Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. NP-IK-624 1/2015 L.dz.1707/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. NP-IK-624 1/2015 L.dz.1707/2015"

Transkrypt

1 Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. NP-IK-624 1/2015 L.dz.1707/2015 ZASADY opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji roku szkolnego szkół (placówek) artystycznych na rok szkolny 2015/2016 i przygotowywania,,informacji zbiorczych na rok szkolny 2015/ Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego. 2. Wzór, opracowanego przez CEA, formularza arkusza organizacji roku szkolnego dla szkół, których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015/2016 dla szkół prowadzonych (z uwzględnieniem szkół policealnych) należy pobrać ze strony internetowej CEA - zakładka Do pobrania. 3. Dyrektorzy zespołów szkół opracowują arkusz wspólny dla całego zespołu. 4. W przypadku szkół artystycznych, prowadzonych przez MKiDN, arkusze organizacji zatwierdzają wizytatorzy i przesyłają do CEA do 31 lipca 2015 r. Terminem wskazanym zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przez wizytatora jest 30 czerwca br. 5. Arkusze organizacji (w 3 egzemplarzach) dyrektorzy szkół składają wizytatorom w terminie ustalonym przez nich, nie później jednak niż do 30 czerwca 2015 r. 6. Wizytatorzy do 7 sierpnia br. przekazują zatwierdzony 1 egzemplarz arkusza organizacyjnego do szkoły, drugi egzemplarz przesyłają do Centrum Edukacji Artystycznej. Trzeci egzemplarz pozostaje w biurze wizytatora. 7. Wskazane jest, aby w przypadku szkół artystycznych samorządowych i niepublicznych, Informacje zbiorcze na rok 2015/2016 były opiniowane przez wizytatorów CEA. Opinia wizytatora jest wyrażona na piśmie. 8. Jeżeli wizytator wnosi zastrzeżenia, wówczas na arkuszach na rok 2015/2016 wpisuje Opinia negatywna. Opis zastrzeżeń umieszcza w załączeniu i potwierdza datą, podpisem i imienną pieczątką. 9. Opis zastrzeżeń, z podaną podstawą prawną, wizytator przekazuje (za potwierdzeniem odbioru na kopii ) dyrektorowi szkoły lub pracownikowi organu prowadzącego szkołę oraz do Centrum Edukacji Artystycznej. 10. W przypadku szkół niepublicznych i prowadzonych przez j.s.t. jeden egzemplarz zaopiniowanej Informacji zbiorczej na rok 2015/2016 pozostaje u wizytatora regionalnego. 11. Do 14 sierpnia br. szkoła przesyła do CEA na adres wersję elektroniczną EXCEL zatwierdzonego Arkusza, według zasad określonych w punkcie 19. 1

2 12. Wraz z arkuszami organizacyjnymi szkoły do zatwierdzenia należy przedłożyć dokumenty: a) opinię rady pedagogicznej - załącznik 1, lub wpis na Arkuszu b) opinię związków zawodowych - załącznik 2, lub wpis na Arkuszu. 13. Projekt arkusza organizacji roku może zostać przedłożony do zatwierdzenia po uprzednim uzyskaniu: a) zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół i placówek artystycznych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (podst. prawna: 6 Zarządzenie Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. MK i DN 2000 r. Nr 9 poz. 18 oraz art.35 ust. 1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 191 ze zm.). Wnioski dyrektorów szkół w powyższej sprawie rozpatrywane są po zaopiniowaniu przez wizytatorów - w regionie (wzór wniosku zał. nr 3), b) zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016 nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych (podst. prawna: art.10 ust.9 Ustawa Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 191 ze zm.), lub w przypadku osób niebędących nauczycielami art. 7 ust.1a i 1b Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 stycznia 1991 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z pózn. zm.) dotyczy nauczycieli i osób przewidywanych do zatrudnienia na czas określony. Wnioski dyrektorów szkół w tej sprawie rozpatrywane są po zaopiniowaniu przez wizytatorów CEA w regionie ( wzór wniosku załącz. nr 4 ). UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 784) z dniem r. nie wydaje się decyzji MKiDN w sprawie ustalenia, że dany kierunek studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu, c) zgody organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Centrum Edukacji Artystycznej, w przypadku zamiaru utworzenia dodatkowego stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, albo opinii organu prowadzącego w przypadku powierzenia stanowiska kierowniczego (podst. prawna: art.37 ust.1 Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). Pisma dyrektorów szkół w powyższej sprawie rozpatrywane są po zaopiniowaniu przez wizytatorów CEA w regionie (wzory wniosków załącz. nr 5-7). 14. Do arkusza organizacji roku szkolnego szkół, których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, należy dołączyć załącznik finansowy, który nie może przekraczać przyznanych szkole etatów i limitów środków na wynagrodzenia, z uwzględnieniem podziału pracowników na pedagogicznych i administracyjnych. Podpisany przez głównego księgowego i dyrektora szkoły załącznik finansowy, przedłożony wraz z arkuszem organizacyjnym szkoły należy wypełnić zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do organizacji roku szkolnego 15. W związku z koniecznością zatrudniania nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, w arkuszu organizacji roku szkolnego należy podać precyzyjne informacje, dotyczące posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji: poziom wykształcenia, rodzaj uczelni, kwalifikacje kierunkowe. W przypadku, gdy 2

3 nauczyciel nie posiada wymaganych kwalifikacji, w rubryce Uwagi, muszą zostać wpisane wszelkie informacje dotyczące: a) ochrony prawnej zatrudnienia ( podstawa prawna ), b) uzyskania zgody MKiDN na zatrudnienie bez kwalifikacji, c) uznania, że kierunkowe wykształcenie nauczyciela jest zbliżone do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (obowiązują dotychczas wydane zbliżenia ). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 784) z dniem r. zbliżeń nie wydaje się. (jak wyżej p. 16b) d) zwolnienia przez MKiDN z wymagań kwalifikacyjnych ( uzyskanego przed 8 marca 2002 r. ). 16. Wizytator, analizując projekty arkuszy organizacji roku szkolnego, sprawdzać będzie w szczególności: a) zgodność szkolnych planów nauczania z ramowymi planami nauczania w poszczególnych typach szkół, b) właściwe rozdzielenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły c) prawidłowy podział na grupy na zajęciach artystycznych i ogólnokształcących d) właściwy przydział godzin zajęć wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U poz. 532). Godziny nauczania indywidualnego przyznawane są na okres: nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok szkolny zgodnie z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, e) realizację zajęć religii (art. 12 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 stycznia 1991 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz. U. z 1992 poz. 36 poz. 155 z późn. zm.), f) realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U poz. 395) g) realizację zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Dz. U. 139 poz. 1131), h) realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie podstawowym i obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie rozszerzonym do wyboru oraz przedmiotów uzupełniających do wyboru (w zakresie przedmiotów ogólnokształcących) i) realizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 nr 175 poz. 1042), j) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami lub za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3

4 k) zgodność przydziału czynności z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami, przydział godzin ponadwymiarowych, który nie może przekraczać limitu dopuszczonego w Karcie Nauczyciela (wymiaru ¼ pensum bez zgody nauczyciela lub ½ pensum za zgodą nauczyciela). W przypadku szkół prowadzonych przez MKiDN obowiązuje pismo Centrum Edukacji Artystycznej Znak: L.dz. 716/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. dotyczące realizacji ustawy budżetowej w roku 2015, l) właściwe zasady tworzenia stanowisk kierowniczych i ich powierzanie (Rozporządzenie MKiDN z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U nr 0 poz. 1646) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz z późn. zm.). 17. Zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacji roku szkolnego stanowi dla dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i innych pracowników oraz ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 18. Wszelkie zmiany w organizacji pracy szkoły, powstałe po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego, należy składać w formie aneksu do arkusza organizacyjnego w zakresie dotyczącym wprowadzanej zmiany. 19. Aneksy do arkuszy organizacji pracy szkół powinny być opracowywane i przedkładane z uwzględnieniem procedury dotyczącej arkuszy organizacji. 20. Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesyłają Aneksy do arkuszy organizacji roku wyłącznie w wersji elektronicznej na adres 21. Szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przesyłają Informację zbiorczą na rok 2015/2016 roku wyłącznie w formie elektronicznej na adres 22. Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych (z uwzględnieniem szkół policealnych) Informację zbiorczą na rok 2015/2016 przesyłają w formie elektronicznej na adres 23. Aneksów do Informacji zbiorczej szkół wymienionych w p. 21 i 22 nie przekazuje się do Centrum Edukacji Artystycznej. 24. W roku szkolnym 2015/2016 szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mają obowiązek przesyłania do CEA arkuszy organizacji roku w formie elektronicznej, z uwzględnieniem: a) wersji elektronicznej arkusza zgodnej z arkuszem w wersji papierowej zatwierdzonym przez wizytatora; b) wszystkich informacji nagłówkowych: nazwa szkoły, miejscowość, nr teczki, oraz dane teleadresowe należy uzupełnić według wzoru np.: Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni 0316 (cyfry oznaczają numer teczki) c) zapisu w programie Microsoft Excel d) nazwy pliku - w przypadku występowania kilku typów szkół w zespole e) nazwa pliku powinna być numerem teczki. 25. W przypadku szkół samorządowych i niepublicznych nie jest konieczne przesyłanie informacji z danymi finansowymi szkoły. 26. W przypadku szkół prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypominamy, że trwają prace nad nową elektroniczną wersją 4

5 Uwaga: arkusza organizacyjnego, który będzie dostępny po uwzględnieniu Państwa uwag i dopracowaniu szczegółów. Wersję iarkusza należy przesłać do wizytatora w systemie iarkusz, w terminie do 28 sierpnia 2015 r. 27. Informujemy, że wszystkie uwagi dotyczące iarkusza należy kierować do dnia 12 czerwca 2015 r. na adres Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że wszystkie arkusze dla szkół podległych MKiDN zostały zablokowane. W przypadku konieczności dokonania zmiany, prosimy o zgłoszenie faktu u Pana Dyrektora Marka Lisa adres który pomoże Państwu w rozwiązaniu indywidualnego problemu. Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że wszystkie,,informacje skoroszytu dla szkół artystycznych prowadzonych przez JST oraz Niepublicznych Szkół Artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych zostały zablokowane. W przypadku konieczności dokonania zmiany proszę o kontakt z Panią Lucyną Owadowską adres tel

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty

Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty 104 Technologie informacyjne... Kształcenie zawodowe w ustawie o systemie oświaty (stan na 20 września 2009 roku) Bogusław Tundzios Kształcenie zawodowe zajmuje istotne miejsce w polskim systemie oświatowym.

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/012 Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych nr 1 (1) luty 2015 miesięcznik dla szkół Szanowni Dyrektorzy! Kiedy przez wiele lat sam byłem dyrektorem szkoły, marzyłem o pomocniku, który w zwięzły i rzeczowy sposób opowie o zmianach w prawie oświatowym

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Białystok, 7 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-007-01/2014 P/14/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/089 Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony [2] Sierpień 2014 S T A T U T CENTRUM KSZTAŁCENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Tekst ujednolicony [2] Sierpień 2014 S T A T U T CENTRUM KSZTAŁCENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Tekst ujednolicony [2] Sierpień 2014 S T A T U T CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 3 CELE I ZADANIA CENTRUM... 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo