujęciu na poszczególne szkoły jak i jednostki sprawozdawcze (zespoły i szkoły samodzielne). W przypadku analizy wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach, podobnie jak przy zadaniach przedszkolnych kwoty wydatków uwzględniają zobowiązania wymagalne (za 2010 rok zobowiązania wymagalne nie wystąpiły) i saldo dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Z kolei w analizie wydatków w jednostkach sprawozdawczych kwotę wydatków w poszczególnych placówkach dodatkowo urealniono o saldo z tytułu wydatków na uzupełnienia etatów przez nauczycieli w innych jednostkach oświatowych. W stosunku do poprzedniego roku budżetowego całkowita kwota wydatków na oświatę, bez wydatków majątkowych (rozdziały i 80110) wzrosła o ,74 zł. Z analizy wydatków w szkołach wynika, że zdecydowanie największe wydatki na ucznia występują w szkołach podstawowych w Milówce i Łoponiu, w których roczne wydatki na 1 ucznia przekraczają zł. Kwoty na ucznia są na poziomie odpowiednio ,17 zł i ,02 zł. Najtańszą szkołą podstawową jest szkoła w Wojniczu z kwotą na ucznia 6.830,84 zł rocznie. Wśród gimnazjów największe wydatki na ucznia występują w Grabnie z kwotą 9.776,94 zł, najmniejsze z kolei w Wielkiej Wsi z kwotą 7.900,86 zł na ucznia rocznie. W części wydatkowej dotyczącej jednostek sprawozdawczych największe wydatki na ucznia występują w placówkach w Łoponiu i Milówce oraz w Grabnie. W tej część raportu należy podkreślić, że analiza wydatkowa na ucznia w żaden sposób nie powinna być oceniana pod kątem rentowności, bez odniesienia się do kwot subwencji oświatowej, o czym w dalszej części raportu. 28 S t r o n a

29 Tabela 17. Wydatki 2011 w podziale na szkoły podstawowe i gimnazja w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego na terenie Gminy Miasta Wojnicz Nazwa szkoły Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb za rok Dodatek uzupełniający do średnich ustawowych nauczycieli za rok Zobowiąz. wymagalne za rok 2011 Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok: Średnioroczna liczba uczniów w roku Wydatki JST na 1 ucznia średniorocznego kol. 2 - (kol. 5 - kol. 4) 2011 kol. 3 - (kol. 6 - kol. 5) kol kol.8 / kol kol.9 / kol SP w Grabnie , , , , ,92 727, , ,60 78,33 72, , ,73 SP w Olszynach , , , , , , , ,86 108,33 107, , ,46 SP w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,64 107,33 103, , ,24 SP w Wojniczu , , , , , , , ,48 494,00 483, , ,84 SP w Milówce , , , , , , , ,24 33,67 31, , ,17 SP w Łoponiu , , , , , , , ,90 48,67 46, , ,02 SP w Biadol. Radłowsk , , , , ,46 717, , ,51 116,33 106, , ,80 Razem: , , , , , , , ,23 986,67 949, , ,57 Gim. w Grabnie , , , , , , , ,52 64,67 58, , ,94 Gim. w Olszynach , , , , ,24 116, , ,70 56,00 53, , ,64 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , ,55 20, , ,76 47,33 45, , ,86 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,04 316,00 310, , ,39 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , ,82 110, , ,04 59,00 57, , ,38 Razem: , , , , , , , ,06 543,00 524, , ,19 29 S t r o n a

30 Wykres 7. Wydatki Gminy Miasta Wojnicz w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego w podziale na szkoły podstawowe i gimnazja za rok budżetowy , , , , , , , , , ,00 0,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 30 S t r o n a

31 Nazwa placówki Tabela 18. Wydatki 2011 w podziale na jednostki sprawozdawcze w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego na terenie Gminy Miasta Wojnicz Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb za rok Dodatek uzupełniający do średnich ustawowych nauczycieli za rok Saldo w wydatkach z tytułu uzupełnień etatów przez nauczycieli w innych placówk Zobowiązania wymagalne za rok ZSPiG w Grabnie , , , , , , , ,46 ZSPiG w Olszynach , , , , ,42-793,65-967, ,15 ZSPiG w Wielkiej Wsi , , , , ,44 793, , ,41 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , , , , , ,18 828,21 SP w Wojniczu , , , , , , , ,13 SP w Milówce , , , , ,33 0, , ,75 SP w Łoponiu , , , , , , , ,11 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,65 Razem: , , , , ,80 0,00 0, ,87 Nazwa placówki Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełniając., zobowiązań wymag. i salda z tytułu uzupełnień etatów za rok: 2010 kol. 2 + (kol kol. 3 + (kol. 6 - kol. 4) + kol. 7 kol. 5) + kol. 8 + kol. 9 Średnioroczna liczba uczniów w roku Wydatki JST na 1 ucznia średniorocznego ZSPiG w Grabnie , ,93 143,00 130, , ,87 ZSPiG w Olszynach , ,11 164,33 160, , ,66 ZSPiG w Wielkiej Wsi , ,45 154,67 148, , ,92 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , ,73 175,33 163, , ,96 SP w Wojniczu , ,42 494,00 483, , ,19 SP w Milówce , ,93 33,67 31, , ,52 SP w Łoponiu , ,32 48,67 46, , ,29 Gim. w Wojniczu , ,39 316,00 310, , ,29 Razem: , , , , , ,10 31 S t r o n a

32 Wykres 8. Wydatki Gminy Miasta Wojnicz w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego w podziale na jednostki sprawozdawcze za rok budżetowy , , , , , , , , , ,00 0,00 ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w Biadol. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wsi Radłowsk. Wojniczu , , , , , , , , , , , , , , , ,29 32 S t r o n a

33 Ogółem w 2011 roku na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (rozdział 80101) wydatkowano kwotę ,47 zł, a w gimnazjach (rozdział 80110) ,06 zł. Łącznie wynagrodzenia za 2011 rok wzrosły do roku 2010 o prawie 530 tys. zł. Wydatki rzeczowe ujęte w niniejszej analizie nie obejmują: 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), 4170 (wynagrodzenia bezosobowe), 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Łączne wydatki na rzeczówkę wyniosły w 2011 roku ,69 zł. Należy podkreślić, że wydatki rzeczowe w 2011 roku są na bardzo niskim poziomie w stosunku do wykonania w 2010 roku, a dokładnie aż o ,44 zł mniej. Taki stan rzeczy był wymuszony bardzo trudną sytuacją budżetową Gminy Miasta Wojnicz. 33 S t r o n a

34 Nazwa placówki Tabela 19. Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicza w roku budżetowym 2010 i 2011 Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb z uwzględnieniem zobow. wymagaln. i salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli za rok: w tym: Wynagrodzenia Pozostałe wydatki w tym: Wydatki rzeczowe SP w Grabnie , , , , , , , ,22 SP w Olszynach , , , , , , , ,30 SP w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,72 SP w Wojniczu , , , , , , , ,10 SP w Milówce , , , , , , , ,21 SP w Łoponiu , , , , , , , ,27 SP w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,69 Razem: , , , , , , , ,51 Gim. w Grabnie , , , , , , , ,52 Gim. w Olszynach , , , , , , , ,88 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,04 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,73 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,01 Razem: , , , , , , , ,18 34 S t r o n a

35 Nazwa placówki Tabela 20. Roczne wydatki na 1 ucznia średniorocznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i 2011 Wynagrodzenia Wydatki na 1 ucznia średniorocznego w 2011 roku Pozostałe wydatki w tym: Wydatki rzeczowe SP w Grabnie 7 502, , , ,87 762,81 706,76 SP w Olszynach 5 797, , , ,88 619,55 423,93 SP w Wielkiej Wsi 5 699, , , ,92 590,61 546,70 SP w Wojniczu 5 218, , , ,95 536,48 574,68 SP w Milówce , , , , ,85 865,65 SP w Łoponiu , , , , , ,68 SP w Biadol. Radłowsk , , , ,05 879,45 807,21 Razem: 6 201, , , ,42 740,38 622,54 Gim. w Grabnie 7 235, , , ,19 599,12 508,27 Gim. w Olszynach 7 131, , ,49 966,40 738,83 381,73 Gim. w Wielkiej Wsi 6 133, , , ,58 782,73 435,89 Gim. w Wojniczu 7 276, , , ,11 566,24 491,58 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , ,63 749,16 414,94 Razem: 7 111, , , ,00 626,70 469,06 35 S t r o n a

36 Wykres 9. Porównanie wydatków rzeczowych na ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i , , , , ,00 500,00 0,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk ,81 619,55 590,61 536, , ,16 879,45 599,12 738,83 782,73 566,24 749, ,76 423,93 546,70 574,68 865, ,68 807,21 508,27 381,73 435,89 491,58 414,94 36 S t r o n a

37 1.3. POZOSTAŁE ZADANIA Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie działalności podstawowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ale również zadań pozaszkolnych. Należą do nich m.in. koszty działalności m.in. świetlic i stołówek szkolnych, wydatki na finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki obejmujące dowóz dzieci i uczniów, wydatki związane z obsługą GZEAS-u. Kwota wydatków w poniższym zestawieniu nie obejmuje wydatków majątkowych w GZEAS na kwotę ,48 ( 6050) za rok 2010, zaległych zobowiązań wymagalnych w wysokości 7.363,75 za rok 2011 oraz salda z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli świetlicy na kwotę 9.257,21 zł za rok 2010 i ,58 zł za rok Ogółem wykonanie za rok 2011 wyniosło ,92 zł i było niższe od wykonania za rok poprzedni o około 110 tys. zł. Tabela 21. Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za lata 2010 i 2011 Dział Rozdział Treść Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb za rok Dowożenie uczniów do szkół , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - GZEAS , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Stołówki szkolne , , Pozostała działalność , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 514, , Pozostała działalność , , Świetlice szkolne , , Pomoc materialna dla uczniów , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00 Razem: , ,92 37 S t r o n a

38 2. PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ WEWNĄTRZ GMINY MIASTA WOJNICZ Dla potrzeb rzetelnego sporządzenia rentowności szkół podstawowych i gimnazjów dokonano podziału subwencji oświatowej wewnątrz samorządu. Do wyliczeń kwot subwencji oświatowej przypadającej na każdą jednostkę oświatową przyjęto dane z metryczki oświatowej za lata 2010 i 2011 oraz wskaźnik Di odzwierciedlający strukturę zatrudnienia według stopni awansu zawodowego nauczycieli w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011. Przyjęcie wskaźnika korygującego Di było o tyle istotne, że rzutuje on w znaczny sposób na wysokość subwencji, a struktura wykształcenia i stopni awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych jednostkach sprawozdawczo-oświatowych jest różna. Jednocześnie z uwagi na to, że subwencja oświatowa dla Gminy Miasta Wojnicz za lata i 2010 i 2011 zawiera zadania obejmujące dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwoty przypadające na te zadania pomniejszyły kwotę ogółem jaką otrzymał samorząd za dany rok budżetowy. 38 S t r o n a

39 Tabela 22. Zbiorcza subwencja oświatowa dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów (bez dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach) dla Gminy Miasta Wojnicz za 2010 rok Kategoria uczniów/wychowanków Uczn./Wych. Waga Uczniowie przeliczeniowi (kol. 2x3xDi) Kwota (kol. 4xbon A) ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież , ,94 Razem zadania szkolne SOA 1553 X 1744, ,94 P1 - Ucz. szkół podstaw. i gimn. zlokaliz. na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk ,38 662, ,08 P2 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 5 1,4 7, ,91 P3 - Ucz. niepełnosprawni 1 2,9 3, ,83 P4 - Ucz. niepełnosprawni 7 3,6 28, ,07 P5 - Ucz. niepełnosprawni 6 9,5 64, ,97 P26 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 550 0,04 24, ,43 Razem zadania szkolne SOB X X 791, ,28 ZADANIA POZASZKOLNE P28 - Wych. niepełn. w przedszk. bez autyzmu i sprz , ,00 P36 - Wych. Ośr. Rewalid.-Wych. 0 9,5 0, ,00 P38 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 13 0,84 12, ,50 P39 - Zadania pozaszkolne gminne ,001 1, ,89 Razem zadania szkolne SOB X X 14, ,39 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 2549, Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 4364,3937 Wskaźnik korygujący Di 1, Całkowita kwota subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicza w roku zł 39 S t r o n a

40 Tabela 23. Zbiorcza subwencja oświatowa dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów (bez dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach) dla Gminy Miasta Wojnicz za 2011 rok Kategoria uczniów/wychowanków Uczn./Wych. Waga Uczniowie przeliczeniowi (kol. 2x3xDi) Kwota (kol. 4xbon A) ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież , ,64 Razem zadania szkolne SOA 1485 X 1679, ,64 P1 - Ucz. szkół podstaw. i gimn. zlokaliz. na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk ,38 638, ,44 P2 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 2 1,4 3, ,31 P4 - Ucz. niepełnosprawni 5 3,6 20, ,01 P5 - Ucz. niepełnosprawni 7 9,5 75, ,92 P26 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 529 0,04 23, ,96 Razem zadania szkolne SOB X X 760, ,64 ZADANIA POZASZKOLNE P28 - Wych. niepełn. w przedszk. bez autyzmu i sprz , ,45 P36 - Wych. Ośr. Rewalid.-Wych. 0 9,5 0, ,00 P38 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 1 0,84 0, ,49 P39 - Zadania pozaszkolne gminne ,001 1, ,64 Razem zadania szkolne SOB X X 7, ,58 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 2447, Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 4717,0119 Wskaźnik korygujący Di 1, Całkowita kwota subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicza w roku zł 40 S t r o n a

41 Nazwa jednostki sprawozdawczej Typ szkoły Sa - Ucz. statyst. szkół publ. / niepubl. - młodzież Tabela 24. Subwencja oświatowa z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie Miasta Wojnicz za 2010 rok Wagi przeliczeniowe P1 P2 P3 P4 P5 P26 P28 P36 P38 P39 Up Di wg jednostki sprawozd. Up x Di(jedmostki) Kwota subwencji oświatowej z uwzględni. wskaźnika Di Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi SP ,280 1, , ,13 Gim ,807 1, , ,50 SP ,910 1, , ,06 Gim ,976 1, , ,38 SP ,410 1, , ,63 Gim ,029 1, , ,72 Szkoła Podstawowa w Wojniczu SP ,198 1, , ,88 Szkoła Podstawowa w Milówce SP ,895 1, , ,53 Publiczne Gimnazjum w Wojniczu Gim ,178 1, , ,53 Szkoła Podstawowa w Łoponiu SP ,550 1, , ,78 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich SP ,820 1, , ,62 Gim ,660 1, , ,86 Razem , , Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) bez wag dot. przedszkoli Finansowy standard As na szkoły 4 419, S t r o n a

42 Nazwa jednostki sprawozdawczej Typ szkoły Sa - Ucz. statyst. szkół publ. / niepubl. - młodzież Tabela 25. Subwencja oświatowa z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie Miasta Wojnicz za 2011 rok Wagi przeliczeniowe P1 P2 P3 P4 P5 P26 P28 P36 P38 P39 Up Di wg jednostki sprawozd. Up x Di(jedmostki) Kwota subwencji oświatowej z uwzględni. wskaźnika Di Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi SP ,7750 1, , ,46 Gim ,8600 1, , ,21 SP ,0050 1, , ,44 Gim ,9760 1, , ,90 SP ,6240 1, , ,60 Gim ,0240 1, , ,94 Szkoła Podstawowa w Wojniczu SP ,2660 1, , ,79 Szkoła Podstawowa w Milówce SP ,8110 1, , ,40 Publiczne Gimnazjum w Wojniczu Gim ,3520 1, , ,12 Szkoła Podstawowa w Łoponiu SP ,3660 1, , ,02 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich SP ,6290 1, , ,44 Gim ,3970 1, , ,55 Razem , , Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) bez wag dot. przedszkoli Finansowy standard As na szkoły 4 726, S t r o n a

43 3. OCENA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY Ocena rentowności została pokazana osobno na działalności podstawowej (rozdziały i 80110) i działalności podstawowej, poszerzonej o inne zadania subwencjonowane (rozdziały 80114, 80146, 80195, 85401). Wśród zadań subwencjonowanych należy wymienić działalność GZEAS-u związaną z obsługą jednostek oświatowych, finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy SP w Wojniczu. Wydatki poniesione na zadania subwencjonowane uwzględniają zobowiązania wymagalne za rok 2011 i saldo dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Wydatki GZEAS-u zostały rozdzielone pomiędzy jednostki oświatowe według ustalonych dla nich wag, których wartość została ustalona na podstawie liczby oddziałów, liczby etatów nauczycielskich, etatów administracji i obsługi. Tabela 26. Podział wydatków związanych z funkcjonowaniem GZEAS-u pomiędzy jednostki oświatowe w latach budżetowych 2010 i 2011 Nazwa jednostki waga ZSPiG w Grabnie 0, , ,98 ZSPiG w Olszynach 0, , ,98 ZSPiG w Wielkiej Wsi 0, , ,98 ZSPiG w Biadol. Radłowsk. 0, , ,98 SP w Wojniczu 1, , ,98 SP w Milówce 0, , ,99 SP w Łoponiu 0, , ,99 Gim. w Wojniczu 1, , ,98 PP w Biadol. Radłowsk. 0, , ,99 PP w Grabnie 0, , ,99 PP w Łoponiu 0, , ,99 PP w Wielkiej Wsi 0, , ,99 PP w Wojniczu 0, , ,99 Razem , ,83 Jak wynika z oceny rentowności biorąc pod uwagę wydatki wyłącznie w oparciu o działalność podstawową (80101 i 80110) największy niedobór finansowy na ucznia w ramach szkół podstawowych występuje w placówkach w Łoponiu i Milówce. Wysokość niedoboru na ucznia wynosi odpowiednio 9.264,11 zł i ,99 zł. Z kolei do szkół w Grabnie i Olszynach Gmina Miasta Wojnicza dołożyła za rok 2011 na każdego ucznia odpowiednio 1.992,51 zł i 959,99 zł. 43 S t r o n a

44 Na poziomie gimnazjalnym największy niedobór na ucznia występuje w gimnazjach w Grabnie, Olszynach i Biadolinach Radłowskich. Odpowiednio 1.752,49 zł, 865,72 zł i 1.063,12 zł. Z kolei analiza rentowności zespołów szkół i samodzielnych placówek, w której wydatki z działalności podstawowej zostały powiększone o te związane z pozostałą działalnością subwencjonowaną pokazują, że wśród zespołów szkół najwięcej do ucznia dopłaca Gmina Miasta Wojnicz w Grabnie, Olszynach i Biadolinach Radłowskich. Odpowiednio 2.310,90 zł, 1.201,88 zł i 688,78 zł. Spośród szkół samodzielnych najwięcej samorząd dopłaca do szkół w Milówce i Łoponiu. 44 S t r o n a

45 Tabela 27. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w szkołach podstawowych i gimnazjach (działalność podstawowa rozdz i 80110) w latach budżetowych 2010 i 2011 Nazwa placówki Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka (-+) Niedobór/Nadwyżka na ucznia średniorocznego SP w Grabnie , , , , , , , ,51 SP w Olszynach , , , , , ,42-679,19-959,99 SP w Wielkiej Wsi , , , , , ,96 14,18 99,46 SP w Wojniczu , , , , , ,31 629,15 943,10 SP w Milówce , , , , , , , ,99 SP w Łoponiu , , , , , , , ,11 SP w Biadol. Radłowsk , , , , , ,93 846,99 217,84 Razem: , , , , , ,09-548,29-611,37 Gim. w Grabnie , , , , , , , ,49 Gim. w Olszynach , , , , , , ,71-865,72 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , , ,18-541,65 85,58 Gim. w Wojniczu , , , , , ,92-766,75-664,30 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,12 Razem: , , , , , ,34-984,90-784,59 45 S t r o n a

46 Wykres 10. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i ,00 0, , , , , , , ,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk ,59-679,19 14,18 629, , ,73 846, , ,71-541,65-766, , ,51-959,99 99,46 943, , ,11 217, ,49-865,72 85,58-664, ,12 46 S t r o n a

47 Tabela 28. Wydatki na pozostałe zadania subwencjonowane w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i 2011 Nazwa jednostki rozdział zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - GZEAS rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział pozostała działalność (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów) rozdział świetlice szkolne Wydatki na zadania subwencjonowane ZSPiG w Grabnie , , , , , ,00 0,00 0, , ,84 ZSPiG w Olszynach , , , , , ,00 0,00 0, , ,75 ZSPiG w Wielkiej Wsi , , ,00 735, , ,00 0,00 0, , ,98 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , ,87 880, , ,00 0,00 0, , ,98 SP w Wojniczu , , ,00 160, , , , , , ,96 SP w Milówce , ,99 345, , , ,00 0,00 0, , ,59 SP w Łoponiu , , ,34 592, , ,00 0,00 0, , ,24 Gim. w Wojniczu , ,98 147,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 Razem: , , , , , , , , , ,33 47 S t r o n a

48 Nazwa jednostki Tabela 29. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków (działalność podstawowa + pozostałe zadania subwencjonowane) w relacji do subwencji oświatowej w jednostkach sprawozdawczych w latach budżetowych 2010 i 2011 Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok Wydatki na zadania subwencjonowane Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka (-+) Niedobór/Nadwyżka na ucznia średniorocznego ZSPiG w Grabnie , , , , , , , , , ,90 ZSPiG w Olszynach , , , , , , , , , ,88 ZSPiG w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,89-515,18-278,73 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,72-481,81-688,78 SP w Wojniczu , , , , , , , ,41 29,11 304,56 SP w Milówce , , , , , , , , , ,99 SP w Łoponiu , , , , , , , , , ,51 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,25-859,44-691,95 Razem: , , , , , , , ,76 48 S t r o n a

49 Wykres 11. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i ,00 0, , , , , , , ,00 ZSPiG w Grabnie ZSPiG w Olszynach ZSPiG w Wielkiej Wsi ZSPiG w Biadol. Radłowsk. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Wojniczu , ,59-515,18-481,81 29, , ,62-859, , ,88-278,73-688,78 304, , ,51-691,95 49 S t r o n a

50 4. PROGNOZA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY W LATACH NA ROKU BAZOWYM 2011 Prognoza rentowności lokalnej oświaty do roku 2014 na bazie roku 2011 została sporządzona podobnie jak za rok 2011 osobno dla działalności podstawowej (rozdziały i 80110) i działalności podstawowej, poszerzonej o inne zadania subwencjonowane (rozdziały 80114, 80146, 80195, 85401). W prognozie na lata założono: kwota wydatków w latach 2012, 2013, 2014 na poziomie wydatków za rok 2011, liczba średniorocznych oddziałów szkolnych na poziomie roku 2011, średnioroczna liczba etatów nauczycielskich na poziomie roku 2011, średnioroczna liczba etatów AiO na poziomie roku 2011, liczba uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach wg stanu na dzień , Ocena rentowności w latach na roku bazowym 2011 pokazuje, że obecna sieć szkolna szkół podstawowych i gimnazjów wymaga niezbędnych modyfikacji. 50 S t r o n a

51 Tabela 30. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w szkołach podstawowych i gimnazjach (działalność podstawowa rozdz i 80110) do roku 2014 na terenie Gminy Miasta Wojnicz Nazwa placówki Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka SP w Grabnie , , , , , , , , , ,05 SP w Olszynach , , , , , , , , , ,71 SP w Wielkiej Wsi , , , , , , , , , ,99 SP w Wojniczu , , , , , , , , , ,56 SP w Milówce , , , , , , , , , ,49 SP w Łoponiu , , , , , , , , , ,62 SP w Biadol. Radłowsk , , , , , , , , , ,68 Razem: , , , , , , , , , ,99 Gim. w Grabnie , , , , , , , , , ,21 Gim. w Olszynach , , , , , , , , , ,48 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , , , , , , ,09 Gim. w Wojniczu , , , , , , , , , ,91 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , , , , , , ,08 Razem: , , , , , , , , , ,59 51 S t r o n a

52 Wykres 12. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz , , , , ,00 0, , , , , ,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 52 S t r o n a

53 Wykres 13. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz 4 000, ,00 0, , , , , , , , ,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk ,59-679,19 14,18 629, , ,73 846, , ,71-541,65-766, , ,51-959,99 99,46 943, , ,11 217, ,49-865,72 85,58-664, , ,46-574,45-36,51 834, , ,67-414, , ,01 500,97-769,30-757, , ,68-811,26 210, , , , ,53-550, ,61-533,75 352, , , ,20 159, , , , ,57-310, ,45-853,35-312,54 53 S t r o n a

54 Tabela 31. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w jednostkach sprawozdawczych (działalność podstawowa + pozostałe zadania subwencjonowane) do roku 2014 na terenie Gminy Miasta Wojnicz Nazwa placówki Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka ZSPiG w Grabnie , , , , , , , , , ,91 ZSPiG w Olszynach ZSPiG w Wielkiej Wsi ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 SP w Wojniczu , , , , , , , , , ,34 SP w Milówce , , , , , , , , , ,78 SP w Łoponiu , , , , , , , , , ,28 Gim. w Wojniczu , , , , , , , , , ,24 Razem: , , , , , , , , ,90 54 S t r o n a

55 Wykres 14. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz ZSPiG w Grabnie ZSPiG w Olszynach ZSPiG w Wielkiej Wsi ZSPiG w Biadol. Radłowsk. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Wojniczu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 55 S t r o n a

56 Wykres 15. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz 2 000,00 0, , , , , , , , ,00 ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w Biadol. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wsi Radłowsk. Wojniczu , ,59-515,18-481,81 29, , ,62-859, , ,88-278,73-688,78 304, , ,51-691, , ,27-228, ,61 169, , ,07-796, , ,26-268, ,25-494, , ,87-561, , ,44-314, ,28-565, , ,67-881,82 56 S t r o n a

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1687 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1687 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIEIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1687 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA EDUKACJI ARODOWEJ 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw r 249 16887 Poz. 1659 1659 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA EDUKACJI ARODOWEJ 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju oświaty w Gminie Suchy Las na lata 2011-2020

Strategia rozwoju oświaty w Gminie Suchy Las na lata 2011-2020 Strategia rozwoju oświaty w Gminie Suchy Las na lata 2011-2020 www. pracowniabehaviour.pl e-mail ppp@pracowniabehaviour.pl tel. 502 552 418 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Demograficzna charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA WYCHOWANIE ZDROWIE SPOŁECZNE

OŚWIATA WYCHOWANIE ZDROWIE SPOŁECZNE Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE OŚWIATA WYCHOWANIE ZDROWIE SPOŁECZNE Nr 36 Warszawa 2012 Rada Programowa: dr hab. inż. Kazimierz Worwa (przewodniczący) dr Ireneusz Michałków

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Mikołaj Herbst Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie...

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie... Spis treści Wprowadzenie...3 Metodologia...4 I. Skala problemu wzrastającej liczby zwalnianych nauczycieli w Polsce...6 1.1. Diagnoza grupy zwalnianych nauczycieli w ujęciu regionalnym i lokalnym...7 1.2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy Marcin Wawrzyniak adwokat, Instytut PPP 5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy W dość powszechnym przekonaniu ppp nie jest metodą realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ OBSZARÓW WIEJSKICH SZANSĄ ROZWOJU

POTENCJAŁ OBSZARÓW WIEJSKICH SZANSĄ ROZWOJU POTENCJAŁ OBSZARÓW WIEJSKICH SZANSĄ ROZWOJU Spotkanie drugie Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich 15 czerwca 2011 roku Spis treści Program spotkania Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo