PODSTAWA PRAWNA I. ZASADY OGÓLNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PRAWNA I. ZASADY OGÓLNE 1"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie PODSTAWA PRAWNA 1. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z dnia 28 maja 2012 poz.592). 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm.). 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 35, poz. 234) Tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 79 poz. 854 z póź. zm.). 4. Ustawa z dnia 26 lipca 2002r. Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. nr 135,poz.ll46/, z późn. zm. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223.poz 1460) 5. Coroczne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 6. Coroczne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 2. Rozpatrywanie i kwalifikację wniosków i podań osób uprawnionych do korzystania z usług, świadczeń i dopłat z Funduszu dokonuje Dyrektor szkoły w oparciu o opinię Komisji Socjalnej. 3. Zarządzanie środkami ZFŚS należy do kompetencji Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie.. II. TWORZENIE FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 1. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, którego wysokość wynosi: a) dla nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela zgodnie z nowym brzmieniem art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela, dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt. 1b lit a) i art. 6 ust. 1 pkt 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. b) dla nauczycieli, będących emerytami, rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. c) dla pracowników administracji i obsługi ustala się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie

2 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy, wysokość przedmiotowego odpisu na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce Narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. d) dla emerytów i rencistów ( pracowników administracji i obsługi) nie będących nauczycielami zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o ZFŚS, pracodawca sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym ze zlikwidowanych zakładów pracy, może zwiększyć Fundusz Świadczeń Socjalnych o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce Narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. 3 1.Środki funduszu świadczeń socjalnych mogą być zwiększone o: a) odsetki od środków funduszu, b) niewykorzystane środki funduszu socjalnego, c) darowizny 2. Odpisy i zwiększenia o których mowa w. 2, 3 oraz kwoty wpłaconego świadczenia urlopowego wpływają na rachunek funduszu. Na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje środki na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września każdego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja każdego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. 3. Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 4. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Środki Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowane są na podstawie planu finansowego na dany rok kalendarzowy, ustalanego corocznie przez dyrektora szkoły (załącznik Nr 1). 2. Preliminarz planu finansowego określa podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Plan finansowy ZFŚS przygotowywany jest na podstawie planu finansowego szkół i przedszkola i jest uzgodniony ze związkami zawodowymi. 5 Dyrektor, w miarę bieżących potrzeb, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, może dokonać korekty opracowanego planu finansowego. III OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 Do świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych uprawnieni są: 1. Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie bez względu na rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy. 2. Emeryci i renciści - byli pracownicy szkół i przedszkola, o których mowa w 6 p.6.1 oraz członkowie ich rodzin będący na ich utrzymaniu. 3. Dzieci własne i przysposobione pracowników oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, jak również dzieci współmałżonka do momentu ukończenia przez nie nauki, jednak

3 nie dłużej niż do 20 roku życia, a jeśli się uczą do ukończenia 25 lat. Wyjątek stanowią świadczenia w formie paczek dla dzieci pracowników od 1 miesiąca do 15 lat Wszyscy uprawnieni do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają równe prawa w ubieganiu się o uzyskanie świadczenia zgodnie z regulaminem Funduszu. 2. Świadczenie przyznawane jest na wniosek uprawnionego, na zasadach określonych w rozdziale II. 3. Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy. (Załącznik Nr 3). 4. Świadczenia udzielane z Funduszu mają charakter uznaniowy, a nie obligatoryjny. 5. Nieskorzystanie ze świadczeń organizowanych przy pomocy środków finansowych Funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu lub wypłaty środków pieniężnych. 6. Świadczenia z Funduszu udzielane są w miarę posiadanych środków. W razie braku środków finansowych na koncie Funduszu, wypłata przyznanego świadczenia może być przesunięta na późniejszy termin. 8 Przyznawanie świadczeń przez dyrektora jest protokołowane. Protokół powinien zawierać datę przyznania świadczenia, wyszczególnienie zakwalifikowanych wniosków, rodzaj i wysokość świadczenia oraz krótkie uzasadnienie. IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 9 Fundusz świadczeń socjalnych może być przeznaczony na finansowanie lub dofinansowanie: 1. Wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli będących w stosunku pracy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, 2. Zakupu biletów wstępu i karnetów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne, 4. Dopłaty do wypoczynku letniego organizowanego przez nauczycieli we własnym zakresie w okresie urlopu tzw. wczasy po gruszą (Załącznik Nr 3 Tabela Nr 2). 5. Dopłaty do wypoczynku letniego organizowanego przez pracowników administracji i obsługi we własnym zakresie w okresie urlopu tzw. ''wczasy po gruszą'' proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, (Załącznik Nr 3 Tabela Nr 2). Do jego wypłaty konieczne jest wzięcie przez pracownika urlopu, który będzie obejmował co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, 6. Paczek dla dzieci do 15 lat oraz paczek dla pracowników mających i nie mających na utrzymaniu dzieci powyżej 15 roku życia, (Załącznik Nr 3 Tabela Nr 3) 7. Świadczeń pieniężnych z okazji świąt proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (Załącznik Nr 3 - Tabela Nr 1) 8. Zapomóg ze względu na trudną sytuację materialną, 9. Świadczenia finansowego dla nauczycieli emerytów i rencistów dwa razy w ciągu roku kalendarzowego oraz pomocy finansowej z okazji Świąt Wielkanocnych dla pracowników, emerytów i rencistów nie będących nauczycielami, 10. Bezzwrotnych zapomóg losowych ze względu na nadzwyczajną nagłą trudną sytuację losową (powódź, pożar, nawałnica, wypadek, trąba powietrzna) lub zdrowotną (nagła ciężka choroba), 11.Zakup wieńca pogrzebowego dla zmarłego pracownika lub członka rodziny. V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

4 10 1. Pracownicy i inne osoby uprawnione do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych zainteresowane otrzymaniem określonych indywidualnych świadczeń powinny złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o ich przydział. 2. Ubiegający się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa: a) wniosek o przyznanie pożyczki (załącznik Nr 7) b) pozwolenie na budowę oraz kosztorys (kserokopię) w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu, c) zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową lub inną instytucję stwierdzającą przydział, wykup mieszkania wraz z określeniem terminu d) wniosek o uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub inną instytucję stwierdzającą przydział, wykup mieszkania oraz określające wysokość i termin uzupełnienia wkładu mieszkaniowego w przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, 3. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależniona jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w odniesieniu do pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 4. Wnioski rozpatrywane są przez dyrektora szkoły Zapomogi pieniężne udzielane są w następujących wypadkach życiowych i losowych: a) sytuacje losowe: pożar, kradzież, powódź, nawałnica,wypadek lub inne zdarzenie losowe. b) sytuacje życiowe spowodowane dużymi wydatkami związanymi np. z chorobą pracownika, emeryta, rencisty lub dziecka wnioskodawcy, śmiercią współmałżonka, dziecka pracownika utratą pracy przez współmałżonka oraz z tytułu urodzenia dziecka wnioskodawcy, itp. 2. Zapomogi ze względu na trudną sytuację materialną, mogą być przyznane osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty zł miesięcznie brutto. 3. Zapomogi, o której mowa w 11ust.1 pkt b) oraz pkt. b) udzielane są nie częściej niż 1 raz w roku. 12 Pozostawanie w dwóch stosunkach pracy u jednego pracodawcy uprawnia do pobierania jednego świadczenia przewidzianego regulaminem Osoba uprawniona, składając wniosek o wypłatę świadczenia, zobowiązana jest przedstawić we wniosku swoją sytuację życiową, rodzinną i materialną (załącznik Nr 6). 2. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o średnich dochodach brutto na jednego członka rodziny za ostatni rok poprzedzający złożenie wniosku (załącznik Nr 9). 3. Za dochód uważa się wszelkie przychody z tytułu, zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytur i rent, dochodów z gospodarstwa rolnego oraz oszacowanych przez wnioskodawcę dochodów z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. 4. Obliczając dochód, o którym mowa w ust. 2, należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny, ze wszystkich źródeł, za ostatni rok. Otrzymaną sumę należy podzielić przez liczbę członków rodziny, a następnie przez 12 miesięcy. 5. Ponadto należy dołączyć następującą dokumentację: a) w przypadku zapomogi losowej z tytułu trudnej sytuacji materialnej spowodowanej chorobą zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty (rachunki za leki, wizyty lekarskie, zabiegi, itp.). b) w przypadku zapomogi losowej z tytułu trudnej sytuacji materialnej nie związanej z chorobą

5 kserokopie rachunków potwierdzających wydatki na cele bytowe (np. światło, gaz, czynsz), kserokopię aktu urodzenia, kserokopię aktu zgonu lub inne dokumenty świadczące o pogorszeniu się sytuacji materialnej wnioskodawcy. 6. Pracodawca, w celu weryfikacji oświadczenia o dochodach,o którym mowa w 13 ust. 2, może zażądać dokumentów potwierdzających wiarygodność złożonego oświadczenia. VI. ZAKŁADOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY 14 W planie finansowym, o którym mowa w 3, wyodrębnia się środki przeznaczone na zwrotną pomoc mieszkaniową udzielaną w formie pożyczek mieszkaniowych. Środki te tworzą Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy Rodzaje udzielanych pożyczek : a) na budowę własnego domu i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wykup mieszkania do kwoty zł na okres spłaty do 5 lat b) na modernizację lub remont domu, mieszkania do zł. na okres spłaty do 4 lat. 2. Zasady spłat i umorzeń : a) spłata pożyczki przebiega w ratach miesięcznych, poczynając od 1 miesiąca po jej otrzymaniu. b) można udzielić pożyczki uzupełniającej na remont i modernizację domu lub mieszkania pracownikowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. c) w razie śmierci pracownika dyrektor może podjąć decyzję o umorzeniu spłat pożyczki d) dyrektor może umorzyć całość lub część pożyczki mieszkaniowej ze względu na trudną sytuację materialną,wynikłą wskutek zdarzenia losowego, powódź, pożar, utrata mienia mieszkalnego. 3. Zasady i warunki przyznawania, wysokości oraz warunki spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe są określane w indywidualnych umowach (załącznik Nr 8) zawieranych przez pracodawcę z pożyczkobiorcami. Pożyczki na cele mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 1 %. Odsetki od pożyczek oblicza się przy zastosowaniu następującego wzoru: O = P * ( s/100) * [ ( r + 1) /24 ] Gdzie : O - kwota odsetek, P - kwota pożyczki, S - stopa procentowa, R - liczba rat, 100, 1,24 - liczby stałe, W załączeniu tabela naliczonych pożyczek mieszkaniowych. (Załącznik Nr 2) 4. W razie wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 52 KP lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązywania się pracownika z jego obowiązków albo w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika bądź w razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 23, ust.1 pkt. oraz art. 26, ust. 1 pkt. 1 4 Ustawy Karta Nauczyciela, nie spłacona kwota pożyczki postawiona jest w stan natychmiastowej wymagalności. 16 Wnioskodawca w celu uzyskania pożyczki zobowiązany jest przedłożyć wniosek o udzielenie pożyczki oraz następujące dokumenty: 1) w przypadku budownictwa indywidualnego - aktualne pozwolenie na budowę,

6 2) w przypadku uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub zakupu mieszkania, domu zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wykupie lokalu lub akt notarialny kupna sprzedaży. 17 Pożyczki z ZFM podlegają stałemu oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku rocznym naliczanemu w dniu podpisania umowy i wymagają poręczenia dwóch osób, będących pracownikami szkoły. O kolejną pożyczkę z ZFM można ubiegać się po spłaceniu ostatniej raty poprzedniej pożyczki W przypadku zaprzestania spłaty rat pożyczki w ustalonym terminie przez pożyczkobiorcę księgowa informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 2. Przy braku wpłaty dwóch kolejnych rat pożyczki dyrektor szkoły wysyła do pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty, informując o tym fakcie poręczycieli. 3. Przy braku wpłaty trzeciej kolejnej raty pożyczki obowiązek spłaty pożyczki egzekwowany jest od poręczycieli. VIII. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski w sprawie przyznania świadczeń z funduszu wraz z koniecznymi dokumentami należy składać w sekretariacie szkoły. 2. Wnioski o zapomogi są opiniowane przez dyrektora szkoły. 3. Wnioski o przyznanie pożyczki mieszkaniowej należy składać w sekretariacie szkoły. 4. Po rozpatrzeniu wniosku pracownik jest informowany o podjętej decyzji na piśmie. 5. Podstawę do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu pracownika. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Podstawowymi dokumentami dotyczącymi działalności socjalnej są: a) regulamin funduszu świadczeń socjalnych, b) roczny plan finansowy funduszu świadczeń socjalnych. 2. Decyzje podjęte w sprawach socjalnych muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu. 3. Treść regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest ogólnie dostępny i podawany do wiadomości pracownikom na tablicy ogłoszeń w Pokoju Nauczycielskim szkoły oraz na stronie internetowej wykaz ważnych dokumentów prawnych funkcjonujących w szkole. Regulamin jest do wglądu na każde żądanie osoby zainteresowanej. 4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie zatwierdza i wprowadza w życie zarządzeniem dyrektor po uzyskaniu akceptacji związków zawodowych działających na terenie szkoły. 5. Zmiany w postanowieniach niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub na wniosek związków zawodowych. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem...

7 22 Załącznikami do Regulaminu są : Nr 1. Roczny plan finansowy funduszu świadczeń socjalnych. Nr 2. Tabela naliczeń pożyczek. Nr 3. Tabele ustalonych progów do otrzymywania świadczeń przez pracowników. Nr 4. Wniosek o przyznanie świadczeń z okazji świąt. Nr 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ''wczasy pod gruszą''. Nr 6. Wniosek o przyznanie zapomogi. Nr 7. Umowa pożyczki mieszkaniowej. Nr 8. Wzór umowy pożyczki mieszkaniowej(budowlanej). Nr 9. Oświadczenie o dochodach. Uzgodniono w dniu... Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie. PRZEWODNICZĄCY OGNISKA ZNP w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie. ( zakładowa organizacja związkowa) ( podpis dyrektora) Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej

8 im. Janusza Korczaka w Szelkowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie PLAN FINANSOWY ZFŚS W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZELKOWIE NA ROK Stan ZFŚS ogółem - xxx Odpis podstawowy dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkola xxx Odpis podstawowy dla nauczycieli emerytów xxx Odpis podstawowy dla pracowników niebędących nauczycielami xxx Kwota zwiększenia funduszu Lp. Rodzaj świadczeń % Plan na rok w zł 1. Pożyczki mieszkaniowe 2. Zapomogi 3. Świadczenia urlopowe ''wczasy pod gruszą'' - nauczyciele - pracownicy 4. Emeryci nie będący nauczycielami 5. Emeryci nauczyciele 6. Świadczenie pieniężne z okazji świąt 7. Zakup biletów wstępu i karnetów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne Wykonanie rok w zł Saldo w zł 8. Paczki dla dzieci i pracowników 9 Inne wydatki - okolicznościowe 10 Odsetki Ogółem Tabela oprocentowania pożyczek mieszkaniowych zgodna z regulaminem ZFŚS Załącznik Nr 2

9 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie Forma naliczenia: kwota pożyczki x3/100x ilość miesięcy + 1/24 = procent od kwoty pożyczki Lp. Kwota pożyczki w zł Okres spłaty m- ce/rok % Kwota naliczona (proc.) Ogółem kwota do spłaty Wysokość spłaty rat Rata - 1 Ilość rat Kwota raty Kwota rat Ogółem , ,25 84,69 81, ,00 935, , , ,50 169,38 173, , , , , ,50 85,94 84, , , , , ,75 254,06 254, , , , , ,75 128,91 126, , , , , ,00 171,88 169, , , , , ,00 116,25 125, , , , , ,25 214,84 211, , , , , ,25 145,31 121, , , , , ,50 174,38 152, , , , , ,50 132,65 116, , , , , ,00 143,50 114, , , ,00 Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie,

10 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie Tabele ustalonych progów do otrzymywania świadczeń przez pracowników: Lp. Tabela Nr 1 Świadczenia finansowe na święta Przeciętny dochód brutto na jedną osobę w rodzinie Wysokość świadczenia 1 Do kwoty zł na osobę 700,00 zł 2 Od kwoty do zł na osobę 600,00 zł 3 Od kwoty do na osobę 500,00 zł 4 Powyżej zł na osobę 400,00 zł Zapomoga losowa w wysokości do 2000 złotych Dla nauczycieli wypłacane świadczenie urlopowe zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela Lp. Tabela Nr 2 Świadczenia za wczasy pod gruszą Przeciętny dochód brutto na 1 osobę w rodzinie 1 Do zł na osobę 100% ogłoszonej corocznie kwoty świadczenia urlopowego zgodnie z ustawą budżetową 2 Od do zł na osobę kwotę pomniejszoną o 5% 3 Powyżej zł na osobę kwotę pomniejszoną o 10% Tabela Nr 3 Paczki dla dzieci i pracowników Lp. Przeciętny dochód brutto na 1 osobę Paczka 1 Do zł 60,00 zł 2 Od do zł na osobę 55,00 zł 3 Powyżej zł na osobę 50,00 zł Tabela Nr 4 Finansowanie i dofinansowanie - imprezy kulturalno-oświatowe i sportoworekreacyjne)

11 Lp. Przeciętny dochód brutto na 1 osobę Wysokość dopłaty do wycieczki/imprezy w przeliczeniu na koszt jednego uczestnika 1. Do zł na osobę 0 zł 2. Od do zł na osobę 10 % 3. Od do zł na osobę 15 % 4. Od zł na osobę i więcej 20 % Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie,

12 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie Stary Szelków, dnia (imię i nazwisko pracownika)... (adres)... Do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie Wniosek o przyznanie świadczenia finansowego z okazji świąt Proszę o przyznanie świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia /Świąt Wielkanocnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... (podpis wnioskodawcy) Przyznano/nie przyznano świadczenia finansowe w wysokości... (słownie złotych:...) Zatwierdzam/nie zatwierdzam... (data i podpis dyrektora) Załącznik Nr 5 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie,

13 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie Stary Szelków, dnia (imię i nazwisko pracownika)... (adres)... Do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku wczasy pod gruszą Proszę o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku w terminie od... do (podpis wnioskodawcy) Przyznano dofinansowanie w wysokości... złotych. Zatwierdzam/nie zatwierdzam... (data i podpis dyrektora) Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie,

14 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie. ( imię i nazwisko) ( adres)... ( pracownik szkoły/emeryt/rencista) Stary Szelków, dnia... Do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie Wniosek o przyznanie zapomogi ( losowej, trudnej sytuacji materialnej) Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi. Ja niżej podpisany oświadczam,że dochody w mojej rodzinie wynoszą brutto.. zł na osobę. Uzasadnienie wniosku : Do wniosku dołączam następujące dokumenty: (np. zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki lub usługi medyczne) Załącznik: Ja, niżej podpisana/y, świadomy odpowiedzialności cywilnej ( art Kodeksu cywilnego ) oświadczam, że własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w złożonym wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS

15 obowiązującego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie.. (podpis wnioskodawcy) Przyznano świadczenie socjalne w wysokości. złotych ( podpis dyrektora) Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej

16 im. Janusza Korczaka w Szelkowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie Stary Szelków, dnia... WNIOSEK o przyznanie pożyczki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szelkowie Nazwisko i imię Wnioskodawcy... Adres zamieszkania... Miejsce pracy i stanowisko... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFM pożyczki w wysokości...zł.(słownie złotych...) z przeznaczeniem na Ilość członków rodziny na utrzymaniu... Dochód wnioskodawcy... Zarobek miesięczny współmałżonka... Dochód miesięczny na członka rodziny... zł. Co potwierdzają załączniki do wniosku (konieczne tylko przy pożyczce na uzupełnienie wkładu w spółdzielni mieszkaniowej). Na poręczycieli proponuję: 1.Panią/Pana...

17 Adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego... Podpis... 2.Panią/Pana... Adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego.. Podpis... 3.Okres spłaty pożyczki (podpis) D e c y z j a o p r z y z n a n i u p o z y c z k i Nr... DYREKTOR Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie w dniu... Postanowił przyznać Pani/Panu... (Panu)... Pożyczkę z ZFM wysokości...złotych (słownie złotych złotych... z przeznaczeniem na......i na warunkach ustalonych w załączonej umowie. Pożyczka podlega spłacie przez okres lat...w ratach. Pierwsza...zł. Następne...zł. miesięcznie poczynając od dnia... Zatwierdzam/nie zatwierdzam (data i podpis dyrektora)

18 Załącznik Nr 8 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie UMOWA pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe W dniu.. pomiędzy... Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Szelkowie zarządzającym ZFŚS... a Panią /Panem... zwanym dalej pożyczkobiorcą zamieszkałym. zatrudnionym w... została zawarta umowa następującej treści: Przyznaje się Pani/Panu. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę oprocentowaną w wysokości 1% w stosunku rocznym w wysokości.złotych 1 odsetki (słownie złotych:. ) z przeznaczeniem Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. Okres jej spłaty wynosi Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia. 2 3 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty należnych rat pożyczki, w ratach miesięcznych po: I rata słownie złotych... Następne... raty po... słownie złotych... od dnia..r. 4 Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę w drodze rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy. 5

19 Nie spłacona kwota pożyczki udzielona na wkład mieszkaniowy lub budowlany na mieszkanie z budownictwa spółdzielczego staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę w drodze wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika nie powoduje zmiany udzielania warunków pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W przypadku tym jednak zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczania pożyczki. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje zakład pracy, a jeden pożyczkobiorca. Poręczyciele pożyczki: 1.Pan(i)..... zam... nr dowodu osobistego... 2.Pan(i)..... zam. dowodu osobistego 9 W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należytej kwoty z naszych wynagrodzeń (poręczyciel) (poręczyciel) (pożyczkobiorca) (pożyczkodawca)

20 Załącznik Nr 9 do Regulaminu ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szelkowie, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie i Przedszkola Samorządowego w Szelkowie... (imię i nazwisko składającego )... (adres zamieszkania )... Stary Szelków, dnia... OŚWIADCZENIE O dochodach pracownika i rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS Wykaz osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Miejsce pracy Nazwa szkoły Niniejszym oświadczam, że 1) Ogólny roczny dochód w mojej rodzinie wynosi... zł (słownie złotych...) 2) Liczba osób w rodzinie... -uczących się w szkołach publicznych i niepublicznych w systemie dziennym... Jednocześnie oświadczam, że dochód mojego gospodarstwa domowego jest zgodny z zeznaniem podatkowym za rok...(pit)

21 Pouczenie: Świadomy/a odpowiedzialności cywilnej ( Kodeksu Cywilnego) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu (* Podanie fałszywych danych w niniejszym oświadczeniu jest przestępstwem z art. 273 KK)... (czytelny podpis) * UWAGA Za dochód uważa się wszelkie przychody (dochód brutto) - z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, - alimentów, stypendiów, emerytur i rent, - oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej - dochody z gospodarstwa rolnego WYPEŁNIA PRACODAWCA Średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie wynosi... zł (słownie złotych...).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Małgorzata Mazurek

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Małgorzata Mazurek Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Oświatowego

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 23 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 23 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Na podstawie art. 3 ust.2 oraz art. 8

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze (pieczątka placówki) PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR GKG.GO.0200.22.2017 DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 1 I Rozdział 2 8. [osoby uprawnione] otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie PODSTAWA PRAWNA Postanowień ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/10 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 sierpnia 2010r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU I. Przepisy wstępne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 21-01-2014 REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Obowiązuje od dnia 21-01-2014

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach. Podstawa prawna:

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach. Podstawa prawna: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. [zakres regulacji] Regulamin zakładowego funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Podstawy prawne wydania regulaminu Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU I Postanowienia ogólne 1. Udzielanie świadczeń z ZFŚS odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Postanowienia ogólne 1 1.Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pierzchnica. Na

Bardziej szczegółowo