Uczta dla podniebienia i ducha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczta dla podniebienia i ducha"

Transkrypt

1 K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 3/2012 ISSN: Uczta dla podniebienia i ducha 28 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobyli odbył się Przegląd Potraw Wielkanocnych wraz z Kiermaszem Ozdób Wielkanocnych zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. W pokazie uczestniczyło ponad 200 osób. Wśród zaproszonych gości byli wójt gminy Grzegorz Niestrój, przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek, członek zarządu powiatu raciborskiego Józef Stukator, proboszcz parafii Kobyla ks. Edward Lisowski, wikariusz ks. Tadeusz Szamara, radni sołectwa Kobyla, sołtys Jan Bernacki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli Joanna Kolarczyk. Swój kunszt kulinarny zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, przygotowując regionalne specjały przyrządzane według tradycyjnych metod oraz nowe potrawy, które stanowią urozmaicenie świątecznego menu. Na stołach znalazły się m.in. pieczona biała kiełbasa duszona w piwie, żurek, marynowane skrzydełka, gulasz po bawarsku, karkówka z warzywami, pasztet z dzika w galarecie z buraczkami, marynowane jajka w zalewie octowej z czerwonej cebuli, tort w kształcie zająca, słodkie mazurki. Uwagę zwracały pięknie udekorowane potrawy i gospodynie ubrane w odświętne stroje ludowe. Podczas spotkania swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały zespoły Kobylanki i Rzuchowianki. eg KGW Kobyla KGW Pogrzebień KGW Kobyla KGW Rzuchów KGW Łańce KGW Pogrzebień KGW Rzuchów KGW Łańce Usuwanie drzew i krzewów C O W N U M E R Z E Międzygminny Przegląd Gwary Śląskiej czytaj strona 3 czytaj strona 5 Ważne adresy i telefony czytaj strona 7-8

2 2 NR 3/2012 Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 12 MARZEC W Urzędzie Miasta w Raciborzu odbyło się spotkanie prezydenta, wójtów i burmistrzów powiatu raciborskiego dotyczące funkcjonowania oświaty w powiecie. 13 MARZEC Została przeprowadzona kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dla zadania Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu realizowanego z funduszy europejskich w ramach PROW Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, środki zostały przekazane gminie. 15 MARZEC W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z Krzysztofem Stolarczykiem w sprawie najmu ośrodka zdrowia w Kornowacu. Wójt gminy wziął udział w walnym zebraniu stowarzyszenia LGD Lyskor w Nowej Wsi. 18 MARZEC W Pogrzebieniu odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 19 MARZEC Wójt Grzegorz Niestrój oraz skarbnik gminy Beata Orc spotkali się w Banku Spółdzielczym w Rybniku z prezesem zarządu banku Ferdynandem Sobikiem. Tematem spotkania była współpraca w zakresie prowadzenia punktu kasowego wraz obsługą bankową gminy. 22 MARZEC W szkole podstawowej w Kobyli odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Kobyla i omówienie aspektów funkcjonalności przebudowanego obiektu szkoły i przedszkola. 26 MARZEC Odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa, samorządów, prawa i ochrony środowiska, którego tematem była działalność Śląskiej Izby Rolniczej na terenie gminy, omówienie programu opieki nad zwierzętami. W posiedzeniu brali udział radni wchodzący w skład komisji, sołtysi, wójt gminy, kierownik referatu rozwoju, infrastruktury i zasobów naturalnych, przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie odbyło się posiedzenie komisji oświaty, kultury i zdrowia. Tematem posiedzenia była informacja o bieżącej działalności placówek oświatowych. W posiedzeniu brali udział radni wchodzący w skład komisji, wójt gminy, sekretarz gminy, przewodniczący Rady Gminy Kornowac, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kornowacu. TWOJA Gmina WYDAWCA: Urząd Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, Kornowac tel w W zeszłym roku szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu nawiązało kontakt ze szkołą czeską w Budiszowie. Po wstępnych rozmowach i wizytach obu stron w Polsce i Czechach, nawiązano współpracę w ramach Funduszu kulinarnych. Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Wzajemne poznanie i praca nad projektem mają Gimnazjum. duży wpływ na kształtowanie relacji pomiędzy Polakami a Czechami, a współpraca w takich dziedzinach jak turystyka pogranicza, sport i nauka jest szczególnie ważna dla rozwoju młodego pokolenia i przyjaźni polsko- -czeskiej. W ramach projektu będą realizowane trzy dzia- REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O. SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O. NAKŁAD: 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych. OŚWIATA W GMINIE... Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a ustawy o systemie oświaty, tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, Przez naukę, sport i Przez nauk, sport i turystyk do przyjani W zeszłym roku szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu turystykę nawizało kontakt ze szkoł czesk do w Budiszowie. przyjaźni Po wstpnych rozmowach i wizytach obu stron w Polsce i Czechach nawizano współprac w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie łania. Silesia. Wzajemne Działanie poznanie pierwsze i praca to nad projektem maj duy wpływ na kształtowanie relacji pomidzy Polakami a Czechami, a współpraca w takich dziedzinach wspólna jak turystyka wycieczka pogranicza, przyrodniczo-ekologiczna sport i nauka jest szczególnie wana dla rozwoju młodego pokolenia i przyjani połączona polsko czeskiej. W ramach projektu bd realizowane trzy działania. Działanie pierwsze to wspólna wycieczka przyrodniczo z warsztatami ekologiczna w Arboretum połczona z warsztatami w Arboretum w Nowym Dworze, w Nowym które przeprowadzi Dworze, dr nauk które lenych Jan Duda. Działanie drugie to zawody sportowo rekreacyjne przeprowadzone w hali sportowej Gimnazjum przeprowadzi w Kornowacu. Działanie dr nauk trzecie leśnych Jan Duda. Działanie obejmowa bdzie warsztaty artystyczne oraz kulinarne. Działanie trzecie zakoczy si wspólnym spotkaniem integracyjnym przy witecznym obiedzie i degustacji tradycyjnych potraw przygotowanych podczas warsztatów drugie to zawody sportowo rekreacyjne przeprowadzone w hali sportowej Gimnazjum w Kornowacu. Działanie trzecie obejmować będzie warsztaty artystyczne oraz kulinarne. Działanie trzecie zakończy się wspólnym spotkaniem integracyjnym przy świątecznym obiedzie i degustacji tradycyjnych potraw 27 stycznia rozpoczła si na dobre polsko - czeska współpraca zwizana z realizacj projektu Przez nauk, sport i turystyk do przyjani. Podczas spotkania zostały omówione działania zmierzajce do realizacji wycieczki krajoznawczo ekologicznej. Przedstawiciele szkoły w Budiszowie mieli równie okazj uczestniczy w koncercie kold i pastorałek jaki odbyły si w przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych. 27 stycznia rozpoczęła się na dobre polsko-czeska współpraca związana z realizacją projektu Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni. Podczas spotkania zostały omówione działania zmierzające do realizacji wycieczki krajoznawczo-ekologicznej. Przedstawiciele szkoły w Budiszowie mieli również okazję uczestniczyć w koncercie kolęd i pastorałek, który odbył się w Gimnazjum. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki. Wójt jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek. Zgodnie z art. 36a ustawy o systemie oświaty powierza stanowisko dyrektora placówki oświatowej, pod warunkiem, jeżeli nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty) nie zgłosi umotywowanego zastrzeżenia. Wójt odwołuje dyrektora na podstawie art. 38 ust. 1 cytowanej ustawy. Sieć placówek oświatowych w naszej gminie kształtuje się w następujący sposób: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu oraz trzy zespoły szkolno-przedszkolne w Kobyli, w Pogrzebieniu i w Rzuchowie. W skład zespołów w Pogrzebieniu i Rzuchowie wchodzą szkoły podstawowe i przedszkola w tych miejscowościach, natomiast w skład zespołu w Kobyli wchodzi szkoła i przedszkole w Kobyli, przedszkole w Łańcach, a także uruchomiona w ubiegłym roku kuchnia w Łańcach z której posiłki dowożone są do wszystkich placówek w naszej gminie. W 24 oddziałach szkolnych uczy się 470 uczniów. W naszych przedszkolach zaś uruchomionych jest łącznie 7 oddziałów, do których uczęszcza 138 wychowanków. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału Organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2011/2012 stan na Organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2011/2012 Organizacja pracy szkół w roku szkolnym (stan 2011/2012 na ) stan na T W O JA G M I N A na grupy (dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki, techniki i fizyki) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. We wszystkich placówkach oświatowych gminy Kornowac zatrudnionych jest 75 nauczycieli. Do funkcjonowania tych placówek niezbędni są także pracownicy administracji i obsługi, których łączna liczba etatów wynosi 32,39. Etaty obsługowe to sprzątaczki, palacze CO, woźni, kierowca zaś etaty administracyjne to księgowe i sekretarki. Poniższe tabele prezentują dane dot. placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Zatrudnienie Zatrudnienie nauczycieli z nauczycieli z podziałem na stopnie z podziałem awansu zawodowego na stopnie stan awansu na na zawodowego stan na Od prawie dekady wszyscy moemy zauway bardzo due zmiany w naszych placówkach Od prawie owiatowych. dekady Modernizacja wszyscy obiektów kornowac-promocja.eu/. szkolnych rozpoczła si w 2003 roku od szkół budowy otrzymuje hali sportowej subwencję, przy Od prawie dekady wszyscy moemy zauway bardzo due zmiany w naszych placówkach możemy naszym zauważyć Gimnazjum w bardzo Kornowacu Kolejny roku. Nastpnie etap był remont działań samego jaki Gimnazjum która termomodernizacja roku wynosiła W owiatowych. Modernizacja obiektów szkolnych rozpoczła si w 2003 roku od budowy hali sportowej przy duże zmiany 2009 r. dziki w naszych wsparciu finansowemu placówkach 2009 oświatowych. Mo- boisk wielofunkcyjnych przy przedszkoli pokrywane jest podjęła Unii Europejskiej gmina przeprowadzono to budowa kompleksowe ,00 termomodernizacje naszym zł. Utrzymanie pozostałych Gimnazjum szkół. w Działania Kornowacu te mona roku. zobaczy Nastpnie na był stronie remont internetowej samego Gimnazjum termomodernizacja. W Kolejny r. dziki etap wsparciu działa jaki finansowemu podjła gmina Unii to Europejskiej budowa boisk przeprowadzono wielofunkcyjnych kompleksowe przy naszych termomodernizacje szkołach. W dernizacja pozostałych ubiegłym obiektów roku szkół. oddano Działania szkolnych Kolejny rozpoczęła budowie etap boisk działa się przy w jaki ZSP 2003 podjła Pogrzebie głym gmina oraz roku to budowa przy oddano Gimnazjum boisk do wielofunkcyjnych użytku w Kornowacu, własnych przy tam naszych powstanie Gminy. szkołach. równie Z analizy W do uytku te mona naszych boisko zobaczy wielofunkcyjne szkołach. na stronie przy internetowej W ZSP ubie- Rzuchów. tylko Obecnie i wyłącznie trwaj prace z przy środków roku ubiegłym od infrastruktura budowy roku oddano towarzyszca hali sportowej przy budowie naszym boisk Koszty Gimnazjum przy prowadzenia ZSP Pogrzebie owiaty ZSP przez oraz Rzuchów. przy gmin Gimnazjum Obecnie s bardzo trwa- due. w Kornowacu, Gmina cja na oświatowa zadania tam powstanie owiatowe pokrywa równie tj. tyl- do uytku tj. plac boisko apelowy wielofunkcyjne i parkingi. przy ZSP przy Rzuchów. budżetu Obecnie wynika, trwaj prace że subwen- przy w Kornowacu. infrastruktura prowadzenie towarzyszca szkół Następnie otrzymuje tj. plac subwencj, apelowy ją prace i parkingi. która przy budowie 2011 roku wynosiła boisk ,00 ko 79% wydatków zł. Utrzymanie na same był remont przedszkoli Koszty samego pokrywane prowadzenia gimnazjum prowadzenie wynika, e jest owiaty tylko przy i przez wyłcznie ZSP gmin Pogrzebień z s rodków bardzo własnych due. oraz Gmina Gminy. szkoły, na zadania Z tj. analizy zabezpiecza owiatowe budetu tj. wynagrodzenia zł. zabezpiecza termomodernizacja. szkół subwencja otrzymuje owiatowa subwencj, pokrywa przy Gimnazjum która tylko % w roku wydatków Kornowacu, i wyłcznie wydatki osobowe wynosiła na same ,00 szkoły, tj. z Utrzymanie pochodnymi W 2009 przedszkoli wynagrodzenia r., dzięki pokrywane z pochodnymi wsparciu jest tylko oraz tam powstanie z rodków niezaliczone również własnych do oraz Gminy. wynagrodze. wydatki Z analizy Pozostałe osobowe budetu niezaliczone szkoły, do tj. zabezpiecza wynagrodzeń. finansowemu wynika, wydatki e zwizane Unii subwencja z utrzymaniem Europejskiej, wynagrodzenia przeprowadzono z pochodnymi kom- oraz tj. plac wydatki apelowy osobowe i parkingi. niezaliczone Pozostałe do wynagrodze. wydatki Pozostałe związane z owiatowa szkół infrastruktura pokrywa pokrywane tylko 79% s z dochodów towarzysząca wydatków własnych na same gminy. pleksowe wydatki termomodernizacje zwizane z utrzymaniem szkół Koszty pokrywane prowadzenia s z dochodów oświa-własnycty przez gminę są bardzo ne są z dochodów własnych utrzymaniem gminy. szkół pokrywa- pozostałych szkół. Działania te można zobaczyć na stronie internetowej oświatowe tj. prowadzenie duże. Gmina na zadania gminy. Ponisza tabelka prezentuje jak kształtowały si dochody i wydatki w placówkach owiatowych za 2011 r. Poniższa tabelka prezentuje jak kształtowały się dochody i wydatki w placówkach oświatowych za 2011 r.

3 T W O JA G M I N A NR 3/ Usuwanie drzew i krzewów Zdarza się że drzewa zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi i mienia na przydomowych posesjach. Przed podjęciem decyzji o wycince warto jednak pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości własnych czy dzierżawionych nie jest dowolnym działaniem, lecz podlega przepisom prawa. Ich zlekceważenie i samowolne pozbycie się drzewa czy zniszczenie powierzchni porośniętej krzewami może skutkować wysoką karą. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Zezwolenie takie wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli nieruchomość jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta. Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów: w lasach, owocowych, na plantacjach, których wiek nie przekracza 10 lat. 1. Sposób załatwienia formalności: Wymagane dokumenty: a) wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Gminy Kornowac. 2. Wyjazd w teren: Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez pracownika urzędu gminy, z jego oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub krzewów. 3. Decyzja: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni (w sprawach szczególnie skomplikowanych: do 2 miesięcy) od dnia złożenia wniosku i w tym terminie powinna zostać podjęta decyzja rozstrzygająca sprawę. Organem wydającym pozwolenie jest wójt. 4. Odwołanie: Od decyzji można się odwołać. Odwołanie następuje za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wójta), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. OPŁATY Za usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Nalicza je i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. Warto zaznaczyć, że omówione poniżej opłaty dotyczą przede wszystkim wycinki drzew lub krzewów z terenów wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość opłaty ustala się inaczej dla drzew, inaczej dla krzewów. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się odrębnie. KARY Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza karę pieniężną za: usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwą pielęgnacją albo niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych. Administracyjna kara pieniężna jest równa trzykrotnej opłacie za usunięcie drzew lub krzewów, określonej na zasadach opisanych powyżej. Szczegółowe informacje zainteresowane osoby mogą uzyskać w urzędzie gminy, pok. 23. Katarzyna Błędowska Koncert melodii operetkowych 13 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli odbył się koncert melodii operetkowych w wykonaniu Stanisława Pająka śpiewaka amatora, który tenorem wykonał najpiękniejsze arie operetkowe. Zaproszone zostały również zespoły ludowe z terenu naszej Gminy Rzuchowianki oraz Kobylanki. Obydwa zespoły pięknie się zaprezentowały. Zespół Rzuchowianki w swoim repertuarze ma również wiązankę melodii operetkowych, które wykonał pod kierownictwem Czesława Reznera. Na sali było ok 60 osób wszyscy byli bardzo zadowoleni. Wiesława Bochynek SZANOWNI ROLNICY, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin. Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt. Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt. Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich. Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii. SZANOWNI PAŃSTWO! Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawienia takiego dokumentu. Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie. Główny Lekarz Weterynarii /-/Janusz Związek Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 27 MARZEC Została przeprowadzona kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dla zadania Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie realizowanego z funduszy europejskich w ramach PROW Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, środki zostały przekazane gminie. Odbyło się wspólne posiedzenie komisji rozwoju i budżetu oraz komisji rewizyjnej, którego tematem była analiza kosztów utrzymania oświaty w gminie za 2011 r. W posiedzeniu brali udział radni wchodzący w skład komisji, wójt gminy, skarbnik gminy MARZEC W tych dniach na terenie naszej gminy przeprowadzono akcję bezpłatnych badań mammograficznych, z których skorzystały 72 panie. 29 MARZEC Odbyła się XV sesja Rady Gminy Kornowac. 3 KWIECIEŃ W urzędzie gminy odbyło się spotkanie z Teresą Szyrą prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kornowacu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 5 KWIECIEŃ Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 933 w miejscowości Rzuchów wraz z pozwoleniem na budowę oraz Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 935 w miejscowości Pogrzebień wraz z pozwoleniem na budowę. 10 KWIECIEŃ Zostało udzielone zlecenie na wykonanie poszerzenia ul. Starowiejskiej w Kornowacu od strony gimnazjum do posesji nr 50 oraz remont ul. Starowiejskiej w rejonie poczty (poszerzenie, odwodnienie, nowa nakładka asfaltowa). 11 KWIECIEŃ W Krzanowicach odbył się konwent wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty powiatu raciborskiego. Tematami były: współpraca organów prowadzących szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, udział gmin w czynnościach związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, pobieranie opłat od przewoźników za postoje na przystankach autobusowych. ZGŁOŚ JUBILEUSZ Urząd Gminy Kornowac prosi o zgłaszanie par małżeńskich zamieszkałych na terenie naszej gminy, które w 2012 roku obchodzą 50-lecie, 55-lecie oraz 60-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Kornowacu pokój nr 15 (parter) lub telefonicznie w. 115.

4 4 NR 3/2012 HIGIENA WIZYTÓWKĄ UCZNIA Przez dwa tygodnie marca w Szkole Podstawowej w Rzuchowie miała miejsce prozdrowotna akcja pod nazwą: H i g i e na w i z y t ów ką Ucznia. Przez ten czas klasy I VI miały możliwość wykazania się własną inicjatywą, pomysłowością i twórczym działaniem. Dzięki specjalnie przygotowanym zestawom kart pracy uczniowie układali m.in. krzyżówki, hasła, rebusy, ulotki reklamowe, wierszyki, rozmówki dotyczące szeroko pojętej higieny. Oprócz tego zespół składający się z dzieci i opiekuna Szkolnego Koła PCK sprawdzał stan czystości w placówce w każdym dniu inny obszar były to tornistry, ubiór szkolny ucznia, kąciki czystości, ukwiecenie klasy, dekoracje. Konkurs bardzo mobilizował brać uczniowską do aktywnego uczestnictwa, zdrowej rywalizacji, 23 marca w Domu Kultury w Kobyli odbył się XII Międzygminny Konkurs Recytatorski. Tematem tegorocznego konkursu były Cztery pory roku. Jak co roku uczniowie ze szkoły podstawowej w Kobyli brali udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur. Szkołę reprezentowali: z klasy II Julia Herok, Krzysztof Szymiczek (w kategorii żaczek) z klasy III Dominika Kapuścik, Aurelia Starok, Paulina Zygmund (w kategorii maluch) z klasy IV Julia Dąbrowska, Tomasz Frydrych, Wik- współodpowiedzialności i systematyczności. Uwieńczeniem całej akcji było,,higieniczne powitanie dnia wiosny. Postanowiliśmy, że tę porę roku przywitamy w nieco odmienny i oryginalny sposób. Każda klasa wybrała 3-osobowy zespół drużynę do konkurencji sportowo-rekreacyjnych. Na wstępie całej imprezy wszyscy uczniowie wysłuchali krótkiego humorystycznego programu artystycznego. Pierwsza część należała do uczniów klas I III, a po przerwie swoimi dokonaniami dzieliły się klasy IV VI. Dzieci prezentowały swój dorobek twórczy z poprzednich dni, a jurorzy nauczyciele punktowali ich dokonania. Wśród zadań były: zagadki, rebusy, krzyżówki, układanie puzzli, rozsypanki. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sprawnościowe i humorystyczno-zabawo- Uczestnicy XII Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Uczestnicy konkursu we, np. sprzątanie z zawiązanymi oczami, dociekliwy detektyw rozpoznawanie przedmiotów higienicznych po dotyku, rzut papierową kulą do kosza,,,projektant mody,,,demakijaż twarzy kolegi, czy,,mistrz fryzjerstwa. Przy dużym dopingu widowni zespoły z radością przystępowały do kolejnych zadań. Publiczność również brała aktywny udział w imprezie rozwiązywała quizy XII Międzygminny Konkurs Recytatorski W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych z Rzuchowa, Pstrążnej, Pogrzebienia i Kobyli. W komisji konkursowej zasiedli: Joanna Krasek, Barbara Konkurs Kangur toria Gawron (w kategorii maluch) z klasy V Piotr Krolik, Marcin Pawełek (w kategorii beniamin) z klasy VI Artur Szałkowski, Patryk Marcalik (w kategorii beniamin). Na wyniki konkursu trzeba poczekać do maja. Nagrodą I stopnia jest udział w międzynarodowym obozie matematycznym organizowanym w Zakopanem. Łukoszek, Agnieszka Chromik i Izabela Janczar. Poziom recytacji, jak ocenili jurorzy, był bardzo wysoki. Komisja miała trudne zadanie, aby wyłonić najlepszych. W kategorii grupa młodsza I miejsce zajęła Julia Herok z kl. II SP w Kobyli, którą przygotowała Bożena Lenort. Na II miejscu uplasowała się również uczennica kl. II, ale z SP Pstrążna Katarzyna Kumur, którą przygotowała Małgorzata Kłobuch. III miejsce zdobyła uczennica kl. I Oliwia Odrozek SP Kobyla, którą przygotowała Teresa Szałkowska. Było sobie CO 2 W listopadzie 2011 roku grupa 5-, 6-latków z Przedszkola w Łańcach, wraz z wychowawczynią Anną Szramowską, wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem Było sobie CO2 organizowanym przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. T W O JA G M I N A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska , którego realizacja rozpoczła si ju w styczniu biecego Nasze roku małe w szkole w Ojczyzny Pogrzebieniu. wspólnie zaprezentowały w Celem projektu to tytuł jest: Programu Operacyjnego współpracy Współpracy z rówienikami z Czech, ce zwyczaje wielkanocne. prozie, poezji i w piosen- nawizanie zapoznanie si z tradycjami i zwyczajami wit Boego Narodzenia, Wielkanocy w Transgranicznej Republika uczniów Czeska i rodziców Rzeczpo- w organizowaniu zostały wspólnych podczas imprez zajęć rodowiskowych, warsz- Pierwsze lody przełamane Pogrzebieniu i we Vresinie, współpraca aktywne spolita spdzenie Polska wolnego , czasu poprzez sport tatowych, i kulturalne w kibicowanie, czasie których promocja którego swoich realizacja miejscowoci rozpoczęła odbd się już si trzy w styczniu spotkania jednodniowe. by wielkanocne oraz orygi- wspólnie wykonywały ozdo- zmniejszenie bariery jzykowej, W ramach projektu Pierwsze bieżącego spotkanie roku miało miejsce w szkole 29 marca w nalną Vresinie. biżuterię. Spotkanie Dużo to odbyło radości si pod hasłem Wielkanocne w Pogrzebieniu. zwyczaje w naszych miejscowociach. sprawiły Celem dzieciom spotkania było zabawy midzy innymi zapoznanie si ze zwyczajami wielkanocnymi we Vresinie i w Pogrzebieniu, zmniejszenie bariery Celem projektu jest: integracyjne, ruchowe przy jzykowej oraz poznanie walorów przyrodniczych i kulturalnych rodowiska lokalnego. Do Vresiny pojechało 47 nawiązanie uczestników projektu współpracy uczniowie z z klasy muzyce, II, III i IV gdzie oraz opiekunowie początkowe i koordynator Program artystyczny w wykonaniu uczniów w Rzuchowie projektu. Zostalimy rówieśnikami bardzo ciepło z Czech, przyjci przez emocje, rówieników napięcie z Vresiny, którzy ustąpiło na powitanie i specjalnie przygotowane przygotowali zapoznanie dwa przestawienia się z tradycjami o ksiciu i ksiniczce miejsca oraz radości o Czerwonym wspólnej Kapturku. To było pierwsze zetknicie si naszych dzieci z jzykiem czeskim. Nastpnie dzieci wspólnie zagadki. Wszyscy uczestnicy akcji zostali nagrodze- zostały podczas Narodzenia, zaj warsztatowych Wielkanocy, w czasie w których razem wspólnie usiedli wykonywały do stołu. ozdoby Spo- wielkanocne zaprezentowały i zwyczajami w prozie, poezji świąt i w Bożego piosence zwyczaje zabawy. wielkanocne. Po zabawie Pierwsze wszyscy lody przełamane ni drobnymi upominkami. oraz oryginaln Pogrzebieniu biuteri. Duo i we radoci Vresinie, sprawiły dzieciom tkanie w zabawy Czechach integracyjne, zakończyliśmy spacerem po Vresinie. ruchowe przy muzyce, gdzie pocztkowe emocje, napicie ustpiło miejsca radoci ze wspólnej zabawy. Po Zwycięzcą w grupie młodszej współpraca uczniów i rodziców w miejscowy organizowaniu kociół, poczt, odwiedzilimy Zwiedziliśmy w pracy miejscowy Starost Vresiny. ko- zabawie wszyscy razem usiedli do stołu. Spotkanie w Czechach zakoczylimy spacerem po była drużyna klasy III, Vresinie. a w Zwiedzilimy grupie starszej zespół klasy W ramach wspólnych drugiego imprez spotkania odbdzie środowiskowych, si ściół, impreza pocztę, sportowa odwiedziliśmy w Pogrzebieniu, w ramach V. Oryginalnym i ciekawym której uczniowie z Pogrzebienia i z Vresiny bd integrowa w pracy si starostę, przełamywa Vresiny. bariery jzykowe w trakcie wspólnych zabaw i gier rekreacyjnych oraz dopingowania i kibicowania swoim druynom. pomysłem wykazali się Przewidziany też aktywne jest równie spędzenie spacer po wolnego Pogrzebieniu, zaprezentowanie W ramach drugiego walorów krajobrazowych spotkania odbędzie obiektami się w impreza Pogrzebieniu oraz i uczniowie klasy III, ubierając turystycznych czasu miejscowoci. poprzez Zapoznanie sport i kulturalne kibicowanie, Sióstr Salezjanek byłego Pałacu sportowa von Baildona. w Pogrzebieniu, Spotkanie to przewidziane si z najwaniejszymi się w tym dniu na kolor zielony. zwiedzenie klasztoru jest w czerwcu. Trzecie promocja spotkanie zaplanowane swoich miejscowości atmosferze. W ramach tego spotkania z Pogrzebienia przewidziane i s z wystpy Vresiny uczniów ze jest na grudzie w ramach w Pogrzebieniu. której Spotkanie uczniowie to odbdzie si Aleksandra Krajczok w boonarodzeniowej szkoły w Pogrzebieniu zmniejszenie i z bariery Vresiny, wystawa języ- ozdób będą witecznych, integrować degustacja się, przeła- witecznych smakołyków. Na imprez wraz z uczniami zaproszeni bd równie rodzice. W grupie dzieci starszych I miejsce zajął uczeń kl.vi z SP Kobyla Artur Szałkowski, którego do występu przygotowała Monika Hartman, II miejsce zdobyła Natalia Niedbała z SP Pogrzebień, którą również przygotowała Monika Hartman. Na III miejscu uplasował się Kamil Lampka z SP Pstrążna, którego przygotowała do recytacji Agnieszka Chromik. Nagrody zasponsorowali wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój oraz Rada Rodziców. Organizatorem Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego była dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli Joanna Kolarczyk. Uczestnicy XII Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Konkurs był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (4 6 lat) oraz w wieku szkolnym (7 12 lat). Polegał on na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej jedno z największych zagrożeń współczesnego świata dwutlenek węgla. Wśród nagrodzonych prac znalazło się Przedszkole w Łańcach, które zostało laureatem. W nagrodę otrzymało aparat cyfrowy, lornetkę przyrodniczą oraz zestaw plastyczny. Anna Szramowska Nasze małe Ojczyzny Nasze małe Ojczyzny to tytuł Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej kowej, W ramach projektu odbędą się trzy spotkania jednodniowe. Pierwsze spotkanie miało miejsce 29 marca w Vresinie. Spotkanie to odbyło się pod hasłem Wielkanocne zwyczaje w naszych miejscowościach. Celem spotkania było między innymi zapoznanie się ze zwyczajami wielkanocnymi we Vresinie i w Pogrzebieniu, zmniejszenie bariery językowej oraz poznanie walorów przyrodniczych i kulturalnych środowiska lokalnego. Do Vresiny pojechało 47 uczestników projektu uczniowie z klasy II, III i IV oraz opiekunowie i koordynator projektu. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez rówieśników z Vresiny, którzy na powitanie przygotowali dwa przedstawienia o księciu i księżniczce oraz o Czerwonym Kapturku. To było pierwsze zetknięcie się naszych dzieci z językiem czeskim. Następnie dzieci Wtorek 3 kwietnia był dniem bardzo ważnym dla uczniów klasy szóstej. W tym dniu odbył się sprawdzian szóstoklasisty, który obowiązkowo musi napisać każdy uczeń, chcący uzyskać promocję do gimnazjum. We wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie do sprawdzianu przystąpiło 52 uczniów, którzy równo o godzinie 9.00 rozpoczęli mywać bariery językowe w trakcie wspólnych zabaw i gier rekreacyjnych oraz dopingowania i kibicowania swoim drużynom. Przewidziany jest również spacer po Pogrzebieniu, zaprezentowanie walorów krajobrazowych i turystycznych miejscowości. Zapoznanie się z najważniejszymi obiektami w Pogrzebieniu oraz zwiedzenie klasztoru Sióstr Salezjanek byłego Pałacu von Baildona. Spotkanie to przewidziane jest w czerwcu. Trzecie spotkanie zaplanowane jest na grudzień w Pogrzebieniu. Spotkanie to odbędzie się w bożonarodzeniowej atmosferze. W ramach tego spotkania przewidziane są występy uczniów ze szkoły w Pogrzebieniu i z Vresiny, wystawa ozdób świątecznych, degustacja świątecznych smakołyków. Na imprezę wraz z uczniami zaproszeni będą również rodzice. Sprawdzian szóstoklasisty pracę z zestawem egzaminacyjnym. Tematem przewodnim arkusza egzaminacyjnego była historia kina. Uczniowie musieli rozwiązać 26 zadań, wśród których przeważały zadania matematyczne. Na samym końcu mieli napisać krótkie opowiadanie. Na wyniki trzeba będzie poczekać do czerwca. Sprawdzian szóstoklasisty ZSP w Kobyli

5 T W O JA G M I N A NR 3/ Międzygminny Przegląd Regionalny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu 6 marca w Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu odbył się Międzygminny Przegląd Gwary Śląskiej dla uczniów szkół podstawowych. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej oraz gospodarze. Do szkoły w Pogrzebieniu przyjechało ponad pięćdziesięciu uczestników, którzy przedstawili monologi, wiersze i piosenki w gwarze śląskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było życie i twórczość śląskiego pisarza Gustawa Morcinka. Główny cel tej uroczystości to integrowanie środowisk szkolnych, kultywowanie śląskich tradycji oraz zainteresowanie młodzieży literaturą regionu i pięknem naszej gwary. Na uroczystość przybyli goście: wójt gminy Grzegorz Niestrój, przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli Joanna Kolarczyk, sołtys i radny Eugeniusz Kura, radny Dariusz Kuśmierz, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Niedbała oraz emerytowani górnicy Krzysztof Koczor i Leon Widenka. Uczniowie z Pogrzebienia przedstawili inscenizację o Gustawie Morcinku, zatańczyli trojoka, śpiewali piosenki: Najpiękniejsze kartki wielkanocne nagrodzone Marta Szamara Uroczyście zainaugurowano obchody jubileuszowe z okazji powstania 8 wieków temu wsi Kobyla. Ponad 10 lat temu grupa inicjatywna w osobach Alojzego Otręby, Jana Zaczyka i Jana Bernackiego zaproponowała, aby ustalić symboliczną i umowną datę powstania wioski Kobyla. Zdecydowano się, że w 2002 roku Kobyla będzie świętować 790. rocznicę swego istnienia. Punktem wyjścia miały być najstarsze zapiski kronikarskie, wymieniające nazwę Kobyla (Cobela) z 1214 roku, która miała płacić Uczniowie SP Pstrążna Rozstrzygnięto konkursu na kartkę wielkanocną zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu oraz Urząd Gminy Kornowac. Tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 214 prac. Komisja wybrała w każdej kategorii wiekowej po 3 prace: I kategoria wiekowa (przedszkolaki i młodsze dzieci): dziesięcinę opolskiej kolegiacie. Należy zauważyć, że nasza osada musiała istnieć już znacznie wcześniej. Czasami pamięć ludzka jest zawodna oraz tak odległy czas nie zawsze pozostawia po sobie źródła pisane. Zatem trudno jest jednoznacznie ustalić dokładną datę powstania wioski i trudno powiedzieć, że Kobyla powstała dokładnie 800 lat temu. Niewątpliwie jednak około 800 lat temu już istniała jako osada. Zainicjowanie 790-lecia stało się inspiracją do tego, aby po 10 latach tutejsi mieszkańcy ponownie uczcili istnienie wioski. Uczestnicy przeglądu Uczniowie SP Kobyla Uczniowie SP Rzuchów Uczniowie ZSP Pogrzebień Maciej Dąbrowski Natalia Kowol Klaudia Kozielska II kategoria wiekowa (uczniowie szkół podstawowych): Patrycja Kura Wiktoria Kwiatkowska Marta Szamara III kategoria wiekowa (młodzież gimnazjalna i starsi): Justyna Grim Adrianna Kura Laura Skupień eg Skarżypyta, Szałszpilerka, Dzieweczka ze Śląska oraz grali znane melodie śląskie na instrumentach. Uczniów przygotowywały Ksenia Pochwyt, Barbara Podsiadło, Celina Stukator, Bogusława Jureczko i Joanna Szamara. Uczestnicy ze szkoły w Kobyli przygotowani przez Katarzynę Knurę i Ksenię Pochwyt zaśpiewali piosenki Sztajger, Pole, przedstawili scenkę O złotej rybce i przepadzitym Ślązoku, wiersz O Heniu lewusie i Śląskie zoo. Szkoła z Pstrążnej zaprezentowała wiersz Hilda i Hanys, czyli randka po śląsku, piosenkę o ciężkiej doli żonatego Ślązaka Krynca, krynca i magluja. Uczniów przygotowała Agnieszka Chromik. Uczniowie szkoły z Rzuchowa w swoim repertuarze mieli piosenkę Wele drogi oset, wiersz i monolog pt. Kubuś Puchatek i maszkety, Czamu utopce mają zielone kaboty?. Dzieci zostały przygotowane przez Tatianę Koczy, Izabelę Janczar i Aleksandrę Krajczok. Nagrody, w postaci książek o tematyce regionalnej, ufundował wójt gminy Kornowac, poczęstunek przygotowała Rada Rodziców. Widzowie podziwiali piękne stroje, pełen humoru program oraz wspaniałe przygotowanie małych aktorów. Joanna Krasek dyrektor ZSP Pogrzebień Lekcja biblioteczna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobyli Lekcja biblioteczna Biesiada z książką W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobyli odbyła się lekcja biblioteczna pt. Biesiada z książką dla dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej w Kobyli. Głównym celem spotkania było przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z biblioteki i rozbudzenie Tomek Wędrowniczek w Kornowacu Tomasz Pawłowski, znany w całej Polsce jako Tomek Wędrowniczek, od 1999 roku odwiedza samorządy naszego kraju, 16 marca zawitał do Urzędu Gminy w Kornowacu. Powitany przez wójta gminy Kornowac Grzegorza Niestroja, podzielił się historią swojego życia i podróży. Pan Tomasz odwiedził już 45 wojewodów, 279 prezydentów, 25 marszałków województw, 591 burmistrzów, 384 starostów oraz 616 wójtów. Tomek Wędrowniczek to człowiek z wielką pasją, wszędzie witany jest z dużą sympatią. Zawsze robi sobie zdjęcie z samorządowcami, prosi ich o wpis do kroniki, skrzętnie wkleja też artykuły dotyczące swoich wizyt. Doskonale zorientowany w strukturach urzędów, zaskakuje znajomością nazwisk włodarzy z całej Polski. Prowadzi też własną kronikę, która ma już ponad 90 tomów. Kilka najnowszych opracowań ze zdjęciami, wizytówkami i pamiątkowymi wpisami wozi ze sobą w niewielkiej torbie, aby pokazywać spotkanym osobom. Dziś do tego zbioru dołączyły także materiały promocyjne gminy Kornowac przekazane przez wójta. Warto zaznaczyć, że pan Tomasz nie po raz pierwszy gościł w murach naszego urzędu. eg WIEŚ KOBYLA TAKIE MIEJSCE NA ŚLĄSKU OD 8 WIEKÓW Patrycja Kura Po licznych dyskusjach Komitet Organizacyjny zaproponował, aby 800-lecie zastąpić liczebnikiem 8 wieków, co z pewnością będzie trafniejszym określeniem. Umowna i symboliczna data 800. rocznicy istnienia Kobyli, jako osady historycznej, nie jest datą niepodważalną. Być może dalsze badania przesuną tę datę jeszcze głębiej w historię. Obchody jubileuszowe nieoficjalnie rozpoczęły się już znacznie wcześniej. W Szkole Podstawowej w Kobyli jesienią i zimą zostały zorganizowane warsztaty fotograficzne pod hasłem Kobyla w czterech porach roku. Pod tym też hasłem prowadzone są zajęcia na kółku plastycznym. Dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Kornowac przygotowują się do konkursów, które zostaną rozstrzygnięte latem tego roku. Punktem kulminacyjnym będą uroczyste obchody 22 września, które staną się świętem wszystkich mieszkańców wsi Kobyla z udziałem licznie zaproszonych gości. Głównym organizatorem uroczystych obchodów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyli. Honorowym patronatem obchody objął wójt zainteresowań książką, która nie tylko służy do nauki, ale może również miło wypełnić wolny czas. Poprzez wspólną zabawę, czytanie wierszyków, rozwiązywanie krzyżówek dzieci poznały zasady korzystania z biblioteki, doskonale się przy tym bawiąc. Mirosława Granieczny Tomek Wędrowniczek i Grzegorz Niestrój wójt gminy Kornowac gminy Kornowac Grzegorz Niestrój. Współorganizatorami są: Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli, Rada Sołecka w Kobyli, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli, Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli, tutejsza parafia, Stowarzyszenie Lyskor oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla. Obchody będą finansowane w ramach małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie 413 oraz przez OSP w Kobyli. Rok jubileuszowy trwać będzie do końca 2012 roku. W grudniu odbędzie się akademia środowiskowa z okazji Dnia Górnika, zostaną wystawione jasełka. Natomiast w Gminnej Bibliotece i w miejscowej szkole nadal będzie można oglądać wystawy. Drugie już z kolei obchody są hołdem dla dziedzictwa kulturowego wioski oraz poświęcone dzisiejszym mieszkańcom ku pamięci i jako dowód wkładu dziejowego Kobyli w historię regionu. Mogą stać się także inspiracją do dalszych badań oraz odkrywania i tworzenia źródeł historycznych dla przyszłych dziejopisów Kobyli. Małgorzata Rożnowska

6 6 NR 3/2012 T W O JA G M I N A 60 km za familokami Będąc na wycieczce w okresie wiosenno-letnim w lesie czy na łące, bardzo często możemy spotkać skaczącego po ziemi słabo lotnego ptaka, niekiedy nawet drapieżnego, który wskutek swej niezaradności łatwo daje się złapać. Fakt schwytania takiego podlota wywołuje u osób biorących udział w spacerze, a zwłaszcza u dzieci żywe współczucie, że biedna ptaszyna wypadła z gniazda i zginie z głodu, bo rodzice już jej nie odnajdą. Co roku mieszkańcy Pogrzebienia (tu jest miejsce mojego zamieszkania) i okolicy przynoszą mi kilka takich ptasich sierot nie wiedząc, co należy z nimi zrobić. Jest dobrze, gdy ptaszek trafi do rąk ornitologa, który orientując się w sytuacji najczęściej uświadamia znalazcy, że nielotnego ptaszka trzeba pozostawić tam, gdzie został wcześniej ujęty. Niestety, o wiele częściej bywa tak, że mały uciekinier w torbie podróżnej wędruje do domu, gdzie zostaje osadzony w klatce, awansuje na pupila domowników karmionego resztkami ze stołu i innymi przysmakami. Trwa to zazwyczaj zaledwie kilka dni i kończy się tragicznie, gdyż po pewnej nocy zastaje się w klatce martwego już męczennika ludzkiej nieświadomości. Bo ptaszek opychany najmniej odpowiednimi dla niego pokarmami, po prostu wyrzucał je z dzioba i zginął śmiercią głodową, albo z objedzenia dostał biegunki, która stała się przyczyną jego śmierci. Pisząc o tym, chciałbym wyraźnie podkreślić, że współczucie ludzkie okazywane podfruwającemu w lesie ptaszkowi jest zupełnie nieuzasadnione, gdyż z pewnością posiada on rodziców, którzy go wychowali w gnieździe i nadal będą się nim opiekować aż do momentu osiągnięcia pełnej samodzielności. Każdy młody ptak po opuszczeniu gniazda nie lata nigdy zbyt dobrze i dlatego bardzo często po przebyciu na słabych jeszcze skrzydłach pewnej przestrzeni opada na gałęzie drzew, czy nawet na ziemię i tam się ukrywa nabierając sił do dalszych lotów. Chowając się w kępie trawy czy gąszczu krzewów, ptaszek co pewien czas wydaje ciche dźwięki, po których rodzice odnajdują swe dziecko i troskliwie karmią, do czasu, gdy nauczy się ono latać i zdobywać pożywienie. Pomimo więc pozornego opuszczenia, podlot pozostaje nadal pod opieką rodziców, którzy w każdej chwili potrafią go odnaleźć, a zatem absolutnie nie wymaga ludzkiej opieki, kończącej się dla niego najczęściej wyrokiem śmierci, ponieważ żaden z przybranych opiekunów nie Młody puszczyk po wylocie z gniazda Niepotrzebna opieka KU CZCI ŚW. FLORIANA potrafi zastąpić prawdziwych rodziców, przynoszących właściwe pożywienie, odpowiednie dla jego organizmu. Tak więc żadnego młodego ptaka, spotkanego w lesie, na łące czy w ogrodzie nie należy łapać, a tym bardziej zabierać na wychowanie do domu. Jeśli znajdziemy go na ziemi, zwłaszcza po deszczu, to najwyżej można go posadzić na najbliższej gałęzi oświetlonej słońcem, aby wysuszył pióra i tym sposobem możemy biedaka zabezpieczyć przed pożarciem przez włóczące się lisy, koty lub psy. Pomoc więc jest jedynie właściwa i może być stosowana przy spotkaniu słabo lotnego ptaka. Bo fakt, że nie widzieliśmy przy nim starych ptaków wcale nie świadczy o tym, że ptaszek ten pozostaje bez opieki, gdyż rodzice cały czas odlatują na poszukiwanie pokarmu. Trzeba więc pamiętać o tym, że pozostawienie młodego ptaka na miejscu, gdzie akurat został zauważony, daje większą gwarancję utrzymania go przy życiu, niż zabieranie do domu, choćby w najlepszych intencjach, bo to ostatnie z reguły kończy się śmiercią a przez to roślinność lasów i ogrodów traci wiele swych dzielnych obrońców w walce z plagą szkodliwych owadów i gryzoni. Społeczny Opiekun Przyrody Roman Pieła Organizatorzy X procesji konno-pieszej ku czci św. Floriana serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy i tych dużych i tych małych, jak również wszystkich chcących pokazać swoje rumaki na naszą procesję, która odbędzie się 4 maja 2012 roku. Zbiórka uczestników procesji na dziedzińcu klasztoru w Pogrzebieniu o godz Wyjście procesji o godz Po procesji poczęstunek dla wszystkich uczestników. Serdecznie zapraszamy. Za organizatorów sołtys Pogrzebienia Eugeniusz Kura Jeśli ktoś kiedyś zatęsknił za przepięknymi widokami Bieszczad, Kaszub, Mazur To niech porówna je z widokami na dolinę Odry ze wzgórz Pogrzebienia, Kobyli. Niech zatrzyma się w Kornowacu na szosie Racibórz Rybnik i spojrzy, niczym z wysokiego piętra budynku, na Pszów, Rydułtowy, które to miejscowości jakby wyrastały z niżej położonego Rzuchowa. Kilka lat temu, będąc już zakotwiczonym na stałe w Warszawie, zaprosiłem na kilkudniową wycieczkę trzech warszawiaków, mających o Górnym Śląsku nikłe pojęcie. Zwiedzaliśmy Syrenkę nieomal wszystkie miasteczka, osiedla i wioski w trójkącie miast Rybnik, Wodzisław, Racibórz. Moi warszawscy goście byli obyci jeśli idzie o turystyczne wojaże. Znali tereny od Zakopanego po Bałtyk i od Chełma Lubelskiego po tereny graniczące z Niem- Podczas konferencji klimatycznej w Durbanie, Polska reprezentowała Unię Europejską. Prezentowaliśmy stanowisko, którego nadrzędnym celem jest dalsze ograniczanie emisji CO 2. W Europie konferencję uznano za sukces. Wynikiem kolejnych spotkań ma być wypracowanie porozumienia mapy drogowej, której finalnym celem będzie globalne porozumienie w sprawie dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obowiązujący protokół z Kioto ma zastąpić nowe, bardziej restrykcyjne globalne porozumienie. Tymczasem najwięksi emitenci CO 2 zdaje się, za nic mają te ustalenia. Setki miliardów dolarów inwestuje się w źródła energii pierwotnej. Powstają nowe porty wyładunkowe, a także kopalnie i elektrownie węglowe. Wydaje się, że energetyka odnawialna, którą kosztem wielu miliardów euro promuje się w zachodniej Europie, przegrywa kolejną poważną bitwę. cami. Dane mi było przez los tylko 20 lat spędzić pośród swoich w rodzinnych stronach zjeżdżonych rowerem zaledwie 20 km od rodzinnego Rzuchowa. Dlatego byłem na równi z moimi gośćmi przemile zaskoczony nieodkrytymi w młodości widokami, choćby z Lysek na Pszów, Rydułtowy i głębiej aż po horyzont. A tu jeszcze z pszowskich pagórków widać w pogodne dni Czechy po prawej Górę św. Anny, a dalej, na południowy zachód pasmo odcinające ziemię od nieba to Sudety. Właśnie od opisu tego widoku, zaczyna się moja pierwsza książka z Fyrcokiem w tytule. W kolejnych książkach przekazywałem także wrażenia warszawiaków. Cała trójka wręcz ubolewała nad tym, że przeciętny Polak z centrum nigdy nie będzie w stanie zrozumieć Górnoślązaków bo tylko z pozycji niepełnych wyobrażeń o tym regionie. Wszak to nie tylko familoki z czer- Weto Polski uzasadnione! wonej cegły z chlywikami, szopkami, gołębnikami, hasiokiem i hajźlikiem, a pod ścianą z ławeczką dla emerytów wyeksploatowanych w kopalniach, przeżuwających przeżycia minionych lat. Prawda, że świat jest piękny. Moi warszawscy goście wojażowali w Egipcie, byli wcześniej w Turcji i Grecji. Wszędzie konfrontowali tamtejsze widoki z widokami na Dolinę Odry z szosy Pogrzebień Lubomia i z tego samego miejsca na Pszów, Rydułtowy i rozległy teren ścielący się u podnóża tych miasteczek upstrzony zagajnikami i krzakami. W Pszowie jakby z horyzontu wyrastają dwie wieże Bazyliki Mniejszej z cudownym obrazem Matki Boskiej Uśmiechniętej. Urzekały ich widoki na Sudety i Górę św. Anny. Żałowali, że południowo- -zachodni Górny Śląsk (także z umierającymi kopalniami wtopionymi w zieleń) nie jest należycie popularyzowany, choć na to zasługuje. Rudolf Paciok FELIETON Dlatego jak najbardziej zrozumiałym jest fakt, iż Polska stawia weto w sprawie dalszej redukcji emisji. Komisarz ds. ochrony środowiska mówi, iż Polska nie może blokować pozostałych 26 państw. Tylko że pozostałe kraje nie mają dużych zasobów paliw kopalnych. Przypominam też, że jako jeden z niewielu krajów UE jesteśmy wciąż niezależni energetycznie. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednak elastyczne. Minister Korolec zapowiedział, iż Polska poprze ideę dalszych redukcji emisji pod warunkiem, że porozumienie podpiszą najwięksi emitenci na świecie. Jaki sens ma redukcja emisji CO 2 o 30 procent do 2030 roku, jeśli pozostałe kraje, które odpowiadają za blisko 90 procent emisji będą nadal zwiększać wydobycie węgla? Można mieć nieodparte wrażenie, że Dania, chociaż chce mówić wspólnym głosem Europy, to patrzy na prezydencję przez pryzmat własnych interesów. Budowa paneli fotowoltaicznych i wiatraków to przecież domena firm z północy Europy. Polska musi zachęcać pozostałe państwa członkowskie do merytorycznej dyskusji na temat przyszłości energetyki na świecie. Elementem tej dyskusji powinna być rozmowa o nakładach inwestycyjnych w systematyczne zwiększanie sprawności kotłów węglowych. To w konsekwencji doprowadzi do znaczącej redukcji emisji CO 2. Niestety, niektórym członkom Unii Europejskiej to na pewno nie wystarczy. Dlatego uważam, że chociaż łączy nas wspólna Europa, a dzieli podejście do wykorzystywania zasobów bogactw naturalnych, to potrzebne jest porozumienie, które uwzględni stanowiska wszystkich państw, a nie To, co sprawdzi się w wietrznej Danii, niekoniecznie sprawdzi się w bogatej w paliwa kopalne Polsce. Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu Europejskiego

7 T W O JA G M I N A NR 3/ TOPIENIE MARZANNY Impreza odbyła się 23 marca w Bogunicach przy ul. Szkolnej na terenie przylegającym do wielofunkcyjnego budynku wiejskiego. Gości przywitała prezes Stowarzyszenia LYSKOR Helena Serafin oraz sołtys Bogunic Małgorzata Jureczko. Następnie pracownica LYSKOR-u podsumowała konkurs pn. Moja wieś dzięki PROW omawiając pokrótce nagrodzone prace. Wręczono także nagrody obecnym laureatom. Ponadto przekazano informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach LGD LYSKOR, po czym rozpoczęła się część związana z odtwarzaniem zwyczajów. Uczestnicy przeszli z przygotowaną przez mieszkańców Bogunic Marzanną do niedalekiej zatoki. Orszakowi towarzyszyła przez cały czas muzyka przygrywana na akordeonie. Moja wieś dzięki PROW Znamy już zwycięzców konkursu na opowiadanie pn. Moja wieś dzięki PROW opisujące zachodzące zmiany w sołectwach Gmin Lyski i Kornowac, dzięki środkom PROW na lata Prace w dwóch kategoriach wiekowych szkoła podstawowa (klasy IV VI) oraz gimnazjum przyjmowane były w biurze Stowarzyszenia LY- SKOR w terminie od 1 lutego do 2 marca 2012 r. W ramach pierwszej kategorii wiekowej wpłynęły 3 prace, natomiast w kategorii drugiej 8 prac. Nadesłane opowiadania oceniało jury w składzie: Helena Serafin prezes Stowarzyszenia, Bernadeta Gajda polonistka oraz Małgorzata Dorna kierownik biura. Zarząd SALOS Pogrzebień serdecznie zaprasza wszystkich miłośników swoich podopiecznych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie internetowym pod hasłem Na miejscu symbol zimy najpierw został spalony, a dopiero pozostałości zatopione. Niegdyś do tego zwyczaju dołączano kolejny goik, który także został zaprezentowany. Gdy utopiono symbol zimy, cały orszak wracał z gałęzią sosny lub świerku przybraną wstążkami, świecidełkami, papierowymi kwiatami. Tę gałąź zwaną goikiem nosiła dziewczyna ubrana jak królowa wiosna na biało, z wiankiem na głowie. W odtworzeniu tej tradycji pomogli również mieszkańcy Bogunic. Odtworzeniem ginących zwyczajów zainteresowali się przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Kultury z Katowic, którzy wzięli udział w tej uroczystości. Impreza zakończyła się śpiewem piosenek biesiadnych przy akordeonie podczas pieczenia kiełbasek przy ognisku. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 osób. Małgorzata Dorna WYNIKI KONKURSU: I kategoria: Artur Szałkowski (Kobyla) 10 pkt Robert Arendarski (Bogunice) 9 pkt Klaudia Węglorz (Bogunice) 8 pkt II kategoria: Julia Wawoczny (Sumina) 12 pkt Alicja Gawron (Żytna) 10,5 pkt Dominika Smołka (Sumina) 10 pkt Nagrody zostały rozdane podczas wydarzenia promocyjnego TOPIENIE MARZANNY, 23 marca 2012 r. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono słodkie upominki. Nagrody współfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Głosuj codziennie. SALOS POGRZEBIEŃ w konkursie Szkółki Piłkarskie NIVEA Szkółki Piłkarskie NIVEA organizowanym na zlecenie NIVEA Polska Sp. z o. o. skierowanym do szkół podstawowych i klubów sportowych o charakterze non-profit trenujących dzieci w wieku 7 13 lat w piłce nożnej. W trosce o aktywny rozwój najmłodszych NIVEA Polska pragnie zapewnić 100 szkołom/klubom dostęp do profesjonalnego programu treningowego Akademii Ajax Amsterdam dla dzieci, sprzęt sportowy oraz szkolenie dla trenerów. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy! WYNIKI NADESŁANYCH OFERT NA PRZEPROWADZE- NIE WARSZTATÓW KULINARNYCH W ramach ogłoszonego naboru ofert na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych do Stowarzyszenia LYSKOR wpłynęło 7 pomysłów nadesłanych przez różne organizacje z terenu działania LGD. Opisy potrawy lokalnej, która będzie przedmiotem warsztatów oraz opis pomysłu na ich przeprowadzenie oceniało jury w składzie: Urszula Wiśniewska przewodnicząca Konkurs polega na internetowym głosowaniu oraz promowaniu (na portalach społecznościach facebook, nasza klasa, itp.) do głosowania wśród lokalnej społeczności. Od liczby oddanych głosów zależy pozycja SALOS POGRZEBIEŃ w rankingu, a tym samym wygrana! Im więcej oddanych codziennie głosów tym większa szansa na wygraną. Włączcie w niniejszą akcję sąsiadów, kolegów, znajomych z dawnych lat i wszystkich tych, którzy chcą wspomóc akcję promocyjną naszego zespołu. oraz Daniela Widota i Teresa Niedziela. Oferty zostały ocenione następująco: przygotowanie oferty, opis zaplecza, opis potrawy, promocja, za które można było zdobyć 0 6 punktów za każde kryterium. Wyniki przedstawiono według kolejności przyznanych punktów: Kobiety Aktywne z Nowej Wsi, KGW Pstrążna, KGW Kobyla, KGW Pogrzebień i KGW Bogunice, KGW Rzuchów. Wyróżnionych 6 organizacji otrzyma możliwość przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla mieszkańców. Stowarzyszenie LYSKOR zapewnia zakup artykułów spożywczych do wysokości 200,00 zł oraz upominek dla organizacji w postaci drobnego sprzętu AGD. Mirosława Woźnica Nie zwlekajcie, zarejestrujcie się jeszcze dziś, a SALOS POGRZEBIEŃ otrzyma wyjątkową szansę na wygranie atrakcyjnych nagród! Roman Widenka Głosuj na Głosowanie trwa do 17 czerwca 2012 r. WAŻNE ADRESY I TELEFONY URZĄD GMINY KORNOWAC ul. Raciborska 48, Kornowac tel , , fax Godziny urzędowania: Poniedziałek od 8.00 do Wtorek piątek od 7.15 do OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORNOWACU Kierownik Katarzyna Buczek ul. Raciborska 48, Kornowac tel wew. 116, czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy SOŁTYSI Kobyla Jan Bernacki tel Kornowac Regina Niestrój tel Łańce Norbert Pientka tel Pogrzebień Eugeniusz Kura tel Rzuchów Franciszek Szkatuła tel OŚWIATA Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli Dyrektor Joanna Kolarczyk Szkoła Podstawowa w Kobyli ul. Główna 69, tel Przedszkole Publiczne w Kobyli ul. Willowa 25, tel Przedszkole Publiczne w Łańcach ul. Szkolna 23, tel Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu Dyrektor Joanna Krasek Szkoła Podstawowa w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 25, tel Przedszkole Publiczne w Pogrzebieniu ul. Lubomska 1, tel Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie Dyrektor Wanda Knura ul. Karola Miarki 8, tel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu Dyrektor Jan Bugdol ul. Starowiejska 66, tel KULTURA Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli Dyrektor Wiesława Bochynek ul. Główna 78, tel czynne od poniedziałku do piątku Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Łańcach Świetlicowa Daniela Widota ul. Strażacka 2, tel czynne od poniedziałku do piątku Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu Świetlicowa Bożena Stokłosa ul. Starowiejska 64, tel czynne: poniedziałek, czwartek, piątek od do wtorek środa od do Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Pogrzebieniu Świetlicowa Aleksandra Pytlik i Edyta Mańka ul. Grabowa 4, tel czynne: poniedziałek od do wtorek od do środa od do czwartek od do piątek od do Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Rzuchowie Świetlicowa Małgorzata Drzeniek ul. Karola Miarki 8B, tel czynne: poniedziałek od do wtorek, środa, czwartek od do piątek od do Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli Dyrektor Mirosława Granieczny ul. Główna 78, tel czynne: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od do czwartek od 7.30 do 13.30

8 8 NR 3/2012 T W O JA G M I N A WAŻNE ADRESY I TELEFONY Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogrzebieniu ul. Grabowa 3, tel czynne: poniedziałek, środa, piątek od do wtorek, czwartek od 9.30 do WIEŚCI Z GIMNAZJUM. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OSP Kobyla prezes Wilhelm Walenko tel OSP Łańce prezes Mirosław Świdergoł tel OSP Pogrzebień prezes Dariusz Kuśmierz tel OSP Rzuchów prezes Jacek Kuźmiński tel GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Przewodniczący Felicja Duda Punktu Konsultacyjny: ul. Starowiejska 64, Kornowac tel czynne w każdą środę od do PARAFIE Rzymsko-Katolicka Parafia św. Mikołaja w Pstrążnej Proboszcz ks. Krzysztof Spyra tel Rzymsko-Katolicka Parafia św. Bartłomieja w Pogrzebieniu Proboszcz ks. Robert Wróblewski tel Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Serca Maryi w Kobyli Proboszcz ks. Edward Lisowski tel OPIEKA MEDYCZNA Ośrodek Zdrowia NZOZ KRISMED ul. Zacisze 27, Kornowac tel Ośrodek Zdrowia NZOZ SERVIMED ul. Główna 78, Kobyla tel Punkt Apteczny ul. Raciborska 14, Kornowac tel BANKOMAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORZYCACH ul. Pamiątki 76, Pogrzebień PODMIOTY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10, Racibórz tel Naprzód Sp. z o.o. w Rydułtowach ul. Raciborska 114 b, Rydułtowy tel Remondis Sp. z o.o. ul. Chrobrego 41, Kędzierzyn-Koźle tel Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA ul. Wileńska 3, Racibórz tel Strach i Synowie Sp. z o.o. ul. Bór 137, Częstochowa tel PODMIOTY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWO- WYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. tel Remondis Sp. z o.o. tel Eco-Gryt Adam Szweda tel lub Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA tel Zenon Palica tel Gajda Łukasz tel Michał Szymura tel ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH Koło Łowieckie BORKI Marian Hajzyk tel Mieczysław Wojtaczka tel Koło Łowieckie LIS Marian Kolorz tel Koło Łowieckie ODRA Zdzisław Pawlica tel LEPSZA BYŁA TYLKO DRUŻYNA Z BIEŃKOWIC 1 marca ośmioosobowa drużyna chłopców z naszego gimnazjum w składzie: Kamil Knura, Wojtek Franica, Dawid Kocjan, Łukasz Wyżgoł, Mateusz Broża, Mariusz Czogała, Daniel Komorek, Paweł Gembalczyk wzięła udział w Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców w Bieńkowicach. W zawodach startowały 4 drużyny: Bieńkowice, Kornowac, Pietrowice Wielkie, Nędza. Nasi rozegrali 3 mecze, uzyskując wyniki: Kornowac Bieńkowice 0:2, Kornowac Pietrowice Wielkie 2:1, Kornowac Nędza 2:0. Chłopcom należą się wielkie brawa, gdyż ostatecznie zajęli II miejsce. I miejsce przypadło w udziale gospodarzom spotkania Bieńkowicom, III miejsce miały Pietrowice Wielkie, IV Nędza. W TROSCE O ZDROWIE W marcu na terenie naszego gimnazjum młodzież z poszczególnych klas wzięła udział w dwugodzinnych zajęciach warsztatowych na temat przeciwdziałania narkomanii. Uczniowie zostali zapoznani nie tylko z podstawowymi pojęciami związanymi z uzależnieniem, rodzajami narkotyków i wszelkimi środkami odurzającymi, ale przede wszystkim uświadomiono im zagrożenia dla zdrowia każdego człowieka, jakie te substancje mogą wywołać. Cykl zajęć prowadziła doświadczona pedagog i terapeuta Sylwia Szarowska. Całość sfinansowana została ze środków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Kornowacu. Te same zajęcia odbyły się 22 marca również dla nauczycieli, a 3 kwietnia dla rodziców uczniów gimnazjum. ZWIEDZILI PRZYSZŁĄ SZKOŁĘ W marcu do naszej placówki zawitali uczniowie okolicznych podstawówek. Zwiedzali szkołę, w której od września będą się uczyć. Szóstoklasiści mieli okazję dowiedzieć się więcej o gimnazjum i nauczycielach, mogli też poznać uczniów, którzy opowiadali im o zasadach przyjmowania do szkoły oraz panującej tu atmosferze. GIMNAZJUM GOSPODARZEM KONKURSU BIBLIJNEGO 8 marca w naszej szkole odbył się rejonowy etap XI Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dyrektor Gimnazjum w Kornowacu Jan Bugdol. W konkursie udział wzięło 49 uczniów z gimnazjów rejonu rybnickiego, w tym trzech uczniów z naszej szkoły: Daniel Cieśla, Mariusz Kajstra i Daniel Soboń. Pozostali uczniowie wraz z opiekunami, przygotowali na ten dzień program artystyczny. Wśród zaproszonych gości obecni byli: dziekan dekanatu pogrzebieńskiego ks. Marek Kirszniok, wójt gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, rejonowy doradca metodyczny nauczania religii Katarzyna Sacharczuk, proboszcz parafii w Pogrzebieniu ks. Robert Wróblewski. Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Szczególne podziękowania kierujemy do Moniki i Andrzeja Kijonków, Beaty Soboń, Ewy Gembalczyk i Renaty Bugdol za pomoc w przygotowaniach i w realizacji konkursu. E TWINNING JEST DLA NAS! Od 9 do 11 marca nauczycielka języka angielskiego Iwona Knura była jedną z sześciu reprezentantek Polski w Akwizgranie (Aachen) w Niemczech na spotkaniu nauczycieli zamierzających z uczniami wziąć udział w programie etwinning. W spotkaniu uczestniczyło 80 nauczycieli z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga i Polski. Rezultatem spotkania jest pozyskanie przez nasze gimnazjum partnerów do projektów na ten rok szkolny i w przyszłości. Pierwszym projektem, już zarejestrowanym przez Agencję etwinningu, jest założony przez naszą szkołę wspólnie ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Francji projekt Appearance and reality ( Wygląd a rzeczywistość ). Zaplanowano jeszcze dwa inne projekty na ten rok szkolny ze szkołą z Francji i z Niemiec, a na przyszły rok ze szkołą z Holandii. POTRAFIĄ GRAĆ W SZACHY 13 marca zwycięzcy szkolnych rozgrywek szachowych pojechali na powiatowo- -rejonowy turniej szachowy, który odbył się w MOS Sokół w Raciborzu. W turnieju startowało trzech naszych gimnazjalistów: Paweł Kijonka, Adam Wrobel i Hanna Mrozek. Drużynowo chłopcy zajęli III miejsce, a Hania III miejsce indywidualnie. Ich osiągnięcia cieszą nas tym bardziej, że są to uczniowie klas drugich i mamy nadzieję, że za rok znowu nas nie zawiodą. MAJĄ GŁOWY NIE OD PARADY 22 marca w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu odbył się Turniej Mądrych Głów. Impreza adresowana była do gimnazjalistów powiatu raciborskiego. Reprezentowały nas uczennice Sabina Granieczny i Daria Kornas. Uczestnicy mieli do rozwiązania zestaw 28 pytań z zakresu przedmiotów ścisłych: geografii, fizyki, chemii, matematyki i biologii. Odpowiadali na nie w dwuosobowych drużynach. Później uczniowie trzech najlepszych zespołów rywalizowali między sobą o pierwsze, drugie i trzecie miejsce indywidualnie. Nasze dziewczyny były rewelacyjne, bo drużynowo nie miały sobie równych i wywalczyły pierwsze miejsce, indywidualnie też nie było źle, gdyż Sabina była druga, Daria czwarta. PRZEGRALI U SIEBIE 23 marca na sali gimnastycznej kornowackiego gimnazjum odbył się finał rejonowych rozgrywek szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców. Do rywalizacji między sobą stanęły cztery drużyny: Piece, Racibórz, Kornowac i Leszczyny. Po pierwszych meczach odpadły Leszczyny i ostatecznie w finale zmierzyli się nasi z mocną w obronie drużyną z Piec. Ci drudzy okazali się lepsi i to oni wywalczyli sobie tytuł mistrza i pierwsze miejsce. My musieliśmy się zadowolić drugim miejscem, a Racibórz trzecim. Z NIMI BEZPIECZNIE Potrafią udzielić pierwszej pomocy i znają przepisy ruchu drogowego to właśnie można powiedzieć o trzech naszych gimnazjalistach, którzy 28 marca startowali w Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, jaki odbył się w Raciborzu. Całość składała się z trzech części: testu sprawdzającego wiedzę o ruchu drogowym, udzielanie pierwszej pomocy oraz części praktycznej jazdy na rowerze górskim. Nasza drużyna w składzie Michał Kapuścik, Daniel Komorek i Dawid Kuśmierz po teście z części teoretycznej zajmowali odpowiednio: pierwsze, trzecie i piąte miejsce. Z udzielania pierwszej pomocy uzyskali 7 z 10 możliwych do zdobycia punktów. Najtrudniejsza i najbardziej emocjonująca okazała się część praktyczna, która polegała na bezbłędnym przejechaniu na rowerze toru przeszkód. Za każde pominięcie, potrącenie lub najechanie na przeszkodę uzyskiwało się punkty karne w skali od 1 do 15. To one ostatecznie zdecydowały o zwycięstwie poszczególnych drużyn. Po końcowym zsumowaniu punktów nasza drużyna była czwarta na siedem startujących w turnieju. BYLI NA TARGACH EDUKACYJNYCH 26 marca trzecioklasiści brali udział w odbywających się na Zamku Piastowskim w Raciborzu Targach Edukacyjnych. Tam mieli okazję dowiedzieć się więcej o kryteriach naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dostali również przydatne informatory poszczególnych placówek szkolnych z terenu powiatu raciborskiego. WIDZIELIŚMY LONDYN Od 27 marca do 1 kwietnia jedenastu uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu brało udział wraz z opiekunami (Iwoną Knurą i Katarzyną Szyrą) w wycieczce do Londynu. Wycieczkę zorganizowało biuro podróży Atlas Tours z Żor. Uczestniczyliśmy w niej wraz z gimnazjalistami z Piekar Śląskich. Do Londynu udaliśmy się autokarem. Kanał La Manche przepłynęliśmy promem z Calais do Dover. O świcie 28 marca powitały nas białe klify wyspy. W Londynie rozpoczęliśmy zwiedzanie od pięknego wiosną parku Greenwich. W ciągu kilku dni wycieczki zobaczyliśmy: City, Tower, Katedrę Świętego Pawła, budynki Parlamentu i Big Bena, miejsce przebywania premiera na Downing Street, Pałac Buckingham i paradę do zmiany warty, Plac Trafalgar, China Town, Oxford Street i wiele innych miejsc. Weszliśmy też do słynnych muzeów: National Gallery, Muzeum Historii Naturalnej, Science Museum oraz Fitzwilliam Museum. Największe wrażenie wywarło na nas Muzeum Madame Tussauds muzeum figur woskowych z różnymi dodatkowymi atrakcjami. Wycieczka obejmowała też wyjazd do Cambridge, gdzie zobaczyliśmy budynki słynnych uczelni. Dokładniej zwiedziliśmy King s College dziedziniec, park i kaplicę. W Cambridge obserwowaliśmy wioślarzy, spacerowaliśmy po urokliwych uliczkach i rynku. Weszliśmy też do okrągłego anglikańskiego kościółka Holy Sepulchre Church. Dużą atrakcją wycieczki był też przejazd London Eye w ciągu 40 minut mogliśmy podziwiać Londyn w najwyższym miejscu z wysokości 135 metrów. Podobało się nam też w Science Museum w dziale, gdzie można było samodzielnie dotykać eksponaty i przeprowadzać różne doświadczenia. Wielu zapamiętało też wizytę w ogromnym sklepie z zabawkami Hamleys. Redakcja gazetki szkolnej GACUŚ

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS PIOSENKI OPOWIEDZ MI MOJA OJCZYZNO w ramach V edycji przedsięwzięcia Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości REGULAMIN KONKURSU

KONKURS PIOSENKI OPOWIEDZ MI MOJA OJCZYZNO w ramach V edycji przedsięwzięcia Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości REGULAMIN KONKURSU KONKURS PIOSENKI OPOWIEDZ MI MOJA OJCZYZNO w ramach V edycji przedsięwzięcia Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r.

SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r. SIERADZ, DN. 14 MAJA 2011 r. IV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY PRYZMAT 2011 pod hasłem Tajemnice ludzkiego ciała Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI ze szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Wielkich Oczach REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r.

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r. III KONKURS ZAWODOZNAWCZY Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Puław oraz powiatu puławskiego REALIZOWANY W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2009/2010 HASŁO PRZEWODNIE: TWÓRCZY NAUCZYCIEL TWÓRCZE OGNISKO opracowany na podstawie: 1. statutu placówki; 2. zaleceń władz oświatowych; 3. zaleceń władz samorządowych; 4. założeń

Bardziej szczegółowo

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU XVI Regionalny Przegląd Programów Artystycznych A to Polska właśnie Organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego 24-27.11.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY

XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY XIV MIĘDZYSZKOLNY ŚWIĄTECZNY KONKURS GWIAZDKOWY Choinko, piękna jak las REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. 2.

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 7 w Elblągu. serdecznie zaprasza

Gimnazjum Nr 7 w Elblągu. serdecznie zaprasza Elbląg, dnia 25. 04. 2014 r. Gimnazjum Nr 7 w Elblągu serdecznie zaprasza uczniów klas VI Szkół Podstawowych z rejonu naszej placówki tj. SP nr 4, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 16, SP nr 21, SP nr 23 Miasta

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheta - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - jasełka - udział

Bardziej szczegółowo

1

1 0 1 2 3 4 5 KLASA I II III IV V VI WARTOŚĆ rodzina kultura osobista patriotyzm lokalny nauka i rozwój uzdolnień uczciwość przyjaźń 6 7 8 Uczeń czuje więzi emocjonalne z rodziną i uczestniczy w jej życiu.

Bardziej szczegółowo

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A Z W I Ą Z E K O F I C E R Ó W R E Z E R W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie KRS: 0000453353; NIP: 531

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. OMNIBUS XVI edycja

REGULAMIN KONKURSU. OMNIBUS XVI edycja z Oddziałami Integracyjnym REGULAMIN KONKURSU OMNIBUS XVI edycja Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu organizuje konkurs adresowany do uczniów klas I III szkół podstawowych powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018

OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018 OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH I PRZEGLĄDACH W ROKU KULTURALNO OŚWIATOWYM 2017/2018 Konkursy i Przeglądy organizowane przez OCK adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO KONKURSÓW GMINNYCH:

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO KONKURSÓW GMINNYCH: Y WEWNĄTRZSZKOLNE I ELIMINACJE DO ÓW GMINNYCH: 1. CAŁOROCZNY O TYTUŁ NAJLEPSZEJ KLASY od września 2016 do czerwca 2017 2. CAŁOROCZNY ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI od września 2016 do maja 2017 3.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana

REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana REGULAMIN VII Podlaskiego Konkursu Recytatorsko - Plastycznego,,Twórczość Tadeusza Śliwiaka słowem i pędzlem malowana 1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli oraz szkół z terenu powiatu białostockiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Miesiąc PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Życie wewnętrzne grupy klas 1 3 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2. Pasowanie

Bardziej szczegółowo

DNI KARPIA REGULAMIN. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy. dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. edycja XVI

DNI KARPIA REGULAMIN. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy. dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. edycja XVI DNI KARPIA REGULAMIN Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych edycja XVI 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Imię i nazwisko kierownika Koncepcja edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Elżbieta Grasz, Aneta Gąsiorek Nazwa Uczestnicy Adresaci

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy. Koordynatorami tego projektu były: p. Anna Chrzanowska, p. Małgorzata Janusz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Moja mała ojczyzna

Regulamin konkursu Moja mała ojczyzna Regulamin konkursu Moja mała ojczyzna Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Gimnazjalno Szkolno - Przedszkolny w Pawłowiczkach. 2. Konkurs jest ujęty w projekcie Nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000864

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ ŚLĄSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

TYDZIEŃ ŚLĄSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU TYDZIEŃ ŚLĄSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU Od tego co bliskie, do tego co dalekie. Śląsk, a w nim Zabrze są bogate w historię, zabytki, krajobraz przemysłowy, tradycje i zwyczajei, miejsca użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

XV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI MOJA MAŁA OJCZYZNA POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY ZAMOJSKIEGO WÓJTA GMINY NIELISZ REGULAMIN

XV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI MOJA MAŁA OJCZYZNA POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY ZAMOJSKIEGO WÓJTA GMINY NIELISZ REGULAMIN XV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI MOJA MAŁA OJCZYZNA POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY ZAMOJSKIEGO WÓJTA GMINY NIELISZ REGULAMIN 1. ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół w Nieliszu. 2. CELE KONKURSU : prezentacja

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TALENTÓW

PRZEDSZKOLE TALENTÓW DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH ZADAŃ KONKURSOWYCH PRZEDSZKOLE TALENTÓW Sprawozdanie z wykonania zadań konkursu Informujemy, że nasze przedszkole w okresie od 29.09.2016r. do 30.03.2017r. wykonywało zadania

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018,

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO MŁODYCH Dekalog dziesięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Działania w naszej szkole: Konkursy: Drzewa naszych lasów - konkurs

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie. Ochrona środowiska, każdemu sercu bliska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie. Ochrona środowiska, każdemu sercu bliska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie Ochrona środowiska, każdemu sercu bliska W maju 2012 roku szkoła rozpoczęła realizację Programu Edukacji Ekologicznej Ochrona środowiska, każdemu

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO MÓJ BESTSELLER DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO MÓJ BESTSELLER DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach ul. Opolska 59 42-600 Tarnowskie Góry; Sieć Bibliotekarzy Szkół Tarnogórskich REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawuje PROF. DR HAB. JERZY BUZEK POSEŁ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawuje PROF. DR HAB. JERZY BUZEK POSEŁ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ Patronat nad konkursem sprawuje PROF. DR HAB. JERZY BUZEK POSEŁ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE MIROSŁAW MAZUR Honorowy patronat

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna nasza Polska cała. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie

REGULAMIN KONKURSU Piękna nasza Polska cała. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie REGULAMIN KONKURSU Piękna nasza Polska cała Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie Cele konkursu Pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU 1 Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesnej działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego Edukacja ekologiczna. Na

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO.

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem POKÓJ i DOBRO Organizator: Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny ul. Lubelska 32 21-100 Lubartów alwernia.lubartow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna

Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna Innowacja Kujawy - moja Mała Ojczyzna W roku szkolnym 2016/2017 opracowano innowację Kujawy - moja Mała Ojczyzna. Autorami jej są nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrem: p. Aneta Nuckowska, p. Aneta Bandyszewska

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI doświadczenia MIASTA RACIBÓRZ Warszawa 05.02.2014 Racibórz 52. tys. miasto powiatowe w województwie śląskim Historyczna stolica Górnego Śląska Powódź 1997 budowa zbiornika Racibórz

Bardziej szczegółowo

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew Informacje ogólne Kto wydaje zezwolenie Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi Organizatorzy: Dariusz Biernacki baryton Społecznik milanowski Truskawkowe Przedszkole Ul. Warszawska 52 05-822 Milanówek Tel. 22 724 60 77 www.truskawkoweprzedszkole.pl Przedszkole nr 1 w Milanówku ul.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo