XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. w godz. 16:00-18:50

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. w godz. 16:00-18:50"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NRXLIXl14 XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. w godz. 16:00-18:50 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie dokonał i obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Rucki. Na wstępie powitał: Przewodniczącego Rady Powiatu Międzyrzeckiego p.lesława Hołownię, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Hannę Bułach, prezesów spółek gminnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, Szanownych Radnych, kierownictwo Urzędu Miejskiego, sołtysów i mieszkańców przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecni są wszyscy radni w liczbie 15, Rada jest więc władnado podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów załącznik nr 2. Ad 1. Jak wyżej. Ad 2. Przewodniczący obrad wniósł do porządku obrad zmianę. Poinformował, że zgodnie z wnioskiem Dyrektora Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury zdejmuje z porządku obrad, który otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji Państwo radni, pkt 9 w brzmieniu "Sprawozdanie z działalności merytorycznej SOK i Biblioteki Miejskiej w 2013 r.". Zdjęcie niniejszego tematu spowoduje zmianę numeracji kolejnych punków porządkuobrad. Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono. Porządek sesji uwzględniający ww. zmianę brzmi następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej nr XLVIIII14 odbytej w dniu r. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. 5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 6. Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami. 7. Informacja o lokalnym rynku pracy - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres l XII Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za 2013 r. 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Skwierzynie w drugim półroczu 2013 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania warunków udzielania 1

2 Ad 3. bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 16. Przedstawienie informacji kuratora sądowego dla SKS Pogoń wskwierzynie dotyczącej funkcjonowania klubu. 17. Odpowiedzi na interpe1acj e i zapytania. 18. Zamknięcie obrad. Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół sesji nr XLVIII/14 odbytej w dniu r. był wyłożony w biurze Rady i nie zgłoszono do niego żadnych zastrzeżeń. Zapytał, czy w tej chwili ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść do protokołu poprawki, bądź zastrzeżenia. W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń, p. Przewodniczący uznał ww. protokół za przyjęty. Ad 4. Radna B.Piekarska odniosła się do zarządzenia Burmistrza nr S06NI/2014 w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich położonych w miejscowościach Murzynowo, Dobrojewo i Wiejce. Stwierdzając, że zarządzenie wzbudziło wiele pytań i kontrowersji wśród mieszkańców, poprosiła o ponowne przedyskutowanie kwestii wysokości stawek i zasad korzystania ze świetlic. Radna R.Nawrot zapoznała z treścią pisma rodziców uczniów kl.pi, IIILa i IIILb, którzy wyrażają oburzenie sytuacją zaistniałą podczas spotkania w dniu r.(pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu). W imieniu rodziców zapytała, w jaki sposób p.burmistrz ustosunkował się do tego pisma. Radny L'Iul przedłożył interpelacje: 1) Prośba, żeby p.burmistrz wymógł na odpowiednich organach odnowienie przejść dla pieszych na tzw. "Zatorzu", które są niemal niewidoczne, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 2) Kilku mieszkańców wystąpiło z wnioskiem o rozważenie możliwości przywrócenia ruchu rowerowego na deptaku. Radna D.Stefańska zwróciła się z pytaniami: - Czy prawdą jest, że rodzice uczniów Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie zakupili w latach szkolnych i do niektórych klas ławki, krzesła, meble za własne fundusze? Jeżeli tak, to: Na jakiejpodstawie zbierano te opłaty na sprzęt do klas? Kto na to pozwolił? W'jakiej wysokości rodzice wnieślifundusze na ten cel? Czy szkoła partycypowała w kosztach zakupu tego sprzętu? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Proszę również o sprawdzenie, czy taka sytuacja zakupu sprzętu do klas lub szkoły miała miejsce w innych szkołach naszej gminy. Proszę o przedstawienie kopii wszystkich faktur zakupu sprzętu. Zaznaczam, że nie chodzi mi o zakup sprzętu ze środków Rady Rodziców danej szkoły, tylko zakup ze środków własnych rodziców w poszczególnych klasach. Przypominam, że obowiązkiem ustawowym Gminy jest wyposażenieszkół w niezbędny sprzęt. 2

3 Radny lkuźmicz przekazał postulat mieszkańców os. Olszynki, którzy domagają się jak najszybszej interwencji w sprawie poprawy nawierzchni dróg, którymi z uwagi na duże wyboje nie da się jeździć. Przewodniczący Rady S.Rucki poinformował, że w dniu 24 lutego br. otrzymał SMS-a z pytaniem: "Czy to prawda, że w grudniu w ratuszu Burmistrz wypłacił wszystkim pracownikom nagrody za kilkadziesiąt tys. zł, a np. swojemu Zastępcy ok. 6 tys. zł". Liczę, że Pan o to zapyta i sprawdzi". - Zapytałem w dniu wczorajszym Zastępcę p.szperkę, który odpowiedział J że nie pamięta. Na moje drugie pytanie J czy pamięta kiedy w urzędzie wypłacono trzynastkę, udał zdziwionego i powiedział, że nie odpowie, bo musi to sprawdzić. W związku z powyższym stawiam to pytanie:!j Czy w grudniu ub. r. wypłacono nagrody pracownikom urzęduj czy nie? Czy na początku tego roku wypłacono trzynastki dla pracowników urzędu, czy nie?!j Ad 5. Powiedział, o ścianę. Pan Władysław Kozioł przedłożył problem złego stanu nawierzchni ul. Chopina. że kilkakrotnie występował w tej sprawie do władz Skwierzyny, ale jak grochem Poza tym p.kozioł poinformował, że zwracał się do merytorycznego pracownika urzędu z prośbą o rozwiązanie sprawy wyjazdu ze ślepej uliczki, na której mieszka. Pracownik obiecał mu, że będzie działał w tym temacie, ale do dzisiaj nic nie zrobiono. Pan Wiesław Jazy: - Chciałem się zapytać p.burmistrza, bo p.burmistrz tak wszystkim zagląda do talerza i do podwórka, jak tam jego żona wzięła te 10 tys.; czy p.burmistrz oddał? Drugie pytanie: Na jakiej podstawie p.burmistrz wziął zł odprawy? Trzecie pytanie: Na ostatniej sesji zadałem pytanie i niech p.burmistrz odpowiada na to pytanie, niech słucha co ludzie mćwią, a p.burmistrz tylko woli jeździć po wałach samochodem. Zwiedzać Skwierzynę chyba. Pan Robert Kulesz: r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną. Uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wlkp r. WSA wydał wyrok ostateczny. Chodzi o podatek od nieruchomości, który Urząd Miejski będzie musiał oddać firmie, która wygrała proces, tj. W-D w upadłości. Czy radni zostali poinformowani o tym? W której pozycji projektu budżetu na 2014 r. zostały uwzględnione te kwoty? Proszę podać mi na piśmie, jakie kwoty grożą gminie do zapłaty z tytułu zwrotu podatku, który gmina ściągnęła, w rozbiciu na należność głćwną; odsetki, koszty postępowania sądowego i kosztyprawników (ze strony urzędu i strony, która wygrała). Ponadto p.kulesz zapytał, czy Gmina przewidziała w budżecie koszty związane z dowożeniem zdolnej młodzieży na olimpiady. - Pytam dlatego, bo znam przypadek, że nauczycielka gimnazjum poprosiła jednego z rodziców, którego dziecko będzie jechało na olimpiadę wojewćdzkq, o to J żeby zawiózł to dziecko na własny koszt. Ad 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami od r. do r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 3

4 Radna D.Stefańska zapytała, czy dyrektorzy placówek oświatowych na swoich stronach internetowych umieścili regulamin w sprawie korzystania i odpłatności z tytułu udostępniania sal. Dyrektorzy szkół uczestniczący w sesji potwierdzili, że regulaminy są opublikowane. Innych zapytań do sprawozdania nie zgłoszono. Przewodniczący obrad uznał sprawozdanie za przyjęte. Ad 7. Informacja o lokalnym rynku pracy - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu (opracowana przez kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego wskwierzynie - załącznik m 5 do protokołu) Informacja o sytuacji na rynku pracy na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna (przedłożona przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu - załącznik m 6 do protokołu. Przewodniczący obrad poinformował, że informacja o lokalnym rynku pracy, którą radni otrzymali w materiałach na sesję, była skąpa i zawierała jedynie pewne dane statystyczne. Przedwczoraj zostały przedłożone materiały uzupełniające, w związku z czym chciałby wiedzieć, czy wszyscy radni zapoznali się z tymi materiałami, czy też życzą sobie przerwę celem ich przeanalizowania. Wniosku o przerwę nie zgłoszono, w związku z czym p.przewodniczący otworzył dyskusję, prosząc o zadawanie ewentualnych pytań do p.dyrektor PUP. Radna W.Waśko zapytała, czy organizowane są różnego rodzaju kursy, jaki jest procent przystąpienia uczestników do tych kursów a otrzymaniem pracy. Czy to się jakoś bilansuje, czy też nic nie daje, a ludzie, którzy ukończą taki kurs w dalszym ciągu są bezrobotni? Czy Urząd Pracy pomaga im znaleźć miejsca pracy? Dyrektor PUP w Międzyrzeczu - p.hanna Bułach: - Są dwa rodzaje naboru osób bezrobotnych na kursy. Pierwszy - osoby indywidualnie zgłaszają się do pracowników Urzędu Pracy i wskazująjaki kurs, czy szkolenie jest dla nich ważne. Taka osoba otrzymuje możliwość brania udziału w wybranym kursie, ale musi jeszcze przedstawić tzw. uprawdopodobnienie zatrudnienia. Natomiast są tzw. kursy grupowe i tam są prowadzone szkolenia, które nie tylko organizuje się pod potrzeby osób bezrobotnych, ale także pod potrzebypracodawcy. Efektywność zatrudnienia naszych działań wynosi ponad 70%, a więc są to raczej trafione kursy. Radna D.Stefańska zapytała, od czego jest uzależniona liczba osób zatrudnionych w danej gminie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Jak to się będzie przedstawiało w tym roku? Pani H.Bułach: - Jeżeli chodzi o prace interwencyjne i roboty publiczne, to niestety mamy określoną pulę pieniędzy, które się dzieli. Prace interwencyjne są dla pracodawców, którzy później muszą zatrudniać te osoby przez 2 lata. To od razu powoduje, że zainteresowani pracami interwencyjnymi nie jest duże. Organizatorem robót publicznych jest przede wszystkim gmina. One są drogie, dlatego mamy pulę pieniędzy, którą dzielimy na wszystkie gminy w naszym powiecie. Tych pieniędzy nie ma dużo. 4

5 Radny J.Kuźmicz zapytał, czy osoby korzystające ze stażów muszą spełniać określony wiek oraz czy po zakończonym stażu jest obowiązek zatrudnienia ich w danym zakładzie pracy. Pani H.Bułach odpowiedziała, że zgodnie z ustawą, niektóre osoby mogą być na stażu aż do roku pod warunkiem, że Urząd Pracy będzie miał tyle pieniędzy, żeby utrzymać tak długo tę osobę na stażu. Druga grupa - najczęściej do pół roku. - Z całej tej ogromnej liczby osób bezrobotnych, bo ponad 5 tys., bardzo dużo osób nie kwalifikuje się. W kwestii zatrudnienia po stażu - dowiedzieliśmy się, że otrzymanie następnych pieniędzy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będzie zależało od efektywności. (...) U nas ofert pracy, nawet gdy dajemy swoje pieniądze, jest stanowczo za mało i dlatego w następnym roku większość osób, które będą starały się przyjąć na staż osobę bezrobotną, zmuszona będzie na jakiś określony czas zatrudnić tę osobę. Właśnie od tych wskaźników będzie zależało to, ile pieniędzy będziemy mieli na następny rok. Odnośnie rozpiętości wiekowej stażystów p.bułach poinformowała, że długość stażu osób po 50-tym roku życia wynosi pół roku, natomiast osób, które skończyły niedawno szkołę - aż do roku. Radny J.Kuźmicz chciałby wiedzieć, czy osoba będąca na stażu może podpisywać umowę jeszcze z innym pracodawcą. Pani H.Bułach odpowiedziała, że absolutnie nie. Innych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący obrad serdecznie podziękował p.dyrektor PUP za udzielenie wyjaśnień, po czym uznał dyskutowaną informację za przyjętą. Ad 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I-XII 2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do sprawozdania, które p.przewodniczący uznał za przyjęte. Burmistrz Skwierzyny T.Watro s usprawiedliwił przedstawicieli samorządów Krosna Odrzańskiego, Gubina i Kargowej, którzy nie mogą zostać do końca sesji, ponieważ o godz w Krośnie Odrzańskim jest prezentacja marki. Podziękował gościom za przybycie i wsparcie. Ad 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za 2013 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Radna B.Piekarska chciałaby wiedzieć, czy w sprawozdaniu jest pomyłka dotycząca boiska sportowego w Murzynowie. - W sprawozdaniu z działalności w 2013 r. p.dyrektor pisze o utrzymaniu i wykonaniu remontu boiska. Natomiast w sprawozdaniu za rok 2012 pisze o dokończeniu remontu boiska. Jest to powtórzenie kosztów, a wiem, że prace zostały na pewno zakończone w r Od 2013 r. opiekuje się tym boiskiem i je utrzymuje Klub Sportowy "Budowlani-Murzynowo". Dyrektor OSiR p.l.hołownia stwierdził, że to nie jest błąd. Część prac była realizowana w 2013 r. 5

6 Ad 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Skwierzynie w drugim półroczu 2013 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag ani zapytań, w związku z czym p.przewodniczący uznał je przyjęte. Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. (projekt korygujący uchwałę budżetową). Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIX/369/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIXJ370/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIXJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna. Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XLIX/372/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Nie wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę 13 głosami "za" przy 1 głosie "przeciwnym" i 1 głosie "wstrzymującym". Uchwała nr XLIXJ373/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ad 16. Informacja dotycząca powołania kuratora dla stowarzyszenia zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Skwierzyńskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Skwierzynie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 6

7 Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu lkuźmiczowi, celem przedstawienia materiału. W trakcie wystąpienia radnego, o godz , p.przewodniczący zarządził dziesięciominutową przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad przez p.przewodniczącego, radny lkuźmicz kontynuował swoją wypowiedź. Biorąc pod uwagę głosy radnych zniecierpliwionych zbyt długim wystąpieniem p.kuźmicza, Przewodniczący obrad poprosił radnego o maksymalne skrócenie czasu przemówienia. Mimo powyższego, radny J.Kuźmicz bez pośpiechu i w szczegółach kontynuował omawianie informacji. Radna Z.Zawłocka odniosła się do informacji przedstawionej przez radnego lkuźmicza: - Skoro Pan Przewodniczący umieścił informację w porządku obrad dzisiejszej sesji, to rozumiem, że ten materiał Rada będzie przyjmowała. W związku z powyższym odniosę się do tego materiału. 1. Materiał nie spełnia w tytule wymogów 16 punktu porządku obrad: winno być: Informacja dotycząca funkcjonowania klubu Pogoń Skwierzyna a nie "Informacja dotycząca powołania kuratora dla stowarzyszenia zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Skwierzynskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Skwierzyna KRS ". 2. Uważam, że materiał przedstawiany radnym do ewentualnego przyjęcia, winien być rzetelny, pozbawiony subiektywnych odczuć.mianowicie: W materiale używa się zwrotów typu: "jak mi się wydaje, chyba pracował u swojej mamy, według mojej wiedzy, nasuwa się pytanie, po raz kolejnypytam, jak to możliwe, chyba za dużo, pytam więc itp. Takie dywagacje nijak się mają do obiektywnej oceny dokumentów. Czemu mają służyć określenia typu: " młodzi gniewni, wspaniali działacze, ucieczka z tonącego statku, wolna amerykanka, bulwersujące wydarzenie" przyparty do muru, to dopiero cyrk, wyciągnął z klubu ileś tam zł, itp.. " W rzetelnej informacji nie ma potrzeby odwoływania się do wyobraźni czytelnika, wystarczy podać usystematyzowane fakty. 3. Nadanie Panu " honorowego tytułu" i zostawienie jak Pan twierdzi 40 lat swojego życia w SKS Pogoń, nie ma związku z wykonywaniem przez Pana zleconego zadaniajako kuratora. Nie kwestionuję nieprawidłowości, na które Pan wskazał, tym bardziej, że poprzedni zarząd równieżpopełniałwiele błędów. Wskazuje Pan w materiale na brak ewidencji sprzedaży biletów na mecze. l. Wiadomym jest, że w okresie poprzedniego zarządu klubu zajmował się Pan m.in. dystrybucją biletów wejściowych na mecze. Dlaczego w pewnym okresie przestał się Pan tym zajmować? Czy wtedy była prowadzona ewidencja i czy było to obowiązujące? 2.W okresie poprzedniego zarządu również występowały nieprawidłowościw dziale "pranie" polegające na wykluczających się zapisach w rozliczeniu mianowicie do rozliczenia przedstawiana byłafaktura za pranie i faktura za zakup proszku do prania. Kto wykonywał te czynności i za jakie wynagrodzenie? Czy teraz było podobnie? 3.Kto w Powiecie Międzyrzeckim dwukrotnie, jak Pan napisał, potwierdził wykonanie zadania niezrealizowanego? Czy to zostało wyjaśnione? 7

8 Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy walnego zebrania członków w celu wyboru zarządu. Do czasu wyborów reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych, wymagających bieżącego załatwienia. Uważam, że mimo upływu 8 miesięcy nie wywiązał się Pan z nałożonych zadań w związku z ustanowieniem Pana kuratorem dla klubu, a zadanie, które Panu powierzono traktuje Pan bardzo osobiście, bez obowiązującego w tym zakresie obiektywizmu. Przewodniczący obrad w kwestii wyjaśnienia poinformował, że ujęcie w porządku obrad punktu "Przedstawienie informacji kuratora sądowego dla SKS Pogoń wskwierzynie dotyczącej funkcjonowania klubu" nastąpiło zgodnie z pismem, z jakim zwrócił się p.radny w tej sprawie. Radny LTul zapytał p.kuźmicza, czy prawdą jest, że zgłosił sprawę do prokuratora, który ją oddalił, a p.kuźmicz się nie odwołał. Radny lkuźmicz odpowiedział, że w tej sprawie prawdąjest tylko to, że jeszcze nie napisał do prokuratury, bo nie posiada pełnej dokumentacji. - Prokuratura chciała umorzyć część przekazanych dokumentów, ja się w terminie odwołałem. Mam pismo z prokuratury do sądu i sąd będzie rozpatrywał, czy będzie dalsze postępowanie, gdzie są pozostałe dokumenty. Zastępca Burmistrza A.Szperka stwierdził na wstępie, że dokument stracił wiele ze swojej poważności ze względu na emocjonalne sformułowania piszącego. - Z dokumentu wynika, że propozycja Starostwa, które zaproponowało p.radnego jako kuratora, co zaakceptował sąd poprzez postanowienie, nie była do końca trafna, właśnie ze względu na zaangażowanie emocjonalne. (...) Trzeba też pamiętać, że w momencie zmiany zarządu, w którym był p.dubiec, p.radny Kuźmicz został powołany do komisji dyscyplinarnej, więc niejako funkcjonował w tym co się w tym okresie działo. (..) W mojej ocenie nie było fortunnym, że akurat Pan został kuratorem. Obowiązek kuratora wynika z art. 30 Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych sąd na wniosek, w tym przypadku starostwa, ustanawia dla niego kuratora. (...) Pan Szperka przytoczył przepisy mówiące o obowiązkach, jakie powinien spełnić kurator. Stwierdził, że w sprawozdaniu należało wykazać, jakie czynności zostały podjęte, żeby zwołać walne zebranie członków i wybrać zarząd. Dbać o to, żeby majątek stowarzyszenia się nie uszczuplił. - Pan wskazał część tych nieprawidłowości, z którymi nie sposób się nie zgodzić. (..) Chciałbymjednocześniezauważyć, że były to faktury z maja 2010 r., za które nie odpowiada Burmistrz Watros, ale poprzednie władze. W mojej ocenie ten dokument jest wynikiem konfliktu, a jednocześnie znacząco wykracza poza uprawnia kuratora. Niezwoływanie walnego celem ustanowienia zarządu może prowadzić do rozwiązania stowarzyszenia. Poprzez odwlekanie decyzji o powołaniu zarządu Państvllo ryzykują tym, że klub z 60-letnią tradycją zostanie rozwiązany. W naszej ocenie jest to złe. Pamiętajmy, że nie jest winny klub, a ludzie którzy za tym stali. (...) Ten dokument zawiera w sobie sprzeczności, błędy. Na potwierdzenie swych słów p. Burmistrz przytoczył zapisy zawarte na str. la i 15 informacji, z których wynika, że obchody 65-lecia się nie odbyły, natomiast faktura została rozliczona, a na kolejnych stronach p.kuźmicz wskazuje, że uroczystości się odbyły.(...) 8

9 Pan Burmistrz przypomniał, że Gmina przypisała klubowi do zwrotu prawie 20 tys. zł. Podkreślił, że rolą kuratora jest właśnie załatwianie bieżących spraw majątkowych, czyli m.in. próba pokrycia tychże zobowiązań. Radny J.Kuźmicz oznajmił, że do pewnych zarzutów może się przyznać, bo nie jestem prawnikiem, a na kuratora go wytypowano. Odniósł się do wypowiedzi radnej Z. Zawłockiej w sprawie dystrybucji biletów r. zdałem dokumentację za 5 lat swojej działalności nowo powstałemu zarządowi do "Domu nad rzeką". Z okresu kiedy sprzedawałem bilety posiadam dokumenty, rozliczenia. Ja odpowiadam do r. Później klub przejął inny skład zarządu. Poza tym radny zapytał, czy jest moralne, że r. został powołany klub Lions Skwierzyna założony przez osoby, które jeszcze nie zdały papierów klubu rozwiązywanego 15 lutego. Radny LTul zapytał p.kuźmicza, czy zamierza, a jeśli tak, to kiedy, zwołać zgodnie z art. 30 ustawy Prawo o stowarzyszeniach Walne Zebranie Członków. Radny J.Kuźmicz odpowiedział, że nie ma dostępu do magazynku klubowego, w którym zamknięty jest majątek klubu. Na jego wniosek postępowanie przeprowadziła policja, która 25 października przekazała mu dokumentację, ale nie przekazała żadnego majątku. Odpowiadając radnemu na zapytanie odnośnie moralności, Zastępca Burmistrza oświadczył, że nie jest od oceny moralności tych osób, a mówi jedyniejakie są przepisy i co należy zrobić, żeby stowarzyszenie zostało rozwiązane. Co do kwestii związanych z majątkiem z ustawy jasno wynika, że p.kuźmicz jako kurator jest uprawniony do tego, żeby bieżące sprawy majątkowe rozwiązywać. Zdaniem Burmistrza kurator jest uprawniony do tego, żeby zinwentaryzować majątek klubu. Przewodniczący obrad zakończył dyskusję, wyrażając jednocześnie przekonanie, że p.kuźmicz na pewno w krótkim czasie zwoła zebranie lub podejmie czynności związane z rozwiązaniem tego klubu. Ad 17. Zastępca Burmistrza A. Szperka zapewnił radną B.Piekarską o gotowości do rozmów z mieszkańcami na temat treści zarządzenia Burmistrza m 506NII2014 w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania świetlic wiejskich położonych w miejscowościach Murzynowo', Dobrojewo i Wiejce. Jeżeli zarządzenie będzie nadmiernie uciążliwe, pewne korekty są możliwe. Odnośnie pisma rodziców uczniów ZST (pytanie radnej R.Nawrot) podkreślił, że pewne kanony kultury obowiązują wszystkich uczestników spotkania. - Nasze zachowanie było wyjątkowo grzeczne w stosunku do tego jakie zachowanie prezentowali niektórzy rodzice, ponieważ wyzwiska, które padały, zwłaszcza do p. Wicedyrektor Gołębskiej-Tracz, były porażające. Rodzice w wyjątkowo wulgarny sposób odzywali się do kobiet, padały wyzwiska i ze strony uczniów. Zapewniam Państwa, że granice kultury, ani dobrego smaku przez nas nie zostały przekroczone. Burmistrz Skwierzyny T.Watros dodał, że rozumie rozgoryczenie rodziców i uczniów, tylko, że cała ta agresja nie została skierowana do odpowiedniej osoby. - Wyraźnie i z całą konsekwencją będę powtarzał, że odpowiedzialnością za tę sytuację możemy obarczać tylko i 9

10 wyłącznie byłą dyrektorkę tej szkoły. (..) Rozmawiałem przez telefon zarówno z Panią Kurator, jak i p. Wicekuratorem, którzy jasno i dobitnie powiedzieli, że pozwolenie zostało udzielone na prowadzenie szkoły jednorocznej tylko tymczasowo, kilka lat temu przez Wicekuratora Sańko z wyraźnym zastrzeżeniem, że prawo będzie się w tym zapisie zmieniało i że jeśli tylko wejdą w życie odpowiednie regulacje J pani Dyrektor ma je stosować. (..) Zwróciliśmy się do byłej p. Dyrektor z prośbą o wyjasnienie, ale nie odezwała się do nas. Odpowiadając na zapytania radnego L'Iula poinformował, że przejścia dla pieszych będą malowane jaktylko zostanie uprzątnięta nawierzchniapo zimie i warunki atmosferyczne na to pozwolą. W kwestii możliwości przywrócenia ruchu rowerowego na deptaku, p. Burmistrz rozmawiał w czasie przerwy z kierownikiem Referatu Inwestycji i Ochrony środowiska, według którego sprawę będzie można bardzo szybko załatwić poprzez postawienie pod znakiem "Zakaz ruchu w obu kierunkach" tabliczki informującej, że zakaz nie dotyczy rowerów. Radna D.Stefańska otrzyma odpowiedź na piśmie, zgodnie ze swoją prośbą. Odnośnie złego stanu dróg na os. Olszynki (interpelacja radnego LKuźmicza), p.burmistrz poinformował, że Gmina Skwierzyna uzyskała kilka tys. ton różnego rodzaju materiału do poprawy jakości dróg gminnych. Jest to m.in. destrukt asfaltowy. Wyraził nadzieję, że w przeciągu miesiąca sytuacja bieżąca się poprawi. Pan Burmistrz podkreślił, że większość z tego kruszywa otrzymaliśmy za darmo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odnosząc się do zapytania Przewodniczącego Rady dotyczącego SMS-a p.burmistrz uznał, że sprawą będą musiały się zająć inne służby. Zwrócił się do p.przewodniczącego: - W związku z tym, że dostaje Pan SMS-y o tak szczegółowychtreściach związanychz gospodarką finansową, która powinna być znana tylko nielicznym, myslę, że będziemy Pana prosić o przedstawienie od kogo pochodzi ten SMS. Tak, zostały wypłacone nagrody i trzynastki. W szkołach również wypłacono trzynastki. Pytałem kolegów samorządowców - oni też wypłacają trzynastki. Łączna kwota nagród dla wszystkich pracowników tego urzędu, poza mną, około 50 tys. zł. (..) Zarobki w tej gminie do najwyższych nie należą, nie były podwyższane od lat. Uznaliśmy po prostuj że na koniec roku, po 3 latach, tym ludziom coś się należy. W sprawie ul.chopina (wniosek p.w.kozła) p. Burmistrz stwierdził, że dojazd do swojej posesji p.kozioł ma co najmniej z kilku stron tj. od ulpoznańskiej, ul. Wyszyńskiego, Jana XXIII i Jana Pawła II. Przez najbliższych kilka lat ta ulica w ogóle nie jest planowana do remontu, ponieważ do wykonania jest wiele ważniejszych inwestycji. Odnosząc się do tematów przedłożonych przez p.w.jazego p. Burmistrz oznajmił, że są to insynuacje i pomówienia, na które p. Jazy wielokrotnie otrzymywał odpowiedź. Mimo tego, jeżeli jest taka potrzeba, dostanie kolejną informację na piśmie. Nawiązując do pytania p. R. Kuleszy w sprawie zwrotu kosztów dotyczących podatku od nieruchomości dla W-D p.burmistrz zauważył, że przede wszystkim p.kulesz nie jest stroną tego sporu. Poza tym do urzędu nie trafił żaden wyrok w tej sprawie, a wszystkie instancje wygrała Gmina Skwierzyna. Na dzień dzisiejszy nie musieliśmy planować takich środków w budżecie, bo nie jesteśmy zobligowani do ich zwrotu. W kwestii dojazdów uczniów na olimpiady p.burmistrz powiedział, iż z uwagi na to, że p.dyrektor gimnazjum nie ma już na sesji, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 10

11 Jednocześnie poinformował, iż wszyscy dyrektorzy doskonale wiedzą, że w sytuacji braku funduszy mogą wystąpić o udostępnienie busa. Przewodniczący obrad stwierdził, że wyrok był wydany r. Rozmawiał w dniu dzisiejszym z syndykiem, który powiedział, że bezwzględnie ściągnie wszystkie pieniądze, które są naprawdę duże. Zastępca Skarbnika Gminy p.a.laszczak poinformowała, że Gmina Skwierzyna nie jest stroną procesu. Organem, którego uchwały zaskarżano, było Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Ad 18. W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo, po czym zamknął XLIX sesję Rady Miejskiej wskwierzynie. Zapis dźwiękowy przebiegu sesji na płycie CD-R stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Protokołowała: y Bogumiła Łozińsk~2( inspektor ~ " Przewo,~.t.s-r: ~)' ~ St~! sław RucIti! 11

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach

Porządek obrad po zmianach zmiana dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006 - druk nr 736 (pkt 8.14). Uzasadniał projekt zawarty na druku nr 736 zamieniamy na druk nr 736A 1, tam są drobne

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR LXIV/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 września 2006 r.

P R O T O K Ó Ł NR LXIV/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 września 2006 r. BRM.0052/16/2006 P R O T O K Ó Ł NR LXIV/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 września 2006 r. LXIV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII / 13 Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28. listopada 2013 roku.

PROTOKÓŁ NR XLIII / 13 Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28. listopada 2013 roku. BR.0002.013.2013.AB PROTOKÓŁ NR XLIII / 13 Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28. listopada 2013 roku. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900 1615 Ad.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego IV kadencji została zwołana

Bardziej szczegółowo