Jakubowice Murowane, dn r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakubowice Murowane, dn.15.11.2014 r."

Transkrypt

1 Jakubowice Murowane, dn r. Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Wólka z dnia 15 listopada 2014r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wólka na 2015 rok. Współczesna gospodarka ma charakter pieniężny, co oznacza, że warunkiem prowadzenia działalności ekonomicznej jest posiadanie i dysponowanie środkami pieniężnymi. Budżet samorządowy jest planem finansowym dwustronnym, stanowiącym zestawienie zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów gminy. Po stronie dochodowej obejmuje on instrumenty zasilania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, a po stronie wydatkowej instrumenty rozdysponowania środków publicznych. W ujęciu kwotowym obie strony są zawsze równe, bez względu na to czy budżet jest zrównoważony, uchwalony z nadwyżką lub deficytem. Budżet jest planem rocznym, a rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Budżet zawsze obowiązuje od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, niezależnie od daty podjęcia uchwały budżetowej. Najważniejszą cechą budżetu jest minimalizowanie rozbieżności między tym, co zostało zaplanowane w budżecie, a tym co nie zostało wykonane, zrealizowane. Budżet jest zestawieniem wielkości ekonomicznych, które zostały uznane za osiągalne w konkretnych uwarunkowaniach, w jakich znajduje się gmina. Budżet spełnia rolę przewodnika, sprawia, że działania różnych części podmiotu mogą być zespolone i wzajemnie uzgodnione, w jednym wspólnym planie. Nadanie budżetowi cech dobrego budżetu jest trudne. Organ stanowiący zobowiązany jest zabezpieczyć środki na: realizację zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w części zaplanowanej do realizacji w roku budżetowym, spłatę długu jednostki samorządu terytorialnego i na jego obsługę. Chociaż gmina zaciągnęła kredyty na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego w inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej nigdy nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu zadłużenia. W ciągu ostatnich lat zostały nałożone dodatkowe obowiązki na gminę, bez zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Zadania realizowane są przez 35 pracowników samorządowych. Gmina nie otrzymuje pełnego dofinansowania na zadania zlecone przez administrację rządową. Trwa proces eliminowania subsydiowania skośnego. Osoby o niskich dochodach nadal będą korzystać z dodatków mieszkaniowych i zasiłków oraz systemu obniżek zobowiązań wobec gminy. Do projektu budżetu gminy na 2015 rok przyjęto następujące założenia: 1. Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 60,00 zł za 1 dt żyta, co daje 150 zł za hektar przeliczeniowego gruntów. Stawkę wyliczono jako równowartość 2,5 dt średniej ceny żyta na terenie gminy. Stawkę podatku rolnego od nieruchomości w kwocie 300 zł za hektar gruntów. Stawkę wyliczono jako równowartość 5 dt średniej ceny żyta na terenie gminy. Stawkę podatku leśnego przyjęto w wysokości za 1 m3 średniej ceny drewna od hektara lasu. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, przyjęto podwyższone. 1

2 2. Przewidziano uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości, za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod budynkami, po modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 3. Uwzględniono zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy, będących własnością osób fizycznych oraz zwolnienia dotyczące producentów rolnych. 4. Przyjęto podniesienie stawki za dostawę wody w stosunku do roku ubiegłego. 5. Przyjęto podniesienie stawki za odprowadzenie ścieków. 6. Przyjęto podniesienie stawki opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż (tymi opłatami) gmina pokrywa koszty finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 8. Wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. 9. Przy planowaniu pozostałych dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec roku. 10. Przyjęto dochody z opłaty adiacenckiej. Przyjęcie założeń, a co za tym idzie dochody bieżące w kwocie ujętej w projekcie budżetu są niezbędne do uchwalenia budżetu zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane pozycje dochodów przyjęte zostały, moim zdaniem, w wielkościach możliwych do wykonania. 11. Planując wydatki budżetu gminy kierowano się przewidywanym wykonaniem na koniec bieżącego roku oraz skorygowanymi wydatkami przedstawionymi przez poszczególne jednostki. 12. Wydatki na poziomie roku Wydatki na wynagrodzenia w 2015 roku przyjęto na podstawie wysokości wynagrodzenia z miesiąca października roku 2014, powiększone o ustawowe świadczenia np. nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe. DOCHODY planowane ogółem wyniosą ,50 zł, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Dotacja związana z budową kanalizacji w Turce. Zadanie pod względem rzeczowym zrealizowane w roku 2014, - czynsz dzierżawny od kół łowieckich 1.360,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie zł. Dotacje na modernizację dróg dojazdowych do pól, celem ochrony gruntów rolnych. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 2

3 Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych opłat np. za wymianę wodomierzy, zwrot opłaty sądowej ,00 zł, - wpływy z usług za dostarczoną wodę zł. Założono wzrost ilości m³ dostarczonej wody na skutek wzrostu liczby odbiorców. Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Drogi publiczne gminne zł.- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Dotacja przeznaczona będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.5 Transport Lotniczy na podstawie umowy wstępnej z dnia r. nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/6/2013 dotyczącej przygotowania projektu: Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, na budowę w/w. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł, z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. Dochody będą formą partycypacji gminy w zyskach, jakie przynosi właścicielowi gruntów wzrost wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej np. dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego. - dochody z najmu dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze zł. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł. Dział 720 Informatyka Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zł. Środki z projektu: E-administracja w powiecie lubelskim. Dział 750 Administracja publiczna Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,20 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł, kwota niższa w porównaniu do roku Kalkulacji dotacji dokonano na podstawie liczby 3

4 spraw/czynności z zakresu spraw obywatelskich wraz z medianą czasu ich realizacji oraz stawki roboczogodziny. - 5% wpływu za udostępnienie danych osobowych 30 zł, - wpływy z różnych opłat zł, - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł, - wpływy z różnych dochodów zł, za terminowe odprowadzanie podatku i refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.159,20 zł. Środki z projektu: Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 1.800,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota na niezmienionym poziomie od roku Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Środki z projektu: Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzenia inkubatora przedsiębiorczości. Realizacja zadania nastąpiła w roku Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W planowaniu podatków bezpośrednich wykorzystano sumy dochodów podane w deklaracjach złożonych w okresach dwunastu miesięcy i obliczono prawdopodobne wpływy dla bieżącego roku budżetowego. Planowana maksymalna wysokość dochodów w tym dziale wynosi zł i będzie pochodzić z następujących źródeł: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, z tego: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł, z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł, - podatek rolny ,00 zł, - podatek leśny 8.000,00 zł, 4

5 - podatek od środków transportowych ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe. 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł, z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł, przewidziano uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości, za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod budynkami, po modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lublinie, - podatek rolny ,00 zł, - podatek leśny ,00 zł, - podatek od środków transportu ,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe. 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł, z tego: - opłata skarbowa ,00 zł, - opłata targowa zł, od m-ca sierpnia 2013 działa targowisko w os.borek w Turce. - opłata eksploatacyjna ,00 zł, - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,00 zł, - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zł, - wpływy z różnych opłat ,00 zł. 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł., z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych zł. Udziały dochodów przekazywane przez Ministerstwo Finansów. - podatek dochodowy od osób prawnych zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe. Dział 758 Różne rozliczenia Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - część oświatowa subwencji ogólnej zł. Pamiętać należy, że jest to planowana kwota w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych. - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł. - różne rozliczenia finansowe ,00 zł, naliczony podatek VAT od towarów i usług. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,73 zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych dochodów 850 zł, za terminowe odprowadzanie podatku przez szkoły podstawowe, - wpływy z różnych opłat zł, za czesne i wyżywienie w przedszkolach publicznych ZPJO w Turce. 5

6 - wpływy z różnych dochodów 150 zł, za terminowe odprowadzanie podatku za pracowników przedszkola do urzędu skarbowego, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,73 zł. Środki w ramach programu Pliszka w Pliszczynie, Stokrotka w Sobianowicach, filie przedszkola Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce oraz Przedszkole w Łuszczowie. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł, za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych naszej gminy, - wpływy z różnych dochodów 500 zł, za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego przez gimnazjum, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł. Środki z projektu: budowa boiska w Pliszczynie. - wpływy z różnych opłat zł, za obiady w stołówkach szkolnych. Dział 852 Pomoc społeczna Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,00 zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych dochodów zł, z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na zadania zlecone, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na zadania zlecone, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.500,00 zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na Ośrodek Pomocy Społecznej zł, - wpływy z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, - wpływy z różnych dochodów zł, - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin, na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł. 6

7 Kwoty dotacji na pomoc społeczną corocznie zmniejszają się. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi zł i pochodzi z następujących źródeł: - wpływy z różnych opłat zł, za podłączenie do kanalizacji, - wpływy z usług gospodarki ściekowej i ochrony wód ,00 zł, założono wzrost ilości m³ odprowadzonych ścieków na skutek wzrostu ilości m³ pobranej wody. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zł, dochód z opłat na finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - wpływy z różnych dochodów zł, zwrot kosztów utylizacji odpadów zgodnie z wyrokiem sądu sygn. Akt I C 265/07 z dnia 6 lipca 2007 r. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł przyłączy oświetlenia zakładowi energetycznemu, - wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi ,57 zł i pochodzi z następujących źródeł: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 zł. Środki z projektów: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim; Diagnozuj, Debatuj, Decyduj-3 D Tarczy Sobieskiego; Zespół Tańca Ludowego "Łuszczowiacy"; Zespół Tańca Ludowego w Świdniku Małym. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami łącznie wynoszą zł. Dochody bieżące wynoszą ,50 zł i dochody majątkowe wynoszą ,00 zł. WYDATKI ogółem wynoszą ,50 zł, w tym : Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,88 zł i przeznaczona jest na: 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 zł: Biskupie Kolonia kanalizacja zł, Rudnik, Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn kanalizacja zł, Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacyjna ,26 zł, Turka przepompownia ścieków zł, Wólka kanalizacja na dz. 67/4, 67/6, 67/9, 67/11, 67/14, kwota zł, Wólka modernizacja ujęcia wody zł. 2. Izby rolnicze ,00 zł. - różne opłaty i składki na Związek Gmin Wiejskich RP i ZG Lubelszczyzny zł. 7

8 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł, - różne opłaty i składki 3.392,62 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,00 zł i przeznaczona jest na: 1. Dostarczanie wody - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, artykuły BHP dla pracowników obsługujących wodociągi 3.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) ,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne ,00 zł, - składki na Fundusz Pracy ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł; w tym narzędzia związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów oraz zakup wodomierzy (wymiana po legalizacji), materiały do likwidacji awarii sieci wodociągowych, - zakup energii elektrycznej do ujęć i przepompowni wody oraz zakup wody dla mieszkańców wsi Rudnik ,00 zł, - zakup usług remontowych zł, m.in. naprawy i przeglądy posiadanych maszyn spalinowych i pojazdów, - zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, - zakup usług pozostałych ,00 zł, w kwocie tej przewidziano opłatę za przegląd okresowy agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Wólce, eksploatację i utrzymanie 4 ujęć wodociągowych oraz 2 przepompowni wody, monitoring i naprawy instalacji alarmowej, - zakup usług dostępu do sieci Internet 200 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wydobycie wody, - podróże służbowe krajowe zł, - różne opłaty i składki ,00 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich na wodociągi oraz opłaty za wydobycie wody, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.700,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.700,00 zł, - szkolenia pracowników 300 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: pompy na ujęcie wody zł, urządzenia sprzęt do przewiertu zł. Dział 600 Transport i łączność Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,74 zł i przeznaczona jest na: 1. Lokalny transport zbiorowy zł (dopłata do linii nr 2 i 22 dla ZTM i dla PKS za kursy przez Świdmiki- zakup usług pozostałych zł), 2. Drogi publiczne powiatowe; - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zkupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł: Bystrzyca - Swoboda droga powiatowa nr 2222L kwota zł, 8

9 3. Drogi publiczne gminne ,74 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, w tym paliwo do robót drogowych, znaki drogowe, materiały do urządzeń koszących (przyłbice, nauszniki itp.), materiały do pilarek. W ramach funduszu sołeckiego: koszenie i karczowanie. - zakup usług remontowych zł; remonty dróg, chodników, dostawy kruszywa, konserwacja rowów i urządzeń wodnych w pasie dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego: remonty dróg tłuczniem i asfaltem, płyty drogowe, tłuczeń, uzupełnienie ubytków. - zakup usług pozostałych zł, projekty organizacji ruchu. W ramach funduszu sołeckiego: koszenie i karczowanie. - różne opłaty i składki zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, - kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych zł za przejęte drogi, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę ,74 zł: Biskupie Kolonia droga na działce nr 181/6 przebudowa zł, Biskupie Kolonia droga na działkach nr , i przepust modernizacja w kwocie zł, w tym fundusz sołecki, Długie droga na działce nr ew. 65/3; 30/2; 67/2 przez wieś zł, w tym fundusz sołecki, Jakubowice Murowane droga na dz. nr 685, kwota zł, w tym fundusz sołecki, Kolonia Pliszczyn droga na działce nr 1025, kwota zł, Łuszczów Pierwszy-Łuszczów Drugi droga nr L modernizacja, kwota ,74 zł, w tym fundusz sołecki, Łysaków droga na działkach nr 185 i 1127, kwota zł, w tym fundusz sołecki, Pliszczyn droga na działce nr 384 i 422 w kwocie zł, Rudnik droga na działce nr 219 i 463, kwota zł, w tym fundusz sołecki, Świdniczek droga na działce nr 43 w kwocie zł, w tym fundusz sołecki, Świdnik Mały droga na działce nr 365 w kwocie zł, w tym fundusz sołecki, Turka droga na działce nr 405 kwota zł, w tym fundusz sołecki, Turka droga na działce nr 1275 modernizacja, kwota zł, ul. Zawilcowa os. Borek w Turce kwota zł, ul. Dębowa w os. Borek w Turce, budowa parkingu zł, z funduszu sołeckiego, Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin SA zł. Środki zewnętrzne przeznaczone na budowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Osi Priorytetowej V Transport, Działanie 5.5 Transport Lotniczy na podstawie umowy wstępnej z dnia r. nr UP/IWIPK/RPOWL/5.5/6/2013 dotyczącej przygotowania projektu: Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży. Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin SA zł, wkład własny gminy. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Gospodarka mieszkaniowa zł 9

10 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zł, 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł. - zakup materiałów i wyposażenia 150 zł, do utrzymania czystości na targowisku, - zakup energii zł, na targowisko, - zakup usług pozostałych, podziały nieruchomości gminnych, ogłoszenia prasowe, pozyskanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł, szacunki gruntów do sprzedaży oraz aktualizacji opłat: z tytułu użytkowania wieczystego, adiacenckiej, planistycznej, ekspertyzy biegłych i rzeczoznawców, - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł, garaż na osiedlu Borek, czynsze za brak lokalu socjalnego dla trzech rodzin, - podatek od nieruchomości zł, - opłaty na rzecz budżetów jst zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte decyzjami zł, w tym pod drogi, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł, głównie na koszty opłat sądowych związanych z opłatami wieczystoksięgowymi i wypisami z ksiąg wieczystych związane z obrotem nieruchomościami, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę zł. Lokal socjalny zł, adaptacja pomieszczeń starej szkoły w Świdniku Małym dokumentacja projektowa, Jakubowice Murowane garaże przy budynki urzędu zł, Urząd Gminy budynek zł. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: działki zł. Dział 710 Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,00 zł i przeznaczona jest na: 1. Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług pozostałych, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań do planu zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, program komputerowy program graficzny do planu zagospodarowania zł. Dział 720 Informatyka Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest w ramach projektu E-administracja w powiecie lubelskim na: - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.440,98 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 862,14 zł, - składki na Fundusz Pracy 122,88 zł. Dział 750 Administracja publiczna Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 10

11 1. Urzędy wojewódzkie zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP dla pracowników 300 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, m.in. druki, tonery, materiały biurowe, teczki na dokumentację archiwalną, pudła z tektury bezkwasowej litej do akt, - zakup usług zdrowotnych 130 zł, - zakup usług pozostałych zł, m.in. przekazanie akt niearchiwalnych na zniszczenie, konserwacja ksiąg USC, opłaty serwisowe za programy informatyczne, organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, 2. Rady gmin zł, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłaty diet zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług remontowych 700 zł; - zakup usług pozostałych zł, w tym oprawa uchwał i protokołów z sesji, - zakup usług dostępu do sieci Internet 100 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł, Urzadzenia, sprzęt nagłaśniający do sali obrad zł. 3. Urzędy gmin zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP dla pracowników zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, w tym trzy nagrody jubileuszowe, Ponadto pracownicy uzyskują prawo do zwiększenia dodatku stażowego o 1%. - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zł, dla inkasentów podatków i opłat, - składki na ubezpieczenie społeczne zł. - składki na Fundusz Pracy zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, druki, materiały biurowe, tonery i tusze, UPS szt. 30, wyposażenie, paliwo, woda do dystrybutora, prenumerata, środki czystości, klimatyzacja pok.25 i 26, - zakup energii zł, energia elektryczna, gaz, woda, - zakup usług remontowych 200 zł; - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, opłaty pocztowe, obsługa prawna, abonament systemu EL-Agent i EZD, usługi informatyczne programów,prenumerata elektroniczna wydawnictwa LEX, konserwacja i naprawa urządzeń, monitoring, opłaty RTV, opłata za prowadzenie BIP, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, 11

12 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - podróże służbowe krajowe zł, - różne opłaty i składki zł, ubezpieczenia mienia i opłaty dla komorników skarbowych, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - opłaty na rzecz budżetu państwa 260 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł, za wypisy z ksiąg wieczystych i założenie hipotek dla dłużników, - szkolenia pracowników zł, 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, promocja gminy oraz idei samorządności poprzez patronat nad przedsięwzięciami kulturalnymi inicjowanymi na terenie Gminy Wólka, w tym organizacja Gminnego Dnia Dziecka i organizacja zawodów sportowych na boisku Orlik, cukierki, wiatraczki i balony z logo, częściowo w ramach projektu Gmina Wólka Dolina Inwestycji, - zakup usług pozostałych zł, druk ulotek, tablica z logo gminy, aktualizacja folderu o gminie, częściowo w ramach projektu Gmina Wólka Dolina Inwestycji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet II Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - różne opłaty i składki zł, za przynależność do Lokalnej Grupy Działania Kraina wokół Lublina. 5. Pozostała działalność zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, artykuły BHP dla pracowników obsługi zł. - wynagrodzenia osobowe zł, częściowo w ramach projektu Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne ,84 zł, - składki na Fundusz Pracy 6.543,16 zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług zdrowotnych 500 zł, - zakup usług pozostałych 500 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - szkolenia pracowników 100 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.800,00 zł i przeznaczona jest na: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - zakup materiałów i wyposażenia 50 zł, - podróże służbowe krajowe 50 zł, - szkolenia pracowników 300 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 12

13 Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zł Samochód dla Policji zł. 2. Ochotnicze straże pożarne zł, - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł, dla OSP Świdnik Duży Pierwszy kwota zł na zakup sprzętu KSRG, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, np. umundurowanie, hełmy, czapki, koszule, emblematy zł, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł., diety za udział w akcjach gaśniczych, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, mechaników i kierowców, - zakup materiałów i wyposażenia zł, tj. materiały, art. spożywcze, części, paliwo, nagrody, aparat prądotwórczy,pompa elektryczna, pompa szlamowa, piła spalinowa, sprzęt gaśniczy, drabina strażacka, radiotelefon przenośny, wężę,kurtyna wodna, mostek przejazdowy, - zakup energii zł, - zakup usług remontowych zł; naprawy sprzętu i samochodów, ponadto w Turce malowanie strażnicy, remont masztu, naprawa ogrodzenia, w Łuszczowie wymiana drzwi garażowych, - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, przygotowanie terenu pod zawody sportowopożarnicze, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500 zł, - różne opłaty i składki zł, m.in. z tytułu ubezpieczenia osób i mienia, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł, za odpady komunalne, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 630 zł, - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł OSP Świdnik Duży Pierwszy zł. Jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczego. 2. Zarządzanie kryzysowe zł, - rezerwy, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,00 zł i przeznaczona jest na: - zakup usług pozostałych zł, prowizje od zaciąganych kredytów, - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zł. 13

14 Dział 758 Różne rozliczenia Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: - zakup usług pozostałych, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego ,00 zł, - podatek od towarów i usług (VAT) ,00 zł, - rezerwa ogólna i celowa ,00 zł, zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi ,31 zł i przeznaczona jest na: 1. Szkoły podstawowe zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, w Pliszczynie sprzęt p.poż, prenumerata czasopism, materiały biurowe, licencje, tusze, tonery, środki czystości; w Sobianowicach materiały biurowe, licencje, tusze, tonery, środki czystości,wężę w hydrancie wewnętrznym, prenumerata, w Łuszczowie benzyna do kosiarki, materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, prenumerata, sprzęt p.poż.; w Turce środki czystości, benzyna do kosiarki, wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw; w Świdniku Małym sprzęt p.poż, środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery, prenumerata; - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, w Pliszczynie programy komputerowe, mapy,sprzęt sportowy,gry, globusy, księgozbiór biblioteczny; w Sobianowicach komputery do procesu dydaktycznego; w Łuszczowie plansze, tablice, wydawnictwa książkowe, komputer; w Turce komputery, plansze, tablice, księgozbiór; w Świdniku Małym komputery do procesu dydaktycznego; - zakup energii zł, w Sobianowicach olej opałowy, energia elektryczna i woda; w Łuszczowie olej opałowy,energia elektryczna, woda; w Turce gaz ziemny, energia elektryczna, woda; w Świdniku Małym gaz ziemny, energia elektryczna, woda; - zakup usług remontowych zł; Pliszczyn: malowanie korytarzy, sal lekcyjnych, wymiana drzwi w łazienkach; w Sobianowicach: w łazience dla dziewcząt remont, murki przy wejściu do kuchni, kotłowni i hydroforni, wymiana drzwi w pomieszczeniach bloku żywieniowego, drzwi zewnętrzne; w Łuszczowie dostosowanie armatury łazienkowej do wieku i wzrostu dla dzieci oddziału przedszkolnego; w Turce remont sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych; w Świdniku Małym wymiana drzwi w holu głównym i do toalet, remont i malowanie ścian na korytarzu dolnym; - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, w Sobianowicach wywóz nieczystości, usługi ośrodków przetwarzania danych, usługi transportowe na zawody i konkursy, badanie szczelności instalacji elektrycznej i CO; usługi pralnicze, fotograficzne, prowizje bankowe; w Łuszczowie wywóz nieczystości, kominiarz, opłaty RTV, pomiary instalacji elektrycznej, usługi pralnicze, fotograficzne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe; w Świdniku Małym wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi transportowe; 14

15 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - podróże służbowe krajowe zł, - różne opłaty i składki zł, ubezpieczenie mienia, opłata za utrzymanie działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego, inne opłaty wynikające z umów, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. Odpis na nauczyciela zatrudnionego na pełny etat (18 godzin dydaktycznych tygodniowo) wynosi 2.960,55 zł, wg karty nauczyciela. - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł, za odpady komunalne, - szkolenia pracowników zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł, w tym: Łuszczów Drugi (szkoła podstawowa) zł, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, naprawa dachu i pomalowanie, adaptacja pomieszczeń na świetlicę,wymiana grzejników, oświetlenie zewnętrzne, monitoring na zewnątrz, wyłożenie kostką placu, ogrodzenie pozostałego placu szkolnego i pomalowanie, Pliszczyn (szkoła podstawowa) zł, obudowa grzejników i rur, położenie kostki przy placu zabaw, dokończenie ogrodzenia, elewacja, dach, wymiana rynien, Sobianowice (szkoła) zł, dokumentacja techniczna, dostosowanie wentylacji, oświetlenia, ogrzewania, Świdnik Mały (szkoła podstawowa) zł, opaska z kostki brukowej wokół budynku, Turka ZPJO odwodnienie i chodnik zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł, Urządzenia, sprzęt zł, dla wszystkich szkół. 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł. Oddziały takie występują w 4 szkołach w : Świdniku Małym, Łuszczowie, Pliszczynie i Sobianowicach. - dotacja celowa dla Urzędu Miasta Lublina i innych gmin jako zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł. - zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 zł. - zakup usług zdrowotnych 400 zł, - zakup usług pozostałych zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. - szkolenia pracowników 850 zł. Przedstawione kwoty wskazują, że największy strumień środków w szkołach podstawowych przeznaczany jest na wynagrodzenia i ich pochodne. Wynagrodzenia, zaplanowane na 2015 rok, są wynikiem zapisów Karty Nauczyciela, a także są zagwarantowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Przedszkola ,15 zł. 15

16 Na terenie gminy działają przedszkola samorządowe: w ZPJO w Turce, Tęczowy zakątek w Świdniku Małym, Stokrotka w Sobianowicach, Pliszka w Pliszczynie, Tygrysek w Łuszczowie. Ponadto funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny w Turce os. Borek. Trzy przedszkola samorządowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w Sobianowicach, w Pliszczynie, w Łuszczowie). Przedszkole Tęczowy zakątek w Świdniku Małym od miesiąca lipca 2014 r. jest w całości finansowane ze środków własnych gminy do 30 czerwca 2016 r., zgodnie z umową na realizację projektu. - dotacja celowa dla innych gmin jako zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zł, - dotacja podmiotowa dla dwóch przedszkoli niepublicznych w Turce zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, środki UE, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 zł, środki UE, - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.723,24 zł, wkład własny gminy, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) 4.968,42 zł, środki UE, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) 625,79 zł, wkład własny gminy, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na ubezpieczenie społeczne ,47zł, środki UE, - składki na ubezpieczenie społeczne 2.155,80 zł, wkład własny gminy, - składki na Fundusz Pracy zł, - składki na Fundusz Pracy 3.034,10 zł, środki UE, - wynagrodzenia bezosobowe zł, środki UE, - wynagrodzenia bezosobowe 8.191,80 zł, wkład własny gminy, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup materiałów i wyposażenia ,01 zł, środki UE, - zakup środków żywności zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, - zakup energii zł, - zakup usług remontowych zł, w ZPJO w Turce malowanie sal dydaktycznych i wykonanie lamperii na korytarzu, - zakup usług zdrowotnych 280 zł, - zakup usług pozostałych zł, zapłata za usługi dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Mieście Lublin, - zakup usług pozostałych ,60 zł, środki UE, - zakup usług dostępu do sieci Internet 200 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 90 zł, środki UE, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, środki UE, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800 zł, - podróże służbowe krajowe zł, - podróże służbowe krajowe zł, środki UE, - różne opłaty i składki zł, 16

17 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,78 zł, środki UE - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 137 zł, wkład własny gminy, - szkolenia pracowników 300 zł, 4. Inne formy wychowania przedszkolnego zł - dotacja celowa dla innych gmin jako zwrot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zł, - zakup usług pozostałych zł, zapłata za usługi dla punktów przedszkolnych niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do w/w Mieście Lublin. 5. Gimnazja zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, komputery do procesów dydaktycznych, - zakup energii zł, gaz ziemny, energia elektryczna, woda, - zakup usług remontowych zł. W gimnazjum planuje się wykonanie remontu elewacji, wymiany rynien, remont dachu, wymiana 5 szt. Drzwi, okna, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymiana armatury łazienkowej, wymiana natrysków, - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie oczyszczalni ścieków, badanie szczelności instalacji gazowej i inne, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - podróże służbowe krajowe 300 zł, - różne opłaty i składki zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł, za odpady komunalne, - szkolenia pracowników 700 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł, z tego: budowa boiska sportowego, bieżni zł, droga dojazdowa do stołówki i parking zł, ogrodzenie zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł, urządzenia, sprzęt zł, m.in. komputery do księgowości. 6. Dowożenie uczniów do szkół zł, - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, 17

18 - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług zdrowotnych 100 zł, - zakup usług pozostałych zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 700 zł, - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowcę 581 zł. 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,16 zł, - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,16 zł, - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zł. 8. Stołówki szkolne i przedszkolne zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników zł. - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł. - składki na ubezpieczenie społeczne zł. - składki na Fundusz Pracy zł. - zakup materiałów i wyposażenia 500 zł, - zakup środków żywności zł, - zakup energii zł, - zakup usług remontowych, zł maszyn i urządzeń. - zakup usług zdrowotnych 400 zł - zakup usług pozostałych zł. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 zł. 9. Pozostała działalność zł, - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zł. Dużą część wydatków ogólnych gminy stanowią wydatki na oświatę. Wydatki w tym dziale znacząco przekraczają kwotę przyznawanej subwencji oświatowej. Pozostałą kwotę gmina musi zabezpieczyć dochodami własnymi. Dział 851 Ochrona zdrowia Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Zwalczanie narkomanii zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup usług pozostałych zł. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy 500 zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup energii zł, - zakup usług pozostałych zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł, - opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł, 18

19 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł. Dział 852 Pomoc społeczna Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi zł i przeznaczona jest na: 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł, pobyt podopiecznych w placówkach, 2. Domy pomocy społecznej zł, - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł, na czas pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym. 3. Rodziny zastępcze zł, - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zł, 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 670 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 150 zł, artykuły biurowe, tonery, tusze, - zakup usług pozostałych 200 zł, przesyłki pocztowe, - szkolenia pracowników 320 zł. 5. Wspieranie rodziny zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, dla asystenta rodziny, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy 250 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600 zł, - podróże służbowe krajowe zł, - szkolenia pracowników 320 zł. 6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł z tego: - świadczenia społeczne zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług pozostałych zł, - podróże służbowe krajowe 600 zł, - szkolenia pracowników zł, 8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł. - świadczenia społeczne zł 9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, - świadczenia społeczne zł, na zasiłki celowe (opał, pogrzeb, zdarzenie losowe i inne) w wyniku wzrostu ubóstwa, bezrobocia, występowanie braku zabezpieczenia społecznego w przypadku choroby lub niepełnosprawności, niedostosowanie zarobków do kosztów utrzymania, wystąpienia zdarzeń losowych, 19

20 - świadczenia społeczne zł, jest to wkład własny w projekcie systemowym POKL Chwytaj szansę w postaci zasiłków celowych dla osób realizujących kontrakt socjalny i stanowi 10,50 % przewidywanej ogólnej wartości projektu. 10. Dodatki mieszkaniowe ,00 zł, - świadczenia społeczne zł, pomoc w pokrywaniu kosztów utrzymania mieszkania głównie osób zamieszkujących osiedle Borek, 11. Zasiłki stałe zł - świadczenia społeczne zł, w wyniku pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego podjęcie zatrudnienia. 12. Ośrodki pomocy społecznej zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł, ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 ) zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, - zakup usług remontowych zł, - zakup usług zdrowotnych 500 zł, - zakup usług pozostałych zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 550 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, - podróże służbowe krajowe zł, - różne opłaty i składki zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, - szkolenia pracowników zł. 13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, - składki na ubezpieczenie społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy 800 zł, - wynagrodzenie bezosobowe zł, - zakup usług zdrowotnych 300 zł, - szkolenia pracowników 90 zł. 14. Pozostała działalność zł, - świadczenia społeczne zł, z przeznaczeniem na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Warto zwrócić uwagę na bardzo duże obciążenie gminy wydatkami na pomoc społeczną. Przeciętnie co szósta złotówka z budżetu gminy jest przeznaczana na ten cel, co potwierdza wysoki wskaźnik udziału wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem budżetu gminy. Udzielane świadczenia maja głównie formę pieniężną. Przyczyną obciążeń jest położenie gminy w regionie charakteryzującym się wysoką stopą ryzyka socjalnego (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, starość demograficzna, zaburzenia psychiczne, przemoc) i słabym poziomem uprzemysłowienia. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo