XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. w godz. 16:00-18:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. w godz. 16:00-18:50"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NRXLIXl14 XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. w godz. 16:00-18:50 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie dokonał i obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Rucki. Na wstępie powitał: Przewodniczącego Rady Powiatu Międzyrzeckiego p.lesława Hołownię, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Hannę Bułach, prezesów spółek gminnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, Szanownych Radnych, kierownictwo Urzędu Miejskiego, sołtysów i mieszkańców przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecni są wszyscy radni w liczbie 15, Rada jest więc władnado podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów załącznik nr 2. Ad 1. Jak wyżej. Ad 2. Przewodniczący obrad wniósł do porządku obrad zmianę. Poinformował, że zgodnie z wnioskiem Dyrektora Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury zdejmuje z porządku obrad, który otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji Państwo radni, pkt 9 w brzmieniu "Sprawozdanie z działalności merytorycznej SOK i Biblioteki Miejskiej w 2013 r.". Zdjęcie niniejszego tematu spowoduje zmianę numeracji kolejnych punków porządkuobrad. Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. Porządek sesji uwzględniający ww. zmianę brzmi następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej nr XLVIIII14 odbytej w dniu r. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. 5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 6. Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami. 7. Informacja o lokalnym rynku pracy - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres l XII Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za 2013 r. 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Skwierzynie w drugim półroczu 2013 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania warunków udzielania 1

2 Ad 3. bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 16. Przedstawienie informacji kuratora sądowego dla SKS Pogoń wskwierzynie dotyczącej funkcjonowania klubu. 17. Odpowiedzi na interpe1acj e i zapytania. 18. Zamknięcie obrad. Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół sesji nr XLVIII/14 odbytej w dniu r. był wyłożony w biurze Rady i nie zgłoszono do niego żadnych zastrzeżeń. Zapytał, czy w tej chwili ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść do protokołu poprawki, bądź zastrzeżenia. W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń, p. Przewodniczący uznał ww. protokół za przyjęty. Ad 4. Radna B.Piekarska odniosła się do zarządzenia Burmistrza nr S06NI/2014 w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich położonych w miejscowościach Murzynowo, Dobrojewo i Wiejce. Stwierdzając, że zarządzenie wzbudziło wiele pytań i kontrowersji wśród mieszkańców, poprosiła o ponowne przedyskutowanie kwestii wysokości stawek i zasad korzystania ze świetlic. Radna R.Nawrot zapoznała z treścią pisma rodziców uczniów kl.pi, IIILa i IIILb, którzy wyrażają oburzenie sytuacją zaistniałą podczas spotkania w dniu r.(pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu). W imieniu rodziców zapytała, w jaki sposób p.burmistrz ustosunkował się do tego pisma. Radny L'Iul przedłożył interpelacje: 1) Prośba, żeby p.burmistrz wymógł na odpowiednich organach odnowienie przejść dla pieszych na tzw. "Zatorzu", które są niemal niewidoczne, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2) Kilku mieszkańców wystąpiło z wnioskiem o rozważenie możliwości przywrócenia ruchu rowerowego na deptaku. Radna D.Stefańska zwróciła się z pytaniami: - Czy prawdą jest, że rodzice uczniów Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie zakupili w latach szkolnych i do niektórych klas ławki, krzesła, meble za własne fundusze? Jeżeli tak, to: Na jakiejpodstawie zbierano te opłaty na sprzęt do klas? Kto na to pozwolił? W'jakiej wysokości rodzice wnieślifundusze na ten cel? Czy szkoła partycypowała w kosztach zakupu tego sprzętu? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Proszę również o sprawdzenie, czy taka sytuacja zakupu sprzętu do klas lub szkoły miała miejsce w innych szkołach naszej gminy. Proszę o przedstawienie kopii wszystkich faktur zakupu sprzętu. Zaznaczam, że nie chodzi mi o zakup sprzętu ze środków Rady Rodziców danej szkoły, tylko zakup ze środków własnych rodziców w poszczególnych klasach. Przypominam, że obowiązkiem ustawowym Gminy jest wyposażenieszkół w niezbędny sprzęt. 2

3 Radny lkuźmicz przekazał postulat mieszkańców os. Olszynki, którzy domagają się jak najszybszej interwencji w sprawie poprawy nawierzchni dróg, którymi z uwagi na duże wyboje nie da się jeździć. Przewodniczący Rady S.Rucki poinformował, że w dniu 24 lutego br. otrzymał SMS-a z pytaniem: "Czy to prawda, że w grudniu w ratuszu Burmistrz wypłacił wszystkim pracownikom nagrody za kilkadziesiąt tys. zł, a np. swojemu Zastępcy ok. 6 tys. zł". Liczę, że Pan o to zapyta i sprawdzi". - Zapytałem w dniu wczorajszym Zastępcę p.szperkę, który odpowiedział J że nie pamięta. Na moje drugie pytanie J czy pamięta kiedy w urzędzie wypłacono trzynastkę, udał zdziwionego i powiedział, że nie odpowie, bo musi to sprawdzić. W związku z powyższym stawiam to pytanie:!j Czy w grudniu ub. r. wypłacono nagrody pracownikom urzęduj czy nie? Czy na początku tego roku wypłacono trzynastki dla pracowników urzędu, czy nie?!j Ad 5. Powiedział, o ścianę. Pan Władysław Kozioł przedłożył problem złego stanu nawierzchni ul. Chopina. że kilkakrotnie występował w tej sprawie do władz Skwierzyny, ale jak grochem Poza tym p.kozioł poinformował, że zwracał się do merytorycznego pracownika urzędu z prośbą o rozwiązanie sprawy wyjazdu ze ślepej uliczki, na której mieszka. Pracownik obiecał mu, że będzie działał w tym temacie, ale do dzisiaj nic nie zrobiono. Pan Wiesław Jazy: - Chciałem się zapytać p.burmistrza, bo p.burmistrz tak wszystkim zagląda do talerza i do podwórka, jak tam jego żona wzięła te 10 tys.; czy p.burmistrz oddał? Drugie pytanie: Na jakiej podstawie p.burmistrz wziął zł odprawy? Trzecie pytanie: Na ostatniej sesji zadałem pytanie i niech p.burmistrz odpowiada na to pytanie, niech słucha co ludzie mćwią, a p.burmistrz tylko woli jeździć po wałach samochodem. Zwiedzać Skwierzynę chyba. Pan Robert Kulesz: r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną. Uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wlkp r. WSA wydał wyrok ostateczny. Chodzi o podatek od nieruchomości, który Urząd Miejski będzie musiał oddać firmie, która wygrała proces, tj. W-D w upadłości. Czy radni zostali poinformowani o tym? W której pozycji projektu budżetu na 2014 r. zostały uwzględnione te kwoty? Proszę podać mi na piśmie, jakie kwoty grożą gminie do zapłaty z tytułu zwrotu podatku, który gmina ściągnęła, w rozbiciu na należność głćwną; odsetki, koszty postępowania sądowego i kosztyprawników (ze strony urzędu i strony, która wygrała). Ponadto p.kulesz zapytał, czy Gmina przewidziała w budżecie koszty związane z dowożeniem zdolnej młodzieży na olimpiady. - Pytam dlatego, bo znam przypadek, że nauczycielka gimnazjum poprosiła jednego z rodziców, którego dziecko będzie jechało na olimpiadę wojewćdzkq, o to J żeby zawiózł to dziecko na własny koszt. Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami od r. do r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 3

4 Radna D.Stefańska zapytała, czy dyrektorzy placówek oświatowych na swoich stronach internetowych umieścili regulamin w sprawie korzystania i odpłatności z tytułu udostępniania sal. Dyrektorzy szkół uczestniczący w sesji potwierdzili, że regulaminy są opublikowane. Innych zapytań do sprawozdania nie zgłoszono. Przewodniczący obrad uznał sprawozdanie za przyjęte. Ad 7. Informacja o lokalnym rynku pracy - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu (opracowana przez kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego wskwierzynie - załącznik m 5 do protokołu) Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna (przedłożona przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu - załącznik m 6 do protokołu. Przewodniczący obrad poinformował, że informacja o lokalnym rynku pracy, którą radni otrzymali w materiałach na sesję, była skąpa i zawierała jedynie pewne dane statystyczne. Przedwczoraj zostały przedłożone materiały uzupełniające, w związku z czym chciałby wiedzieć, czy wszyscy radni zapoznali się z tymi materiałami, czy też życzą sobie przerwę celem ich przeanalizowania. Wniosku o przerwę nie zgłoszono, w związku z czym p.przewodniczący otworzył dyskusję, prosząc o zadawanie ewentualnych pytań do p.dyrektor PUP. Radna W.Waśko zapytała, czy organizowane są różnego rodzaju kursy, jaki jest procent przystąpienia uczestników do tych kursów a otrzymaniem pracy. Czy to się jakoś bilansuje, czy też nic nie daje, a ludzie, którzy ukończą taki kurs w dalszym ciągu są bezrobotni? Czy Urząd Pracy pomaga im znaleźć miejsca pracy? Dyrektor PUP w Międzyrzeczu - p.hanna Bułach: - Są dwa rodzaje naboru osób bezrobotnych na kursy. Pierwszy - osoby indywidualnie zgłaszają się do pracowników Urzędu Pracy i wskazująjaki kurs, czy szkolenie jest dla nich ważne. Taka osoba otrzymuje możliwość brania udziału w wybranym kursie, ale musi jeszcze przedstawić tzw. uprawdopodobnienie zatrudnienia. Natomiast są tzw. kursy grupowe i tam są prowadzone szkolenia, które nie tylko organizuje się pod potrzeby osób bezrobotnych, ale także pod potrzebypracodawcy. Efektywność zatrudnienia naszych działań wynosi ponad 70%, a więc są to raczej trafione kursy. Radna D.Stefańska zapytała, od czego jest uzależniona liczba osób zatrudnionych w danej gminie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Jak to się będzie przedstawiało w tym roku? Pani H.Bułach: - Jeżeli chodzi o prace interwencyjne i roboty publiczne, to niestety mamy określoną pulę pieniędzy, które się dzieli. Prace interwencyjne są dla pracodawców, którzy później muszą zatrudniać te osoby przez 2 lata. To od razu powoduje, że zainteresowani pracami interwencyjnymi nie jest duże. Organizatorem robót publicznych jest przede wszystkim gmina. One są drogie, dlatego mamy pulę pieniędzy, którą dzielimy na wszystkie gminy w naszym powiecie. Tych pieniędzy nie ma dużo. 4

5 Radny J.Kuźmicz zapytał, czy osoby korzystające ze stażów muszą spełniać określony wiek oraz czy po zakończonym stażu jest obowiązek zatrudnienia ich w danym zakładzie pracy. Pani H.Bułach odpowiedziała, że zgodnie z ustawą, niektóre osoby mogą być na stażu aż do roku pod warunkiem, że Urząd Pracy będzie miał tyle pieniędzy, żeby utrzymać tak długo tę osobę na stażu. Druga grupa - najczęściej do pół roku. - Z całej tej ogromnej liczby osób bezrobotnych, bo ponad 5 tys., bardzo dużo osób nie kwalifikuje się. W kwestii zatrudnienia po stażu - dowiedzieliśmy się, że otrzymanie następnych pieniędzy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będzie zależało od efektywności. (...) U nas ofert pracy, nawet gdy dajemy swoje pieniądze, jest stanowczo za mało i dlatego w następnym roku większość osób, które będą starały się przyjąć na staż osobę bezrobotną, zmuszona będzie na jakiś określony czas zatrudnić tę osobę. Właśnie od tych wskaźników będzie zależało to, ile pieniędzy będziemy mieli na następny rok. Odnośnie rozpiętości wiekowej stażystów p.bułach poinformowała, że długość stażu osób po 50-tym roku życia wynosi pół roku, natomiast osób, które skończyły niedawno szkołę - aż do roku. Radny J.Kuźmicz chciałby wiedzieć, czy osoba będąca na stażu może podpisywać umowę jeszcze z innym pracodawcą. Pani H.Bułach odpowiedziała, że absolutnie nie. Innych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący obrad serdecznie podziękował p.dyrektor PUP za udzielenie wyjaśnień, po czym uznał dyskutowaną informację za przyjętą. Ad 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I-XII 2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do sprawozdania, które p.przewodniczący uznał za przyjęte. Burmistrz Skwierzyny T.Watro s usprawiedliwił przedstawicieli samorządów Krosna Odrzańskiego, Gubina i Kargowej, którzy nie mogą zostać do końca sesji, ponieważ o godz w Krośnie Odrzańskim jest prezentacja marki. Podziękował gościom za przybycie i wsparcie. Ad 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za 2013 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Radna B.Piekarska chciałaby wiedzieć, czy w sprawozdaniu jest pomyłka dotycząca boiska sportowego w Murzynowie. - W sprawozdaniu z działalności w 2013 r. p.dyrektor pisze o utrzymaniu i wykonaniu remontu boiska. Natomiast w sprawozdaniu za rok 2012 pisze o dokończeniu remontu boiska. Jest to powtórzenie kosztów, a wiem, że prace zostały na pewno zakończone w r Od 2013 r. opiekuje się tym boiskiem i je utrzymuje Klub Sportowy "Budowlani-Murzynowo". Dyrektor OSiR p.l.hołownia stwierdził, że to nie jest błąd. Część prac była realizowana w 2013 r. 5

6 Ad 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Skwierzynie w drugim półroczu 2013 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań, w związku z czym p.przewodniczący uznał je przyjęte. Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. (projekt korygujący uchwałę budżetową). Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIX/369/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIXJ370/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIXJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna. Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIX/372/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę 13 głosami "za" przy 1 głosie "przeciwnym" i 1 głosie "wstrzymującym". Uchwała nr XLIXJ373/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ad 16. Informacja dotycząca powołania kuratora dla stowarzyszenia zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Skwierzyńskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Skwierzynie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 6

7 Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu lkuźmiczowi, celem przedstawienia materiału. W trakcie wystąpienia radnego, o godz , p.przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad przez p.przewodniczącego, radny lkuźmicz kontynuował swoją wypowiedź. Biorąc pod uwagę głosy radnych zniecierpliwionych zbyt długim wystąpieniem p.kuźmicza, Przewodniczący obrad poprosił radnego o maksymalne skrócenie czasu przemówienia. Mimo powyższego, radny J.Kuźmicz bez pośpiechu i w szczegółach kontynuował omawianie informacji. Radna Z.Zawłocka odniosła się do informacji przedstawionej przez radnego lkuźmicza: - Skoro Pan Przewodniczący umieścił informację w porządku obrad dzisiejszej sesji, to rozumiem, że ten materiał Rada będzie przyjmowała. W związku z powyższym odniosę się do tego materiału. 1. Materiał nie spełnia w tytule wymogów 16 punktu porządku obrad: winno być: Informacja dotycząca funkcjonowania klubu Pogoń Skwierzyna a nie "Informacja dotycząca powołania kuratora dla stowarzyszenia zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Skwierzynskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Skwierzyna KRS ". 2. Uważam, że materiał przedstawiany radnym do ewentualnego przyjęcia, winien być rzetelny, pozbawiony subiektywnych odczuć.mianowicie: W materiale używa się zwrotów typu: "jak mi się wydaje, chyba pracował u swojej mamy, według mojej wiedzy, nasuwa się pytanie, po raz kolejnypytam, jak to możliwe, chyba za dużo, pytam więc itp. Takie dywagacje nijak się mają do obiektywnej oceny dokumentów. Czemu mają służyć określenia typu: " młodzi gniewni, wspaniali działacze, ucieczka z tonącego statku, wolna amerykanka, bulwersujące wydarzenie" przyparty do muru, to dopiero cyrk, wyciągnął z klubu ileś tam zł, itp.. " W rzetelnej informacji nie ma potrzeby odwoływania się do wyobraźni czytelnika, wystarczy podać usystematyzowane fakty. 3. Nadanie Panu " honorowego tytułu" i zostawienie jak Pan twierdzi 40 lat swojego życia w SKS Pogoń, nie ma związku z wykonywaniem przez Pana zleconego zadaniajako kuratora. Nie kwestionuję nieprawidłowości, na które Pan wskazał, tym bardziej, że poprzedni zarząd równieżpopełniałwiele błędów. Wskazuje Pan w materiale na brak ewidencji sprzedaży biletów na mecze. l. Wiadomym jest, że w okresie poprzedniego zarządu klubu zajmował się Pan m.in. dystrybucją biletów wejściowych na mecze. Dlaczego w pewnym okresie przestał się Pan tym zajmować? Czy wtedy była prowadzona ewidencja i czy było to obowiązujące? 2.W okresie poprzedniego zarządu również występowały nieprawidłowościw dziale "pranie" polegające na wykluczających się zapisach w rozliczeniu mianowicie do rozliczenia przedstawiana byłafaktura za pranie i faktura za zakup proszku do prania. Kto wykonywał te czynności i za jakie wynagrodzenie? Czy teraz było podobnie? 3.Kto w Powiecie Międzyrzeckim dwukrotnie, jak Pan napisał, potwierdził wykonanie zadania niezrealizowanego? Czy to zostało wyjaśnione? 7

8 Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy walnego zebrania członków w celu wyboru zarządu. Do czasu wyborów reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych, wymagających bieżącego załatwienia. Uważam, że mimo upływu 8 miesięcy nie wywiązał się Pan z nałożonych zadań w związku z ustanowieniem Pana kuratorem dla klubu, a zadanie, które Panu powierzono traktuje Pan bardzo osobiście, bez obowiązującego w tym zakresie obiektywizmu. Przewodniczący obrad w kwestii wyjaśnienia poinformował, że ujęcie w porządku obrad punktu "Przedstawienie informacji kuratora sądowego dla SKS Pogoń wskwierzynie dotyczącej funkcjonowania klubu" nastąpiło zgodnie z pismem, z jakim zwrócił się p.radny w tej sprawie. Radny LTul zapytał p.kuźmicza, czy prawdą jest, że zgłosił sprawę do prokuratora, który ją oddalił, a p.kuźmicz się nie odwołał. Radny lkuźmicz odpowiedział, że w tej sprawie prawdąjest tylko to, że jeszcze nie napisał do prokuratury, bo nie posiada pełnej dokumentacji. - Prokuratura chciała umorzyć część przekazanych dokumentów, ja się w terminie odwołałem. Mam pismo z prokuratury do sądu i sąd będzie rozpatrywał, czy będzie dalsze postępowanie, gdzie są pozostałe dokumenty. Zastępca Burmistrza A.Szperka stwierdził na wstępie, że dokument stracił wiele ze swojej poważności ze względu na emocjonalne sformułowania piszącego. - Z dokumentu wynika, że propozycja Starostwa, które zaproponowało p.radnego jako kuratora, co zaakceptował sąd poprzez postanowienie, nie była do końca trafna, właśnie ze względu na zaangażowanie emocjonalne. (...) Trzeba też pamiętać, że w momencie zmiany zarządu, w którym był p.dubiec, p.radny Kuźmicz został powołany do komisji dyscyplinarnej, więc niejako funkcjonował w tym co się w tym okresie działo. (..) W mojej ocenie nie było fortunnym, że akurat Pan został kuratorem. Obowiązek kuratora wynika z art. 30 Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych sąd na wniosek, w tym przypadku starostwa, ustanawia dla niego kuratora. (...) Pan Szperka przytoczył przepisy mówiące o obowiązkach, jakie powinien spełnić kurator. Stwierdził, że w sprawozdaniu należało wykazać, jakie czynności zostały podjęte, żeby zwołać walne zebranie członków i wybrać zarząd. Dbać o to, żeby majątek stowarzyszenia się nie uszczuplił. - Pan wskazał część tych nieprawidłowości, z którymi nie sposób się nie zgodzić. (..) Chciałbymjednocześniezauważyć, że były to faktury z maja 2010 r., za które nie odpowiada Burmistrz Watros, ale poprzednie władze. W mojej ocenie ten dokument jest wynikiem konfliktu, a jednocześnie znacząco wykracza poza uprawnia kuratora. Niezwoływanie walnego celem ustanowienia zarządu może prowadzić do rozwiązania stowarzyszenia. Poprzez odwlekanie decyzji o powołaniu zarządu Państvllo ryzykują tym, że klub z 60-letnią tradycją zostanie rozwiązany. W naszej ocenie jest to złe. Pamiętajmy, że nie jest winny klub, a ludzie którzy za tym stali. (...) Ten dokument zawiera w sobie sprzeczności, błędy. Na potwierdzenie swych słów p. Burmistrz przytoczył zapisy zawarte na str. la i 15 informacji, z których wynika, że obchody 65-lecia się nie odbyły, natomiast faktura została rozliczona, a na kolejnych stronach p.kuźmicz wskazuje, że uroczystości się odbyły.(...) 8

9 Pan Burmistrz przypomniał, że Gmina przypisała klubowi do zwrotu prawie 20 tys. zł. Podkreślił, że rolą kuratora jest właśnie załatwianie bieżących spraw majątkowych, czyli m.in. próba pokrycia tychże zobowiązań. Radny J.Kuźmicz oznajmił, że do pewnych zarzutów może się przyznać, bo nie jestem prawnikiem, a na kuratora go wytypowano. Odniósł się do wypowiedzi radnej Z. Zawłockiej w sprawie dystrybucji biletów r. zdałem dokumentację za 5 lat swojej działalności nowo powstałemu zarządowi do "Domu nad rzeką". Z okresu kiedy sprzedawałem bilety posiadam dokumenty, rozliczenia. Ja odpowiadam do r. Później klub przejął inny skład zarządu. Poza tym radny zapytał, czy jest moralne, że r. został powołany klub Lions Skwierzyna założony przez osoby, które jeszcze nie zdały papierów klubu rozwiązywanego 15 lutego. Radny LTul zapytał p.kuźmicza, czy zamierza, a jeśli tak, to kiedy, zwołać zgodnie z art. 30 ustawy Prawo o stowarzyszeniach Walne Zebranie Członków. Radny J.Kuźmicz odpowiedział, że nie ma dostępu do magazynku klubowego, w którym zamknięty jest majątek klubu. Na jego wniosek postępowanie przeprowadziła policja, która 25 października przekazała mu dokumentację, ale nie przekazała żadnego majątku. Odpowiadając radnemu na zapytanie odnośnie moralności, Zastępca Burmistrza oświadczył, że nie jest od oceny moralności tych osób, a mówi jedyniejakie są przepisy i co należy zrobić, żeby stowarzyszenie zostało rozwiązane. Co do kwestii związanych z majątkiem z ustawy jasno wynika, że p.kuźmicz jako kurator jest uprawniony do tego, żeby bieżące sprawy majątkowe rozwiązywać. Zdaniem Burmistrza kurator jest uprawniony do tego, żeby zinwentaryzować majątek klubu. Przewodniczący obrad zakończył dyskusję, wyrażając jednocześnie przekonanie, że p.kuźmicz na pewno w krótkim czasie zwoła zebranie lub podejmie czynności związane z rozwiązaniem tego klubu. Ad 17. Zastępca Burmistrza A. Szperka zapewnił radną B.Piekarską o gotowości do rozmów z mieszkańcami na temat treści zarządzenia Burmistrza m 506NII2014 w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich położonych w miejscowościach Murzynowo', Dobrojewo i Wiejce. Jeżeli zarządzenie będzie nadmiernie uciążliwe, pewne korekty są możliwe. Odnośnie pisma rodziców uczniów ZST (pytanie radnej R.Nawrot) podkreślił, że pewne kanony kultury obowiązują wszystkich uczestników spotkania. - Nasze zachowanie było wyjątkowo grzeczne w stosunku do tego jakie zachowanie prezentowali niektórzy rodzice, ponieważ wyzwiska, które padały, zwłaszcza do p. Wicedyrektor Gołębskiej-Tracz, były porażające. Rodzice w wyjątkowo wulgarny sposób odzywali się do kobiet, padały wyzwiska i ze strony uczniów. Zapewniam Państwa, że granice kultury, ani dobrego smaku przez nas nie zostały przekroczone. Burmistrz Skwierzyny T.Watros dodał, że rozumie rozgoryczenie rodziców i uczniów, tylko, że cała ta agresja nie została skierowana do odpowiedniej osoby. - Wyraźnie i z całą konsekwencją będę powtarzał, że odpowiedzialnością za tę sytuację możemy obarczać tylko i 9

10 wyłącznie byłą dyrektorkę tej szkoły. (..) Rozmawiałem przez telefon zarówno z Panią Kurator, jak i p. Wicekuratorem, którzy jasno i dobitnie powiedzieli, że pozwolenie zostało udzielone na prowadzenie szkoły jednorocznej tylko tymczasowo, kilka lat temu przez Wicekuratora Sańko z wyraźnym zastrzeżeniem, że prawo będzie się w tym zapisie zmieniało i że jeśli tylko wejdą w życie odpowiednie regulacje J pani Dyrektor ma je stosować. (..) Zwróciliśmy się do byłej p. Dyrektor z prośbą o wyjasnienie, ale nie odezwała się do nas. Odpowiadając na zapytania radnego L'Iula poinformował, że przejścia dla pieszych będą malowane jaktylko zostanie uprzątnięta nawierzchniapo zimie i warunki atmosferyczne na to pozwolą. W kwestii możliwości przywrócenia ruchu rowerowego na deptaku, p. Burmistrz rozmawiał w czasie przerwy z kierownikiem Referatu Inwestycji i Ochrony środowiska, według którego sprawę będzie można bardzo szybko załatwić poprzez postawienie pod znakiem "Zakaz ruchu w obu kierunkach" tabliczki informującej, że zakaz nie dotyczy rowerów. Radna D.Stefańska otrzyma odpowiedź na piśmie, zgodnie ze swoją prośbą. Odnośnie złego stanu dróg na os. Olszynki (interpelacja radnego LKuźmicza), p.burmistrz poinformował, że Gmina Skwierzyna uzyskała kilka tys. ton różnego rodzaju materiału do poprawy jakości dróg gminnych. Jest to m.in. destrukt asfaltowy. Wyraził nadzieję, że w przeciągu miesiąca sytuacja bieżąca się poprawi. Pan Burmistrz podkreślił, że większość z tego kruszywa otrzymaliśmy za darmo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odnosząc się do zapytania Przewodniczącego Rady dotyczącego SMS-a p.burmistrz uznał, że sprawą będą musiały się zająć inne służby. Zwrócił się do p.przewodniczącego: - W związku z tym, że dostaje Pan SMS-y o tak szczegółowychtreściach związanychz gospodarką finansową, która powinna być znana tylko nielicznym, myslę, że będziemy Pana prosić o przedstawienie od kogo pochodzi ten SMS. Tak, zostały wypłacone nagrody i trzynastki. W szkołach również wypłacono trzynastki. Pytałem kolegów samorządowców - oni też wypłacają trzynastki. Łączna kwota nagród dla wszystkich pracowników tego urzędu, poza mną, około 50 tys. zł. (..) Zarobki w tej gminie do najwyższych nie należą, nie były podwyższane od lat. Uznaliśmy po prostuj że na koniec roku, po 3 latach, tym ludziom coś się należy. W sprawie ul.chopina (wniosek p.w.kozła) p. Burmistrz stwierdził, że dojazd do swojej posesji p.kozioł ma co najmniej z kilku stron tj. od ulpoznańskiej, ul. Wyszyńskiego, Jana XXIII i Jana Pawła II. Przez najbliższych kilka lat ta ulica w ogóle nie jest planowana do remontu, ponieważ do wykonania jest wiele ważniejszych inwestycji. Odnosząc się do tematów przedłożonych przez p.w.jazego p. Burmistrz oznajmił, że są to insynuacje i pomówienia, na które p. Jazy wielokrotnie otrzymywał odpowiedź. Mimo tego, jeżeli jest taka potrzeba, dostanie kolejną informację na piśmie. Nawiązując do pytania p. R. Kuleszy w sprawie zwrotu kosztów dotyczących podatku od nieruchomości dla W-D p.burmistrz zauważył, że przede wszystkim p.kulesz nie jest stroną tego sporu. Poza tym do urzędu nie trafił żaden wyrok w tej sprawie, a wszystkie instancje wygrała Gmina Skwierzyna. Na dzień dzisiejszy nie musieliśmy planować takich środków w budżecie, bo nie jesteśmy zobligowani do ich zwrotu. W kwestii dojazdów uczniów na olimpiady p.burmistrz powiedział, iż z uwagi na to, że p.dyrektor gimnazjum nie ma już na sesji, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 10

11 Jednocześnie poinformował, iż wszyscy dyrektorzy doskonale wiedzą, że w sytuacji braku funduszy mogą wystąpić o udostępnienie busa. Przewodniczący obrad stwierdził, że wyrok był wydany r. Rozmawiał w dniu dzisiejszym z syndykiem, który powiedział, że bezwzględnie ściągnie wszystkie pieniądze, które są naprawdę duże. Zastępca Skarbnika Gminy p.a.laszczak poinformowała, że Gmina Skwierzyna nie jest stroną procesu. Organem, którego uchwały zaskarżano, było Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Ad 18. W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo, po czym zamknął XLIX sesję Rady Miejskiej wskwierzynie. Zapis dźwiękowy przebiegu sesji na płycie CD-R stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Protokołowała: y Bogumiła Łozińsk~2( inspektor ~ " Przewo,~.t.s-r: ~)' ~ St~! sław RucIti! 11

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 1 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. Obrady trwały od godz. 15 30 do godz. 16 15 Podjęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r.

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. OR.II.0012.7.2016 Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. Komisje spotkały się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2013 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Zatwierdzony porządek obrad:

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2013 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Zatwierdzony porządek obrad: Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2013 z XXXIV-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 9 lipca 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Ad. pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Protokół nr XXIII/2016 z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 18 listopada 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad. pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu 28 października 2013 roku

Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu 28 października 2013 roku Protokół nr 4/2013 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu 28 października 2013 roku Obecni: Lista obecności w załączeniu Porządek obrad. 1. Otwarcie i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Przewodniczyli Przewodniczący Komisji Paweł Prochota Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu r.

Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu r. Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu 23.03.2012r. Obecni: Lista obecności w załączeniu (Zał. nr 1) Proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo