- PROJEKT - BRM KJ. Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- PROJEKT - BRM.0012.4.2.2014.KJ. Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji"

Transkrypt

1 BRM KJ - PROJEKT - Protokół Nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 16:30 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). Zaproszeni goście: 1. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA 2. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 3. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 4. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK 5. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan OGRODOWICZ 6. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Pani Ewa CHORĄŻY 7. Nauczyciel języka angielskiego w III Liceum ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza Pani Beata ZYGADLEWICZ KOCUS 8. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA 9. Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Pani Gabriela CHMIELARZ 10. Grono pedagogiczne Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4: Pani Barbara DOWLASZEWICZ Pani Grażyna DĄBROWSKA Pani Krystyna GOLUS Pani Małgorzata MORAWIEC Pani Iwona ZAPART Pani Joanna SMOLKA JEDLIŃSKA Pani Danuta SZULC PAPROTA Pani Aleksandra KONIECZNA Pani Urszula CUPIAŁ Pani Beata BOLESŁAWSKA- FRĄC Pani Ewa KRAKOWIAK Pani Anna RZEZIK Pani Bożena GÓRSKA (S. SAWIA) Pedagog Pani Ewa NOWAK Pani Mariola KUBALSKA 1

2 Pani Danuta ADAMCZYK Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. 5. Korespondencja i komunikaty Odpowiedź na wniosek o nadanie nazwy Miejskiemu Przedszkolu nr 24 w Katowicach Pismo dotyczące korekty i uporządkowania obwodu Gimnazjum nr 9 w Katowicach Zarządzenie nr 1936/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice Pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach Pismo Współprzewodniczącego Zespołu Doradczo - Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 13 lutego 2014 r. 6. Wolne wnioski. Przerwa w obradach Komisji przeznaczona na przejazd do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach 7. Wizyta w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki, przeprowadzonymi remontami i modernizacjami. 8. Podsumowanie wizyty. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otworzył posiedzenie Komisji Edukacji 2

3 w dniu r. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i powitał zgromadzonych. Następnie przedstawił zebranym projekt porządku posiedzenia. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK z upoważnienia Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice poprosił o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, ponieważ projekt jest aktualnie poddawany konsultacjom społecznym. Po ich zakończeniu projekt wraz z ewentualnymi uwagami będzie mógł być opiniowany przez Państwa radnych. Radna Bożena ROJEWSKA zwróciła uwagę na fakt, że w jej przekonaniu projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach są ze sobą powiązane. Pani radna zapytała zatem czy projekt uchwały który ma zostać zdjęty z porządku obrad nie dotyczy również dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z powstaniem klasy IB o której mówi projekt w sprawie wniosku do MEN o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III LO. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że są to sprawy powiązane jednakże kluczową uchwałą w tej materii jest uchwała w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. By mogły w III Liceum powstać oddziały realizujące projekt międzynarodowej matury musimy bezwzględnie uzyskać zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeżeli uzyskamy zgodę Ministerstwa, by utworzyć takie oddziały wówczas przedmiotowa staje się uchwała dotycząca regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Minister Edukacji Narodowej określa w swoim rozporządzeniu wykaz prac, które są dla nauczycieli pracami w warunkach trudnych. W tym wykazie prac ujęte jest również prowadzenia zajęć w oddziałach międzynarodowej matury. Jako, że do tej pory w Katowicach oddziałów międzynarodowej matury nie było, zatem w regulaminie wynagradzania, który obecnie obowiązuje nie ma takich uregulowań. Kompetencją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie jest określanie tego co jest pracą w warunkach trudnych, ale ile za tą pracę należy zapłacić. Obydwie podnoszone dziś uchwały były tworzone w tym samym czasie i w tym samym czasie został im nadany bieg. Niemniej jednak wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest prawem miejscowym w związku z tym nie ma tych obwarowań formalnych, które dotyczą m.in. konsultacji społecznych. Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ) musi zostać ona poddana konsultacjom ze związkami zawodowymi oraz konsultacjom społecznym jak również musi zostać 3

4 uzyskana opinia Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Istotna jest zatem uchwała dotycząca wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli uzyskamy zezwolenie to przedmiotowe stanie się podjęcie uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ). Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ odczytał zebranym treść pisma Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia r. kierowanego na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, a dotyczącego prośby o niewprowadzanie na sesję Rady Miasta Katowice w lutym projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ) przekazany do opiniowania Związkom Zawodowym oraz Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego nie do końca konsumuje założenia i to o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Stawka za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących międzynarodową maturę wynosi 50% wysokości stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć. Zdaniem Pani radnej ta kwota nie do końca jest kwotą merytorycznie uzasadnioną, biorąc pod uwagę kwoty, jaki płacą inne miasta w całej Polsce za taką pracę. Jeśli chcielibyśmy na Komisji rozmawiać o wysokości tej stawki lub ją zmienić to w konsekwencji będziemy zobowiązani po raz kolejny przekazać Związkom Zawodowym oraz PRPP do opiniowania ten dokument. Pani radna zapytała czy nie możemy, zatem na dzisiejszym posiedzeniu porozmawiać w tym temacie i ewentualne korekty przesłać organom opiniującym. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że po to są konsultacje społeczne by wszyscy się mogli wypowiedzieć. Po zakończeniu konsultacji Pan Prezydent musi się odnieść do przedłożonych propozycji i może w projekcie w formie autopoprawki nanieść zmiany przychylając się do wniosków lub nie. Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy mówi coś o wynagrodzeniach w oddziale międzynarodowym, który ma powstać w III Liceum Ogólnokształcącym? Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI uchwała nr XXXVII/77/09 z r. dotycząca regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nie uwzględnia takiego elementu jak dodatek za prace w warunkach trudnych, a konkretnie prowadzenia zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program międzynarodowej matury z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym. Nie uwzględnia dlatego, że do tej pory w Katowicach nie było takich oddziałów. Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja nie powinna 4

5 omawiać ani projektu uchwały 4.1. ani 4.2. bo jeden i drugi projekt o tym mówią. Nie są to dwie różne uchwały, ponieważ się one ze sobą zazębiają. W jednej mówimy, że wyrażamy zgodę na powołanie takiego oddziału, a w drugiej o pensji jaką nauczyciel będzie dostawał za pracę w tym oddziale. Pani radna zapytała, dlaczego Komisja ma czekać do zakończenia procedury konsultacji społecznych z opiniowaniem projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( )? Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ wyjaśnił, że taka jest procedura. Projekt uchwały dopiero po przeprowadzeniu konsultacji społecznych po uzyskaniu niezbędnych opinii Związków Zawodowych czy tak jak w tym przypadku również Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jest kierowany pod obrady Komisji. Zdaniem Pana Przewodniczącego ten projekt uchwały zbyt wcześnie wpłynął do Biura Rady Miasta. Projekt bowiem powinien zostać przedłożony Komisji dopiero po zakończeniu procedury konsultacyjnej. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zdjęcie punktu 4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji. Radni w głosowaniu: 6 głosów za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad uwzględniającego wcześniej przyjętą zmianę. Komisja, w głosowaniu: 7 głosów za, 3 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się - przyjęła porządek posiedzenia. Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował zebranych, że protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. został zamieszczony na portalu dla radnych w zakładce Materiały dla Radnych. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. został przyjęty jednogłośnie 10 głosów za. Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poinformował zebranych, że Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice wpłynęła do Biura Rady Miasta w dniu r. Wszyscy Państwo radni ww. dokument otrzymali w zadeklarowanej przez państw radnych formie (wersji elektronicznej lub papierowej). Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy Państwo radni mają jakieś 5

6 pytania lub uwagi do przygotowanego dokumentu? Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poddał przyjęcie ww. informacji pod głosowanie. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice została przyjęta. Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. Ad Projekt uchwały wycofany z porządku obrad. Ad Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Pan Przewodniczący poinformował, że do tego projektu złożona została przez Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Panią Ewę CHORĄŻY informacja zawierająca porównanie wymagań dla klasy IB oraz klasy dwujęzycznej. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących ww. projektu uchwały. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że przepisy art. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określają sposób tworzenia oddziałów międzynarodowych. Wynika z nich, że utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma taki oddział zostać utworzony. Ponadto wymagane jest zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Zgodnie z przepisami art. 5c pkt. 1 tej ustawy wymienione wyżej kompetencje organu prowadzącego wykonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ odczytał treść projektu uchwały ze szczególnym uwzględnieniem 2. który stanowi, że: Miasto Katowice zobowiązuje się do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA dodała w uzupełnieniu, że ta uchwał to wymóg formalny. Jeden z dokumentów, który musi zostać złożony przy wniosku o utworzenie klasy IB z międzynarodową maturą. Ministerstwo Edukacji Narodowej musi otrzymać wraz z kompletem dokumentacji również uchwałę organu stanowiącego wyrażającą zgodę na ponoszenie dodatkowych wydatków związanych z kosztami kształcenia w oddziale międzynarodowym. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Pani Ewa CHORĄŻY stwierdziła, że chce Komisji przybliżyć problem klasy międzynarodowej w kontekście 6

7 uchwalenia dodatku do wynagrodzenia, który wedle rozporządzenia jest dodatkiem za tzw. warunki trudne. Pani Dyrektor stwierdziła, ze w przedłożonym Państwu radnym zestawieniu pozwoliła sobie porównać prowadzenie klasy IB z klasą dwujęzyczną, bo zależy jej na tym by dodatek dla nauczycieli za pracę w klasie międzynarodowej był wyższy. Klasa IB, czyli klasa z maturą międzynarodową posiada nadzór merytoryczny w biurze IBO w Genewie, to jest klasa, która nie podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty. Jest to klasa, która działa w językach obcych. W II LO będzie działała ona w języku angielskim. Musimy się przystosować do warunków przyjętych dla całego świata. W klasie dwujęzycznej tylko wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym, reszta przedmiotów w języku polskim. W klasie IB wszystkie przedmioty nauczane są w języku obcym. W systemie IB w ogóle nie używa się języka polskiego wyjątek stanowi lekcja języka polskiego, jako języka narodowego. W klasach dwujęzycznych nauczyciele realizują standardowy program nauczania obowiązujący w każdej zwykłej klasie. Młodzież przygotowywana jest do polskiej matury. W klasie IB nauczyciele realizują całkowicie odrębny program nauczania, częstokroć wykraczający poza polską podstawę programową. Młodzież jest przygotowywana do egzaminu międzynarodowego, odmiennego od polskiej matury. W klasach dwujęzycznych nauczyciele pracują według istniejących i znanych programów nauczania i planów przygotowywanych częstokroć przez wydawnictwa i instytucje oświatowe. W klasie IB wszyscy nauczyciele opracowują autorskie plany nauczania (subject outlines) w oparciu o program nauczania narzucony przez IBO w Genewie, w których muszą zaplanować relacje łączące dany przedmiot z innymi, wziąć pod uwagę interdyscyplinarność zajęć, promować w ramach swojego przedmiotu filozofię programu IB, wkomponować realizację elementów Teorii Wiedzy (przedmiotu, którego nie ma w polskiej szkole). Nauczyciele z klasach dwujęzycznych korzystają z jednego wybranego podręcznika przez cały rok szkolny. Nauczyciele w klasie IB nie korzystają z jednego podręcznika, lecz z kilku różnych dostępnych na rynku, gdyż jest to niezbędne do profesjonalnego przygotowania ćwiczeń, prezentacji, prelekcji. Nauczyciele na bieżąco korzystają z zasobów bibliotek, Internetu, pomocy naukowych i współpracy/pomocy innych nauczycieli. Przygotowanie jednych zajęć w klasie IB to kwestia poświęcenia kilku godzin pracy. W klasach dwujęzycznych stosunkowo mały odsetek zajęć stanowią zajęcia praktyczne i eksperymentalne. W ramach nauczania na przedmiotach ścisłych (biologia, chemia, fizyka) kurs matury międzynarodowej składa się z około 40% zajęć teoretycznych i 60% zajęć praktycznych. Uczniowie mają obowiązek czynnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach praktycznych, a praca każdego ucznia jest monitorowana i oceniana przez nauczyciela. Pani Dyrektor następnie przedstawiła jak wygląda pisemna matura oraz prace pisemne porównując klasę dwujęzyczną oraz klasę IB. W klasie dwujęzycznej uczniowie piszą prace pisemne przygotowujące do matury i wymaganych na niej form pisemnych. Prace pisemne w ramach wszystkich przedmiotów obowiązujących w klasie IB są dużo obszerniejsze i częstsze niż w zwykłej klasie. Nauczyciele poświęcają dużo więcej czasu na ich analizę i sprawdzenia według programu IB. Ponadto pojawia się tu obowiązkowa praca badawcza (coś w rodzaju pracy licencjackiej) z wybranego przedmiotu Extended Essay. Ocena z Extended Essay jest częścią składową wyniku egzaminu maturalnego. Nauczyciele w trakcie kursu IB przygotowują klasę do pisania długich wypowiedzi, ćwicząc ich pisanie kilka razy w ciągu dwuletniego programu Diploma Programme. Nauczyciel jest więc również promotorem i konsultantem pracy pisemnej ucznia. Ponadto uczniowie klasy IB muszą wziąć udział w interdyscyplinarnym projekcie grupowym związanym z przedmiotami ścisłymi w którym muszą postawić hipotezę, przeprowadzić dogłębne badania i analizy, wyciągnąć wnioski i opisać wszelkie wyniki badań. Uczniowie przez dwa semestry piszą także pod nadzorem nauczyciela opiekuna autorska pracę badawczą na 4000 słów. Jeśli chodzi o ocenę to w klasach dwujęzycznych jest ocena nauczyciela i nadzór pedagogiczny w ramach szkoły, w której pracuje nauczyciel, polska matura oceniana przez OKE. W klasach IB nauczyciel podlega nadzorowi wewnątrzszkolnemu, ale także jego praca np. ocenione prace uczniów, są przesyłane do ośrodków zagranicznych i tam weryfikowane. W systemie zewnętrznym (np. w Cardiff UK) oceniani są nauczyciele (ich praca i poprawione przez nich prace uczniowskie) i sami uczniowie. Pani Dyrektor 7

8 dodała, że przy wizycie autoryzacyjnej (co 5 lat następuje weryfikacja szkoły i jej osiągnięć) z każdym nauczycielem IB komisja zewnętrzna przeprowadza rozmowę dotycząca ich pracy, doskonalenia zawodowego, metod, osiągnięć itd. Niespełnienie obowiązujących wymagań jest równoznaczne z utratą certyfikatu. Tak pokrótce wyglądają różnice pomiędzy nauczaniem w klasie IB a klasach dwujęzycznych. Podczas rozmów z dyrektorami, w których szkołach prowadzone są klasy IB jak np. w Gdyni czy Warszawie Pani Dyrektor usłyszała, że praca jest naprawdę ciężka i wymagająca, ale warto bo kiedyś to zaprocentuje. Wyniki z matury międzynarodowej są brane pod uwagę nie tylko na uczelniach światowych, ale również na uczelniach krajowych. Ze względu na specyfikę zajęć i kompetencje, które uczniowie po tej klasie wyniosą np. przelicznik dla Uniwersytetu Medycznego jest znacznie korzystniejszy po maturze międzynarodowej aniżeli po maturze polskiej. W ubiegłym roku po maturze polskiej trzeba było mieć wskaźnik około 80 punktów, by dostać się na studia medyczne, po maturze międzynarodowej około 60. Rektorzy twierdzą bowiem, że uczniowie po maturze międzynarodowej uzyskują kompetencje swojej samodzielnej pracy. Na zakończenie Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o pochylenie się nad tym zagadnieniem ponieważ uchwała przekłada się na dodatek za pracę w trudnych warunkach. Klasy prowadzone w systemie dwujęzycznym mają 50% dodatku za efektywne godziny i za przedmioty maturalne, w związku z powyższym Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą by za klasę z maturą międzynarodową ten dodatek był znacznie wyższy. Zdaniem Pani Dyrektor należy ten nawał pracy dobrze zmotywować by ci dobrzy nauczyciele chcieli uczyć w III LO. Chcielibyśmy być bowiem konkurencyjni. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, że wypowiedź Pani Dyrektor dotyczy projektu uchwały, który dziś został zdjęty z porządku obrad. Pani Prezydent zwróciła się do Państwa radnych z prośbą o zapamiętanie tych argumentów, dlatego, że Komisja będzie procedowała nad projektem uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ( ) na następnym swoim posiedzeniu. Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że potwierdziła, się jej wątpliwości, że zdjęty punkt 4.1. była zależny (i odwrotnie) z punktem 4.2. Pani radna stwierdziła, że zestawienie, które członkowie Komisji otrzymali w zakresie porównania klasy dwujęzycznej z klasą IB dla osób niepracujących w szkolnictwie jest bardzo cenne. Pani radna stwierdziła, że ten procent to 1,5 pensji. Według Pani radnej jest to stanowczo za mało. Szkoła nie będzie dysponował bowiem tylko i wyłącznie swoimi nauczycielami, ale będzie musiała się posiłkować nauczycielami z zewnątrz, którzy przyjadą jedynie za godziwe wynagradzanie. Jeśli coś ma być dobrze zrobione to musi też być dobrze zapłacone. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że dla nauczyciela przygotowanie lekcji w języku angielskim od a do z jest niewątpliwie bardzo dużym wyzwaniem. Faktycznie pojawią się nauczyciele dochodzący. Jeżeli dla nich to wynagrodzenie będzie niesatysfakcjonujące to oni zrezygnują i znajdą sobie inne źródło zarobków. Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji do Gdyni radni mieli okazję przekonać się, że tam ta stawka nie tylko była większa, ale każdy nauczyciel pracujący w klasie IB miał również dodatek motywacyjny. Radna Helena HRAPKIEWICZ wyraziła zadowolenie z faktu, że w Katowicach powstaje klasa z maturą międzynarodową. W rankingach katowickie placówki nie zajmują czołowych miejsc, a w przekonaniu Pani radnej nasza młodzież jest taka sama jak ta w Gdyni, Warszawie czy Poznaniu. Zdaniem Pani radnej ta klasa to jest szansa dla naszego szkolnictwa. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 8

9 Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach, w głosowaniu: 9 głosów za, 0 głosów przeciw przy 2 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad. 5. Korespondencja i komunikaty. Ad Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ przedstawił zebranym: odpowiedź na wniosek o nadanie nazwy Miejskiemu Przedszkolu nr 24 w Katowicach. pismo dotyczące korekty i uporządkowania obwodu Gimnazjum nr 9 w Katowicach. zarządzenie nr 1936/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach. pismo Współprzewodniczącego Zespołu Doradczo - Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 13 lutego 2014 r. Pan Przewodniczący dodał, że wszystkie ww. dokumenty są do wglądu w Biurze Rady Miasta. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA odnosząc się do treści zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice, oraz podziału środków na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli za 2013 rok, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice zwróciła uwagę na to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego jest wyższe niż przewiduje to ustawa. Zatem w mieście Katowice nie ma dopłat jednorazowych, czyli normalne wynagrodzenia w szkołach przewyższają te, które określa ustawa. Ad. 6. Wolne wnioski: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ otwierając kolejny punkt porządku obrad zwrócił się z pytaniem czy Państwo radni mają jeszcze jakieś wnioski? Radny Tomasz MAŚNICA poprosił o przybliżenie dat konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Pan radny zapytał czy te daty zostały już określone, jeśli nie to kiedy będą one wyznaczane? Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że w placówkach oświatowych przeprowadzana jest analiza w zakresie tego gdzie kadencja dyrektora się kończy. Data ogłoszenia konkursu jest dowolna, ale pełna procedura musi zakończyć się do 31 sierpnia. Praktycznie konkursy przeprowadzane są w maju do pierwszych dni czerwca. Wszystko zależy od ilości konkursów i jakości poszczególnych kategorii tego konkursu. 9

10 Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o krótkie wprowadzenie organizacyjne w zakresie przejazdu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Pani Gabriela CHMIELARZ wyjaśniła, że Zespół Szkolno Przedszkolnego nr 4 znajduje się przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach. Jeśli chodzi o dojazd do placówki można dojechać od strony ul. Normy. Zaparkować można na terenie szkoły. Następnie Pani Dyrektor pokrótce omówiła jak rozplanowana została wizyta w Zespole. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ o godzinie 14:15 ogłosił przerwę w obradach Komisji przeznaczoną na przejazd do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach Bogucicach. Ad. 7. Wizyta w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki, przeprowadzonymi remontami i modernizacjami. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ o godzinie 14:45 wznowił po przerwie obrady Komisji. Po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu poprosił Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Panią Joannę SZYKSZNIĘ o zaprezentowanie podległej jej placówki. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że 1 września 2009 r. został utworzony Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4, który składa się z Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Miejskiego Przedszkola nr 70. Na dzień dzisiejszy w Przedszkolu jest 50 dzieci w Szkole 260 uczniów. Odkąd placówka jest szkołą miejską to w Zespole trwają systematyczne remonty. Wymienione zostały wszystkie okna, przeprowadzony został remont instalacji centralnego ogrzewania, termomodernizacja, wymieniona został instalacja wodna oraz instalacja elektryczna, sukcesywnie wymieniane są również podłogi. W ostatnim czasie Szkoła przeszła remont korytarzy, wymienione zostały wszystkie drzwi do pracowni, wymalowana została większość klas. Pani Dyrektor podkreśliła, że stara się remonty prowadzić sukcesywnie jak tylko środki na to pozwalają. To co jeszcze pozostaje do zrobienia to teren wokół szkoły. Część prac w tym zakresie została już wykonana, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Pani Dyrektor dodała, że w ramach programu Radosna Szkoła wykonany został plac zabaw, który jednak ze względu na dewastacje wymaga podjęcia prac remontowych. W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa nr 13 obchodziła stulecie istnienia. W związku z powyższym wydarzeniem przygotowano prezentację multimedialną, która na potrzeby dzisiejszego posiedzenia uzupełniona została o informacje o przedszkolu. Państwo radni zobaczyli ww. prezentację multimedialną w której pojawiły się m.in.: informacje dotyczące funkcjonowania i wyglądu obiektów placówki, a także informacje ilustrowane zdjęciami dotyczące zorganizowanych w placówce imprez okolicznościowych. Ponadto wskazane zostały zajęcia pozalekcyjne organizowane dla uczniów, a także projekty unijne w których Zespół uczestniczył takie jak Znam - Rozumiem Współdziałam oraz Otwórz Radosną Przyszłość W prezentacji wskazano również podmioty, z którymi Szkoła stale współpracuje w tym m.in. Straż Miejską, Policję, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 16 i 33. Po zakończeniu prezentacji Pani Dyrektor dodała, że stara się angażować dzieci z przedszkola we wszystkie uroczystości szkolne. Przedszkolaki chętnie bowiem uczestniczą w tych wszystkich wydarzeniach. Pani Dyrektor podkreśliła, że połączenie Szkoły i Przedszkola w Zespół przebiegało sprawnie, a współpraca obydwu jednostek układa się bardzo dobrze. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że oglądając przygotowaną prezentację zwrócił uwagę, że Zespół brał udział w projekcie szycia lalek dla UNICEF-u. Pan Przewodniczący zapytał jaki środki placówka z tego projektu przelała na konto UNICEF. 10

11 Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że była to kwota 573 zł. Lalki były licytowane, ale cena wywoławcza kształtowała się na poziomie 10 zł. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że z informacji jaki posiada wynika, iż inne tego typu placówki uczestniczące w akcji UNICEF zebrały po 3000 zł. Świadczy to o tym, że mamy tu do czynienia z mniej zamożną częścią miasta. Pan Przewodniczący zwrócił również uwagę na problem topoli znajdujących się przed budynkiem Zespołu. Pan Przewodniczący zapytał czy drzewa te pozostaną czy zostaną usunięte z terenu? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że drzewa pozostaną na ternie przed szkołą. Są one systematycznie przycinane, by nie powodowały problemów. Radna Helena HRAPKIEWICZ stwierdziła, że Przedszkole w ramach Zespołu funkcjonuje od 5 lat. Pani radna zapytała czy od początku są w nim dwa oddziały i czy ta liczba oddziałów wynika z zapotrzebowania czy też możliwości placówki? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że związane jest to z możliwościami placówki. Od września 2010 r. Miejskie Przedszkole nr 70 w ZSP nr 4 w Katowicach zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku szkoły przeznaczonego dla uczniów uczęszczających do klas I III. Piętro jest całkowicie oddzielone od pozostałych pomieszczeń szkolnych. Dla dzieci przedszkolnych są przeznaczone dwie duże, słoneczne sale zajęć wyposażone w kolorowe mebelki, sala rytmiczna i duża łazienka. Radna Bożena ROJEWSKA zapytała jaki jest przedział wiekowy dzieci uczęszczających do poszczególnych oddziałów przedszkolnych? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że obecnie w Przedszkolu działają dwa oddziały: dla dzieci 3-4 letnich Gąsieniczki oraz dla dzieci 5-6 letnich Motylki. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zwrócił się z prośbą o oprowadzenie Komisji po terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. Komisja przeszła po budynkach Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. Podczas wizyty radni mieli okazję przekonać się jak wygląda baza materialno dydaktyczna placówki. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na wyremontowane pracownie komputerowe, plastyczne, salkę terapeutyczną. Następnie Komisja miała okazję przekonać się jak wygląda świetlica wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych, gier i zabawek stanowiąca bezpieczne miejsce do zabawy, wypoczynku i nauki. Świetlica dysponuje trzema pomieszczeniami: salą zabawową, telewizyjną i gimnastyczną. Komisja obejrzała również pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz salę gimnastyczną. Przez przewiązkę przeszła do budynek Przedszkola gdzie znajdują się w pełni wyposażone sale zabaw. Pani Dyrektor oprowadzając Komisję po placówce zwróciła uwagę na fakt, że baza dydaktyczna jest stale rozwijana i wzbogacana co pozwala na efektywne kształcenie uczęszczających do placówki dzieci. Na tym Komisja zakończyła wizytację budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4. Ad. 8. Podsumowanie wizyty. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdziła, że w latach w Zespole był realizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejską Znam Rozumiem 11

12 Współdziałam. Pan Przewodniczący zapytał co uzyskała placówka dzięki udziałowi w tym projekcie? Nauczyciel w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 Pani Małgorzata MORAWIEC wyjaśniła, że projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I VI. W ramach tego projektu organizowane były bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Celem projektu było: podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły, osiągnięcie lepszych wyników w nauce, promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia, korygowanie zaburzeń zachowania, rozwijanie zainteresowań i zdolności, promowanie postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć, przełamywanie stereotypów. Zajęcia odbywały się w szkole oraz w terenie. Organizowane były wycieczki, warsztaty, lekcje muzealne, plenery. Dzieci korzystały z pomocy specjalistów, uzupełniając wiadomości, rozwijając swoje zainteresowania i zdolności. Zajęcia były bardzo atrakcyjne, dziewczęta i chłopcy rozwijali zdolność twórczego myślenia, ekspresję ruchową, doskonalili umiejętność mówienia oraz umiejętności wokalne, taneczne, plastyczne, aktorskie. Bezpiecznie, w ciekawy i miły sposób spędzając wolny czas, uczyły się zaradności, wyrażania sądów, emocji, współpracy w zespole. Zajęcia prowadzone były w sposób niestereotypowy i równościowy. W czasie zajęć dzieci korzystały z zakupionych pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, sprzętu sportowego, nagłaśniającego, plastycznego, instrumentów muzycznych. Zakupiono stroje i rekwizyty do przedstawień oraz stroje do zajęć sportowych. Zorganizowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt pracownię języka angielskiego. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że dzięki temu programowi Szkoła pozyskała nowoczesne wyposażenie i pomoce naukowe, które są wsparciem metodycznym w czasie obecnie prowadzonych zajęć. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że uczniowie Szkoły uczestniczą w programach zdrowotnych i profilaktycznych podnoszących ich świadomość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo. Pan Przewodniczący poprosił o przybliżenie działalności Klubu Arka działającego na terenie Szkoły. Pedagog w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 Pani Ewa NOWAK wyjaśniła, że 11 lat temu stworzyła program profilaktyczny pod nazwą Klub Arka. Uczęszcza do niego około 60 uczniów. W zajęciach biorą udział uczniowie od I do VI klasy. Zdaniem Pani Pedagog profilaktyka nie ogranicza się tylko do narkomanii, alkoholizmu, ale jest to również zapewnienie dzieciom godziwych i ciekawych zajęć popołudniowych takich jak zajęcia komputerowe czy ogólnorozwojowe. Najważniejsze jest jednak to, że spotykają się w bezpiecznych warunkach, spędzają ciekawie czas, ale i uczestniczą w zajęciach organizowanych poza terenem Zespołu, które są darmowe dla tych dzieci. To dla tej dzielnicy jest bardzo ważne. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Każde dziecko zawsze może coś na zajęcia przynieść czymś się pochwalić. Jest to zatem alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że podczas wizytowania obiektów Zespołu Komisja miała okazję zobaczyć jak wygląda biblioteka i czytelnia, w których znajduje się kącik dotyczący Historii Miasta. Powstaje również katalog w pełni zinformatyzowany co z pewnością ułatwi dostęp do książek. Pan Przewodniczący zapytał jak układa się współpraca z filiami nr 16 i 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej? Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Aleksandra KONIECZNA wyjaśniła, że współpraca między Zespołem, a wskazanymi filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej układa się bardzo dobrze. Kilkanaście razy w roku organizowane są wspólne zajęcia. Uczniowie odwiedzają biblioteki, zazwyczaj przygotowywane są tam prelekcje dotyczące np. bezpiecznego Internetu, 12

13 powstań śląskich itp. Razem z dziećmi z bibliotek wychodzimy pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, składamy kwiaty z okazji 11 Listopada. Oprócz tego w ramach inicjatywy Szkoły chodzimy z naszymi uczniami szlakiem pomników katowickich zapraszając Panie z biblioteki wraz z ich podopiecznymi do udziału w tym przedsięwzięciu. Takich zajęć wspólnych mamy dosyć dużo. Nauczyciel w Zespole Szkolno Przedszkolnym Pani Mariola KUBALSKA odnośnie współpracy Przedszkola z filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej wyjaśniła, że od ponad 10 lat w ramach świetlicy przygotowywane są przedstawienia jasełkowe, z którymi wychodzimy do MPB. Biblioteka na te nasze występy zaprasza okoliczne przedszkola. Przedstawienie jasełkowe to nie tylko recytacja, ale również występy chóru szkolnego. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że poprzez takie działania integrowane jest również środowisko dzielnicy. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Barbara DOWLASZEWICZ - nauczyciel przedszkola dodała w uzupełnieniu, że Przedszkole systematycznie prowadzi współpracę zarówno z filią 16 MBP jak i filią 33. Bywamy tam regularnie na zajęciach organizowanych przez Panie z Biblioteki jak również na różnych uroczystościach, teatrzykach, wystawach, na zajęciach muzycznych. My z kolei jeśli mamy jakiś program to bardzo chętnie prezentujemy go w MBP dla innych dzieci. Ta nasza współpraca od lat już się rozwija. Nasze prace plastyczne są przedstawiane na zorganizowanych w MBP wystawach. Jeśli chodzi zatem o filie MBP mamy z nimi bardzo dobry kontakt. Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Pani Gabriela CHMIELARZ dodała, że jeśli chodzi o biblioteki to Panie organizują ogromną ilość konkursów. Nasi uczniowie szereg z tych konkursów wygrywają otrzymując fajne nagrody książkowe. Co dla dzieci jest bardzo atrakcyjne. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał, kto był obecny w Zespole w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom? Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Barbara DOWLASZEWICZ wyjaśniła, że w Przedszkolu był obecny aktor Teatru Śląskiego oraz Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Radna Barbara WNĘK odnosząc się do współpracy Zespołu ze środowiskiem lokalnym stwierdziła, że ma okazje uczestniczyć w różnych wydarzeniach z udziałem Zespołu i faktycznie widać, że placówka jest bardzo aktywna. Placówka współpracuje również z Miejskim Domem Kultury. Zarówno uczniowie szkoły jak i podopieczni przedszkola w tą współpracę się angażują. Pani radna zapytała, jakie Zespół ma jeszcze potrzeby, które trzeba by było w pierwszej kolejności zrealizować. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że placówka jest szkołą samodzielną i ma w swojej gestii remonty. Powoli z remontami wewnątrz budynku dajemy sobie radę. Natomiast jest pilna potrzeba wyremontowania z zewnątrz tego starszego czerwonego budynku. Od ul. Wróblewskiego na murach budynku jest sztukateria, która również wymaga konserwacji. Remontu wymaga również teren wokół budynków Zespołu, czyli podwórze, boisko, skarpa, schody. Zdaniem Pani Dyrektor prace w tym rejonie należy wykonać jednocześnie, ponieważ są one ze sobą ściśle powiązane. Według Pani Dyrektor, jeśli zostanie zrobiony jeden element to przy remoncie kolejnego może ten pierwszy ulec zniszczeniu. Niestety kwoty, które dostajemy na inwestycje nie wystarczą na zrealizowanie tego projektu w całości. 13

14 Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że z informacji jakie posiada wynika, że projekt modernizacji i zagospodarowania otoczenia Zespołu był przygotowany 2 3 lata temu. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że patronkom Szkoły Podstawowej nr 13 jest Św. Barbara. Pan Przewodniczący poprosił o informację dotyczące programu wychowawczego, uroczystości obchodzonych w związku z tym patronatem. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że święto szkoły obchodzone jest 4 grudnia tak jak przypada dzień św. Barbary. W święcie tym uczestniczą wszystkie dzieci. Uroczystości są obchodzone w sali gimnastycznej szkoły. Przed tymi uroczystościami dzieci zapoznawane są z sylwetką Św. Barbary, by każde dziecko wiedziało, kim była Św. Barbara. Dzieci robią rekwizyty związane z Barbórką. Nieodłącznym atrybutem są czapki górnicze przygotowywane dla chłopców oraz wianuszki dla dziewczynek. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Aleksandra KONIECZNA dodała, że na godzinach wychowawczych zawsze przed świętem szkoły są informacje na temat Św. Barbary. Oprócz tego w bibliotece szkolnej znajduje się obraz Św. Barbary. Tam też odbywają się lekcje dotyczące patronki Szkoły. Ponadto organizowane są liczne konkursy dotyczące Św. Barbary zarówno literackie jak i plastyczne. Zawsze są przygotowywane okolicznościowe gazetki. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Iwona ZAPART dodała w uzupełnieniu, że przy okazji tego święte przede wszystkim nawiązujemy do tradycji Św. Barbary. Mówimy o etosie pracy górnika, bo wiemy, że sporo rodziców dzieci pracowało na kopalni. Ta tradycja to przede wszystkim nasze zwyczaje, nasza kultura i nasz język. Przygotowujemy zatem również scenki w gwarze śląskiej. Dzieci pomimo tego, że nie wszystkie wywodzą się z domu śląskiego chętnie uczą się gwary. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że grupa uczniów uczęszczających do Zespołu mieszka w Ośrodku Wychowawczym dla dzieci i młodzieży Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji jak liczna to jest grupa dzieci i jak wygląda współpraca Zespołu ze Zgromadzeniem. Pedagog w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 Pani Ewa NOWAK wyjaśniła, że z Ośrodka Wychowawczego dla dzieci i młodzieży Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi do Zespołu uczęszcza około 30 dzieci. Liczba ta jednak w ciągu roku szkolnego się zmienia. Do szkoły przychodzą z Ośrodka dzieci z normą intelektualną. Priorytetem jest dla nas to by dzieci się u nas dobrze poczuły, następnie je diagnozujemy, ponieważ często jest tak, że nie tylko sprawiają problemy wychowawcze, ale mają również problemy dydaktyczne. Zespół współpracuje z Siostrą Dyrektor z wychowawcami Ośrodka. Wychowawcy uczestniczą w wywiadówkach, przychodzą na cotygodniowe konsultacje. Obecnie nie mamy większych problemów wychowawczych. Dzieci dość dobrze funkcjonują zwłaszcza te, które są dłuższy czas u nas. Dzieci są wyrwane z różnych czasem bardzo tragicznych środowisk, także ten proces adaptacyjny trochę trwa. Pani Psycholog dodała, że 30 dzieci uczęszcza do niej na zajęcia indywidualne lub w małej grupie. Bardzo często są to dzieci z Ośrodka Wychowawczego, które chętnie przychodzą, bo jest to dla nich jakaś atrakcja. Dzieci muszą nauczyć się nawiązywać poprawne kontakty nie tylko z osobami dorosłymi, ale również z rówieśnikami. Stąd zajęcia w małych grupach. Radny Józef ZAWADZKI odnosząc się do obchodów święta szkoły zapytał czy goszczą w szkole również górnicy. Pan radny zapytał również ile dzieci korzysta z dofinansowania z MOPS do posiłków. 14

15 Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że w ramach obchodów święta szkoły oczywiście w uroczystościach uczestniczą zaproszeni górnicy. Pedagog w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 Pani Ewa NOWAK wyjaśniła, że na 100 dzieci korzystających z obiadów 70 dzieci korzysta z pomocy MOPS. Pani Pedagog dodała, że w Zespole wprowadzone zostały drugie śniadania. Sześcioro dzieci je drugie śniadanie w szkole, ponieważ są głodne. Na śniadania Szkoła pozyskuje środki od sponsorów oraz współfinansuje je trzech nauczycieli. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że nie jest to bogata dzielnica, zatem dochody pozyskiwane z Rady Rodziców też są niewysokie. To widać było przy wspomnianej wcześniej akcji dotyczącej lalek dla UNICEF. Różne są środowiska mimo dużej biedy i trudnej sytuacji dzieci są jednak zadbane. Dzielnica wymaga wsparcia. Bardzo dobrze zatem, że tak dobra szkoła szeroko współpracująca ze środowiskiem lokalnym w tej dzielnicy funkcjonuje. Pan Przewodniczący zaproponował by w ślad za tematem podniesionym przez Panią Dyrektor sformułować wniosek, by w budżecie przyszłorocznym zabezpieczyć środki na remont starej części budynku szkoły. Zastępca Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan OGRODOWICZ stwierdził, że należy się zastanowić czy dla szkoły istotniejsza jest funkcja użytkowa, czyli rozszerzenie oferty o możliwość uprawiania sportu na przyległych terenach, ponieważ zdaniem Pana Dyrektora sama elewacja jest kwestią estetyki, chyba że pojawiają się już problemy techniczne. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że projekt, o którym wcześniej była mowa dotyczył zagospodarowania terenu wokół budynków szkolnych, zatem pojawia się tu pytanie, co jest priorytetem w działaniu czy realizacja projektu zagospodarowania terenu czy też remont elewacji budynku. Radna Krystyna PANEK zapytała czy przedszkole ma plac zabaw. Nauczyciel Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 Pani Barbara DOWLASZEWICZ wyjaśniła, że plac zabaw zorganizowany w ramach programu Radosna Szkoła nie jest ogrodzony i w związku z tym systematycznie dewastowany. Dla dzieci musi być przede wszystkim ogrodzony plac i takie zabawki, które dla będą bezpieczne. Radna Krystyna PANEK wobec powyższego zwróciła się z prośbą o zrobienie w pierwszej kolejności placu zabaw dla dzieci spełniającego wszystkie normy bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał czy w projekcie dotyczącym zagospodarowania terenu jest również uwzględniony plac zabaw? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA wyjaśniła, że ten projekt uwzględnia również plac zabaw dla najmłodszych. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ w świetle powyższego zaproponował by Komisja skierowała do Prezydenta Miasta wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na realizację istniejącego projektu zagospodarowania terenu przy budynkach Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Wróblewskiego Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że jeśli chodzi o projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły to część z tych rzeczy już została zrobiona 15

16 przede wszystkim w zakresie ogrodzenia i oświetlenia. Do wykonania pozostaje ta niezrealizowana część zadań. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ stwierdził, że Komisja ujmie zatem w swoim wniosku informację, że dotyczy to niezrealizowanej części projektu. Pan Przewodniczący zapytał na jaką kwotę opiewa realizacja tych pozostałych zadań. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że jest to kwota około 1,5 mln zł. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że państwo radni dobrze znają realia finansowe. Jeśli chodzi o te działa to są to działania zawarte w modernizacjach, inwestycjach, to są wydatki majątkowe. Na te wydatki majątkowe dla 176 placówek w budżecie jest od 8-10 mln zł. Pan Naczelnik stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego o czym wspominała tu Pani Dyrektor, że przy realizacji kolejnych etapów zadania może dojść do uszkodzenia wcześniej wykonanych. Szkoła od 2009 roku otrzymała prawie 2 mln zł. Pan Naczelnik zasugerował by zastanowić się jednak nad rozsądnym etapowaniem realizacji projektu gdyż o takie środki na jednorazową realizację zadania będzie bardzo trudno. Środki na 2013 rok na realizację tego projektu były przyznane w kwocie 300 tys. zł. Pani Dyrektor przeniosła je jednak na remonty dzięki temu Szkoła ma wyremontowane wnętrza. W tym roku jest 400 tys. zł przeznaczone na ten cel. W sumie to dawałoby już kwotę 700 tys. zł. Zatem trzeba się dobrze zastanowić, dogłębnie przemyśleć sprawę realizując jednocześnie wyznaczone cele. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że Komisja w drodze do sali gimnastycznej przechodziła czystymi świeżo malowanymi korytarzami. Po dotarciu na miejsce członkowie Komisji mięli okazje zobaczyć różnicę między tym korytarzem, a całą resztą. Jeśli dostaliśmy na Zespół przez trzy lata po 400 tys. zł to jest razem 1,2 mln zł. Pani Dyrektor stwierdziła, że może teraz zróbmy przerwę, a potem skumulujmy środki należne placówce. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na kwestię boiska tartanowego wyremontowanego ponad 10 lat temu. Z tego już niewiele zostało, zgodnie z projektem jest to miejsce na ogród dla przedszkolaków. Jeśli zrobimy tam ogród dla przedszkolaków to dzieci szkolne nie będą miały żadnego utwardzonego boiska. Sanepid może w każdej chwili zamknąć wejście na boiska, ponieważ schody na nie prowadzące (wyremontowane zaledwie kilka lat temu) się rozpadają. Zdaniem Pani Dyrektor należy zrobić całość. W ramach programu Radosna Szkoła został wybudowany plac zabaw dla dzieci, który jednak jak tu już zostało wcześniej wspomniane jest systematycznie dewastowany ponieważ nie jest ogrodzony. Do niedawna nie było tam nawet oświetlenia. Zdaniem Pani Dyrektor trzeba zaryzykować. Wyjściowy kosztorys na realizację tego zadani opiewał na 2 mln zł. Natomiast część rzeczy jest już zrobiona. Ponieważ szkoła jest stara i teren też jest stary zatem nie wiemy tak na dobrą sprawę jak będziemy likwidować asfalt na podwórzu co zastaniemy pod spodem. Radna Barbara WNĘK zapytała jak długo przygotowany projekt jest ważny? Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 Joanna SZYKSZNIA stwierdziła, że projekt powstał w 2010 rok, ale można go aktualizować. Nie traci on ważności. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że jeśli jest takie zadanie to jakimś rozwiązaniem jest wprowadzenie go do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego czy też Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pan Naczelnik zaproponował by wniosek Komisji został skierowany właśnie do WPI lub do WPF. 16

17 Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ zaproponował dopisanie do wcześniejszej propozycji wniosku kwoty 1,5 mln zł oraz tego, że wniosek ten został złożony jako wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Następnie Pan Przewodniczący poddał wniosek uzupełniony o ww. sformułowania pod głosowanie. Radni, jednogłośnie 10 głosów za (wszyscy obecni) - przyjęli wniosek o następującej treści: Komisja Edukacji po wizycie w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 przy ul. Wróblewskiego w Katowicach zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków w wysokości 1,5 mln zł na wykonanie niezrealizowanej część projektu zagospodarowania terenu wokół budynków ww. Zespołu. Komisja wnosi by zadanie to zostało włączone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Radny Józef ZAWADZKI na ręce Pani Dyrektor złożył podziękowania za kompleksowe przeprowadzanie remontów Zespołu. Pan radny stwierdził, że jeśli w Zespole jest przedszkole to musi też być bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 złożył podziękowania za możliwość przeprowadzenia posiedzenia na terenie obiektu i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Zespołu oraz przeprowadzonych remontów. Ad. 9. Zakończenie posiedzenia: Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Przedstawicielom Wydziałów i instytucji za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodniczący Komisji Edukacji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Jerzy DOLINKIEWICZ 17

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne

Regulamin. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Piaski Nr Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50 Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50 Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON BRM.0012.4.11.2015.KJ Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 14.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ BRM.0012.4.10.2013.KJ Protokół Nr 10/13 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 18.11.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.3.2016.KJ-K - PROJEKT - Protokół Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 26.01.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/332/14 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Załącznik do Uchwały Nr VIII/135/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2007 r. STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie Gimnazjum Dwujęzyczne I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r.

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r. Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 grudnia 2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Załącznik nr 11 REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach 1 Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałających z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Na podstawie art. 43 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie art.53 ust. l ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma

Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Zespół Szkół nr 6 w Płocku informuje, że od 01 września 2013 roku nasza szkoła posiada status kandydacki w programie Matury Międzynarodowej (Diploma Programme International Baccalaureate). Do Pana Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. )

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach 1 ZAŁĄCZNIK NR 3 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji w Bieruniu ul. Chemików 39 43-150 Bieruń tel. (32) 216 16 35

Ośrodek Edukacji w Bieruniu ul. Chemików 39 43-150 Bieruń tel. (32) 216 16 35 Projekt WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU BIERUOSKIE PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DZIECIOM I ICH RODZICOM realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Rodziców

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Rodziców Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin Rady Rodziców Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Cele Rady Rodziców... 4 Rozdział III. Zadania i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJJ LO III III Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-04-07/2012 P/12/057 Białystok, 18 lipca 2012 r. Pani Krystyna Wydrycka Dyrektor Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 października 2013 r. Poz. 6170 UCHWAŁA NR XXIII/491/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Im. J. Piłsudskiego we Wrocławiu CECHY POŻĄDANE PLACÓWKI Miejsce przyjazne i bezpieczne dla każdego ucznia (zarówno ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

4. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce co najmniej jednego roku.

4. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce co najmniej jednego roku. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/322/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.09.2009r w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy 1 Rozdział I Postanowienia wstępne. 1 1. Rada Rodziców, jako organ będący reprezentacją ogółu rodziców uczniów Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE Rozdział I Podstawa prawna 1 Rady Pedagogiczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie, działają odrębnie dla każdej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Procedura współpracy z rodzicami. w Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 Sportowym

Procedura współpracy z rodzicami. w Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 Sportowym Procedura współpracy z rodzicami w Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 Sportowym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku Podstawa prawna: Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Załącznik do Uchwały nr 1/2012 Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Mińsku Mazowieckim Z dnia 20 września 2012. r,

Bardziej szczegółowo