Radny p.ryszard Hnydyszyn zawnioskował, aby w pkt 2 b porządku obrad dopuścić do udziału w dyskusji prezesów i naczelników OSP z terenu gminy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radny p.ryszard Hnydyszyn zawnioskował, aby w pkt 2 b porządku obrad dopuścić do udziału w dyskusji prezesów i naczelników OSP z terenu gminy."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/12 z XXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk odbytej dnia r. w godz w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk Sesję Rady Miejskiej Gminy Mirsk otworzył przewodniczący p.piotr Konsur, który stwierdził, że w obradach uczestniczy 12-stu radnych (brak radnych: p.antoniego Alchimowicza, p.stanisława Babika i p.macieja Domina), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały (lista radnych obecnych na sesji stanowi załącznik do protokołu znajdującego się w biurze Rady). Następnie przewodniczący przywitał Radnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk, Radnych Powiatu Lwóweckiego p.iwonę Wasilewską i p.zenona Zatchieja, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej p.arkadiusza Motylskiego, Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego p.mariusza Mroza, Prezesa Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej p.adama Paździora, Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk p.andrzeja Jasińskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk p.jana Zaliwskiego, Prezesów i Naczelników OSP z terenu gminy Mirsk, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku p.elżbietę Okulowką, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Giebułtowie p.jolantę Skrocką, sołtysów oraz mieszkańców przybyłych na sesję (listy gości i sołtysów obecnych na sesji stanowią załącznik do protokołu znajdującego się w biurze Rady). W dalszym toku obrad przewodniczący zaproponował następujący porządek sesji: 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia r. 2. Analiza funkcjonowania oraz kierunki rozwoju OSP w Gminie Mirsk a) wystąpienia zaproszonych gości, b) dyskusja i podjęcie ewentualnych wniosków. 3. Informacja burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mirsk w roku szkolnym 2011/ Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk, b) zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok, c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok, e) określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok, f) obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego, g) podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze, h) określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, i) przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa, j) wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa, k) zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia, l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Informacja burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie. 7. Sprawy różne. 8. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącego Rady. Burmistrz p.andrzej Jasiński zawnioskował, aby do porządku obrad, w pkt 4 wprowadzić następujące projekty uchwał: 1) W pdpkt ł projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości. Temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady. Uchwała dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej od spółki KAD w zamian za zobowiązania wynikające z aktu notarialnego.

2 2) W pdpkt m projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/12 z dnia r. Uchwała dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Zmianie ulega brzmienie 3 uchwały, w którym należy wskazać moc obowiązywania uchwały. Wnioski burmistrza Rada przyjęła 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Radny p.vangel Kiricov zaapelował do radnych, aby w związku z jutrzejszym świętem, ograniczyli swoje wystąpienia w pkt 6 i 7 porządku obrad. Sprawy, które chcieliby poruszyć na sesji, mogą omówić na spotkaniu z burmistrzem w dniu 9 listopada br. Radny p.ryszard Hnydyszyn zawnioskował, aby w pkt 2 b porządku obrad dopuścić do udziału w dyskusji prezesów i naczelników OSP z terenu gminy. Przewodniczący p.piotr Konsur odpowiedział, że porządek obrad został tak ułożony, by zaproszeni goście mieli możliwość wypowiedzenia się. Radny p.bogusław Nowicki zapytał, dlaczego dzisiejsza sesji została zaplanowana w przeddzień Święta Zmarłych, a nie np. na poniedziałek. Dodał, że dla wielu radnych, sołtysów i gości termin np. poniedziałkowy byłby dogodniejszy. Przewodniczący p.piotr Konsur odpowiedział, że stało się to z różnych przyczyn. Obiecał, że przy planowaniu kolejnych sesji weźmie pod uwagę sugestie radnego. Porządek obrad wraz ze zmianami Rada przyjęła 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia r. Protokół z sesji z dnia r. Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 12 głosami za. (przybył radny p.maciej Domin) Ad. 2. Analiza funkcjonowania oraz kierunki rozwoju OSP w Gminie Mirsk a) wystąpienia zaproszonych gości Naczelnik p.mariusz Mróz podczas multimedialnej prezentacji przedstawił podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP. Poinformował, że na terenie gminy powołanych jest 11 jednostek OSP. Najczęściej, do działań ratowniczo-gaśniczych, wyjeżdża jednostka OSP z Mirska, gdyż jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Aktywnymi jednostkami są również OSP Krobica-Orłowice, Rębiszów i Kamień. Jednostki OSP uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zajmują się dowozem wody w czasie suszy oraz wyjeżdżają do padłej zwierzyny. Jednostka może wziąć udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jeśli: w ramach danego stowarzyszenia zostanie powołana jednostka operacyjno-techniczna, należą do niej strażacy, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie, badania lekarskie i są ubezpieczeni. Na terenie powiatu cztery jednostki zostały włączone do KSRG. Wśród kierunków rozwoju OSP naczelnik p.mróz wymienił: ustalenie sieci jednostek wiodących, utrzymanie czynnika ludzkiego, doposażenie jednostek w ochrony osobiste, szkolenie bhp, badania lekarskie, włączenie OSP Rębiszów do KSRG i ratownictwo specjalistyczne. Radny p.maciej Domin zapytał, czy centralizowanie specjalistycznego świadczenia, przy dość niskim czynniku ludzkim, jest właściwe. Co w przypadku, jeżeli do KRSG będzie włączona tylko jedna jednostka, a wystąpią dwa zdarzenia. 2

3 Naczelnik p.mariusz Mróz odpowiedział, że jeżeli OSP Rębiszów zostanie włączona do KRSG, to część ratownictwa będzie można przenieść do innej jednostki. Chodzi o to, by obywatel miał równy dostęp do każdego ratownictwa. Burmistrz p.andrzej Jasiński zauważył, że sporo mówi się o promowaniu ratownictwa specjalistycznego i dużej ilości sprzętu, ale obawia się, że gminy nie będzie stać na jego utrzymanie. Zapytał komendanta, czy nie obawia się, że gminy będą się wycofywały. Jednostki są zobowiązane uczestniczyć w akcjach, nawet na terenie innych powiatów, a koszty leżą po stronie samorządów. Zapytał, dlaczego żadna jednostka na terenie gminy Lwówek Śl. nie została włączona do KRSG i czy ma to związek z funkcjonowaniem PSP. Komendant p.arkadiusz Motylski przyznał, że Lwówek Śl. nie ma jednostki włączonej do KSRG, ale to nie oznacza, że jednostki tam funkcjonujące nie są wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Są tam jednostki bardzo mobilne i dyspozycyjne. Zapewnił, że wyjazdów do zdarzeń między powiatami nie ma dużo. Nie jest powiedziane, że w przyszłości, nie będą zwiększane dotacje na utrzymanie specjalistycznego sprzętu. Komenda Wojewódzka, Komenda Główna i Zarząd Główny OSP doskonale zdają sobie sprawę z kosztów ponoszonych przez samorządy. Zwrócił uwagę, że OSP, to jedyna mobilna siła, która jest w stanie, w ciągu kilku minut, podjąć odpowiednie działania. Każdy pieniądz, który gmina wydaje na sprzęt i szkolenie strażaków, to inwestowanie w bezpieczeństwo. Podziękował władzom gminy za środki, które przeznaczają na ten cel z budżetu. Burmistrz p.andrzej Jasiński oznajmił, że samorządy są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Docenia chęci i ambicje strażaków, ale im bardziej urządzenia są rozbudowane i specjalistyczne, tym koszty przeglądów i atesty droższe. Zaapelował do władz PSP, aby oprócz sprzętu wspomogli samorządy w utrzymaniu OSP i sygnalizowali problem decydentom. Komendant p.arkadiusz Motylski zapewnił, że te sygnały są przekazywane. Powiedział, że włączenie OSP Rębiszów do KSRG zwiększy napływ środków zewnętrznych i pozwoli na utrzymanie sprzętu. b) dyskusja i podjęcie ewentualnych wniosków Radny p.ryszard Hnydyszyn powiedział o potrzebie remontu remiz OSP w Gierczynie i Brzezińcu oraz dokończeniu budowy remizy w Giebułtowie. Zauważył, że gro środków przeznaczonych na OSP idzie na paliwo i ma to związek z dowozem wody. Następnie zawnioskował, aby co roku z budżetu gminy przeznaczać środki w wysokości do zł na wymianę jednego auta - żuka dla OSP. Podziękował za współpracę komendantowi PSP, funkcjonariuszom i dowódcom zmian z którymi spotyka się na zdarzeniach. Radny p.bogusław Nowicki powiedział, że problematyka OSP pojawiała się przy okazji zmian w budżecie. Komisja Rewizyjna i Komisja Rozwoju miały okazję obejrzeć stan techniczny i wyposażenie poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy. Wizyty te stały się inspiracją do organizacji dzisiejszej sesji. Jest więc możliwość spotkania się i wysłuchania problemów strażaków. Podziękował naczelnikowi p.mrozowi za krótkie przedstawienie punktów, wokół których toczy się dyskusja i zaproponował, aby konkluzją dyskusji stały się wnioski dotyczące kierunków rozwoju OSP. Nawiązując do wypowiedzi zaproszonych gości powiedział, że zastanawia się, czy jest sens doposażać w samochody te jednostki, w których brakuje ochotników-strażaków, bo za chwilę może się okazać, że gminy nie będzie stać na utrzymanie wszystkich jedenastek. Zdaniem radnego, wszystkie jednostki są potrzebne, ale rozwiązaniem byłoby ustalenie jednostek wiodących. Zaznaczył, że strażacy, to jedyna grupa ludzi, która na sygnał, w momencie potrzeby, niesie pomoc. Podziękował strażakom za udział w sesji i zachęcił do udziału w dyskusji. Burmistrz p.andrzej Jasiński przedstawił wydatki gminy na działalność OSP w latach (2008 r zł., 2009 r zł, 2010 r zł, 2011 r zł, 2012 r zł). Poinformował, 3

4 że remiza OSP Giebułtów zostanie dokończona w 2013 roku w ramach tzw. wydatków niewygasających. Z budżetu przeznaczane są środki na szkolenia i badania lekarskie strażaków uczestniczących w akcjach. OSP dysponuje 15 samochodami, w tym jedną przyczepą ciężarową. Najbogatsze w pojazdy są jednostki z Mirska, Rębiszowa i Kwieciszowic. Aktywnymi są jednostki z Giebułtowa, Krobicy, Mirska i Rębiszowa, gdyż są wyposażone w nowsze pojazdy. Prezes p.adam Paździor przyznał, że koszty rzeczywiście są duże, ale wszystkie jednostki, na miarę możliwości, należy doposażyć. Zawnioskował, aby przeprowadzić remont sieci hydrantowej oraz wybudować nową sieć na terenie Mirska, zaplanować budowę punktów czerpania wody oraz zbiorników p.poż w każdym sołectwie, powrócić do tematu strażnic remizy i możliwie szybko zaplanować rozbudowę remizy w Mirsku. Naczelnik p.łukasz Hryciew poinformował, że OSP Rębiszów od 1,5 roku aspiruje o włączenie do KSRG. Jeżeli chodzi o sprzęt i wyszkolenie ludzi, to jednostka jest na wysokim poziomie. Problem, z którym się borykają ma związek z wymianą średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz GBA, który po każdym wyjeździe wymaga naprawy. Od kilkunastu lat nie pobierają diet, a środki gromadzą na koncie przeznaczając na funkcjonowanie jednostki. Wiele działań blokuje fakt, iż jednostka nie jest włączona do KSRG. Z zamiarem utworzenia ratownictwa napowierzchniowego pozyskali łódź z KW ze Szczecina. Brakuje im tylko silnika. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego. Obecnie oczekują na decyzję z KP PSP o oddaniu do użytku zbiornika p.poż. w Rębiszowie o pojemności litrów. Kończąc wypowiedź podziękował sołtysowi, radnym i tym, którzy pomogli przy jego budowie. Radny p.zbigniew Puchalski zapytał, czy w ramach szkolenia, za zgodą burmistrza, PSP mogłaby w połowie przyszłego roku, sprawdzić swoim specjalistycznym sprzętem, jak działają hydranty na terenie Mirska. Wyjaśnił, że dzięki tej pomocy, gmina uniknęłaby dodatkowych kosztów. Kolejnym elementem jest oznakowanie hydrantów, które zdaniem radnego, powinny być widoczne. Komendant p.arkadiusz Motylski odpowiedział, że właściciel wodociągu odpowiada za stan techniczny hydrantów. Właściciel, we własnym zakresie musi oznakować hydranty, konserwować je i znać ich parametry techniczne. Informacje o sprawności hydrantów, wydajności i ciśnieniu PSP bierze z ZGKiM. Nie widzi przeszkód, aby po jednej z akcji, przetestować hydranty. Radny p.ryszard Hnydyszyn powiedział, że hydranty są oznakowane, ale może za słabo. Wyraził nadzieję, że po wymianie rurociągu od strony Krobicy, ciśnienie wody wzrośnie. Stwierdził, że mimo to, w czasie pożaru, trzeba będzie pobierać wodę z rzeki. Burmistrz p.andrzej Jasiński oznajmił, że OSP i ZGKiM wiedzą, z których hydrantów mogą korzystać, a które są zużyte. Należałoby zabezpieczyć środki na ich naprawę, a konieczność wymiany uwzględnić ewentualnie w cenie wody. Zwrócił uwagę, że nawet po wymianie hydrantów, na niektórych odcinkach nie będzie odpowiedniego ciśnienia ze względu na zużycie sieci. Wyraził przekonanie, że dzięki budowie nowej magistrali przesyłowej, ilość dostępnej wody się zwiększy. Prezes p.jan Stąpor powiedział o potrzebie remontu lub budowy remizy OSP w Kamieniu. Zapytał, czy Radzie wiadomo coś na ten temat. Radny p.janusz Machulak zapytał, czy istnieje możliwość utworzenia w każdej miejscowości tzw. zastawek na ciekach wodnych. Poprosił burmistrza o rozpoznanie tego tematu. Radny p.bogusław Nowicki powiedział, że jeśli brakuje punktów poboru wody, to należy taką sieć ustalić i co roku ją powiększać. Jeśli chodzi o tereny podgórskie i górskie, to do tematu można włączyć lasy państwowe. 4

5 Jeżeli w mieście jest problem z podpięciem do hydrantu, to przy okazji budowy magistrali, taką sieć hydrantów można wybudować. Należy ustalić sieć jednostek wiodących. Zapytał strażaków, jak widzieliby taką sieć na terenie gminy Mirsk. W dalszym toku obrad przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie wnioski złożone przez radnych. Wniosek, aby co roku z budżetu gminy przeznaczać środki w wysokości do zł na wymianę jednego auta - żuka dla OSP Rada przyjęła 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 wstrzymujących się. Wniosek, aby opracować koncepcję punktów czerpania wody, zastawek i hydrantów Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Radny p.vangel Kiricov zwrócił uwagę, że tematy dzisiaj poruszone można było omówić bezpośrednio z burmistrzem. Wyraził przekonanie, że jeśli będą środki w budżecie, to burmistrz z pewnością przeznaczy je na zakup samochodu. Odnosząc się do wypowiedzi prezesa p.stąpora powiedział, że nie wiadomo, jak długo potrwa regulowanie sprawy własności świetlicy w Kamieniu. W efekcie może się okazać, że nie będzie tam ani remizy, ani świetlicy. Radny p.tadeusz Pindel przypomniał, że na poprzedniej sesji wnioskował o znalezienie zarządcy rowu melioracyjnego, który odprowadza wodę ze zbiornika p.poż w Proszowej. Poprosił, aby koordynować ten temat. Zastępca burmistrza p.jan Zaliwski stwierdził, że starosta już od 7 lat szuka zarządcy rowu w Proszowej. Radny p.zenon Zatchiej oznajmił, że pierwszy raz słyszy o tej sprawie. Zauważył, że temat można szybciej załatwić, jeśli zjednoczy się siły. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur podziękował zaproszonym gościom za udział w sesji i zarządził 10- cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie Rada przystąpiła do realizacji punktu trzeciego porządku sesji. Ad. 3. Informacja burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mirsk w roku szkolnym 2011/2012. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że w roku szkolnym 2011/2012 działalność edukacyjna prowadzona była: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku, w skład którego wchodzi Przedszkole i Szkoła Podstawowa; w Szkołach Podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, w skład którego wchodzi Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Technikum Hotelarsko-Turystyczne. W informacji przekazanej Radzie została przedstawiona metryczka gminy za rok 2011 i 2012, w której można zaobserwować spadek liczby mieszkańców, zmniejszenie dochodów budżetowych, wzrost subwencji oświatowej ze względu na planowane w ówczesnym czasie podwyżki pensji dla nauczycieli, wzrost statystycznej liczby uczniów z 973 do 997, wzrost subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia oraz wzrost wydatków na oświatę i wychowanie. W informacji zobrazowano organizację szkół podstawowych, gimnazjum, liceum i technikum na podstawie oddziałów, liczby uczniów i średniej uczniów w oddziale. Najwyższa średnia uczniów w oddziale była w liceum - 24,7, w gimnazjum - 22,3, w technikum - 21, w SP w Mirsku - 20,5, w SP w Rębiszowie - 12,3 w SP w Giebułtowie - 12, w SP w Krobicy - 11,5. Przedstawiona została informacja o kadrze pedagogicznej, poziomie wykształcenia nauczycieli i stopniu awansu zawodowego, liczbie pracowników pedagogicznych według sposobu zatrudnienia, tygodniowej liczbie godzin nauczycielskich, jak i liczbie etatów administracji i obsługi. Co roku, z budżetu gminy, przeznaczane są środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W okresie wakacyjnym odbywały się egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. W 5

6 roku szkolnym 2011/2012, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty, przedłużono powierzenie stanowiska dyrektorom szkół w Krobicy i Rębiszowie. W sprawozdaniu przedstawiono stan bazy oświatowej. Oprócz 8 sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe. W roku szkolnym 2011/2012 oddany został do użytku kompleks boisk Orlik. W ramach rządowego programu Radosna szkoła, przy 50 % udziale finansowym gminy, utworzono dla uczniów klas I-III SP w Mirsku bezpieczny plac zabaw. W poszczególnych szkołach wykazano ilu uczniów korzysta z zajęć specjalistycznych, tj. dydaktyczno-wychowawczych, logopedycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. W szkołach realizowane były zajęcia pozalekcyjne z podziałem na zajęcia informatyczne, techniczne, przedmiotowe, artystyczne, sportowe, turystycznokrajoznawcze i inne. Realizowane były również zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne. Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, realizowany był projekt pn. Nasze dzieci. W ramach projektu realizowane były m. in. zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania. Do szkół zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Do informacji przekazanej Radzie zostały załączone tabele wydatków gminy na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Przedstawione zostały wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych, egzaminu w gimnazjum, matur w liceum i technikum oraz egzaminu zawodowego w technikum, formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej, bezpieczeństwo w szkole. Załączono informację na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W 2012 roku nauczycielom posiadającym stopień awansu nauczyciela stażysty, mianowanego i dyplomowanego wypłacono dodatek uzupełniający w kwocie ogółem ,15 zł. Realizując obowiązki określone w ustawie o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznej odległości. Dowóz uczniów do Gimnazjum i SP w Mirsku był realizowany przez firmę Przewóz Osób Tadeusz Bujko. Dowóz uczniów do SP w Krobicy i Rębiszowie był realizowany w okresie od r. do r. przez firmę Przewóz Osób Tadeusz Bujko, a od r. przez PKS Bolesławiec. Dzieci niepełnosprawne były dowożone do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych we Lwówku Śl. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Lubaniu, Jeleniej Górze i Wrocławiu odbywał się na zasadzie refundowania rodzicom wydatków. Łącznie dowożono 232 uczniów. W ubiegłym roku szkolnym 154 uczniom przyznano stypendia szkolne, a trzem zasiłki szkolne. Dla 11 pracodawców dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników. Na realizację tego zadania pozyskano dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie zł. Gmina co roku kontroluje obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Zobowiązanych do spełniania tego obowiązku było 345 uczniów. Ad. 4. Podjęcie uchwał. a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk. Skarbnik p.danuta Kalupa poinformowała, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma związek z uchwałą w sprawie zmian budżetu, zgodnie z którą zmieniono wartość zadań inwestycyjnych na 2012 rok. W myśl ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 z r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk. Uchwałę Nr XXVIII/174/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/11 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. b) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok. 6

7 Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę ,16 zł na realizację zadania pn. Gminne Święto Plonów Dożynki Wyjaśnił, że w roku bieżącym gmina nie otrzyma zwrotu wydatków poniesionych jako udział Unii Europejskiej. W celu pokrycia tych wydatków zmniejszono środki na zadanie Remont kładki dla pieszych na rzece Kwisa. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę ,30 zł dokonano z tytułu: umowy dotacji zawartej z Wojewodą Dolnośląskim na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. zadania Przebudowa drogi gminnej w Giebułtowie w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej w kwocie ,30 zł; wpłaty Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego na wypłatę stypendium dla uczennic liceum w kwocie 800 zł. Ponadto w 3 uchwały: zmniejszono wydatki na zadanie pn. Remont kładki dla pieszych na rzece Kwisa o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie zadania Remont drogi powiatowej Rębiszów-Grudza realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych; zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zaczarowany Zakątek Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mirsku 6050 o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie tego zadania 6057 w kwocie ,80 zł (w 2012 roku gmina nie otrzyma zwrotu wydatków z Unii Europejskiej) i 6059 w kwocie ,20 zł; zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej w Mlądzu Pobudzenie aktywności mieszkańców Pogórza Izerskiego 6050 o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie tego zadania 6057 w kwocie zł (w 2012 roku gmina nie otrzyma zwrotu wydatków z Unii Europejskiej) i 6059 w kwocie zł; zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie funduszu sołeckiego Giebułtów na przedsięwzięcie Warsztaty artystyczne dla dzieci o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów w kwocie zł i usług w kwocie 20 zł w tym zakresie; zmniejszono wydatki na zakup materiałów w zakresie funduszu sołeckiego Giebułtów na przedsięwzięcie imprezy okolicznościowe o kwotę 699 zł i przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 400 zł i różnych opłat w kwocie 299 zł w tym zakresie; zmniejszono wydatki na zakup materiałów w zakresie funduszu sołeckiego Rębiszów na przedsięwzięcie imprezy okolicznościowe o kwotę zł i przeznaczono na dofinansowanie usług w tym zakresie; zmniejszono wydatki na zakup materiałów w zakresie funduszu sołeckiego Proszowa na przedsięwzięcie zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy o kwotę 220 zł i przeznaczono na dofinansowanie usług w tym zakresie. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi ,73 zł, natomiast plan wydatków budżetowych ,48 zł. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok. Uchwałę Nr XXVIII/175/12 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2012 rok Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 13 głosami za. c) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Burmistrz p.andrzej Jasiński przedstawił propozycję stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 (od 1m 2) : podatek za budynki mieszkalne i ich części 0,73 zł; podatek za powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,00 zł; podatek od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,63 zł; podatek od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł; podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,86 zł; podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł; podatek za powierzchnię użytkową budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł; podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania 7

8 w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wyciągów narciarskich, nartostrad i pasażerskich kolei linowych 0,50 zł; podatek od budowli 2 % ich wartości; podatek od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha. Następnie burmistrz zaproponował zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle służące: działalności statutowej związanej z ochroną przeciwpożarową, służące działalności statutowej w zakresie kultury, budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków, składowisko odpadów komunalnych i cmentarze, budowle i grunty służące do prowadzenia strzelnic myśliwskich. Przewodniczący p.piotr Konsur poinformował, że Spółka SKI&SUN Oddział w Świeradowie-Zdroju wystąpiła z wnioskiem do Rady, aby utrzymać na rok 2013 stawki podatku od nieruchomości gruntowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i nartostrad na dotychczasowym poziomie tj. 0,50 zł za 1 m 2 ; utrzymać zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków tj. zgodnie z 2 ust. 2 przedmiotowej uchwały; ustalić na najbliższy rok podatkowy stawki podatku od budowli kolei linowej wraz z infrastrukturą oświetleniową i do naśnieżania na poziomie 1 % w skali rocznej. Przewodniczący poinformował, że dwa pierwsze wnioski znalazły odzwierciedlenie w projekcie uchwały, natomiast trzeci wniosek nie został uwzględniony. Radny p.bogusław Nowicki ponowił swój wniosek zgłoszony na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady, aby zwiększyć podatek od nieruchomości gruntowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i nartostrad z kwoty 0,50 zł za 1 m 2 proponowanej przez burmistrza do kwoty 0,53 zł za 1 m 2. Wyjaśnił, że podniesienie podatku o 0,03 zł ma wymiar symboliczny. Poprosił, aby wszystkie firmy działające na terenie gminy Mirsk traktować jednakowo. Przewodniczący p.piotr Konsur zapytał radnego, czy nie satysfakcjonuje go podniesienie podatku od budowli z 1 % do 2 % ich wartości. Radny p.bogusław Nowicki odpowiedział, że podtrzymuje swój wniosek. Burmistrz p.andrzej Jasiński wyjaśnił, że w projekcie uchwały proponuje utrzymanie stawki podatku na poziomie roku ubiegłego, ale tylko na nartostradzie, która tak naprawdę przynosi dochód przez 4 miesiące w roku. Powiedział, że większość samorządów stosuje taką zachętę dla ośrodków narciarskich. Radny p.maciej Domin zapytał, jaką stawkę podatku ustaliła Rada Miasta Świeradów-Zdrój. Burmistrz p.andrzej Jasiński przyznał, że nie sprawdzał wysokości stawek w roku bieżącym, ale w roku ubiegłym podatek też był na poziomie 50 %. Radny p.zbigniew Puchalski powiedział, że w każdym przedziale zauważył chociażby symboliczny wzrost podatku. Sytuacja gminy, w sensie pozyskiwania środków, jest coraz gorsza i uważa, że w tej pozycji również powinien nastąpić wzrost podatku do kwoty proponowanej przez radnego p.nowickiego. Poinformował, że będąc nad morzem rozmawiał z przedsiębiorcami na temat prowadzonej przez nich działalności usługowej. Odpowiadali, że dochód uzyskany w sezonie letnim zawiera zysk rekompensujący im brak pełnych dochodów w okresie zimowym. Tłumaczenie, że nartostrada przynosi dochód przez 4 miesiące w roku nie ma tu nic do rzeczy. Maksymalna stawka podatku za grunty związane z działalnością w zakresie wyciągów narciarskich, nartostrad i pasażerskich kolei liniowych mogłaby wynosić 0,88 zł, więc propozycja podwyższenia jej z 0,50 zł do 0,53 zł jest zasadna. Radny p.tadeusz Pindel zapytał, ile wynosiłby podatek od nieruchomości dla strzelnic myśliwskich. Skarbnik p.danuta Kalupa wyjaśniła, że nie ma przy sobie dokumentów i w tej chwili trudno jest jej odpowiedzieć. Musiałaby znać powierzchnię budowli i gruntów służących do prowadzenia strzelnic. 8

9 Burmistrz p.andrzej Jasiński podkreślił, że kwota o której dzisiaj rozmawiają ma charakter bardziej symboliczny. Chodzi tu o politykę w stosunku do inwestorów. Zdaniem burmistrza, porównanie o którym mówił radny p.puchalski, jest trochę niezręczne, gdyż nad morzem handlowców po sezonie już nie widać. Nie wszystkie też restauracje są czynne cały rok. Obiektów całorocznych przybywa, ale one zarabiają, mają klientów z KRUS, ZUS itd. Sołtys p.piotr Cybulski zapytał, jaka jest propozycja stawki podatku od budowli i ile podatku płaci Kolej Gondolowa. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że podatek od budowli wynosi 2 % i jest to stawka maksymalna. Kolej Gondolowa rocznie wpłaca do budżetu gminy ok zł podatku od nieruchomości. Radna p.iwona Wasilewska zapytała, o jakiej kwocie jest mowa w przypadku przyjęcia wniosku radnego p.nowickiego. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że chodzi o zł. Radna p.iwona Wasilewska stwierdziła, że jest to niewielka kwota, a każdy gest się liczy. Jeżeli gmina nie będzie wychodzić naprzeciw inwestorom, swoje pieniądze zainwestują np. w Wiśle. Radny p.zbigniew Puchalski odnosząc się do wypowiedzi radnej p.wasilewskiej powiedział, że dziwi się, że p.zasada nie stosuje żadnych gestów w stronę młodzieży, czy mieszkańców i nie obniży ceny biletów w okresie ferii zimowych. Sytuacja gminy jest trudna, dla niej liczy się każdy grosz. Powiedział, że nie wie, dlaczego burmistrz szczególnie obstaje przy obniżkach dla tej spółki. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że on nie obstaje za spółką. Prowadzi taką, a nie inną politykę. Rada może zmienić stawkę, którą zaproponował. Sprostował, że spółka stosuje ulgi, a cennik i oferty zamieszczone są na stronie internetowej. Radny p.bogusław Nowicki zauważył, że ulgi dotyczą wszystkich, a tu chodzi o ulgi dla mieszkańców gminy. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że stosowanie ulg tylko dla mieszkańców jest niezgodne z prawem. Dodał, że sołtysi i szkoły korzystali z jednorazowych ulg. Sołtys p.zdzisław Panasewicz potwierdził, że sołectwo korzystało z 50 % ulgi. W dalszym toku obrad przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie wniosek radnego p.bogusława Nowickiego, aby zwiększyć podatek od nieruchomości gruntowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyciągów narciarskich i nartostrad z kwoty 0,50 zł za 1 m 2 do kwoty 0,53 zł za 1 m 2. Wniosek nie został przyjęty przez Radę, gdyż opowiedziało się za nim 4 radnych, 6 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Uchwałę Nr XXVIII/176/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Rada przyjęła 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się. d) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 9

10 Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady. Proponowane stawki podatku od środków transportowych wzrosły o 4 %, w porównaniu do stawek obecnie obowiązujących. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Uchwałę Nr XXVIII/177/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. e) Projekt uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że proponowana na 2013 rok wysokość stawek opłaty targowej jest taka sama jak w roku bieżącym. W projekcie uchwały wprowadzono nazwisko inkasenta. Będzie nim p.krzysztof Hnydyszyn, zgodnie z zawartą w ubiegłym roku umową. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok. Uchwałę Nr XXVIII/178/12 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa na 2013 rok Rada przyjęła 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. f) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Mirsk. Burmistrz p.andrzej Jasiński wycofał autopoprawki, które zgłosił na posiedzeniu Komisji stałych Rady. Powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że pierwotna wersja projektu uchwały była prawidłowa. Następnie zaproponował obniżenie ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia r. z kwoty 75,86 zł do kwoty 55 zł. Radny p.vangel Kiricov odczytał Komunikat Prezesa GUS dotyczący stawek cen żyta porównując stawki w latach Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Mirsk. Uchwałę Nr XXVIII/179/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Mirsk Rada przyjęła 10 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się. g) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze. Burmistrz p.andrzej Jasiński poprosił o wprowadzenie w załączniku do uchwały autopoprawki. Granice okręgu wyborczego nr 13 powinny brzmieć Giebułtów Bloki, przysiółek Giebułtów Giebułtówek. Następnie przedstawił propozycje podziału gminy na okręgi wyborcze. Okręg wyborczy nr 1 sołectwa: Brzeziniec, Karłowiec, Mirsk ulice: Chopin, Kilińskiego, Ofiar Oświęcimskich, Osiedle Lniarskie, Osiedle Słoneczne, Przedmieście, liczba mieszkańców 598; Okręg wyborczy nr 2 Mirsk ulice: Betleja, Bohaterów znad Nysy, Kwiatowa, Ogrodowa, Plac Dworcowy, Podkolejowa, Prosta, liczba mieszkańców 570; Okręg wyborczy nr 3 Mirsk ulice: Boczna, Graniczna, Łąkowa, Mickiewicza, Sikorskiego, Zielona liczba mieszkańców 621; Okręg 10

11 wyborczy nr 4 Mirsk ulice: Głowackiego, Plac Wolności, liczba mieszkańców 678; Okręg wyborczy nr 5 Mirsk ulice: Kościelna, Podchorążych, Wodna, Zdrojowa, liczba mieszkańców 574; Okręg wyborczy nr 6 Mirsk ulice: Aleja Wojska Polskiego, Kościuszki, Słowackiego liczba mieszkańców 639; Okręg wyborczy nr 7 Mirsk ulice: Cicha, Fabryczna, Nadbrzeżna, Plac Targowy, Polna, Spacerowa, liczba mieszkańców 622; Okręg wyborczy nr 8 sołectwo Rębiszów, liczba mieszkańców 697; Okręg wyborczy nr 9 sołectwa: Kotlina, Krobica, Krobica Rozdroże Izerskie, liczba mieszkańców 358; Okręg wyborczy nr 10 sołectwo Orłowice, liczba mieszkańców 305; Okręg wyborczy nr 11 sołectwa: Kamień, Mroczkowice, liczba mieszkańców 451; Okręg wyborczy nr 12 sołectwo Giebułtów, przysiółki Giebułtów Augustów, Giebułtów Wola Augustowska, liczba mieszkańców 738; Okręg wyborczy nr 13 Giebułtów Bloki, przysiółek Giebułtów Giebułtówek, liczba mieszkańców 615; Okręg wyborczy nr 14 sołectwa: Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Kwieciszowice, Proszowa, liczba mieszkańców 640; Okręg wyborczy nr 15 sołectwa: Gierczyn, Mlądz, Przecznica, liczba mieszkańców 754. Burmistrz poinformował, że okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. Okręgiem wyborczym może być jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybierany będzie 1 radny. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisarza wyborczego. Następnie burmistrz poinformował, że na komisji proszono, aby sprawdził, czy istnieje możliwość zmiany granic okręgu wyborczego nr 7 i przeniesienia ulicy Cichej i Plac Targowy do okręgu wyborczego nr 5. Wyjaśnił, że po przeniesieniu tych ulic zostanie zachowana jednolita norma przedstawicielstwa, z tym, że radny z okręgu nr 7 zamiast 622 wyborców będzie reprezentował 475, a radny z okręgu nr 5 zamiast 574 wyborców będzie reprezentował 721. Burmistrz dodał, że istnieje też możliwość z okręgu wyborczego nr 7, w którym zostałoby 475 mieszkańców przenieść Plac Targowy do okręgu wyborczego nr 5, gdzie wówczas byłoby 658 mieszkańców, a ulicę Cichą przenieść do okręgu nr 6, gdzie byłoby 702 mieszkańców. Kończąc swoją wypowiedź burmistrz stwierdził, że zmiany te powodują pewne dysproporcje, ale prawnie są możliwe. Sołtys p.romuald Ledzion zapytał, w którym okręgu wyborczym znajduje się Augustów i czy nie ma podziału na bloki dolne i górne. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że przysiółek Giebułtów Augustów wraz z przysiółkiem Giebułtów Wola Augustowska i sołectwem Giebułtów znajdują się w okręgu wyborczym nr 12. W projekcie uchwały nie ma podziału na bloki dolne i górne. Radny p.zbigniew Puchalski powiedział, że jego zdaniem okręg wyborczy nr 9, gdzie występuje 358 mieszkańców i okręg wyborczy nr 10, gdzie występuje 305 mieszkańców powinny zostać połączone. Natomiast okręg wyborczy nr 12, gdzie występuje 738 mieszkańców powinien zostać podzielony na dwa obwody, gdyż współczynnik normy przedstawicielstwa wynosi tam 1,24. Radny p.puchalski poinformował, że na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego. Dodał, że dla niego dysproporcja liczby osób w danym okręgu wyborczym jest bardzo duża. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że w okręgu nr 15 współczynnik normy przedstawicielstwa wynosi 1,27. Wyjaśnił, że podział na okręgi wynika z kodeksu wyborczego. Zgodnie z jego zapisem, liczba mieszkańców w danym okręgu powinna się mieścić pomiędzy 0,50 a 1,49 jednolitej normy przedstawicielstwa, tj. min 295 osób, a max 880 osób. Nie ma prawnej możliwości połączenia okręgu wyborczego nr 9 z okręgiem wyborczym nr 10, gdyż zarówno sołectwo Orłowice jak i Krobica mają normę przedstawicielstwa 0,51. Do tych sołectw można przyłączać mniejsze sołectwa, ale nie można ich łączyć ze sobą. Do Krobicy przyłączono Kotlinę i Rozdroże Izerskie, ale nie można dołączyć np. Gierczyna, gdyż też spełnia wymóg 0,51 normy przedstawicielstwa. Opracowując projekt uchwały starano się zachować związki, które łączą dane miejscowości np. terytorialne. Zgodził się z radnym, że występują pewne dysproporcje, ale one się mieszczą w przedziale. 11

12 Radny p.bogusław Nowicki powiedział, że gdyby istniała prawna możliwość, logicznym byłoby połączenie w jeden okręg wyborczy Krobicy z Orłowicami. Zgodził się z radnym p.puchalskim, że Giebułtów powinien mieć jeszcze jednego radnego. Wyjaśnił, że ideą jego propozycji w kwestii zmian w obwodach było to, że ulice Plac Targowy i Cicha są dołączone do ulic położonych za rzeką. Przyznał, że przesuwanie tych ulic i tworzenie tak dużego okręgu też nie ma sensu. Odnosi wrażenie, że projekt uchwały został zbyt późno opracowany i przedłożony Radzie. Można było wcześniej podjąć temat. Radni mieliby więcej czasu, aby przeanalizować projekt uchwały, a nawet skonsultować go z mieszkańcami. Burmistrz p.andrzej Jasiński przyznał, że kodeks wyborczy zmienił się wcześniej, ale ustawodawca wymaga, aby podział na okręgi wyborcze był dokonany według stanu ludności na dzień 30 września br. W bazie na dzień 30 czerwca br. Gierczyn mógł być połączony z Orłowicami, a według stanu ludności na dzień 30 września br. już nie. (obrady chwilowo opuścił radny p.vangel Kiricov) Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze. Uchwałę Nr XXVIII/180/12 w sprawie podziału Gminy Mirsk na okręgi wyborcze Rada przyjęła 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. (obrady opuścił po wcześniejszym poinformowaniu przewodniczącego radny p.zbigniew Puchalski) h) Projekt uchwały w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że Rada winna określić formy i zakres przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Proponuje się przeprowadzenie konsultacji w terminie od 1 do 15 listopada 2012 r. w formie wyrażenia opinii. Formularz zgłoszenia opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej urzędu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Wypełnione formularze będzie można składać w sekretariacie urzędu, przesyłać drogą listowną lub elektroniczną na adres gminy. Poinformował, że zgodnie z wnioskiem radnego p.nowickiego, w przyszłym roku konsultacje będą przeprowadzane wcześniej, być może w okresie wakacyjnym. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Uchwałę Nr XXVIII/181/12 w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Mirsk w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. i) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że przyjęcie statutu jest spowodowane wystąpieniem ze Związku 12

13 Gmin Kwisa gmin: Świeradów-Zdrój i Nowogrodziec oraz przystąpieniem do związku gminy Warta Bolesławiecka. Konieczne jest również dostosowanie statutu do obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie następujących zmian: wykreślenie w 3 pkt 3 d i e ; wprowadzenie w 3 pkt 3 d wyrazów o treści: prowadzenie schroniska dla zwierząt ; wykreślenie w 28 w pkt 1 wyrazów w zlewni rzeki Kwisy i wpisanie wyrazów na terenie województwa dolnośląskiego ; zastąpienie w całym tekście statutu wyrazów plan finansowy wyrazem budżet. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa. Uchwałę Nr XXVIII/182/12 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. (na salę obrad powrócił radny p.vangel Kiricov) j) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że uchwała ma charakter intencyjny. Umożliwia władzom związku podejmowanie działań i prowadzenie uzgodnień dotyczących utworzenia schroniska dla zwierząt. Jednak ostateczne decyzje, poszczególne rady gmin członkowskich, będą musiały akceptować odrębnymi uchwałami. Na dzień dzisiejszy gmina Mirsk ma rozwiązany problem bezdomnych zwierząt na mocy porozumienia ze schroniskiem w Jeleniej Górze. Radny p.bogusław Nowicki zaproponował, aby radni przy podejmowaniu uchwały wstrzymali się od głosu, ponieważ zastanawiają się nad wystąpieniem ze ZG Kwisa. Radny p.janusz Machulak zapytał, czy przyjmując uchwałę, gmina miałaby trudności z wystąpieniem ze związku. Burmistrz p.andrzej Jasiński odpowiedział, że o zamiarze wystąpienia należy powiadomić związek pisemnie na trzy miesiące przed upływem roku kalendarzowego. Rozliczenia majątkowe to odrębny temat. Przedmiotowa uchwała ma na celu wyrażenie woli umożliwiającej zarządowi związku podjęcie rozmów. Radny p.ryszard Hnydyszyn odpowiedział, że utworzenie takiego schroniska jest alternatywą dla wielu gmin, w tym Mirska. Nie wiadomo jak długo jeszcze schronisko w Jeleniej Górze będzie funkcjonować. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa. Uchwałę Nr XXVIII/183/12 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Związek Gmin Kwisa od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin Kwisa Rada przyjęła 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. k) Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. 13

14 Przewodniczący p.piotr Konsur poinformował, że Starosta Lwówecki pismem z dnia r. zwrócił się z prośbą o zgłoszenie w terminie do r. kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Spośród wskazanych osób, po przeprowadzonych rozmowach, zostanie powołany przedstawiciel gminy Mirsk na kolejną kadencję. Następnie poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia zgłoszono kandydaturę burmistrza p.andrzeja Jasińskiego. Następnie przewodniczący zwrócił się z pytaniem do burmistrza, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi przewodniczący zapytał radnych, czy są jeszcze inne kandydatury. W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur, przewodniczący złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Wniosek Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 12 głosami za. (obrady chwilowo opuścił radny p.tadeusz Pindel) Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia z kandydaturą p.andrzeja Jasińskiego. Uchwałę Nr XXVIII/184/12 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Mirsk do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. (obrady opuścił po wcześniejszym poinformowaniu przewodniczącego radny p.wojciech Firek, a na salę obrad powrócił radny p.tadeusz Pindel) l) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Zastępca burmistrza p.jan Zaliwski poinformował, że w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru wniosków do Dużej Odnowy Wsi, burmistrz chce złożyć wniosek o oświetlenie dolnego Rębiszowa. W celu złożenia wniosku, niezbędny jest Plan Odnowy Miejscowości. Na zebraniu wiejskim wprowadzono do niego zarówno budowę oświetlenia, kanalizacji i wodociągowania. Mieszkańcy podkreślali, że wodociągowanie i kanalizacja jest pilnym zadaniem, jednak ich realizacja wymaga współudziału środków unijnych, bo na samodzielne finansowanie tej inwestycji gminy nie stać. Następnie przewodniczący p.piotr Konsur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Uchwałę Nr XXVIII/185/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiszów na lata Rada przyjęła jednogłośnie, tj. 11 głosami za. ł) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości. Burmistrz p.andrzej Jasiński poinformował, że temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady. Uchwała dotyczy wyrażenia zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/2 obręb 2 Mirsk o pow. 0,9300 ha w zamian za zobowiązanie wynikające z aktu notarialnego zawartego między Gminą Mirsk a Spółką KAD. Burmistrz przypomniał, że nieruchomość została podzielona na dwie części, na działkę nr 566/1 i 566/2. Po różnego rodzaju propozycjach z obydwu stron, na dzień dzisiejszy spółka gotowa jest przekazać działkę nr 566/2 w rozliczeniu za karę w wysokości zł za niezrealizowanie zapisu umownego wybudowania hotelu z częścią restauracyjną. W przypadku przejęcia przez gminę w/w działki spółka KAD chciałaby mieć zagwarantowaną służebność gruntową na powierzchni 60 m x 27 m na wybudowanie, bądź użytkowanie tej powierzchni, jako parkingi do obsługi działki 566/1. Burmistrz poinformował, że jeżeli nie będzie akceptacji Rady, to 22 listopada mija termin zgłoszenia roszczeń. Do sądu należy wpłacić zł i 14

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku.

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo