Uczta dla podniebienia i ducha

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczta dla podniebienia i ducha"

Transkrypt

1 K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 3/2012 ISSN: Uczta dla podniebienia i ducha 28 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobyli odbył się Przegląd Potraw Wielkanocnych wraz z Kiermaszem Ozdób Wielkanocnych zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. W pokazie uczestniczyło ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości byli wójt gminy Grzegorz Niestrój, przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek, członek zarządu powiatu raciborskiego Józef Stukator, proboszcz parafii Kobyla ks. Edward Lisowski, wikariusz ks. Tadeusz Szamara, radni sołectwa Kobyla, sołtys Jan Bernacki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli Joanna Kolarczyk. Swój kunszt kulinarny zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, przygotowując regionalne specjały przyrządzane według tradycyjnych metod oraz nowe potrawy, które stanowią urozmaicenie świątecznego menu. Na stołach znalazły się m.in. pieczona biała kiełbasa duszona w piwie, żurek, marynowane skrzydełka, gulasz po bawarsku, karkówka z warzywami, pasztet z dzika w galarecie z buraczkami, marynowane jajka w zalewie octowej z czerwonej cebuli, tort w kształcie zająca, słodkie mazurki. Uwagę zwracały pięknie udekorowane potrawy i gospodynie ubrane w odświętne stroje ludowe. Podczas spotkania swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały zespoły Kobylanki i Rzuchowianki. eg KGW Kobyla KGW Pogrzebień KGW Kobyla KGW Rzuchów KGW Łańce KGW Pogrzebień KGW Rzuchów KGW Łańce Usuwanie drzew i krzewów C O W N U M E R Z E Międzygminny Przegląd Gwary Śląskiej czytaj strona 3 czytaj strona 5 Ważne adresy i telefony czytaj strona 7-8

2 2 NR 3/2012 Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 12 MARZEC W Urzędzie Miasta w Raciborzu odbyło się spotkanie prezydenta, wójtów i burmistrzów powiatu raciborskiego dotyczące funkcjonowania oświaty w powiecie. 13 MARZEC Została przeprowadzona kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dla zadania Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu realizowanego z funduszy europejskich w ramach PROW Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, środki zostały przekazane gminie. 15 MARZEC W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z Krzysztofem Stolarczykiem w sprawie najmu ośrodka zdrowia w Kornowacu. Wójt gminy wziął udział w walnym zebraniu stowarzyszenia LGD Lyskor w Nowej Wsi. 18 MARZEC W Pogrzebieniu odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 19 MARZEC Wójt Grzegorz Niestrój oraz skarbnik gminy Beata Orc spotkali się w Banku Spółdzielczym w Rybniku z prezesem zarządu banku Ferdynandem Sobikiem. Tematem spotkania była współpraca w zakresie prowadzenia punktu kasowego wraz obsługą bankową gminy. 22 MARZEC W szkole podstawowej w Kobyli odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Kobyla i omówienie aspektów funkcjonalności przebudowanego obiektu szkoły i przedszkola. 26 MARZEC Odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa, samorządów, prawa i ochrony środowiska, którego tematem była działalność Śląskiej Izby Rolniczej na terenie gminy, omówienie programu opieki nad zwierzętami. W posiedzeniu brali udział radni wchodzący w skład komisji, sołtysi, wójt gminy, kierownik referatu rozwoju, infrastruktury i zasobów naturalnych, przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie odbyło się posiedzenie komisji oświaty, kultury i zdrowia. Tematem posiedzenia była informacja o bieżącej działalności placówek oświatowych. W posiedzeniu brali udział radni wchodzący w skład komisji, wójt gminy, sekretarz gminy, przewodniczący Rady Gminy Kornowac, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kornowacu. TWOJA Gmina WYDAWCA: Urząd Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, Kornowac tel w W zeszłym roku szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu nawiązało kontakt ze szkołą czeską w Budiszowie. Po wstępnych rozmowach i wizytach obu stron w Polsce i Czechach, nawiązano współpracę w ramach Funduszu kulinarnych. Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Wzajemne poznanie i praca nad projektem mają Gimnazjum. duży wpływ na kształtowanie relacji pomiędzy Polakami a Czechami, a współpraca w takich dziedzinach jak turystyka pogranicza, sport i nauka jest szczególnie ważna dla rozwoju młodego pokolenia i przyjaźni polsko- -czeskiej. W ramach projektu będą realizowane trzy dzia- REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O. SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O. NAKŁAD: 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych. OŚWIATA W GMINIE... Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy o systemie oświaty, tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, Przez naukę, sport i Przez nauk, sport i turystyk do przyjani W zeszłym roku szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu turystykę nawizało kontakt ze szkoł czesk do w Budiszowie. przyjaźni Po wstpnych rozmowach i wizytach obu stron w Polsce i Czechach nawizano współprac w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie łania. Silesia. Wzajemne Działanie poznanie pierwsze i praca to nad projektem maj duy wpływ na kształtowanie relacji pomidzy Polakami a Czechami, a współpraca w takich dziedzinach wspólna jak turystyka wycieczka pogranicza, przyrodniczo-ekologiczna sport i nauka jest szczególnie wana dla rozwoju młodego pokolenia i przyjani połączona polsko czeskiej. W ramach projektu bd realizowane trzy działania. Działanie pierwsze to wspólna wycieczka przyrodniczo z warsztatami ekologiczna w Arboretum połczona z warsztatami w Arboretum w Nowym Dworze, w Nowym które przeprowadzi Dworze, dr nauk które lenych Jan Duda. Działanie drugie to zawody sportowo rekreacyjne przeprowadzone w hali sportowej Gimnazjum przeprowadzi w Kornowacu. Działanie dr nauk trzecie leśnych Jan Duda. Działanie obejmowa bdzie warsztaty artystyczne oraz kulinarne. Działanie trzecie zakoczy si wspólnym spotkaniem integracyjnym przy witecznym obiedzie i degustacji tradycyjnych potraw przygotowanych podczas warsztatów drugie to zawody sportowo rekreacyjne przeprowadzone w hali sportowej Gimnazjum w Kornowacu. Działanie trzecie obejmować będzie warsztaty artystyczne oraz kulinarne. Działanie trzecie zakończy się wspólnym spotkaniem integracyjnym przy świątecznym obiedzie i degustacji tradycyjnych potraw 27 stycznia rozpoczła si na dobre polsko - czeska współpraca zwizana z realizacj projektu Przez nauk, sport i turystyk do przyjani. Podczas spotkania zostały omówione działania zmierzajce do realizacji wycieczki krajoznawczo ekologicznej. Przedstawiciele szkoły w Budiszowie mieli równie okazj uczestniczy w koncercie kold i pastorałek jaki odbyły si w przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych. 27 stycznia rozpoczęła się na dobre polsko-czeska współpraca związana z realizacją projektu Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni. Podczas spotkania zostały omówione działania zmierzające do realizacji wycieczki krajoznawczo-ekologicznej. Przedstawiciele szkoły w Budiszowie mieli również okazję uczestniczyć w koncercie kolęd i pastorałek, który odbył się w Gimnazjum. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki. Wójt jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek. Zgodnie z art. 36a ustawy o systemie oświaty powierza stanowisko dyrektora placówki oświatowej, pod warunkiem, jeżeli nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty) nie zgłosi umotywowanego zastrzeżenia. Wójt odwołuje dyrektora na podstawie art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy. Sieć placówek oświatowych w naszej gminie kształtuje się w następujący sposób: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu oraz trzy zespoły szkolno-przedszkolne w Kobyli, w Pogrzebieniu i w Rzuchowie. W skład zespołów w Pogrzebieniu i Rzuchowie wchodzą szkoły podstawowe i przedszkola w tych miejscowościach, natomiast w skład zespołu w Kobyli wchodzi szkoła i przedszkole w Kobyli, przedszkole w Łańcach, a także uruchomiona w ubiegłym roku kuchnia w Łańcach z której posiłki dowożone są do wszystkich placówek w naszej gminie. W 24 oddziałach szkolnych uczy się 470 uczniów. W naszych przedszkolach zaś uruchomionych jest łącznie 7 oddziałów, do których uczęszcza 138 wychowanków. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału Organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2011/2012 stan na Organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2011/2012 Organizacja pracy szkół w roku szkolnym (stan 2011/2012 na ) stan na T W O JA G M I N A na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki, techniki i fizyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. We wszystkich placówkach oświatowych gminy Kornowac zatrudnionych jest 75 nauczycieli. Do funkcjonowania tych placówek niezbędni są także pracownicy administracji i obsługi, których łączna liczba etatów wynosi 32,39. Etaty obsługowe to sprzątaczki, palacze CO, woźni, kierowca zaś etaty administracyjne to księgowe i sekretarki. Poniższe tabele prezentują dane dot. placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Zatrudnienie Zatrudnienie nauczycieli z nauczycieli z podziałem na stopnie z podziałem awansu zawodowego na stopnie stan awansu na na zawodowego stan na Od prawie dekady wszyscy moemy zauway bardzo due zmiany w naszych placówkach Od prawie owiatowych. dekady Modernizacja wszyscy obiektów kornowac-promocja.eu/. szkolnych rozpoczła si w 2003 roku od szkół budowy otrzymuje hali sportowej subwencję, przy Od prawie dekady wszyscy moemy zauway bardzo due zmiany w naszych placówkach możemy naszym zauważyć Gimnazjum w bardzo Kornowacu Kolejny roku. Nastpnie etap był remont działań samego jaki Gimnazjum która termomodernizacja roku wynosiła W owiatowych. Modernizacja obiektów szkolnych rozpoczła si w 2003 roku od budowy hali sportowej przy duże zmiany 2009 r. dziki w naszych wsparciu finansowemu placówkach 2009 oświatowych. Mo- boisk wielofunkcyjnych przy przedszkoli pokrywane jest podjęła Unii Europejskiej gmina przeprowadzono to budowa kompleksowe ,00 termomodernizacje naszym zł. Utrzymanie pozostałych Gimnazjum szkół. w Działania Kornowacu te mona roku. zobaczy Nastpnie na był stronie remont internetowej samego Gimnazjum termomodernizacja. W Kolejny r. dziki etap wsparciu działa jaki finansowemu podjła gmina Unii to Europejskiej budowa boisk przeprowadzono wielofunkcyjnych kompleksowe przy naszych termomodernizacje szkołach. W dernizacja pozostałych ubiegłym obiektów roku szkół. oddano Działania szkolnych Kolejny rozpoczęła budowie etap boisk działa się przy w jaki ZSP 2003 podjła Pogrzebie głym gmina oraz roku to budowa przy oddano Gimnazjum boisk do wielofunkcyjnych użytku w Kornowacu, własnych przy tam naszych powstanie Gminy. szkołach. równie Z analizy W do uytku te mona naszych boisko zobaczy wielofunkcyjne szkołach. na stronie przy internetowej W ZSP ubie- Rzuchów. tylko Obecnie i wyłącznie trwaj prace z przy środków roku ubiegłym od infrastruktura budowy roku oddano towarzyszca hali sportowej przy budowie naszym boisk Koszty Gimnazjum przy prowadzenia ZSP Pogrzebie owiaty ZSP przez oraz Rzuchów. przy gmin Gimnazjum Obecnie s bardzo trwa- due. w Kornowacu, Gmina cja na oświatowa zadania tam powstanie owiatowe pokrywa równie tj. tyl- do uytku tj. plac boisko apelowy wielofunkcyjne i parkingi. przy ZSP przy Rzuchów. budżetu Obecnie wynika, trwaj prace że subwen- przy w Kornowacu. infrastruktura prowadzenie towarzyszca szkół Następnie otrzymuje tj. plac subwencj, apelowy ją prace i parkingi. która przy budowie 2011 roku wynosiła boisk ,00 ko 79% wydatków zł. Utrzymanie na same był remont przedszkoli Koszty samego pokrywane prowadzenia gimnazjum prowadzenie wynika, e jest owiaty tylko przy i przez wyłcznie ZSP gmin Pogrzebień z s rodków bardzo własnych due. oraz Gmina Gminy. szkoły, na zadania Z tj. analizy zabezpiecza owiatowe budetu tj. wynagrodzenia zł. zabezpiecza termomodernizacja. szkół subwencja otrzymuje owiatowa subwencj, pokrywa przy Gimnazjum która tylko % w roku wydatków Kornowacu, i wyłcznie wydatki osobowe wynosiła na same ,00 szkoły, tj. z Utrzymanie pochodnymi W 2009 przedszkoli wynagrodzenia r., dzięki pokrywane z pochodnymi wsparciu jest tylko oraz tam powstanie z rodków niezaliczone również własnych do oraz Gminy. wynagrodze. wydatki Z analizy Pozostałe osobowe budetu niezaliczone szkoły, do tj. zabezpiecza wynagrodzeń. finansowemu wynika, wydatki e zwizane Unii subwencja z utrzymaniem Europejskiej, wynagrodzenia przeprowadzono z pochodnymi kom- oraz tj. plac wydatki apelowy osobowe i parkingi. niezaliczone Pozostałe do wynagrodze. wydatki Pozostałe związane z owiatowa szkół infrastruktura pokrywa pokrywane tylko 79% s z dochodów towarzysząca wydatków własnych na same gminy. pleksowe wydatki termomodernizacje zwizane z utrzymaniem szkół Koszty pokrywane prowadzenia s z dochodów oświa-własnycty przez gminę są bardzo ne są z dochodów własnych utrzymaniem gminy. szkół pokrywa- pozostałych szkół. Działania te można zobaczyć na stronie internetowej oświatowe tj. prowadzenie duże. Gmina na zadania gminy. Ponisza tabelka prezentuje jak kształtowały si dochody i wydatki w placówkach owiatowych za 2011 r. Poniższa tabelka prezentuje jak kształtowały się dochody i wydatki w placówkach oświatowych za 2011 r.

3 T W O JA G M I N A NR 3/ Usuwanie drzew i krzewów Zdarza się że drzewa zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi i mienia na przydomowych posesjach. Przed podjęciem decyzji o wycince warto jednak pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości własnych czy dzierżawionych nie jest dowolnym działaniem, lecz podlega przepisom prawa. Ich zlekceważenie i samowolne pozbycie się drzewa czy zniszczenie powierzchni porośniętej krzewami może skutkować wysoką karą. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Zezwolenie takie wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli nieruchomość jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta. Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów: w lasach, owocowych, na plantacjach, których wiek nie przekracza 10 lat. 1. Sposób załatwienia formalności: Wymagane dokumenty: a) wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Gminy Kornowac. 2. Wyjazd w teren: Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez pracownika urzędu gminy, z jego oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub krzewów. 3. Decyzja: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych: do 2 miesięcy) od dnia złożenia wniosku i w tym terminie powinna zostać podjęta decyzja rozstrzygająca sprawę. Organem wydającym pozwolenie jest wójt. 4. Odwołanie: Od decyzji można się odwołać. Odwołanie następuje za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wójta), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. OPŁATY Za usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Nalicza je i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. Warto zaznaczyć, że omówione poniżej opłaty dotyczą przede wszystkim wycinki drzew lub krzewów z terenów wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość opłaty ustala się inaczej dla drzew, inaczej dla krzewów. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się odrębnie. KARY Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza karę pieniężną za: usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwą pielęgnacją albo niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych. Administracyjna kara pieniężna jest równa trzykrotnej opłacie za usunięcie drzew lub krzewów, określonej na zasadach opisanych powyżej. Szczegółowe informacje zainteresowane osoby mogą uzyskać w urzędzie gminy, pok. 23. Katarzyna Błędowska Koncert melodii operetkowych 13 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli odbył się koncert melodii operetkowych w wykonaniu Stanisława Pająka śpiewaka amatora, który tenorem wykonał najpiękniejsze arie operetkowe. Zaproszone zostały również zespoły ludowe z terenu naszej Gminy Rzuchowianki oraz Kobylanki. Obydwa zespoły pięknie się zaprezentowały. Zespół Rzuchowianki w swoim repertuarze ma również wiązankę melodii operetkowych, które wykonał pod kierownictwem Czesława Reznera. Na sali było ok 60 osób wszyscy byli bardzo zadowoleni. Wiesława Bochynek SZANOWNI ROLNICY, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin. Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt. Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt. Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich. Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii. SZANOWNI PAŃSTWO! Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawienia takiego dokumentu. Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie. Główny Lekarz Weterynarii /-/Janusz Związek Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 27 MARZEC Została przeprowadzona kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dla zadania Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie realizowanego z funduszy europejskich w ramach PROW Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, środki zostały przekazane gminie. Odbyło się wspólne posiedzenie komisji rozwoju i budżetu oraz komisji rewizyjnej, którego tematem była analiza kosztów utrzymania oświaty w gminie za 2011 r. W posiedzeniu brali udział radni wchodzący w skład komisji, wójt gminy, skarbnik gminy MARZEC W tych dniach na terenie naszej gminy przeprowadzono akcję bezpłatnych badań mammograficznych, z których skorzystały 72 panie. 29 MARZEC Odbyła się XV sesja Rady Gminy Kornowac. 3 KWIECIEŃ W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z Teresą Szyrą prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kornowacu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 5 KWIECIEŃ Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 933 w miejscowości Rzuchów wraz z pozwoleniem na budowę oraz Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 935 w miejscowości Pogrzebień wraz z pozwoleniem na budowę. 10 KWIECIEŃ Zostało udzielone zlecenie na wykonanie poszerzenia ul. Starowiejskiej w Kornowacu od strony gimnazjum do posesji nr 50 oraz remont ul. Starowiejskiej w rejonie poczty (poszerzenie, odwodnienie, nowa nakładka asfaltowa). 11 KWIECIEŃ W Krzanowicach odbył się konwent wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty powiatu raciborskiego. Tematami były: współpraca organów prowadzących szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, udział gmin w czynnościach związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, pobieranie opłat od przewoźników za postoje na przystankach autobusowych. ZGŁOŚ JUBILEUSZ Urząd Gminy Kornowac prosi o zgłaszanie par małżeńskich zamieszkałych na terenie naszej gminy, które w 2012 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie oraz 60-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Kornowacu pokój nr 15 (parter) lub telefonicznie w. 115.

4 4 NR 3/2012 HIGIENA WIZYTÓWKĄ UCZNIA Przez dwa tygodnie marca w Szkole Podstawowej w Rzuchowie miała miejsce prozdrowotna akcja pod nazwą: H i g i e na w i z y t ów ką Ucznia. Przez ten czas klasy I VI miały możliwość wykazania się własną inicjatywą, pomysłowością i twórczym działaniem. Dzięki specjalnie przygotowanym zestawom kart pracy uczniowie układali m.in. krzyżówki, hasła, rebusy, ulotki reklamowe, wierszyki, rozmówki dotyczące szeroko pojętej higieny. Oprócz tego zespół składający się z dzieci i opiekuna Szkolnego Koła PCK sprawdzał stan czystości w placówce w każdym dniu inny obszar były to tornistry, ubiór szkolny ucznia, kąciki czystości, ukwiecenie klasy, dekoracje. Konkurs bardzo mobilizował brać uczniowską do aktywnego uczestnictwa, zdrowej rywalizacji, 23 marca w Domu Kultury w Kobyli odbył się XII Międzygminny Konkurs Recytatorski. Tematem tegorocznego konkursu były Cztery pory roku. Jak co roku uczniowie ze szkoły podstawowej w Kobyli brali udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur. Szkołę reprezentowali: z klasy II Julia Herok, Krzysztof Szymiczek (w kategorii żaczek) z klasy III Dominika Kapuścik, Aurelia Starok, Paulina Zygmund (w kategorii maluch) z klasy IV Julia Dąbrowska, Tomasz Frydrych, Wik- współodpowiedzialności i systematyczności. Uwieńczeniem całej akcji było,,higieniczne powitanie dnia wiosny. Postanowiliśmy, że tę porę roku przywitamy w nieco odmienny i oryginalny sposób. Każda klasa wybrała 3-osobowy zespół drużynę do konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Na wstępie całej imprezy wszyscy uczniowie wysłuchali krótkiego humorystycznego programu artystycznego. Pierwsza część należała do uczniów klas I III, a po przerwie swoimi dokonaniami dzieliły się klasy IV VI. Dzieci prezentowały swój dorobek twórczy z poprzednich dni, a jurorzy nauczyciele punktowali ich dokonania. Wśród zadań były: zagadki, rebusy, krzyżówki, układanie puzzli, rozsypanki. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sprawnościowe i humorystyczno-zabawo- Uczestnicy XII Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Uczestnicy konkursu we, np. sprzątanie z zawiązanymi oczami, dociekliwy detektyw rozpoznawanie przedmiotów higienicznych po dotyku, rzut papierową kulą do kosza,,,projektant mody,,,demakijaż twarzy kolegi, czy,,mistrz fryzjerstwa. Przy dużym dopingu widowni zespoły z radością przystępowały do kolejnych zadań. Publiczność również brała aktywny udział w imprezie rozwiązywała quizy XII Międzygminny Konkurs Recytatorski W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych z Rzuchowa, Pstrążnej, Pogrzebienia i Kobyli. W komisji konkursowej zasiedli: Joanna Krasek, Barbara Konkurs Kangur toria Gawron (w kategorii maluch) z klasy V Piotr Krolik, Marcin Pawełek (w kategorii beniamin) z klasy VI Artur Szałkowski, Patryk Marcalik (w kategorii beniamin). Na wyniki konkursu trzeba poczekać do maja. Nagrodą I stopnia jest udział w międzynarodowym obozie matematycznym organizowanym w Zakopanem. Łukoszek, Agnieszka Chromik i Izabela Janczar. Poziom recytacji, jak ocenili jurorzy, był bardzo wysoki. Komisja miała trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych. W kategorii grupa młodsza I miejsce zajęła Julia Herok z kl. II SP w Kobyli, którą przygotowała Bożena Lenort. Na II miejscu uplasowała się również uczennica kl. II, ale z SP Pstrążna Katarzyna Kumur, którą przygotowała Małgorzata Kłobuch. III miejsce zdobyła uczennica kl. I Oliwia Odrozek SP Kobyla, którą przygotowała Teresa Szałkowska. Było sobie CO 2 W listopadzie 2011 roku grupa 5-, 6-latków z Przedszkola w Łańcach, wraz z wychowawczynią Anną Szramowską, wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem Było sobie CO2 organizowanym przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. T W O JA G M I N A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska , którego realizacja rozpoczła si ju w styczniu biecego Nasze roku małe w szkole w Ojczyzny Pogrzebieniu. wspólnie zaprezentowały w Celem projektu to tytuł jest: Programu Operacyjnego współpracy Współpracy z rówienikami z Czech, ce zwyczaje wielkanocne. prozie, poezji i w piosen- nawizanie zapoznanie si z tradycjami i zwyczajami wit Boego Narodzenia, Wielkanocy w Transgranicznej Republika uczniów Czeska i rodziców Rzeczpo- w organizowaniu zostały wspólnych podczas imprez zajęć rodowiskowych, warsz- Pierwsze lody przełamane Pogrzebieniu i we Vresinie, współpraca aktywne spolita spdzenie Polska wolnego , czasu poprzez sport tatowych, i kulturalne w kibicowanie, czasie których promocja którego swoich realizacja miejscowoci rozpoczęła odbd się już si trzy w styczniu spotkania jednodniowe. by wielkanocne oraz orygi- wspólnie wykonywały ozdo- zmniejszenie bariery jzykowej, W ramach projektu Pierwsze bieżącego spotkanie roku miało miejsce w szkole 29 marca w nalną Vresinie. biżuterię. Spotkanie Dużo to odbyło radości si pod hasłem Wielkanocne w Pogrzebieniu. zwyczaje w naszych miejscowociach. sprawiły Celem dzieciom spotkania było zabawy midzy innymi zapoznanie si ze zwyczajami wielkanocnymi we Vresinie i w Pogrzebieniu, zmniejszenie bariery Celem projektu jest: integracyjne, ruchowe przy jzykowej oraz poznanie walorów przyrodniczych i kulturalnych rodowiska lokalnego. Do Vresiny pojechało 47 nawiązanie uczestników projektu współpracy uczniowie z z klasy muzyce, II, III i IV gdzie oraz opiekunowie początkowe i koordynator Program artystyczny w wykonaniu uczniów w Rzuchowie projektu. Zostalimy rówieśnikami bardzo ciepło z Czech, przyjci przez emocje, rówieników napięcie z Vresiny, którzy ustąpiło na powitanie i specjalnie przygotowane przygotowali zapoznanie dwa przestawienia się z tradycjami o ksiciu i ksiniczce miejsca oraz radości o Czerwonym wspólnej Kapturku. To było pierwsze zetknicie si naszych dzieci z jzykiem czeskim. Nastpnie dzieci wspólnie zagadki. Wszyscy uczestnicy akcji zostali nagrodze- zostały podczas Narodzenia, zaj warsztatowych Wielkanocy, w czasie w których razem wspólnie usiedli wykonywały do stołu. ozdoby Spo- wielkanocne zaprezentowały i zwyczajami w prozie, poezji świąt i w Bożego piosence zwyczaje zabawy. wielkanocne. Po zabawie Pierwsze wszyscy lody przełamane ni drobnymi upominkami. oraz oryginaln Pogrzebieniu biuteri. Duo i we radoci Vresinie, sprawiły dzieciom tkanie w zabawy Czechach integracyjne, zakończyliśmy spacerem po Vresinie. ruchowe przy muzyce, gdzie pocztkowe emocje, napicie ustpiło miejsca radoci ze wspólnej zabawy. Po Zwycięzcą w grupie młodszej współpraca uczniów i rodziców w miejscowy organizowaniu kociół, poczt, odwiedzilimy Zwiedziliśmy w pracy miejscowy Starost Vresiny. ko- zabawie wszyscy razem usiedli do stołu. Spotkanie w Czechach zakoczylimy spacerem po była drużyna klasy III, Vresinie. a w Zwiedzilimy grupie starszej zespół klasy W ramach wspólnych drugiego imprez spotkania odbdzie środowiskowych, si ściół, impreza pocztę, sportowa odwiedziliśmy w Pogrzebieniu, w ramach V. Oryginalnym i ciekawym której uczniowie z Pogrzebienia i z Vresiny bd integrowa w pracy si starostę, przełamywa Vresiny. bariery jzykowe w trakcie wspólnych zabaw i gier rekreacyjnych oraz dopingowania i kibicowania swoim druynom. pomysłem wykazali się Przewidziany też aktywne jest równie spędzenie spacer po wolnego Pogrzebieniu, zaprezentowanie W ramach drugiego walorów krajobrazowych spotkania odbędzie obiektami się w impreza Pogrzebieniu oraz i uczniowie klasy III, ubierając turystycznych czasu miejscowoci. poprzez Zapoznanie sport i kulturalne kibicowanie, Sióstr Salezjanek byłego Pałacu sportowa von Baildona. w Pogrzebieniu, Spotkanie to przewidziane si z najwaniejszymi się w tym dniu na kolor zielony. zwiedzenie klasztoru jest w czerwcu. Trzecie promocja spotkanie zaplanowane swoich miejscowości atmosferze. W ramach tego spotkania z Pogrzebienia przewidziane i s z wystpy Vresiny uczniów ze jest na grudzie w ramach w Pogrzebieniu. której Spotkanie uczniowie to odbdzie si Aleksandra Krajczok w boonarodzeniowej szkoły w Pogrzebieniu zmniejszenie i z bariery Vresiny, wystawa języ- ozdób będą witecznych, integrować degustacja się, przeła- witecznych smakołyków. Na imprez wraz z uczniami zaproszeni bd równie rodzice. W grupie dzieci starszych I miejsce zajął uczeń kl.vi z SP Kobyla Artur Szałkowski, którego do występu przygotowała Monika Hartman, II miejsce zdobyła Natalia Niedbała z SP Pogrzebień, którą również przygotowała Monika Hartman. Na III miejscu uplasował się Kamil Lampka z SP Pstrążna, którego przygotowała do recytacji Agnieszka Chromik. Nagrody zasponsorowali wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój oraz Rada Rodziców. Organizatorem Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego była dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli Joanna Kolarczyk. Uczestnicy XII Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Konkurs był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (4 6 lat) oraz w wieku szkolnym (7 12 lat). Polegał on na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej jedno z największych zagrożeń współczesnego świata dwutlenek węgla. Wśród nagrodzonych prac znalazło się Przedszkole w Łańcach, które zostało laureatem. W nagrodę otrzymało aparat cyfrowy, lornetkę przyrodniczą oraz zestaw plastyczny. Anna Szramowska Nasze małe Ojczyzny Nasze małe Ojczyzny to tytuł Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej kowej, W ramach projektu odbędą się trzy spotkania jednodniowe. Pierwsze spotkanie miało miejsce 29 marca w Vresinie. Spotkanie to odbyło się pod hasłem Wielkanocne zwyczaje w naszych miejscowościach. Celem spotkania było między innymi zapoznanie się ze zwyczajami wielkanocnymi we Vresinie i w Pogrzebieniu, zmniejszenie bariery językowej oraz poznanie walorów przyrodniczych i kulturalnych środowiska lokalnego. Do Vresiny pojechało 47 uczestników projektu uczniowie z klasy II, III i IV oraz opiekunowie i koordynator projektu. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez rówieśników z Vresiny, którzy na powitanie przygotowali dwa przedstawienia o księciu i księżniczce oraz o Czerwonym Kapturku. To było pierwsze zetknięcie się naszych dzieci z językiem czeskim. Następnie dzieci Wtorek 3 kwietnia był dniem bardzo ważnym dla uczniów klasy szóstej. W tym dniu odbył się sprawdzian szóstoklasisty, który obowiązkowo musi napisać każdy uczeń, chcący uzyskać promocję do gimnazjum. We wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie do sprawdzianu przystąpiło 52 uczniów, którzy równo o godzinie 9.00 rozpoczęli mywać bariery językowe w trakcie wspólnych zabaw i gier rekreacyjnych oraz dopingowania i kibicowania swoim drużynom. Przewidziany jest również spacer po Pogrzebieniu, zaprezentowanie walorów krajobrazowych i turystycznych miejscowości. Zapoznanie się z najważniejszymi obiektami w Pogrzebieniu oraz zwiedzenie klasztoru Sióstr Salezjanek byłego Pałacu von Baildona. Spotkanie to przewidziane jest w czerwcu. Trzecie spotkanie zaplanowane jest na grudzień w Pogrzebieniu. Spotkanie to odbędzie się w bożonarodzeniowej atmosferze. W ramach tego spotkania przewidziane są występy uczniów ze szkoły w Pogrzebieniu i z Vresiny, wystawa ozdób świątecznych, degustacja świątecznych smakołyków. Na imprezę wraz z uczniami zaproszeni będą również rodzice. Sprawdzian szóstoklasisty pracę z zestawem egzaminacyjnym. Tematem przewodnim arkusza egzaminacyjnego była historia kina. Uczniowie musieli rozwiązać 26 zadań, wśród których przeważały zadania matematyczne. Na samym końcu mieli napisać krótkie opowiadanie. Na wyniki trzeba będzie poczekać do czerwca. Sprawdzian szóstoklasisty ZSP w Kobyli

5 T W O JA G M I N A NR 3/ Międzygminny Przegląd Regionalny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu 6 marca w Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu odbył się Międzygminny Przegląd Gwary Śląskiej dla uczniów szkół podstawowych. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej oraz gospodarze. Do szkoły w Pogrzebieniu przyjechało ponad pięćdziesięciu uczestników, którzy przedstawili monologi, wiersze i piosenki w gwarze śląskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było życie i twórczość śląskiego pisarza Gustawa Morcinka. Główny cel tej uroczystości to integrowanie środowisk szkolnych, kultywowanie śląskich tradycji oraz zainteresowanie młodzieży literaturą regionu i pięknem naszej gwary. Na uroczystość przybyli goście: wójt gminy Grzegorz Niestrój, przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli Joanna Kolarczyk, sołtys i radny Eugeniusz Kura, radny Dariusz Kuśmierz, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Niedbała oraz emerytowani górnicy Krzysztof Koczor i Leon Widenka. Uczniowie z Pogrzebienia przedstawili inscenizację o Gustawie Morcinku, zatańczyli trojoka, śpiewali piosenki: Najpiękniejsze kartki wielkanocne nagrodzone Marta Szamara Uroczyście zainaugurowano obchody jubileuszowe z okazji powstania 8 wieków temu wsi Kobyla. Ponad 10 lat temu grupa inicjatywna w osobach Alojzego Otręby, Jana Zaczyka i Jana Bernackiego zaproponowała, aby ustalić symboliczną i umowną datę powstania wioski Kobyla. Zdecydowano się, że w 2002 roku Kobyla będzie świętować 790. rocznicę swego istnienia. Punktem wyjścia miały być najstarsze zapiski kronikarskie, wymieniające nazwę Kobyla (Cobela) z 1214 roku, która miała płacić Uczniowie SP Pstrążna Rozstrzygnięto konkursu na kartkę wielkanocną zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu oraz Urząd Gminy Kornowac. Tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 214 prac. Komisja wybrała w każdej kategorii wiekowej po 3 prace: I kategoria wiekowa (przedszkolaki i młodsze dzieci): dziesięcinę opolskiej kolegiacie. Należy zauważyć, że nasza osada musiała istnieć już znacznie wcześniej. Czasami pamięć ludzka jest zawodna oraz tak odległy czas nie zawsze pozostawia po sobie źródła pisane. Zatem trudno jest jednoznacznie ustalić dokładną datę powstania wioski i trudno powiedzieć, że Kobyla powstała dokładnie 800 lat temu. Niewątpliwie jednak około 800 lat temu już istniała jako osada. Zainicjowanie 790-lecia stało się inspiracją do tego, aby po 10 latach tutejsi mieszkańcy ponownie uczcili istnienie wioski. Uczestnicy przeglądu Uczniowie SP Kobyla Uczniowie SP Rzuchów Uczniowie ZSP Pogrzebień Maciej Dąbrowski Natalia Kowol Klaudia Kozielska II kategoria wiekowa (uczniowie szkół podstawowych): Patrycja Kura Wiktoria Kwiatkowska Marta Szamara III kategoria wiekowa (młodzież gimnazjalna i starsi): Justyna Grim Adrianna Kura Laura Skupień eg Skarżypyta, Szałszpilerka, Dzieweczka ze Śląska oraz grali znane melodie śląskie na instrumentach. Uczniów przygotowywały Ksenia Pochwyt, Barbara Podsiadło, Celina Stukator, Bogusława Jureczko i Joanna Szamara. Uczestnicy ze szkoły w Kobyli przygotowani przez Katarzynę Knurę i Ksenię Pochwyt zaśpiewali piosenki Sztajger, Pole, przedstawili scenkę O złotej rybce i przepadzitym Ślązoku, wiersz O Heniu lewusie i Śląskie zoo. Szkoła z Pstrążnej zaprezentowała wiersz Hilda i Hanys, czyli randka po śląsku, piosenkę o ciężkiej doli żonatego Ślązaka Krynca, krynca i magluja. Uczniów przygotowała Agnieszka Chromik. Uczniowie szkoły z Rzuchowa w swoim repertuarze mieli piosenkę Wele drogi oset, wiersz i monolog pt. Kubuś Puchatek i maszkety, Czamu utopce mają zielone kaboty?. Dzieci zostały przygotowane przez Tatianę Koczy, Izabelę Janczar i Aleksandrę Krajczok. Nagrody, w postaci książek o tematyce regionalnej, ufundował wójt gminy Kornowac, poczęstunek przygotowała Rada Rodziców. Widzowie podziwiali piękne stroje, pełen humoru program oraz wspaniałe przygotowanie małych aktorów. Joanna Krasek dyrektor ZSP Pogrzebień Lekcja biblioteczna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobyli Lekcja biblioteczna Biesiada z książką W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobyli odbyła się lekcja biblioteczna pt. Biesiada z książką dla dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej w Kobyli. Głównym celem spotkania było przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z biblioteki i rozbudzenie Tomek Wędrowniczek w Kornowacu Tomasz Pawłowski, znany w całej Polsce jako Tomek Wędrowniczek, od 1999 roku odwiedza samorządy naszego kraju, 16 marca zawitał do Urzędu Gminy w Kornowacu. Powitany przez wójta gminy Kornowac Grzegorza Niestroja, podzielił się historią swojego życia i podróży. Pan Tomasz odwiedził już 45 wojewodów, 279 prezydentów, 25 marszałków województw, 591 burmistrzów, 384 starostów oraz 616 wójtów. Tomek Wędrowniczek to człowiek z wielką pasją, wszędzie witany jest z dużą sympatią. Zawsze robi sobie zdjęcie z samorządowcami, prosi ich o wpis do kroniki, skrzętnie wkleja też artykuły dotyczące swoich wizyt. Doskonale zorientowany w strukturach urzędów, zaskakuje znajomością nazwisk włodarzy z całej Polski. Prowadzi też własną kronikę, która ma już ponad 90 tomów. Kilka najnowszych opracowań ze zdjęciami, wizytówkami i pamiątkowymi wpisami wozi ze sobą w niewielkiej torbie, aby pokazywać spotkanym osobom. Dziś do tego zbioru dołączyły także materiały promocyjne gminy Kornowac przekazane przez wójta. Warto zaznaczyć, że pan Tomasz nie po raz pierwszy gościł w murach naszego urzędu. eg WIEŚ KOBYLA TAKIE MIEJSCE NA ŚLĄSKU OD 8 WIEKÓW Patrycja Kura Po licznych dyskusjach Komitet Organizacyjny zaproponował, aby 800-lecie zastąpić liczebnikiem 8 wieków, co z pewnością będzie trafniejszym określeniem. Umowna i symboliczna data 800. rocznicy istnienia Kobyli, jako osady historycznej, nie jest datą niepodważalną. Być może dalsze badania przesuną tę datę jeszcze głębiej w historię. Obchody jubileuszowe nieoficjalnie rozpoczęły się już znacznie wcześniej. W Szkole Podstawowej w Kobyli jesienią i zimą zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne pod hasłem Kobyla w czterech porach roku. Pod tym też hasłem prowadzone są zajęcia na kółku plastycznym. Dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Kornowac przygotowują się do konkursów, które zostaną rozstrzygnięte latem tego roku. Punktem kulminacyjnym będą uroczyste obchody 22 września, które staną się świętem wszystkich mieszkańców wsi Kobyla z udziałem licznie zaproszonych gości. Głównym organizatorem uroczystych obchodów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyli. Honorowym patronatem obchody objął wójt zainteresowań książką, która nie tylko służy do nauki, ale może również miło wypełnić wolny czas. Poprzez wspólną zabawę, czytanie wierszyków, rozwiązywanie krzyżówek dzieci poznały zasady korzystania z biblioteki, doskonale się przy tym bawiąc. Mirosława Granieczny Tomek Wędrowniczek i Grzegorz Niestrój wójt gminy Kornowac gminy Kornowac Grzegorz Niestrój. Współorganizatorami są: Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli, Rada Sołecka w Kobyli, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli, Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli, tutejsza parafia, Stowarzyszenie Lyskor oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla. Obchody będą finansowane w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie 413 oraz przez OSP w Kobyli. Rok jubileuszowy trwać będzie do końca 2012 roku. W grudniu odbędzie się akademia środowiskowa z okazji Dnia Górnika, zostaną wystawione jasełka. Natomiast w Gminnej Bibliotece i w miejscowej szkole nadal będzie można oglądać wystawy. Drugie już z kolei obchody są hołdem dla dziedzictwa kulturowego wioski oraz poświęcone dzisiejszym mieszkańcom ku pamięci i jako dowód wkładu dziejowego Kobyli w historię regionu. Mogą stać się także inspiracją do dalszych badań oraz odkrywania i tworzenia źródeł historycznych dla przyszłych dziejopisów Kobyli. Małgorzata Rożnowska

6 6 NR 3/2012 T W O JA G M I N A 60 km za familokami Będąc na wycieczce w okresie wiosenno-letnim w lesie czy na łące, bardzo często możemy spotkać skaczącego po ziemi słabo lotnego ptaka, niekiedy nawet drapieżnego, który wskutek swej niezaradności łatwo daje się złapać. Fakt schwytania takiego podlota wywołuje u osób biorących udział w spacerze, a zwłaszcza u dzieci żywe współczucie, że biedna ptaszyna wypadła z gniazda i zginie z głodu, bo rodzice już jej nie odnajdą. Co roku mieszkańcy Pogrzebienia (tu jest miejsce mojego zamieszkania) i okolicy przynoszą mi kilka takich ptasich sierot nie wiedząc, co należy z nimi zrobić. Jest dobrze, gdy ptaszek trafi do rąk ornitologa, który orientując się w sytuacji najczęściej uświadamia znalazcy, że nielotnego ptaszka trzeba pozostawić tam, gdzie został wcześniej ujęty. Niestety, o wiele częściej bywa tak, że mały uciekinier w torbie podróżnej wędruje do domu, gdzie zostaje osadzony w klatce, awansuje na pupila domowników karmionego resztkami ze stołu i innymi przysmakami. Trwa to zazwyczaj zaledwie kilka dni i kończy się tragicznie, gdyż po pewnej nocy zastaje się w klatce martwego już męczennika ludzkiej nieświadomości. Bo ptaszek opychany najmniej odpowiednimi dla niego pokarmami, po prostu wyrzucał je z dzioba i zginął śmiercią głodową, albo z objedzenia dostał biegunki, która stała się przyczyną jego śmierci. Pisząc o tym, chciałbym wyraźnie podkreślić, że współczucie ludzkie okazywane podfruwającemu w lesie ptaszkowi jest zupełnie nieuzasadnione, gdyż z pewnością posiada on rodziców, którzy go wychowali w gnieździe i nadal będą się nim opiekować aż do momentu osiągnięcia pełnej samodzielności. Każdy młody ptak po opuszczeniu gniazda nie lata nigdy zbyt dobrze i dlatego bardzo często po przebyciu na słabych jeszcze skrzydłach pewnej przestrzeni opada na gałęzie drzew, czy nawet na ziemię i tam się ukrywa nabierając sił do dalszych lotów. Chowając się w kępie trawy czy gąszczu krzewów, ptaszek co pewien czas wydaje ciche dźwięki, po których rodzice odnajdują swe dziecko i troskliwie karmią, do czasu, gdy nauczy się ono latać i zdobywać pożywienie. Pomimo więc pozornego opuszczenia, podlot pozostaje nadal pod opieką rodziców, którzy w każdej chwili potrafią go odnaleźć, a zatem absolutnie nie wymaga ludzkiej opieki, kończącej się dla niego najczęściej wyrokiem śmierci, ponieważ żaden z przybranych opiekunów nie Młody puszczyk po wylocie z gniazda Niepotrzebna opieka KU CZCI ŚW. FLORIANA potrafi zastąpić prawdziwych rodziców, przynoszących właściwe pożywienie, odpowiednie dla jego organizmu. Tak więc żadnego młodego ptaka, spotkanego w lesie, na łące czy w ogrodzie nie należy łapać, a tym bardziej zabierać na wychowanie do domu. Jeśli znajdziemy go na ziemi, zwłaszcza po deszczu, to najwyżej można go posadzić na najbliższej gałęzi oświetlonej słońcem, aby wysuszył pióra i tym sposobem możemy biedaka zabezpieczyć przed pożarciem przez włóczące się lisy, koty lub psy. Pomoc więc jest jedynie właściwa i może być stosowana przy spotkaniu słabo lotnego ptaka. Bo fakt, że nie widzieliśmy przy nim starych ptaków wcale nie świadczy o tym, że ptaszek ten pozostaje bez opieki, gdyż rodzice cały czas odlatują na poszukiwanie pokarmu. Trzeba więc pamiętać o tym, że pozostawienie młodego ptaka na miejscu, gdzie akurat został zauważony, daje większą gwarancję utrzymania go przy życiu, niż zabieranie do domu, choćby w najlepszych intencjach, bo to ostatnie z reguły kończy się śmiercią a przez to roślinność lasów i ogrodów traci wiele swych dzielnych obrońców w walce z plagą szkodliwych owadów i gryzoni. Społeczny Opiekun Przyrody Roman Pieła Organizatorzy X procesji konno-pieszej ku czci św. Floriana serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy i tych dużych i tych małych, jak również wszystkich chcących pokazać swoje rumaki na naszą procesję, która odbędzie się 4 maja 2012 roku. Zbiórka uczestników procesji na dziedzińcu klasztoru w Pogrzebieniu o godz Wyjście procesji o godz Po procesji poczęstunek dla wszystkich uczestników. Serdecznie zapraszamy. Za organizatorów sołtys Pogrzebienia Eugeniusz Kura Jeśli ktoś kiedyś zatęsknił za przepięknymi widokami Bieszczad, Kaszub, Mazur To niech porówna je z widokami na dolinę Odry ze wzgórz Pogrzebienia, Kobyli. Niech zatrzyma się w Kornowacu na szosie Racibórz Rybnik i spojrzy, niczym z wysokiego piętra budynku, na Pszów, Rydułtowy, które to miejscowości jakby wyrastały z niżej położonego Rzuchowa. Kilka lat temu, będąc już zakotwiczonym na stałe w Warszawie, zaprosiłem na kilkudniową wycieczkę trzech warszawiaków, mających o Górnym Śląsku nikłe pojęcie. Zwiedzaliśmy Syrenkę nieomal wszystkie miasteczka, osiedla i wioski w trójkącie miast Rybnik, Wodzisław, Racibórz. Moi warszawscy goście byli obyci jeśli idzie o turystyczne wojaże. Znali tereny od Zakopanego po Bałtyk i od Chełma Lubelskiego po tereny graniczące z Niem- Podczas konferencji klimatycznej w Durbanie, Polska reprezentowała Unię Europejską. Prezentowaliśmy stanowisko, którego nadrzędnym celem jest dalsze ograniczanie emisji CO 2. W Europie konferencję uznano za sukces. Wynikiem kolejnych spotkań ma być wypracowanie porozumienia mapy drogowej, której finalnym celem będzie globalne porozumienie w sprawie dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obowiązujący protokół z Kioto ma zastąpić nowe, bardziej restrykcyjne globalne porozumienie. Tymczasem najwięksi emitenci CO 2 zdaje się, za nic mają te ustalenia. Setki miliardów dolarów inwestuje się w źródła energii pierwotnej. Powstają nowe porty wyładunkowe, a także kopalnie i elektrownie węglowe. Wydaje się, że energetyka odnawialna, którą kosztem wielu miliardów euro promuje się w zachodniej Europie, przegrywa kolejną poważną bitwę. cami. Dane mi było przez los tylko 20 lat spędzić pośród swoich w rodzinnych stronach zjeżdżonych rowerem zaledwie 20 km od rodzinnego Rzuchowa. Dlatego byłem na równi z moimi gośćmi przemile zaskoczony nieodkrytymi w młodości widokami, choćby z Lysek na Pszów, Rydułtowy i głębiej aż po horyzont. A tu jeszcze z pszowskich pagórków widać w pogodne dni Czechy po prawej Górę św. Anny, a dalej, na południowy zachód pasmo odcinające ziemię od nieba to Sudety. Właśnie od opisu tego widoku, zaczyna się moja pierwsza książka z Fyrcokiem w tytule. W kolejnych książkach przekazywałem także wrażenia warszawiaków. Cała trójka wręcz ubolewała nad tym, że przeciętny Polak z centrum nigdy nie będzie w stanie zrozumieć Górnoślązaków bo tylko z pozycji niepełnych wyobrażeń o tym regionie. Wszak to nie tylko familoki z czer- Weto Polski uzasadnione! wonej cegły z chlywikami, szopkami, gołębnikami, hasiokiem i hajźlikiem, a pod ścianą z ławeczką dla emerytów wyeksploatowanych w kopalniach, przeżuwających przeżycia minionych lat. Prawda, że świat jest piękny. Moi warszawscy goście wojażowali w Egipcie, byli wcześniej w Turcji i Grecji. Wszędzie konfrontowali tamtejsze widoki z widokami na Dolinę Odry z szosy Pogrzebień Lubomia i z tego samego miejsca na Pszów, Rydułtowy i rozległy teren ścielący się u podnóża tych miasteczek upstrzony zagajnikami i krzakami. W Pszowie jakby z horyzontu wyrastają dwie wieże Bazyliki Mniejszej z cudownym obrazem Matki Boskiej Uśmiechniętej. Urzekały ich widoki na Sudety i Górę św. Anny. Żałowali, że południowo- -zachodni Górny Śląsk (także z umierającymi kopalniami wtopionymi w zieleń) nie jest należycie popularyzowany, choć na to zasługuje. Rudolf Paciok FELIETON Dlatego jak najbardziej zrozumiałym jest fakt, iż Polska stawia weto w sprawie dalszej redukcji emisji. Komisarz ds. ochrony środowiska mówi, iż Polska nie może blokować pozostałych 26 państw. Tylko że pozostałe kraje nie mają dużych zasobów paliw kopalnych. Przypominam też, że jako jeden z niewielu krajów UE jesteśmy wciąż niezależni energetycznie. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednak elastyczne. Minister Korolec zapowiedział, iż Polska poprze ideę dalszych redukcji emisji pod warunkiem, że porozumienie podpiszą najwięksi emitenci na świecie. Jaki sens ma redukcja emisji CO 2 o 30 procent do 2030 roku, jeśli pozostałe kraje, które odpowiadają za blisko 90 procent emisji będą nadal zwiększać wydobycie węgla? Można mieć nieodparte wrażenie, że Dania, chociaż chce mówić wspólnym głosem Europy, to patrzy na prezydencję przez pryzmat własnych interesów. Budowa paneli fotowoltaicznych i wiatraków to przecież domena firm z północy Europy. Polska musi zachęcać pozostałe państwa członkowskie do merytorycznej dyskusji na temat przyszłości energetyki na świecie. Elementem tej dyskusji powinna być rozmowa o nakładach inwestycyjnych w systematyczne zwiększanie sprawności kotłów węglowych. To w konsekwencji doprowadzi do znaczącej redukcji emisji CO 2. Niestety, niektórym członkom Unii Europejskiej to na pewno nie wystarczy. Dlatego uważam, że chociaż łączy nas wspólna Europa, a dzieli podejście do wykorzystywania zasobów bogactw naturalnych, to potrzebne jest porozumienie, które uwzględni stanowiska wszystkich państw, a nie To, co sprawdzi się w wietrznej Danii, niekoniecznie sprawdzi się w bogatej w paliwa kopalne Polsce. Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zaczyk sekretarz gminy Radosław

Zaczyk sekretarz gminy Radosław K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 7/2014 ISSN: 2084-3704 Obchody

Bardziej szczegółowo

TWOJA Gmina. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek. Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój

TWOJA Gmina. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek. Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 9/2012 ISSN: 2084 3704 W oczekiwaniu

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 1 Drodzy Państwo W styczniu i lutym br. przeprowadziliśmy zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach naszej gminy.

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Słubicki Biuletyn Informacyjny

Słubicki Biuletyn Informacyjny Słubicki Biuletyn Informacyjny KWARTALNIK LIPIEC 2015 Nr 2/2015 Wydawca: Gmina Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice tel. 24 2778 077 e-mail: ugslubice@plocman.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nakład: 1500 egz.

Bardziej szczegółowo

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie Gazetka bezpłatna, marzec 2012 Liniewo Aktualności Gminne S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie W lutym 2012 roku samorządowcy z naszej gminy pojechali wraz z wójtem Mirosławem Warczakiem i przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WWW.GMINA.SITNO.PL Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący LIPIEC 2008 Nasza Trójwieœ 1 NR 7 (180) ROK XVI Lipiec 2008 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT W Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący od 22 lat posługę duszpasterską

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny ISSN 2083-0114 PANORAMA GMINY MIERZĘCICE www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Numer 09/2012 Mierzęcice Mierzęcice II Mierzęcice-Osiedle Przeczyce Toporowice Nowa Wieś Boguchwałowice Sadowie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 11 (183) Listopad 2012 ISSN 1506-1957 PATRIOTYCZNE OBCHODY W Kończewicach miały miejsce listopadowe uroczystości Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejscu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo