Skarga odrzucona. Radni miejscy odrzucili skargê na burmistrza Macieja Bratborskiego. policjanta. strona 6. Zduny Kto do przedszkola?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skarga odrzucona. Radni miejscy odrzucili skargê na burmistrza Macieja Bratborskiego. policjanta. strona 6. Zduny Kto do przedszkola?"

Transkrypt

1 KTO PODPALI DOM KO O STRZECHY? W pobli u pubu Pod Strzech¹ w Krotoszynie pali³ siê opuszczony budynek jednorodzinny. Stra acy musieli walczyæ z ogniem ponad 3 godziny. W budynku nie by³o pr¹du, poza tym znaleziono dwa Ÿród³a ognia. Wiele wskazuje na podpalenie. Dochodzenie prowadzi policja. To nie pierwszy po ar tego domu. KoŸmin Skarga odrzucona Radni miejscy odrzucili skargê na burmistrza Macieja Bratborskiego za przydzielenie komendantowi policji lokalu nad posterunkiem. Skargê wnios³a ona policjanta. strona 6 4 Nowa Wieœ Ucz¹ biznesu Uczniowie miejscowego gimnazjum po raz kolejny uczestnicz¹ w programie edukacji finansowej. Tematami s¹: negocjacje oraz zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. strona 7 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 9 (1036) 3 marca 2015 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) Za wodê i œcieki zap³acimy wiêcej Podwy ka op³at za wodê i odprowadzanie œcieków w gm. Krotoszyn i gm. Zduny zostanie wprowadzona pomimo braku dyskusji nad jej wysokoœci¹. Podczas ostatniej sesji radni miejscy dociekali, dlaczego tak wa ne sprawy pomijane s¹ na sesji Rady Miejskiej. s. 11 Zduny Kto do przedszkola? Radni okreœlili dodatkowe kryteria przyjêæ dzieci do publicznego przedszkola. Stworzono specjalny system punktowy, oceniaj¹cy rodzinê kandydata. Ma on wyeliminowaæ nieprawid³owoœci. strona 8 Sulmierzyce Zablokuj¹ Klonowicza? Mieszkañcy al. Klonowicza zapowiadaj¹ blokadê swojej ulicy. Od 2007 r. nie mog¹ doprosiæ siê o jej remont, choæ to jedna z ruchliwszych dróg w mieœcie. Stracili cierpliwoœæ i bêd¹ walczyæ. strona8 Burmistrz z podwy k¹ Ponad z³ podwy ki dosta³ Piotr Kaszkowiak. 8 radnych g³osowa³o za, a 7 przeciw. Burmistrz bêdzie teraz dostawa³ z³. s. 5 REKLAMA Z okazji Dnia Kobiet dziœ w gazecie specjalny dodatek zobacz s Hazardziœci oszukuj¹ samych siebie Hazardziœci nigdy nie przyznaj¹ siê do na³ogu. Ci lecz¹cy siê w krotoszyñskiej poradni uzale nieñ przychodz¹, bo nie radz¹ sobie z d³ugami. s. 14

2 2 Sprawy Telegraf Krotoszyn. 5 marca, godz , Centrum Koordynacyjno-Informacyjne, spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych w sprawie przygotowañ do kiermaszu wielkanocnego i Kroto- FESTu. STOP. Kobylin. Do 6 marca w urzêdzie miejskim mog¹ sk³adaæ dokumenty kandydaci na stanowisko ds. inwestycji i rozwoju. STOP. Uczciliœmy o³nierzy Wyklêtych Z prawdziwym alem zawiadamiamy, e w ostatnich dniach lutego zmar³ nasz Kolega z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. H. Ko³³¹taja w Krotoszynie i maturzysta z roku 1968 œup Lech Podciechowski Dr nauk medycznych Ordynator Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o niczego Gameta-Szpital w odzi Jego Najbli szym sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Krotoszyn. 7 marca, w godz , Dzieñ Otwarty w Urzêdzie Skarbowym dla podatników z terenu powiatu. STOP. Rozdra ew. 8 marca, godz , sala wiejska, Dzieñ Kobiet z piosenk¹ i teatrem. Bezp³atne wejœciówki do odbioru w sekretariacie Urzêdu Gminy. STOP. Krotoszyn. Do 9 marca mo na aplikowaæ na stanowisko sta ysty w Urzêdzie Miejskim oraz na stanowisko dyrektora Samorz¹dowego Oœrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. STOP. Kobierno. 13 marca, godz Wiejski Dom Kultury, Polska Federacja Hodowców Byd³a i Producentów Mleka, podsumowanie wyników wartoœci u ytkowej byd³a mlecznego za 2014 r. STOP. Zduny. Do 19 marca w Urzêdzie Miejskim mo na zg³aszaæ uwagi i wnioski dotycz¹ce budowy si³owni wiatrowej w Perzycach. STOP. Sulmierzyce. Do 20 marca trwa postêpowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016 do Publicznego Przedszkola. STOP. I.BARTOŒ Kwiaty pod tablic¹ na ul. Sienkiewicza sk³ada pose³ Maciej Orzechowski 1 marca, w Dniu o³nierzy Wyklêtych, delegacje z³o y³y w po³udnie kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ wiêÿniów politycznych z okresu stalinowskiego, umocowan¹ na gmachu przy ul. Sienkiewicza w Krotoszynie. Potem uczestnicy spotkania udali siê na cmentarz, przy ul. Raszkowskiej pod pomnik partyzantów poleg³ych w 1946 r. pod Benicami. Kwiaty sk³adali: w³adze samorz¹dowe powiatu i gminy, reprezentanci Polskiego Stronnictwa Ludowego i Samorz¹dowej Inicjatywy Obywatelskiej, pose³ Maciej Orzechowski z Platformy Obywatelskiej, kombatanci, m³odzie szkolna, harcerze. (popi) Wójcik naczelnikiem Na og³oszony przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie konkurs dotycz¹cy naczelnika nowo utworzonego wydzia³u edukacji, kultury i sportu zg³osi³o siê 7 kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej przyst¹pi³o 5 osób. Odby³y siê one 27 lutego. Konkurs wygra³ i naczelnikiem wydzia³u zosta³ Przemys³aw Wójcik, obecny kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkó³ Ponadgimanzjalnych nr 2 w Krotoszynie. W konkursie udzia³ wziêli tak- e: Barbara Jakubek dotychczasowa szefona tego wydzia³u, Rafa³ Paterek dawny dyrektor ZSP w Zdunach, Lidia Pó³rolniczak z Krotoszyna i Mariusz ubik z Kalisza. Rozmowy kwalifikacyjne dotycz¹ce wy³onienia kierownika biura promocji i rozwoju odbêd¹ siê 12 marca. Zg³osi³o siê 5 kandydatów. (mal) Kole anki i koledzy licealiœci z klasy XI B Burmistrzowi Krotoszyna Panu Franciszkowi Marsza³kowi oraz jego rodzinie szczere wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci œup Mamy sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Krotoszyñskiego Leszek Kulka wraz z Radnymi Rady Powiatu Starosta Krotoszyñski Stanis³aw Szczotka wraz z pracownikami Starostwa W CZYM RZECZ? Wwyborach so³tysów na wsiach i szefów rady osiedli wmiastach. Wwiêkszoœci gmin ju siê zakoñczy³y, obecnie trwaj¹ w Krotoszynie. Jednostki pomocnicze gminy, bo takim mianem okreœlane s¹ rady so- ³eckie z so³tysami na czele i rady osiedli z przewodnicz¹cymi, stanowi¹ pierwsze ogniwo kontaktu mieszkañców z w³adzami samorz¹du. Jego g³ównym zadaniem jest realizowanie na niewielkim terenie czêœci zadañ gminnych. Tyle w teorii, a jak wygl¹da ta wspó³praca w praktyce? Spotkania rad osiedli maj¹ z regu³y niezbyt wysok¹ frekwencjê. Nawet na zebrania wyborcze na niektórych osiedlach przychodzi od kilkunastu do 20 czy 30 osób. S¹ oczywiœcie chlubne wyj¹tki, jak np. Parcelki, gdzie bywa nawet powy ej 60 mieszkañców. Nie jest tak jednak na ka dym zebraniu. Z regu³y o tym, jak wiele osób przyjdzie, decyduje temat. W poprzednich latach na wspomnianych Parcelkach najwy sz¹ frekwencjê odnotowywano, gdy rozmawiano o drogach w tej czêœci Krotoszyna. Z kolei na innym du ym osiedlu, na B³oniu, w ubieg³ym tygodniu zebra³a siê spora grupa mieszkañców, by wybraæ swoje w³adze. W zebraniach wiejskich uczestniczy zwykle wiêcej obywateli ni w wiêkszoœci zebrañ osiedlowych. W ma³ych wioskach (jak np. Raciborów) z frekwencj¹ bywa gorzej, bo i niekiedy mieszkañcy nie maj¹ siê gdzie spotkaæ. Wtedy na zebranie do swojego domu zaprasza so³tys. Zebrania wiejskie i osiedlowe s¹ œwietn¹ okazj¹ do poruszenia wa - nych tematów. Zazwyczaj przychodz¹ równie na nie urzêdnicy zajmuj¹cy stanowiska kierownicze, bywa i burmistrz. Mieszkañcy mog¹ osobom odpowiedzialnym przekazaæ bezpoœrednio swoje bol¹czki, które dotycz¹ przys³owiowej dziury w ulicy. Taki kontakt jest istotny zarówno dla mieszkañców, jak i samorz¹dowców, którzy powinni pamiêtaæ, e pe³ni¹ rolê s³u ebn¹ wzglêdem spo³ecznoœci lokalnej. Abywa ztym ró nie. Urzêdnicy czêsto podejmuj¹ decyzje zza biurka, nie bior¹c pod uwagê zdania przeciêtnego Kowalskiego. Z regu³y rozmowa, dyskusja, a nawet spór prowadzi do konstruktywnych rozwi¹zañ. Dlatego im wiêcej konsultacji z mieszkañcami, tym lepiej dla ca³ego miasta i gminy. Na koniec apel do mieszkañców miasta i gminy Krotoszyn: sprawdÿcie, kiedy na Waszym terenie odbêdzie siê zebranie wyborcze, a potem po prostu idÿcie! Naprawdê warto. Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 2 marca na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Intermarche, Krotoszyn 4,42 z³ 4,52 z³ 4,44 z³ Ochman, Krotoszyn 4,44 z³ 4,44 z³ 4,44 z³ 1,89 z³ Pieprzyk, Wszewilki 4,49 z³ 4,75 z³ 4,63 z³ 1,88 z³ Robstal, Krotoszyn 4,44 z³ 4,49 z³ 1,89 z³ Szkudlarek, Benice 4,45 z³ 4,45 z³ REKLAMA

3 Sprawy 3 Przeciwko pijanym kierowcom KPP KROTOSZYN Badanie zatrzymanego kierowcy powtórzono w komendzie przy ul. Zdunowskiej Na g³ównych drogach wlotowych do Krotoszyna policjanci badali 27 lutego trzeÿwoœæ kierowców. Sprawdzali równie, czy osoby prowadz¹ce pojazdy nie s¹ pod wp³ywem narkotyków. Pi¹tek to dzieñ targowy, wiêc ruch samochodów jest w mieœcie wzmo ony. Od wczesnych godzin porannych na drogach Krotoszyna, jak równie na niektórych trasach w pow. krotoszyñskim, policjanci z wydzia³u ruchu drogowego prowadzili dzia³ania pod kryptonimem Alkohol i narkotyki. Chodzi³o nam o wyeliminowanie z dróg jak najwiêkszej liczby kierowców jad¹cych pod wp³ywem alkoholu b¹dÿ œrodków odurzaj¹cych t³umaczy Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. W czasie akcji wykorzystywano nowoczesne urz¹dzenia, umo liwiaj¹ce przebadanie REKLAMA w krótkim czasie wielu kieruj¹cych. Ju o godz w Krotoszynie na ul. KoŸmiñskiej zatrzymano do kontroli forda, którym kierowa³ mieszkaniec gminy KoŸmin. Badanie wykaza³o prawie 1 promil alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu. Mê czyzna odpowie przed s¹dem, a ponadto zatrzymano mu prawo jazdy informuje P. Szczepaniak. Zgodnie z prawem kierowcom, którzy siadaj¹ za kierownic¹ w stanie nietrzeÿwoœci, grozi do dwóch lat pozbawienia wolnoœci. Ponadto za jazdê na podwójnym gazie s¹d mo e orzec tak e utratê prawa jazdy na okres od roku do nawet 10 lat. Sebastian Poœpiech

4 4 Bezpieczeñstwo OSP ZDUNY S.PA ASZ Po ar pustego budynku ko³o Strzechy W œrodow¹ noc o godz w pobli u pubu Pod Strzech¹ w Krotoszynie pali³ siê opuszczony budynek jednorodzinny przy ul. Poprzecznej. Stra acy walczyli z ogniem ponad 3 godziny. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, które odby³o siê 26 lutego, Jolanta Borska z³o y³a wniosek o zamontowanie lustra przy wyjeÿdzie z ul. Zamkowej w Zdunowsk¹. Miejsce to, jak sygnalizowa³a radna, jest niebezpieczne, poniewa nie widaæ samochodów nadje d aj¹cych z prawej strony. Bardzo czêsto, aby móc skrêciæ z ul. Zamkowej w lewo, trzeba wyjechaæ samochodem do po³owy szerokoœci ul. Zdunowskiej, aby zobaczyæ, czy nie zbli a siê inny pojazd. Widocznoœæ zas³aniaj¹ samochody zaparkowane wzd³u ulicy. S¹ to auta Wodê podawano przez otwór w dachu Lustro zdecydowanie u³atwi skrêt w lewo Do nocnego po aru w pobli u parku wys³ano samochód gaœniczy i podnoœnik hydrauliczny z krotoszyñskiej Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej oraz samochody gaœnicze z OSP Zduny i OSP Krotoszyn. Gdy ratownicy dojechali na miejsce, w opuszczonym budynku mieszkalnym p³onê³o poddasze oraz drewniana wiêÿba dachowa. Nie wystêpowa³o zagro enie dla ycia i zdrowia ludzi mówi bryg. Tomasz Niciejewski, zastêpca komendanta powiatowego stra y po arnej w Krotoszynie. Stra acy polewali wod¹ p³on¹ce poddasze. Rozstawili równie podnoœnik, aby z niego gasiæ p³omienie na drewnianym dachu i czêœciowo go rozebraæ. Po wykonaniu otworu w dachu, ogieñ st³umiono wod¹. Nadpalone elementy wiêÿby dachowej rozebrano i dogaszono opowiada bryg. Niciejewski. Na koñcu dom zosta³ sprawdzony kamer¹ termowizyjn¹, która nie wykaza³a podwy szonej temperatury i dodatkowych zarzewi ognia. Dzia³ania stra y trwa³y 3 godziny i 15 minut. (popi) Lustro przy parku wiele mo e zmieniæ Radni miejscy z Krotoszyna wnioskuj¹ o zamontowanie lustra na skrzy owaniu ulic Zamkowej i Zdunowskiej. Burmistrz obieca³, e zwróci siê o to do w³adz powiatu. mieszkañców lub osób, które zostawiaj¹ tam swoje pojazdy, aby nie p³aciæ za strefê parkowania, i udaj¹ siê do pracy. Zdarza siê te, e kierowca wysuwaj¹cy siê samochodem do przodu, aby spojrzeæ w prawo, rusza i nie zauwa a np. rowerzysty. Dochodzi wówczas do potr¹ceñ, co odnotowuje co jakiœ czas policja. W odpowiedzi na wniosek radna Borska us³ysza³a od burmistrza Franciszka Marsza³ka, e urz¹d zwróci siê do starostwa z wnioskiem o zamontowanie lustra w tym miejscu. (alex) Dowódca jednostki na emeryturze 26 lutego na placu Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie odby³a siê uroczysta zbiórka, podczas której po egnano odchodz¹cego na zaopatrzenie emerytalne dowódcê Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej PSP, m³. bryg. Roberta Rutkowskiego. SZ. KUJAWA Komendant bryg. Mariusz Przyby³ egna dowódcê JRG Roberta Rutkowskiego Podczas zbiórki przekazano tak e obowi¹zki nowemu dowódcy kpt. S³awomirowi W³odarczykowi, dotychczasowemu zastêpcy Rutkowskiego. M³. bryg. Robert Rutkowski w 1986 r. ukoñczy³ poznañsk¹ Szko- ³ê Chor¹ ych Po arnictwa. S³u bê rozpocz¹³ 1 sierpnia 1986 r. w Komendzie Rejonowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, jako dowódca plutonu. Potem zajmowa³ stanowiska: instruktora, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, dy urnego operacyjnego, kierownika sekcji, naczelnika wydzia³u i w koñcu, od roku 2010 dowódcy jednostki, które piastowa³ do ostatniego dnia pracy. Pe³ni³ tak e funkcjê rzecznika prasowego i oficera prasowego. Za swoj¹ s³u bê i osi¹gniêcia odznaczony zosta³ br¹zowym, srebrnym i z³otym medalem Za Zas³ugi dla Po- arnictwa. Nowy dowódca, kpt. W³odarczyk, s³u bê rozpocz¹³ 15 lat temu w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie. Do komendy krotoszyñskiej trafi³ w 2010 r. Jest absolwentem Szko- ³y Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Zarz¹d ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Kobylinie wytoczy³ Agnieszce Skrzypczak, by³ej cz³onkini ko³a kobyliñskiego, proces s¹dowy. Na stronach internetowych (rybyelka.pl, wordpress.com) od marca do czerwca 2012 r. zarzuca³a ona bowiem ko³u przyw³aszczenie stawu w D³ugo³êce w celu zarabiania pieniêdzy. Wyrok uznaj¹cy m³od¹ kobietê winn¹ pomówienia wêdkarzy zapad³ 27 marca 2014 r. w S¹dzie Rejonowym w Kaliszu. S¹d warunkowo umorzy³ postêpowanie karne na 1 rok próby i zobowi¹za³ skazan¹ do przeproszenia zarz¹du ko³a PZW w Kobylinie na forach internetowych, a tak e na³o y³ na ni¹ karê 500 z³ na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Od tego rozstrzygniêcia apelacjê wniós³ obroñca oskar onej, ale S¹d Okrêgowy w Kaliszu podtrzyma³ wyrok. 13 listopada ub. roku na forum portalu ryby.elka.pl ukaza³o siê oœwiadczenie skazanej o treœci: Ja, Agnieszka Skrzypczak, wyra am ubolewanie za zamieszczone w œrodkach masowego przekazu s³owa o treœci znies³awiaj¹cej Zarz¹d Ko³a PZW w Kobylinie w okresie od 31 marca 2012 r. do 11 czerwca 2012 r., którymi móg³ siê on czuæ dotkniêty. Drugi proces, zakoñczony prawomocnym wyrokiem s¹du II instancji, odby³ siê 2 grudnia 2014 r. z prywatnego oskar enia Leszka Poniatowskiego, skarbnika ko³a wêdkarskiego, przeciwko Irenie Skrzypczak (matce Agnieszki). Poniatowski poczu³ siê zniewa ony i pomówiony o to, e wysy³a³ groÿby i dopuœci³ do zakopania ryb przy zbiorniku wodnym w D³ugo³êce. S³owa te pad³y z jej ust na sesji Rady Miejskiej w Kobylinie 25 marca 2013 r. Irena Skrzypczak 1 lipca 2013 z³o- y³a w wydziale karnym s¹du w Krotoszynie pozew wzajemny, oskar aj¹c Poniatowskiego ozniewa enie poprzez zamieszczenie w gablocie PZW listu otwartego. S¹d po³¹czy³ obie sprawy. Wy szej Szko³y Informatyki w odzi i Wydzia³u Administracji Uniwersytetu Szczeciñskiego. Sebastian Poœpiech Wêdkarze z Kobylina wygrali dwa procesy o zniewa enie S¹d Okrêgowy w Kaliszu wyda³ prawomocne wyroki w sprawach karnych przeciwko Agnieszce Skrzypczak i Irenie Skrzypczak. Postêpowania karne dotyczy³y zniewa- enia zarz¹du ko³a PZW w Kobylinie oraz znies³awienia Leszka Poniatowskiego, skarbnika ko³a. Staw w D³ugo³êce, którym opiekuje siê ko³o PZW w Kobylinie 17 czerwca wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy L. Poniatowskiego. Jednoczeœnie kobietê uzna³ winn¹ zniewa enia skarbnika ko³a wêdkarzy i skaza³ na 500 z³ grzywny oraz zap³atê 300 z³ Poniatowskiemu tytu³em zwrotu kosztów postêpowania. Obie strony z³o y³y apelacjê w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu. Zaskar- ony wyrok zosta³ zmieniony w ten sposób, e orzeczono podanie go do publicznej wiadomoœci poprzez odczytanie na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kobylinie informuje rzeczniczka prasowa S¹du Okrêgowego w Kaliszu Ewa G³owacka-Andler. Pozosta³e postanowienia wyroku I instancji utrzymano w mocy. ¹danie Poniatowskiego, aby Skrzypczak przeprosiny opublikowa³a w prasie lokalnej i wywiesi- ³a w gablocie gimnazjum zosta³y od-

5 Sprawy Czy bêdziemy p³aciæ komórk¹ za parkowanie, a kart¹ za basen? Radni sugeruj¹, aby w Krotoszynie mo na by³o p³aciæ za parking u ywaj¹c telefonu, a za basen karty p³atniczej. Podczas ostatniej sesji rady miasta Karol Kaj zapyta³ o szanse na op³acanie parkingów w strefie p³atnego parkowania przy u yciu telefonu. Chcia³ wiedzieæ, czy magistrat móg³by wprowadziæ taki system p³atnoœci, który pozwala³by np. do³adowywaæ kartê parkingow¹ w przypadku, gdy koñczy siê op³acony czas postoju. Burmistrz Franciszek Marsza³ek stwierdzi³, e w magistracie kiedyœ zastanawiano siê nad takim rozwi¹zaniem, jednak nie wprowadzono go ze wzglêdu na koszty, bo by³by to wydatek rzêdu 85 tys. z³. Jeœli jednak radni zdecydowaliby siê na takie rozwi¹zanie, mo na je wprowadziæ w ka dej chwili doda³. Kwestiê elektronicznych p³atnoœci poruszy³ te radny Janusz Bartoszewski, który z³o y³ wniosek o zamontowanie terminalu do p³atnoœci kartami na p³ywalni Wodnik. Burmistrz zapowiedzia³, e przeka e go do rozpatrzenia dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik, Jackowi Cierniewskiemu. (alex) Sulmierzyce Burmistrz dosta³ podwy kê Podczas ostatniej sesji rady miejskiej Sulmierzyc (24 lutego) radni przyjêli uchwa³ê ustalaj¹c¹ wysokoœæ wynagrodzenia burmistrza. Piotr Kaszkowiak dosta³ podwy kê z³ brutto. W ubieg³ej kadencji Piotr Kaszkowiak zarabia³ z³ brutto. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi³o z³ i by³o podstaw¹ do naliczania dodatku specjalnego. Przed sesj¹ pod obrady komisji wp³yn¹³ projekt uchwa³y podnosz¹cej wynagrodzenie zasadnicze do z³, czyli o 400 z³. Po dodaniu do tej sumy dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego (30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), pensja burmistrza mia³aby wynosiæ z³. Pensja Piotra Kaszkowiaka Wynagrodzenie zasadnicze z³ Dodatek funkcyjny z³ Dodatek specjalny z³ Razem z³ 5 Podczas dyskusji w trakcie posiedzenia wspólnego komisji rady miejskiej Roman Banasiewicz zaproponowa³, by wynagrodzenie zasadnicze w³odarza miasta podwy szyæ do z³. Wtedy dodatek specjalny wynosi³by z³. Razem ze sta³ym dodatkiem funkcyjnym pensja burmistrza wynosi³aby wówczas z³. W g³osowaniu w trakcie sesji 8 radnych by³o za przyjêciem takiej podwy ki, 7 sprzeciwi³o siê temu. Dziêkujê wszystkim radnym za przyjêcie nowej uchwa³y w sprawie wynagrodzenia burmistrza, a szczególnie tym, którzy g³osowali za podwy k¹ dla mnie. Zapewniam, e jako burmistrz bêdê swoj¹ pracê wykonywa³ najlepiej jak potrafiê, dla dobra naszego miasta powiedzia³ P. Kaszkowiak. Ja myœlê, panie burmistrzu, e nawet gdybyœmy nie zdecydowali o zwiêkszeniu pañskiego wynagrodzenia, i tak wykonywa³by pan swoj¹ pracê najlepiej jak pan potrafi stwierdzi³ trochê z przek¹sem przewodnicz¹cy rady, Adam Orzeszyñski. (spm) Czy w kasie Wodnika bêd¹ honorowane karty p³atnicze? REKLAMA S.PA ASZ Co ze spraw¹ geodetów? Spotkanie z geodetami w starostwie (2014) Starosta obiecuje, e razem z geodet¹ powiatowym spotkaj¹ siê w marcu z przedstawicielami firm geodezyjnych. R E K L A M A 27 lutego radny Przemys³aw Jêdrkowiak zapyta³ podczas sesji rady powiatu, co z zapowiadanym jeszcze w ubieg³ej kadencji spotkaniem radnych, przedstawicieli starostwa, geodetów i pracowników wojewódzkiego nadzoru geodezyjnego, maj¹cym wyjaœniæ w¹tpliwoœci zwi¹zane z prac¹ wydzia- ³u geodezji w krotoszyñskim starostwie. Jak doda³, radni otrzymali ze starostwa pismo stwierdzaj¹ce m.in., i na chwilê obecn¹ takie spotkanie jest tu cytat ca³kowicie niewskazane. Starosta Stanis³aw Szczotka zapewni³ jednak, e nie wycofuje siê z obietnicy, bowiem razem z geodet¹ powiatowym, Dariuszem K³akulakiem, zamierza spotykaæ siê w marcu kolejno z przedstawicielami firm geodezyjnych. Mam nadziejê, e w trakcie tych spotkañ ka dy z geodetów przedstawi nam swoje problemy i uwagi dotycz¹ce wspó³pracy z wydzia³em. Na tej podstawie wypracowane zostan¹ wnioski, które bêdziemy chcieli wcieliæ w ycie po to, aby poprawiæ wspó³pracê z geodetami stwierdzi³. (mal)

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Bal przebierañców. Dzieci z Serafinowa uczestniczy³y w karnawa³owym balu przebierañców, zorganizowanym przez miejscowe ko³o Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej. Wiêcej na ten temat przeczytasz na s. 18 Wiêcej za wodê i œcieki Nowy cennik wejdzie w ycie 1 maja. Wzrost cen wynika ze zmiany kosztów zakupu œrodków do uzdatniania wody wyjaœni³ radnym burmistrz, Maciej Bratborski. Gospodarstwa domowe zap³ac¹ za 1m szeœc. wody o 2 gr wiêcej ni dot¹d, zaœ op³ata abonamentowa zostanie podwy szona o 20 gr. Odprowadzenie 1 m szeœc. œcieków bêdzie kosztowa³o o 7 gr wiêcej ni obecnie. Cena wody dla pozosta³ych odbiorców (szko³y, placówki zdrowia, firmy itp.) pozostanie na obecnym poziomie. O 5 gr wzroœnie natomiast cena odprowadzenia metra œcieków. Sta³a miesiêczna op³ata abonamentowa nie ulegnie zmianie. (lt) L.TRAWIÑSKA Podczas ostatniej sesji w KoŸminie tamtejsi radni zatwierdzili podwy kê cen wody i œcieków zaproponowan¹ przez spó³kê KoŸmiñskie Us³ugi Komunalne. Nowe ceny 1 M SZEŒC. WODY gosp. domowe 3 z³ (obecnie 2,98 z³) pozostali odbiorcy 3,11 z³ (obecnie 3,11 z³) 1 M SZEŒC. ŒCIEKÓW gosp. domowe 4,50 z³ (obecnie 4,43 z³) pozostali odbiorcy 5,85 z³ (5,80 z³) OP ATA ABONAMENTOWA gosp. domowe 4,70 z³ (obecnie 4,50 z³) pozostali odbiorcy 9,00 z³ (obecnie 9,00 z³) Radni wiêkszoœci¹ g³osów przyjêli nowe stawki Ile p³aci magistrat? 27 lutego komisja rewizyjna Rady Miejskiej KoŸmina Wlkp. przyjrza- ³a siê p³acom kadry kierowniczej magistratu oraz podleg³ych mu jednostek. Komisja obradowa³a w sk³adzie: Jacek Zawodny (przewodnicz¹cy), Wies³aw G³uszek, Karol Jankowiak, Marcin Leœniak (cz³onkowie). Rajcy pytali o sposoby motywowania pracowników urzêdu oraz kwoty przeznaczane na wyjazdy s³u bowe i p³ace. W 2014 r. na podró e s³u bowe koÿmiñski urz¹d przeznaczy³ 37 tys. 393 z³, w tym na zagraniczne 3 tys. 170 z³. G³ównie by³y to wyjazdy zwi¹zane z funkcjonowaniem urzêdu, m.in. na kursy wyjaœni³ burmistrz Maciej Bratborski. We wspomnianej kwocie mieszcz¹ L. TRAWIÑSKA P³ace urzêdników i pracowników jednostek (brutto) burmistrz Maciej Bratborski 11 tys. 332 z³ wiceburmistrz Jaros³aw Ratajczak 7 tys. 424 z³ skarbnik Andrzej Serek 6 tys. 570 z³ sekretarz Irena Maroszek 6 tys. 430 z³ dyr. ZAZ Jerzy Fornalik 5 tys. 580 z³ dyr. M-GOPS Weronika Kazubek 4 tys. 681 z³ dyr. GOS S³awomir Grucha³a 4 tys. 790 z³ dyr. GZIK Leszek Ziêtkiewicz 5 tys. 45 z³ dyr. SP 1 Bo ena Kulka 5 tys. 140 z³ dyr. SP 3 Arleta Szkudlarek 4 tys. 655 z³ dyr. SP Borzêcice Bart³omiej Rogala 4 tys. 575 z³ dyr. SP Stara Obra Irena Jaskó³ka 4 tys. 778 z³ dyr. SP Mokronos Janusz Baszczyñski 4 tys. 763 z³ dyr. ZS Borzêciczki Irena Konarczak-Bojanek 5 tys. 92 z³ dyr. gimnazjum Arkadiusz Zmyœlony 5 tys. 496 z³ dyr. przedszkola Lidia Kwaœnik 4 tys. 775 z³ Radni z komisji rewizyjnej pytali o p³ace i wydatki w urzêdzie siê te wyjazdy s³u bowe prywatnymi autami. Poruszono temat zarobków w koÿmiñskim magistracie oraz jednostkach organizacyjnych gminy. Obecnie urz¹d zatrudnia pracowników na 34 i pó³ etatu. W najbli szym czasie planowane s¹ zatrudnienia w referacie oœwiaty oraz ksiêgowoœci podatkowej. J. Zawodny dopytywa³, czy wraz ze wzrostem p³acy burmistrza automatycznie wzrasta pensja jego zastêpcy. Burmistrz wyjaœni³, e nie ma powi¹zania. P³aca wiceburmistrza i innych pracowników wzrasta co roku. (lt) Notatnik Koncert operetkowy. 8 marca o godz w sali kina Mieszko arie operetkowe œpiewaæ bêd¹ Klaudiusz Kap³on, Grzegorz Kuczyk i Magdalena Rutkowska zteatru Muzycznego w Poznaniu. Bilety 50 z³. Apteka zaprasza. 15 marca o godz w sali kina Mieszko wyst¹pi Apteka. Zespó³ powsta³ w 1983 r. w Gdyni i gra rocka. Bilety 20 z³ (normalny) i 10 z³ (ulgowy). Najpiêkniejsze pisanki. Oœrodek kultury og³osi³ konkurs na najpiêkniejsze pisanki. Jego celem jest prezentacja twórczoœci dzieci i m³odzie y ukazuj¹cej radoœæ i klimat Œwi¹t Wielkanocnych. Prace nale y dostarczyæ do oœrodka do 20 marca. Regulamin konkursu dostêpny na stronie internetowej: Drzwi otwarte w jedynce. Szko³a Podstawowa nr 1 zaprasza 10 marca o godz na drzwi otwarte. Przygotowano ciekawy program artystyczny i liczne atrakcje, maj¹ce zachêciæ uczniów do podjêcia nauki w tej placówce. Kabaret Ciach. 27 marca o godz w kinie Mieszko wyst¹pi kabaret Ciach. Aktywne ferie z miejsk¹ bibliotek¹ W pierwszym tygodniu ferii koÿmiñska ksi¹ nica przygotowa³a dla swych ma- ³ych czytelników ciekawe zajêcia, w których uczestniczy³o ok. 20 dzieci. Nikt nie mia³ czasu, aby siê nudziæ. L. TRAWIÑSKA Zadowolone miny uczestników zajêæ mówi¹ same za siebie Dzieci przychodzi³y na godz i pozostawa³y do Zajêcia przygotowywa³a i prowadzi³a pracownica biblioteki, Karolina M¹czka. Mali koÿminianie rysowali, wyklejali, a potem wieszali swe prace na œciennej gazetce, zaœ rodzice z dum¹ ogl¹dali ich obrazki. Dzieci gra³y te w gry planszowe czy komputerowe i uk³ada- ³y puzzle. Rodzice coraz chêtniej przyprowadzaj¹ dzieci na takie zajêcia, bo chc¹, eby ich pociechy mi³o i kreatywnie spêdza³y czas, unikaj¹c siedzenia w domu przed telewizorami mówi K. M¹czka. Na zajêcia przychodzi³o codziennie ok. 20 dzieci. Najm³odsze mia³o 3 lata. Biblioteka niebawem zmieni siedzibê zajmie pomieszczenie po obecnym przedszkolu Parkowe Skrzaty, a wtedy podobnych zajêæ bêdzie wiêcej, bo pozwol¹ na to lepsze warunki lokalowe. (traw) Odrzucili skargê na burmistrza Radni uznali za bezzasadn¹ skargê na burmistrza Macieja Bratborskiego w sprawie przydzielenia strychu nad komend¹ policji komendantowi Jerzemu Gryglowi. W zesz³ym numerze opisywaliœmy sprawê przydzielenia przez burmistrza lokalu komunalnego komendantowi policji, Jerzemu Gryglowi. Skargê do wojewody wielkopolskiego z³o y³a ona komendanta uznaj¹c, e nieprawnie otrzyma³ on od gminy lokal nad komend¹, bowiem nie by³ w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Argumentowa³a, i jest wspó³w³aœcicielem mieszkania w Jarocinie, a w chwili przekazania nie by³ formalnie mieszkañcem gminy KoŸmin. Na dodatek komendant zosta³ na 3 lata zwolniony z czynszu. Burmistrz Maciej Bratborski uzasadnia³ sw¹ decyzjê tym, e udostêpni³ komendantowi pustostan wymagaj¹cy ca³kowitego remontu, a nie mieszkanie komunalne. Spraw¹ zajê³a siê komisja rewizyjna koÿmiñskiej Rady Miejskiej. Zwróci³a siê z proœb¹ do radcy prawnego, aby ten z punktu widzenia prawa oceni³ fakty. Jej szef Jacek Zawodny wyjaœni³, jakimi kryteriami kierowa³ siê podczas wystawiania opinii w tej sprawie: Wczeœniej nie by³o w tym miejscu mieszkania ani socjalnego, ani komunalnego. W umowie jest te bardzo wa ny zapis, który mówi o tym, e pan Jerzy Grygiel otrzymuje lokal na czas zatrudnienia w komendzie miejskiej policji w KoŸminie Wlkp., a nie do ywotnio. Przewodnicz¹cy rady Justyn Zaradniak przypomnia³, e dopiero po zakoñczeniu remontu, jaki przeprowadzi³ komendant, mo liwe by³o wpisanie strychu do zasobów mieszkaniowych gminy i okreœlenie jego metra u. Mia³bym tylko proœbê do pana burmistrza, aby w przysz³oœci, jeœli bêd¹ jakieœ strychy albo inne pomieszczenia do adaptacji, podawaæ do publicznej wiadomoœci takie informacje, a wtedy nie bêdzie adnych zarzutów ani negatywnego odbioru spo³ecznego powiedzia³ J. Zawodny. Jeœli bêdzie pomieszczenie, które mo na zaadaptowaæ, to oczywiœcie mo emy podaæ to do publicznej informacji, ale jeœli ktoœ przyjdzie z konkretn¹ proœb¹ o zasiedlenie danego miejsca i sam sobie taki lokal na adaptacjê wypatrzy, trudno pozbawiæ tê osobê pierwszeñstwa odpowiedzia³ burmistrz. Nie wyobra am sobie, eby nad posterunkiem policji mieszka³a osoba niezwi¹zana z policj¹ doda³ z kolei radny Adam Grzelak. Urz¹dzenie mieszkania na strychu nad komend¹ kosztowa³o Jerzego Grygla 120 tys. z³. (lt)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN 7 Wyremontuj¹ ulicê Ferie w Smolicach i Wyganowie S.PA ASZ Czêœæ alei Powstañców zosta³a ju wyremontowana Gmina Kobylin og³osi³a wyniki przetargu na modernizacjê gminnej czêœci al. Powstañców Wlkp. Zadanie to zosta³o powierzone firmie Zbigniewa Miko³ajczyka z Wierzchowic (gmina Kroœnice). Jej oferta okaza³a siê najkorzystniejsza pod wzglêdem finansowym i opiewa³a na 768 tys. z³. W przetargu wystartowa³o 7 przedsiêbiorstw. Jedno z nich wyceni³o sw¹ pracê a na 1 mln 161 tys. z³,. Wstêpny kosztorys przebudowy, sporz¹dzony przez gminê, mówi³ o 1 mln 196 tys. z³. Pod koniec 2014 r. powiatow¹ czêœæ chodnika przy alei wyremontowano na zlecenie starostwa. Teraz po zachodniej stronie ulicy powstan¹ nowe chodniki i parkingi. Bêdzie te nawierzchnia asfaltowa. Droga stanie siê bezpieczniejsza i ³adniejsza. Przebudowa potrwa do koñca lipca. (mal) KOBYLIN.PL W pierwszym tygodniu ferii w smolickiej szkole podstawowej przeprowadzono z uczniami szereg zajêæ. Feryjne spotkanie mia³o te miejsce w Wyganowie. 16 lutego 40 uczniów ze Smolic, a wiêc po³owa dzieci uczêszczaj¹cych do miejscowej podstawówki, wyjecha³o na wycieczkê do Wroc³awia. Bawili siê w Loopy s Worldzie, kompleksie sk³adaj¹cym siê z placów zabaw. Kolejnym punktem wycieczki by³a wizyta w Aquaparku, a na koniec zatrzymano siê na posi³ek w McDonaldzie. Zajêcia w Wyganowie Dzieñ póÿniej w szkole uczniowie uczyli siê udzielania pierwszej pomocy w ramach programu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Najpierw obejrzeli instrukta owy film animowany, a potem praktykowali na fantomach. Wszyscy otrzymali dyplomy potwierdzaj¹ce uczestnictwo. W kolejnych dniach organizowano dla nich KOBYLIN.PL Nauka udzielania pierwszej pomocy w Smolicach gry, zabawy i inne zajêcia œwietlicowe. W szkole mo na by³o te obejrzeæ filmy o Hobbicie. 17 lutego w œwietlicy w Wyganowie odby³y siê zajêcia dla ok. 30 dzieci z tej miejscowoœci, Fija³owa oraz agiewnik. Po grach, konkursach i zabawach ruchowych uczestnicy udali siê do parafialnego koœcio³a pw. Podwy szenia Krzy a. Proboszcz parafii w Wyganowie, ks. Jacek Kita, opowiedzia³ im historiê stacji drogi krzy owej przywiezionej z Holandii. Ka - demu podarowa³ ilustrowan¹ ksi¹ eczkê religijn¹ w 12 jêzykach. W ferie w przedszkolu w Smolicach, odnowiono pomieszczenia w których na co dzieñ przebywaj¹ przedszkolaki. Prace remontowe przeprowadzi³ nieodp³atnie Andrzej Wielebiñski, ojciec jednego z dziecka, któremu pomagali jego bracia: Dawid i Piotr. Odœwie enie polega³o na oczyszczeniu œcian, zaklejeniu dziur oraz ich pomalowaniu. W pomieszczeniu dla m³odszych dzieci wstawiono nowe meble. (mal)? S³awomir Pa³asz ( ROZDRA EW Spektakl i bal przebierañców Uczyli siê biznesu 15 lutego sali wiejskiej w Rozdra ewie wystawiono spektakl walentynkowy pt. O mi³oœci z przymru eniem oka. Dwa dni póÿniej odby³ siê bal przebierañców. Przedstawienie zosta³o przygotowane przez cz³onków stowarzyszenia Inspiracje, miejscowych emerytów i m³odzie. Publicznoœæ zobaczy³a, jak kiedyœ wyznawano sobie mi³oœæ oraz do czego byli zdolni zakochani ludzie z ró nych epok, a wszystko zaprezentowane artobliwie. Ponadto cz³onkowie stowarzyszenia przygotowali pokaz bielizny, umieszczaj¹c na banerach intymne czêœci garderoby od babcinych majtek po frywolne wspó³czesne stringi. Oprócz kawy i ciasta na przyby³ych czeka³ afrodyzjak w postaci truskawkowego sorbetu. Po krótkim spektaklu odby³ siê koncert z udzia³em zespo³u Paw³a Zasiecznego, Aleksandry Wolniak i Katarzyny Branickiej oraz Zbigniewa Zibiego Uczestnicy wystêpów wokalnych z okazji Walentynek Dzieci.tañczy³y i bra³y udzia³ w ró nych zabawach M³ynarczyka z Kobylina. 17 lutego z kolei w sali Kó³ka Rolniczego Inspiracje zorganizowa³y ju po raz drugi bal przebierañców dla dzieci. W zabawie uczestniczy³o ich ponad 40, ka de przebrane za ulubion¹ postaæ z bajki. Zabawa trwa³a ponad 4 godziny. Chêtnym dzieciom malowano twarze. Na balowiczów czeka³y równie stanowiska do lepienia z masy solnej i masy elowej. Na koniec ka de dziecko otrzyma³o nagrodê za przebranie. Sporo robimy dla starszych i dla m³odzie y, a teraz przysz³a kolej na najm³odszych. W zesz³ym roku bal cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem, dlatego postanowiliœmy zorganizowaæ go tak e teraz mówi Ma³gorzata Skowroñska, zastêpczyni prezesa Inspiracji. Organizacja spektaklu oraz balu przebierañców to bardzo dobry pomys³. Z jednej strony obie imprezy by³y okazj¹ do wspólnej zabawy i integracji, z drugiej przedsiêwziêcia te motywowa³y organizatorów do twórczego oraz kreatywnego dzia³ania. Wszystko to zapewne procentowaæ bêdzie w przysz³oœci. (popi) PG NOWA WIEŒ Od 6 do 20 lutego gimnazjum z Nowej Wsi po raz drugi uczestniczy³o w programie Na w³asne konto. W zajêciach wziê³o udzia³ 17 uczniów W tym programie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, skierowanym do gimnazjów z gmin wiejskich, chodzi o poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów. Chêtni uczestnicz¹ w dodatkowych zajêciach z ekonomii i przedsiêbiorczoœci. Zajêcia dla 17- osobowej grupy prowadzi³ nauczyciel Pawe³ Mizera wraz ze studentkê finansów i rachunkowoœci Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu Ewelin¹ Laskowsk¹. Piêciodniowy program zajêæ zosta³ tak skonstruowany, aby pobudzaæ m³odzie do aktywnej pracy. Przez pierwsze dwa dni w ramach gier edukacyjnych m³odzi ludzie doskonalili swoje zdolnoœci negocjacyjne, a tak e uœwiadamiali sobie korzyœci p³yn¹ce z aktywnoœci gospodarczej. Trzeciego dnia z³o yli wizytê w ostrowskim oddziale jednego z banków. Poznali jego ofertê, obejrzeli prezentacjê na temat rozwoju telefonii komórkowej w mobilnej bankowoœci. Ostatniego dnia uczestnicy projektu dyskutowali nad pomys³em za³o enia spó³dzielni uczniowskiej w swojej szkole. Po feriach zamierzaj¹ opracowaæ statut i biznesplan. (mac)

8 8 Wieœci gminne? Aleksandra Figlak ( ZDUNY OSP ZDUNY St³uczka za 400 z³ Choæ zdarzenie wygl¹da³o groÿnie nikomu nic siê nie sta³o W poniedzia³ek 23 lutego, popo³udniu, w Zdunach na skrzy owaniu ul. Polnej i acnowej dosz³o do zderzenia dwóch samochodów. Nikt nie ucierpia³. Krótko po godz , kieruj¹cy fiatem ducato, mieszkaniec miejscowoœci Oszczelnin, nie udzieli³ pierwszeñstwa i zderzy³ siê z fiatem panda. Kieruj¹ca osobówk¹ kobieta zosta³a zabrana przez za³ogê karetki pogotowia do szpitala powiatowego w Krotoszynie. Jednak jak informuje Teresa Walkowiak z krotoszyñskiej Komendy Powiatowej Policji, obra enia nie okaza³y siê na tyle powa ne, aby zdarzenie to zakwalifikowaæ jako wypadek. Mê czyzna kieruj¹cy fiatem ducato, który doprowadzi³ do st³uczki, zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 400 z³ mówi T. Walkowiak. Na miejscu byli tak e stra- acy, którzy usunêli p³yny eksploatacyjne, jakie wyciek³y z rozbitych samochodów i uprz¹tnêli miejsce zdarzenia. (alex) Zasady przyjêæ do przedszkola Rozpoczê³y siê zapisy do publicznego przedszkola w Zdunach. Potrwaj¹ do koñca marca. Konieczne jest z³o enie w kancelarii przedszkola wniosku o przyjêcie oraz oœwiadczeñ rodziców o aktywnoœci zawodowej czy uczêszczaniu starszego rodzeñstwa dziecka do placówki. Rodzice mog¹ zapisywaæ dzieci z roczników oraz te dzieci z rocznika 2009, które nie wype³ni³y obowi¹zku przedszkolnego i nie id¹ jeszcze do szko³y. Mo na zg³aszaæ tak e dzieci z rocznika 2013, które 1 wrzeœnia bêd¹ mia³y ukoñczone 2,5 roku. W przypadku dzieci, które ju chodz¹ do przedszkola, trzeba pamiêtaæ o z³o eniu deklaracji w sprawie kontynuowania edukacji przedszkolnej. W bie ¹cym roku szkolnym w zdunowskim przedszkolu publicznym funkcjonuje 7 oddzia³ów. Nale ¹ do niego tak e dwa oddzia³y w Bestwinie oraz jeden w Konarzewie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (25 lutego) radni jednog³oœnie uchwalili dodatkowe kryteria przyjêæ dzieci do przedszkola. Wœród nich znalaz³y siê: wiek dziecka (dotyczy dzieci 5-letnich, które nie spe³ni³y obowi¹zku przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015), aktywnoœæ zawodowa rodziców, aktywnoœæ zawodowa przynajmniej jednego rodzica, sytuacja rodzinna (np. Bestwiñskie przedszkole jest fili¹ placówki ze Zdun rodzina objêta wsparciem asystenta lub nadzorem kuratorskim), uczêszczanie starszego rodzeñstwa dziecka do przedszkola. W roku bie ¹cym ka dy piêciolatek ma obowi¹zek odbycia tzw. rocznego przygotowania przedszkolnego. Mo e ono byæ realizowane w szkole lub w przedszkolu. W tej kwestii wybór nale y do rodziców. Wczeœniej sytuacja ta dotyczy- ³a dzieci o rok starszych, jednak w zwi¹zku z objêciem piêciolatków obowi¹zkiem szkolnym, teraz to dzieci w tym wieku s¹ najstarszymi wychowankami przedszkoli. (ola)? Sebastian Poœpiech ( SULMIERZYCE Gotowi na blokadê alei Klonowicza Ze œmieciami lepiej W trakcie sesji w Sulmierzycach (24 lutego) g³os zabra³ mieszkaniec al. Klonowicza Bogdan Wojtkowski, zapowiadaj¹c blokadê ulicy. W ten sposób sulmierzyczanie zamierzaj¹ zaprotestowaæ przeciwko temu, e zarz¹dca pomimo obietnic nie wyremontowa³ tego odcinka drogi wojewódzkiej. Sulmierzyczanin przyszed³ na sesjê, aby poinformowaæ o tym radnych. Przypomnia³, e mieszkañcy al. Klonowicza od 2007 r. wnioskuj¹ o remont ulicy do Wielkopolskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zarz¹dcy drogi krajowej nr 444. To bardzo uczêszczana trasa, tak e przez ciê arówki. Aleja jest pokryta brukiem. Wywo³ywane przez pojazdy drgania przenosz¹ siê na budynki, w których pêkaj¹ œciany. S.PA ASZ Bogdan Wojtkowski podkreœli³, e mieszkañcy ulicy s¹ zdesperowani O modernizacjê ulicy zabiega³ te Urz¹d Miejski. W 2014 r. WZDW og³osi³ przetarg na czêœciowy (163 m) remont al. Klonowicza, jednak adna firma nie wziê³a w nim udzia³u (byæ mo e dlatego, e zosta³ og³oszony na koñcu roku). W imieniu mieszkañców informujê, e jesteœmy gotowi na podjêcie protestu, który mam nadziejê bêdzie sygna- ³em dla WZDW, eby podj¹³ odpowiednie decyzje w sprawie remontu ulicy i potraktowa³ nas powa nie stwierdzi³ sulmierzyczanin. Doda³, e mieszkañcy alei przygotowuj¹ dokumenty, które zostan¹ z³o one w starostwie i policji, a dotycz¹ zgody na przeprowadzenie protestu. Jak nas poinformowa³, blokada planowana jest w dwóch miejscach przy skrzy owaniu z ul. Poznañsk¹ i Wroc³awsk¹ oraz w pobli u oœrodka zdrowia, przy wyjeÿdzie w stronê Odolanowa. W trakcie sesji radni zaproponowali, by radczyni prawna zatrudniona przez magistrat pomog³a mieszkañcom alei w przygotowaniu pism o zezwolenie na protest. Pytali te burmistrza Piotra Kaszkowiaka, czy ma jakieœ nowe informacje w kwestii remontu. Sytuacja siê nie zmieni³a. Inwestycji nie wpisano do bud etu WZDW. Trzeba jednak sprawê monitowaæ, bo mo e przy zmianach w bud ecie zostanie w nim ujêty remont al. Klonowicza stwierdzi³ burmistrz. (spm) Prawie 800 ton œmieci zmieszanych i 23 tony odpadów tzw. zielonych oddali w 2014 r. mieszkañcy Sulmierzyc. Podczas ostatniej sesji rady obecna by³a Magdalena Minta, kierownik dzia³u gospodarki odpadami w Miêdzygminnym Zwi¹zku Eko-Siódemka w Krotoszynie. Poinformowa³a, e w 2014 r., w porównaniu do roku 2013, o 40 proc. wzros³a iloœæ odpadów zmieszanych, odbieranych w mieœcie. W ub. roku wynosi³a ona 789 t, 2 lata temu 563 t. Znacznie, bo a o 372 proc. uros³a te wielkoœæ oddawanych odpadów ulegaj¹cych biodegradacji. W 2013 r. by³o to nieca³e 5 ton, a w 2014 r. ju 22,7 t. O 8 proc. spad³a natomiast objêtoœæ zbieranych odpadów podlegaj¹cych selektywnej zbiórce. W 2013 r. odebrano ich 46,7 t., w roku ubieg³ym 43,1 t. Wniosek nasuwa siê nastêpuj¹cy: wprowadzenie op³aty œmieciowej spowodowa³o, e wiêksza iloœæ odpadów trafia do kub³ów, nie jest zaœ wywo ona na nielegalne wysypiska. Dodajmy, e przetarg na wywo enie œmieci na ten rok, podobnie jak to by³o w 2014, wygra³ Miejski Zak³ad Oczyszczania z Ostrowa. Wed³ug nowych przepisów reguluj¹cych zasady pobierania op³aty œmieciowej, przy jej uiszczaniu nie nale y stosowaæ zaokr¹gleñ, jak to mia³o miejsce dotychczas, tylko p³aciæ rzeczywist¹ kwotê wynikaj¹c¹ z iloœci mieszkañców w danej nieruchomoœci. Minta stwierdzi³a, e byæ mo e w przysz³ym roku mo - liwe bêdzie uruchomienie mobilnego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który co jakiœ czas pojawia³by siê w Sulmierzycach zbieraj¹c tzw. œmieci problemowe, które nie mog¹ trafiæ do odpadów komunalnych. Nie mog¹ te znaleÿæ siê wœród odpadów podlegaj¹cych segregacji. Obecnie najbli szy PSZOK znajduje siê w Krotoszynie. Istnieje te koncepcja budowy nowych stacjonarnych PSZOK-ów. (mal)

9 Wieœci gminne? Sebastian Poœpiech ( KROTOSZYN ZMW w Chwaliszewie Buraczane do ynki Pod Szyszkami 27 lutego w Chwaliszewie za³o ono pi¹te w gminie Krotoszyn ko³o Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej. Wst¹pi³o do niego 10 osób. Organizacja rozwija siê coraz prê niej, anga- uj¹c w swoje struktury m³odych mieszkañców wiosek. W wyborach jawnych wybrano sk³ad zarz¹du. Prezesem zosta³a Patrycja Œliwiñska, wiceprezesem Nikola Florkowska, skarbnikiem Dorota Ciep³a, sekretarzem Natalia Ko³odziejczyk, a cz³onkiniami Klaudia Radziszewska i Maja Zimna. W spotkaniu za³o ycielskim uczestniczyli prezes powiatowa ZMW Monika Kwiatkowska z Lutogniewa oraz wiceszef gminny ZMW i jednoczeœnie radny miejski Darian Paszek z Biadek. Wœród goœci byli tak e: chwaliszewianin i radny gminny Andrzej Pospiech, so³tys wsi Stanis³aw Zimny, prezes ko³a PSL w Chwaliszewie Czes³aw Florkowski. ZMW reaktywowano w gminie Krotoszyn ponad rok temu. Do tej pory utworzono ko³a w Biadkach, Bo acinie, Lutogniewie oraz Krotoszynie. Pierwszym wspólnym celem wszystkich kó³ jest w tym roku wspó³organizacja I Kiermaszu Wielkanocnego, który odbêdzie siê 29 marca na krotoszyñskim Zarz¹d ko³a z prezes Kwiatkowsk¹ i wiceprezesem Paszkiem rynku mówi M. Kwiatkowska. Drugim organizatorem kiermaszu jest stowarzyszenie Sympatycy Krotoszyñskiej Jedynki. Ko³a ZMW prê nie dzia³aj¹ w gminie KoŸmin Wlkp., gdzie na czele gminnych struktur stoi Piotr Osuch (radny powiatowy). Ko³a zawi¹zano w Goœciejewie, KoŸminie, Mokronosie i Wrotkowie. W gm. Rozdra ew ZMW kieruje Krystian Kaczmarek, a ko- ³a istniej¹ w: Nowej Wsi i Rozdra ewie. W gm. Kobylin powo³ano dotychczas jedno ko³o w Kuklinowie. (popi) 14 lutego w restauracji Pod Szyszkami w KoŸminie Wlkp. podsumowano minion¹ kampaniê buraczan¹. Spotkanie by³o okazj¹ do omówienia spraw. L. TRAWIÑSKA Spotkanie zorganizowa³ Zarz¹d Rejonowego Zwi¹zku Plantatorów Buraka Cukrowego w Zdunach. Jego prezes S³awomir Szyszka w prezentacji multimedialnej szczegó³owo omówi³ ubieg³oroczn¹ kampaniê. Na uroczystoœæ zaproszono m.in. europos³a Andrzeja Grzyba i prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Piotra Walkowskiego. W podsumowaniu kampanii wziê³o udzia³ 350 osób, w wiêkszoœci plantatorów, którzy nie byli obecni na podobnych spotkaniach w latach ubieg³ych. Do ynki buraczane odby³y siê po raz pi¹ty, a trzeci raz w restauracji Pod Szyszkami. Spotkanie ubarwi³ wystêp kabaretu, a tak e pokaz tañca. Do zwi¹zku plantatorów nale y obecnie 765 osób, które ³¹cznie produkuj¹ ok. 120 tys. ton buraków cukrowych w sezonie. (lt) By³y minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stanis³aw Kalemba L. TRAWIÑSKA L. TRAWIÑSKA 9 Do ynki buraczane to dla plantatorów buraka okazja do œwietnej zabawy S³awomir Szyszka przedstawia dane dotycz¹ce ubieg³orocznej kampanii? S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Kluby dosta³y pieni¹dze? Sebastian Poœpiech ( POGORZELA Sukcesy pi³karek Zarz¹d powiatu milickiego rozstrzygn¹³ konkurs na realizacjê zadañ publicznych w 2015 r. Z Cieszkowa o dofinansowanie dzia³alnoœci ubiega³y siê: Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespo³ów Sportowych oraz zapaœniczy klub UKS Olimpia. Zrzeszenie LZS otrzyma³o 1 tys. 300 z³. Po³owa tej kwoty zostanie przeznaczona na zorganizowanie halowego turnieju pi³karskiego dla dzieci i m³odzie y o puchar milickiego starosty, zaœ druga czêœæ na akcjê pod has³em Sport na weso³o. UKS Olimpia otrzyma³ 1,5 tys. z³ na zapaœniczy XII Ogólnopolski Turniej Kadetów, M³odzików i Dzieci. (mal) S.PA ASZ Zapaœnicy UKS Olimpii w trakcie jednego ze swoich pokazów Zawodniczki z zespo³u szkó³ w Pogorzeli wywalczy³y pierwsze miejsce w turnieju pi³ki rêcznej dziewcz¹t. Turniej rozegrany zosta³ po raz drugi w Pêpowie. Wszystkie dru yny (³¹cznie 40 szczypiornistek) rozegra³y mecze wed³ug zasady ka dy z ka dym pod okiem Wojciecha Nowaka, który wyst¹pi³ w roli sêdziego. Najwiêcej emocji wzbudzi³ pojedynek o pierwsze miejsce stoczony pomiêdzy pogorzelskimi licealistkami a zawodniczkami z UKS w Borku, gdy za artej i wyrównanej rywalizacji d³ugo towarzyszy³ remis. Ostatecznie pogorzelanki wygra³y 9:6. Dziewczynom z Pogorzeli podczas turnieju dopisa³o wyj¹tkowe szczêœcie, gdy z kolei trzecie miejsce zajê³y zawodniczki z innej dru yny, która tak e dzia³a w miasteczku, mianowicie z UKS Olimpijczyk. Pi³ka rêczna, dziêki sukcesom naszych szczypiornistów, zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Widaæ, e dziewczyny graj¹ce w turnieju musia³y ogl¹daæ ostatnie mistrzostwa œwiata, bo w³o y³y w mecze tyle walki i serca co nasi reprezentanci podsumowa³ Dominik Waleñski, trener i nauczyciel w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych. Edyta Siama Dla hodowców ryb 6 marca mieszkañcy gminy Cieszków, którzy s¹ w³aœcicielami lub dzier awcami stawów hodowlanych, bêd¹ mogli uczestniczyæ w szkoleniu zorganizowanym przez milickie stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Tematy to stan sektora rybackiego, sprawozdawczoœæ a finansowanie tego sektora w 2014 r., zasady wspierania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich na lata oraz kierunki rozwoju sektora rybackiego w latach Jednym z prelegentów bêdzie dr in. Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w abieñcu. Konferencja odbêdzie siê w Centrum Aktywnoœci Lokalnej w Miliczu (plac ks. Waresiaka 7). Jej pocz¹tek zaplanowano na Liczba miejsc jest ograniczona. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane s¹ do 5 marca (tel , Oprócz mieszkañców gminy Cieszków, w szkoleniu uczestniczyæ bêd¹ mogli równie przedstawiciele gmin: Kroœnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Soœnie, Twardogóra oraz migród. (spm) ZSOIZ POGORZELA Zawodniczki z obu pogorzelskich zespo³ów

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Rodzinna (ul. Tartaczna 7, ) do 5 marca, apteka Na Zaciszu (ul. Zacisze 14, ) od 6 do 12 marca. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Krotoszyñski onkolog mówi pacjentom prawdê Tydzieñ temu relacjonowaliœmy oficjalne otwarcie oddzia³u dziennej chemioterapii w Krotoszynie, dzia³aj¹cego od po³owy grudnia ub. roku. Dzisiaj nieco wiêcej informacji o jego szefie oraz leczeniu nowotworów. Kierownikiem oddzia³u chemioterapii jest dr Grzegorz Œwi¹toniowski, internista i onkolog kliniczny z Wroc³awia. Ma 46 lat, jego ona jest lekark¹ w podstawowej opiece zdrowotnej. Wczeœniej pracowa³ w Dolnoœl¹skim Centrum Onkologii, nastêpnie by³ zastêpc¹ ordynatora we wroc³awskim IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Leczeniem nowotworów zajmuje siê od 20 lat. Specjalizuje siê w leczeniu raka j¹der. Jak mówi, chemioterapia to leczenie cytostatykami, które powinno byæ skojarzone z leczeniem chirurgicznym. Po zdiagnozowaniu nowotworu pierwszym etapem jest czêsto usuniêcie chorego narz¹du b¹dÿ jego czêœci. W drugiej kolejnoœci pacjenta poddaje siê chemioterapii, która ma za zadanie zniszczyæ pozosta³e w organizmie komórki nowotworowe oraz przerzuty. Czasem jednak, przy du ych nowotworach, stosuje siê najpierw farmakologiczn¹ chemioterapiê, by zmniejszyæ zmianê rakow¹ przed zabiegiem chirurgicznym. Nowy oddzia³ nawi¹za³ ju wspó³pracê z oddzia³em chirurgicznym w Krotoszynie, gdzie wykonuje siê operacje onkologiczne. W naszym szpitalu przeprowadza siê równie zabiegi zwi¹zane ze wszczepianiem tzw. portów naczyniowych, czyli elementów umo liwiaj¹cych sta³y dostêp do y³ chorego. Dziêki nim wykonuje siê do ylne wk³ucia przy podawaniu cytostatyków przez kroplówkê. Œrednio co tydzieñ jeden chory poddaje siê takiemu zabiegowi. Wed³ug doktora, trzeba rozró niæ dwie grupy pacjentów poddawanych chemioterapii. Jedni maj¹ szansê na ca³kowite wyleczenie. W trudnych, niezwykle zaawansowanych przypadkach mówi siê natomiast o tzw. chemioterapii paliatywnej. Chory nie ma bowiem szans na wyzdrowienie, ale dzia³anie leków przed³u a mu ycie i pomaga godnie umrzeæ. Jeœli mam do czynienia z takim przypadkiem, nie ukrywam tego przed pacjentem. Traktujê go jak partnera w procesie leczenia. Mówiê mu prawdê. Na pocz¹tku jest to dla niego niezwykle trudne do przyjêcia, wrêcz szokuj¹ce, ale doœwiadczenie pokazuje, e wdalszej czêœci leczenia taka œwiadomoœæ pomaga stwierdza lekarz. Dotychczas z oddzia³u dziennej S.PA ASZ R E K L A M A Szef krotoszyñskiego oddzia³u chemioterapii, dr Grzegorz Œwi¹toniowski chemioterapii skorzysta³o ponad 140 pacjentów. 60 proc. stanowili chorzy z po³udniowej czêœci Wielkopolski, w tym z pow. krotoszyñskiego. Pozostali przyje d ali z zachodniej czêœci naszego kraju, zwykle wybieraj¹c Krotoszyn jako miejsce leczenia ze wzglêdu na dr. Œwi¹toniowskiego. Wa ne jest, by jakoœæ leczenia na oddzia³ach chemioterapii w miastach powiatowych nie odbiega³a od tej w du ych oœrodkach. Zapewniam, e tak w³aœnie jest w Krotoszynie podkreœla. A jakie s¹ przyczyny nowotworów? Nie ma zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie stwierdza onkolog. Jego zdaniem jednak palenie papierosów i z³e od ywianie sprzyjaj¹ im. A jak mo na siê uchroniæ? Wa ne s¹ badania profilaktyczne, np. mammografia i cytologia dla kobiet. S³awek Pa³asz Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel

11 Nowe stawki za wodê i œcieki Gospodarka 11 Czy to by³a podwy ka wprowadzona po cichu? Aleksandra Figlak Radny Karol Kaj spyta³ o to burmistrza Krotoszyna podczas dyskusji nad usuniêciem z planu obrad Rady Miejskiej punktu dotycz¹cego zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê. Uchwa³a, o której mówiono, dotyczy taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w 2015 r. na terenie gminy Krotoszyn, miasta Zduny i wsi Chachalnia, Ostatni Grosz i Siejew. W jej uzasadnieniu mo na przeczytaæ, e podwy ki cen za zu ycie wody i odprowadzenie œcieków oraz stawki op³at sta³ych zwi¹zane s¹ m.in. z du ¹ iloœci¹ realizowanych inwestycji, szczególnie w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, co powoduje przyrost kosztów amortyzacji naliczanej od wartoœci maj¹tku wnoszonego aportem i inwestycji w³asnych. Temat wody wylecia³ Punkt ten by³ zapisany w porz¹dku obrad, jednak podczas dyskusji burmistrz Marsza³ek zwróci³ siê do radnych o usuniêcie go. Rajcy stosunkiem g³osów 13 za, 5 przeciw i 2 wstrzymuj¹ce siê, zdecydowali, e nie bêd¹ siê nim zajmowaæ. Wywo³a- ³o to jednak dyskusjê i wiele w¹tpliwoœci. Karol Kaj pyta³ burmistrza, jaka by³a intencja wykreœlenia tematu wody. G³osowa³em za zdjêciem tego punktu, a potem po komisji spo³ecznej dowiadujê siê, e podwy ka i tak bêdzie wprowadzona. Czy to bêdzie po cichu zrobione, tak jak jest od lat? docieka³ radny. Burmistrz w skrócie wyjaœni³, e niezale nie od podjêcia przez radnych uchwa³y nowe taryfy i tak wejd¹ w ycie. Radny S³awomir Augustyniak stwierdzi³, e rada miejska powinna przeanalizowaæ wydatki i koszty PGKiM, aby stwierdziæ, czy podwy - ka jest racjonalna. Przyk³adowo chodzi mi o straty wody. Brakuje mi sprawdzenia, czy stawki odzwierciedlaj¹ rzeczywiste koszty ponoszone przez spó³kê powiedzia³ w rozmowie z Rzecz¹. Stawki za wodê w gm. Krotoszyn: gospodarstwa domowe 2,95 z³/m 3 przetwórstwo ywnoœci 2,99 z³/m 3 przemys³ 3,01 z³/m 3 Op³ata sta³a za licznik: 4,85 z³ /odbiorca/ miesi¹c Stawki za œcieki w gm. Krotoszyn: gospodarstwa domowe 5,84 z³/m 3 przetwórstwo ywnoœci 5,84 z³/m 3 przemys³ 5,84 z³/m 3 Stawki za wodê w gm. Zduny: gospodarstwa domowe 2,19 z³/m 3 przetwórstwo ywnoœci 2,24 z³/m 3 przemys³ 2,26 z³/m 3 Op³ata sta³a za licznik: 4,72 z³ /odbiorca/miesi¹c Dlaczego o tym nie mówimy? Swoje zdanie wyrazi³ tak e Wies³aw So³tysiak. W art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê jest napisane, e rada gminy podejmuje stosown¹ uchwa³ê i troszeczkê siê dziwiê, e od kilku lat zosta³ przyjêty taki niedemokratyczny sposób zatwierdzania taryf na wodê, które dla mieszkañców, przedsiêbiorców i ka dego z nas jest wa ny mówi³ radny. Doda³, e nie wie, co stoi na przeszkodzie, aby rada wiêkszoœci¹ g³osów koalicji przyjê³a tak¹ uchwa³ê. Ja rozumiem, e te taryfy, które zaproponowa³o PGKiM wchodz¹ po 40 dniach z automatu, ale dlaczego, proszê pañstwa, nie rozmawiamy o tym, nie analizujemy, dlaczego koszty s¹ takie, a nie inne, i czy s¹ w ogóle uzasadnione? zakoñczy³. I w tym wypadku Franciszek Marsza³ek od razu ustosunkowa³ siê do wypowiedzi radnego. Te taryfy przerabiamy ju tyle lat i taka praktyka zosta³a przyjêta powiedzia³ burmistrz. Mówi³ tak e, e radni mog¹ zatwierdziæ te taryfy albo je obni yæ i dop³aciæ, a one i tak wejd¹ w ycie. Doda³, e byæ mo e w³aœciw¹ bêdzie dyskusja we wrzeœniu, kiedy to radni bêd¹ analizowali funkcjonowanie spó³ki PGKiM i bêd¹ mogli wyjaœniæ wszystkie kwestie. Czy to jest zgodne z prawem? G³os w dyskusji zabra³a tak e koalicyjna radna Natalia Robakowska, która pyta³a o zasady kszta³towania warunków umowy w zakresie dostarczania i rozliczania wody bezpowrotnie zu ytej (potocznie zwan¹ wod¹ do Nowe stawki op³at za wodê wejd¹ w ycie z automatu podlewania ogródków). Mówi³a, e mieszkañcy zwracali siê do niej z informacj¹, e ich zdaniem przedsiêbiorstwo bardzo autorytatywnie narzuca warunki zawarcia tych umów. Przede wszystkim chodzi tutaj o wodê bezpowrotnie zu yt¹, a tak e wskazywali, e PGKiM wprowadza bezzasadne ograniczenia czasowe co do mo liwoœci rozliczania tej e wody mówi³a Robakowska. Z posiadanych przez ni¹ informacji przedsiêbiorstwo wprowadzi³o tak¹ mo liwoœæ tylko w okresie wiosenno- -letnim. Przypomnia³a, e radni opozycyjni w niedalekim Pleszewie zwrócili siê Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, e taka praktyka narusza przepisy. Prezes tej instytucji przychyli³ siê do ich w¹tpliwoœci. W zwi¹zku z tym radna Robakowska zapyta³a burmistrza, jaka jest procedura zainstalowania dodatkowego wodomierza na wodê bezpowrotnie zu- yt¹? Chcia³a równie widzieæ, czy PGKiM narzuca w umowach odbiorcom mo liwoœæ odliczania tej wody tylko w okresie wiosenno-letnim? Tym samym poprosi³a, aby w umowach zawieranych przez przedsiêbiorstwo nie stosowaæ tego ograniczenia. Bêdzie odpowiedÿ na piœmie Burmistrz Marsza³ek stwierdzi³, e do Natalia Robakowska (radna miejska) Czy prawd¹ jest, e zak³ad wodoci¹gów i kanalizacji narzuca odbiorcom swoich us³ug takie postanowienie umowy, które ogranicza mo liwoœæ odliczania iloœci wody bezpowrotnie zu ytej tylko w okresie wiosenno-letnim? wypowiedzi radnej ustosunkuje siê na piœmie. Ca³¹ dyskusjê zakoñczy³ radny Janusz Bartoszewski, który wyrazi³ al, e na posiedzenie rady nie przyszed³ zaproszony prezes PGKiM, Micha³ Przybylski. Pozwoli³oby to wyjaœniæ wiele kwestii interesuj¹cych radnych, np. jakie inwestycje wp³ynê³y na podniesienie op³at za wodê. SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 2 marca (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 4,10 z³ 5,50 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,70 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 4,10 z³ 5,60-5,80 z³ RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 5,50 z³ S.C. Patalas, Grêbów 4,10 z³

12 12 Tradycja Objawienie Niedawno przypad³a 84. rocznica objawienia siostry Faustyny, zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo ej Mi³osierdzia, œwiêtej Koœcio³a katolickiego. Pan Jezus ukaza³ siê jej w klasztorze w P³ocku i prosi³ o namalowanie obrazu. S. Faustyna nigdy nie szuka³a jakichœ niezwyk³oœci, raczej stara³a siê s³u yæ Bogu wraz ze swoimi wspó³siostrami, nawet jeœli by to oznacza³o bycie uwa- an¹ za ostatni¹ w zgromadzeniu. Blisko Boga Zawsze siê dziwi³a, ilekroæ Jezus przychodzi³ do niej ze Swoj¹ ³ask¹ i objawia³ siê jej, a zdarza³o siê to z biegiem lat coraz czêœciej, w miarê jak wzrasta- ³a jej mi³oœæ do innych. Bóg dopuszcza³ do niej ró ne cierpienia, ale i ona sama stara³a siê wybieraæ to, co j¹ wiêcej kosztowa³o. Przyjmowanie krzy yków dnia codziennego, a nawet wyrêczanie sióstr w trudniejszych pracach by³o wyrazem jej mi³oœci do Jezusa. 22 lutego 1931 r. zanotowa³a w swoim Dzienniczku: Wieczorem, kiedy by³am w celi ujrza³am Pana Jezusa ubranego w szacie bia³ej. Jedna rêka wzniesiona do b³ogos³awieñstwa, a druga dotyka³a szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodzi³y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, drugi blady ( ) Po chwili powiedzia³ mi Jezus: Wymaluj obraz wed³ug rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. yczeniem Jezusa by³o, eby ten obraz poœwiêciæ w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy. O objawieniu dotycz¹cym obrazu mówi³a spowiednikowi, kiedy Jezus tego za ¹da³, i Matce Prze- ³o onej. Znosi³a niezrozumienie, ostro noœæ innych, a Jezus zapowiada³ kolejne cierpienia. Ona jednak uwielbia³a Boga za ka d¹ gorycz i by³a gotowa walczyæ, bo wiedzia³a, e Bóg jest z ni¹. Krew i woda Wielki udzia³ w malowaniu obrazu i w szerzeniu kultu mi³osierdzia Bo ego mia³ ks. Micha³ Sopoæko. By³ on kap³anem, który sta³ siê jej kierownikiem duchowym, kiedy przyby³a do Wilna, ju po œlubach wieczystych. W swojej roztropnoœci prosi³, aby siê spyta³a Jezusa o znaczenie tego obrazu. Faustyna us³ysza³a od Jezusa: Te dwa promienie oznaczaj¹ krew i wodê blady promieñ oznacza wodê, która usprawiedliwia dusze; czerwony promieñ oznacza krew, która jest yciem dusz te dwa promienie wysz³y z wnêtrznoœci mi³osierdzia mojego wówczas, kiedy konaj¹ce serce moje zosta³o w³óczni¹ otwarte na krzy u. Te promienie os³aniaj¹ przed zagniewaniem Ojca mojego (Dz 299). ( ) Nie znajdzie ludzkoœæ uspokojenia, dopóki siê nie zwróci z ufnoœci¹ do mi³osierdzia mojego (Dz 300). Pierwszy obraz zosta³ namalowany w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego. By³ rok Obraz powsta³ i mimo, e s. Faustyna bola³a, e aden obraz nie potrafi oddaæ piêkna Jezusa, to jednak us³ysza³a: nie w piêknoœci farby ani pêdzla jest wielkoœæ tego obrazu, ale w ³asce mojej (Dz 313). WIKIPEDIA Faustyna Kowalska w wieku 18 lat Pan udziela ³askê Kiedy obraz zosta³ pierwszy raz wystawiony publicznie, s. Faustyna by³a przy tym obecna. Kazanie wyg³osi³ ks. Sopoæko, który mówi³ o mi³osierdziu Bo- ym. Kiedy zacz¹³ mówiæ o tym wielkim mi³osierdziu Pañskim, obraz ten przybra³ yw¹ postaæ i promienie te przenika³y do serc ludzi zgromadzonych, jednak nie w równej mierze, jedni otrzymali wiêcej, a drudzy mniej. Ona widzia³a, jak Pan udziela ³askê duszom. Istnieje kilka wizerunków Jezusa Mi³osiernego. Ten w kaplicy w Krakowie- agiewnikach, jest autorstwa Adama Hy³y, który chcia³ namalowaæ obraz-wotum za uratowanie w czasie wojny. Siostra prze³o ona da³a mu reprodukcjê obrazu Kazimirowskiego i opis wizji s. Faustyny. Obraz powstawa³ od listopada 1942 do marca Zakaz kongregacji Kult Jezusa Mi³osiernego zawsze naznaczony by³ trudnoœciami, które zdawa³y siê piêtrzyæ. Pan Jezus zapowiedzia³ s. Faustynie, e przyjdzie taki czas, kiedy bêdzie siê wydawa³o, e kult Jezusa Mi³osiernego zupe³nie wymar³. Sta³o siê to póÿniej za przyczyn¹ notyfikacji Kongregacji Œwiêtego Oficjum, które zakazywa³o szerzenia tego kultu w formie podanej przez s. Faustynê. Zastosowano siê do zakazu. Usuniêto z koœcio³ów obrazy Jezusa Mi³osiernego, nie g³oszono kazañ o Bo ym Mi- ³osierdziu. Siostry ze zgromadzenia, w którym by³a s. Faustyna, z domu w Krakowie, zwróci³y siê do ówczesnego arcybiskupa krakowskiego z zapytaniem, co zrobiæ z obrazem Jezusa Mi³osiernego z kaplicy klasztornej. Abp Baziak zezwoli³ na pozostawienie obrazu, obchodzenie dotychczasowych uroczystoœci zwi¹zanych zbo- ym Mi³osierdziem i niezabranianie ludziom, aby przy tym obrazie prosiæ o ³aski. Zakaz cofniêto 30 czerwca 1978 po dok³adniejszym zbadaniu dokumentów zwi¹zanych z kultem i zasiêgaj¹c opinii ordynariuszy polskich, w tym abp Karola Wojty³y. Anna Szulc Fakultet teologiczny Chodzi mu o prawdê S³awek Pa³asz Powróæmy jeszcze raz do sylwetki i pogl¹dów ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który w ubieg³ym tygodniu goœci³ w Krotoszynie z prelekcj¹ nt. ludobójstwa Ormian w Turcji oraz Polaków na Wo³yniu. Relacjê z tego spotkania zamieœciliœmy tydzieñ temu. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski udzieli³ dwóch wywiadów, które opublikowane zosta³y w formie ksi¹ ek: Moje ycie nielegalne (2008) i Chodzi mi tylko o prawdê (2012). Ogólny wydÿwiêk przekazu p³yn¹cego z ksi¹ ek uznaæ nale y za pozytywny, choæ rozmówca w wielu miejscach nie szczêdzi gorzkich s³ów pod adresem kap³anów. Sam na przys³owiowej w³asnej skórze zap³aci³ wysok¹ cenê za chocia by zaanga owanie siê w proces lustracji duchownych i pracê nad ksi¹ k¹ Ksiê a wobec bezpieki (2007). Wielu kap³anów po jej publikacji odwróci³o siê od niego, nie zapraszano go na uroczystoœci, odstawiono na boczny tor. Tak jest do dzisiaj. Mimo e mieszka na terenie archidiecezji krakowskiej, formalnie jako kap³an zajmuj¹cy siê duszpasterstwem Ormian w po- ³udniowej Polsce, podlega arcybiskupowi warszawskiemu. W kontekœcie relacji panuj¹cych wœród duchownych choæ s¹du tego nie nale y generalizowaæ ks. Isakowicz-Zaleski mówi³, e Koœció³ to instytucja feudalna, w której parafie rozdaje siê tak, jak kiedyœ król rozdawa³ królewszczyznê. St¹d zdaniem kap³ana wiêkszoœæ duchownych oficjalnie nie mówi g³oœno, co s¹dzi na okreœlony temat, lub jak ocenia swoich prze³o onych z biskupem na czele. Zwyk³y ksi¹dz, jeœli narazi siê biskupowi, mo e zostaæ wyrzucony na margines ycia koœcielnego. Gdy nie otrzyma nominacji na proboszcza, nie ma adnej mo liwoœci, by siê na takie postêpowania biskupa komukolwiek poskar yæ. Ksi¹dz Tadeusz ubolewa te choæ w ostatnim czasie ta tendencja powoli siê nieco zmienia e biskupami wpolsce zostaj¹ najczêœciej ksiê a pracuj¹cy w kuriach, sekretarze biskupów, wyk³adowcy akademiccy, którzy s¹ na pewno dobrze wykszta³ceni, ale nie maj¹ parafialnych doœwiadczeñ. St¹d póÿniejsze trudnoœci w relacjach z podw³adnymi. Przestrzega, by na ksiê y, którzy podjêli decyzjê o odejœciu zkap³añstwa, nie patrzeæ jak na zdrajców. Stwierdza, e s¹ to ludzie, którzy szczerze chcieli s³u yæ Bogu, jednak nie podo³ali powierzonym im zadaniom. Wielu z nich odesz³o, bo nie dali rady wytrwaæ w samotnoœci. To w kontekœcie celibatu obowi¹zuj¹cego w koœciele rzymskokatolickim. Wielu z nich by³o ludÿmi niezwykle gorliwymi, zaanga owanymi, którzy gdzieœ po drodze nie dali sobie rady, mieli kryzys, a w polskim Koœciele praktycznie nie funkcjonuje nic takiego, jak instytucje skupione na pomocy ksiê om w kryzysie. Ksiê a zostaj¹ sami ze swoimi problemami. Czasem jest to ca³kowicie naturalne wypalenie zawodowe, októrym siê nie mówi czytamy. Chwilê póÿniej pada stwierdzenie, e formacja w seminariach duchownych nie przygotowuje m³odych ludzi do ycia w celibacie. Oceniaj¹c sytuacjê Koœcio³a w Polsce, bohater ksi¹ ki zauwa a, e pewn¹ przyczyn¹ biernoœci Koœcio³a wniektórych sprawach jest to, e cieszy siê on konkretnymi przywilejami ze strony pañstwa, jak chocia by subwencjami dla katolickich uczelni czy pensjami dla ksiê y katechetów pracuj¹cych wszko- ³ach. Nie jestem przy tym przeciwnikiem wynagradzania ksiê y za pracê w pañstwowych instytucjach, ale wiem, e bywa itak, e mówi siê biskupowi czy proboszczowi, e otrzyma jakieœ œrodki, ale w zamian powstrzyma siê od jakichœ komentarzy. To ju jest groÿna dla Koœcio³a forma korupcji mówi ks. T. Isakowicz-Zaleski. S³awek Pa³asz REKLAMA Odeszli do Pana œup Leokadia Kaczmarek, Lutogniew, lat 90 œup Katarzyna Kêsy, Nowa Wieœ, lat 96 œup Cecylia Patalas, Krotoszyn, lat 78 œup Józef Zmyœlony, Rozdra ew, lat 84 œup Irena Ratajczyk, Krotoszyn, lat 83 Z g³êbokim alem zawiadamiamy, e 22 lutego 2015 roku zmar³a opatrzona Sakramentami œw. nasza ukochana Mama, Teœciowa, Babcia, Prababcia, Praprababcia, Siostra, Szwagierka, Bratowa i Ciocia œup Katarzyna Kêsy prze ywszy lat 96 Msza œw. i pogrzeb odby³y siê w koœciele parafialnym i na cmentarzu w Nowej Wsi. W smutku pogr¹ ona Rodzina REKLAMA

13 O o³nierzu Wyklêtym ze Zdun Tradycja 13 Wyrok œmierci wykonano trzy dni przed amnesti¹ S³awek Pa³asz Franciszek Jaskulski ps. Zagoñczyk ze Zdun by³ jednym z wa niejszych dowódców na LubelszczyŸnie i KielecczyŸnie. Dwukrotnie go aresztowano i skazywano na œmieræ. Za pierwszym razem wyrok zamieniono na 10 lat wiêzienia. Jaskulski uciek³ jednak z wiêzienia i wróci³ do czynnej walki. M.WOJCIECHOWSKI O Zagoñczyku pisaliœmy kilkakrotnie. Tym razem postanowiliœmy skupiæ siê na ostatnich latach jego ycia, wydobywaj¹c nowe informacje. W lipcu 1944, dowodzony przez Jaskulskiego, oddzia³ AK na LubelszczyŸnie zosta³ rozbrojony przez Sowietów i rozformowany. 3 listopada Zagoñczyka aresztowa³o UB i osadzi³o w wiêzieniu w Lublinie. 8 stycznia 1945 s¹d wojskowy skaza³ go na karê œmierci za przynale noœæ do nielegalnej organizacji, za jak¹ komuniœci uznali AK, oraz za niezg³oszenie siê do czynnej s³u by wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim. Karê zamieniono mu na 10 lat wiêzienia i osadzono we Wronkach. o³nierze Wyklêci w sposób czynny stawiali opór sowietyzacji Polski od roku W dzia³alnoœæ kilkunastu organizacji na terenie ca³ego kraju zaanga owanych by³o wg szacunkowych danych tys. osób. Bardzo czêsto byli to ludzie m³odzi, nawet uczniowie liceów czy gimnazjów. Ginêli w zbrojnych potyczkach, byli przeœladowani, wiêzieni i brutalnie przes³uchiwani. Wielu z nich nigdy Podziemie poakowskie 4 wrzeœnia 1945 wraz z drugim wspó³wiêÿniem, z którym pracowa³ pod eskort¹ poza terenem wiêzienia, podj¹³ udan¹ próbê ucieczki i powróci³ na Lubelszczyznê. Po nawi¹zaniu kontaktu z dawnym dowództwem AK otrzyma³ rozkaz zorganizowania nowej konspiracji zbrojnej, wramach ruchu Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ. Pocz¹tkowo dowodzi³ ok. 100 o³nierzami w pow. pu³awskim. Ju jako porucznik przeniós³ dzia³alnoœæ oddzia- ³u na zachodni¹ stronê Wis³y, do powiatów: i³ eckiego, koneckiego, kozienickiego, radomskiego, starachowickiego. Siedzib¹ komendy by³a Jedlnia-Letnisko k. Radomia. ZZK utworzy³a te swoje placówki wgdañsku, Krakowie, Krotoszynie i odzi. Zagoñczykowi w okresie najwiêkszej koncentracji podlega³o 10 oddzia- ³ów (ok.1-1,2 tys. osób). o³nierze ci prowadzili walkê z oddzia³ami Armii Czerwonej, LWP, NKWD, KBW, Milicji Obywatelskiej. Likwidowali stalinowskich konfidentów i funkcjonariuszy UB. Opanowali Pionki, Skaryszew i Szyd³owiec. Zasadzka i zdrada Do aresztowania Zagoñczyka dosz³o 26 lipca 1946 w Jedlnie. W jego schwytaniu ubekom pomog³a zdrada jednego Pamiêtali o Wyklêtych Franciszek Jaskulski Urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1913 w Castrop-Rauxel w Westfalii, gdzie jego rodzice przebywali na emigracji. W 1920 r. powrócili do Polski i osiedlili siê w Zdunach. Franciszek ukoñczy³ seminarium nauczycielskie w Krotoszynie, pracowa³ w urzêdach wójta w Kobylinie i Zdunach. Anga owa³ siê w dzia³alnoœæ harcersk¹, walczy³ we wrzeœniu 1939 r. Podczas okupacji dzia³a³ w Zdunach w konspiracji, redaguj¹c gazetkê Zagoñczyk. Po 1941 r. wywieziony na roboty przez Niemców w g³¹b ZSRR. PóŸniej wst¹pi³ do Armii Krajowej w okolicy Pu³aw. Po raz trzeci uczczono w Krotoszynie pamiêæ o³nierzy Wyklêtych. Poœwiêcon¹ im wieczornicê zorganizowa³o 1 marca Muzeum Regionalne im. H. awniczaka oraz powstaj¹ce stowarzyszenie Patriotyczny Krotoszyn. Niedzielna wieczornica zgromadzi³a wielu krotoszynian nie wysz³o z wiêzieñ, ponosz¹c tam œmieræ. Jak mówili Daniel Szczepaniak i Maciej Nowak, prelegenci niedzielnej wieczornicy, dla o³nierzy Wyklêtych najwa niejsza by³a walka o woln¹ i niezale n¹ Polskê. Na terenie Krotoszyna antykomunistyczne podziemie sk³ada³o siê z kilku organizacji. Nie sposób okreœliæ, ile osób w nim dzia³a³o, ale wiadomo, e istnia³y dwa lokale, w których potajemnie spotykali siê cz³onkowie AK Zemsta. Jeden mieœci³ siê przy ul. Zdunowskiej, drugi przy Rynkowej. Jedn¹ z wa niejszych postaci tamtego czasu w Polsce by³a Danuta Siedzikówna Inka. Dzia³a³a w wielu organizacjach podziemnych, by³a sanitariuszk¹. Zdradzona przez Reginê yliñsk¹-mordas zosta³a aresztowana i przetrzymywana jako wiêzieñ specjalny. Bita i poni ana odmówi³a sk³adania zeznañ obci¹ aj¹cych cz³onków brygad wileñskich AK. Zosta³a skazana na œmieræ przez rozstrzelanie na kilka dni przed swoimi 18. urodzinami. W niedzielnym spotkaniu swój udzia³ mieli tak e uczniowie krotoszyñskiego Ko³³¹taja, którzy przygotowali krótki program artystyczny. Nie zabrak³o w nim fragmentów listów, jakie wiêzieni pisali do swoich matek czy pieœni, w których ostatnie chwile swojego ycia zawierzali opiece Boga. Po spotkaniu jego uczestnicy udali siê pod tablicê, umieszczon¹ na budynku b. wiêzienia przy ul. Sienkiewicza, gdzie z³o ono kwiaty i zapalono znicze. Aleksandra Figlak z podkomendnych Aleksandra Zdybickiego (Kruka), który wci¹gn¹³ swego dowódcê w zasadzkê. Postarano siê równie o to, by dowódca nie mia³ nale ytej obstawy. 24 lipca jego o³nierze wziêli udzia³ w odbiciu 7 partyzantów przewo onych kolej¹ pod eskort¹, apotem transportowali ich w bezpieczne, wczeœniej przygotowane miejsca. St¹d brak obstawy przy komendancie. Jest prawdopodobne, e bezpieka celowo u³atwi³a o³nierzom Jaskulskiego odbicie wiêÿniów. Poza tym Kruk, który doprowadzi³ ubeków do Zagoñczyka, kilka dni wczeœniej wys³any zosta³ do Gdyni po broñ dla oddzia³u. Do miejsca, gdzie przebywa³ Jaskulski wprowadzi³ funkcjonariuszy UB, mówi¹c, e s¹ to przedstawiciele centrali WiN. Obecnoœæ osób spoza oddzia³u nie wzbudzi- ³a podejrzeñ. Proces w Kielcach Jaskulskiego osadzono w wiêzieniu w Kielcach. Gdy prowadzono go na przes³uchania, rêce i nogi skuwano kajdanami. Podczas pobytu w wiêzieniu dowódca partyzantów ca³kowicie osiwia³. 17 grudnia 1946 przed Wojskowym S¹dem Rejonowym wkielcach wys³ucha³ 16 zarzutów. Stwierdzono, e na skutek dzia³añ jego oddzia³ów zginê³o 17 funkcjonariuszy UB, 25 milicjantów, 18 o³nierzy LWP, 40 Sowietów i12 cywilów. Zagoñczyk przeczuwaj¹c, e w procesie mo e zapaœæ najsurowszy wyrok, w swojej mowie koñcowej wnioskowa³ dla siebie o karê œmierci. By³ to ostatni z jego strony akt niez³omnej postawy wobec sowieckiego zniewolenia i dowód wiernoœci wartoœciom, którym ho³dowa³ w swym yciu czytamy w jednym z historycznych opracowañ. Poœpieszny wyrok 22 stycznia 1947 adwokat Jaskulskiego z³o y³ skargê rewizyjn¹ w Najwy - szym S¹dzie Wojskowym w Warszawie, któr¹ odrzucono. Prezydent Bierut nie skorzysta³ te zokazania oskar onemu prawa ³aski. 19 lutego podjêto decyzjê o natychmiastowym wykonaniu wyroku. Egzekucja mia³a miejsce o godz W aktach Jaskulskiego mowa jest o rozstrzelaniu go przez pluton egzekucyjny. S¹ jednak przes³anki ku temu, e o³nierz ze Zdun zosta³ zastrzelony przez szefa UB w Kielcach mjr. Jana o³nierze Wyklêci Od 2011 r. w Polsce 1 marca ustanowiony jest Narodowym Dniem Pamiêci o³nierzy Wyklêtych. Terminem tym okreœla siê polskich o³nierzy podziemia, którzy po wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny dawnej Rzeczypospolitej w styczniu 1944, wystêpowali przeciw narzuconej przez Stalina w³adzy komunistycznej i jej zbrojnym formacjom zarówno sowieckim, jak i polskim. Mimo e wielu z nich bohatersko walczy³o wczeœniej z hitlerowskim najeÿdzc¹ po dostaniu siê do niewoli w komunistycznej Polsce otrzyma³o wyroki œmierci lub wieloletniego wiêzienia. W ten sposób zostali wyklêci z narodowej pamiêci, bo nawet ci, którym póÿniej udawa³o siê jakoœ wróciæ do normalnego ycia, do koñca swoich dni byli dyskryminowani i piêtnowani. Sytuacja taka trwa³a przez ca³y okres PRL. Tataja. Pospieszna egzekucji uniemo - liwi³a skazanemu skorzystanie z amnestii dla o³nierzy podziemia. Wesz³a ona w ycie 22 lutego 1947, czyli 3 dni po jego straceniu, o czym funkcjonariusze UB najprawdopodobniej wiedzieli. Amnestia przewidywa³a mo liwoœæ zamiany kary œmierci na 15 lat wiêzienia lub do ywocie. Miejsce pochówku porucznika nadal jest nieznane. 6 grudnia 1991 r. S¹d Wojewódzki w Kielcach uniewa ni³ wyrok skazuj¹cy Zagoñczyka. Pozosta³e w¹tki W krotoszyñskim muzeum zachowa³y siê szcz¹tkowe dokumenty o tym, jak UB rozpracowywa³o osoby z Krotoszyna bêd¹ce w kontakcie z Zagoñczykiem, w tym jego siostrê Annê Jaskulsk¹. Wiadomo te, e Jaskulski poprzez emisariuszy podejmowa³ bezskuteczne próby podporz¹dkowania stworzonym przez siebie strukturom ZZK na KielecczyŸnie oddzia³u partyzanckiego pod dowództwem Zygmunta Borostowskiego Bory. Te tematy wymagaj¹ jednak odrêbnego artyku³u.

14 14 Sprawy Hazardzista nigdy nie przyznaje siê do na³ogu Hazardziœci oszukuj¹ samych siebie. Jeszcze nie zdarzy³o siê, eby do krotoszyñskiej poradni przysz³y uzale nione od hazardu osoby, które chc¹ siê leczyæ. Zg³aszaj¹ siê natomiast ci, którzy nie radz¹ sobie z d³ugami wynikaj¹cymi z grania. Radni miejscy z Krotoszyna bij¹ na alarm. Zwracaj¹ uwagê, e w mieœcie powstaje coraz wiêcej salonów gier na automatach, co ich zdaniem wp³ywa na wzrost liczby osób zagro onych uzale nieniem od hazardu. Jestem zaniepokojona narastaj¹c¹ liczb¹ tych punktów powiedzia³a radna Jolanta Borska. Natomiast radny Krzysztof Manista, który szefuje klubowi m³odzie owemu w ramach stowarzyszenia Twoja Alternatywa, poinformowa³, e do prowadzonego przez niego punktu konsultacyjnego zg³aszaj¹ siê osoby z objawami uzale nienia. 11 osób na terapii Trudno jednak oszacowaæ prawdziw¹ skalê problemu. Wiadomo, e w 2014 r. do jedynej w Krotoszynie poradni leczenia uzale nieñ zg³osi³o siê 11 hazardzistów. Niemal po³owa to ludzie m³odzi, w wieku lat. Nie ma nieletnich. Czym jest hazard i jakie metody terapeutyczne trzeba zastosowaæ, aby siê z niego wyswobodziæ? Patologiczny hazard to zaburzenie nawyków i popêdów. Traktujemy to jako uzale nienie behawioralne, czyli zwi¹zane z jakimœ zachowaniem. Do tej grupy zaliczamy jeszcze seksoholizm, zakupoholizm czy siecioholizm (uzale nienie od komputera red.) wyjaœnia Pawe³ Rybacki, psycholog z Poradni Leczenia Uzale nieñ w Krotoszynie. Wiêkszoœæ objawów przypomina te zauwa ane w przypadku uzale - nieñ od zwi¹zków chemicznych. Takie osoby nie potrafi¹ kontrolowaæ swoich zachowañ, nie potrafi¹ przerwaæ gry wtedy, gdy to sobie zaplanuj¹ t³umaczy psycholog. Cz³owiek wolny od uzale nienia hazardowego przychodzi do kasyna lub salonu z automatami z jak¹œ sum¹ pieniêdzy, któr¹ chce przeznaczyæ na grê. Gdy mu siê skoñcz¹, po prostu wychodzi. Problem jest, gdy dana osoba maj¹ca okreœlon¹ kwotê przeznaczon¹ na grê, np. 300 z³, przegrywa j¹, po czym zamiast iœæ Sulmierzyce Dzia³ki na ulicy Stryczyñskiego id¹ jednak pod m³otek Rajcy wyrazili zgodê na sprzeda 2 dzia³ek le ¹cych przy ul. Stryczyñskiego w Sulmierzycach, choæ pisemny sprzeciw z³o- y³ Leszek Migaj. Na zesz³otygodniowej sesji w Sulmierzycach, ju po przyjêciu porz¹dku obrad, radny Leszek Migaj z³o y³ pisemny wniosek o odst¹pienie od g³osowania nad uchwa³¹. Po pierwsze, nie wiem dok³adnie, o które dzia³ki chodzi i jak zosta³y one wyznaczone. Po drugie, moim zdaniem nie jest dobrym pomys³em pozbywanie siê tego terenu. Lepiej zagospodarowaæ go na cele rekreacyjne. Mam wra enie, e nie wszystko zosta³o nam przedstawione, dlatego wnioskujê o wykreœlenie tego punktu z programu sesji powiedzia³. Nasta³a chwila konsternacji. Ju za póÿno na takie wnioski, porz¹dek obrad zosta³ przyjêty stwierdzi³ burmistrz. Przytakn¹³ mu przewodnicz¹cy rady. Przecie pyta³am podczas posiedzenia komisji, czy chcecie pañstwo spojrzeæ na mapê, gdzie dok³adnie te dzia³ki siê znajduj¹. Nikt nie zg³osi³ takiej potrzeby zauwa y³a Karina B³aszczyk, sekretarz magistratu. No tak, ale nadal by³bym za tym, eby od³o- yæ g³osowanie nad uchwa³¹ i jeszcze raz spokojnie przeanalizowaæ temat odpowiedzia³ Migaj. Okaza³o siê jednak, e jedynym sposobem na wyra enie sprzeciwu wobec projektu uchwa³y by³o g³osowanie. Za sprzeda ¹ dzia³ek opowiedzia³o siê 8 radnych, przeciw by- ³o 4, od g³osu wstrzyma³o siê 3 cz³onków rady. Dzia³ki pójd¹ wiêc pod m³otek. (mal) S.PA ASZ do domu, biegnie do bankomatu po kolejne pieni¹dze i wyp³aca je tak d³ugo, dopóki nie wyda wszystkiego wyjaœnia P. Rybacki. D³ugi pêtl¹ na szyjê Kolejnym objawem jest du a potrzeba grania. Jeœli hazardzista d³u ej nie gra, odczuwa swoisty g³ód przejawiaj¹cy siê fantazjami o wygranej dodaje. Nierozerwalnie zwi¹zane z hazardem s¹ d³ugi. Osoba uzale niona jest œwiadoma tych d³ugów, wie sk¹d one siê wziê³y, a mimo to nadal gra. Jej myœli koncentruj¹ siê na hazardzie, towarzyszy jej ci¹g³e zastanawianie siê, sk¹d wzi¹æ kolejne pieni¹dze, jak ukryæ d³ugi przed rodzin¹. Leszek Migaj zaproponowa³, by nie sprzedawaæ dzia³ek Osoba uzale niona mo e przegraæ wszystkie pieni¹dze, auto, dom... Pawe³ Rybacki (psycholog) Osoba uzale niona jest œwiadoma tych d³ugów, wie sk¹d one siê wziê³y, a mimo to nadal gra. Jej myœli koncentruj¹ siê na hazardzie, towarzyszy jej ci¹g³e zastanawianie siê, sk¹d wzi¹æ kolejne pieni¹dze, jak ukryæ d³ugi przed rodzin¹. Ludzie, którzy maj¹ problem z hazardem, nie s¹ zainteresowani terapi¹. Nie chc¹ przestaæ graæ, chc¹ jedynie uspokoiæ rodzinê, zminimalizowaæ szkody, które z tego uzale nienia wynikaj¹. Bardzo czêsto terapia koñczy siê wtedy niepowodzeniem, bo po kilku wizytach pacjent rezygnuje. Czêsto jednak wraca po kilku latach, gdy ma ju nie 50 tys. d³ugu, lecz 100 tys., a ona w³aœnie wyrzuci³a go z domu. I dopiero wtedy zaczyna siê zastanawiaæ, ³¹czyæ pewne fakty mówi psycholog. Zdaniem P. Rybackiego, hazardziœci sami zak³adaj¹ sobie pêtlê na szyjê: maj¹ d³ugi, które wynikaj¹ z grania, a jednoczeœnie próbuj¹ sobie z nimi radziæ poprzez grê. Gra z terapeut¹ Co ciekawe, terapia dla uzale nionych od hazardu jest podobna do terapii dla alkoholików, tzn. równie odbywa siê w grupach. Bo mechanizmy uzale nienia s¹ identyczne. Z t¹ ró nic¹, e alkoholik ma te objawy zwi¹zane z funkcjonowaniem organizmu. W czasie sesji indywidualnych technika pracy trochê siê ró ni, bo alkoholicy najczêœciej w pewnym stopniu wiedz¹, e alkohol czy œrodki odurzaj¹ce s¹ problemem, a hazardzista tak jak w kasynie czy salonie na terapii prowadzi swoist¹ grê z terapeut¹ i mówi raczej o gorszym okresie, liczy e szczêœcie siê jeszcze do niego odwróci. Nie têdy droga Rol¹ terapeuty jest uœwiadomienie hazardziœcie istotnych faktów. Cz³owiek uzale niony mówi, e mia³ ostatnio œwietn¹ passê, bo wygra³ 5 tys. z³. Ja mówiê mu jednak, e o wiele istotniejsze jest, eby zobaczy³, e w³aœnie licytuj¹ mu mieszkanie za d³ugi hazardowe mówi Rybacki. Na³ogowy gracz bardzo rzadko chce siê leczyæ, wiêc terapia polega m.in. na wykrywaniu jak najwiêkszej liczby problemów spowodowanych przez hazard. Hazardzista myœli, e znalaz³ sposób na system, e ma swoj¹ szczêœliw¹ maszynê. Prawda jest inna. Mo na zarabiaæ na hazardzie, ale eby to zrobiæ trzeba najpierw otworzyæ lokal z automatami do gier lub kasyno zauwa a oczywist¹ kwestiê krotoszyñski psycholog. Ka dy jest zagro ony Na³óg hazardowy, jak wszystkie inne, nie wybiera. Uzale niæ siê mo- e niemal ka dy. Nie decyduje o tym ani wykszta³cenie, ani poziom inteligencji, ani pochodzenie czy cechy osobowoœci. Przychodz¹ tutaj ludzie z jednej strony ledwo potrafi¹cy czytaæ, jak równie osoby œwietnie wykszta³cone, które w pewnym momencie trac¹ racjonalny ogl¹d sytuacji i ulegaj¹ z³udnej nadziei w³asnych systemów mog¹cych rozbiæ przys³owiowy bank koñczy P. Rybacki. Sebastian Poœpiech

15 A.FIGLAK Sprawy Kasa na sprz¹tanie ulic powiatowych Starostwo Powiatowe zamierza przeznaczyæ prawie 190 tys. z³ na sprz¹tanie ulic od kwietnia do listopada br. Zajm¹ siê nim gminy. Krotoszyn twierdzi, e nie starczy œrodków na wszystkie ulice. Projekt uchwa³y w tej sprawie przedstawi³ radnym powiatowym Tadeusz Hybsz, kierownik robót w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg. Poinformowa³, jakie kwoty powiat przeznaczy³ na sprz¹tanie dróg w poszczególnych gminach (zestawienie poni ej). Sprz¹taniem zajm¹ siê jednak gminy, którym powiat zleca to zadanie w ramach porozumienia. Dzieje siê tak ka dego roku. Najmniej pieniêdzy otrzyma gm. Kierownik robót w PZD, Tadeusz Hybsz Rozdra ew, w której jest m dróg powiatowych. Nastêpne w kolejnoœci jest miasto Sulmierzyce, gdzie trzeba sprz¹taæ m. Na terenie gm. Zduny jest do posprz¹tania m, a w gminie Kobylin m. KoŸmin Wlkp. zadba o utrzymanie m. Najwiêcej do zrobienia bêdzie w gm. Krotoszyn, gdzie jest a m dróg powiatowych. Dodatkowo PZD zap³aci Krotoszynowi za opró nianie 124 koszy ulicznych. Zdaniem Micha³a Kurka, naczelnika wydzia³u gospodarki komunalnej Ile da powiat na sprz¹tanie dróg? Rozdra ew 9 tys. 624 z³ Sulmierzyce 11 tys. 210 z³ Zduny 15 tys. z³ Kobylin 15 tys. 573 z³ KoŸmi 35 tys. 603 z³ Krotoszyn 112 tys. 900 z³ ¹cznie 186 tys. 410 z³ w Urzêdzie Miejskim, nieca³e 113 tys. z³ od powiatu nie wystarczy. Wnioskowaliœmy o zwiêkszenie tej kwoty do 120 tys. z³. Odpowiedziano nam jednak, e tylko 113 tys. mog¹ zabezpieczyæ stwierdza urzêdnik z urzêdu miejskiego. W zwi¹zku z tym wstêpnie z rejestru ulic przedstawionego przez PZD urzêdowi miejskiemu z us³ug sprz¹tania zostanie wykreœlona ul. Raszkowska. Sprz¹tanie bêdzie siê odbywa³o siê jeden raz na 2 tygodnie, ale w centrum Krotoszyna co tydzieñ. (alex, popi) 15 Na strefie zarobili 160 tys. z³ na czysto Op³aty za parkowanie samochodów w strefie p³atnego postoju przynosz¹ samorz¹dom pokaÿne kwoty. Dochód z czêœci strefy nale ¹cej do pow. krotoszyñskiego wyniós³ w ubieg³ym roku nieco ponad 160 tys. z³. Przychód, czyli ca³a kwota, jak¹ Powiatowy Zarz¹d Dróg uzyska³ w 2014 r. z op³at za parkowanie samochodów w nale ¹cej do powiatu czêœci strefy, wyniós³ 285 tys. z³. Aby wyliczyæ, ile faktycznie powiat zarobi³ z tego tytu³u, konieczne jest odjêcie kosztów zakupu i monta u czêœci do parkometrów, wynagrodzeñ trzech pracowników obs³uguj¹cych strefê oraz nadzoru nad bezpieczeñstwem parkometrów. Na terenie Krotoszyna s¹ 72 ulice, którymi zarz¹dza powiat, spoœród których 10 objêtych zosta³o stref¹. Przypomnijmy: najtañszy bilet (na pó³ godziny) kosztuje w Krotoszynie 1 z³. Na dochód powiatu z tytu³u parkowania sk³adaj¹ siê nie tylko op³aty Przychód 285 tys. 635,98 z³ Czêœci do parkometrów 16 tys. 629 z³ Wynagrodzenia 38 tys. 878,75 z³ 32 tys. 112,55 z³ 34 tys. 421,77 z³ Nadzór 2 tys. 656,80 z³ Dochód 160 tys. 937,11 z³ Rondo 600-lecia W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku rocznic¹ nadania Krotoszynowi praw lokacyjnych rondo u zbiegu KoŸmiñskiej, Mickiewicza i Raszkowskiej zosta³o nazwane rondem 600-lecia. Rada Miejska 26 lutego przyjê³a uchwa³ê w tej sprawie. Za ochronê parkometrów PZD zap³aci³o w 2014 r. nieco ponad 2,6 tys. z³ za bilety czasowe, ale te za karnety miesiêczne. W 2014 r. z op³at abonamentowych wp³ynê³o do kasy PZD 38 tys. 269 z³. Mo na tak e wykupiæ tzw. kopertê (np. dla klientów sklepu). W zesz³ym roku powiat otrzyma³ za koperty 32 tys. 250 z³. (alex) Pojawi³ siê równie pomys³ nazwania tym samym imieniem parku przy dworcu kolejowym. Mieszkañcom podoba siê ta nazwa, szybko siê przyjmie uwa a Grobelny. Czy park zostanie tak nazwany, nie wiadomo. (popi) Jak widz¹ swoj¹ pracê drogowcy bardzo dobrze Ze sprawozdania nt. dzia³alnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w 2014 r. mo na siê dowiedzieæ, jakie prace wykona³a ekipa techniczn¹ PZD oraz które drogowe inwestycje zrealizowano. Te dane w obliczu planowanej kontroli komisji rewizyjnej mog¹ byæ bardzo pomocne radnym. Zazwyczaj dzia³alnoœæ administratora dróg powiatowych w gminach krytykowana jest na potêgê. Kierownictwo PZD wielokrotnie obiecywa- ³o wykonaæ wiele prac, których póÿniej nie realizowa³o. Narzekali tak- e na naszych ³amach zarówno w³odarze gmin, so³tysi, jak i mieszkañcy poszczególnych miejscowoœci. Pomijaj¹c niezwykle wa ny aspekt wartoœciuj¹cy, autorzy skupili siê tylko na tym, co zosta³o wykonane. W jaki sposób wykonano i ile nie wykonano ze sprawozdania siê nie dowiemy. PZD posiada tzw. grupê utrzymaniow¹, czyli pracowników, którzy zajmuj¹ siê doraÿnymi i bie ¹cymi pracami przy utrzymaniu dróg. Jest to 7 osób zatrudnionych na sta³e, 7 kolejnych pracowników sezonowych i 1 osoba nadzoruj¹ca wykonywane zadania. W 2014 r. wykorzystano 68 t masy bitumicznej przy ³ataniu dróg na zimno oraz 215 t masy bitumicznej na gor¹co. Materia³ ten kosztowa³ 43 tys. z³. Na 9 drogach przeprowadzono remonty chodników. ¹czna ich powierzchnia to 1965 m kw. Najwiêksza modernizacja mia³a miejsce w Bo acinie (619 m kw.) Na chodnikach po³o ono kostkê brukow¹. Zamontowano 273 krawê niki i 777 elementów obrze y chodników. Ten materia³ kosztowa³ 23 tys. z³. Ekipa techniczna wymienia³a 386 nowych znaków drogowych, zamontowa³a 187 s³upków dla oznakowania drogowego oraz 11 luster. Wszystko za kwotê 53 tys. z³. W 40 miejscach koszono pobocza, w tys. z³ wyda³ powiat na budowê dróg malowano pasy na przejœciach dla pieszych. Trawa na ulicach Krotoszyna koszona by³o 9-krotnie. Piêæ razy wykonywano te przycinanie ywop³otów w mieœcie. Pielêgnacja rowów kosztowa³a 58 tys. z³. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 111 tys. z³. PZD og³osi³ równie 9 przetargów na wykonanie powa niejszych prac, które dotyczy³y utrzymania dróg. Najdro szy przetarg dotyczy³ konserwacji 9 dróg powiatowych (375 tys. z³). ¹cznie na przetargi remontowe wydano 1 mln 700 tys z³. Przeprowadzono równie 11 inwestycji zwi¹zanych z przebudow¹ dróg. Najwiêcej kosztowa³a gruntowna modernizacja odcinka Bo acin-wró ewy (3 mln 432 tys. z³). Na wszystkie te inwestycje S.PA ASZ wyda³ Powiatowy Zarz¹d Dróg 5 mln 241 tys. z³. Uzyskano tak e zewnêtrzne dofinansowanie w wysokoœci 1,5 mln z³. Poza tym 7 powiatowych inwestycji Prace na ul. Piastowskiej w Krotoszynie doczeka³o siê dodatkowego dofinansowania przez gminy. Krotoszyn do- ³o y³ 366 tys. z³, Kobylin 30 tys. z³., KoŸmin 40 tys. z³ a Rozdra ew 29 tys. z³. S³awek Pa³asz

16 16 Dzieñ Kobiet U nas jest pedagogiem, a w Holandii modelk¹ 27-letnia mieszkanka Krotoszyna Agnieszka Kubiak stoi u progu miêdzynarodowej kariery w modelingu. Niedawno zosta³a twarz¹ holenderskiej marki kosmetyków Elena Didi. Agnieszka Kubiak na co dzieñ jest socjoterapeut¹ i prowadzi M³odzie ow¹ Pracowniê Socjoterapii przy Stowarzyszeniu Twoja Alternatywa w Krotoszynie. Jak sama mówi, to jej g³ówny zawód i pasja. Poza tym w gimnazjum nr 4 jest pedagogiem szkolnym i lektorem jêz. angielskiego w jednej zprywatnych szkó³ jêzykowych. Nie pierwsza sesja Reklama dla Eleny Didy nie jest pierwszym zetkniêciem pani Agnieszki z fotografi¹ i modelingiem. Wczeœniej bra³am udzia³ w kilku projektach artystycznych, w których pozowa³am wyjaœnia. Dodaje, e choæ nie jest to jej œcie ka zawodowa, nie uwa a siebie za Jeden z plakatów reklamowych pani Agnieszki REKLAMA ca³kowitego laika w tej dziedzinie. Daje jej to mo liwoœæ rozwijania siê, uczenia i poznawania nowych rzeczy. Pierwsze spotkanie z Monique de Vries (wspó³w³aœcicielk¹ marki Elena Didi) pani Agnieszka mia³a wdoœæ nietypowym miejscu. Monique spotka- ³am w miejscowoœci Zandvoort w Holandii, na si³owni mówi. Pad³a wtedy propozycja, abym przysz³a na sesjê zdjêciow¹. Po jakimœ czasie Monique de Vries i Peter van Osch (drugi wspó³w³aœciciel marki) zadzwonili i zaprosili j¹ do wspó³pracy. Zdjêcia trwa³y kilka miesiêcy. By³o wiele pracy, wiele sesji. Krêciliœmy spoty reklamowe, które niebawem siê uka ¹ opowiada pani Agnieszka. Sam¹ wspó³pracê wspomina bardzo dobrze. O ekipie mówi: To fantastyczni ludzie, bardzo siê zaprzyjaÿniliœmy. Praca zawodowa ¹czenie obowi¹zków zawodowych w Polsce z udzia³em w sesjach w Holandii nie jest dla pani Agnieszki bardzo trudn¹ spraw¹, choæ wydaje siê prawie niemo liwe. Sama uwa a siebie za zapracowan¹. Biega pomiêdzy trzema miejscami zatrudnienia, koñczy studia na dwóch kierunkach studiów magisterskich oraz uczy siê w szkole podyplomowej. Wczeœniej spêdzi³am w Holandii du o czasu, bo tam mieszka³am. Teraz, kiedy jestem w Polsce, moje wyjazdy zdarzaj¹ siê wtedy, kiedy jest taka koniecznoœæ wyjaœnia modelka. Dodaje, e a³uje, e nie mog³a pojawiæ siê na premierze kampanii ze swoim udzia- ³em, która mia³a miejsce w styczniu. Jednak zwi¹zane to by³o z trwaj¹cymi sesjami egzaminacyjnymi na studiach. Plany na przysz³oœæ W pracy Agnieszka Kubiak czuje siê doceniona za swój profesjonalizm i posiadane doœwiadczenie. Na wiadomoœæ o sesji zdjêciowej i kampanii reklamowej zarówno szko³a, jak iuczniowie pani Agnieszki zareagowali bardzo pozytywnie. Ja ju prawie zapomnia³am o tych zdjêciach, a tu nagle siê ukaza- ³y i machina ruszy³a mówi. Zapytana przez nas o dalsze plany wspó³pracy opowiada, e to dopiero pocz¹tek, a w zanadrzu jest realizacja wielu ciekawych zdjêæ ispotów reklamowych. Bêd¹ one na bie ¹co pojawiaæ siê w europejskiej telewizji. Z chêci¹ bêdê bra- ³a udzia³ w dalszych projektach i kampaniach dodaje. Jedna kropla Elena Didi produkuje kosmetyki, których znakiem rozpoznawczym jest has³o Jedna kropla ma znaczenie. W³aœciciele od wielu lat zwi¹zani s¹ z bran ¹ kosmetyczn¹ i dzia³alnoœci¹ humanitarn¹. Wspieraj¹ akcje humanitarne w Afryce i st¹d w³aœnie wziê³a siê kropla wyjaœnia krotoszynianka. Kropla ta mo e zdecydowaæ o naszych losach i losie naszej skóry. Sama nazwa marki to dwa imiona matek w³aœcicieli marki. W ten sposób chcieli okazaæ szacunek kobietom na ca³ym œwiecie. Obecnie w Holandii kampania z udzia³em pani Agnieszki jest bardzo widoczna. Moje zdjêcia s¹ wyœwietlane na wielu billboardach i w wielu drogeriach mówi. Do koñca roku firma chce podbiæ rynek europejski, a tak e pojawiæ siê w Polsce. Aleksandra Figlak

17 Dzieñ Kobiet 17 Postawiliœmy na kosmetyki naturalne Ju za tydzieñ w Krotoszynie otwarty zostanie nowoczesny salon fryzjerski, w którym u ywane bêd¹ tylko naturalne kosmetyki. Salon fryzjerski Mariposa przy ul. Zdunowskiej, prowadzony przez Malwinê Kowalsk¹, bêdzie jedynym w swoim rodzaju miejscem stylizacji w³osów w Krotoszynie. Fryzjerka, która od 10 lat pracuje w zawodzie, a przez ostatnie 2 lata prowadzi³a salon we Wroc³awiu, opowiada nam o produktach marki Kevin Murphy. Za³o yciel firmy najpierw zajmowa³ siê ró nymi kosmetykami, a dopiero póÿniej produktami do w³osów wyjaœnia M. Kowalska. Jak dodaje, wszystkie produkty u ywane podczas zabiegów na w³osach s¹ naturalne, bezpieczne i zupe³nie nieszkodliwe. Nie zawieraj¹ siarczanów ani parabenów (œrodków konserwuj¹cych red.), nie by³y te testowane na zwierzêtach mówi w³aœcicielka salonu. Dla wielu klientek to wszystko jest bardzo wa ne ze wzglêdu na obowi¹zuj¹cy ostatnio trend powrotu do naturalnoœci we wszystkich dziedzinach ycia. Przejawia siê on m.in. w jedzeniu zdrowej, nieprzetworzanej ywnoœci. Jak podkreœla fryzjerka, wszystkie produkty marki Kevin Murphy, na jakich bêdzie bazowa³a w swojej pracy, stworzone zosta³y po to, aby nie obci¹ aæ w³osów, przy jednoczesnym zachowaniu trwa³oœci fryzury. Twórca marki zapewnia, e wszystkie sk³adniki u ywane do stworzenia produktów pochodz¹ z upraw ekologicznych i s¹ bezpieczne dla œrodowiska. Witaminy i aminokwasy regeneruj¹ zewnêtrzn¹ warstwê w³osów, pogrubiaj¹ je i zmniejszaj¹ rozdwajanie siê koñcówek. Inne sk³adniki, jak np. mas³o z mango, sprawiaj¹, e w³osy s¹ wyg³adzone i miêkkie. Aby nawil yæ strukturê w³osa bez zbêdnego obci¹ ania, dodano wyci¹g z tropikalnego drzewa Do fryzjerstwa wróci³a naturalnoœæ REKLAMA chinowego, bambusa i kwiatów pomarañczy. Antyutleniacze zawarte w œliwce kakado i owocach cytrusowych eliminuj¹ ³amanie siê w³osów i naturalnie regeneruj¹ w³osy uszkodzone chemicznie. Równie opakowania produktów Kevin Murphy wykonywane s¹ z tworzywa, papieru lub kartonu pochodz¹cego z recyklingu. Dla twórcy marki wa ne jest, aby jego kosmetyki i ich opakowania nie mia³y negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne. (alex) Tekst promocyjny. REKLAMA

18 ZSP 3 18 Sprawy Pierwsze praktyki w Niemczech Pomiêdzy 8 a 18 lutego 18 uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Paw³a II w Krotoszynie wziê³o udzia³ w praktykach zawodowych w hotelach w Cottbus. Pierwsza grupa m³odzie y na praktykach By³ to pierwszy taki wyjazd po podpisaniu przez szko³ê porozumienia o wspó³pracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Hotelarstwa i Gastronomii. Umowê zawarto pod koniec ub. roku. Strona niemiecka zobowi¹za³a siê do pokrywania wszelkich kosztów zwi¹zanych z praktykami. M³odzie mia³a okazjê do sprawdzenia swoich zdolnoœci zawodowych i doskonalenia umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim. W wyjeÿdzie wziêli udzia³ m³odzi ludzie ucz¹cy siê w technikum zawodu kelnera oraz kucharza i cukiernika w szkole zawodowej. Ta sama grupa wróci jeszcze do Niemiec na prze³omie kwietnia i maja. Bêdzie kontynuowa³a praktyki przez 4 tygodnie. Planowane s¹ wyjazdy kolejnych grup. W przysz³oœci, jeœli absolwenci szko³y wyra ¹ tak¹ chêæ, dziêki praktykom bêd¹ mogli podj¹æ legaln¹ pracê w Niemczech. We wspomnianych zawodach zarabia siê tam ok. 1,5 tys. euro miesiêcznie. Niemcy to jednak nie jedyni partnerzy szko³y. ZSP nr 3 wspó³pracuje te z poznañsk¹ Wy sz¹ Szko³¹ Hotelarstwa i Gastronomi, dziêki czemu na prze³omie czerwca i lipca 2 uczniów pojedzie na praktyki do Tunezji, 2 kolejnych bêdzie praktykowa³o na greckim statku p³ywaj¹cym po Morzu Œródziemnym. Jak mówi dyr. Krzysztof Grobelny, chodzi o to, aby uatrakcyjniæ naukê i umo liwiæ m³odzie y nabywanie nowych umiejêtnoœci, przydatnych wgastronomii ibran y hotelarskiej. Taki kierunek technik hotelarstwa, od przysz³ego roku szkolnego zostanie wprowadzony w ZSP nr 3. Szko³a organizuje dodatkowe zajêcia tak e w Krotoszynie. Przyk³adem mog¹ byæ warsztaty prowadzone w listopadzie przez Polsk¹ Akademiê Kelnersk¹. Wziê³o w nich udzia³ 24 uczniów. Na 4 marca zaplanowano w szkole III Edukacyjne Targi Pracy, w trakcie których gimnazjaliœci bêd¹ mogli zapoznaæ siê z ofert¹ ZSP nr 3 i ofertami potencjalnych pracodawców. S³awek Pa³asz Sulmierzyce Potrawy mistrza Michaela W Sulmierzycach w sobotê uroczyœcie zainaugurowano dzia³alnoœæ firmy Paulis-Catering, której w³aœcicielami s¹ Joanna i Michael Pauli. S.POŒPIECH S.POŒPIECH W inauguracji uczestniczy³o kilkudziesiêciu mieszkañców Grodu Sulimira. Goœcie zostali powitani przez w³aœcicieli firmy. Najpierw zgromadzili siê na podwórzu posesji przy ul. Starokoœcielnej. Aby ich rozgrzaæ, podawano herbatê i poncz. Joanna Pauli, z pochodzenia sulmierzyczanka, przed oficjalnym otwarciem kuchni podziêkowa³a wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji jej i mê a marzenia. Szczególne s³owa uznania przekaza³a swojej babci, siostrze i s¹siadkom. Podziêkowa³a równie wykonawcom inwestycji i Jackowi Adamskiemu, który j¹ nadzorowa³ izajmowa³ siê stron¹ marketingow¹ przedsiêwziêcia. To w³aœnie jemu przypad³ zaszczyt przeciêcia wstêgi na fladze Unii Europejskiej przyczepionej do drzwi wejœciowych. Zastanawialiœmy siê, czy powinna znaleÿæ siê tutaj flaga Polski, czy Niemiec. W koñcu wybraliœmy flagê unijn¹ wyjaœni³a zebranym Joanna Pauli. Jej m¹ jest Niemcem, mistrzem kuchni. Gotowa³ na niemieckiej wyspie Sylt dla milionerów, a ja pomaga³am w obs³udze goœci mówi sulmierzyczanka. Wszyscy chêtni mogli obejrzeæ kuchniê. Michael przygotowa³ m.in. bigos, leczo, kremow¹ zupê, przystawki na zimno. Potrawy przyrz¹dzone przez Szef kuchni osobiœcie serwowa³ dania swoim goœciom Joanna Pauli dziêkuje swojej babci mistrza tak wszystkim smakowa³y, e kolejka po nastêpne porcje przez d³ugi czas nie mala³a. Pomys³ otwarcia firmy cateringowej w Sulmierzycach zrodzi³ siê 3 lata temu. Joanna Pauli na terenie posesji zdomem odziedziczonej po dziadkach postawi³a prawdziw¹ kuchniê XXI wieku. O szczegó³y osobiœcie zadba³ mój m¹. Wszystko zosta³o zrobione dok³adnie tak, jak chcia³ mówi w³aœcicielka. Jacek Adamski powiedzia³ nam, e na w³asn¹ ma³¹ firmê gastronomiczn¹ pañstwo Pauli sami zapracowali. Powsta³a z ich oszczêdnoœci wyjaœni³. Pierwszym klientem, jeszcze przed oficjalnym otwarciem, zosta³ Zespó³ Szkó³ Publicznych w Sulmierzycach, który wykupi³ obiady dla uczniów. Na posi³ki dla swych podopiecznych zdecydowa³ siê te Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Paulis-Catering to przede wszystkim kuchnia polska, ale na yczenie klienta mo e przygotowaæ dania z kuchni wielu krajów œwiata. Jesteœmy w stanie zrobiæ wszystko od kotleta schabowego, przez trufle, do homarów mówi Joanna Pauli. Sebastian Poœpiech Bal w Serafinowie 16 lutego dzieci z Serafinowa uczestniczy³y w karnawa³owym balu przebierañców, zorganizowanym przez miejscowe ko³o Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej przy wspó³pracy z radnym gminy KoŸmin, Jackiem Zawodnym, oraz so³tysem Serafinowa, Jaros³awem Misiakiem. L. TRAWIÑSKA W przerwach miêdzy tañcami dzieci rysowa³y L. TRAWIÑSKA Bal przebierañców to œwietna rozrywka dla wszystkich Bal odby³ siê w nowo wybudowanej œwietlicy wiejskiej. W zabawie uczestniczy³y równie mamy dzieci. W przerwach pomiêdzy tañcami maluchy bra³y udzia³ w konkursach. Jak widaæ, ferie w ma³ych miejscowoœciach nie musz¹ byæ nudne trzeba po prostu pomys³u, chêci i osób zaanga owanych w aktywizacjê lokalnej spo³ecznoœci. Choæ karnawa³ za nami, nowa sala w Serafinowie jest ci¹gle zajêta. M³odzie i dzieci kilka razy w tygodniu przychodz¹, by spotkaæ siê i pograæ w ping-ponga. Sala jest ci¹gle u ytkowana, co pokazuje, jak bardzo by³a nam potrzebna. Cieszymy siê, e mamy takie miejsce spotkañ mówi so³tys Misiak. (traw)

19 Biblioferie zakoñczone Zakoñczone w³aœnie ferie by³y bardzo czasem wielu atrakcji dla dzieci ze Zdun. Ferie w bibliotece to nie tylko ksi¹ ki. Choæ oczywiœcie ka dego dnia, przez ostatnie 2 tygodnie najm³odsi czytali i opowiadali o swoich ulubionych ksi¹ kach i bajkach, to nie by³y to jedyne zajêcia. Uczestniczy³y bowiem w filmowych porankach i gra³y w przeró ne gry. Ostatni dzieñ ferii pi¹tek 27 lutego przeznaczony zosta³ na zabawê z muzyk¹ i œpiewem. Ka - dy móg³ tañczyæ tak jak umie, a jeœli Kultura Wystawa niemieckiego artysty Uczestnicy zajêæ w bibliotece nie sz³o mu najlepiej, móg³ uczyæ siê od innych. Jak mówi¹ bibliotekarki, dzieci wprost rozpiera³a energia. (ola) 19 Œredniowieczna muzyka w Refektarzu 27 lutego w galerii Refektarz wyst¹pi- ³y dwa zespo³y muzyki dawnej Jubilo z Ostrzeszowa oraz Flauto Dolce z Drezdenka. Koncert, zorganizowany dziêki Starostwu Powiatowemu oraz Krotoszyñskiemu Oœrodkowi Kultury, by³ elementem 37. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespo³ów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu. Relacjê z wystêpu przedstawimy w nastêpnym wydaniu, a dziœ kilka zdjêæ. Od 18 lutego w korytarzu galerii ogl¹daæ mo na równie wystawê prac plastycznych z poprzedniej edycji ogólnopolskiego konkursu Twórczoœæ plastyczna inspirowana muzyk¹ dawn¹. (mal) S.PA ASZ Uwe Langnickel urodzi³ siê w 1945 r. w Lünen (Westwalia), jest absolwentem Studium Grafiki w Bochum i Essen oraz Akademii Sztuk Piêknych w Düsseldorfie. W Dierdorfie za³o y³ galeriê Uhrturm. Tworzy w wielu technikach. Maluje akwarele i obrazy Konkurs wielkanocny Uwe Langnickel z Dierdorfu 8 marca o godz w galerii Refektarz rozpocznie siê wernisa wystawy akwareli i grafik Uwe Langnickela z Dierdorfu, miasta partnerskiego Krotoszyna. Wystawê bêdzie mo na ogl¹daæ do 3 kwietnia. REKLAMA olejne. Tworzy rysunki oraz grafiki. Jego prace wystawiane by³y w wielu galeriach Niemiec i za granic¹. W 2004 r. za artystyczn¹ pracê i zaanga owanie w lokalne ycie kulturalne otrzyma³ Medal Zas³ugi Landu Nadrenii Palatynatu. (mal) Do Œwi¹t Wielkiej Nocy jeszcze ponad miesi¹c, lecz Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie ju teraz og³osi³o doroczne konkursy na naj³adniejsz¹ palmê, pisankê, kartkê i stroik. Prace przyjmowane bêd¹ do 23 marca. Pomiêdzy 23 a 31 marca wszystkie zostan¹ wystawione w sali GCK. Podsumowanie konkursu zaplanowano na ostatni dzieñ marca. Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ nagrody. (spm) S.PA ASZ KINA Przedwioœnie 3-4 marca, Baranek Shaun, Wlk. Brytania/Francja, animowany, dubbing, godz Ziarno prawdy, Polska, thriller kryminalny, godz Snajper, USA, biograficzny, film akcji, godz marca, Baranek Shaun, Wlk. Brytania/Francja, animowany, dubbing, godz Ziarno prawdy, Polska, thriller kryminalny, godz marca, DKF, Ida, Polska, dramat, godz IMPREZY Donosiciel kulturalny Krotoszyn 5 marca, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, Dzieñ Kobiet w bibliotece, koncert uczniów i nauczycieli Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia w Krotoszynie. 8 marca, godz , kino Przedwioœnie, Babski Wieczór w kinie, seans filmowy Za jakie grzechy dobry Bo e?, pokaz tañca grupy Best men, impreza taneczna (DJ ROGER). Bilety 40 z³. Impreza tylko dla doros³ych. 9 marca, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, drugie spotkanie z re yser Dorot¹ Latour zatytu³owane Film dokumentalny bez tajemnic, po³¹czone z pokazem 2 jej filmów: Milenium Polski (2006) i Perskie requiem (2010). Patronat medialny Rzecz Krotoszyñska. 12 marca, godz , Krotoszyñski Oœrodek Kultury, Wielkanocne warsztaty wikliniarskie rozwijaj swoje pasje. Odp³atnoœæ 50 z³, informacje tel marca, godz , kino Przedwioœnie, eliminacje konkursu Krotoszyñskie Talenty Zg³oszenia do 10 marca. Kobylin 7 marca, godz , koœció³ pw. Matki Bo ej przy ³óbku, Wielkopostne rozwa ania muzyczne, koncert organowy w wykonaniu Tomasza G³uchowskiego. S.PA ASZ Zduny 5 marca, godz , biblioteka publiczna, spotkanie autorskie z ukaszem Go³êbiewskim, dziennikarzem, podró nikiem, pisarzem. 9 marca, godz , Izba Muzealna Zdunowskiego Oœrodka Kultury, obchody Narodowego Dnia o³nierzy Wyklêtych, poœwiêcone Franciszkowi Jaskulskiemu Zagoñczykowi. 20 marca, godz , Galeria Pokutua w Kaflarni Zduny, koncert duetu Ludo- ercy z innej wsi. Bilety 10 z³. WYSTAWY Krotoszyn 8 marca, godz , Galeria Refektarz, wernisa wystawy akwareli i grafik Uwe Langnickela z Dierdorfu (Niemcy). Wystawa czynna do 3 kwietnia. Do 27 marca, Muzeum Regionalne, wystawa Strój i uzbrojenie w okresie lokacji miejskiej Krotoszyna. Rekonstrukcje z kolekcji Pocztu Wierzbiêty.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? Gala w Poznaniu. 9 marca o godz Stowarzyszenie Teraz Lutogniew organizuje wyjazd na Jubileuszow¹ Galê Piosenki Biesiadnej do hali Arena. Koszt 155 z³, zapisy tel Aqua aerobic. Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza seniorów na aqua aerobic na basenie Wodnik. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ do maja. Zapisy i dodatkowe informacje w biurze uniwersytetu (Muzeum Regionalne) we wtorki w godz Wyjazd do DŸwirzyna. Klub Seniora Pogodna Jesieñ zaprasza na wyjazd na wczasy w terminie 4-16 czerwca. Informacje w siedzibie klubu, w œrody w godz Wyk³ad o chlebie 3 marca w Krotoszyñskiej Bibliotece Publicznej lekarz chorób wewnêtrznych Maciej Hoffmann wyg³osi prelekcjê pn. Chleb nasz powszedni podstaw¹ zdrowego ywienia, przygotowan¹ specjalnie dla starszych mieszkañców miasta i powiatu. To element projektu zatytu³owanego Aktywnoœæ to najlepszy lek na seniora wiek, finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Spotkanie rozpocznie siê o godz , a zapraszaj¹ na nie stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. (alex) Powiat krotoszyñski finansuje projekt Bardzo aktywni kobylinianie Cz³onkowie kobyliñskiego ko³a emerytów i rencistów uczestnicz¹ w wielu wyjazdach i ciekawych zajêciach na miejscu. Ko³o nr 9 krotoszyñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest zarz¹dzanie przez Urszulê Wojciechowsk¹ i mieœci siê w Kobylinie. W najbli szym czasie jego cz³onkowie wezm¹ udzia³ w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, organizowanym 4 marca przez zarz¹d rejonowy. Pojedziemy tak e do Jutrosina na koncert operetkowy. Bêdzie to wyjazd dla ok. 50 osób mówi U. Wojciechowska. Wystêp odbêdzie siê w jutrosiñskim domu kultury, a wyst¹pi¹ artyœci z Poznania, którzy zaprezentuj¹ siê w spektaklu pn. W krainie czardasza. Cz³onkowie ko³a uczestnicz¹ tak- e w zajêciach, jakie organizuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na zajêcia Kobyliñscy seniorzy podczas jednego ze swoich spotkañ Konkurs dla seniorów z aqua aerobicu, które odbywaj¹ siê wiosn¹ i jesieni¹ stwierdza szefowa ko³a. Obecnie jeÿdzi na nie do Krotoszyna 5 osób i wszystkie bardzo sobie ceni¹ tê formê aktywnoœci fizycznej. 26 lutego kilkunastoosobowa grupa kobyliñskich seniorów uczestniczy³a w kolejnych zajêciach z decoupage u. To technika zdobnicza polegaj¹ca na przyklejaniu na odpowiednio przygotowan¹ powierzchniê (drewno, metal, szk³o, ceramika) wzoru wyciêtego lub wyrwanego z papierowej serwetki. Wzór nakleja siê na wybran¹ powierzchniê i pokrywa wieloma warstwami lakieru tak, aby ca³kowicie siê w ni¹ wtopi³ i nie by³ wyczuwalny przy dotkniêciu. Trzygodzinne zajêcia, jakie w Kobylinie przeprowadzi³a Ro a Turbañska z Poznania, poœwiêcone by³y innej technice plastycznej tzw. pêkaniu. Uczestnicy spotkania pokrywali najpierw wybrane przez siebie elementy specjalistycznymi farbami, które podczas wysychania pêkaj¹ tworz¹c niepowtarzalne wzory. Nastêpnie naklejali na takie pod³o e motywy wielkanocne. By³y panie, które przygotowany 2 lub 3 takie ozdoby. Jednak osoba prowadz¹ca zajêcia zwraca³a uwagê, e jest to bardzo czasoch³onne i w tym czasie robi siê zazwyczaj jeden taki element opowiada przewodnicz¹ca ko³a. Na poprzednim spotkaniu cz³onkowie ko³a zdobili szk³o i ceramikê. W planach s¹ kolejne zajêcia, na których kobylinianie bêd¹ pracowali z drewnem. Chcemy robiæ puzderka na bi uteriê, a niektóre panie bêd¹ ozdabia³y deski do krojenia informuje U. Wojciechowska. W planach na marzec ko³o ma m.in. spotkanie z okazji Dnia Kobiet we w³asnym gronie, a tak e wyjazd do Poznania na targi Aktywni 50+. Kobyliñskie ko³o ma od niedawna swoj¹ podstronê na portalu Mo na tam znaleÿæ informacje o planach na najbli szy czas, a tak e relacje ze spotkañ ju odbytych. Aleksandra Figlak Osoby powy ej 60 roku ycia oraz pary miêdzypokoleniowe, które maj¹ pomys³y na ciekawe projekty spo³eczne i chc¹ nad nimi pracowaæ, mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie Seniorzy w akcji. Organizatorami tego ogólnopolskiego konkursu s¹ Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ê i Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci. Osoby, które zdecyduj¹ siê na udzia³ w rywalizacji, bêd¹ mia³y zapewnione wsparcie ekspertów, doœwiadczonych animatorów oraz innych uczestników programu. Organizatorzy szukaj¹ osób, które pragn¹ zdobyæ nowe umiejêtnoœci. Zapewniaj¹ przestrzeñ do dopracowywania i realizowania pomys³ów zg³oszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne i wsparcie trenerów. Jak zapewniaj¹ organizatorzy, formu³a konkursu jest przyjazna dla osób i organizacji, które nie maj¹ du ego doœwiadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów. Udzia³ w nim daje mo liwoœæ otrzymania wsparcia finansowego w granicach 6-12 tys. z³. Przyznanych zostanie ponad 30 dotacji na realizacjê zg³oszonych przedsiêwziêæ, które powinny anga owaæ osoby starsze do dzia³añ na rzecz otoczenia, w³¹czaæ je w dialog i wspó³pracê z samorz¹dem lokalnym, promowaæ wspó³pracê miêdzypokoleniow¹ i wolontariat osób starszych. O dotacje ubiegaæ siê mog¹ osoby powy ej 60 lat lub pary miêdzypokoleniowe (jedna osoba 60+, druga w wieku lat) we wspó³pracy zorganizacjami pozarz¹dowymi czy instytucjami. Zg³oszenia mo na sk³adaæ do 17 marca na: (alex) Pamiêtaj o wodzie Ludzki organizm w 75 proc. sk³ada siê z wody. Jej niedobór Ÿle wp³ywa na organizm i nasila objawy chorób. Odpowiednia iloœæ przyjmowanych p³ynów pozwala na unikniêcie problemów z nadciœnieniem, astm¹ i alergi¹, cholesterolem, skór¹, pêcherzem moczowym, nerkami, zaparciami, starzeniem siê i zmêczeniem. Krew sk³ada siê w 92 proc. z wody, gdy zapewniamy organizmowi w³aœciwy jej poziom. Jeœli dochodzi do odwodnienia, staje siê gêstsza, co powoduje k³opoty z utrzymaniem w³aœciwego poziomu ciœnienia têtniczego. Niedostateczna iloœæ wody powoduje zwê enie dróg oddechowych i podwy szenie poziomu histaminy (pe³ni funkcje odczynu alergicznego i pobudza wydzielanie kwasu o³¹dkowego). Jej nadmiar pog³êbia skutki reakcji alergicznych. Kiedy organizm jest odwodniony, zaczyna produkowaæ wiêcej cholesterolu, co mo e doprowadziæ do niebezpiecznego podniesienia jego poziomu. Niedobór wody Ÿle wp³ywa tak- e na skórê. Prowadzi do zatrzymywania w ciele toksyn, czego skutkiem mo e byæ pojawienie siê wysypki, stanów zapalnych czy ³uszczycy. Jeœli skóra nie jest odpowiednio nawil ona, staje siê mniej sprê ysta, trac¹c swój naturalny koloryt i blask. Szybciej pojawiaj¹ siê takie objawy starzenia, jak zmarszczki czy przebarwienia. Innymi powa nymi skutkami zbyt Zbyt ma³a iloœæ wypijanej wody sprzyja starzeniu ma³ej iloœci wody w organizmie s¹ problemy z pêcherzem moczowym i prac¹ nerek. Aby oba te narz¹dy mog³y prawid³owo pe³niæ swoje funkcje, musz¹ otrzymywaæ odpowiedni¹ iloœæ p³ynów do przefiltrowania. Zbyt ma³o p³ynów powoduje nagromadzenie toksyn i sprzyja namna aniu siê bakterii. Dbaj¹c o picie odpowiedniej iloœci wody, wspieramy pracê jelit. Gdy p³ynów jest za ma³o, odpadki z procesu trawiennego przesuwaj¹ siê wolniej wzd³u przewodu pokarmowego, a czasem nawet zatrzymuj¹ siê, doprowadzaj¹c do zaparæ. Na dodatek komórki trac¹ energiê, przez co czujemy siê zmêczeni i nie mamy si³ do dzia³ania. Wycieczka do Wroc³awia 16 kwietnia krotoszyñski Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje wycieczkê do Wroc³awia. Koszt jednodniowego wyjazdu wynosi 70 z³. W cenê wliczono bilety, ubezpieczenie i transport. W programie wycieczki ujêto ogl¹danie Panoramy Rac³awickiej, zwiedzanie Muzeum Narodowego i wjazd na punkt widokowy na 49. piêtrze wie owca Sky Tower. Nie zabraknie te wizyty w afrykarium, które jest od kilku miesiêcy najwiêksz¹ atrakcj¹ wroc³awskiego ogrodu zoologicznego. Ka dy, kto chce wzi¹æ udzia³ w wycieczce, mo e zapisaæ siê w biurze zarz¹du (Rynek 1) od wtorku do czwartku w godz (alex)

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi. nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 01.03.2013r.

Zarządzenie dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi. nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 01.03.2013r. Zarządzenie dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 01.03.2013r. PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 Sesji Rady Miejskiej w Kargowej odbytej w dniu 11 kwietnia 2007 roku. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 tj. 100 % stanu. Lista obecności w załączeniu do protokółu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PARTER I PIÊTRO II PIÊTRO III PIÊTRO

PARTER I PIÊTRO II PIÊTRO III PIÊTRO 2800-2900 mm 700-725 mm 700-725 mm 700-725 mm 700-725 mm 150 mm STAROSTWO POWIATOWE W PODDÊBICACH PARTER I PIÊTRO II PIÊTRO III PIÊTRO KANCELARIA STAROSTA 104 SEKRETARZ POWIATU 213 SKARBNIK POWIATU 322

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIAZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LIPINKI W ROKU 2016 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku.

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku. Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku. 1) Otwarcie zebrania Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo