- PROJEKT - BRM KJ. Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- PROJEKT - BRM.0012.4.2.2014.KJ. Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji"

Transkrypt

1 BRM KJ - PROJEKT - Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 16:30 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). Zaproszeni goście: 1. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA 2. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 3. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 4. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK 5. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan OGRODOWICZ 6. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Pani Ewa CHORĄŻY 7. Nauczyciel języka angielskiego w III Liceum ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza Pani Beata ZYGADLEWICZ KOCUS 8. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA 9. Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Pani Gabriela CHMIELARZ 10. Grono pedagogiczne Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4: Pani Barbara DOWLASZEWICZ Pani Grażyna DĄBROWSKA Pani Krystyna GOLUS Pani Małgorzata MORAWIEC Pani Iwona ZAPART Pani Joanna SMOLKA JEDLIŃSKA Pani Danuta SZULC PAPROTA Pani Aleksandra KONIECZNA Pani Urszula CUPIAŁ Pani Beata BOLESŁAWSKA- FRĄC Pani Ewa KRAKOWIAK Pani Anna RZEZIK Pani Bożena GÓRSKA (S. SAWIA) Pedagog Pani Ewa NOWAK Pani Mariola KUBALSKA 1

2 Pani Danuta ADAMCZYK Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. 5. Korespondencja i komunikaty Odpowiedź na wniosek o nadanie nazwy Miejskiemu Przedszkolu nr 24 w Katowicach Pismo dotyczące korekty i uporządkowania obwodu Gimnazjum nr 9 w Katowicach Zarządzenie nr 1936/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice Pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach Pismo Współprzewodniczącego Zespołu Doradczo - Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 13 lutego 2014 r. 6. Wolne wnioski. Przerwa w obradach Komisji przeznaczona na przejazd do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach 7. Wizyta w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki, przeprowadzonymi remontami i modernizacjami. 8. Podsumowanie wizyty. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otworzył posiedzenie Komisji Edukacji 2

3 w dniu r. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i powitał zgromadzonych. Następnie przedstawił zebranym projekt porządku posiedzenia. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK z upoważnienia Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice poprosił o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, ponieważ projekt jest aktualnie poddawany konsultacjom społecznym. Po ich zakończeniu projekt wraz z ewentualnymi uwagami będzie mógł być opiniowany przez Państwa radnych. Radna Bożena ROJEWSKA zwróciła uwagę na fakt, że w jej przekonaniu projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach są ze sobą powiązane. Pani radna zapytała zatem czy projekt uchwały który ma zostać zdjęty z porządku obrad nie dotyczy również dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z powstaniem klasy IB o której mówi projekt w sprawie wniosku do MEN o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III LO. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że są to sprawy powiązane jednakże kluczową uchwałą w tej materii jest uchwała w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. By mogły w III Liceum powstać oddziały realizujące projekt międzynarodowej matury musimy bezwzględnie uzyskać zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeżeli uzyskamy zgodę Ministerstwa, by utworzyć takie oddziały wówczas przedmiotowa staje się uchwała dotycząca regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Minister Edukacji Narodowej określa w swoim rozporządzeniu wykaz prac, które są dla nauczycieli pracami w warunkach trudnych. W tym wykazie prac ujęte jest również prowadzenia zajęć w oddziałach międzynarodowej matury. Jako, że do tej pory w Katowicach oddziałów międzynarodowej matury nie było, zatem w regulaminie wynagradzania, który obecnie obowiązuje nie ma takich uregulowań. Kompetencją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie jest określanie tego co jest pracą w warunkach trudnych, ale ile za tą pracę należy zapłacić. Obydwie podnoszone dziś uchwały były tworzone w tym samym czasie i w tym samym czasie został im nadany bieg. Niemniej jednak wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest prawem miejscowym w związku z tym nie ma tych obwarowań formalnych, które dotyczą m.in. konsultacji społecznych. Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ) musi zostać ona poddana konsultacjom ze związkami zawodowymi oraz konsultacjom społecznym jak również musi zostać 3

4 uzyskana opinia Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Istotna jest zatem uchwała dotycząca wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli uzyskamy zezwolenie to przedmiotowe stanie się podjęcie uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ). Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ odczytał zebranym treść pisma Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia r. kierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, a dotyczącego prośby o niewprowadzanie na sesję Rady Miasta Katowice w lutym projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ) przekazany do opiniowania Związkom Zawodowym oraz Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego nie do końca konsumuje założenia i to o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Stawka za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących międzynarodową maturę wynosi 50% wysokości stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć. Zdaniem Pani radnej ta kwota nie do końca jest kwotą merytorycznie uzasadnioną, biorąc pod uwagę kwoty, jaki płacą inne miasta w całej Polsce za taką pracę. Jeśli chcielibyśmy na Komisji rozmawiać o wysokości tej stawki lub ją zmienić to w konsekwencji będziemy zobowiązani po raz kolejny przekazać Związkom Zawodowym oraz PRPP do opiniowania ten dokument. Pani radna zapytała czy nie możemy, zatem na dzisiejszym posiedzeniu porozmawiać w tym temacie i ewentualne korekty przesłać organom opiniującym. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że po to są konsultacje społeczne by wszyscy się mogli wypowiedzieć. Po zakończeniu konsultacji Pan Prezydent musi się odnieść do przedłożonych propozycji i może w projekcie w formie autopoprawki nanieść zmiany przychylając się do wniosków lub nie. Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy mówi coś o wynagrodzeniach w oddziale międzynarodowym, który ma powstać w III Liceum Ogólnokształcącym? Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI uchwała nr XXXVII/77/09 z r. dotycząca regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nie uwzględnia takiego elementu jak dodatek za prace w warunkach trudnych, a konkretnie prowadzenia zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program międzynarodowej matury z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym. Nie uwzględnia dlatego, że do tej pory w Katowicach nie było takich oddziałów. Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja nie powinna 4

5 omawiać ani projektu uchwały 4.1. ani 4.2. bo jeden i drugi projekt o tym mówią. Nie są to dwie różne uchwały, ponieważ się one ze sobą zazębiają. W jednej mówimy, że wyrażamy zgodę na powołanie takiego oddziału, a w drugiej o pensji jaką nauczyciel będzie dostawał za pracę w tym oddziale. Pani radna zapytała, dlaczego Komisja ma czekać do zakończenia procedury konsultacji społecznych z opiniowaniem projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( )? Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ wyjaśnił, że taka jest procedura. Projekt uchwały dopiero po przeprowadzeniu konsultacji społecznych po uzyskaniu niezbędnych opinii Związków Zawodowych czy tak jak w tym przypadku również Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jest kierowany pod obrady Komisji. Zdaniem Pana Przewodniczącego ten projekt uchwały zbyt wcześnie wpłynął do Biura Rady Miasta. Projekt bowiem powinien zostać przedłożony Komisji dopiero po zakończeniu procedury konsultacyjnej. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zdjęcie punktu 4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji. Radni w głosowaniu: 6 głosów za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad uwzględniającego wcześniej przyjętą zmianę. Komisja, w głosowaniu: 7 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się - przyjęła porządek posiedzenia. Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował zebranych, że protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. został zamieszczony na portalu dla radnych w zakładce Materiały dla Radnych. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. został przyjęty jednogłośnie 10 głosów za. Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował zebranych, że Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice wpłynęła do Biura Rady Miasta w dniu r. Wszyscy Państwo radni ww. dokument otrzymali w zadeklarowanej przez państw radnych formie (wersji elektronicznej lub papierowej). Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy Państwo radni mają jakieś 5

6 pytania lub uwagi do przygotowanego dokumentu? Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poddał przyjęcie ww. informacji pod głosowanie. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice została przyjęta. Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. Ad Projekt uchwały wycofany z porządku obrad. Ad Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Pan Przewodniczący poinformował, że do tego projektu złożona została przez Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Panią Ewę CHORĄŻY informacja zawierająca porównanie wymagań dla klasy IB oraz klasy dwujęzycznej. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących ww. projektu uchwały. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że przepisy art. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określają sposób tworzenia oddziałów międzynarodowych. Wynika z nich, że utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma taki oddział zostać utworzony. Ponadto wymagane jest zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Zgodnie z przepisami art. 5c pkt. 1 tej ustawy wymienione wyżej kompetencje organu prowadzącego wykonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ odczytał treść projektu uchwały ze szczególnym uwzględnieniem 2. który stanowi, że: Miasto Katowice zobowiązuje się do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA dodała w uzupełnieniu, że ta uchwał to wymóg formalny. Jeden z dokumentów, który musi zostać złożony przy wniosku o utworzenie klasy IB z międzynarodową maturą. Ministerstwo Edukacji Narodowej musi otrzymać wraz z kompletem dokumentacji również uchwałę organu stanowiącego wyrażającą zgodę na ponoszenie dodatkowych wydatków związanych z kosztami kształcenia w oddziale międzynarodowym. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Pani Ewa CHORĄŻY stwierdziła, że chce Komisji przybliżyć problem klasy międzynarodowej w kontekście 6

7 uchwalenia dodatku do wynagrodzenia, który wedle rozporządzenia jest dodatkiem za tzw. warunki trudne. Pani Dyrektor stwierdziła, ze w przedłożonym Państwu radnym zestawieniu pozwoliła sobie porównać prowadzenie klasy IB z klasą dwujęzyczną, bo zależy jej na tym by dodatek dla nauczycieli za pracę w klasie międzynarodowej był wyższy. Klasa IB, czyli klasa z maturą międzynarodową posiada nadzór merytoryczny w biurze IBO w Genewie, to jest klasa, która nie podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty. Jest to klasa, która działa w językach obcych. W II LO będzie działała ona w języku angielskim. Musimy się przystosować do warunków przyjętych dla całego świata. W klasie dwujęzycznej tylko wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym, reszta przedmiotów w języku polskim. W klasie IB wszystkie przedmioty nauczane są w języku obcym. W systemie IB w ogóle nie używa się języka polskiego wyjątek stanowi lekcja języka polskiego, jako języka narodowego. W klasach dwujęzycznych nauczyciele realizują standardowy program nauczania obowiązujący w każdej zwykłej klasie. Młodzież przygotowywana jest do polskiej matury. W klasie IB nauczyciele realizują całkowicie odrębny program nauczania, częstokroć wykraczający poza polską podstawę programową. Młodzież jest przygotowywana do egzaminu międzynarodowego, odmiennego od polskiej matury. W klasach dwujęzycznych nauczyciele pracują według istniejących i znanych programów nauczania i planów przygotowywanych częstokroć przez wydawnictwa i instytucje oświatowe. W klasie IB wszyscy nauczyciele opracowują autorskie plany nauczania (subject outlines) w oparciu o program nauczania narzucony przez IBO w Genewie, w których muszą zaplanować relacje łączące dany przedmiot z innymi, wziąć pod uwagę interdyscyplinarność zajęć, promować w ramach swojego przedmiotu filozofię programu IB, wkomponować realizację elementów Teorii Wiedzy (przedmiotu, którego nie ma w polskiej szkole). Nauczyciele z klasach dwujęzycznych korzystają z jednego wybranego podręcznika przez cały rok szkolny. Nauczyciele w klasie IB nie korzystają z jednego podręcznika, lecz z kilku różnych dostępnych na rynku, gdyż jest to niezbędne do profesjonalnego przygotowania ćwiczeń, prezentacji, prelekcji. Nauczyciele na bieżąco korzystają z zasobów bibliotek, Internetu, pomocy naukowych i współpracy/pomocy innych nauczycieli. Przygotowanie jednych zajęć w klasie IB to kwestia poświęcenia kilku godzin pracy. W klasach dwujęzycznych stosunkowo mały odsetek zajęć stanowią zajęcia praktyczne i eksperymentalne. W ramach nauczania na przedmiotach ścisłych (biologia, chemia, fizyka) kurs matury międzynarodowej składa się z około 40% zajęć teoretycznych i 60% zajęć praktycznych. Uczniowie mają obowiązek czynnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach praktycznych, a praca każdego ucznia jest monitorowana i oceniana przez nauczyciela. Pani Dyrektor następnie przedstawiła jak wygląda pisemna matura oraz prace pisemne porównując klasę dwujęzyczną oraz klasę IB. W klasie dwujęzycznej uczniowie piszą prace pisemne przygotowujące do matury i wymaganych na niej form pisemnych. Prace pisemne w ramach wszystkich przedmiotów obowiązujących w klasie IB są dużo obszerniejsze i częstsze niż w zwykłej klasie. Nauczyciele poświęcają dużo więcej czasu na ich analizę i sprawdzenia według programu IB. Ponadto pojawia się tu obowiązkowa praca badawcza (coś w rodzaju pracy licencjackiej) z wybranego przedmiotu Extended Essay. Ocena z Extended Essay jest częścią składową wyniku egzaminu maturalnego. Nauczyciele w trakcie kursu IB przygotowują klasę do pisania długich wypowiedzi, ćwicząc ich pisanie kilka razy w ciągu dwuletniego programu Diploma Programme. Nauczyciel jest więc również promotorem i konsultantem pracy pisemnej ucznia. Ponadto uczniowie klasy IB muszą wziąć udział w interdyscyplinarnym projekcie grupowym związanym z przedmiotami ścisłymi w którym muszą postawić hipotezę, przeprowadzić dogłębne badania i analizy, wyciągnąć wnioski i opisać wszelkie wyniki badań. Uczniowie przez dwa semestry piszą także pod nadzorem nauczyciela opiekuna autorska pracę badawczą na 4000 słów. Jeśli chodzi o ocenę to w klasach dwujęzycznych jest ocena nauczyciela i nadzór pedagogiczny w ramach szkoły, w której pracuje nauczyciel, polska matura oceniana przez OKE. W klasach IB nauczyciel podlega nadzorowi wewnątrzszkolnemu, ale także jego praca np. ocenione prace uczniów, są przesyłane do ośrodków zagranicznych i tam weryfikowane. W systemie zewnętrznym (np. w Cardiff UK) oceniani są nauczyciele (ich praca i poprawione przez nich prace uczniowskie) i sami uczniowie. Pani Dyrektor 7

8 dodała, że przy wizycie autoryzacyjnej (co 5 lat następuje weryfikacja szkoły i jej osiągnięć) z każdym nauczycielem IB komisja zewnętrzna przeprowadza rozmowę dotycząca ich pracy, doskonalenia zawodowego, metod, osiągnięć itd. Niespełnienie obowiązujących wymagań jest równoznaczne z utratą certyfikatu. Tak pokrótce wyglądają różnice pomiędzy nauczaniem w klasie IB a klasach dwujęzycznych. Podczas rozmów z dyrektorami, w których szkołach prowadzone są klasy IB jak np. w Gdyni czy Warszawie Pani Dyrektor usłyszała, że praca jest naprawdę ciężka i wymagająca, ale warto bo kiedyś to zaprocentuje. Wyniki z matury międzynarodowej są brane pod uwagę nie tylko na uczelniach światowych, ale również na uczelniach krajowych. Ze względu na specyfikę zajęć i kompetencje, które uczniowie po tej klasie wyniosą np. przelicznik dla Uniwersytetu Medycznego jest znacznie korzystniejszy po maturze międzynarodowej aniżeli po maturze polskiej. W ubiegłym roku po maturze polskiej trzeba było mieć wskaźnik około 80 punktów, by dostać się na studia medyczne, po maturze międzynarodowej około 60. Rektorzy twierdzą bowiem, że uczniowie po maturze międzynarodowej uzyskują kompetencje swojej samodzielnej pracy. Na zakończenie Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o pochylenie się nad tym zagadnieniem ponieważ uchwała przekłada się na dodatek za pracę w trudnych warunkach. Klasy prowadzone w systemie dwujęzycznym mają 50% dodatku za efektywne godziny i za przedmioty maturalne, w związku z powyższym Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą by za klasę z maturą międzynarodową ten dodatek był znacznie wyższy. Zdaniem Pani Dyrektor należy ten nawał pracy dobrze zmotywować by ci dobrzy nauczyciele chcieli uczyć w III LO. Chcielibyśmy być bowiem konkurencyjni. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, że wypowiedź Pani Dyrektor dotyczy projektu uchwały, który dziś został zdjęty z porządku obrad. Pani Prezydent zwróciła się do Państwa radnych z prośbą o zapamiętanie tych argumentów, dlatego, że Komisja będzie procedowała nad projektem uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ) na następnym swoim posiedzeniu. Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że potwierdziła, się jej wątpliwości, że zdjęty punkt 4.1. była zależny (i odwrotnie) z punktem 4.2. Pani radna stwierdziła, że zestawienie, które członkowie Komisji otrzymali w zakresie porównania klasy dwujęzycznej z klasą IB dla osób niepracujących w szkolnictwie jest bardzo cenne. Pani radna stwierdziła, że ten procent to 1,5 pensji. Według Pani radnej jest to stanowczo za mało. Szkoła nie będzie dysponował bowiem tylko i wyłącznie swoimi nauczycielami, ale będzie musiała się posiłkować nauczycielami z zewnątrz, którzy przyjadą jedynie za godziwe wynagradzanie. Jeśli coś ma być dobrze zrobione to musi też być dobrze zapłacone. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że dla nauczyciela przygotowanie lekcji w języku angielskim od a do z jest niewątpliwie bardzo dużym wyzwaniem. Faktycznie pojawią się nauczyciele dochodzący. Jeżeli dla nich to wynagrodzenie będzie niesatysfakcjonujące to oni zrezygnują i znajdą sobie inne źródło zarobków. Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji do Gdyni radni mieli okazję przekonać się, że tam ta stawka nie tylko była większa, ale każdy nauczyciel pracujący w klasie IB miał również dodatek motywacyjny. Radna Helena HRAPKIEWICZ wyraziła zadowolenie z faktu, że w Katowicach powstaje klasa z maturą międzynarodową. W rankingach katowickie placówki nie zajmują czołowych miejsc, a w przekonaniu Pani radnej nasza młodzież jest taka sama jak ta w Gdyni, Warszawie czy Poznaniu. Zdaniem Pani radnej ta klasa to jest szansa dla naszego szkolnictwa. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 8

9 Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach, w głosowaniu: 9 głosów za, 0 głosów przeciw przy 2 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad. 5. Korespondencja i komunikaty. Ad Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym: odpowiedź na wniosek o nadanie nazwy Miejskiemu Przedszkolu nr 24 w Katowicach. pismo dotyczące korekty i uporządkowania obwodu Gimnazjum nr 9 w Katowicach. zarządzenie nr 1936/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach. pismo Współprzewodniczącego Zespołu Doradczo - Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 13 lutego 2014 r. Pan Przewodniczący dodał, że wszystkie ww. dokumenty są do wglądu w Biurze Rady Miasta. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA odnosząc się do treści zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice zwróciła uwagę na to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego jest wyższe niż przewiduje to ustawa. Zatem w mieście Katowice nie ma dopłat jednorazowych, czyli normalne wynagrodzenia w szkołach przewyższają te, które określa ustawa. Ad. 6. Wolne wnioski: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otwierając kolejny punkt porządku obrad zwrócił się z pytaniem czy Państwo radni mają jeszcze jakieś wnioski? Radny Tomasz MAŚNICA poprosił o przybliżenie dat konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Pan radny zapytał czy te daty zostały już określone, jeśli nie to kiedy będą one wyznaczane? Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że w placówkach oświatowych przeprowadzana jest analiza w zakresie tego gdzie kadencja dyrektora się kończy. Data ogłoszenia konkursu jest dowolna, ale pełna procedura musi zakończyć się do 31 sierpnia. Praktycznie konkursy przeprowadzane są w maju do pierwszych dni czerwca. Wszystko zależy od ilości konkursów i jakości poszczególnych kategorii tego konkursu. 9

10 Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o krótkie wprowadzenie organizacyjne w zakresie przejazdu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Pani Gabriela CHMIELARZ wyjaśniła, że Zespół Szkolno Przedszkolnego nr 4 znajduje się przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach. Jeśli chodzi o dojazd do placówki można dojechać od strony ul. Normy. Zaparkować można na terenie szkoły. Następnie Pani Dyrektor pokrótce omówiła jak rozplanowana została wizyta w Zespole. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ o godzinie 14:15 ogłosił przerwę w obradach Komisji przeznaczoną na przejazd do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach. Ad. 7. Wizyta w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki, przeprowadzonymi remontami i modernizacjami. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ o godzinie 14:45 wznowił po przerwie obrady Komisji. Po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu poprosił Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Panią Joannę SZYKSZNIĘ o zaprezentowanie podległej jej placówki. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że 1 września 2009 r. został utworzony Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, który składa się z Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Miejskiego Przedszkola nr 70. Na dzień dzisiejszy w Przedszkolu jest 50 dzieci w Szkole 260 uczniów. Odkąd placówka jest szkołą miejską to w Zespole trwają systematyczne remonty. Wymienione zostały wszystkie okna, przeprowadzony został remont instalacji centralnego ogrzewania, termomodernizacja, wymieniona został instalacja wodna oraz instalacja elektryczna, sukcesywnie wymieniane są również podłogi. W ostatnim czasie Szkoła przeszła remont korytarzy, wymienione zostały wszystkie drzwi do pracowni, wymalowana została większość klas. Pani Dyrektor podkreśliła, że stara się remonty prowadzić sukcesywnie jak tylko środki na to pozwalają. To co jeszcze pozostaje do zrobienia to teren wokół szkoły. Część prac w tym zakresie została już wykonana, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Pani Dyrektor dodała, że w ramach programu Radosna Szkoła wykonany został plac zabaw, który jednak ze względu na dewastacje wymaga podjęcia prac remontowych. W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa nr 13 obchodziła stulecie istnienia. W związku z powyższym wydarzeniem przygotowano prezentację multimedialną, która na potrzeby dzisiejszego posiedzenia uzupełniona została o informacje o przedszkolu. Państwo radni zobaczyli ww. prezentację multimedialną w której pojawiły się m.in.: informacje dotyczące funkcjonowania i wyglądu obiektów placówki, a także informacje ilustrowane zdjęciami dotyczące zorganizowanych w placówce imprez okolicznościowych. Ponadto wskazane zostały zajęcia pozalekcyjne organizowane dla uczniów, a także projekty unijne w których Zespół uczestniczył takie jak Znam - Rozumiem Współdziałam oraz Otwórz Radosną Przyszłość W prezentacji wskazano również podmioty, z którymi Szkoła stale współpracuje w tym m.in. Straż Miejską, Policję, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 16 i 33. Po zakończeniu prezentacji Pani Dyrektor dodała, że stara się angażować dzieci z przedszkola we wszystkie uroczystości szkolne. Przedszkolaki chętnie bowiem uczestniczą w tych wszystkich wydarzeniach. Pani Dyrektor podkreśliła, że połączenie Szkoły i Przedszkola w Zespół przebiegało sprawnie, a współpraca obydwu jednostek układa się bardzo dobrze. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że oglądając przygotowaną prezentację zwrócił uwagę, że Zespół brał udział w projekcie szycia lalek dla UNICEF-u. Pan Przewodniczący zapytał jaki środki placówka z tego projektu przelała na konto UNICEF. 10

11 Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że była to kwota 573 zł. Lalki były licytowane, ale cena wywoławcza kształtowała się na poziomie 10 zł. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że z informacji jaki posiada wynika, iż inne tego typu placówki uczestniczące w akcji UNICEF zebrały po 3000 zł. Świadczy to o tym, że mamy tu do czynienia z mniej zamożną częścią miasta. Pan Przewodniczący zwrócił również uwagę na problem topoli znajdujących się przed budynkiem Zespołu. Pan Przewodniczący zapytał czy drzewa te pozostaną czy zostaną usunięte z terenu? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że drzewa pozostaną na ternie przed szkołą. Są one systematycznie przycinane, by nie powodowały problemów. Radna Helena HRAPKIEWICZ stwierdziła, że Przedszkole w ramach Zespołu funkcjonuje od 5 lat. Pani radna zapytała czy od początku są w nim dwa oddziały i czy ta liczba oddziałów wynika z zapotrzebowania czy też możliwości placówki? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że związane jest to z możliwościami placówki. Od września 2010 r. Miejskie Przedszkole nr 70 w ZSP nr 4 w Katowicach zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku szkoły przeznaczonego dla uczniów uczęszczających do klas I III. Piętro jest całkowicie oddzielone od pozostałych pomieszczeń szkolnych. Dla dzieci przedszkolnych są przeznaczone dwie duże, słoneczne sale zajęć wyposażone w kolorowe mebelki, sala rytmiczna i duża łazienka. Radna Bożena ROJEWSKA zapytała jaki jest przedział wiekowy dzieci uczęszczających do poszczególnych oddziałów przedszkolnych? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że obecnie w Przedszkolu działają dwa oddziały: dla dzieci 3-4 letnich Gąsieniczki oraz dla dzieci 5-6 letnich Motylki. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o oprowadzenie Komisji po terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. Komisja przeszła po budynkach Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. Podczas wizyty radni mieli okazję przekonać się jak wygląda baza materialno dydaktyczna placówki. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na wyremontowane pracownie komputerowe, plastyczne, salkę terapeutyczną. Następnie Komisja miała okazję przekonać się jak wygląda świetlica wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych, gier i zabawek stanowiąca bezpieczne miejsce do zabawy, wypoczynku i nauki. Świetlica dysponuje trzema pomieszczeniami: salą zabawową, telewizyjną i gimnastyczną. Komisja obejrzała również pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz salę gimnastyczną. Przez przewiązkę przeszła do budynek Przedszkola gdzie znajdują się w pełni wyposażone sale zabaw. Pani Dyrektor oprowadzając Komisję po placówce zwróciła uwagę na fakt, że baza dydaktyczna jest stale rozwijana i wzbogacana co pozwala na efektywne kształcenie uczęszczających do placówki dzieci. Na tym Komisja zakończyła wizytację budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4. Ad. 8. Podsumowanie wizyty. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdziła, że w latach w Zespole był realizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejską Znam Rozumiem 11

12 Współdziałam. Pan Przewodniczący zapytał co uzyskała placówka dzięki udziałowi w tym projekcie? Nauczyciel w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 Pani Małgorzata MORAWIEC wyjaśniła, że projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I VI. W ramach tego projektu organizowane były bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Celem projektu było: podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły, osiągnięcie lepszych wyników w nauce, promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia, korygowanie zaburzeń zachowania, rozwijanie zainteresowań i zdolności, promowanie postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć, przełamywanie stereotypów. Zajęcia odbywały się w szkole oraz w terenie. Organizowane były wycieczki, warsztaty, lekcje muzealne, plenery. Dzieci korzystały z pomocy specjalistów, uzupełniając wiadomości, rozwijając swoje zainteresowania i zdolności. Zajęcia były bardzo atrakcyjne, dziewczęta i chłopcy rozwijali zdolność twórczego myślenia, ekspresję ruchową, doskonalili umiejętność mówienia oraz umiejętności wokalne, taneczne, plastyczne, aktorskie. Bezpiecznie, w ciekawy i miły sposób spędzając wolny czas, uczyły się zaradności, wyrażania sądów, emocji, współpracy w zespole. Zajęcia prowadzone były w sposób niestereotypowy i równościowy. W czasie zajęć dzieci korzystały z zakupionych pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, sprzętu sportowego, nagłaśniającego, plastycznego, instrumentów muzycznych. Zakupiono stroje i rekwizyty do przedstawień oraz stroje do zajęć sportowych. Zorganizowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt pracownię języka angielskiego. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że dzięki temu programowi Szkoła pozyskała nowoczesne wyposażenie i pomoce naukowe, które są wsparciem metodycznym w czasie obecnie prowadzonych zajęć. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że uczniowie Szkoły uczestniczą w programach zdrowotnych i profilaktycznych podnoszących ich świadomość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo. Pan Przewodniczący poprosił o przybliżenie działalności Klubu Arka działającego na terenie Szkoły. Pedagog w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 Pani Ewa NOWAK wyjaśniła, że 11 lat temu stworzyła program profilaktyczny pod nazwą Klub Arka. Uczęszcza do niego około 60 uczniów. W zajęciach biorą udział uczniowie od I do VI klasy. Zdaniem Pani Pedagog profilaktyka nie ogranicza się tylko do narkomanii, alkoholizmu, ale jest to również zapewnienie dzieciom godziwych i ciekawych zajęć popołudniowych takich jak zajęcia komputerowe czy ogólnorozwojowe. Najważniejsze jest jednak to, że spotykają się w bezpiecznych warunkach, spędzają ciekawie czas, ale i uczestniczą w zajęciach organizowanych poza terenem Zespołu, które są darmowe dla tych dzieci. To dla tej dzielnicy jest bardzo ważne. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Każde dziecko zawsze może coś na zajęcia przynieść czymś się pochwalić. Jest to zatem alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że podczas wizytowania obiektów Zespołu Komisja miała okazję zobaczyć jak wygląda biblioteka i czytelnia, w których znajduje się kącik dotyczący Historii Miasta. Powstaje również katalog w pełni zinformatyzowany co z pewnością ułatwi dostęp do książek. Pan Przewodniczący zapytał jak układa się współpraca z filiami nr 16 i 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej? Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Aleksandra KONIECZNA wyjaśniła, że współpraca między Zespołem, a wskazanymi filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej układa się bardzo dobrze. Kilkanaście razy w roku organizowane są wspólne zajęcia. Uczniowie odwiedzają biblioteki, zazwyczaj przygotowywane są tam prelekcje dotyczące np. bezpiecznego Internetu, 12

13 powstań śląskich itp. Razem z dziećmi z bibliotek wychodzimy pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, składamy kwiaty z okazji 11 Listopada. Oprócz tego w ramach inicjatywy Szkoły chodzimy z naszymi uczniami szlakiem pomników katowickich zapraszając Panie z biblioteki wraz z ich podopiecznymi do udziału w tym przedsięwzięciu. Takich zajęć wspólnych mamy dosyć dużo. Nauczyciel w Zespole Szkolno Przedszkolnym Pani Mariola KUBALSKA odnośnie współpracy Przedszkola z filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej wyjaśniła, że od ponad 10 lat w ramach świetlicy przygotowywane są przedstawienia jasełkowe, z którymi wychodzimy do MPB. Biblioteka na te nasze występy zaprasza okoliczne przedszkola. Przedstawienie jasełkowe to nie tylko recytacja, ale również występy chóru szkolnego. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że poprzez takie działania integrowane jest również środowisko dzielnicy. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Barbara DOWLASZEWICZ - nauczyciel przedszkola dodała w uzupełnieniu, że Przedszkole systematycznie prowadzi współpracę zarówno z filią 16 MBP jak i filią 33. Bywamy tam regularnie na zajęciach organizowanych przez Panie z Biblioteki jak również na różnych uroczystościach, teatrzykach, wystawach, na zajęciach muzycznych. My z kolei jeśli mamy jakiś program to bardzo chętnie prezentujemy go w MBP dla innych dzieci. Ta nasza współpraca od lat już się rozwija. Nasze prace plastyczne są przedstawiane na zorganizowanych w MBP wystawach. Jeśli chodzi zatem o filie MBP mamy z nimi bardzo dobry kontakt. Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Pani Gabriela CHMIELARZ dodała, że jeśli chodzi o biblioteki to Panie organizują ogromną ilość konkursów. Nasi uczniowie szereg z tych konkursów wygrywają otrzymując fajne nagrody książkowe. Co dla dzieci jest bardzo atrakcyjne. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał, kto był obecny w Zespole w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom? Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Barbara DOWLASZEWICZ wyjaśniła, że w Przedszkolu był obecny aktor Teatru Śląskiego oraz Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Radna Barbara WNĘK odnosząc się do współpracy Zespołu ze środowiskiem lokalnym stwierdziła, że ma okazje uczestniczyć w różnych wydarzeniach z udziałem Zespołu i faktycznie widać, że placówka jest bardzo aktywna. Placówka współpracuje również z Miejskim Domem Kultury. Zarówno uczniowie szkoły jak i podopieczni przedszkola w tą współpracę się angażują. Pani radna zapytała, jakie Zespół ma jeszcze potrzeby, które trzeba by było w pierwszej kolejności zrealizować. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że placówka jest szkołą samodzielną i ma w swojej gestii remonty. Powoli z remontami wewnątrz budynku dajemy sobie radę. Natomiast jest pilna potrzeba wyremontowania z zewnątrz tego starszego czerwonego budynku. Od ul. Wróblewskiego na murach budynku jest sztukateria, która również wymaga konserwacji. Remontu wymaga również teren wokół budynków Zespołu, czyli podwórze, boisko, skarpa, schody. Zdaniem Pani Dyrektor prace w tym rejonie należy wykonać jednocześnie, ponieważ są one ze sobą ściśle powiązane. Według Pani Dyrektor, jeśli zostanie zrobiony jeden element to przy remoncie kolejnego może ten pierwszy ulec zniszczeniu. Niestety kwoty, które dostajemy na inwestycje nie wystarczą na zrealizowanie tego projektu w całości. 13

14 Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że z informacji jakie posiada wynika, że projekt modernizacji i zagospodarowania otoczenia Zespołu był przygotowany 2 3 lata temu. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że patronkom Szkoły Podstawowej nr 13 jest Św. Barbara. Pan Przewodniczący poprosił o informację dotyczące programu wychowawczego, uroczystości obchodzonych w związku z tym patronatem. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że święto szkoły obchodzone jest 4 grudnia tak jak przypada dzień św. Barbary. W święcie tym uczestniczą wszystkie dzieci. Uroczystości są obchodzone w sali gimnastycznej szkoły. Przed tymi uroczystościami dzieci zapoznawane są z sylwetką Św. Barbary, by każde dziecko wiedziało, kim była Św. Barbara. Dzieci robią rekwizyty związane z Barbórką. Nieodłącznym atrybutem są czapki górnicze przygotowywane dla chłopców oraz wianuszki dla dziewczynek. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Aleksandra KONIECZNA dodała, że na godzinach wychowawczych zawsze przed świętem szkoły są informacje na temat Św. Barbary. Oprócz tego w bibliotece szkolnej znajduje się obraz Św. Barbary. Tam też odbywają się lekcje dotyczące patronki Szkoły. Ponadto organizowane są liczne konkursy dotyczące Św. Barbary zarówno literackie jak i plastyczne. Zawsze są przygotowywane okolicznościowe gazetki. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Iwona ZAPART dodała w uzupełnieniu, że przy okazji tego święte przede wszystkim nawiązujemy do tradycji Św. Barbary. Mówimy o etosie pracy górnika, bo wiemy, że sporo rodziców dzieci pracowało na kopalni. Ta tradycja to przede wszystkim nasze zwyczaje, nasza kultura i nasz język. Przygotowujemy zatem również scenki w gwarze śląskiej. Dzieci pomimo tego, że nie wszystkie wywodzą się z domu śląskiego chętnie uczą się gwary. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że grupa uczniów uczęszczających do Zespołu mieszka w Ośrodku Wychowawczym dla dzieci i młodzieży Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji jak liczna to jest grupa dzieci i jak wygląda współpraca Zespołu ze Zgromadzeniem. Pedagog w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 Pani Ewa NOWAK wyjaśniła, że z Ośrodka Wychowawczego dla dzieci i młodzieży Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi do Zespołu uczęszcza około 30 dzieci. Liczba ta jednak w ciągu roku szkolnego się zmienia. Do szkoły przychodzą z Ośrodka dzieci z normą intelektualną. Priorytetem jest dla nas to by dzieci się u nas dobrze poczuły, następnie je diagnozujemy, ponieważ często jest tak, że nie tylko sprawiają problemy wychowawcze, ale mają również problemy dydaktyczne. Zespół współpracuje z Siostrą Dyrektor z wychowawcami Ośrodka. Wychowawcy uczestniczą w wywiadówkach, przychodzą na cotygodniowe konsultacje. Obecnie nie mamy większych problemów wychowawczych. Dzieci dość dobrze funkcjonują zwłaszcza te, które są dłuższy czas u nas. Dzieci są wyrwane z różnych czasem bardzo tragicznych środowisk, także ten proces adaptacyjny trochę trwa. Pani Psycholog dodała, że 30 dzieci uczęszcza do niej na zajęcia indywidualne lub w małej grupie. Bardzo często są to dzieci z Ośrodka Wychowawczego, które chętnie przychodzą, bo jest to dla nich jakaś atrakcja. Dzieci muszą nauczyć się nawiązywać poprawne kontakty nie tylko z osobami dorosłymi, ale również z rówieśnikami. Stąd zajęcia w małych grupach. Radny Józef ZAWADZKI odnosząc się do obchodów święta szkoły zapytał czy goszczą w szkole również górnicy. Pan radny zapytał również ile dzieci korzysta z dofinansowania z MOPS do posiłków. 14

15 Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że w ramach obchodów święta szkoły oczywiście w uroczystościach uczestniczą zaproszeni górnicy. Pedagog w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 Pani Ewa NOWAK wyjaśniła, że na 100 dzieci korzystających z obiadów 70 dzieci korzysta z pomocy MOPS. Pani Pedagog dodała, że w Zespole wprowadzone zostały drugie śniadania. Sześcioro dzieci je drugie śniadanie w szkole, ponieważ są głodne. Na śniadania Szkoła pozyskuje środki od sponsorów oraz współfinansuje je trzech nauczycieli. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że nie jest to bogata dzielnica, zatem dochody pozyskiwane z Rady Rodziców też są niewysokie. To widać było przy wspomnianej wcześniej akcji dotyczącej lalek dla UNICEF. Różne są środowiska mimo dużej biedy i trudnej sytuacji dzieci są jednak zadbane. Dzielnica wymaga wsparcia. Bardzo dobrze zatem, że tak dobra szkoła szeroko współpracująca ze środowiskiem lokalnym w tej dzielnicy funkcjonuje. Pan Przewodniczący zaproponował by w ślad za tematem podniesionym przez Panią Dyrektor sformułować wniosek, by w budżecie przyszłorocznym zabezpieczyć środki na remont starej części budynku szkoły. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan OGRODOWICZ stwierdził, że należy się zastanowić czy dla szkoły istotniejsza jest funkcja użytkowa, czyli rozszerzenie oferty o możliwość uprawiania sportu na przyległych terenach, ponieważ zdaniem Pana Dyrektora sama elewacja jest kwestią estetyki, chyba że pojawiają się już problemy techniczne. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że projekt, o którym wcześniej była mowa dotyczył zagospodarowania terenu wokół budynków szkolnych, zatem pojawia się tu pytanie, co jest priorytetem w działaniu czy realizacja projektu zagospodarowania terenu czy też remont elewacji budynku. Radna Krystyna PANEK zapytała czy przedszkole ma plac zabaw. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Barbara DOWLASZEWICZ wyjaśniła, że plac zabaw zorganizowany w ramach programu Radosna Szkoła nie jest ogrodzony i w związku z tym systematycznie dewastowany. Dla dzieci musi być przede wszystkim ogrodzony plac i takie zabawki, które dla będą bezpieczne. Radna Krystyna PANEK wobec powyższego zwróciła się z prośbą o zrobienie w pierwszej kolejności placu zabaw dla dzieci spełniającego wszystkie normy bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał czy w projekcie dotyczącym zagospodarowania terenu jest również uwzględniony plac zabaw? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że ten projekt uwzględnia również plac zabaw dla najmłodszych. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ w świetle powyższego zaproponował by Komisja skierowała do Prezydenta Miasta wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na realizację istniejącego projektu zagospodarowania terenu przy budynkach Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że jeśli chodzi o projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły to część z tych rzeczy już została zrobiona 15

16 przede wszystkim w zakresie ogrodzenia i oświetlenia. Do wykonania pozostaje ta niezrealizowana część zadań. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że Komisja ujmie zatem w swoim wniosku informację, że dotyczy to niezrealizowanej części projektu. Pan Przewodniczący zapytał na jaką kwotę opiewa realizacja tych pozostałych zadań. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że jest to kwota około 1,5 mln zł. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że państwo radni dobrze znają realia finansowe. Jeśli chodzi o te działa to są to działania zawarte w modernizacjach, inwestycjach, to są wydatki majątkowe. Na te wydatki majątkowe dla 176 placówek w budżecie jest od 8-10 mln zł. Pan Naczelnik stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego o czym wspominała tu Pani Dyrektor, że przy realizacji kolejnych etapów zadania może dojść do uszkodzenia wcześniej wykonanych. Szkoła od 2009 roku otrzymała prawie 2 mln zł. Pan Naczelnik zasugerował by zastanowić się jednak nad rozsądnym etapowaniem realizacji projektu gdyż o takie środki na jednorazową realizację zadania będzie bardzo trudno. Środki na 2013 rok na realizację tego projektu były przyznane w kwocie 300 tys. zł. Pani Dyrektor przeniosła je jednak na remonty dzięki temu Szkoła ma wyremontowane wnętrza. W tym roku jest 400 tys. zł przeznaczone na ten cel. W sumie to dawałoby już kwotę 700 tys. zł. Zatem trzeba się dobrze zastanowić, dogłębnie przemyśleć sprawę realizując jednocześnie wyznaczone cele. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że Komisja w drodze do sali gimnastycznej przechodziła czystymi świeżo malowanymi korytarzami. Po dotarciu na miejsce członkowie Komisji mięli okazje zobaczyć różnicę między tym korytarzem, a całą resztą. Jeśli dostaliśmy na Zespół przez trzy lata po 400 tys. zł to jest razem 1,2 mln zł. Pani Dyrektor stwierdziła, że może teraz zróbmy przerwę, a potem skumulujmy środki należne placówce. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na kwestię boiska tartanowego wyremontowanego ponad 10 lat temu. Z tego już niewiele zostało, zgodnie z projektem jest to miejsce na ogród dla przedszkolaków. Jeśli zrobimy tam ogród dla przedszkolaków to dzieci szkolne nie będą miały żadnego utwardzonego boiska. Sanepid może w każdej chwili zamknąć wejście na boiska, ponieważ schody na nie prowadzące (wyremontowane zaledwie kilka lat temu) się rozpadają. Zdaniem Pani Dyrektor należy zrobić całość. W ramach programu Radosna Szkoła został wybudowany plac zabaw dla dzieci, który jednak jak tu już zostało wcześniej wspomniane jest systematycznie dewastowany ponieważ nie jest ogrodzony. Do niedawna nie było tam nawet oświetlenia. Zdaniem Pani Dyrektor trzeba zaryzykować. Wyjściowy kosztorys na realizację tego zadani opiewał na 2 mln zł. Natomiast część rzeczy jest już zrobiona. Ponieważ szkoła jest stara i teren też jest stary zatem nie wiemy tak na dobrą sprawę jak będziemy likwidować asfalt na podwórzu co zastaniemy pod spodem. Radna Barbara WNĘK zapytała jak długo przygotowany projekt jest ważny? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że projekt powstał w 2010 rok, ale można go aktualizować. Nie traci on ważności. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że jeśli jest takie zadanie to jakimś rozwiązaniem jest wprowadzenie go do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego czy też Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pan Naczelnik zaproponował by wniosek Komisji został skierowany właśnie do WPI lub do WPF. 16

17 Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował dopisanie do wcześniejszej propozycji wniosku kwoty 1,5 mln zł oraz tego, że wniosek ten został złożony jako wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Następnie Pan Przewodniczący poddał wniosek uzupełniony o ww. sformułowania pod głosowanie. Radni, jednogłośnie 10 głosów za (wszyscy obecni) - przyjęli wniosek o następującej treści: Komisja Edukacji po wizycie w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków w wysokości 1,5 mln zł na wykonanie niezrealizowanej część projektu zagospodarowania terenu wokół budynków ww. Zespołu. Komisja wnosi by zadanie to zostało włączone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Radny Józef ZAWADZKI na ręce Pani Dyrektor złożył podziękowania za kompleksowe przeprowadzanie remontów Zespołu. Pan radny stwierdził, że jeśli w Zespole jest przedszkole to musi też być bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 złożył podziękowania za możliwość przeprowadzenia posiedzenia na terenie obiektu i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Zespołu oraz przeprowadzonych remontów. Ad. 9. Zakończenie posiedzenia: Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Przedstawicielom Wydziałów i instytucji za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodniczący Komisji Edukacji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Jerzy DOLINKIEWICZ 17

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2016 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz gimnazjów, dla

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

3 DODATEK FUNKCYJNY 4

3 DODATEK FUNKCYJNY 4 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LIX/9612/2009 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XI/94/2011 RADY POWIATU KARTUSKIEGO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 4151 UCHWAŁA NR XXXIX/466/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXXII/201/16 RADY GMINY LIPOWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Piaski Nr Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 1 1. Rada Pedagogiczna (dalej:

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84.

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84. BPRr.0012.6.2014 PROTOKÓŁ NR XLIV/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r. 10 UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 4587 UCHWAŁA NR 211/XXXIII/17 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 14 września 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 14 września 2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 14 września 2016 r. 1.W statucie Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania nauczycieli Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku Regulamin wynagradzania nauczycieli I. Postanowienia ogólne. l. Ilekroć w Regulaminie wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 30 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 września 2017 r. Poz. 3753 UCHWAŁA NR 140/XXXV/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Dodatek za wysługę lat

Postanowienia ogólne. Dodatek za wysługę lat Załącznik do Uchwały Nr LI/445/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 20 października 2006 r. REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV / 235 / 2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 2 grudnia 2005r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MIERZĘCICE Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera 60-125 Poznań, ul. Bosa 9 www.sp10.poznan.pl tel. 61 8 666 120; e-mail: sekretariat@sp10.poznan.pl Podstawowe informacje o naszej szkole Szkoła jest placówką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r.

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r. Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 grudnia 2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/269/17 RADY GMINY SANTOK. z dnia 11 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/269/17 RADY GMINY SANTOK. z dnia 11 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/269/17 RADY GMINY SANTOK z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Załącznik do Uchwały Nr VIII/135/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2007 r. STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie Gimnazjum Dwujęzyczne I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 października 2015 r. Poz. 5344 BR.0007.114.2015 2015-69418 UCHWAŁA NR 209/XIV/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, powołanym ustawowo w celu reprezentowania ogółu rodziców uczniów i wpływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 54 UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r.

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r. Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 14.09. 2016r. Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas. 2. Wybór protokolanta. 3. Zapoznanie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50 Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50 Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON BRM.0012.4.11.2015.KJ Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 14.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.3.2016.KJ-K - PROJEKT - Protokół Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 26.01.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ BRM.0012.4.10.2013.KJ Protokół Nr 10/13 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 18.11.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XIII/242/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. Regulamin określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVI/154/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 listopada 2007 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW: ZA WYSŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 729 UCHWAŁA NR 195/XV/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dodatek motywacyjny

Regulamin. Dodatek motywacyjny Załącznik do uchwały Nr / /07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia r. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Załącznik nr 2 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego Zatwierdzony 18 maja 2011r. uchwałą nr 8/2011

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr SP /2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r.

Protokół nr SP /2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r. Protokół nr SP80-000-2-2/2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r. Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 29 lutego 2016 roku ustalono następujący porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr XXVI/356/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Regulamin określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r. Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godzinie czternastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 26 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 26 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 1 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 15 września 2014r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 26 osób, w tym członkowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 5285 UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

.1 1. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawana jest przez:

.1 1. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawana jest przez: Załącznik do Uchwały Nr XXV/311/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 roku NAGRODY.1 1. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawana jest przez: )1 Dyrektora nauczycielom,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 158/12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 27 maja 2013r

Zarządzenie nr 158/12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 27 maja 2013r Zarządzenie nr 158/12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 27 maja 2013r ZMIENIAJĄCE Zarządzenie nr 259 /11/12 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 14 maja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXVIII/246/2006 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr II/13/06 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 grudnia 2006 r. REGULAMIN określający wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/194/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 20 września 2016 r.

Wrocław, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/194/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 20 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 października 2016 r. Poz. 4408 UCHWAŁA NR XXI/194/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO: PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO IWONY KLEPCZAREK WYCHOWAWCY BURSY SZKOLNEJ W KOLE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO: L.P. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI 1. Podejmowanie działań 1.Aktualizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/369/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/369/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/369/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo