Protokół Nr LXVI/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LXVI/2014"

Transkrypt

1 Protokół Nr LXVI/2014 sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 7 marca 2014 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 19 00, zakończono o Na ustawowy skład Rady Miejskiej: 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu - Pan Tadeusz Leśniak. Protokolant: Anita Drozd. Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście: - Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze - Pan Piotr Rostek, - Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej - Pani Jolanta Bik, - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych - Pani Sabina Wiśniowska, Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze, b) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężanach mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, c) zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok, d) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LVII/360/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z 5 września 2013 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jedliczu. 4. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Zakończenie sesji. 1

2 Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady LXVI sesji Rady Miejskiej w Jedliczu otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Pan Tadeusz Leśniak, który przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych /załącznik Nr 1/ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad: na skład Rady - 15 radnych, w sesji uczestniczyło - 13 radnych. Projekt porządku obrad sesji stanowi załącznik Nr 2. Wiceprzewodniczący spytał, czy są jakieś propozycje zmian, czy uwag odnośnie programu sesji. Zastępca Burmistrza poprosił Wysoką Radę o wprowadzenie do programu sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/360/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z 5 września 2013 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego. Wiceprzewodniczący poprosił Wysoką Radę o przegłosowanie wniosku o zmianę programu sesji. W wyniku głosowania - za programem sesji głosowało 13 radnych. Program sesji został przyjęty. Ad. 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Do prac w Komisji Uchwał i Wniosków Rada powołała następujących radnych: 1. Radna Pani Marć Krystyna, 2. Radny Pan Młocek Jacek, 3. Radny Pan Ochała Krzysztof. Radni zgłoszeni do prac w Komisji Uchwał i Wniosków, zapytani kolejno przez Wiceprzewodniczącego Rady, wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Rada jednomyślnie, pozytywnie przegłosowała skład Komisji Uchwał i Wniosków /13 głosów-za/. 2

3 Ad. 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze, Wyjaśnień udzielił i z projektem uchwały /załącznik Nr 3/ zapoznał radnych pan Burmistrz Piotr Rostek. Burmistrz Piotr Rostek oddał głos pani Sabinie Wiśniowskiej. Pani Sabina Wiśniowska: W uchwale jest zawarte to wszystko co najważniejsze. To znaczy dopłata dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze do 1 m 3 odprowadzanych ścieków będzie wynosić 3 zł. Aby ją uzyskać przedsiębiorca musi złożyć wniosek plus wszystkie załączniki do tego wniosku, które determinują przyznanie takiej dopłaty. Uchwała będzie obowiązywać do 2020 roku, czyli na takich zasadach jak zasady przyjęte przez Unię Europejską w zakresie pomocy przedsiębiorcom. Żaden z radnych nie zgłosił uwag. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że na ustawowy skład rady - 15 radnych w sesji brało udział - 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się - 0 radnych. Podjęto uchwałę Nr LXVI/420/2014 /załącznik Nr 4/. b) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężanach mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlicze i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, Wyjaśnień udzieliła i z projektem uchwały /załącznik Nr 5/ zapoznała radnych pani Sabina Wiśniowska Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. Pani Sabina Wiśniowska: Uchwała dotyczy zmiany zasad sposobu spłaty należności pieniężnych o charakterze, przede wszystkim chodzi o rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności powstałych w wyniku zawarcia różnego rodzaju umów cywilno prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tutaj pomocy publicznej, pomocy w rolnictwie. Poszczególne warunki wskazane do zastosowania takich właśnie ulg. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Czy są jakieś pytania? Żaden z radnych nie zgłosił uwag. 3

4 Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że na ustawowy skład rady - 15 radnych w sesji brało udział - 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się - 0 radnych. Podjęto uchwałę Nr LXVI/421/2014 /załącznik Nr 6/. c) zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok, Wyjaśnień udzieliła i z projektem uchwały /załącznik Nr 7/ zapoznała radnych Kierownik Księgowości Budżetowej pani Jolanta Bik i pan Burmistrz Piotr Rostek. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Panie Burmistrzu odnośnie tego przedszkola. Czy w kuchni też będzie całkowity remont? Burmistrz Piotr Rostek: Tak. To znaczy tam zostaną piwnice. Jeżeli chodzi o kuchnie to taki jest zamysł, żeby w końcu tam te warunki. Nie da się tego zrobić w ten sposób, ze względu na konstrukcję samego budynku, żeby spełniało to wszystkie warunki obecnie wymagane przez sanepid. Ale ponieważ przy szkole funkcjonuje tam ileś lat, to tutaj że tak powiem mamy ten luksus, że nie musimy do końca mieścić się w tych wszystkich wytycznych, które muszą spełniać nowe budynki, jako nowo oddawane obiekty przedszkolne. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Czy są jakieś pytania? z AA. Pani Krystyna Marć: Bywały czasy, że się wyposażało kuchnie i nie tylko kuchnie Burmistrz Piotr Rostek: W tym momencie i nie tylko w tym momencie by to nie przeszło. Wyposażenie i inwestowanie tych środków AA w przedszkolu to nie jest na profilaktykę. Pani Krystyna Marć: No bo np. wyposażenie na szkołę w Jedliczu to poszło właśnie. Burmistrz Piotr Rostek: Nie. Bo wyposażenie w Jedliczu od Wojewody. GOPS to robił ale nie były to środki z Funduszu na walkę z alkoholizmem. Były to środki w ramach programu Pomocy Państwa z Zakresu Dożywiania. Na pewno nie były to środki z AA. Pani Jolanta Bik: Ale to były ogromne pieniądze wtedy. To był taki rzut. Burmistrz Piotr Rostek: To było parę lat temu, ale to było przed tym zanim zaczęliśmy rozwozić te obiady do szkoły. Pani Krystyna Marć: A dużo wcześniej. Nie wiem czy patelnia nie była kupowana. Burmistrz Piotr Rostek: tzn. tak. W zamierzchłej przeszłości mogły być takie sytuacje ja tego nie wykluczam. Nadzór na pewno by nam takiego czegoś nie przepuścił, tego jestem pewien. To może były takie drobne zakupy. Pani Krystyna Marć: To mówię, patelnia elektryczna. Takie drobne sprzęty. 4

5 Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Czy są jakieś pytania? Pan Adrian Bożek: A co ze środkami z oszczędności przetargowych w sprawie tych kanalizacji? Bo rozumiem, że to będzie kwota umowy z Urzędem Marszałkowskim zmniejszona? Burmistrz Piotr Rostek: Oczywiście, tak tak. Materiały przetargowe właśnie dziś poszły do Urzędu Marszałkowskiego do wydziału RPO. Tam cała procedura przetargowa jest jeszcze raz weryfikowana, bo tutaj sprawdzają nas pod kątem prawidłowości udzielenia zamówienia. Stąd tak się to przeciągało. Mieliśmy wątpliwości, co do rażąco niskiej ceny. Po długich konsultacjach z fachowcami od zamówień publicznych okazało się, że tutaj akurat rażąco niska cena nie występuje, jest to pewne ryzyko firmy. Ja rozmawiałem z prezesem przy podpisaniu umowy, ponieważ firmę znamy robili nam kanalizacje w Żarnowcu w ramach Funduszu Spójności. To jest firma HAŻBUD z Gorlic. Dość duża firma. A rozmawiałem z prezesem i prezes stwierdził coś takiego: poszli na pewne ryzyko i zdaje sobie sprawę, że jak natrafią na jakieś warunki to popłyną. Ale kto nie ryzykuje to nie ma roboty. Kosztorysy zostały sprawdzone przez fachowców i stwierdzili, że bardzo sprytnie zrobili te kosztorysy oszczędności, więc nie można się czepić do rażąco niskiej ceny. Ale tą samą taktykę zastosowali dwa dni potem w przetargu pod Tarnowem i mówi, że na 22 firmy, które wystartowały w tamtym przetargu byli na 17 miejscu. Także tak wygląda ten świat przetargów. Miedzy ofertą była dość duża różnica, więc kosztorysant też sobie pluł w brodę, że nie dał wyższej ceny, bo wiadomo. Pani Krystyna Marć: Czy to najtańsze nie okazuję się najdroższe. Burmistrz Piotr Rostek: Jest to firma, która ma doświadczenie. Tego jej nie można odmówić. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Ja w rozmowach z mieszkańcami w tym czasie jak tam robili, ci co się interesowali jak robili to byli zadowoleni z ich robót. Ale pierwszy raz słyszę, że ktoś taki wygrał. Pani Krystyna Marć: Ale chodzi o kanalizację, a ja mówiłam o remoncie Domu Ludowego w Żarnowcu. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: A to wszyscy tutaj wiedzą. Najwięcej roboty miał pan Burmistrz, sołtys i Marek bo miał ich tam na dole. Burmistrz Piotr Rostek: Tyle nerwów co akurat ten obiekt nas kosztował, to chyba żaden inny obiekt dawno nie. No ale to jest urok prawa zamówień publicznych. A druga strona medalu jest taka, że no fachowcy jasno i wyraźnie mówią, że przy naszym prawie jeżeli się zastosuje inne kryteria niż tylko najniższa cena to natychmiast jest wiadomo podejrzenie o ustawienie przetargu. Żaden z radnych nie zgłosił uwag. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że na ustawowy skład rady - 15 radnych w sesji brało udział - 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymało się - 0 radnych. 5

6 Podjęto uchwałę Nr LXVI/422/2014 /załącznik Nr 8/. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Ostatnia uchwała, ale Państwo pozwolą, że wygłoszę 20 zdań. Z racji tego, że zmiany w budżecie były 2 potężne inwestycje, a w pewnym miejscu ukazały się informacje, które ja nie czytam dlatego, że żadnych portali społecznościach nie czytam. I musze się Państwu wytłumaczyć i przeprosić Państwa, jeżeli się ktoś z tego tytułu poczuł winny jako radny. A Państwo ocenicie czy komisja prawidłowo wykonała swoje obowiązki czy nie prawidłowo. Ci co nie mają wiedzy i piszą takie rzeczy to się nie zgadzam z nimi. Co niektórzy z Państwa to przypuszczam, że wiedzą bo śledzą. Chcę Państwu wyjaśnić, że komisja z racji tego, że był poważny problem jeśli idzie o odłączenie przedszkola i przyłączenie do Zespołu Przedszkolnego przerzuciła swój program i pojechaliśmy do przedszkola. Żeby to było obiektywne najpierw przed wyjazdem rozmawiałem z dyrektorem ZEASiP, co prawda krótko, żeby mi troszkę wyjaśnił, wyciągnął wnioski z połączenia w Żarnowcu. Następnie pojechaliśmy do dyrektora do Żarnowca, poza opinią taką, że ma więcej pracy to był bardzo zadowolony. Następnie pojechaliśmy do przedszkola do pani dyrektor bo ona zarządza pozostałymi przedszkolami. Dokonaliśmy wizytacji m.in. zwróciliśmy uwagę jak się wchodzi właśnie na sale i potem w kuchni. Następnie pojechaliśmy do Jaszczwi. W Jaszczwi zobaczyliśmy jak jest sytuacja i wymiana, że elewacje i różne historie jak to wygląda. My nie jesteśmy nadzorem budowlanym, ani inną formą tylko mamy trochę inne zadania jako radni. Jedna z pań żaliła się słusznie, że mało zarabia. I większość z tych osób. Po przyjeździe, nie pamiętam czy z panem Burmistrzem rozmawiałem, też bardzo krótko ale czy w tym dniu czy w następnym. I powiedziałem co zauważyliśmy i jak jest możliwość ewentualnie zmiany tego. Pan Burmistrz powiedział mi, że jeżeli będzie takie pytanie na sesji to wyjaśni jak jest z zatrudnieniem i jakie jest w przedszkolach zatrudnienie. Wiemy, że są nauczyciele inaczej i pracownicy obsługi inaczej. Padło pytanie, zostało przez pana Burmistrza wyjaśnione. Wobec tego nie czułem się upoważniony głębić tematu dalej ale zwróciłem panu Burmistrzowi uwagę na 3 rzeczy i pan Burmistrz powiedział, że znana jest mu każda z tych spraw i jeśli zaistnieje taka możliwość to będziemy próbować to zrobić. Okazało się, że istnieje i jest. No bo teraz robimy dwie porządne rzeczy w przedszkolu. Chce Państwu też wyjaśnić, że były pewne obiekcje dlaczego dołączamy. Czy przedszkole w poprzednim stanie, bo ono jeszcze funkcjonuje ale w aktualnym to jest ponad 200 dzieci, tj. tak jakby 3 szkoły jeśli idzie ilościowo. Przyłączenie jednej szkoły to jest zmniejszenie i lepsze wg mnie osobiście zarządzanie, bo pani dyrektor zostało jej przedszkole główne i w Potoku. Ja osobiście uważam, że jednym zagrożeniem będzie czy pan dyrektor będzie w stanie, bo ma tam i gimnazjum. Przecież nikomu nie zależy, ani tym co rządzi, ani panu Burmistrzowi. Wydaje mi się, że jakaś tam pomoc powinna nastąpić. Wobec tego proszę państwa, jeszcze analizując na przestrzeni x lat jak się zmieniły przedszkola, a jak wyglądały jeszcze 10 lat temu w jakim stanie otrzymaliśmy przedszkole główne, w jakim stanie otrzymaliśmy przedszkole w Potoku. Bo jaszczwioskie to było wybudowane przez naszych wcześniejszych tych co zarządzali gminą. Ja już nie będę analizował bo zajmuje się Komisja, też powiem jak wyglądają poszczególne jednostki,potok i jesteśmy w idealnym jak na warunki polskie stanie. Nie powiem o szkołach, proszę Państwa i przepraszam jeżeli ktoś czytając uznał, że to też jego dotyczy to nie jest wasza wina, tylko prawdopodobnie ktoś jest niedoinformowany albo ludzie mają określone swoje zdanie. A ja - mnie z tego tytułu jest przykro. Zaznaczam nie czytałem, tylko 3 osoby mi powiedziały, dwoje mają dzieci kazali mi żebym się nie przejmował bo to nie jest prawda w większości przypadków i kolega mi tutaj wyjaśnił bo on czyta. Nie spałem całą noc z nerwów bo tak jak ta robotę zrobiliśmy, to żadnej roboty tak nie zrobiliśmy. Tak ja uważam osobiście. Poza tym 6

7 chce Państwu powiedzieć, żeby sprawa była jasna w Komisji pracuje 5 osób: 2 z komitetu pana Burmistrza i 2 z komitetu przeciwnego i jako osoba od 4 kadencji niezależna z własnego komitetu. Większego pluralizmu nie widzę nie ma możliwość na większy pluralizm. Poza tym zastępcą jest kolega, że tak powiem mający często inne zdanie. Czyli kontrolę mamy między sobą taką jak trzeba. Jeżeli istnieje taka potrzeba kolega mnie zastępuje. Teraz chorowałem całe 10 dni, słyszałem że komisja bardzo ładnie popracowała. Nie rozumie, no widocznie nie jestem potrzebny. Nie rozumie nie mogę zrozumieć, komu zależało na tym gdzie jest dobrze, jest coraz lepiej, żeby zrobić z tego coś co jest złe, nieprawdziwe i niesprawiedliwe. To sobie przypomnij jeszcze telefon jak ja do ciebie dzwoniłem. Mówisz, że nie wiesz o co chodzi. A Ty dzwoniłaś i nawiązałaś do tych spraw. Pani Krystyna Marć: Ja dzwoniłam do Ciebie czy Ty do mnie? Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Ja do Ciebie, ale razem rozmawialiśmy. Bo ja dzwoniłem tutaj o komisję. Proszę państwa jeżeli komuś się wydaje, że spowoduje miałem taką myśl, że zrezygnuję, ale nie zrezygnuję dlatego, że dużo kosztowało mnie to pracy i nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy na przestrzeni lat pracowali w tej dziedzinie i wszyscy Państwo. Ale chciałem się wytłumaczyć bo uważam, że wszyscy się mogli poczuć co to czytają. Pani Krystyna Marć: Ja czytając te komentarze w ogóle nie wiem o co tobie chodzi. Powiedz to jaśniej. Naprawdę tam nie widziałam nic takiego żeby było coś takiego obraźliwego, złośliwego. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Proszę Państwa, uważam za stosowne żeby się wytłumaczyć. Państwo widzicie, żeby wyciągnąć z tego wnioski czy komisja pracowała prawidłowo. Jesteśmy członkami tej rady. A obiektywność.ja mam trochę odmienne zdanie, ja jestem człowiekiem starej daty i jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia to powinien brać za to odpowiedzialność i się pod tym podpisać, a jak ktoś pisze anonimowo to jest dla mnie troszeczkę dziwne. Pani Krystyna Marć: Te rzeczy, które rzucasz to powinieneś dać na zebranie jakieś ogóle, a nie tutaj, jakby tutaj ktoś z nas jaką robotę robił. Tak to wygląda. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Dlatego, co niektórzy mogli się czuć źle, że są radnymi, a ich koledzy źle pracują. Ja uważam, że w tym przypadku praca była prawidłowo wykonana. Pani Krystyna Marć: A panie Wiceprzewodniczący moglibyśmy na ten temat dyskutować i Gminne Wieści też opisały nas i co mam, do kogo mam tu szczelić do Rostka. Robi każdy co chce. Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Ja wobec tego kończę. mam. Pani Krystyna Marć: Mam płakać, mam nie spać w nocy, cuda niewidy. A w nosie to Wiceprzewodniczący Tadeusz Leśniak: Przechodzimy do podpunktu d. 7

8 d) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LVII/360/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z 5 września 2013 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Jedliczu. Wyjaśnień udzielił i z projektem uchwały /załącznik Nr 9/ zapoznał radnych pan Burmistrz Piotr Rostek. Żaden z radnych nie zgłosił uwag. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że na ustawowy skład rady - 15 radnych w sesji brało udział - 12 radnych, za przyjęciem uchwały 12 radnych, wstrzymało się - 0 radnych. Podjęto uchwałę Nr LXVI/423/2014 /załącznik Nr 10/. Ad. 4. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków protokół z przebiegu jej prac przedstawił Pan Jacek Młocek. Radni jednomyślnie, pozytywnie przegłosowali protokół Komisji Uchwał i Wniosków /załącznik nr 11/ głosami 11- za, przy 11 - osobowym składzie Rady w chwili obecnej. Ad. 5. Zakończenie sesji. Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie LXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu (o godz ). Protokołowała Anita Drozd Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Leśniak 8

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR LXIV/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 września 2006 r.

P R O T O K Ó Ł NR LXIV/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 września 2006 r. BRM.0052/16/2006 P R O T O K Ó Ł NR LXIV/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 września 2006 r. LXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.00, a zakończyło o godz. 20.10. Stan członków Komisji 11 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku

Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy Lubochnia odbytej w dniu 14 września 2007 roku Protokół Nr XI/07 z XI Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r.

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej Protokół nr 60/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 16 czerwca 2014 r. w godz. od 17:30 do 19:45 w sali

Bardziej szczegółowo