Radny p.ryszard Hnydyszyn zawnioskował, aby w pkt 2 b porządku obrad dopuścić do udziału w dyskusji prezesów i naczelników OSP z terenu gminy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radny p.ryszard Hnydyszyn zawnioskował, aby w pkt 2 b porządku obrad dopuścić do udziału w dyskusji prezesów i naczelników OSP z terenu gminy."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/12 z XXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk odbytej dnia r. w godz w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk Sesję Rady Miejskiej Gminy Mirsk otworzył przewodniczący p.piotr Konsur, który stwierdził, że w obradach uczestniczy 12-stu radnych (brak radnych: p.antoniego Alchimowicza, p.stanisława Babika i p.macieja Domina), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały (lista radnych obecnych na sesji stanowi załącznik do protokołu znajdującego się w biurze Rady). Następnie przewodniczący przywitał Radnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk, Radnych Powiatu Lwóweckiego p.iwonę Wasilewską i p.zenona Zatchieja, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej p.arkadiusza Motylskiego, Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego p.mariusza Mroza, Prezesa Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej p.adama Paździora, Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk p.andrzeja Jasińskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk p.jana Zaliwskiego, Prezesów i Naczelników OSP z terenu gminy Mirsk, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku p.elżbietę Okulowką, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Giebułtowie p.jolantę Skrocką, sołtysów oraz mieszkańców przybyłych na sesję (listy gości i sołtysów obecnych na sesji stanowią załącznik do protokołu znajdującego się w biurze Rady). W dalszym toku obrad przewodniczący zaproponował następujący porządek sesji: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia r. 2. Analiza funkcjonowania oraz kierunki rozwoju OSP w Gminie Mirsk a) wystąpienia zaproszonych gości, b) dyskusja i podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Informacja burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mirsk w roku szkolnym 2011/ Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk, b) zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok, c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok, e) określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok, f) obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego, g) podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze, h) określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, i) przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa, j) wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa, k) zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia, l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Informacja burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie. 7. Sprawy różne. 8. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącego Rady. Burmistrz p.andrzej Jasiński zawnioskował, aby do porządku obrad, w pkt 4 wprowadzić następujące projekty uchwał: 1) W pdpkt ł projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady. Uchwała dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej od spółki KAD w zamian za zobowiązania wynikające z aktu notarialnego.

2 2) W pdpkt m projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/12 z dnia r. Uchwała dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Zmianie ulega brzmienie 3 uchwały, w którym należy wskazać moc obowiązywania uchwały. Wnioski burmistrza Rada przyjęła 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Radny p.vangel Kiricov zaapelował do radnych, aby w związku z jutrzejszym świętem, ograniczyli swoje wystąpienia w pkt 6 i 7 porządku obrad. Sprawy, które chcieliby poruszyć na sesji, mogą omówić na spotkaniu z burmistrzem w dniu 9 listopada br. Radny p.ryszard Hnydyszyn zawnioskował, aby w pkt 2 b porządku obrad dopuścić do udziału w dyskusji prezesów i naczelników OSP z terenu gminy. Przewodniczący p.piotr Konsur odpowiedział, że porządek obrad został tak ułożony, by zaproszeni goście mieli możliwość wypowiedzenia się. Radny p.bogusław Nowicki zapytał, dlaczego dzisiejsza sesji została zaplanowana w przeddzień Święta Zmarłych, a nie np. na poniedziałek. Dodał, że dla wielu radnych, sołtysów i gości termin np. poniedziałkowy byłby dogodniejszy. Przewodniczący p.piotr Konsur odpowiedział, że stało się to z różnych przyczyn. Obiecał, że przy planowaniu kolejnych sesji weźmie pod uwagę sugestie radnego. Porządek obrad wraz ze zmianami Rada przyjęła 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia r. Protokół z sesji z dnia r. Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 12 głosami za. (przybył radny p.maciej Domin) Ad. 2. Analiza funkcjonowania oraz kierunki rozwoju OSP w Gminie Mirsk a) wystąpienia zaproszonych gości Naczelnik p.mariusz Mróz podczas multimedialnej prezentacji przedstawił podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP. Poinformował, że na terenie gminy powołanych jest 11 jednostek OSP. Najczęściej, do działań ratowniczo-gaśniczych, wyjeżdża jednostka OSP z Mirska, gdyż jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Aktywnymi jednostkami są również OSP Krobica-Orłowice, Rębiszów i Kamień. Jednostki OSP uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zajmują się dowozem wody w czasie suszy oraz wyjeżdżają do padłej zwierzyny. Jednostka może wziąć udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jeśli: w ramach danego stowarzyszenia zostanie powołana jednostka operacyjno-techniczna, należą do niej strażacy, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie, badania lekarskie i są ubezpieczeni. Na terenie powiatu cztery jednostki zostały włączone do KSRG. Wśród kierunków rozwoju OSP naczelnik p.mróz wymienił: ustalenie sieci jednostek wiodących, utrzymanie czynnika ludzkiego, doposażenie jednostek w ochrony osobiste, szkolenie bhp, badania lekarskie, włączenie OSP Rębiszów do KSRG i ratownictwo specjalistyczne. Radny p.maciej Domin zapytał, czy centralizowanie specjalistycznego świadczenia, przy dość niskim czynniku ludzkim, jest właściwe. Co w przypadku, jeżeli do KRSG będzie włączona tylko jedna jednostka, a wystąpią dwa zdarzenia. 2

3 Naczelnik p.mariusz Mróz odpowiedział, że jeżeli OSP Rębiszów zostanie włączona do KRSG, to część ratownictwa będzie można przenieść do innej jednostki. Chodzi o to, by obywatel miał równy dostęp do każdego ratownictwa. Burmistrz p.andrzej Jasiński zauważył, że sporo mówi się o promowaniu ratownictwa specjalistycznego i dużej ilości sprzętu, ale obawia się, że gminy nie będzie stać na jego utrzymanie. Zapytał komendanta, czy nie obawia się, że gminy będą się wycofywały. Jednostki są zobowiązane uczestniczyć w akcjach, nawet na terenie innych powiatów, a koszty leżą po stronie samorządów. Zapytał, dlaczego żadna jednostka na terenie gminy Lwówek Śl. nie została włączona do KRSG i czy ma to związek z funkcjonowaniem PSP. Komendant p.arkadiusz Motylski przyznał, że Lwówek Śl. nie ma jednostki włączonej do KSRG, ale to nie oznacza, że jednostki tam funkcjonujące nie są wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Są tam jednostki bardzo mobilne i dyspozycyjne. Zapewnił, że wyjazdów do zdarzeń między powiatami nie ma dużo. Nie jest powiedziane, że w przyszłości, nie będą zwiększane dotacje na utrzymanie specjalistycznego sprzętu. Komenda Wojewódzka, Komenda Główna i Zarząd Główny OSP doskonale zdają sobie sprawę z kosztów ponoszonych przez samorządy. Zwrócił uwagę, że OSP, to jedyna mobilna siła, która jest w stanie, w ciągu kilku minut, podjąć odpowiednie działania. Każdy pieniądz, który gmina wydaje na sprzęt i szkolenie strażaków, to inwestowanie w bezpieczeństwo. Podziękował władzom gminy za środki, które przeznaczają na ten cel z budżetu. Burmistrz p.andrzej Jasiński oznajmił, że samorządy są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Docenia chęci i ambicje strażaków, ale im bardziej urządzenia są rozbudowane i specjalistyczne, tym koszty przeglądów i atesty droższe. Zaapelował do władz PSP, aby oprócz sprzętu wspomogli samorządy w utrzymaniu OSP i sygnalizowali problem decydentom. Komendant p.arkadiusz Motylski zapewnił, że te sygnały są przekazywane. Powiedział, że włączenie OSP Rębiszów do KSRG zwiększy napływ środków zewnętrznych i pozwoli na utrzymanie sprzętu. b) dyskusja i podjęcie ewentualnych wniosków Radny p.ryszard Hnydyszyn powiedział o potrzebie remontu remiz OSP w Gierczynie i Brzezińcu oraz dokończeniu budowy remizy w Giebułtowie. Zauważył, że gro środków przeznaczonych na OSP idzie na paliwo i ma to związek z dowozem wody. Następnie zawnioskował, aby co roku z budżetu gminy przeznaczać środki w wysokości do zł na wymianę jednego auta - żuka dla OSP. Podziękował za współpracę komendantowi PSP, funkcjonariuszom i dowódcom zmian z którymi spotyka się na zdarzeniach. Radny p.bogusław Nowicki powiedział, że problematyka OSP pojawiała się przy okazji zmian w budżecie. Komisja Rewizyjna i Komisja Rozwoju miały okazję obejrzeć stan techniczny i wyposażenie poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy. Wizyty te stały się inspiracją do organizacji dzisiejszej sesji. Jest więc możliwość spotkania się i wysłuchania problemów strażaków. Podziękował naczelnikowi p.mrozowi za krótkie przedstawienie punktów, wokół których toczy się dyskusja i zaproponował, aby konkluzją dyskusji stały się wnioski dotyczące kierunków rozwoju OSP. Nawiązując do wypowiedzi zaproszonych gości powiedział, że zastanawia się, czy jest sens doposażać w samochody te jednostki, w których brakuje ochotników-strażaków, bo za chwilę może się okazać, że gminy nie będzie stać na utrzymanie wszystkich jedenastek. Zdaniem radnego, wszystkie jednostki są potrzebne, ale rozwiązaniem byłoby ustalenie jednostek wiodących. Zaznaczył, że strażacy, to jedyna grupa ludzi, która na sygnał, w momencie potrzeby, niesie pomoc. Podziękował strażakom za udział w sesji i zachęcił do udziału w dyskusji. Burmistrz p.andrzej Jasiński przedstawił wydatki gminy na działalność OSP w latach (2008 r zł., 2009 r zł, 2010 r zł, 2011 r zł, 2012 r zł). Poinformował, 3

4 że remiza OSP Giebułtów zostanie dokończona w 2013 roku w ramach tzw. wydatków niewygasających. Z budżetu przeznaczane są środki na szkolenia i badania lekarskie strażaków uczestniczących w akcjach. OSP dysponuje 15 samochodami, w tym jedną przyczepą ciężarową. Najbogatsze w pojazdy są jednostki z Mirska, Rębiszowa i Kwieciszowic. Aktywnymi są jednostki z Giebułtowa, Krobicy, Mirska i Rębiszowa, gdyż są wyposażone w nowsze pojazdy. Prezes p.adam Paździor przyznał, że koszty rzeczywiście są duże, ale wszystkie jednostki, na miarę możliwości, należy doposażyć. Zawnioskował, aby przeprowadzić remont sieci hydrantowej oraz wybudować nową sieć na terenie Mirska, zaplanować budowę punktów czerpania wody oraz zbiorników p.poż w każdym sołectwie, powrócić do tematu strażnic remizy i możliwie szybko zaplanować rozbudowę remizy w Mirsku. Naczelnik p.łukasz Hryciew poinformował, że OSP Rębiszów od 1,5 roku aspiruje o włączenie do KSRG. Jeżeli chodzi o sprzęt i wyszkolenie ludzi, to jednostka jest na wysokim poziomie. Problem, z którym się borykają ma związek z wymianą średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz GBA, który po każdym wyjeździe wymaga naprawy. Od kilkunastu lat nie pobierają diet, a środki gromadzą na koncie przeznaczając na funkcjonowanie jednostki. Wiele działań blokuje fakt, iż jednostka nie jest włączona do KSRG. Z zamiarem utworzenia ratownictwa napowierzchniowego pozyskali łódź z KW ze Szczecina. Brakuje im tylko silnika. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego. Obecnie oczekują na decyzję z KP PSP o oddaniu do użytku zbiornika p.poż. w Rębiszowie o pojemności litrów. Kończąc wypowiedź podziękował sołtysowi, radnym i tym, którzy pomogli przy jego budowie. Radny p.zbigniew Puchalski zapytał, czy w ramach szkolenia, za zgodą burmistrza, PSP mogłaby w połowie przyszłego roku, sprawdzić swoim specjalistycznym sprzętem, jak działają hydranty na terenie Mirska. Wyjaśnił, że dzięki tej pomocy, gmina uniknęłaby dodatkowych kosztów. Kolejnym elementem jest oznakowanie hydrantów, które zdaniem radnego, powinny być widoczne. Komendant p.arkadiusz Motylski odpowiedział, że właściciel wodociągu odpowiada za stan techniczny hydrantów. Właściciel, we własnym zakresie musi oznakować hydranty, konserwować je i znać ich parametry techniczne. Informacje o sprawności hydrantów, wydajności i ciśnieniu PSP bierze z ZGKiM. Nie widzi przeszkód, aby po jednej z akcji, przetestować hydranty. Radny p.ryszard Hnydyszyn powiedział, że hydranty są oznakowane, ale może za słabo. Wyraził nadzieję, że po wymianie rurociągu od strony Krobicy, ciśnienie wody wzrośnie. Stwierdził, że mimo to, w czasie pożaru, trzeba będzie pobierać wodę z rzeki. Burmistrz p.andrzej Jasiński oznajmił, że OSP i ZGKiM wiedzą, z których hydrantów mogą korzystać, a które są zużyte. Należałoby zabezpieczyć środki na ich naprawę, a konieczność wymiany uwzględnić ewentualnie w cenie wody. Zwrócił uwagę, że nawet po wymianie hydrantów, na niektórych odcinkach nie będzie odpowiedniego ciśnienia ze względu na zużycie sieci. Wyraził przekonanie, że dzięki budowie nowej magistrali przesyłowej, ilość dostępnej wody się zwiększy. Prezes p.jan Stąpor powiedział o potrzebie remontu lub budowy remizy OSP w Kamieniu. Zapytał, czy Radzie wiadomo coś na ten temat. Radny p.janusz Machulak zapytał, czy istnieje możliwość utworzenia w każdej miejscowości tzw. zastawek na ciekach wodnych. Poprosił burmistrza o rozpoznanie tego tematu. Radny p.bogusław Nowicki powiedział, że jeśli brakuje punktów poboru wody, to należy taką sieć ustalić i co roku ją powiększać. Jeśli chodzi o tereny podgórskie i górskie, to do tematu można włączyć lasy państwowe. 4

5 Jeżeli w mieście jest problem z podpięciem do hydrantu, to przy okazji budowy magistrali, taką sieć hydrantów można wybudować. Należy ustalić sieć jednostek wiodących. Zapytał strażaków, jak widzieliby taką sieć na terenie gminy Mirsk. W dalszym toku obrad przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie wnioski złożone przez radnych. Wniosek, aby co roku z budżetu gminy przeznaczać środki w wysokości do zł na wymianę jednego auta - żuka dla OSP Rada przyjęła 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 wstrzymujących się. Wniosek, aby opracować koncepcję punktów czerpania wody, zastawek i hydrantów Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Radny p.vangel Kiricov zwrócił uwagę, że tematy dzisiaj poruszone można było omówić bezpośrednio z burmistrzem. Wyraził przekonanie, że jeśli będą środki w budżecie, to burmistrz z pewnością przeznaczy je na zakup samochodu. Odnosząc się do wypowiedzi prezesa p.stąpora powiedział, że nie wiadomo, jak długo potrwa regulowanie sprawy własności świetlicy w Kamieniu. W efekcie może się okazać, że nie będzie tam ani remizy, ani świetlicy. Radny p.tadeusz Pindel przypomniał, że na poprzedniej sesji wnioskował o znalezienie zarządcy rowu melioracyjnego, który odprowadza wodę ze zbiornika p.poż w Proszowej. Poprosił, aby koordynować ten temat. Zastępca burmistrza p.jan Zaliwski stwierdził, że starosta już od 7 lat szuka zarządcy rowu w Proszowej. Radny p.zenon Zatchiej oznajmił, że pierwszy raz słyszy o tej sprawie. Zauważył, że temat można szybciej załatwić, jeśli zjednoczy się siły. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur podziękował zaproszonym gościom za udział w sesji i zarządził 10- cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie Rada przystąpiła do realizacji punktu trzeciego porządku sesji. Ad. 3. Informacja burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mirsk w roku szkolnym 2011/2012. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że w roku szkolnym 2011/2012 działalność edukacyjna prowadzona była: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku, w skład którego wchodzi Przedszkole i Szkoła Podstawowa; w Szkołach Podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, w skład którego wchodzi Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Technikum Hotelarsko-Turystyczne. W informacji przekazanej Radzie została przedstawiona metryczka gminy za rok 2011 i 2012, w której można zaobserwować spadek liczby mieszkańców, zmniejszenie dochodów budżetowych, wzrost subwencji oświatowej ze względu na planowane w ówczesnym czasie podwyżki pensji dla nauczycieli, wzrost statystycznej liczby uczniów z 973 do 997, wzrost subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia oraz wzrost wydatków na oświatę i wychowanie. W informacji zobrazowano organizację szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i technikum na podstawie oddziałów, liczby uczniów i średniej uczniów w oddziale. Najwyższa średnia uczniów w oddziale była w liceum - 24,7, w gimnazjum - 22,3, w technikum - 21, w SP w Mirsku - 20,5, w SP w Rębiszowie - 12,3 w SP w Giebułtowie - 12, w SP w Krobicy - 11,5. Przedstawiona została informacja o kadrze pedagogicznej, poziomie wykształcenia nauczycieli i stopniu awansu zawodowego, liczbie pracowników pedagogicznych według sposobu zatrudnienia, tygodniowej liczbie godzin nauczycielskich, jak i liczbie etatów administracji i obsługi. Co roku, z budżetu gminy, przeznaczane są środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W okresie wakacyjnym odbywały się egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. W 5

6 roku szkolnym 2011/2012, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty, przedłużono powierzenie stanowiska dyrektorom szkół w Krobicy i Rębiszowie. W sprawozdaniu przedstawiono stan bazy oświatowej. Oprócz 8 sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe. W roku szkolnym 2011/2012 oddany został do użytku kompleks boisk Orlik. W ramach rządowego programu Radosna szkoła, przy 50 % udziale finansowym gminy, utworzono dla uczniów klas I-III SP w Mirsku bezpieczny plac zabaw. W poszczególnych szkołach wykazano ilu uczniów korzysta z zajęć specjalistycznych, tj. dydaktyczno-wychowawczych, logopedycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. W szkołach realizowane były zajęcia pozalekcyjne z podziałem na zajęcia informatyczne, techniczne, przedmiotowe, artystyczne, sportowe, turystycznokrajoznawcze i inne. Realizowane były również zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne. Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowany był projekt pn. Nasze dzieci. W ramach projektu realizowane były m. in. zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Do szkół zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Do informacji przekazanej Radzie zostały załączone tabele wydatków gminy na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Przedstawione zostały wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych, egzaminu w gimnazjum, matur w liceum i technikum oraz egzaminu zawodowego w technikum, formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej, bezpieczeństwo w szkole. Załączono informację na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W 2012 roku nauczycielom posiadającym stopień awansu nauczyciela stażysty, mianowanego i dyplomowanego wypłacono dodatek uzupełniający w kwocie ogółem ,15 zł. Realizując obowiązki określone w ustawie o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznej odległości. Dowóz uczniów do Gimnazjum i SP w Mirsku był realizowany przez firmę Przewóz Osób Tadeusz Bujko. Dowóz uczniów do SP w Krobicy i Rębiszowie był realizowany w okresie od r. do r. przez firmę Przewóz Osób Tadeusz Bujko, a od r. przez PKS Bolesławiec. Dzieci niepełnosprawne były dowożone do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych we Lwówku Śl. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Lubaniu, Jeleniej Górze i Wrocławiu odbywał się na zasadzie refundowania rodzicom wydatków. Łącznie dowożono 232 uczniów. W ubiegłym roku szkolnym 154 uczniom przyznano stypendia szkolne, a trzem zasiłki szkolne. Dla 11 pracodawców dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników. Na realizację tego zadania pozyskano dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie zł. Gmina co roku kontroluje obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Zobowiązanych do spełniania tego obowiązku było 345 uczniów. Ad. 4. Podjęcie uchwał. a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk. Skarbnik p.danuta Kalupa poinformowała, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma związek z uchwałą w sprawie zmian budżetu, zgodnie z którą zmieniono wartość zadań inwestycyjnych na 2012 rok. W myśl ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 z r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk. Uchwałę Nr XXVIII/174/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. b) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok. 6

7 Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę ,16 zł na realizację zadania pn. Gminne Święto Plonów Dożynki Wyjaśnił, że w roku bieżącym gmina nie otrzyma zwrotu wydatków poniesionych jako udział Unii Europejskiej. W celu pokrycia tych wydatków zmniejszono środki na zadanie Remont kładki dla pieszych na rzece Kwisa. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę ,30 zł dokonano z tytułu: umowy dotacji zawartej z Wojewodą Dolnośląskim na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. zadania Przebudowa drogi gminnej w Giebułtowie w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej w kwocie ,30 zł; wpłaty Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego na wypłatę stypendium dla uczennic liceum w kwocie 800 zł. Ponadto w 3 uchwały: zmniejszono wydatki na zadanie pn. Remont kładki dla pieszych na rzece Kwisa o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie zadania Remont drogi powiatowej Rębiszów-Grudza realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych; zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zaczarowany Zakątek Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mirsku 6050 o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie tego zadania 6057 w kwocie ,80 zł (w 2012 roku gmina nie otrzyma zwrotu wydatków z Unii Europejskiej) i 6059 w kwocie ,20 zł; zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu Pobudzenie aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego 6050 o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie tego zadania 6057 w kwocie zł (w 2012 roku gmina nie otrzyma zwrotu wydatków z Unii Europejskiej) i 6059 w kwocie zł; zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie funduszu sołeckiego Giebułtów na przedsięwzięcie Warsztaty artystyczne dla dzieci o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów w kwocie zł i usług w kwocie 20 zł w tym zakresie; zmniejszono wydatki na zakup materiałów w zakresie funduszu sołeckiego Giebułtów na przedsięwzięcie imprezy okolicznościowe o kwotę 699 zł i przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 400 zł i różnych opłat w kwocie 299 zł w tym zakresie; zmniejszono wydatki na zakup materiałów w zakresie funduszu sołeckiego Rębiszów na przedsięwzięcie imprezy okolicznościowe o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie usług w tym zakresie; zmniejszono wydatki na zakup materiałów w zakresie funduszu sołeckiego Proszowa na przedsięwzięcie zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy o kwotę 220 zł i przeznaczono na dofinansowanie usług w tym zakresie. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi ,73 zł, natomiast plan wydatków budżetowych ,48 zł. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok. Uchwałę Nr XXVIII/175/12 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 13 głosami za. c) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Burmistrz p.andrzej Jasiński przedstawił propozycję stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 (od 1m 2) : podatek za budynki mieszkalne i ich części 0,73 zł; podatek za powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,00 zł; podatek od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,63 zł; podatek od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł; podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,86 zł; podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł; podatek za powierzchnię użytkową budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł; podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania 7

8 w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wyciągów narciarskich, nartostrad i pasażerskich kolei linowych 0,50 zł; podatek od budowli 2 % ich wartości; podatek od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha. Następnie burmistrz zaproponował zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle służące: działalności statutowej związanej z ochroną przeciwpożarową, służące działalności statutowej w zakresie kultury, budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, składowisko odpadów komunalnych i cmentarze, budowle i grunty służące do prowadzenia strzelnic myśliwskich. Przewodniczący p.piotr Konsur poinformował, że Spółka SKI&SUN Oddział w Świeradowie-Zdroju wystąpiła z wnioskiem do Rady, aby utrzymać na rok 2013 stawki podatku od nieruchomości gruntowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i nartostrad na dotychczasowym poziomie tj. 0,50 zł za 1 m 2 ; utrzymać zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków tj. zgodnie z 2 ust. 2 przedmiotowej uchwały; ustalić na najbliższy rok podatkowy stawki podatku od budowli kolei linowej wraz z infrastrukturą oświetleniową i do naśnieżania na poziomie 1 % w skali rocznej. Przewodniczący poinformował, że dwa pierwsze wnioski znalazły odzwierciedlenie w projekcie uchwały, natomiast trzeci wniosek nie został uwzględniony. Radny p.bogusław Nowicki ponowił swój wniosek zgłoszony na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady, aby zwiększyć podatek od nieruchomości gruntowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i nartostrad z kwoty 0,50 zł za 1 m 2 proponowanej przez burmistrza do kwoty 0,53 zł za 1 m 2. Wyjaśnił, że podniesienie podatku o 0,03 zł ma wymiar symboliczny. Poprosił, aby wszystkie firmy działające na terenie gminy Mirsk traktować jednakowo. Przewodniczący p.piotr Konsur zapytał radnego, czy nie satysfakcjonuje go podniesienie podatku od budowli z 1 % do 2 % ich wartości. Radny p.bogusław Nowicki odpowiedział, że podtrzymuje swój wniosek. Burmistrz p.andrzej Jasiński wyjaśnił, że w projekcie uchwały proponuje utrzymanie stawki podatku na poziomie roku ubiegłego, ale tylko na nartostradzie, która tak naprawdę przynosi dochód przez 4 miesiące w roku. Powiedział, że większość samorządów stosuje taką zachętę dla ośrodków narciarskich. Radny p.maciej Domin zapytał, jaką stawkę podatku ustaliła Rada Miasta Świeradów-Zdrój. Burmistrz p.andrzej Jasiński przyznał, że nie sprawdzał wysokości stawek w roku bieżącym, ale w roku ubiegłym podatek też był na poziomie 50 %. Radny p.zbigniew Puchalski powiedział, że w każdym przedziale zauważył chociażby symboliczny wzrost podatku. Sytuacja gminy, w sensie pozyskiwania środków, jest coraz gorsza i uważa, że w tej pozycji również powinien nastąpić wzrost podatku do kwoty proponowanej przez radnego p.nowickiego. Poinformował, że będąc nad morzem rozmawiał z przedsiębiorcami na temat prowadzonej przez nich działalności usługowej. Odpowiadali, że dochód uzyskany w sezonie letnim zawiera zysk rekompensujący im brak pełnych dochodów w okresie zimowym. Tłumaczenie, że nartostrada przynosi dochód przez 4 miesiące w roku nie ma tu nic do rzeczy. Maksymalna stawka podatku za grunty związane z działalnością w zakresie wyciągów narciarskich, nartostrad i pasażerskich kolei liniowych mogłaby wynosić 0,88 zł, więc propozycja podwyższenia jej z 0,50 zł do 0,53 zł jest zasadna. Radny p.tadeusz Pindel zapytał, ile wynosiłby podatek od nieruchomości dla strzelnic myśliwskich. Skarbnik p.danuta Kalupa wyjaśniła, że nie ma przy sobie dokumentów i w tej chwili trudno jest jej odpowiedzieć. Musiałaby znać powierzchnię budowli i gruntów służących do prowadzenia strzelnic. 8

9 Burmistrz p.andrzej Jasiński podkreślił, że kwota o której dzisiaj rozmawiają ma charakter bardziej symboliczny. Chodzi tu o politykę w stosunku do inwestorów. Zdaniem burmistrza, porównanie o którym mówił radny p.puchalski, jest trochę niezręczne, gdyż nad morzem handlowców po sezonie już nie widać. Nie wszystkie też restauracje są czynne cały rok. Obiektów całorocznych przybywa, ale one zarabiają, mają klientów z KRUS, ZUS itd. Sołtys p.piotr Cybulski zapytał, jaka jest propozycja stawki podatku od budowli i ile podatku płaci Kolej Gondolowa. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że podatek od budowli wynosi 2 % i jest to stawka maksymalna. Kolej Gondolowa rocznie wpłaca do budżetu gminy ok zł podatku od nieruchomości. Radna p.iwona Wasilewska zapytała, o jakiej kwocie jest mowa w przypadku przyjęcia wniosku radnego p.nowickiego. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że chodzi o zł. Radna p.iwona Wasilewska stwierdziła, że jest to niewielka kwota, a każdy gest się liczy. Jeżeli gmina nie będzie wychodzić naprzeciw inwestorom, swoje pieniądze zainwestują np. w Wiśle. Radny p.zbigniew Puchalski odnosząc się do wypowiedzi radnej p.wasilewskiej powiedział, że dziwi się, że p.zasada nie stosuje żadnych gestów w stronę młodzieży, czy mieszkańców i nie obniży ceny biletów w okresie ferii zimowych. Sytuacja gminy jest trudna, dla niej liczy się każdy grosz. Powiedział, że nie wie, dlaczego burmistrz szczególnie obstaje przy obniżkach dla tej spółki. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że on nie obstaje za spółką. Prowadzi taką, a nie inną politykę. Rada może zmienić stawkę, którą zaproponował. Sprostował, że spółka stosuje ulgi, a cennik i oferty zamieszczone są na stronie internetowej. Radny p.bogusław Nowicki zauważył, że ulgi dotyczą wszystkich, a tu chodzi o ulgi dla mieszkańców gminy. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że stosowanie ulg tylko dla mieszkańców jest niezgodne z prawem. Dodał, że sołtysi i szkoły korzystali z jednorazowych ulg. Sołtys p.zdzisław Panasewicz potwierdził, że sołectwo korzystało z 50 % ulgi. W dalszym toku obrad przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie wniosek radnego p.bogusława Nowickiego, aby zwiększyć podatek od nieruchomości gruntowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i nartostrad z kwoty 0,50 zł za 1 m 2 do kwoty 0,53 zł za 1 m 2. Wniosek nie został przyjęty przez Radę, gdyż opowiedziało się za nim 4 radnych, 6 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Uchwałę Nr XXVIII/176/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Rada przyjęła 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się. d) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 9

10 Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady. Proponowane stawki podatku od środków transportowych wzrosły o 4 %, w porównaniu do stawek obecnie obowiązujących. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Uchwałę Nr XXVIII/177/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. e) Projekt uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że proponowana na 2013 rok wysokość stawek opłaty targowej jest taka sama jak w roku bieżącym. W projekcie uchwały wprowadzono nazwisko inkasenta. Będzie nim p.krzysztof Hnydyszyn, zgodnie z zawartą w ubiegłym roku umową. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok. Uchwałę Nr XXVIII/178/12 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. f) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Mirsk. Burmistrz p.andrzej Jasiński wycofał autopoprawki, które zgłosił na posiedzeniu Komisji stałych Rady. Powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że pierwotna wersja projektu uchwały była prawidłowa. Następnie zaproponował obniżenie ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia r. z kwoty 75,86 zł do kwoty 55 zł. Radny p.vangel Kiricov odczytał Komunikat Prezesa GUS dotyczący stawek cen żyta porównując stawki w latach Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Mirsk. Uchwałę Nr XXVIII/179/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Mirsk Rada przyjęła 10 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się. g) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze. Burmistrz p.andrzej Jasiński poprosił o wprowadzenie w załączniku do uchwały autopoprawki. Granice okręgu wyborczego nr 13 powinny brzmieć Giebułtów Bloki, przysiółek Giebułtów Giebułtówek. Następnie przedstawił propozycje podziału gminy na okręgi wyborcze. Okręg wyborczy nr 1 sołectwa: Brzeziniec, Karłowiec, Mirsk ulice: Chopin, Kilińskiego, Ofiar Oświęcimskich, Osiedle Lniarskie, Osiedle Słoneczne, Przedmieście, liczba mieszkańców 598; Okręg wyborczy nr 2 Mirsk ulice: Betleja, Bohaterów znad Nysy, Kwiatowa, Ogrodowa, Plac Dworcowy, Podkolejowa, Prosta, liczba mieszkańców 570; Okręg wyborczy nr 3 Mirsk ulice: Boczna, Graniczna, Łąkowa, Mickiewicza, Sikorskiego, Zielona liczba mieszkańców 621; Okręg 10

11 wyborczy nr 4 Mirsk ulice: Głowackiego, Plac Wolności, liczba mieszkańców 678; Okręg wyborczy nr 5 Mirsk ulice: Kościelna, Podchorążych, Wodna, Zdrojowa, liczba mieszkańców 574; Okręg wyborczy nr 6 Mirsk ulice: Aleja Wojska Polskiego, Kościuszki, Słowackiego liczba mieszkańców 639; Okręg wyborczy nr 7 Mirsk ulice: Cicha, Fabryczna, Nadbrzeżna, Plac Targowy, Polna, Spacerowa, liczba mieszkańców 622; Okręg wyborczy nr 8 sołectwo Rębiszów, liczba mieszkańców 697; Okręg wyborczy nr 9 sołectwa: Kotlina, Krobica, Krobica Rozdroże Izerskie, liczba mieszkańców 358; Okręg wyborczy nr 10 sołectwo Orłowice, liczba mieszkańców 305; Okręg wyborczy nr 11 sołectwa: Kamień, Mroczkowice, liczba mieszkańców 451; Okręg wyborczy nr 12 sołectwo Giebułtów, przysiółki Giebułtów Augustów, Giebułtów Wola Augustowska, liczba mieszkańców 738; Okręg wyborczy nr 13 Giebułtów Bloki, przysiółek Giebułtów Giebułtówek, liczba mieszkańców 615; Okręg wyborczy nr 14 sołectwa: Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Kwieciszowice, Proszowa, liczba mieszkańców 640; Okręg wyborczy nr 15 sołectwa: Gierczyn, Mlądz, Przecznica, liczba mieszkańców 754. Burmistrz poinformował, że okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. Okręgiem wyborczym może być jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybierany będzie 1 radny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisarza wyborczego. Następnie burmistrz poinformował, że na komisji proszono, aby sprawdził, czy istnieje możliwość zmiany granic okręgu wyborczego nr 7 i przeniesienia ulicy Cichej i Plac Targowy do okręgu wyborczego nr 5. Wyjaśnił, że po przeniesieniu tych ulic zostanie zachowana jednolita norma przedstawicielstwa, z tym, że radny z okręgu nr 7 zamiast 622 wyborców będzie reprezentował 475, a radny z okręgu nr 5 zamiast 574 wyborców będzie reprezentował 721. Burmistrz dodał, że istnieje też możliwość z okręgu wyborczego nr 7, w którym zostałoby 475 mieszkańców przenieść Plac Targowy do okręgu wyborczego nr 5, gdzie wówczas byłoby 658 mieszkańców, a ulicę Cichą przenieść do okręgu nr 6, gdzie byłoby 702 mieszkańców. Kończąc swoją wypowiedź burmistrz stwierdził, że zmiany te powodują pewne dysproporcje, ale prawnie są możliwe. Sołtys p.romuald Ledzion zapytał, w którym okręgu wyborczym znajduje się Augustów i czy nie ma podziału na bloki dolne i górne. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że przysiółek Giebułtów Augustów wraz z przysiółkiem Giebułtów Wola Augustowska i sołectwem Giebułtów znajdują się w okręgu wyborczym nr 12. W projekcie uchwały nie ma podziału na bloki dolne i górne. Radny p.zbigniew Puchalski powiedział, że jego zdaniem okręg wyborczy nr 9, gdzie występuje 358 mieszkańców i okręg wyborczy nr 10, gdzie występuje 305 mieszkańców powinny zostać połączone. Natomiast okręg wyborczy nr 12, gdzie występuje 738 mieszkańców powinien zostać podzielony na dwa obwody, gdyż współczynnik normy przedstawicielstwa wynosi tam 1,24. Radny p.puchalski poinformował, że na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego. Dodał, że dla niego dysproporcja liczby osób w danym okręgu wyborczym jest bardzo duża. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że w okręgu nr 15 współczynnik normy przedstawicielstwa wynosi 1,27. Wyjaśnił, że podział na okręgi wynika z kodeksu wyborczego. Zgodnie z jego zapisem, liczba mieszkańców w danym okręgu powinna się mieścić pomiędzy 0,50 a 1,49 jednolitej normy przedstawicielstwa, tj. min 295 osób, a max 880 osób. Nie ma prawnej możliwości połączenia okręgu wyborczego nr 9 z okręgiem wyborczym nr 10, gdyż zarówno sołectwo Orłowice jak i Krobica mają normę przedstawicielstwa 0,51. Do tych sołectw można przyłączać mniejsze sołectwa, ale nie można ich łączyć ze sobą. Do Krobicy przyłączono Kotlinę i Rozdroże Izerskie, ale nie można dołączyć np. Gierczyna, gdyż też spełnia wymóg 0,51 normy przedstawicielstwa. Opracowując projekt uchwały starano się zachować związki, które łączą dane miejscowości np. terytorialne. Zgodził się z radnym, że występują pewne dysproporcje, ale one się mieszczą w przedziale. 11

12 Radny p.bogusław Nowicki powiedział, że gdyby istniała prawna możliwość, logicznym byłoby połączenie w jeden okręg wyborczy Krobicy z Orłowicami. Zgodził się z radnym p.puchalskim, że Giebułtów powinien mieć jeszcze jednego radnego. Wyjaśnił, że ideą jego propozycji w kwestii zmian w obwodach było to, że ulice Plac Targowy i Cicha są dołączone do ulic położonych za rzeką. Przyznał, że przesuwanie tych ulic i tworzenie tak dużego okręgu też nie ma sensu. Odnosi wrażenie, że projekt uchwały został zbyt późno opracowany i przedłożony Radzie. Można było wcześniej podjąć temat. Radni mieliby więcej czasu, aby przeanalizować projekt uchwały, a nawet skonsultować go z mieszkańcami. Burmistrz p.andrzej Jasiński przyznał, że kodeks wyborczy zmienił się wcześniej, ale ustawodawca wymaga, aby podział na okręgi wyborcze był dokonany według stanu ludności na dzień 30 września br. W bazie na dzień 30 czerwca br. Gierczyn mógł być połączony z Orłowicami, a według stanu ludności na dzień 30 września br. już nie. (obrady chwilowo opuścił radny p.vangel Kiricov) Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze. Uchwałę Nr XXVIII/180/12 w sprawie podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze Rada przyjęła 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. (obrady opuścił po wcześniejszym poinformowaniu przewodniczącego radny p.zbigniew Puchalski) h) Projekt uchwały w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że Rada winna określić formy i zakres przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Proponuje się przeprowadzenie konsultacji w terminie od 1 do 15 listopada 2012 r. w formie wyrażenia opinii. Formularz zgłoszenia opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Wypełnione formularze będzie można składać w sekretariacie urzędu, przesyłać drogą listowną lub elektroniczną na adres gminy. Poinformował, że zgodnie z wnioskiem radnego p.nowickiego, w przyszłym roku konsultacje będą przeprowadzane wcześniej, być może w okresie wakacyjnym. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Uchwałę Nr XXVIII/181/12 w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. i) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że przyjęcie statutu jest spowodowane wystąpieniem ze Związku 12

13 Gmin Kwisa gmin: Świeradów-Zdrój i Nowogrodziec oraz przystąpieniem do związku gminy Warta Bolesławiecka. Konieczne jest również dostosowanie statutu do obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie następujących zmian: wykreślenie w 3 pkt 3 d i e ; wprowadzenie w 3 pkt 3 d wyrazów o treści: prowadzenie schroniska dla zwierząt ; wykreślenie w 28 w pkt 1 wyrazów w zlewni rzeki Kwisy i wpisanie wyrazów na terenie województwa dolnośląskiego ; zastąpienie w całym tekście statutu wyrazów plan finansowy wyrazem budżet. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa. Uchwałę Nr XXVIII/182/12 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. (na salę obrad powrócił radny p.vangel Kiricov) j) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że uchwała ma charakter intencyjny. Umożliwia władzom związku podejmowanie działań i prowadzenie uzgodnień dotyczących utworzenia schroniska dla zwierząt. Jednak ostateczne decyzje, poszczególne rady gmin członkowskich, będą musiały akceptować odrębnymi uchwałami. Na dzień dzisiejszy gmina Mirsk ma rozwiązany problem bezdomnych zwierząt na mocy porozumienia ze schroniskiem w Jeleniej Górze. Radny p.bogusław Nowicki zaproponował, aby radni przy podejmowaniu uchwały wstrzymali się od głosu, ponieważ zastanawiają się nad wystąpieniem ze ZG Kwisa. Radny p.janusz Machulak zapytał, czy przyjmując uchwałę, gmina miałaby trudności z wystąpieniem ze związku. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że o zamiarze wystąpienia należy powiadomić związek pisemnie na trzy miesiące przed upływem roku kalendarzowego. Rozliczenia majątkowe to odrębny temat. Przedmiotowa uchwała ma na celu wyrażenie woli umożliwiającej zarządowi związku podjęcie rozmów. Radny p.ryszard Hnydyszyn odpowiedział, że utworzenie takiego schroniska jest alternatywą dla wielu gmin, w tym Mirska. Nie wiadomo jak długo jeszcze schronisko w Jeleniej Górze będzie funkcjonować. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa. Uchwałę Nr XXVIII/183/12 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa Rada przyjęła 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. k) Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 13

14 Przewodniczący p.piotr Konsur poinformował, że Starosta Lwówecki pismem z dnia r. zwrócił się z prośbą o zgłoszenie w terminie do r. kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Spośród wskazanych osób, po przeprowadzonych rozmowach, zostanie powołany przedstawiciel gminy Mirsk na kolejną kadencję. Następnie poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia zgłoszono kandydaturę burmistrza p.andrzeja Jasińskiego. Następnie przewodniczący zwrócił się z pytaniem do burmistrza, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi przewodniczący zapytał radnych, czy są jeszcze inne kandydatury. W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur, przewodniczący złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Wniosek Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 12 głosami za. (obrady chwilowo opuścił radny p.tadeusz Pindel) Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia z kandydaturą p.andrzeja Jasińskiego. Uchwałę Nr XXVIII/184/12 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. (obrady opuścił po wcześniejszym poinformowaniu przewodniczącego radny p.wojciech Firek, a na salę obrad powrócił radny p.tadeusz Pindel) l) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Zastępca burmistrza p.jan Zaliwski poinformował, że w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru wniosków do Dużej Odnowy Wsi, burmistrz chce złożyć wniosek o oświetlenie dolnego Rębiszowa. W celu złożenia wniosku, niezbędny jest Plan Odnowy Miejscowości. Na zebraniu wiejskim wprowadzono do niego zarówno budowę oświetlenia, kanalizacji i wodociągowania. Mieszkańcy podkreślali, że wodociągowanie i kanalizacja jest pilnym zadaniem, jednak ich realizacja wymaga współudziału środków unijnych, bo na samodzielne finansowanie tej inwestycji gminy nie stać. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Uchwałę Nr XXVIII/185/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. ł) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady. Uchwała dotyczy wyrażenia zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/2 obręb 2 Mirsk o pow. 0,9300 ha w zamian za zobowiązanie wynikające z aktu notarialnego zawartego między Gminą Mirsk a Spółką KAD. Burmistrz przypomniał, że nieruchomość została podzielona na dwie części, na działkę nr 566/1 i 566/2. Po różnego rodzaju propozycjach z obydwu stron, na dzień dzisiejszy spółka gotowa jest przekazać działkę nr 566/2 w rozliczeniu za karę w wysokości zł za niezrealizowanie zapisu umownego wybudowania hotelu z częścią restauracyjną. W przypadku przejęcia przez gminę w/w działki spółka KAD chciałaby mieć zagwarantowaną służebność gruntową na powierzchni 60 m x 27 m na wybudowanie, bądź użytkowanie tej powierzchni, jako parkingi do obsługi działki 566/1. Burmistrz poinformował, że jeżeli nie będzie akceptacji Rady, to 22 listopada mija termin zgłoszenia roszczeń. Do sądu należy wpłacić zł i 14

15 oczekiwać na wyrok. Podobną sytuację miała gmina Świeradów-Zdrój, niestety, roszczenia nie zostały uznane ze względu na brak winy wynikający z ogólnego kryzysu w kraju. Zastępca burmistrza p.jan Zaliwski dodał, że koszty sądowe to jedna sprawa, a koszty zastępstwa procesowego druga. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości. Uchwałę Nr XXVIII/186/12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Rada przyjęła 8 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych. m) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/12 z dnia r. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że uchwała dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Zmianie ulega brzmienie 3 Uchwały Nr XXVII/172/12 z r., w którym należy wskazać moc obowiązywania uchwały. Zapis w 3 uchwały powinien brzmieć Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r.. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/12 z dnia r. Uchwałę Nr XXVIII/187/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/12 z dnia r. Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. Ad. 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że w okresie międzysesyjnym uczestniczył w spotkaniu Walnego Zgromadzenia Stacji Turystycznych, które odbyło się na terenie Kolei Gondolowej; spotkał się z dyrektorem Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych i dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu omówienia spraw bieżących; podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie remontu świetlicy w Mlądzu w ramach PROW; uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów regionu jeleniogórskiego; na zaproszenie nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów brał udział w otwarciu obiektu Izery Trzech Żywiołów ; brał udział w wernisażu realizowanym przez Fundację Propagandy Kultury w ramach Małych Projektów Euroregionu Nysa; na zaproszenie sołtysa Rębiszowa uczestniczył w spotkaniu Powitanie Jesieni ; spotkał się z właścicielami działek przewidzianych pod budowę szaletu miejskiego; spotkał się z projektantką p.dominiką Bartniak w sprawie odstąpienia gminy Mirsk od umowy; na zaproszenie sołtysa Giebułtowa uczestniczył w uroczystości odsłonięcia witaczy; uczestniczył w uroczystościach szkolnych w ZSL- G i SP w Mirsku; przeprowadzał negocjacje ze spółką KAD w sprawie rozliczenia kary; spotkał się z brokerem ubezpieczeniowym w sprawie procedury przetargowej na ubezpieczenie mienia gminy; spotkał się z nadleśniczym, przedstawicielami Kolei Gondolowej i burmistrzem Świeradowa-Zdroju w sprawie uruchomienia narciarskiej trasy cietrzewia; podpisał umowę na realizację projektu świetlicy w Grudzy, Kamieniu, SP w Rębiszowie i przyłącza wody do świetlicy w Grudzy; na zaproszenie sołtysa i rady sołeckiej Gajówki uczestniczył w otwarciu drogi Gajówka-Rębiszów; na zaproszenie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczył w święcie Dzień Seniora; uczestniczył w zakończeniu sezonu Polskiego Związku Hodowców Gołębi; jego zastępca uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie Plan Odnowy Miejscowości Rębiszów; uczestniczył w posiedzeniach Komisji stałych Rady; zorganizował radę budowy zadania Geopark; realizował zadanie związane z odstąpieniem od umowy firmy Prefabrykat poprzez inwentaryzację robót i przejęcie-przekazanie placu budowy, czynności te trwają nadal; ogłosił przetarg nieograniczony na budowę 15

16 remizy OSP Giebułtów III etap; ogłosił i rozstrzygnął badanie rynku na dostawę wyposażenia do świetlicy w Mlądzu; rozstrzygnął i podpisał umowę na zadanie pn. Budowa przyłącza elektroenergetycznego do sztolni św. Leopolda i studni ujęć wody w Krobicy. Radny p.bogusław Nowicki zapytał o spotkanie z właścicielami działek przeznaczonych pod budowę szaletu. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że gmina zamierza rozpocząć procedurę wywłaszczeniową. Jednak przed tym, ma obowiązek po raz drugi zaprosić strony postępowania na negocjacje. Oferta, którą przesłali nieobecni na spotkaniu właściciele z Wrocławiu, znacznie przekracza wartość działki. Proponują jej sprzedaż po cenie, za którą kiedyś nabyli działkę, doliczając poniesione koszty, typu podatki. Drugim właścicielem działki jest p.dulat. Nie jest on zainteresowany sprzedażą działki, stawia określone wymagania. Treść pisma, które w tym temacie złożył, znajduje się w korespondencji Rady. Radny p.maciej Domin zapytał o przebieg spotkania z p.bartniak i wnioski. Burmistrz p.andrzej Jasiński przypomniał, że p.bartniak miała podpisaną umowę z gminą na projekt remontu świetlicy w Grudzy, Kamieniu, SP w Rębiszowie i przyłącza wody do świetlicy w Grudzy. W związku z tym, że w ubiegłym roku upłynął termin złożenia dokumentacji, pomimo wezwań gminy i deklaracji, które docierały, w dniu 1 sierpnia wysłał do p.bartniak informację o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie jest prawomocne. Została naliczona kara umowna w wysokości ok zł. Tak jak informował, został ogłoszony przetarg na wybór kolejnych projektantów i zostały w tym temacie podpisane nowe umowy. Radny p.maciej Domin zapytał o szanse kontynuowania prac remontowych ratusza. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że firma nie zrealizowała zadania do 30 września, chociaż od maja, na każdej radzie budowy, sygnalizował swoje obawy w tej kwestii. Prezes firmy wnosił o przedłużenie terminu realizacji umowy, jednak jego roszczenie nie znalazło uzasadnienia. Nie chciał zapłacić kary umownej, ani jej rozliczyć w ramach robót dodatkowych, które zostały uzgodnione na ok zł, czy w zamian za wykonanie innych prac bez wynagrodzenia. Ze strony gminy płatności były realizowane terminowo. Wypłacono firmie ok zł. Do zapłacenia zostało niecałe zł. Obecnie gmina inwentaryzuje roboty, które posłużą do wykonania nowych przedmiarów i ogłoszenia nowego przetargu. Przeprowadzono rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie wydłużenia terminu realizacji umowy. Gmina na pewno spotka się z firmą w sądzie, chociażby w sprawie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia firmy od umowy. Na usunięcie wszystkich usterek wyznaczono firmie termin 15 listopada. Jeżeli prace nie zostaną wykonane, gmina wykonana je we własnym zakresie, a kosztami obciąży wykonawcę. Zatrzymano środki w wysokości ok zł wpłacane na konto gminy tytułem tzw. zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podlegają one zwrotowi, jeżeli zadanie zostanie należycie i terminowo zrealizowane. Za środki te gmina wykona prace zabezpieczające. Są przeprowadzane rozmowy z kierownikiem prac konserwatorskich, który przygotuje opinię na temat jakości wykonanych dotychczas prac w zakresie remontu kamiennych i renesansowych detali ratusza. Ad. 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie. Sołtys p.danuta Zatchiej-Flig zapytała, czy sołectwo może liczyć, że jeszcze w tym roku zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy w Grudzy. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że wniosek może zostać złożony, jeżeli będzie pozwolenie na budowę. Decyzję, którą z świetlic zgłosić do remontu, będzie musiała podjąć Rada. To ona zadecyduje o przeznaczeniu na ten cel środków z budżetu na 2013 rok. Sołtys p.piotr Cybulski zapytał burmistrza, czy otrzymał zaproszenie na spotkanie Klub Samorządowca, które w dniu 10 października br. było organizowane w senacie. 16

17 Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że nie przypomina sobie, aby otrzymał takie zaproszenie. Radny p.bogusław Nowicki poprosił o zaprotokołowanie, że podczas głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości od spółki KAD opowiedział się przeciwko. Zapytał burmistrza, czy jest planowany lub przeprowadzany audyt placówek oświatowych na terenie gminy. Burmistrz p.andrzej Jasiński przyznał, że taki audyt jest prowadzony. Jest on wynikiem wniosku złożonego na poprzedniej sesji. Dodał, że zostały przekazane audytorowi projekty organizacyjne szkół. Radny p.bogusław Nowicki zwrócił uwagę, że działania te zostały zlecone trochę pośpiesznie. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że wydawało mu się, że radni chcieli, aby wyniki audytu były gotowe na sesję listopadową. Radny p.bogusław Nowicki poprosił, aby w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy młodzież idzie i wraca ze szkoły, zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drodze w okolicy remontowanego chodnika przy ul. Zdrojowej. Burmistrz p.andrzej Jasiński obiecał przekazać dyspozycje w tym temacie straży miejskiej. Ad. 7. Sprawy różne. Przewodniczący p.piotr Konsur w imieniu mieszkańców Karłowca oraz własnym, podziękował organom gminy i powiatu za wspólne działanie i decyzję o kontynuacji remontu drogi w Karłowcu. Radny p.zenon Zatchiej zaznaczył, że gdyby nie 20 % wkład gminy w remont tej drogi, powiatowi nie udałoby się jej wyremontować. Podziękował Radzie za decyzję o współfinansowaniu remontu dróg powiatowych. Sołtys p.romuald Ledzion zapytał, kto będzie odśnieżał drogi powiatowe. Radny p.zenon Zatchiej odpowiedział, że przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wygrał p.mrozik. Umowa będzie obowiązywała od 1 listopada br. Radny p.bogusław Nowicki zapytał o sytuację finansową szpitala powiatowego i prognozy na przyszłość. Radny p.zenon Zatchiej odpowiedział, że sytuacja finansowa w szpitalu nie pogorszyła się, ani nie polepszyła. W związku z uruchomieniem przez gminę Gryfów Śl. przychodni, z pewnością ubędzie pacjentów z przychodni zlokalizowanej w szpitalu. Oprócz niej, na terenie szpitala funkcjonuje oddział opiekuńczo-leczniczy i rehabilitacyjny. Ten drugi bilansuje się, a do pierwszego powiat dokłada rocznie ok zł. Radny p.vangel Kiricov poruszył temat remontu drogi wojewódzkiej nr 361. Zapytał, jakie należy podjąć kroki, aby przeprowadzić jej remont. Poprosił radnych powiatu, aby podjęli ten temat, gdyż droga znajduje się w granicach powiatu lwóweckiego. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że w temacie remontu drogi nr 361 odbyło się wiele spotkań, zarówno z parlamentarzystami, członkami zarządu województwa jak i zarządcą drogi. Jeśli chodzi o radnych powiatu, to gmina może liczyć jedynie na wsparcie z ich strony. Należy czekać na to, co przyniesie plan na 2013 rok. Obiecał ponowić swoje zapytanie w sprawie remontu tej drogi. 17

18 Radny p.zenon Zatchiej stwierdził, że nieszczęściem było wytypowanie tej drogi przez marszałka p.jurkowlańca, do remontu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomysł sprawdził się w Portugalii, ale nie w Polsce. Radna p.iwona Wasilewska przypomniała o deklaracjach poseł p.czernow złożonych na wspólnej sesji Rad Gmin Mirska i Świeradowa-Zdrój w temacie remontu drogi nr 361. Powiedziała, że ostatnio poseł p.czernow pytała ją, czy coś się dzieje na tej drodze. Radna zapewniła, że radnym powiatu, nie mniej niż sołtysowi, zależy na remoncie tej drogi i chodników na drogach wylotowych z Mirska. Sołtys p.zdzisław Panasewicz zapytał o plany remontowe drogi Orłowice-Rębiszów. Radny p.zenon Zatchiej odpowiedział, że droga ta nie zostanie ujęta w planach remontowych na 2013 rok. Na szczeblu ministerialnym pojawił się pomysł zaangażowania środków unijnych na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z kopalni, jednak może to dotyczyć lat Przyznał, że remont dróg powiatowych na terenie gminy odbywa się dzięki zaangażowaniu środków pozyskanych na usuwanie skutków powodzi. Sołtys p.grażyna Moszumańska zgłosiła, że podczas remontu drogi w Karłowcu ucierpiał most w Brzezińcu przez który był prowadzony ruch. Zapytała, czy kiedykolwiek będzie on zmodernizowany. Burmistrz p.andrzej Jasiński obiecał, że jeżeli będą środki, to most zostanie zmodernizowany. Na dzisiaj prowadzone są tam tylko bieżące naprawy. Przyznał, że nie wiedział, że ruch odbywał się przez most, który w rzeczywistości nie nadaje się do ruchu lokalnego. Radny p.zenon Zatchiej sprostował, że droga była zamknięta na wysokości Zacisza. Kierowcy, którzy przejeżdżali przez most, łamali przepisy ruchu drogowego. Ad. 8. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącego Rady. Przewodniczący p.piotr Konsur przedstawił treść korespondencji, która wpłynęła do Rady: 1. Analiza środków finansowych za 2013 rok w Szkole Podstawowej w Krobicy, Giebułtowie i Rębiszowie. 2. Odpowiedź p.wojciecha Dulata z dnia r. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie sprzedaży działki nr 201 obręb 2 Mirsk wraz z żądaniem przywrócenia pierwotnej funkcji działki i żądaniem zwrotu dokumentacji technicznej tj. warunków zabudowy i projektu budowlanego. 3. Wniosek Spółki SKI&SUN Oddział w Świeradowie-Zdroju z dnia r. dotyczący wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 4. Wniosek p.romualdy Waszczyńskiej-Masiel z dnia r. kierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk oraz Kierownika MGOPS o udzielenie zapomogi na zakup opału, leków, środków czystości i artykułów spożywczych. 5. Pismo p.romualdy Waszczyńskiej-Masiel z dnia r. w sprawie stanu bezpieczeństwa na ul. Prostej i ul. Sikorskiego w Mirsku. 6. Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. kierowane do Spółki KAD na spotkanie z radnymi celem omówienia nowych warunków przekazania działki do gminnego zasobu. 7. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. kierowane do Starosty Lwóweckiego w sprawie współfinansowania remontu drogi powiatowej nr 2774D na odcinku od przejazdu PKP w Rębiszowie w kierunku Grudzy. 8. Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. kierowane do radnych na spotkanie poświęcone gospodarce odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Stanowisko Komisji Rozwoju dotyczące wniosku p.marka Pogodzińskiego z dnia r. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 18

19 W dalszym toku obrad przewodniczący postanowił pismo p.romualdy Waszczyńskiej-Masiel w sprawie stanu bezpieczeństwa na ul. Prostej i ul. Sikorskiego w Mirsku skierować do Komisji Rozwoju. Zapytał również, czy radni są już gotowi, by zająć stanowisko w sprawie wniosku p.pogodzińskiego. Następnie, odczytując fragment protokołu z poprzedniej sesji (str. 16 wiersze od 10 do 29), przypomniał stanowisko w temacie, wypracowane przez właściwą merytorycznie Komisję tj. Komisję Rozwoju. W konkluzji, opinia była pozytywna z zastrzeżeniem partycypacji wnioskodawcy w kosztach zmiany oraz pod warunkami wskazanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu w piśmie z sierpnia 2009 roku. Radny p.bogusław Nowicki przypomniał, że nie tak dawno były podejmowane decyzje o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego i obecna zmiana powinna odbyć się na podobnych zasadach. Zwrócił uwagę, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego należy do zadań własnych gminy. Jednak gmina, z różnych przyczyn, nie idzie w tym kierunku. Uważa, że nie powinno się wzbraniać tego typu inicjatyw, gdyż przy ustaleniu pewnych obostrzeń, są one szansą wzbogacenia gminy w budynki mieszkalne. Radny p.maciej Domin zapytał, czy istnieje prawna możliwość przyjęcie zapewnienia od p.pogodzińskiego, iż po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, przez najbliższe 10 lat nie będzie występował do gminy o wybudowanie drogi dojazdowej do swojej nieruchomości. Jeżeli jest taka możliwość, to uważa, że gmina nie powinna blokować inicjatywy budowy budynków wielorodzinnych. Zastępca burmistrza p.jan Zaliwski odpowiedział, że gmina realizuje swoje zadania w kwestii budowy dróg, czy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, jeżeli posiada środki finansowe. Gmina może obciążyć p.pogodzińskiego opłatami adiacenckimi, jeżeli wybuduje drogę czy sieć wodno-kanalizacyjną. Burmistrz p.andrzej Jasiński wyjaśnił, że z wnioskiem o budowę drogi równie dobrze mogą wystąpić mieszkańcy, niekoniecznie musi to zrobić p.pogodziński. Przypomniał, że taka sytuacja miała miejsce w przypadku budynków p.krasickiego. Radny p.bogusław Nowicki przypomniał, że gmina zdecydowała się na przedłużenie drogi przy ul. Wodnej, gdzie mieszka zaledwie kilka osób. W budynkach p.pogodzińskiego mieszkałoby ich kilkadziesiąt. Nie wykluczałby decyzji o wyrażeniu zgody na budowę drogi w przyszłości. Nikt nie każe budować jej już teraz. Przypomniał, że na remont chodnika przy ul. Zdrojowej czekał 7 lat i zadanie zostało w końcu zrealizowane. Burmistrz p.andrzej Jasiński oznajmił, że każda zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że gmina chce na tym terenie inwestować. Mieszkańcy budynków p.pogodzińskiego, będą mieli prawo roszczenia wybudowania drogi, tak samo jak mieszkańcy ul. Wodnej. W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne. Działka p.pogodzińskiego jest działką rolną. Na skutek zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, znacznie wzrośnie jej wartość. Zapytał, czy pomysł wybudowania szlifierni na działce rolnej, w okolicy budownictwa jednorodzinnego, też będzie zasadny, jeśli inwestor stworzy tam 50 miejsc pracy. Przy ul. Polnej występują działki jednorodzinne, które w przypadku wprowadzenia w ich okolicy budownictwa wielorodzinnego, stracą na wartości. Radny p.bogusław Nowicki zauważył, że plan zagospodarowania przestrzennego był uchwalony 6 lat temu. Nie jest on sztywnym planem, co nie oznacza, że nie można dokonywać w nim zmian. Na wniosek p.hnydyszyna, p.palucha i p.hajduczeni Rada wyrażała zgodę na jego zmianę. Uważa, że w tym przypadku też na taką zmianę powinna wyrazić zgodę, tym bardziej, że w perspektywie przybędzie nowych mieszkań. Burmistrz p.andrzej Jasiński powiedział, że dotychczasowe zmiany w planie były zasadne. Pan Zbigniew Hajduczenia na terenach rolnych, w okolicy budynków jednorodzinnych, wybudował dom mieszkalny 19

20 jednorodzinny, nie wielorodzinny. Pan Krzysztof Hnydyszyn usankcjonował działalność gospodarczą prowadzoną od lat pomiędzy cmentarzem a stadionem. Burmistrz zapewnił, że w przypadku wniosku p.pogodzińskiego wysokość budynków nie ma znaczenia. Chodzi o to, że w okolicy budynków jednorodzinnych powstanie osiedle, po którym będzie poruszać się określona liczba mieszkańców. Poinformował, że obok bloków w którym mieszka, jest działka budowlana. Nikt nie chce jej kupić od Agencji, gdyż codziennie przemieszcza się tamtędy mnóstwo osób i przejeżdża ok. 30 samochodów. Wyjaśnił, że nie chodzi o to, aby coś komuś zabronić, ale o to, aby inni nie mieli później pretensji. Przewodniczący p.piotr Konsur zapytał radnego p.nowickiego, czy Komisja Rozwoju rozmawiała na ten temat z mieszkańcami, czy skoncentrowała się tylko na wysokości budynków istniejących i tych, które chciałby wybudować p.pogodziński. Radny p.bogusław Nowicki odpowiedział, że Komisja Rozwoju dokonała oglądu wielkości działki i porównywała ją do działki p.krasickiego, która usytuowana jest w pobliżu. Komisja stwierdziła, że budowa ta, nie powinna zaburzyć ładu architektonicznego okolicy. Z wypowiedzi radnych i burmistrza wynika, że są pewne wątpliwości, dlatego wnioskuje o przesunięcie decyzji w tym temacie do następnej sesji. Wniosek radnego p.nowickiego o przesunięcie terminu w sprawie rozpatrzenia wniosku p.pogodzińskiego Rada przyjęła 9 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany przewodniczący p.piotr Konsur zamknęła XXVIII sesję Rady Miejskiej Gminy Mirsk. (Przebieg sesji został utrwalony na urządzeniu cyfrowym zapisującym dźwięk. Nagranie znajduje się w biurze Rady i będzie przechowywane, zgodnie z przepisami prawa miejscowego, przez okres 5 lat.) Protokołowała: 20

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad uzupełniony o w/w wnioski Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 13 głosami za.

Porządek obrad uzupełniony o w/w wnioski Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 13 głosami za. P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/06 z XLIII sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk odbytej dnia 2.06.2006 r. w godz. 13 00 18 35 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk Sesję otworzyła przewodnicząca Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia budżetu na 2008 r. Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.910,00 - wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Mirsk, dnia 22.09.204 r. Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 Mirsk Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 6 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 39. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.580,00 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XXVI/238/04 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odra na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy P R O T O K O Ł V/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 8 00-9 00 W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. BRG.0012.2.6.2014.MB P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. 1. OTWARCIE OBRAD, STWIERDZENIE QUORUM Przewodniczący Komisji Budżetowej Marcin Szklarczyk o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo