Jakubowice Murowane, dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakubowice Murowane, dn.15.11.2014 r."

Transkrypt

1 Jakubowice Murowane, dn r. Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Wólka z dnia 15 listopada 2014r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wólka na 2015 rok. Współczesna gospodarka ma charakter pieniężny, co oznacza, że warunkiem prowadzenia działalności ekonomicznej jest posiadanie i dysponowanie środkami pieniężnymi. Budżet samorządowy jest planem finansowym dwustronnym, stanowiącym zestawienie zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów gminy. Po stronie dochodowej obejmuje on instrumenty zasilania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, a po stronie wydatkowej instrumenty rozdysponowania środków publicznych. W ujęciu kwotowym obie strony są zawsze równe, bez względu na to czy budżet jest zrównoważony, uchwalony z nadwyżką lub deficytem. Budżet jest planem rocznym, a rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Budżet zawsze obowiązuje od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, niezależnie od daty podjęcia uchwały budżetowej. Najważniejszą cechą budżetu jest minimalizowanie rozbieżności między tym, co zostało zaplanowane w budżecie, a tym co nie zostało wykonane, zrealizowane. Budżet jest zestawieniem wielkości ekonomicznych, które zostały uznane za osiągalne w konkretnych uwarunkowaniach, w jakich znajduje się gmina. Budżet spełnia rolę przewodnika, sprawia, że działania różnych części podmiotu mogą być zespolone i wzajemnie uzgodnione, w jednym wspólnym planie. Nadanie budżetowi cech dobrego budżetu jest trudne. Organ stanowiący zobowiązany jest zabezpieczyć środki na: realizację zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w części zaplanowanej do realizacji w roku budżetowym, spłatę długu jednostki samorządu terytorialnego i na jego obsługę. Chociaż gmina zaciągnęła kredyty na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego w inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej nigdy nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu zadłużenia. W ciągu ostatnich lat zostały nałożone dodatkowe obowiązki na gminę, bez zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Zadania realizowane są przez 35 pracowników samorządowych. Gmina nie otrzymuje pełnego dofinansowania na zadania zlecone przez administrację rządową. Trwa proces eliminowania subsydiowania skośnego. Osoby o niskich dochodach nadal będą korzystać z dodatków mieszkaniowych i zasiłków oraz systemu obniżek zobowiązań wobec gminy. Do projektu budżetu gminy na 2015 rok przyjęto następujące założenia: 1. Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 60,00 zł za 1 dt żyta, co daje 150 zł za hektar przeliczeniowego gruntów. Stawkę wyliczono jako równowartość 2,5 dt średniej ceny żyta na terenie gminy. Stawkę podatku rolnego od nieruchomości w kwocie 300 zł za hektar gruntów. Stawkę wyliczono jako równowartość 5 dt średniej ceny żyta na terenie gminy. Stawkę podatku leśnego przyjęto w wysokości za 1 m3 średniej ceny drewna od hektara lasu. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, przyjęto podwyższone. 1

2 2. Przewidziano uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości, za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod budynkami, po modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 3. Uwzględniono zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy, będących własnością osób fizycznych oraz zwolnienia dotyczące producentów rolnych. 4. Przyjęto podniesienie stawki za dostawę wody w stosunku do roku ubiegłego. 5. Przyjęto podniesienie stawki za odprowadzenie ścieków. 6. Przyjęto podniesienie stawki opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż (tymi opłatami) gmina pokrywa koszty finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 8. Wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. 9. Przy planowaniu pozostałych dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec roku. 10. Przyjęto dochody z opłaty adiacenckiej. Przyjęcie założeń, a co za tym idzie dochody bieżące w kwocie ujętej w projekcie budżetu są niezbędne do uchwalenia budżetu zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane pozycje dochodów przyjęte zostały, moim zdaniem, w wielkościach możliwych do wykonania. 11. Planując wydatki budżetu gminy kierowano się przewidywanym wykonaniem na koniec bieżącego roku oraz skorygowanymi wydatkami przedstawionymi przez poszczególne jednostki. 12. Wydatki na poziomie roku Wydatki na wynagrodzenia w 2015 roku przyjęto na podstawie wysokości wynagrodzenia z miesiąca października roku 2014, powiększone o ustawowe świadczenia np. nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe. DOCHODY planowane ogółem wyniosą ,50 zł, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Dotacja związana z budową kanalizacji w Turce. Zadanie pod względem rzeczowym zrealizowane w roku 2014, - czynsz dzierżawny od kół łowieckich 1.360,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie zł. Dotacje na modernizację dróg dojazdowych do pól, celem ochrony gruntów rolnych. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 2

3 Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych opłat np. za wymianę wodomierzy, zwrot opłaty sądowej ,00 zł, - wpływy z usług za dostarczoną wodę zł. Założono wzrost ilości m³ dostarczonej wody na skutek wzrostu liczby odbiorców. Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Drogi publiczne gminne zł.- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Dotacja przeznaczona będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.5 Transport Lotniczy na podstawie umowy wstępnej z dnia r. nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/6/2013 dotyczącej przygotowania projektu: Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, na budowę w/w. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł, z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. Dochody będą formą partycypacji gminy w zyskach, jakie przynosi właścicielowi gruntów wzrost wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej np. dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego. - dochody z najmu dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze zł. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł. Dział 720 Informatyka Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zł. Środki z projektu: E-administracja w powiecie lubelskim. Dział 750 Administracja publiczna Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,20 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł, kwota niższa w porównaniu do roku Kalkulacji dotacji dokonano na podstawie liczby 3

4 spraw/czynności z zakresu spraw obywatelskich wraz z medianą czasu ich realizacji oraz stawki roboczogodziny. - 5% wpływu za udostępnienie danych osobowych 30 zł, - wpływy z różnych opłat zł, - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł, - wpływy z różnych dochodów zł, za terminowe odprowadzanie podatku i refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.159,20 zł. Środki z projektu: Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 1.800,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota na niezmienionym poziomie od roku Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Środki z projektu: Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzenia inkubatora przedsiębiorczości. Realizacja zadania nastąpiła w roku Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W planowaniu podatków bezpośrednich wykorzystano sumy dochodów podane w deklaracjach złożonych w okresach dwunastu miesięcy i obliczono prawdopodobne wpływy dla bieżącego roku budżetowego. Planowana maksymalna wysokość dochodów w tym dziale wynosi zł i będzie pochodzić z następujących źródeł: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, z tego: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł, z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł, - podatek rolny ,00 zł, - podatek leśny 8.000,00 zł, 4

5 - podatek od środków transportowych ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe. 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł, z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł, przewidziano uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości, za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod budynkami, po modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lublinie, - podatek rolny ,00 zł, - podatek leśny ,00 zł, - podatek od środków transportu ,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe. 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł, z tego: - opłata skarbowa ,00 zł, - opłata targowa zł, od m-ca sierpnia 2013 działa targowisko w os.borek w Turce. - opłata eksploatacyjna ,00 zł, - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,00 zł, - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zł, - wpływy z różnych opłat ,00 zł. 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł., z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych zł. Udziały dochodów przekazywane przez Ministerstwo Finansów. - podatek dochodowy od osób prawnych zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe. Dział 758 Różne rozliczenia Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - część oświatowa subwencji ogólnej zł. Pamiętać należy, że jest to planowana kwota w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych. - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł. - różne rozliczenia finansowe ,00 zł, naliczony podatek VAT od towarów i usług. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,73 zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych dochodów 850 zł, za terminowe odprowadzanie podatku przez szkoły podstawowe, - wpływy z różnych opłat zł, za czesne i wyżywienie w przedszkolach publicznych ZPJO w Turce. 5

6 - wpływy z różnych dochodów 150 zł, za terminowe odprowadzanie podatku za pracowników przedszkola do urzędu skarbowego, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,73 zł. Środki w ramach programu Pliszka w Pliszczynie, Stokrotka w Sobianowicach, filie przedszkola Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce oraz Przedszkole w Łuszczowie. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł, za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych naszej gminy, - wpływy z różnych dochodów 500 zł, za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego przez gimnazjum, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Środki z projektu: budowa boiska w Pliszczynie. - wpływy z różnych opłat zł, za obiady w stołówkach szkolnych. Dział 852 Pomoc społeczna Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych dochodów zł, z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na zadania zlecone, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na zadania zlecone, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.500,00 zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na Ośrodek Pomocy Społecznej zł, - wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, - wpływy z różnych dochodów zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł. 6

7 Kwoty dotacji na pomoc społeczną corocznie zmniejszają się. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych opłat zł, za podłączenie do kanalizacji, - wpływy z usług gospodarki ściekowej i ochrony wód ,00 zł, założono wzrost ilości m³ odprowadzonych ścieków na skutek wzrostu ilości m³ pobranej wody. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zł, dochód z opłat na finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - wpływy z różnych dochodów zł, zwrot kosztów utylizacji odpadów zgodnie z wyrokiem sądu sygn. Akt I C 265/07 z dnia 6 lipca 2007 r. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł przyłączy oświetlenia zakładowi energetycznemu, - wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,57 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 zł. Środki z projektów: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim; Diagnozuj, Debatuj, Decyduj-3 D Tarczy Sobieskiego; Zespół Tańca Ludowego "Łuszczowiacy"; Zespół Tańca Ludowego w Świdniku Małym. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami łącznie wynoszą zł. Dochody bieżące wynoszą ,50 zł i dochody majątkowe wynoszą ,00 zł. WYDATKI ogółem wynoszą ,50 zł, w tym : Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,88 zł i przeznaczona jest na: 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 zł: Biskupie Kolonia kanalizacja zł, Rudnik, Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn kanalizacja zł, Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacyjna ,26 zł, Turka przepompownia ścieków zł, Wólka kanalizacja na dz. 67/4, 67/6, 67/9, 67/11, 67/14, kwota zł, Wólka modernizacja ujęcia wody zł. 2. Izby rolnicze ,00 zł. - różne opłaty i składki na Związek Gmin Wiejskich RP i ZG Lubelszczyzny zł. 7

8 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł, - różne opłaty i składki 3.392,62 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,00 zł i przeznaczona jest na: 1. Dostarczanie wody - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, artykuły BHP dla pracowników obsługujących wodociągi 3.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) ,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł, - składki na Fundusz Pracy ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł; w tym narzędzia związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów oraz zakup wodomierzy (wymiana po legalizacji), materiały do likwidacji awarii sieci wodociągowych, - zakup energii elektrycznej do ujęć i przepompowni wody oraz zakup wody dla mieszkańców wsi Rudnik ,00 zł, - zakup usług remontowych zł, m.in. naprawy i przeglądy posiadanych maszyn spalinowych i pojazdów, - zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, - zakup usług pozostałych ,00 zł, w kwocie tej przewidziano opłatę za przegląd okresowy agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Wólce, eksploatację i utrzymanie 4 ujęć wodociągowych oraz 2 przepompowni wody, monitoring i naprawy instalacji alarmowej, - zakup usług dostępu do sieci Internet 200 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wydobycie wody, - podróże służbowe krajowe zł, - różne opłaty i składki ,00 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich na wodociągi oraz opłaty za wydobycie wody, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.700,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.700,00 zł, - szkolenia pracowników 300 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: pompy na ujęcie wody zł, urządzenia sprzęt do przewiertu zł. Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,74 zł i przeznaczona jest na: 1. Lokalny transport zbiorowy zł (dopłata do linii nr 2 i 22 dla ZTM i dla PKS za kursy przez Świdmiki- zakup usług pozostałych zł), 2. Drogi publiczne powiatowe; - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zkupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł: Bystrzyca - Swoboda droga powiatowa nr 2222L kwota zł, 8

9 3. Drogi publiczne gminne ,74 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, w tym paliwo do robót drogowych, znaki drogowe, materiały do urządzeń koszących (przyłbice, nauszniki itp.), materiały do pilarek. W ramach funduszu sołeckiego: koszenie i karczowanie. - zakup usług remontowych zł; remonty dróg, chodników, dostawy kruszywa, konserwacja rowów i urządzeń wodnych w pasie dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego: remonty dróg tłuczniem i asfaltem, płyty drogowe, tłuczeń, uzupełnienie ubytków. - zakup usług pozostałych zł, projekty organizacji ruchu. W ramach funduszu sołeckiego: koszenie i karczowanie. - różne opłaty i składki zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, - kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych zł za przejęte drogi, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę ,74 zł: Biskupie Kolonia droga na działce nr 181/6 przebudowa zł, Biskupie Kolonia droga na działkach nr , i przepust modernizacja w kwocie zł, w tym fundusz sołecki, Długie droga na działce nr ew. 65/3; 30/2; 67/2 przez wieś zł, w tym fundusz sołecki, Jakubowice Murowane droga na dz. nr 685, kwota zł, w tym fundusz sołecki, Kolonia Pliszczyn droga na działce nr 1025, kwota zł, Łuszczów Pierwszy-Łuszczów Drugi droga nr L modernizacja, kwota ,74 zł, w tym fundusz sołecki, Łysaków droga na działkach nr 185 i 1127, kwota zł, w tym fundusz sołecki, Pliszczyn droga na działce nr 384 i 422 w kwocie zł, Rudnik droga na działce nr 219 i 463, kwota zł, w tym fundusz sołecki, Świdniczek droga na działce nr 43 w kwocie zł, w tym fundusz sołecki, Świdnik Mały droga na działce nr 365 w kwocie zł, w tym fundusz sołecki, Turka droga na działce nr 405 kwota zł, w tym fundusz sołecki, Turka droga na działce nr 1275 modernizacja, kwota zł, ul. Zawilcowa os. Borek w Turce kwota zł, ul. Dębowa w os. Borek w Turce, budowa parkingu zł, z funduszu sołeckiego, Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin SA zł. Środki zewnętrzne przeznaczone na budowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.5 Transport Lotniczy na podstawie umowy wstępnej z dnia r. nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/6/2013 dotyczącej przygotowania projektu: Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży. Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin SA zł, wkład własny gminy. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Gospodarka mieszkaniowa zł 9

10 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zł, 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł. - zakup materiałów i wyposażenia 150 zł, do utrzymania czystości na targowisku, - zakup energii zł, na targowisko, - zakup usług pozostałych, podziały nieruchomości gminnych, ogłoszenia prasowe, pozyskanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł, szacunki gruntów do sprzedaży oraz aktualizacji opłat: z tytułu użytkowania wieczystego, adiacenckiej, planistycznej, ekspertyzy biegłych i rzeczoznawców, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł, garaż na osiedlu Borek, czynsze za brak lokalu socjalnego dla trzech rodzin, - podatek od nieruchomości zł, - opłaty na rzecz budżetów jst zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte decyzjami zł, w tym pod drogi, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł, głównie na koszty opłat sądowych związanych z opłatami wieczystoksięgowymi i wypisami z ksiąg wieczystych związane z obrotem nieruchomościami, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę zł. Lokal socjalny zł, adaptacja pomieszczeń starej szkoły w Świdniku Małym dokumentacja projektowa, Jakubowice Murowane garaże przy budynki urzędu zł, Urząd Gminy budynek zł. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: działki zł. Dział 710 Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,00 zł i przeznaczona jest na: 1. Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług pozostałych, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań do planu zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, program komputerowy program graficzny do planu zagospodarowania zł. Dział 720 Informatyka Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest w ramach projektu E-administracja w powiecie lubelskim na: - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.440,98 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 862,14 zł, - składki na Fundusz Pracy 122,88 zł. Dział 750 Administracja publiczna Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 10

11 1. Urzędy wojewódzkie zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP dla pracowników 300 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, m.in. druki, tonery, materiały biurowe, teczki na dokumentację archiwalną, pudła z tektury bezkwasowej litej do akt, - zakup usług zdrowotnych 130 zł, - zakup usług pozostałych zł, m.in. przekazanie akt niearchiwalnych na zniszczenie, konserwacja ksiąg USC, opłaty serwisowe za programy informatyczne, organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, 2. Rady gmin zł, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłaty diet zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług remontowych 700 zł; - zakup usług pozostałych zł, w tym oprawa uchwał i protokołów z sesji, - zakup usług dostępu do sieci Internet 100 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, Urzadzenia, sprzęt nagłaśniający do sali obrad zł. 3. Urzędy gmin zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP dla pracowników zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, w tym trzy nagrody jubileuszowe, Ponadto pracownicy uzyskują prawo do zwiększenia dodatku stażowego o 1%. - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zł, dla inkasentów podatków i opłat, - składki na ubezpieczenie społeczne zł. - składki na Fundusz Pracy zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, druki, materiały biurowe, tonery i tusze, UPS szt. 30, wyposażenie, paliwo, woda do dystrybutora, prenumerata, środki czystości, klimatyzacja pok.25 i 26, - zakup energii zł, energia elektryczna, gaz, woda, - zakup usług remontowych 200 zł; - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, opłaty pocztowe, obsługa prawna, abonament systemu EL-Agent i EZD, usługi informatyczne programów,prenumerata elektroniczna wydawnictwa LEX, konserwacja i naprawa urządzeń, monitoring, opłaty RTV, opłata za prowadzenie BIP, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, 11

12 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - podróże służbowe krajowe zł, - różne opłaty i składki zł, ubezpieczenia mienia i opłaty dla komorników skarbowych, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - opłaty na rzecz budżetu państwa 260 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł, za wypisy z ksiąg wieczystych i założenie hipotek dla dłużników, - szkolenia pracowników zł, 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, promocja gminy oraz idei samorządności poprzez patronat nad przedsięwzięciami kulturalnymi inicjowanymi na terenie Gminy Wólka, w tym organizacja Gminnego Dnia Dziecka i organizacja zawodów sportowych na boisku Orlik, cukierki, wiatraczki i balony z logo, częściowo w ramach projektu Gmina Wólka Dolina Inwestycji, - zakup usług pozostałych zł, druk ulotek, tablica z logo gminy, aktualizacja folderu o gminie, częściowo w ramach projektu Gmina Wólka Dolina Inwestycji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet II Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - różne opłaty i składki zł, za przynależność do Lokalnej Grupy Działania Kraina wokół Lublina. 5. Pozostała działalność zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, artykuły BHP dla pracowników obsługi zł. - wynagrodzenia osobowe zł, częściowo w ramach projektu Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne ,84 zł, - składki na Fundusz Pracy 6.543,16 zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług zdrowotnych 500 zł, - zakup usług pozostałych 500 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - szkolenia pracowników 100 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.800,00 zł i przeznaczona jest na: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - zakup materiałów i wyposażenia 50 zł, - podróże służbowe krajowe 50 zł, - szkolenia pracowników 300 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 12

13 Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zł Samochód dla Policji zł. 2. Ochotnicze straże pożarne zł, - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł, dla OSP Świdnik Duży Pierwszy kwota zł na zakup sprzętu KSRG, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, np. umundurowanie, hełmy, czapki, koszule, emblematy zł, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł., diety za udział w akcjach gaśniczych, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, mechaników i kierowców, - zakup materiałów i wyposażenia zł, tj. materiały, art. spożywcze, części, paliwo, nagrody, aparat prądotwórczy,pompa elektryczna, pompa szlamowa, piła spalinowa, sprzęt gaśniczy, drabina strażacka, radiotelefon przenośny, wężę,kurtyna wodna, mostek przejazdowy, - zakup energii zł, - zakup usług remontowych zł; naprawy sprzętu i samochodów, ponadto w Turce malowanie strażnicy, remont masztu, naprawa ogrodzenia, w Łuszczowie wymiana drzwi garażowych, - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, przygotowanie terenu pod zawody sportowopożarnicze, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500 zł, - różne opłaty i składki zł, m.in. z tytułu ubezpieczenia osób i mienia, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł, za odpady komunalne, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 630 zł, - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł OSP Świdnik Duży Pierwszy zł. Jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczego. 2. Zarządzanie kryzysowe zł, - rezerwy, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,00 zł i przeznaczona jest na: - zakup usług pozostałych zł, prowizje od zaciąganych kredytów, - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zł. 13

14 Dział 758 Różne rozliczenia Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: - zakup usług pozostałych, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego ,00 zł, - podatek od towarów i usług (VAT) ,00 zł, - rezerwa ogólna i celowa ,00 zł, zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,31 zł i przeznaczona jest na: 1. Szkoły podstawowe zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, w Pliszczynie sprzęt p.poż, prenumerata czasopism, materiały biurowe, licencje, tusze, tonery, środki czystości; w Sobianowicach materiały biurowe, licencje, tusze, tonery, środki czystości,wężę w hydrancie wewnętrznym, prenumerata, w Łuszczowie benzyna do kosiarki, materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, prenumerata, sprzęt p.poż.; w Turce środki czystości, benzyna do kosiarki, wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw; w Świdniku Małym sprzęt p.poż, środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery, prenumerata; - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, w Pliszczynie programy komputerowe, mapy,sprzęt sportowy,gry, globusy, księgozbiór biblioteczny; w Sobianowicach komputery do procesu dydaktycznego; w Łuszczowie plansze, tablice, wydawnictwa książkowe, komputer; w Turce komputery, plansze, tablice, księgozbiór; w Świdniku Małym komputery do procesu dydaktycznego; - zakup energii zł, w Sobianowicach olej opałowy, energia elektryczna i woda; w Łuszczowie olej opałowy,energia elektryczna, woda; w Turce gaz ziemny, energia elektryczna, woda; w Świdniku Małym gaz ziemny, energia elektryczna, woda; - zakup usług remontowych zł; Pliszczyn: malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, wymiana drzwi w łazienkach; w Sobianowicach: w łazience dla dziewcząt remont, murki przy wejściu do kuchni, kotłowni i hydroforni, wymiana drzwi w pomieszczeniach bloku żywieniowego, drzwi zewnętrzne; w Łuszczowie dostosowanie armatury łazienkowej do wieku i wzrostu dla dzieci oddziału przedszkolnego; w Turce remont sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych; w Świdniku Małym wymiana drzwi w holu głównym i do toalet, remont i malowanie ścian na korytarzu dolnym; - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, w Sobianowicach wywóz nieczystości, usługi ośrodków przetwarzania danych, usługi transportowe na zawody i konkursy, badanie szczelności instalacji elektrycznej i CO; usługi pralnicze, fotograficzne, prowizje bankowe; w Łuszczowie wywóz nieczystości, kominiarz, opłaty RTV, pomiary instalacji elektrycznej, usługi pralnicze, fotograficzne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe; w Świdniku Małym wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi transportowe; 14

15 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - podróże służbowe krajowe zł, - różne opłaty i składki zł, ubezpieczenie mienia, opłata za utrzymanie działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego, inne opłaty wynikające z umów, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. Odpis na nauczyciela zatrudnionego na pełny etat (18 godzin dydaktycznych tygodniowo) wynosi 2.960,55 zł, wg karty nauczyciela. - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł, za odpady komunalne, - szkolenia pracowników zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł, w tym: Łuszczów Drugi (szkoła podstawowa) zł, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, naprawa dachu i pomalowanie, adaptacja pomieszczeń na świetlicę,wymiana grzejników, oświetlenie zewnętrzne, monitoring na zewnątrz, wyłożenie kostką placu, ogrodzenie pozostałego placu szkolnego i pomalowanie, Pliszczyn (szkoła podstawowa) zł, obudowa grzejników i rur, położenie kostki przy placu zabaw, dokończenie ogrodzenia, elewacja, dach, wymiana rynien, Sobianowice (szkoła) zł, dokumentacja techniczna, dostosowanie wentylacji, oświetlenia, ogrzewania, Świdnik Mały (szkoła podstawowa) zł, opaska z kostki brukowej wokół budynku, Turka ZPJO odwodnienie i chodnik zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł, Urządzenia, sprzęt zł, dla wszystkich szkół. 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł. Oddziały takie występują w 4 szkołach w : Świdniku Małym, Łuszczowie, Pliszczynie i Sobianowicach. - dotacja celowa dla Urzędu Miasta Lublina i innych gmin jako zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł. - zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 zł. - zakup usług zdrowotnych 400 zł, - zakup usług pozostałych zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. - szkolenia pracowników 850 zł. Przedstawione kwoty wskazują, że największy strumień środków w szkołach podstawowych przeznaczany jest na wynagrodzenia i ich pochodne. Wynagrodzenia, zaplanowane na 2015 rok, są wynikiem zapisów Karty Nauczyciela, a także są zagwarantowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Przedszkola ,15 zł. 15

16 Na terenie gminy działają przedszkola samorządowe: w ZPJO w Turce, Tęczowy zakątek w Świdniku Małym, Stokrotka w Sobianowicach, Pliszka w Pliszczynie, Tygrysek w Łuszczowie. Ponadto funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny w Turce os. Borek. Trzy przedszkola samorządowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w Sobianowicach, w Pliszczynie, w Łuszczowie). Przedszkole Tęczowy zakątek w Świdniku Małym od miesiąca lipca 2014 r. jest w całości finansowane ze środków własnych gminy do 30 czerwca 2016 r., zgodnie z umową na realizację projektu. - dotacja celowa dla innych gmin jako zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zł, - dotacja podmiotowa dla dwóch przedszkoli niepublicznych w Turce zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, środki UE, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 zł, środki UE, - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.723,24 zł, wkład własny gminy, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) 4.968,42 zł, środki UE, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) 625,79 zł, wkład własny gminy, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na ubezpieczenie społeczne ,47zł, środki UE, - składki na ubezpieczenie społeczne 2.155,80 zł, wkład własny gminy, - składki na Fundusz Pracy zł, - składki na Fundusz Pracy 3.034,10 zł, środki UE, - wynagrodzenia bezosobowe zł, środki UE, - wynagrodzenia bezosobowe 8.191,80 zł, wkład własny gminy, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,01 zł, środki UE, - zakup środków żywności zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, - zakup energii zł, - zakup usług remontowych zł, w ZPJO w Turce malowanie sal dydaktycznych i wykonanie lamperii na korytarzu, - zakup usług zdrowotnych 280 zł, - zakup usług pozostałych zł, zapłata za usługi dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Mieście Lublin, - zakup usług pozostałych ,60 zł, środki UE, - zakup usług dostępu do sieci Internet 200 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 90 zł, środki UE, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, środki UE, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800 zł, - podróże służbowe krajowe zł, - podróże służbowe krajowe zł, środki UE, - różne opłaty i składki zł, 16

17 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,78 zł, środki UE - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 137 zł, wkład własny gminy, - szkolenia pracowników 300 zł, 4. Inne formy wychowania przedszkolnego zł - dotacja celowa dla innych gmin jako zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zł, - zakup usług pozostałych zł, zapłata za usługi dla punktów przedszkolnych niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do w/w Mieście Lublin. 5. Gimnazja zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, komputery do procesów dydaktycznych, - zakup energii zł, gaz ziemny, energia elektryczna, woda, - zakup usług remontowych zł. W gimnazjum planuje się wykonanie remontu elewacji, wymiany rynien, remont dachu, wymiana 5 szt. Drzwi, okna, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymiana armatury łazienkowej, wymiana natrysków, - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie oczyszczalni ścieków, badanie szczelności instalacji gazowej i inne, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - podróże służbowe krajowe 300 zł, - różne opłaty i składki zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł, za odpady komunalne, - szkolenia pracowników 700 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł, z tego: budowa boiska sportowego, bieżni zł, droga dojazdowa do stołówki i parking zł, ogrodzenie zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł, urządzenia, sprzęt zł, m.in. komputery do księgowości. 6. Dowożenie uczniów do szkół zł, - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, 17

18 - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług zdrowotnych 100 zł, - zakup usług pozostałych zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 700 zł, - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowcę 581 zł. 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,16 zł, - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,16 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zł. 8. Stołówki szkolne i przedszkolne zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników zł. - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł. - składki na ubezpieczenie społeczne zł. - składki na Fundusz Pracy zł. - zakup materiałów i wyposażenia 500 zł, - zakup środków żywności zł, - zakup energii zł, - zakup usług remontowych, zł maszyn i urządzeń. - zakup usług zdrowotnych 400 zł - zakup usług pozostałych zł. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 zł. 9. Pozostała działalność zł, - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zł. Dużą część wydatków ogólnych gminy stanowią wydatki na oświatę. Wydatki w tym dziale znacząco przekraczają kwotę przyznawanej subwencji oświatowej. Pozostałą kwotę gmina musi zabezpieczyć dochodami własnymi. Dział 851 Ochrona zdrowia Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Zwalczanie narkomanii zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup usług pozostałych zł. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy 500 zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup energii zł, - zakup usług pozostałych zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł, 18

19 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł. Dział 852 Pomoc społeczna Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł, pobyt podopiecznych w placówkach, 2. Domy pomocy społecznej zł, - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł, na czas pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym. 3. Rodziny zastępcze zł, - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł, 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 670 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 150 zł, artykuły biurowe, tonery, tusze, - zakup usług pozostałych 200 zł, przesyłki pocztowe, - szkolenia pracowników 320 zł. 5. Wspieranie rodziny zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, dla asystenta rodziny, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy 250 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600 zł, - podróże służbowe krajowe zł, - szkolenia pracowników 320 zł. 6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł z tego: - świadczenia społeczne zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług pozostałych zł, - podróże służbowe krajowe 600 zł, - szkolenia pracowników zł, 8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł. - świadczenia społeczne zł 9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, - świadczenia społeczne zł, na zasiłki celowe (opał, pogrzeb, zdarzenie losowe i inne) w wyniku wzrostu ubóstwa, bezrobocia, występowanie braku zabezpieczenia społecznego w przypadku choroby lub niepełnosprawności, niedostosowanie zarobków do kosztów utrzymania, wystąpienia zdarzeń losowych, 19

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120

Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 Województwa Lubuskiego Nr 120 Dziennik Urzędowy - 9768 - poz. 2209 1 2 3 4 5 6 5. 710 Działalność usługowa 111.866 79.479 71,1 6. 750 Administracja publiczna 1.274.070 1.112.288 87,3 7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015 I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie: 1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu. 2. Złożonych wniosków do projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo