Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 II i III seminarium konsultacyjne dotyczące polskich rozwiązań prawnych w zakresie opieki oraz rozwiązań prawnych i doświadczeń 5 krajów UE w ramach projektu badawczego Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce 28 września 2015 r. g Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A. Plan II seminarium konsultacyjnego 9:00-9:30 Rejestracja uczestników 9:30 12:30 Sesja I rozwiązania regulujące działania instytucji opieki w Polsce Powitanie Prezentacja wniosków z analizy i oceny rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji opieki w Polsce: a) Przedstawienie koncepcji badania b) Akty prawne regulujące działanie instytucji opieki w Polsce prezentacja wniosków z analizy desk research c) Prezentacja wyników badania terenowego FGI d) Podsumowanie wniosków z analizy i oceny rozwiązań prawnych Pytania Przedstawiciel Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Bartłomiej Przybylski Agata Kosińska (PBS) 10:45-11:00 Przerwa kawowa Dyskusja warsztatowa: Grupa 1 Opieka nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi (system pomocy społecznej, system ochrony zdrowia, system edukacji, system opieki nad dziećmi do lat trzech): Profesor Piotr Błędowski Wstęp: Możliwości integracji i uspójniania różnych systemów w ramach, których świadczone są usługi opiekuńcze w Polsce dla osób chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Pozostałe tematy do dyskusji: Możliwości opracowania zintegrowanego systemu informacji o dostępnych usługach opiekuńczych dla różnych grup osób niesamodzielnych i ich rodzin, z uwzględnieniem usług publicznych i prywatnych. Jak stworzyć prawo z jednej strony dopasowane do zmieniających się warunków zewnętrznych, a z drugiej precyzyjne i zrozumiałe. Czy tworzenie szczegółowych rozporządzeń ma sens? Czy istnieją inne możliwości? Jak przy pomocy regulacji prawnych dbać o jakość usług świadczonych przez kadrę instytucji opiekuńczych jednocześnie dbając o warunki ich pracy? Grupa 2 Opieka nad dziećmi do lat trzech i wieku przedszkolnym (system edukacji, system opieki nad dziećmi do lat trzech): Bartłomiej Przybylski Wstęp: Czy pozostawienie zagadnień dotyczących opieki nad dziećmi w gestii samorządów się sprawdza? Nie wszystkie samorządy radzą sobie w zaspokojeniu potrzeb opiekuńczych swoich mieszkańców czy ta sytuacja nie uderza w zasadę równości wobec prawa? Pozostałe tematy do dyskusji: Jak nadążyć za rodzącymi się dziećmi czy zapisy ustawowe gwarantujące każdemu dziecku w określonym wieku miejsce w przedszkolu/żłobku faktycznie wpływają na zwiększenie liczby dzieci objętych opieką? Jak ograniczyć biurokrację, jednocześnie zwiększając kontrolę? Czy teleinformatyczne systemy rekrutacji kandydatów do przedszkoli i żłobków są efektywnym rozwiązaniem? 1

2 Co to znaczy móc sobie pozwolić na niepubliczną opiekę nad dziećmi? Kogo państwo powinno wspierać w pierwszej kolejności? 12:30-13:00 Obiad 13:00-15:30 SESJA II rozwiązania prawne regulujące funkcjonowanie różnych instytucji opieki w wybranych krajach UE Prezentacja głównych wniosków z raportu na temat analizy rozwiązań prawnych i doświadczeń pięciu krajów członkowskich w zakresie opieki: a) Wprowadzenie regulacje prawne, ramy unijne w systemie opieki poszczególnych, analizowanych państw członkowskich b) Przegląd najważniejszych rozwiązań prawnych i doświadczeń analizowanych krajów członkowskich w zakresie opieki c) Zakończenie rekomendacje i dobre praktyki do wykorzystania w Polsce Pytania Dr Katarzyna Kmita-Zaniewska, Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki UG Dr Katarzyna Stankiewicz, Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki UG Przerwa kawowa Dyskusja warsztatowa: Adam Mordzon, PBS Grupa 1 Opieka nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi (system pomocy społecznej, system ochrony zdrowia, system edukacji, system opieki nad dziećmi do lat trzech): Wytyczne unijne a opieka nad starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi; deinstytucjonalizacja, aktywne starzenie się próba oceny i przystawalności do polskich realiów? Wsparcie opieki nieformalnej w krajach UE i w Polsce, potrzeby i wątpliwości Wielosektorowość usług przykłady działania w UE, które sektory ważne dla polskiej opieki? Dobre praktyki europejskie a polskie realia Opieka w ramach pomocy społecznej jaki dom pomocy społecznej dzisiaj? Alternatywne formy? Pomoc całodobowa czy dzienne świadczenia w placówce? Opieka długoterminowa w Polsce i w Europie problemy i perspektywy Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne tzn.? Argumenty za i przeciw Kształcenie personelu opiekuńczego, status społeczny, zarobki Grupa 2 Opieka nad dziećmi do lat trzech i wieku przedszkolnym (system edukacji, system opieki nad dziećmi do lat trzech): Dr Katarzyna Kmita-Zaniewska, Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki UG Piotr Kowzan, Zakład Dydaktyki IP UG, Stowarzyszenie Na Styku Wytyczne unijne a wczesna opieka i edukacja w krajach Europy, projekty, program Od kiedy do żłobka? Jakie są alternatywy? Dzienni rodzice w Europie i w Polsce Wsparcie dla rodziców formy, zakres, potrzeby Opieka czy też edukacja już od pierwszych lat życia? Jedno czy dwuetapowy model wczesnej edukacji i opieki? Cele i założenia, efekty Obowiązkowa wczesna edukacja i opieka od kiedy? jak finansowana? w jakim wymiarze? dlaczego? Wychowanie przedszkolne rozwiązania tradycyjnie i alternatywy, opłatność Przygotowanie szkolne w różnych krajach, tendencje reform Kształcenie kadr, status społeczny, zarobki Podziękowanie Przedstawiciel MPiPS 2

3 Cele badania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym celem badania jest poprawa jakości i efektywności funkcjonowania instytucji i pomocy i integracji społecznej (IPiIS) w zakresie świadczenia opieki, a także zwiększenie efektywności i skuteczności polityki państwa w zakresie wspierania szeroko rozumianych instytucji opieki w Polsce poprzez przygotowanie i powszechnienie spójnej, wyczerpującej diagnozy popytu na opiekę i podaży instytucji opieki wraz z rekomendacjami. Cele szczegółowe badania to: 1. Zwiększenie zasobów informacyjnych dotyczących zapotrzebowania na (popytu) na opiekę i dostarczania (podaży) opieki w Polsce, w wyniku zgromadzenia i przeanalizowania danych oraz określenia czynników wpływających na popyt i podaż opieki. 2. Przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwości rozwoju systemu opieki w Polsce w latach oraz jego lepszego monitorowania. 3. Upowszechnienie wiedzy na wśród pracowników instytucji odpowiedzialnych za kreowanie polityki społecznej (na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym) dotyczącej zapotrzebowania na opiekę, dostarczania opieki i rozwoju systemu opieki. Pytania badawcze (policy questions) 1. Jakie główne bariery rozwoju instytucji formalnych można wskazać w Polsce i jak im przeciwdziałać? 2. W jaki sposób poprawić system monitorowania opieki w Polsce, tak by pozwalał w regularny i spójny sposób diagnozować zarówno popyt, jak i podaż? 3. Czy rozwiązania prawne w Polsce odpowiadają potrzebom różnych grup podopiecznych i czy pozwalają na sprostanie rosnącym wyzwaniom w zakresie opieki? Jak można te rozwiązania poprawić? 4. Na jakie potrzeby i problemy należy odpowiedzieć, by planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE działania w zakresie opieki były efektywne? Definicje podstawowych pojęć na potrzeby planowanych badań Opieka - aktywność polegająca na zaspokajaniu potrzeb, których nie może lub nie umie przejściowo lub trwale samodzielnie zaspakajać podopieczny. Potrzeby te są istotne z uwagi na możliwość przeżycia, zachowanie zdrowia, prawidłowy rozwój i jakość życia. Opieka może przybierać różne formy, charakteryzuje się jednak cyklicznością i przynajmniej przez pewien okres stałością. Podopieczny - osoba wymagająca opieki ze względu na niemożność lub nieumiejętność samodzielnego zaspokajania pewnych potrzeb. W projekcie szczególny akcent będzie położony na następujące grupy podopiecznych: Dzieci do 5 lat Osoby chore, Osoby niepełnosprawne (z różnymi rodzajami niepełnosprawności), Osoby starsze. 3

4 Instytucje opieki - instytucję tworzą wszelkie reguły gry społecznej i normy, które kształtują interakcje międzyludzkie i które możemy podzielić na instytucje nieformalne i formalne. Do pierwszej grupy może zaliczać się np. opieka sprawowana nad osobami starszymi przez dorosłe dzieci lub opieka sprawowana nad osobami (w tym dziećmi) niepełnosprawnymi przez rodziców i/lub innych członków rodziny. W drugiej grupie znajdą się zarówno instytucje publiczne świadczące opiekę (np. w ramach systemu pomocy społecznej, systemu edukacji czy systemu ochrony zdrowia), jak i inne zorganizowane formy prowadzone przez organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne. Obszary opieki Na potrzeby badania zidentyfikowano następujące obszary i instytucje: Obszar Instytucje System opieki Opieka nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, chorymi somatycznie i psychicznie, starszymi Opieka nad dzieckiem do lat 3 i opieka przedszkolna Metodologia zakład opiekuńczo-leczniczy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy hospicjum stacjonarne hospicjum domowe pielęgniarki środowiskowe pielęgniarki długoterminowe Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie Dom dziennego pobytu środowiskowy dom samopomocy klub samopomocy rodzinny dom pomocy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze(w tym asystent osoby niepełnosprawnej asystent osobisty osoby niepełnosprawnej żłobek, klub dziecięcy dzienny opiekun niania System opieki zdrowotnej System pomocy społecznej System wsparcia dla rodzin z dziećmi przedszkola System edukacji edukacji Badanie podzielone było na część lokalną i ogólnopolską. Badanie terenowe w próbie lokalnej składało się z sześciu głównych komponentów: 1. Administracji publicznej (część samorządowa) 2. Formalnych instytucji opieki (część lokalna) 3. Gospodarstw domowych 4. Opiekunów 4

5 5. Organizacji pozarządowych 6. Pracodawców. Badanie terenowe w próbie ogólnopolskiej składało się z dwóch głównych komponentów: 1. Administracji publicznej (część rządowa) 2. Formalnych instytucji opieki (część centralna). oraz dwóch dodatkowych: 1. Oceny rozwiązań prawnych (wywiady grupowe FGI) 2. Badania potrzeb informacyjnych interesariuszy (badanie CAWI) Zasięg terytorialny badania Lokalne badania terenowe było prowadzone na obszarze sześciu celowo dobranych powiatów i gmin wchodzących w ich skład w okresie czerwiec-wrzesień 2015 r. Podstawowym kryterium wyboru powiatów do badania było oszacowanie zapotrzebowania na opiekę oraz wydatków na cele związane z opieką ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego z danego powiatu (razem gminy i powiat). Na tej podstawie zbudowano 4 główne typy powiatów charakteryzujące się niskim i wysokim zapotrzebowaniem oraz niskimi i wysokimi wydatkami. Konkretne powiaty wybierano tak, by każdy z nich charakteryzował się inną sytuacją społeczno-ekonomiczną, wzięto też pod uwagę typ powiatu (ziemski/grodzki). Z założenia też każdy z 6 wybranych powiatów znajduje się w innym województwie. Lp. Typ powiatu Wybrany powiat 1. powiat ziemski - niskie zapotrzebowanie, niskie wydatki kazimierski (świętokrzyskie) 2. powiat ziemski - niskie zapotrzebowanie, wysokie wydatki nyski (opolskie) 3. powiat ziemski - wysokie zapotrzebowanie, niskie wydatki bieruńsko-lędziński (śląskie) 4. powiat ziemski - wysokie zapotrzebowanie, wysokie wydatki wejherowski (pomorskie) 5. powiat grodzki - wysokie zapotrzebowanie, niskie wydatki Skierniewice (łódzkie) 6. powiat grodzki - wysokie zapotrzebowanie, wysokie wydatki Olsztyn (warmińskomazurskie) Poza obszarem wybranych powiatów, badania objęło instytucje wojewódzkie i centralne oraz formalne instytucje opieki na terenie kraju (próba ogólnopolska). Schemat badania wygląda następująco: 5

6 6

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Raport końcowy Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013

Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013 Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013 Instytut Socjologii Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały informacyjne Nowy Sącz, Maj 2013

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez samorządy. Poradnik

Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez samorządy. Poradnik Optymalizacja procesu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej przez samorządy Poradnik SZCZECIN 2012 Publikacja została wydana w ramach projektu systemowego Profesjonalne kadry lepsze jutro, realizowanego

Bardziej szczegółowo

AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH RAPORT 2013 MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE

AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH RAPORT 2013 MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE RAPORT 2013 AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Publikacja powstała w ramach projektu Od wykluczenia do integracji w obronie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim

Uwarunkowania procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Uwarunkowania procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim Raport z badania Łódź, 2014 r. 1 Raport powstał

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla

Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla Raport końcowy z badania: Diagnoza i analiza na potrzeby przygotowania i wprowadzenia w Małopolsce systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla MŚP Spis treści Streszczenie wyników badania... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Kompetencje podstawą cyfrowego rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kompetencje podstawą cyfrowego rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 KONFERENCJA Wsparcie cyfryzacji w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 Kompetencje podstawą cyfrowego rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dr inż. Wojciech Winogrodzki Prezes

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008 Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Spis treści Wstęp... 2 Równość w priorytetach... 3

Bardziej szczegółowo