WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota-Plan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota-Plan"

Transkrypt

1 WYDATKI Dz. Rozdz. Nazwa Kwota-Plan Uzasadnienie 2001 r WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatki związane z kolczykowaniem bydła i wydaniem świadectw pochodzenia zwierząt Pozostała działalność 660 Wydatki związane z przekazaniem wpływów z podatku rolnego (2%) dla Izb Rolniczych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja dla zakładu budżetowego MZK: przedmiotowa celowa na finansowanie inwestycji - wg. oddziel. /.cstaw Drogi publiczne krajowe Dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Drogi publiczne gminne I. Remonty i modernizacja placów i dróg miejskich Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsc postojowych za budynkiem W. Oświęcimia Urządzenie tymczasowych miejsc postojowych Przy ul. Żwirki i Wigury Modernizacja chodnika po lewej stronie od wjazdu na ul. Broniewskiego do Przedszkola Nr 14 i płn. Strony budynków ul. Staffa i Broniewskiego do ul. Słowackiego wykonanie ścieku w ul. Ogrodniczej

2 5. Wykonanie remontu częściowego ul. Kusocińskicgo w Oświęcimiu wraz z odwodnieniem Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje dla zakładu budżetowego ZBM: przedmiotowa celowa na finansowanie inwestycji wg. Odrębnego zestawienia Gospodarka gruntami gruntami nieruchomościami wydatki związane z gospodarką nieruchomościami opracowania geodezyjne i urbanistyczne związane z budownictwem mieszkaniowym, infrastrukturą, oraz regulacją stanu prawnego, podziałem, wyznaczeniem granic gruntów mienia gminy Prowadzenie aktualnej ewidencji gruntów mienia gminy zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze (wyłączenia) wydatki związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, przekazywanie w zarząd, użytkowanie nieruchomości mienia gminy rozliczenie z tytułu wygaśnięcia użytkowania i dzierżawy terenów mienia gminy II. Wydatki majątkowe - wg odrębnego zestawienia Pozostała działalność Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia (udziały w spółce) Administracja publiczna

3 75022 Rady gmin : Wydatki bieżące ogółem: Diety i ryczałty dla radnych Koszty udziału radnych w delegacjach krajowych Koszty udziału radnych w delegacjach zagranicznych Wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miasta Koszty udziału radnych w szkoleniach, wideorejestracja sesji Rady Miasta Urzędy gmin I. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Miasta Oświęcim i Urzędu Miasta Oświęcim wynagrodzenia osobowe i pochodne ogółem (zadania własne z. zł ) 2. wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: -ekwiwalent za odzież roboczą ryczałty członków Zarządu odszkodowanie za wypadki przy pracy i w drodze do pracy koszty podróży służbowych krajowych koszty podróży służbowych zagranicznych materiały biurowe i środki czystości zakupy wyposażenia biurowego koszty zakupu paliwa do samochodów oraz ich naprawy i remonty zakupy wydawnictw, dzienników urzędowych prasy, bloczków opłaty targowej, energia, c. o., woda i ścieki wywóz nieczystości opłaty pocztowe i telefoniczne drobne remonty i naprawy, w tym roboty

4 ślusarskie, elektryczne, naprawy telefonów. maszyn, urządzeń i inne czynsze, tłumaczenia, usługi informatyczne badania lekarskie, opłaty semestralne, kursy. szkolenia, konferencje koszty ubezpieczenia mienia t - usługi biegłych i rzeczoznawców wydatki reprezentacyjne Prezydenta remonty budynków Urzędu bieżące opłaty za konserwacją sprzętu i oprogramowania, utrzymanie internetu, licencje prowizje bankowe usługi poligraficzne realizacja w UM systemu ISO konserwacja ksiąg USC jubileusze USC II. Wydatki związane z rozwojem, i promocją gospodarcza miasta wydatki związane z opracowaniem pełnej strategii rozwoju miasta wraz ze strategiami sektorowymi opracowanie strategii promocji miasta Oświęcim materiały promocyjne, foldery, informatory, wydawnictwa, przygotowanie stałej ekspozycji miasta souveniry miasta zakup podstawowego wyposażenia stałej ekspozycji miasta (plansze, oświetlenie, półki ekspozycyjne) oraz zakup skanera do materiałów prasowych III. Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia Pobór podatków Wydatki obejmują usługi pocztowe i bankowe związane z poborem podatku oraz wynagrodzenia inkasentów - prowizje bankowe usługi pocztowe

5 - prowizja od wpłat z tytułu podatku od posiadania psów prowizja za inkaso opłaty targowej Pozostała działalność Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków spożywczych opłaty za c.o., energię elektryczną opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, remonty i inne czynsze Wypłata rekompensat za utracone zarobki dla poborowych i przedpoborowych Środki finansowe na Program rozwoju i pomocy dla MSP w Oświęcimiu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji Wydatki bieżące dotacja na zakup środków łączności Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne i Wydatki bieżące dotacja celowa na finansowanie inwestycji Planowane wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej Wydatki bieżące na umundurowanie węże paliwo zakup piły spalinowej opłaty za wodę, energię, gaz opłaty za telefon, wywóz nieczystości konserwacja sprzętu ubezpieczenia 1.200

6 - remont remizy Obrona cywilna Opłata zobowiązania za wynajem od wspólnot mieszkaniowych pomieszczeń schronowych, w których znajdują się komory filtrowentylacyjne Przeniesienie syreny alarmowej z budynku przy ul. Legionów 3 do budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul, Wyzwolenia zakup sprzętu na indywidualne wyposażenie drużyn przeciwpowodziowych zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie stanowiska kierownika Opłata za usługi transportowe i prace konserwacyjno remontowe sprzętu OC Wykonanie remontu (wymiany) instalacji elektrycznej Malowanie pomieszczeń magazynowych w schronie OC Straż Miejska Wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: - Ekwiwalent za pranie mundurów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Paliwo do samochodów służbowych Części do samochodów, materiały eksploatacyjne środki czystości itp Materiały biurowe Umundurowanie, wyposażenie, środku przymusu bezpośredniego itp Program komputerowy mandaty Usługi foto Mycie samochodów Naprawy przeglądów samochodów Koszty utrzymania telefonów komórkowych Koszty serwisu monitoringu Szkolenie fizyczne funkcjonariuszy SM Ubezpieczenie samochodów 4.000

7 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Planowana spłata odsetek od zaciągniętych kredytów Wydatki z tytułu poręczeń spłaty pożyczki na oczyszczalnię ścieków w Zatorze Różne rozliczenia Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Wpłata do budżetu państwa Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna stanowiąca ok. 1% wydatków budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych - Zapomogi na poratowanie zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie Uszczerbku na zdrowiu Delegacje Środki czystości, opał, prenumerata, sorty odzieżowe, Materiały biurowe Ppoż., szklarskie, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne Obowiązkowe przeglądy

8 80104 Oddziały klasy ) w przedszkolach i szkołach podstawowych - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej Na pływalni i lodowisku, czynsze, opłaty TV, opłaty bankowe, Badania okresowe Ubezpieczenia budynków i wyposażenia Zakup usług pozostałych (tzw. zielone szkoły ) Składka roczna dla Stowarzyszenia na rzecz Reformy Szkolnej wydatki majątkowe wg. odrębnego zestawienia I. Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli miejskich W tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne II. Dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek Gimnazja I. Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów W tym: 1. wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń delegacje materiały i wyposażenie energia ubezpieczenia pozostałe wydatki II. dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego III. wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Dowożenie uczniów do szkół Dowożenie dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej Nr 11 z Osiedla Monowice Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Szkól i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych:

9 851 Ochrona zdrowia podróże służbowe materiały i wyposażenie energia remonty czynsz, szkolenia, badania okresowe, prowizje bankowe i inne usługi niematerialne pozostałe wydatki (ubezpieczenia, odszkodowania z tytułu wypadków w pracy) Wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja dla ZLA: W tym: - na szczepienia dzieci przeciwko WZW na kształcenia i podnoszenia kwalifikacja osób wykonujących zawody medyczne na realizację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia (organizacja imprez o charakterze promocji zdrowia) na profilaktykę fluorkową i lakowanie zębów celowa na finansowanie inwestycji Zwalczanie narkomani Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii: podstawowe szkolenia w zakresie narkomanii - przeprowadzenia w szkołach profilaktyki z zakresu narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Działanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

10 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Działalność profilaktyczna Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Pozostała działalność Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa Opieka społeczna Ośrodki wsparcia I. Koszty funkcjonowania dziennych Ośrodków Opieki dla Małych Dzieci W tym: 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatki rzeczowe odszkodowania z tytułu wypadków w pracy i w drodze do pracy środki czystości, odzież ochronna, artykuły biurowe sprzęt gospodarstwa domowego, wentylatory środki żywności energia przeglądy techniczne instalacji, remonty bieżące sprzętu usługi telekomunikacyjne wywóz nieczystości remont dachu pozostałe (ekwiwalent za odzież ochronna, badania okresowe pracowników, opłaty radiowo telewizyjne, ogłoszenia prasowe, szkolenia, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością) II. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy w Rodzinie W tym:

11 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: - usługi poligraficzne szkolenia specjalistyczne umowy zlecenia z zakresu świadczenia porad prawnych III. Noclegowania dla Osób bezdomnych: 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe wyposażenie energia środki czystości, materiały biurowe usługi telekomunikacyjne, naprawy bieżące delegacje służbowe, ube/.piec/.. majątku, szkolenia IV. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Wynagrodzenia i pochodne od wynagrod/.eń (zad. własne zł, z. zlec zł) 2. Koszty rzeczowe środki żywności V. Wydatki majątkowe wg. odrębnego zestawienia Zasiłki i pomoc w naturze W tym: 1. pomoc obligatoryjna schronienie tymczasowe, miejsca noclegowe, zakwaterowanie w lokalu socjalnym posiłki w stołówkach, żywność odzież, obuwie świadczenia lecznicze zdarzenia losowe

12 - pogrzeby Pomoc fakultatywna bytowa edukacyjna zdrowotna zasiłki celowe zwrotne Dodatki mieszkaniowe Środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do otrzymania takiej pomocy - z budżetu miasta Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jako zadania własne i zadania zlecone w wysokości wynagrodzenia osobowe i pochodne ogółem (zadania własne , zad. Zlecone ) wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: - ekwiwalent za używanie odzieży własnej w czasie godzin pracy w terenie meble biurowe, telefony wykładziny, firany ; - druki akcydensowe, materiały biurowe, środki czystości, bilety jednorazowego prz.yja7.du,, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu prenumerata czasopism energia usługi pocztowe i telekomunikacyjne : monitoring konserwacja i naprawa sprzętu malowanie pomieszczeń biurowych

13 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -czynsz obsługa prawna usługi komputerowe szkolenia delegacje służbowe badania okresowe, ubezpieczenie majątku pozostałe usługi materialne i niematerialne, odszkodowania z, tytułu wypadków w pracy, prowizja bankowa Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem punktu opieki nad chorym w domu działającego przez MOPS W tym: - środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna bilety jednorazowego przejazdu wykładziny, Urany, krzesła l energia l.900 -usługi telekomunikacyjne, remonty bieżące badania okresowe pracowników, szkolenia l umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgnacyjno gospodarczych, rehabilitacyjnych, pomocy Pozostała działalność Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku - opieka nad chorym w domu Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki świetlic funkcjonujących w szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe W ramach wydatków rzeczowych: -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.035

14 - podróże służbowe, krajowe materiały i wyposażenie (środki czystości, sorty bhp) energia przeglądy instalacji, drobne naprawy sprzętu pozostałe wydatki Przedszkola (bez klas O ) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli bez klas O" wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe energia środki żywności II. Dotacja do przedszkola Sióstr Serafitek III. Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia Stołówki szkolne Wydatki stołówek funkcjonujących w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe: nagrody i wyd. osobowe nie żal. do wynagrodzeń materiały i wyposażenia (środki czystości, sorty bhp) energia pozostałe wydatki środki żywności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie kanalizacji opadowej bieżąca konserwacja czyszczenie kratek ściekowych inwentaryzacja (rejon Zasolą utrzymanie i partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych i płaskowników eksploatacja przepompowni wód opadowych Błonie"

15 2. Wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata" (zakup nagród, rękawic, obsługa akcji) zakup koszy i ławek ulicznych i ich montaż akcja zimowa oczyszczanie ulic, placów, mostów, parkingów, - obsługa szaletów, opróżnianie koszy Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie zieleni w mieście (bieżące utrzymanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wymianę istniejącej zieleni lub dosadzania) w tym prace publiczne Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki bieżące Zakup energii do oświetlenia ulic Konserwacja oświetlenia ulicznego Wykonanie oświetlenia świątecznego miasta wydatki majątkowe wg odrębnego zestawienia Pozostała działalność Wydatki bieżące zakup zamrażarki do schroniska oraz wykonanie ogrodzenia ogłoszenie o przetargach ubezpieczenie targowiska miejskiego targowisko miejskie remonty utrzymanie schroniska dla psów i wyłapywanie bezpańskich psów Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów Finansów publicznych publicznych nie działających

16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu osiągnięcia zysku Planowanie przestrzenne Zwornik" - zmiana planu miejscowego rejon PMO - zmiana planu miejscowego osiedle Paździory - zmiana planu miejscowego ul. Legionów - zmiana planu miejscowego Zasolę - Centrum - plan miejscowy plan miejscowy przy ul. Fabrycznej plan miejscowy przy os. Monowice plan miejscowy Wysokie Brzegi I plany miejscowe dla terenów przeznaczonych pod usługi ogólnomiejskic i inną działalność gospodarczą plany miejscowe w rejonie ul. Sadowej i Zamorskiej dokończenie projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, gaz i energię elektryczną ekspertyzy, opinie urbanistyczne Wydatki majątkowe -wg. odrębnego zestawienia Wydatki majątkowe - wg odrębnego zestawienia (udział w spółce) Dotacja dla Oświęcimskiego Centrum Kultury dotacja dla OCK celowa na finansowanie inwestycji Biblioteki Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacje dla MBP celowa na finansowanie inwestycji Pozostała działalność I. Zadania główne:

17 926 Kultura fizyczna i sport Organizacja uroczystości z okazji świąt narodowych i miejskich oraz imprez towarzyszących tym obchodom Nagrody, puchary, pomoc materialna w ramach mecenatu miasta nad artystami, twórcami kultury, laureatami Współpraca międzynarodowa miasta Programy informacyjne Prezydenta Miasta Działalność społeczno kulturalna Rad Osiedli Prowadzenie dokumentacji fotograficznej miasta z bieżących wydarzeń l Kontynuacja prowadzenia kroniki miasta-część III Materiały poligraficzne: druk plakatów, kalendarza imprez rocznych, programów imprez oraz drobnych materiałów promocyjnych towarzyszących realizacji imprez Składka członkowska z tytułu przynależności do Kapituły Najstarszych Miast w Polsce I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nic działających w celu osiągnięcia zysku III. Wydatki majątkowe -wg odrębnego zestawienia Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja dla zakładów budżetowych (MOSiK): przedmiotowa celowa na finansowania inwestycji - wg. oddzielnego zestawienia Pozostała działalność I.1. Imprezy towarzyszące obchodom świąt narodowych Nagrody, puchary, pomoc materialna w ramach mecenatu miasta nad działaniami w zakresie sportu i rekreacji Koszty opłaty dzierżawy terenu pod plac zabaw dla dzieci na terenie Rady Osiedla Pod Borem, remontów i napraw urządzeń na placach zabaw administrowanych przez Rady Osiedli, zakup sprzętu sportowego i świetlicowego do Miasteczka Komunikacyjnego prowadzonego przez Radę Osiedla Nr VII Wschód 6.000

18 Wydatki własne - razem Wydatki na zadania zlecone Ogółem wydatki II. Składka członkowska na organizację Uniwersjady 2001 w łyżwiarstwie figurowym III. Dotacje dla podmiotów nic zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku IV. Wydatki majątkowe - wg. odrębnego zestawienia

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2005 roku I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok

Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014 Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości 89 441 609,72 zł wykonano w kwocie 85 573 650,66 zł, co stanowi 95,68 %. w tym: 1. Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo