Nr 1 (105) Maj Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. Egzemplarz bezpłatny ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (105) Maj 2008. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. Egzemplarz bezpłatny ISSN 1507-8353"

Transkrypt

1 Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (105) Maj 2008 ISSN Oficjalne objęcie stanowiska Burmistrza Bełżyc przez Ryszarda Górę r. Uroczystości upamiętniające akcję Most I w Matczynie r. 40-lecie działalności mistrza kamieniarstwa Witolda Marcewicza z Bełżyc r. Wystawa Dziecięcych wspomnień czar inaugurująca obchody 90-lecia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Bełżycach r. Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący: Urszula Kurek Adres redakcji: ul. Lubelska 3, skr. poczt. 9, Bełżyce, tel , fax , Skład i druk: Drukarnia Alf-Graf Lublin, ul. Kościuszki 4, tel Wszystkie zdjęcia nie podpisane wykonała Urszula Kurek Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów. Podsumowanie projektu Królowa Jadwiga - nasz patron w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach r. Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi RP, Dzień Strażaka - 50-lecie OSP w Zagórzu r.

2 90-lecie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach 40-lecie działalności artystycznej Witolda Marcewicza Rocznica lądowania samolotu alianckiego w Matczynie 3 maja Dzień Flagi RP Dzień Strażaka

3 2 XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH Beł życ ka W środę 30 kwietnia br. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Bełżycach. Porządek był następujący: 1. Otwarcie sesji. Przewodniczący Z. Król przywitał zebranych radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Bełżyce. Przewodniczący następnie zwrócił uwagę kamerzyście p. Marianowi Widelskiemu, że nie zastosował się do regulaminu obrad sesji, jaki uchwaliła rada [załącznik do statutu Gminy Bełżyce. Przewodniczący Z. Król poinformował radnych, że uchwała Rady Miejskiej dotycząca obrad, pomimo, że negatywnie oceniona przez RIO, przez Sąd Apelacyjny została utrzymana w mocy. Odbyło się głosowanie, czy osoby trzecie, tzn. poza pracownikiem Urzędu Miejskiego, który umieszcza sesję w Internecie, mogą nagrywać. Radni oddali 10 głosów przeciw, 3 było za. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. Burmistrz Bełżyc zaproponował dodatkowy punkt w sesji. Chciał, by Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania sekretarza Gminy Bełżyce. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania. Przewodniczący Z. Król odczytał pismo z lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące niezłożenia przez G. Widelskiego oświadczenia lustracyjnego. Przewodniczący wypowiedział się negatywnie o takiej postawie radnego. W odpowiedzi na zarzuty radny odparł, iż dwa razy wysyłał oświadczenie na co ma potwierdzenia nadania. Następnie głos zabrał radny A. Chemperek. Złożył on podanie na ręce Burmistrza, Przewodniczącego oraz skierował do Zarządu Dróg Wojewódzkich pismo o budowę chodnika w Krężnicy Okrągłej od posesji państwa Dębińskich do skrzyżowania Chodel Poniatowa. Radny prosił także o zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci m.in. mieszczących się w Lesie Krężnickim. Kolejno radny G. Widelski zwrócił uwagę radnych na inwestycję budowy kanalizacji w ul. Wilczyńskiego od skrzyżowania Przemysłowej, Krakowskiej, Kościuszki do ul. J. Nachmana. W odpowiedzi na jego interpelację z dnia 19 IV br. otrzymał pismo, że 10 V 2008 kończy się pozwolenie na budowę kanalizacji na tym odcinku trasy. Przed planowaną inwestycją Powiatu Lubelskiego tj. położenia nowej nawierzchni na ulicy, trzeba byłoby zrealizować gotowy już projekt obejmujący budowę 265 m kanalizacji. Po tym postulacie rozpoczął wypowiedź radny W. Wójtowicz. Apelował o utrzymywanie czystości miasta, prosił, by Burmistrz egzekwował porządek. Radny poruszył też sprawę ludzi ściągniętych z Kazachstanu. Wyremontowali oni mieszkanie na własny koszt, a poniesionych nakładów nie mogą odliczyć z opłacanego czynszu. Później głos zabrał radny St. Pluta. Rozpoczął wypowiedź o rewitalizacji Rynku w Bełżycach i podnoszeniu estetyki miasta. Poruszył również kwestię budowy siedliska dla łabędzi, które przylatują do akwenu mieszczącego się w centrum Bełżyc. Radny Jerzy Pietraś zapytał się następnie co z przetargiem na oświetlenie odcinka drogi pomiędzy Jaroszewicami a Babinem. Radny G. Widelski kontynuował zapytania dotyczące przygotowania innych niż przy ul. Wilczyńskiego planów zagospodarowania przestrzennego. Pytał na jakim etapie są to prace. Po tych wystąpieniach głos zabrał sołtys Bełżyc R. Figura. Poruszył problem przejścia pomiędzy osiedlem Zagrody a ul. Wilczyńskiego. 5. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji. Ryszard Góra rozpoczął wypowiedź od spraw związanych z terenami przy ul. Przemysłowej przekazanych w formie darowizny. Nie straciła na mocy uchwała z zeszłego roku, mówiąca o użyczeniu tego terenu do roku Był dyrektor tego zakładu. Stwierdził, że jeśli Gmina nie chce przekazać w całości tej działki, bo jest oferent, który chce kupić, jest wielce prawdopodobne, że będzie wydzielona część pozwalające na funkcjonowanie tego zakładu a reszta zostanie dalej majątkiem gminy. Poinformował radnych, że wpłynęła ofert inwestycyjna dotycząca budowy ferm wiatrowych. Firma z Warszawy chce wybudować 15 turbin na terenie Gminy Bełżyce wartości 45 mln euro. Pomiary wiatru chce robić na własny koszt. Przedstawiciele jej chcą wystąpić na sesji Rady Miejskiej. Burmistrz kontynuował wypowiedź zdając relację z zebrania Związku Gmin Lubelszczyzny. Poruszono na nim temat możliwości pozyskiwania środków na inwestycje drogowe, oświatę, itp. Pieniędzy do podziału jest mało. Informował, że nawet wykrystalizował się wniosek, iż pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego należy podzielić po równo na poszczególne gminy. W przypadku pisania wniosków, gminy muszą bowiem płacić za studium wykonalności jakiejś inwestycji co później przekłada się na niepotrzebne koszty. W kwestii inwestycji drogowych nie widać ich także w innych gminach. Na drogach nie widać remontów, bo programy finansujące je nie działają. W jaki sposób gminy przygotowują się do robienia dróg? Np. Niedrzwica Duża kładzie podbudowę z tłucznia pod asfalt. Kosztuje to ponad 200 tys. za km, stanowi podkład pod nawierzchnię relacjonował. Temat kanalizacji, który poruszył radny Widelski na ul. Wilczyńskiego wiąże się także z wykonaniem jej w ul. Polnej, Spokojnej. Burmistrz ponadto oznajmił, że ma odbyć spotkanie z dyr. Lubzelu w kwestii odzyskania słupów energetycznych, umieszczania na nich reklam, itp. Burmistrz uprzedził czekający na rozpatrzenie punkt w sesji, dot. delegowania radnego do Zarządu CZG PROEKOB z siedzibą w Bełżycach. Pod presją czasu spotkanie zarządu odbyło się 28 IV 2008 r. już na komisjach wybrano na tę kandydaturę radnego A. Chemperka. Uchwała ma być jednak dopiero podjęta na dzisiejszej sesji. W sprawie tej wypowiedział się radca prawny. Orzekł, że zaistniała sytuacji nie rodzi nieważności uchwały. A. Chemperek został przewodniczącym zarządu CZG. Trwa kontrola aktualnie tegoż związku. Burmistrz oświadczył, że odbyły się przetargi na wykonawcę robót drogi i parkingu do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach. Nowo wybrany Burmistrz poinformował oficjalnie, iż na swojego zastępcę mianuje Marcina Olszaka Sprawdzonego młodego i ambitnego pracownika. Na koniec Burmistrz R. Góra wspomniał o ważnych uroczystościach, w których uczestniczył. Opowiedział o spotkaniu z rodziną lotnika samolotu Dakota podczas uroczystości upamiętniających akcję Most I w Matczynie. Zrelacjonował obchody jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej p. W. Marcewicza. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Bełżyce za 2007 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Bełżyc. Radny W. Wójtowicz przewodniczący komisji Rewizyjnej poinformował, że pracowała ona nad oceną realizacji budżetu za 2007 r. w dniu 10 IV br. Procedura udzielenia absolutorium polega na opinii za wykonanie budżetu za poprzedzający rok i na tej podstawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Uchwalony przez Radę Miejską w Bełżycach budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie , 42 zł. Dochody wykonano w kwocie ,05 zł, co stanowi 98,29% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę zł, wykonanie w kwocie ,58 zł, co stanowi 100,3 % planu. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę ,42 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie ,44 zł, co stanowi 91,98 % ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Bełżyce kwotę ,60 zł, co stanowi 11,8% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę ,46 zł, co stanowi 69,03% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę ,82 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,98 zł, co stanowi 95,06% ogółu planu. Z powyższej kwoty 72,71% stanowiły wydatki na zadania własne a 27,28% wydatki na zadania zlecone. Na koniec 2007 r. nie planowano deficytu. Nr 1 (105) maj 2008

4 Budżet Gminy Bełżyce za 2007 r. zamknął się nadwyżką ,61 zł. Ze środków budżetu Gminy Bełżyce w 2007 r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, na plan zł. Zadłużenie Gminy Bełżyce na koniec 2007 r. wynosi ,79 zł w tym papiery wartościowe (obligacje) zł, kredyty i pożyczki zł, zobowiązania wymagalne ,79 zł. Gmina Bełżyce na 31 grudnia 2007 r. posiadała m.in. zobowiązania wymagalne z terminem płatności do 31 grudnia 2007 r. z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę ,53 zł, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 r. wyniosły ,90 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2007 r. wyniosły ,21 zł. co stanowi 20,74% zrealizowanych dochodów. Burmistrz Bełżyc Bogdan Czuryszkiewicz realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu za 2007 r., nie kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W wyniku tego w dniu 6 grudnia 2007 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na dzień r., kiedy obradowała Komisja, brak opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r. W. Wójtowicz kończył wypowiedź wnioskami z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za 2007 r. Utrzymanie tak niskiego procentowego udziału na inwestycje w budżecie Gminy stanowić będzie zagrożenie rozwoju oraz stagnację, degradację społeczno-gospodarczą Gminy. Komisja stwierdziła, iż miały miejsca przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Komisja nie jest w stanie własnymi siłami dokonać kontroli nieprawidłowości w zakresie prowadzenia inwestycji i właściwego przestrzegania ustawy o finansach publicznych i wnosi o przeprowadzenie kontroli przez kompetentne organy. Komisja negatywnie oceniła działalność inwestycyjną za 2007 r. Wybrany w dniu 16 marca 2008 r. w przedterminowych wyborach Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra nie miał żadnego wpływu na wykonanie budżetu przyjętego przez Radę Miejską na 2007 r. Natomiast w terminie złożył Radzie Miejskiej i RIO sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszych niż w uchwale budżetowej. Ryszard Góra niemniej jednak odpowiada za jego realizację nie personalnie ale poprzez funkcję. Reasumując Komisja negatywnie oceniła realizację budżetu Gminy Bełżyce za 2007 r. Mimo to radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ryszardowi Górze 12 głosami za, jeden z radnych wstrzymał się od głosowania. 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Zarządu CZG PRO- EKOB z siedzibą w Bełżycach. Członkiem zarządu został radny A. Chemperek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia pracowników Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. Rada podjęła uchwałę i ustaliła wysokość najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników w Bełżycach na kwotę 700 zł. Zatwierdziła wartość punktu stanowiącego podstawę miesięcznej stawki wynagrodzenia wysokości 5 zł. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. ks bpa Wilczyńskiego. Radni przełożyli decyzję, gdyż punkt budzi wiele kontrowersji. Plan należy poddać konsultacji z mieszkańcami. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania sekretarza Gminy Bełżyce. Został nim Pan Antoni Kwiatkowski. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego w Bełżycach oraz taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Temat przedstawił dyr. ZGKiM A. Rumiński. Rada Miejska nie podjęcia uchwały. Negatywnie radni rozpatrzyli wniosek ZGKiM o wzroście cen za wodę. W uzasadnieniu radni podkreślili wadę taryf, tzn. nie uwzględniono cen za dostawę wody o obniżonej jakości. Awarie i remonty sieci są częste. Wadliwy towar powinien być objęty bonifikatą. Argumentem za odmową przyjęcia taryf jest konieczność złożenia przez wnioskodawcę planu oszczędnościowego i naprawczego, istnieje też niejasność co do faktycznego wyniku finansowego ZGKiM na tej działalności. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszy sołeckich przesunięto do punktu Zmiany w Budżecie Gminy Bełżyce. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za udział w sesjach Rady Miejskiej dla sołtysów. Rada podjęła uchwałę, że stawka dla sołtysa za udział w obradach wynosić będzie pół diety radnego, tj. 40 zł. 14. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Bełżyce przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Radni nie wysłuchali informacji, gdyż nie pojawił się przedstawiciel tej instytucji. 15. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Bełżyce przez Zarząd Dróg Powiatowych. Janusz Watras dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych rozpoczął wypowiedź od podziękowań za pomoc samorządu Bełżyc w pracach na drogach powiatowych. Wspólnym wysiłkiem udało się nam zrobić 1,8 km przebudowy nawierzchni i wykonać 707 mb chodnika podliczał prace dyrektor. Przebudowano drogę Zosin Babin wartości robót po przetargu ,15 zł, przebudowano drogę Wronów Dąbrowa wartość robót po przetargu ,32 zł. Trzecim zadaniem była przebudowa nawierzchni ul. Przelotowej w Bełżycach wartość po przetargu ,12 zł. Chodniki, na które Gmina dała pieniądze, ogłoszono przetargi. Przebudowa chodnika na ul. ks. bpa Wilczyńskiego odc. 486 m, przebudowa chodnika na ul. Lubelskiej naprzeciwko szpitala odc. 221 m. Jeśli chodzi o remonty bieżące cały czas są oczyszczane pobocza, dokonywane jest karczowanie krzewów, wymiana znaków, wycinka drzew. Na ten rok Zarząd Dróg Powiatowych złożył projekt do RPO na przebudowę drogi przelotowej Bełżyce Strzeszkowice z remontami mostów, w pierwszej wersji ze ścieżkami rowerowymi. Złożyliśmy łącznie 9 wniosków - reasumował. Czekamy na wyniki. Nieoficjalnie wiadomo, że jak dostaniemy pieniądze na 1 drogę to będzie dobrze. Wniosek budowy drogi przez Babin jest w pierwszej trójce do realizacji w Zarządzie Dróg Powiatowych. Następnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych podał co jest zaplanowane do zrobienia. W nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach Nr XIII/148/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie zadań na drogach powiatowych w wysokości 300 tys. zł przedstawił plan pracy tj. remont chodnika przy ul. Wilczyńskiego na dł mb, wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego została zminusowana o materiały brukarskie zakupione w 2007 r. i wynosi ,32 zł brutto. Zadanie zostanie sfinansowane w 2008 roku w całości przez Urząd Miejski w Bełżycach. Zostanie również dokonany remont nawierzchni ul. Wilczyńskiego na dł mb, wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego ,92 zł brutto. Zadanie zostanie sfinansowane w 2008 r. w całości przez Powiat Lubelski. Trwają na drogach powiatowych prace porządkowe, włączylibyśmy w te działania pomoc bezrobotnych, by wykonać remonty cząstkowe, czyszczenia ulic. Życzyłbym sobie snuł plany dyrektor - by wykonać także fragment skrzyżowania ul. 100-lecia i Jakuba Nachmana, usunąć zastoisko wody. Dokonać również remontu ul. Partyzanckiej, którą chodzą ludzie do kościoła. Drogi powiatowe ze względu na zły stan budzą wśród mieszkańców wiele emocji. Radni m.in. pytali Jerzy Pietraś o drogę w Babinie, Jacek Bielewicz o skrzyżowanie Zagórze Cuple Skrzyniec. Natężenie ruchu oraz dawne techniki wykonywania nawierzchni nie spełniają aktualnie egzaminu wyjaśniał dyrektor J. Watras. Na sesję przybyły osoby mieszkające na tych terenach. Domagali się nie remontu a nowych odcinków dróg. Również pan sołtys Zalesia M. Sieńko wręczył petycję od mieszkańców sołectwa z prośbą o zajęcie się sprawą budowy drogi Krężnica Okrągła Zalesie. 16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych. Rada podjęła uchwałę o dofinansowaniu wykonania remontu chodnika na drodze powiatowej nr 2328L ul. Wilczyńskiego na długości 1088 mb w kwocie ,32 zł oraz przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 2240L Kol. Chmielnik Kierz Cuple w kwocie ,68 zł. Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 3

5 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2008 r. Rada Miejska z oświatowej rezerwy celowej przeznaczyła kwotę zł na szkoły podstawowe i zł na gimnazja w związku z regulacją płac nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Kwotę zł jako udział własny z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej. Na druk Gazety Bełżyckiej przeznaczono zł zł przekazano na budowę oświetlenia: Babin Jaroszewice zł i w Wierzchowiskach Starych zł. Natomiast zł to środki finansowe sołectw wydzielone z budżetu Gminy. 18. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych na 2008 r. Informacje radni dostali na piśmie, przyjęli ją poprzez głosowanie. 19. Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie zadań inwestycyjnych. Również została złożona na piśmie. Przyjęto ją poprzez głosowanie. 20. Odpowiedzi na interpelacje. Burmistrz odpowiedział na petycję mieszkańców Krężnicy Okrągłej odnośnie budowy chodnika. Co prawda przedstawiciel województwa [jest to bowiem droga wojewódzka] nie pojawił się, ale do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo odnośnie braku dokumentacji na wykonanie tego odc. chodnika. Takie pismo odczytałem na poprzedniej sesji przypominał Burmistrz. Musimy się zastanowić również nad tym czy skorzystamy z oferty Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont proponowany w Krężnicy Okrągłej. Likwidacja dzikich wysypisk nie wymaga komentarza. Budowa kanalizacji pytanie pana radnego Widelskiego wstępnie wyczerpaliśmy temat. W kwestiach czystościowych, co podkreślał radny Wójtowicz, my usuwany skutki działalności niektórych mieszkańców a nie przyczyny. Trzeba by było mieć stałą ekipę, która usuwałaby akty zaśmiecania, wandalizmu. Kwestie wdrażania segregacji odpadów, pojemników na śmieci musi trochę potrwać. Trzeba ludzi nauczyć śmieci sprzątać. Sprawa lokalu kotłowni, która kiedyś przekazała budynek na rzecz oczyszczalni jako strefy, teraz wystąpiła o odzyskanie go. Sprawy się toczą. Estetyka miasta, pomysł pana St. Pluty by zakupić farby i pomalować Rynek nie wiem czy w dobrą stronę byśmy poszli, bo wtedy wszyscy mogliby się do Gminy zgłaszać aby odnawiać im posesje podsumowywał. Wymaga to głębszej dyskusji. W kwestii gniazda dla łabędzi jest możliwość zainstalowania. Koszt 800 zł. Przetarg na oświetlenie już częściowo wyjaśniliśmy. Tereny przeznaczone pod plany zagospodarowania przestrzennego, o co się pytał radny Widelski, powinny być opracowane przy uwzględnieniu środków na ten cel. Należy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych na etapie przyjmowania wniosków. Zmiany na dokumencie nie są później łatwe. 21. Wolne wnioski. Przewodniczący Z. Król przypomniał radnym o ostatnim dniu składania oświadczeń majątkowych. Następnie przekazał, iż Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych zaprasza radnych na inaugurację swojej działalności, które uroczyście rozpocznie się 18 maja br. o godz w OSP w Zagórzu. Radny A. Chemperek kontynuował temat budowy chodnika w Krężnicy Okrągłej. Gmina robi dokumentacje, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania. Radny Chemperek zasugerował, że musowo udać się osobiście do Zarządu tym bardziej że przedstawiciel nie pojawił się na sesji. Radny W. Wójtowicz prosił Burmistrza, by zrobił naradę pracowników Urzędu Miejskiego, by budować autorytet Gminy, gdyż Rada jest ciągle szykanowana. Należy oceniać pracowników i nagradzać, bo młodzi zarabiają zł. Trzeba ufać szefowi. Grożono mu, że jeśli się nie uspokoi jako radny, zamkną go. Jest indywidualnie oceniany za pracę Rady. Wypowiedzi w Internecie odzwierciedlają to. Radny A. Ziemiński z kolei złożył wniosek o tłuczniowanie. Nie było równiarki a był wysypywany tłuczeń. Przewodniczący Z. Król od razu wyjaśniał, że równiarka nie jest wszędzie potrzebna. W tym miejscu odesłał z zapytaniami do pracownika Urzędu Miejskiego Pan P. Brewczaka. Burmistrz do tego dodał, iż ustalono plan pracy równiarki, by zminimalizować koszty jej pracy. Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Król rozważał o punkcie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc. Padły wnioski o nieprawidłowościach przy realizacji budżetu za 2007 r. Chodziło o przeprowadzenie kontroli z którą sobie nie radzi Komisja Rewizyjna. Rozważał, czy Rada powinna zdecydować się na jakieś kroki. Milcząc będziemy współudziałowcami wszystkich nieprawidłowości stwierdził Przewodniczący. Rozpoczęła się dyskusja na ten temat. Głos zabrał sekretarz A. Kwiatkowski, Burmistrz R. Góra, przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wójtowicz. Na koniec Przewodniczący Z. Król poddał pod głosowanie wniosek aby nadać bieg zarzutom złożonym przez Komisję Rewizyjną w punkcie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc i przekazać sprawę odpowiednim organom kontrolnym. Wszyscy obecni na sali radni byli za oddano 9 głosów na tak. 22. Zamknięcie sesji. Wywiad z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą Ryszard Góra urodzony 5 października 1967 roku. Pochodzi z gminy Wysokie pow. lubelski. Jest absolwentem wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Przez 6 lat pracował we Włoszech. Zna biegle język włoski. Od 2001 r. był kierownikiem obiektów sportowych w Zespole Szkół Nr 1. Od lipca 2003 r. pełnił obowiązki dyrektora Centrum Kultury Fizycznej i Sportu. W latach był także Dyrektorem Polskiego Festiwalu Koni osobą odpowiadającą za organizację imprezy. Angażuje się w działalność społeczną jest m.in. wiceprezesem Mię- dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 1 w Bełżycach, członkiem Zarządu Bełżyckiego Klubu Sportowego UNIA Bełżyce, członkiem Ligi Obrony Kraju i członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bełżycach. Interesuje się sportem, fotografią, informatyką oraz nowymi technologiami. Jest żonaty. Ma syna Rafała. Od r. złożył Pan ślubowanie na Burmistrza Bełżyc. Co Pan chce osiągnąć pełniąc funkcję burmistrza? Przemyślałem skrupulatnie mój program wyborczy. Pragnę udoskonalić dotychczasową pracę samorządu. Zwiększyć stopień pozyskiwania środków zewnętrznych dla realizacji zadań infrastrukturalnych, nawiązać współpracę z sąsiednimi gminami poprzez tworzenie wspólnych przedsięwzięć. Zapewnić skuteczną promocję miasta i gminy Bełżyce. Pamiętam o potrzebach mieszkańców Bełżyc w aspekcie przedsiębiorczości, drogownictwa, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rolnictwa oraz kultury. Jakie zadania uważa Pan za priorytetowe? Dokończenie informatyzacji urzędu oraz wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego w wybrany dzień w tygodniu, po konsultacji społecznej. Mam nadzieję, że wpłynie to na poprawę obsługi interesantów. Jak wygląda Pana współpraca z Radą Miejską? Staram się większość decyzji konsultować z Radą Miejską. Jak do tej pory ustaliliśmy kolejność inwestycji na początek roku oraz wybraliśmy inwestycje, na które będziemy składać projekty ubiegające się o środki unijne, głównie RPO. Życzymy sukcesów na przyszłość. 4 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

6 Wildhorn Most I 20 kwietnia br., w Matczynie odbyły się uroczystości upamiętniające akcję Most I. Światowy Związek AK zaprosił na obchody rocznicy. Honorowym gościem spotkania była rodzina biorącego udział w akcji pilota Teda Harroda żona Patrycja wraz z dziećmi. Po ustaleniach okazało się, że był on Anglikiem a nie Kanadyjczykiem. Została zamówiona nowa tablica korygująca informację na obelisku w Wojcieszynie. Program niedzielnego spotkania rozpoczął się o godz od Mszy Św. w Kościele w Matczynie. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały licznie zgromadzone poczty sztandarowe oraz Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich pod obelisk, który jest usytuowany naprzeciw dawnego lądowiska samolotu Dakota. Uroczystość poprowadził prof. Stanisław Wołoszyn, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Lublin. Na wstępie przybliżył on historię akcji Most I. Wyjaśnił, iż zdecydowano, by w Matczynie lądował samolot aliancki, z powodu przechwycenia przez partyzantów na Lubelszczyźnie pocisków. Oddanie ich do ekspertyzy było cennym źródłem informacji. Za pamięć żołnierzy został wygłoszony Apel Poległych. Kontrowersje wśród kombatantów wzbudziło pominięcie partyzanckiego dowódcy Lubelszczyzny H. D. Zapory. Przy obelisku stała rodzina Harrodów. Żona pilota, ubrana skromnie na piersi miała odznaczenia męża. Syn lotnika zabrał głos. Pytał się co czuł pan Zdzisław Bednarczyk, członek Światowego Związku AK, mieszkaniec Matczyna, gdy nad jego głową przelatywała Dakota. Był dumny z ojca. Nadmienić trzeba, że rodzina pilota odnalazła lądowisko rok temu. Przylecieli z Anglii, by rozrzucić na nim prochy lotnika człowieka, który walczył o tę ziemię. Po oficjalnej części obchodów Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra zaprosił zebranych do remizy OSP na wojskową grochówkę. Lądowanie samolotu Dakota na matczyńskich polach Nocne loty samolotów alianckich z zaopatrzeniem dla AK należały do misji bardzo niebezpiecznych. Szczególny charakter miały zwłaszcza operacje związane z lądowaniem w okupowanym kraju. Przeszły one do historii jako tzw. mosty. Były szansą kontaktu, gdy utworzono bazy lotnicze w południowych Włoszech po koniec 1943 r. W nocy z 15 na 16 kwietnia 1944 r. odbyło się pierwsze w okupowanej Polsce konspiracyjne lądowanie samolotu alianckiego DAKOTA, który wystartował z Brindisi z lotniska Campo Casale we Włoszech lądując na matczyńskich polach. Był to samolot transportowy o dużym zasięgu operacyjnym Douglas C-47 Skytrain/Dakota, posiadający dodatkowe zbiorniki w kadłubie, mogący startować z lotnisk trawiastych. Anglicy nadali operacji kryptonim Wildhorn, u nas akcja przeszła do historii pod kryptonimem Most I. Była to jedna z najsłynniejszych akcji polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Nowy Radny Andrzej Mirosław Ziemiński KWW Andrzeja Ziemińskiego, nr okręgu 8. Lat 49. Żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka w Skrzyńcu Kolonii. Posiada wykształcenie zawodowe. Jest rolnikiem. Interesuje się strzelectwem oraz wędkarstwem. Radnym jest już drugi raz. Podkreśla Najbardziej mnie bolą wiejskie drogi. Pragnę dobra gminy. Jestem przeciwny budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Kontakt w wyborcami: Radny został wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełżycach przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2008 r. spośród trzech kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 255 osób, tj. 33,68% uprawnionych. Na zwycięzcę oddano 97 głosów. Miejski Dom Kultury zaprasza mieszkańców Bełżyc i okolic na Dni Bełżyc, które odbędą się czerwca br. 13 czerwca 2008 r. W piątek w godzinach popołudniowych w Parku Miejskim w Bełżycach będzie muzycznie. Wystąpi orkiestra oraz zespół Bene czyli dobrze. Właśnie ta dobra atmosfera wprowadzi nas w poważny ton refleksji zamknięty w głosie Agaty Szymańskiej kończący pierwszy dzień święta Bełżyc. Przez cały czas w pomieszczeniach MDK będzie można oglądać wystawy fotograficzne dot. historii Bełżyc. 14 czerwca 2008 r. Sobota będzie dniem sportowym. Odbędą się mecze, zawody sportowe, rozgrywki. Ruch, ćwiczenia, układy to także podstawa tańca. MDK w tym dniu organizuje Turniej Dni Bełżyc czerwca 2008 r. Form Tanecznych Arabeska o Puchar Burmistrza Bełżyc. Na zakończenie sobotniego wieczoru wystąpi zespół Kanon. 15 czerwca 2008 r. Niedziela rozpocznie się od meczy na stadionie. W godzinach popołudniowych odbędzie się część artystyczna. Wystąpią zespoły ze wszystkich szkół gminy Bełżyce, zaprezentują się zespoły Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. W takt rocka zagra następnie grupy In true, by kolejno zmienić klimat na muzykę folkową świata. Koncert trupy Redlin przeniesie nas z przytupem w miejsca, gdzie muzyka jest bliska ludziom tj. do Węgier, Rosji, Grecji, Irlandii itp. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Czerwone Gitary. Dozwolone od lat 18, Matura, To właśnie my, Nikt na świecie nie wie, Kwiaty we włosach to tylko niektóre tytuły przebojów znane zarówno osobom starszym jak i młodym, jakie będą brzmiały w Bełżycach. Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 5

7 90-lecie Samorządowego Publicznego Przedszkola w Bełżycach Przedszkole domem drugim jest (K. Bożek-Gowik) Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach obchodzi w tym roku 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Dyrekcja, pracownicy i dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach mają zaszczyt zaprosić na obchody rocznicy. Program jubileuszu jest realizowany na przestrzeni roku. Zainaugurowała je wystawa fotograficzna Dziecięcych wspomnień czar w dniu 9 IV 2008 r. o godz w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Celem jej jest rozbudzenie wspomnień absolwentów placówki, przeniesienie ich w lata dzieciństwa. Pokaz uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Społecznej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Bełżycach. Drugą inicjatywą organizatorów jubileuszu jest wydanie monografii przedszkola przy współpracy ZS im. M. Kopernika w Bełżycach oraz Towarzystwa Regionalnego Bełżyc. Ponadto w bloku zajęć Moje Miasto Bełżyce planowane są wycieczki podopiecznych po mieście, by zapoznać ich z budynkami, w których było przedszkole, miejsc użyteczności publicznej. Moje miasto to także tytuł konkursu plastycznego realizowanego przez przedszkole oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. We wrześniu z kolei uroczyście będzie obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni będą byli pracownicy przedszkola. W styczniu przyszłego roku w takty muzyki poważnej odbędzie się Koncert Noworoczny. Impreza ma być świętem rodzin przedszkolaków. W IV 2009 r. planowany jest Przegląd Piosenki Przedszkolnej o zasięgu powiatowym. Tytuł przedsięwzięcia będzie realizowany pod hasłem Przeboje przedszkolne minionych lat. Na koniec roku szkolnego odbędzie się podsumowanie całorocznych imprez. Obchody 90-lecia istnienia placówki zakończy Piknik Rodzinny. Program obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Samorządowego Przedszkola w Bełżycach Dziecięcych wspomnień czar wystawa fotograficzna Moje miasto konkurs plastyczny Przedszkolaki swoim paniom uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przedszkolaki Mieszkańcom Bełżyc Koncert Noworoczny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Piknik Rodzinny Z kart historii Przedszkola Inicjatywa utworzenia ochronki dla dzieci wyszła od księdza proboszcza Stanisław Siennickiego. Był to czas kiedy Polska odzyskała niepodległość. Otwarcie placówki nastąpiło w maju 1919 r. W skład komitetu organizacyjnego weszli Stefan Słowiński, Stanisław Leszczyński, ks. Kanonik Stanisław Siennicki oraz kierownicy szkół w Bełżycach i we Wzgórzu. Ochronka mieściła się w wynajętym budynku przy ulicy Polnej. Ówczesne przedszkole prowadzone było przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Rodziny Maryi. Otrzymało ono imię św. Józefa. Uczono tu dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W początkach działalności ochronka opierała się na funduszach aprowizacyjnych. Następnie roztoczył nad nią opiekę Sejmik Lubelski, który przeznaczał całość potrzebnych funduszy. W miarę upływu czasu zapewniał tylko część, resztę pokrywała gmina i rodzice podopiecznych. Po wojnie narastały trudności materialne i polityczne kraju. Nastąpiła przerwa w jego działalności. Ponadto Siostry opuściły Bełżyce. W roku 1948 przedszkole wznowiło działalność jako placówka dwu-oddziałowa mieszcząca się w budynku przy ulicy Lubelskiej 54 w Bełżycach (obecnie budynek Banku Spółdzielczego). W roku 1965 przedszkole zostało przeniesione do domu, którego właścicielami są obecnie Państwo Dobrowolscy. W roku 1972 przedszkolaków ulokowano w budynku zakupionym od pani Zielińskiej. Funkcjonowały tam dwa oddziały: jeden dla dzieci trzy i czteroletnich oraz drugi dla pięciolatków. W 1976 r. władze miasta oddały do użytku przedszkola dobudowane skrzydło. Powstały kolejne oddziały. Następował ciągły wzrost zapotrzebowania na funkcjonowanie placówki dlatego też w 1981 r. wynajęto pomieszczenia od państwa Kamińskich przy ulicy Rzecznej. Działalność przedszkola wspierała istniejąca w Bełżycach Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola, które oddano do użytku publicznego w styczniu 1987 roku. W roku 1991 dzieci sześcioletnie znajdujące się dotychczas pod opieką szkoły podstawowej przeszły pod opiekę przedszkola. W chwili obecnej w przedszkolu funkcjonuje siedem oddziałów przeznaczonych dla dzieci trzy, cztero, pięcio i sześcioletnich. Mieści się ono przy ulicy Bychawskiej 5. Dziękujemy pracownikom Samorządowego Publicznego Przedszkola w Bełżycach za udostępnienie archiwalnych materiałów. 6 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

8 III Przegląd Piosenki Przedszkolnej 24 kwietnia 2008 r. Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Miejski Dom Kultury w Bełżycach zaprosili na III Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Słowik na pięciolinii, znak przeglądu symbolizował wykonania niczym w piosence Aux Champs Elysees orkiestrę o tysiącach strun. Wszystkie ptaki zaśpiewywały przeboje przedszkolne. Dzieci przyjechały z różnych placówek. W grupie dzieci młodszych zaprezentowali się przedstawiciele m.in. Przedszkola Kubuś z Mętowa, Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piotrowicach, Przedszkola Nr 54 z Lublina, Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie. W kategorii dzieci starszych wysłuchać można było solistów ze Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach, Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu, Przedszkola w Puchaczowie, Zespołu Szkół w Krasieninie, Szkoły Podstawowej w Palikijach, Zespołu Szkół w Mętowie, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Przedszkola w Ciecierzynie, Samorządowego Przedszkola w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Józefa Kraszewskiego w Snopkowie, Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie, Przedszkola Miejskiego w Poniatowej, Przedszkola nr 43 w Lublinie, Przedszkola nr 64 w Lublinie, Przedszkola nr 25 w Lublinie. Nie zbrakło również występów gospodarza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach. Ilość zaproszonych gości świadczyła o randze przedsięwzięcia. Bełżyce reprezentowała Liwia Wróblewska w piosence Gdzie to jest, którą nagrała i opracowała M. i S. Wiech. Piosenkarkę przygotowała p. Urszula Lipniewska. Wystąpili także Jan Wrona i Anna Wójtowicz w repertuarze Wyprawa na księżyc, muz. M. Sława, słowa H. A. Cesarska. Pomagała artystce przygotować się p. Urszula Stadnik. Zaprezentował się Karol Wójtowicz i Adrianna Rosińska wykonując utwór Rozśpiewany blok muz. W. Kaleta, słowa D. Gellner. Dzieciom pomagała p. Małgorzata Suchora. Naszą placówkę reprezentowali także Anna Korębska i Kacper Winiarski w piosence Już od progu przedszkola, muz. P. Kaja, słowa Ewa Budryk. Nauczycielki wiodące Ewa Paśnik oraz Bożena Dziewicka. III Przegląd Piosenki Przedszkolnej zakończył się wręczeniem wszystkim śpiewakom dyplomów, podziękowań i nagród. Za piękne wykonania oraz emocje sceniczne dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach. Szczególne słowa uznania w tym miejscu należą się dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach p. A. D. Minik pomysłodawczyni przeglądu, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli A. Dudek oraz dyrektorowi Miejskiemu Domu Kultury w Bełżycach p. J. Kasprzakowi. Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach dziękuje za pomoc w organizacji III Przeglądu Piosenki Przedszkolnej. Szczególnie docenia objęcie patronatu honorowego nad uroczystością przez p. Ryszarda Górę Burmistrza Bełżyc. Za wsparcie idei przeglądu oraz pomoc składa podziękowania inspektorowi do spraw oświaty p. J. Sprzęczce. Organizatorzy dziękują również przedstawicielowi wydawnictwa MAC p. Mariuszowi Borodziejowi za wykonanie zdjęć i za sponsorowanie nagród dla dzieci, podobnie jak p. Grzegorzowi Kamińskiemu, p. A. Paśnikowi, p. Grzegorzowi Mielnikowi, Firmie Lubazo, Firmie J-L. Za wypożyczenie sprzętu multimedialnego podziękowania składa p. E. Kaszlikowskiej dyr. Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Podkreślić trzeba zaangażowanie i trud związany z organizacją przedsięwzięcia osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przebieg III Przeglądu Piosenki Przedszkolnej p. E. Bakalarz, J. Karaś, B. Dziewickiej, E. Maliborskiej, M. Suchorze, U. Wnuk, U. Stadnik. Tegoroczna impreza wpisuje się w cykl obchodów 90-lecia istnienia przedszkola w Bełżycach. Podziękowania Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych, skromnych, pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla świetlicy wiele dobrego. Słowa wdzięczności kierujemy do Pana Piotra Łukasika reprezentującego firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim, który przyczynił się do realizacji projektu socjalnego Kolegium Pracowników Służb Społecznych i nieodpłatnie założył łącze internetowe w przykościelnej świetlicy w Bełżycach. O efekcie najlepiej świadczy reakcja dzieci - ich uśmiechy. Kazimiera Kozłowska Bożena Węgrzyn XXVII Mały Konkurs Recytatorski 21 kwietnia 2008 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach XXVII Mały Konkurs Recytatorski. Współorganizatorem jego jest Centrum Kultury w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum mogły zaprezentować swoje umiejętności na szczeblu gminnym. Bełżyckie jury w składzie Elżbieta Gontarczyk, Beata Kołodziej, Agnieszka Maliborska, Mariola Porębiak, Ewa Pruszkowska, Elżbieta Mendykowska, Marzena Rynkowska, Bożena Rosińska wytypowało do Turnieju Powiatowego następujące osoby: Szkoła podstawowa: Kl. I III 1. Wojciech Kołodziej 2. Marlena Czuryszkiewicz Kl. IV VI 1. Karolina Kołodziej 2. Iwona Kozak Gimnazjum Nr 2 1. Aleksandra Listoś 2. Łukasz Kochański Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 7

9 Historia wykuta w kamieniu Witold Marcewicz z Bełżyc 29 kwietnia 2008 r. odbyły się obchody 40-lecia działalności artystycznej Pana Witolda Marcewicza. O godzinie rozpoczęła się uroczysta Msza Św. w Katedrze Lubelskiej. Celebrował ją ks. abp Bolesław Pylak. O godz w Trybunale Koronnym w Lublinie była dalsza część obchodów jubileuszu. Otwarcia uroczystości dokonała Pani Janina Biegalska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Zygmunt Nasalski, dyrektor Muzeum Lubelskiego. Laudację wygłosił Kazimierz Spaleniec. Wystąpili w koncercie artyści z Filharmonii Narodowej z Warszawy. Przemówienia wygłosili zaproszeni goście, nie zabrakło też słowa Jubilata. Z okazji 40-lecia działalności mistrza kamieniarstwa Pana W. Marcewicza jest wydany album pt. Historia wykuta w kamieniu. Wojewódzki Ośrodek w Lublinie przygotował również wystawę fotograficzną Pomniki i rekonstrukcje rzeźb zabytkowych. W skład komitetu organizacyjnego obchodów 40-lecia twórczości W. Marcewicz weszli: J. Biegalska dyrektor WOK w Lublinie, ppłk st. sp. AK BCh WP Wł. Rokicki, T. Doroszuk dyrektor Oddziału TVP Lublin, Z. Nasalski dyrektor Muzeum Lubelskiego, St. Leszczyński dyrektor Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, J. H. Łusiewicz historyk sztuki w Lublinie, R. Góra Burmistrz Bełżyc, Z. Król przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach, Z. Marchwiak prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, St. Kozyrski wiceprezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Z. Kmicic prezes zarządu POLEKS- BUT TRADE Sp. z o.o. w Lublinie. Patronat honorowy nad uroczystością objął były prezydent na uchodźctwie RP Ryszard Kaczorowski w Londynie. Komitet honorowy tworzą ponadto: G. Tokarska wojewoda lubelski, K. Grabczuk marszałek Województwa Lubelskiego, A. Wasilewski prezydent Lublina, P. Dreher przewodniczący Rady Miasta Lublina, A. Pruszkowski prezydent Miasta Lublina III/IV kadencji oraz radny Województwa Lubelskiego, ppłk dr inż. R. Rybczyński dowódca Garnizonu Lubelskiego, P. Pikula starosta Powiatu Lubelskiego, prof. dr hab. J. Kowalczyk reprezentujący Instytut Polskiej Akademii Nauk. Zarys twórczości Witolda Marcewicza Witold Marcewicz, bełżyczanin jest autorem wielu pomników m.in. Czynu Niepodległości, który wita wszystkich na wjeździe do Bełżyc. Twórczość artysty wyrasta jednak poza granice naszego miasta. Wiele lubelskich pomników i nie tylko jest jego autorstwa. Obchody jubileuszu są organizowane w Lublinie dlatego też zostaną nakreślone dokonania artysty w tym mieście. Zachowując chronologię Marcewicz jest twórcą pomnika zlokalizowanego na terenie jednostki wojskowej przy Al. Kraśnickiej, który został wykonany w 1966 r. Monument upamiętnia Poległych Żołnierzy 7. Kołobrzeskiego Punktu Piechoty. 11 lat później z inicjatywy Klubu Oficerów Rezerwy 2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie powstał kolejny pomnik przypominający poległych w latach absolwentów tej szkoły. Znajduje się on przy ul. Spadochroniarzy. Przy monumencie rozmieszczono 7 wbitych w ziemię mieczy przypominających krzyże z umieszczonymi na nim metalowymi tablicami z nazwiskami poległych oficerów. Wbrew intencjom autora władza wymusiła umieszczenie napisu na pomniku upamiętniających poległych po wojnie przy utrwalaniu władzy ludowej. [K. S. Ożóg Rzeźbiarze Lubelscy w konfrontacji z władzą ludową ]. W 1990 stało się to powodem zniszczenia pomnika i przywrócenia mu właściwego napisu. Niedługo później W. Marcewicz był współkreatorem wydarzeń jakie miały miejsce na Placu Litewskim w Lublinie. Legenda tamtych chwil jest żywa do dziś. Rewaloryzacja pomnika Konstytucji 3 Maja była bowiem nieprzeciętnym zjawiskiem. Monument poniewierający się w krzakach przy szalecie miejskim został przesunięty w zachodnią część Placu Litewskiego. Doszło wtedy do scen, które ośmieszyły władzę, obnażyły jej sztywne ryzy doktryn. W 1980 r. Stronnictwo Ludowe wystąpiło z intencją odnowy pomnika. Niejaki Henryk Łusiewicz, przewodniczący wojewódzkiej instancji partii wmówił członkom Komisji Współdziałania Partii Politycznych, że przed wojną na szczycie tego monumentu był orzeł w koronie. 3 maja 1981 r. odsłonięto rzeźbę. Orzeł z rozpostartymi skrzydłami miał zostać poświęcony. Chciano by ceremonię transmitowała telewizja. Symbol stał się żywą apoteozą polskości. Pod pomnikiem ukradkiem składano kwiaty. Gniew władzy mieszał się z radością i strachem mieszkańców Lublina. Rozpoczął się wzmożony dyskurs nad rolą i funkcją władzy. Mimo kultu jakim otoczono to miejsce, immanentnej aury, w 2000 r. orłowi obtrącono głowę. Rekonstrukcji pomnika podjął się jego wykonawca. Po 1989 r. Marcewicz jako legendarny rzeźbiarz stał się kamieniarzem lubelskich pomników. Wymienić można takie jego dzieła jak Krzyż Katyński przy Kościele Garnizonowym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy Al. Racławickich w Lublinie, Pomnik gen. Kamińskiego przy rondzie Al. Smorawińskiego i ul. Choiny, lew usytuowany pod lubelskim zamkiem będący repliką lwa sprzed Panteonu Chwały Cmentarza Orląt we Lwowie. Jubileusz artystycznej działalności Pana Witolda Marcewicza sprawia, że cofamy się pamięcią w przeszłość. Podsumowując jest twórcą przeszło 150 rzeźb. W 1997 r. został odznaczony m. in. za wybitne zasługi dla kultury polskiej Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski oraz w 2003 r. Złotą Odznaką za opiekę nad zabytkami. 3 maja 2008 roku otrzymał medal dla osób zasłużonych kulturze Gloria Artis. Jest osobą, która pojawiała się z życiu publicznym nie tylko naszej Małej Ojczyzny. Zaklęte w kamieniach wartości są cenne jak też praca, intencje twórców pomników. Życzmy Panu Witoldowi Marcewiczowi świeżości i inspiracji przy rzeźbieniu dzieł, kolejnych wyzwań artystycznych połączonych z ciężką, ale i docenianą pracą rzeźbiarza. Patriotyzm oraz duma narodowa niech będzie zawsze obecna w jego małych jak i dużych dziełach. 10 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

10 Majówki z Miejskim Domem Kultury w Bełżycach 1 maja, godz MDK Wspomnijmy jak niedawno temu Piosenki socjalizmu 3 maja, godz Wierzchowiska Stare Ku tradycji Majówka wiejska: odśpiewanie Litanii i Pieśni Maryjnych oraz spotkanie przy blasku ogniska w towarzystwie Zespołu Śpiewaczego z Wierzchowisk. 4 maja, godz MDK Z tradycji Projekcja multimedialna filmu zrealizowanego przez Teatr Nasz film powstał z dokumentacji tradycji i zwyczajów Gminy Bełżyce pt. W pogoni odchodzącego świata. 18 maja, godz park miejski U Źródeł Jagiełły Dzień Jagielloński z okazji 591 rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Bełżyc: występy artystyczne, pokazy Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, wystawy fotograficzne. 25 maja, godz skwer MDK W majowym słońcu Południowy relaks dla najmłodszych i starszych: zgaduj zgadule, gry zręcznościowe, konkurs plastyczny, tańce. 1 czerwca, godz MDK Międzynarodowy Dzień Dziecka Festiwal Piosenki Harcerskiej: gry i konkursy dla dzieci, projekcja filmu zrealizowanego przez Teatr Nasz podczas 40 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych pt. Duży Mały. Na wszystkie imprezy wstęp wolny. U ŹRÓDEŁ JAGIEŁŁY I Dzień Jagielloński Bełżyce niedziela 18 maja Anno domini 2008 godz Park Miejski Czas mija szybko. Niby mgnienie minął rok odkąd świętowaliśmy 590-lecie Bełżyc. Z pewnością też równie szybko miną kolejne lata. I nimi obejrzymy się przyjdzie nam stanąć przed 600-leciem Bełżyc. Mając tą świadomość chcemy się nią podzielić z Mieszkańcami Bełżyc i przez kolejne lata zapraszać w dniach kolejnych rocznic Naszego Miasta na Dzień Jagielloński, by tym sposobem z wielką starannością przygotować się do wizyty Króla Jegomości Władysława Jagiełły, który to rok temu obiecał swe przybycie i zaprosił na spotkanie u Swego Źródła w 600-lecie Bełżyc. Zapraszamy więc na 591 Dzień Jagielloński. Program Wystawy fotograficzne: 90 lat Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bełżycach Bełżyce w starej fotografii 590 lat Bełżyc Koncert orkiestry dętej z Opola Lubelskiego (cz. I) Występ zespołu wokalnego Kropeczki z CKiP w Piotrowicach (cz. I). Występ grup tanecznych MDK Bełżyce Twister I, II, Nejra. Pokaz walk rycerskich i zwyczajów średniowiecznych w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Występ zespołu wokalnego Kropeczki z CKiP w Piotrowicach (cz. II). Koncert orkiestry dętej z Opola Lubelskiego (cz. II) Organizator: Miejski Dom Kultury w Bełżycach. Sukcesy Koła Plastycznego ZS Nr 1 W Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II działają 2 koła plastyczne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Ich działalność opiera się głównie na przygotowaniu prac na konkursy plastyczne szkolne, gminne, wojewódzkie, ogólnopolskie a nawet międzynarodowe. Część prac wysyłanych na konkursy to prace powstałe na lekcjach plastyki lub jako praca domowa dla chętnych. Udział w konkursach jest dobrowolny. W tym roku szkolnym mamy już pewne osiągnięcia. Dzieci brały udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym Tęcza, który był organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W kategorii maluch II MIEJSCE W KRAJU ZAJĄŁ MICHAŁ WĘ- GIEL z KL. IV B, I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE PATRYCJA ROBAK KL. IV A, I MIEJSCE W SZKOLE DAMIAN BEDNARCZYK KL. IV A. W kategorii młodziki I MIEJSCE W SZKOLE AGATA DOMŻAŁ KL.VI A, WYRÓŻNIENIA OLIWIA CHOMICKA KL. VI B ORAZ PAULINA JĘDREJ KL. V A. Laureaci, którzy zostali uznani na szczeblu krajowym i wojewódzkim zostaną nagro- dzeni upominkami rzeczowymi, najlepsi uczniowie w szkole otrzymają nagrody książkowe. Podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu na wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Kolejnym konkursem w którym dzieci brały udział był Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wiosenne Spotkania Rawicz 2008 Portret w szarości. Joanna Wielska z klasy V b zdobyła na nim wyróżnienie honorowe. Jej prace zakwalifikowano na wystawę. Prace plastyczne zgłoszono również na konkurs ŚWIAT W OCZACH DZIECKA PODWODNY ŚWIAT. Prace z placówek oświatowych całego regionu lubelskiego oraz ze Słowacji i Francji. Do wystawy zakwalifikowano 120 prac z 854 nadesłanych. Wśród nich była i naszego podopiecznego. Jest nim Albert Rząd. Uczniowie gimnazjum brali z kolei udział w konkursie plastycznym Szkoła mody i urody organizowany przez Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. Wyróżnienia otrzymali: Sara Kliczka kl. III b, Beata Bajan kl. III b, Aneta Wójtowicz kl. II b, Joanna Majkowska kl. II b, Renata Tarczyńska kl. II b. Edyta Rząd Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 11

11 KRÓLOWA JADWIGA NASZ PATRON W dniu 18 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu,,królowa Jadwiga nasz patron. Uroczystość była sprawdzianem wiedzy uczniów na temat Patronki obu szkół wchodzących w skład Zespołu. Uroczyste nadanie imienia i sztandaru zaplanowano na dzień 11 czerwca 2008 r. Pani dyrektor Cecylia Król powitała wszystkich na uroczystości podsumowującej liczne działania związane z nadaniem Zespołowi Szkół Nr 2 imienia Królowej Jadwigi. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Bełżyc pan Ryszard Góra, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Król, inspektor ds. szkolnictwa pan Jan Sprzęczka, Przewodniczący Komisji Oświaty pan Andrzej Chemperek. Obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość poprowadziła Pani Halina Korębska nauczycielka Szkoły Podstawowej, która powiedziała Życie królowej Jadwigi może i powinno stać się dla nas drogowskazem jak kierować własnym życiem, aby patriotyzm, pragnienie wiedzy, pobożność i dobro zawsze obecne w życiu królowej Jadwigi, były nieodłączną częścią także naszego życia. Na wstępie życiorys Królowej Jadwigi przedstawiła uczennica gimnazjum Magdalena Kochańska. W dalszej części uroczystości dokonano podsumowania wielu konkursów, projektów dotyczących życia Królowej Jadwigi. PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO W marcu tego roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym Królowa Jadwiga patron mojej szkoły. Odpowiedzialni za organizację konkursu byli następujący nauczyciele: J. Bartoszcze-Wójcik, J. Jośko, M. Kruczyńska, M. Szczepańska. Zadaniem konkursu było przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych plastycznych środków artystycznego wyrazu. Prace stanowiły artystyczną wypowiedź uczestników konkursu na temat patrona szkoły, portretu Królowej, osobistą refleksję nad jaj cechami (strój, cechy wyglądu, obecność herbów rodowych, symboli królewskich, tła). Konkurs skłonił dzieci do poszukiwania wiadomości o patronie szkoły, oglądania wizerunków królowej stworzonych przez wielu malarzy, np. Jana Matejkę, Józefa Simmlera, czy Bacciarelliego. Komisja konkursowa obejrzała 201 prac i wyłoniła 15 prac plastycznych do nagród i wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych. Grupa I klasy I III szkoły podstawowej (44 prace plastyczne): I miejsce Patrycja Zając kl. III; II miejsce Natalia Kochańska kl. I; III miejsce Małgorzata Graczkowska kl. II; Wyróżnienie Sandra Kułak kl. III; Wyróżnienie Damian Baliński kl. II. Grupa II klasy IV VI szkoły podstawowej (79 prac plastycznych): I miejsce Oktawia Buczyńska kl. V II miejsce Adrian Błaszczyk kl. VI III miejsce Karolina Pyda kl. V Wyróżnienie Edyta Adamczyk kl. IV Wyróżnienie Agata Piłat kl. IV Grupa III klasy I III gimnazjum (78 prac plastycznych) I miejsce Agnieszka Przychodzeń kl. II a II miejsce Małgorzata Rakowska kl. I a III miejsce Agata Głogowska kl. II a Wyróżnienie Dawid Wyrostek kl. I b Wyróżnienie Agata Niedziela kl. II a Nagrody wręczała pani Joanna Bartoszcze-Wójcik. PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKIEGO Królowa Jadwiga jest bohaterką wielu legend, wierszy, opracowań historycznych oraz artykułów popularnonaukowych. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie krasomówczym oraz konkursie na najciekawszą legendę lub wiersz o królowej Jadwidze. Odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu były panie: Anna Chmielewska i Małgorzata Pietraś. Laureaci konkursu krasomówczego na najciekawiej opowiedzianą legendę: I miejsce Maryla Michalak kl. I a gimnazjum II miejsce Mateusz Pawlak kl. II a gimnazjum III miejsce Karolina Czuryszkiewicz kl. I a Wyróżnienie Anna Szwed kl. II b Laureaci konkursu literackiego na najciekawszą legendę lub wiersz o Królowej Jadwidze : I miejsce Bernadetta Czubacka Tren po stracie szlachetnej królowej II miejsce Magdalena Kochańska Legenda o Królowej Jadwidze III miejsce Anita Plewik i Ewelina Besztak Wyróżnienie Kamil Rynkowski kl. II a za Legendę o czarodziejskim kapeluszu. Laureaci zaprezentowali publiczności nagrodzone utwory. Nagrody wręczyła pani Anna Chmielewska. PODSUMOWANE PROJEKTU EDUKACYJNEGO W KL. III KRÓLOWA JADWIGA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY Aby lepiej poznać naszą patronkę i czasy w których żyła uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani wychowawczyni Joanny Jośko wzięli udział w projekcie edukacyjnym KRÓLOWA JADWIGA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY. 12 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

12 Poprzez realizację tego projektu uczniowie mieli: bliżej zapoznać się z postacią Królowej Jadwigi, poznać i poprawnie przedstawić drzewo genealogiczne królowej, poznać i plastycznie przedstawić elementy stroju średniowiecznego, poznać Wawel jako siedzibę królów polskich, przedstawić legendę związaną z postacią Królowej Jadwigi, wyrażać swoje uczucia poprzez prace plastyczne, doskonalić umiejętność zdobywania materiałów z różnych źródeł i dokonywać ich selekcji. Ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania Współpracować w grupie. Uczniowie pracowali w grupach, które przygotowywały następujące zadania: I grupa Życie królowej Jadwigi II grupa Drzewo genealogiczne królowej Jadwigi III grupa Wawel dawna siedziba królów polskich IV grupa Strój średniowieczny V grupa Legenda Królowa o złotym sercu Wychowawczyni klasy pani Joanna Jośko wręczyła przedstawicielom uczniów pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową jako uznanie za ich pracę i zdobytą wiedzę. PODSUMOWANE KONKURSU HISTORYCZNEGO NA WYKONANIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO KRÓLOWEJ JADWIGI Uczniowie mieli możliwość udziału w konkursie historycznym na wykonanie drzewa genealogicznego Królowej Jadwigi. Celem konkursu było m.in. pogłębienie wiedzy uczniów na temat pochodzenia Królowej Jadwigi. Jurorzy oceniając prace kierowali się: zgodnością z prawdą historyczną, estetyką pracy i ciekawą formą graficzną. Laureaci tego konkursu to: I miejsce Ciechański Karolina, Długosz Kamil, Filipek Agnieszka, Besztak Ewelina, Plewik Anita uczniowie kl. III a gimnazjum II miejsce Rumińska Marlena z kl. III c gimnazjum III miejsce Anasiewicz Paulina z kl. II a, Buczyńska Oktawia ze szkoły podstawowej. Wyniki tego konkursu przedstawiła Pani Marzena Wojnicka nauczycielka historii w gimnazjum.ona też wręczyła nagrody i wyróżnienia. PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO JEDEN Z DZIESIĘCIU Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy historycznej na temat życia i panowania Królowej Jadwigi poprzez udział w konkursie Jeden z dziesięciu. W niekonwencjonalny sposób uczniowie mogli pogłębić wiedzę o historii życia i panowania Królowej Jadwigi. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W I etapie uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z 40 pytań. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 11 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Drugi etap finałowy, odbył się w czasie uroczystości. Uczeń z największą liczbą punktów zdobytych w I etapie został prowadzącym konkurs. Uczniem tym był Łukasz Kochański uczeń kl. III b gimnazjum. Odpowiedzi uczestników oceniało jury w składzie: Dyr. Cecylia Król przewodnicząca, wicedyrektor pani Danuta Żółtowska i pan Jacek Tarczyński nauczyciel historii a także pani Marzena Wojnicka nauczyciel historii. Uczniowie wylosowali numery od 1 do 10 i zajęli miejsca odpowiadające tym numerom. Każdy uczeń otrzymał po trzy szanse i dopiero po trzeciej błędniej odpowiedzi odpadał z konkursu. Prowadzący zadawał pytania z przygotowanej wcześniej listy. Uczestnicy konkursu wykazali się tak dobrą znajomością tematu, że pomimo wyczerpania przygotowanych pytań konkurs nie został rozstrzygnięty. Jurorzy odbyli naradę i postanowili, że do finału wejdą tylko ci uczestnicy, którzy zachowali po trzy szanse. W rundzie finałowej uczestnicy mieli opowiedzieć najciekawsze ich zdaniem wydarzenie z życia Królowej Jadwigi. Po pełnym emocji finale ostatecznie decyzją jurorów zwyciężyła Marlena Rumińska uczennica kl. III c gimnazjum, miejsce drugie zajęła Anita Plewik uczennica kl. III a gimnazjum a miejsce trzecie Ewelina Besztak również uczennica kl. III a gimnazjum. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody i dyplomy finalistom wręczał pan Burmistrz. Dyplomy pozostałym uczestnikom konkursu wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej. PREZENTACJA PIEŚNI HYMNU SZKOŁY Po emocjach konkursowych nadszedł czas na muzykę. Chór szkolny pod kierownictwem pani Beaty Żywickiej zaprezentował dwie pieśni, z których jedna zostanie hymnem szkoły. Uczniowie po wysłuchaniu obu utworów mogli zagłosować przez podniesienie ręki na utwór, który bardziej im się podobał. Zdecydowanie więcej głosów uzyskał utwór drugi pieśń której słowa ułożono do melodii Oda do radości. Głosy uczniów będą wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez Radę Pedagogiczną. Opracowanie artykułu: mgr Halina Korębska mgr Cecylia Król Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 13

13 Wywiad z Antonim Rumińskim dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach Warto, by powstał na terenie gminy Bełżyce Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO)? Z powstaniem ZZO wiążą się dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze istnieje bezwzględna konieczność żeby powstał zakład zagospodarowania odpadów. Na dzień dzisiejszy nie ma dalszej możliwości istnienia wyłącznie składowiska. Nie powstanie już takie składowisko, gdzie można tylko odpady gromadzić. Jest nakaz, by z masy śmieci odzyskać jak najwięcej surowców wtórnych. Mówią o tym dyrektywy unijne i nasze ustawy. Ten stopień z każdym rokiem się zwiększa. Docelowo trzeba będzie odzyskiwać ponad 70% substancji. Drugi aspekt jest taki, że nasze składowisko jest zapełnione w 80%. Jest to jeszcze kwestia roku, półtora i nie będziemy mieli gdzie składować śmieci. Pozwolenie na jego eksploatowanie mamy do końca sierpnia bieżącego roku. Wystąpimy do Starostwa Powiatowego na przedłużenie tego okresu. Tak jak mówiłem może będzie to rok, półtora. Wysypiska takie jak nasze, gdy się zapełnią są zamykane. Nie spełniają one aktualnych standardów ani wymogów. Podsumowując nie ma możliwości wybudowania samego składowiska. Może powstać tylko ZZO, gdzie na składowisko będzie trafiał niewielki procent odpadów. Liczba trafiających śmieci z 17 gmin będzie duża. [Tyle gmin wchodzi w skład Celowego Związku Gmin]. Czy odpady, których nie da się odzyskać będą równoważne co ilość śmieci produkowanych przez mieszkańców Bełżyc? W tej chwili trudno powiedzieć, bo grom odpadów będzie odzyskiwane na liniach sortowniczych, czyli tworzywa sztuczne, złom, plastiki Natomiast pozostała część będzie kompostowana. Niewielka część tego, czego się nie da odzyskać, w postaci balastu trafi na składowisko. Przy czym jeśli powstanie ZZO, to w początkowym okresie istnienia, ten balast będzie wykorzystywany do przykrycia zabudowy istniejącego składowiska. Gdyby nie wybudowano zakładu, obecne składowisko musi zostać zamknięte. Trzeba najpierw przygotować dokumentację zamknięcia, potem zgodnie z projektem zrekultywować teren, przykryć go odpowiednią wysokością warstwy ziemi, zalesić i przez 30 lat monitorować. Przeprowadzać badania badania osiadania, emisji gazów itp. Koszt zamknięcia bełżyckiego składowiska może wynieść około 1,5/2 ml zł. Gdy nie powstanie ZZO, gmina stanie przed problemem gdzie wywozić odpady, gdzie je składować, jak zamknąć istniejące składowisko. Ile śmieci produkują Bełżyce? Jak obecnie wygląda ich odzysk? Średnio na poziomie 1200/1300 ton odpadów w skali roku. Od 2005 roku prowadzimy segregację śmieci. Odzyskujemy około 7/8% masy odpadów. My to robimy własnymi siłami. Nie mamy linii sortowniczej, sprzętu, oprzyrządowania. Koszty tego są duże i efekt nie jest taki jaki być powinien. My jeszcze raz dokonujemy segregacji odpadów, które odebraliśmy od odbiorców. Muszę stwierdzić, że sortowanie U źródła nie jest takie jak być powinno. W workach są umieszczane odpady nie spełniające wymogów odpadu posegregowanego. Np. czasami nam się zdarzają w pojemnikach z papierem zużyte pampersy z całą zawartością, które są odpadem komunalnym. W tworzywach sztucznych często znajdują się folie po produktach tłustych śmietanie, jogurtach, oleju Odpady te nie spełniają wymogów surowca wtórnego. Większy jest koszt ich umycia niż wartość odzyskanego surowca. Recykler widząc brudny towar, odrzuca często cały transport. To są duże koszty i niepotrzebnie włożona nasza praca. Jest Pan za budową ZZO w Bełżycach? Nie mamy innego wyjścia. Ten zakład powstanie na lata dla nas i dla naszych dzieci. Bełżyce, tak jak każde miasto, prędzej czy później staną przed dylematem gdzie składować śmieci. Jeśli taki ZZO nie powstanie będziemy musieli korzystać z usług podobnego zakładu innej gminy. Na pewno droższe w takim wypadku będzie składowanie odpadów. Z każdym rokiem wzrastają opłaty za ich gromadzenie. W tym roku z 15 zł wzrosła do 75 zł. Należy się spodziewać dalszych jej wzrostów. Co by było gdyby ZZO powstał w innej gminie? Bełżyce jako członek Związku PROEKOB korzystałyby z tego zakładu. Wówczas trzeba by organizować transport śmieci. Samochody z gminy ościennych zwożąc odpady również przejeżdżałyby przez nasze tereny. Nie unikniemy tego. Budowa ZZO ma swoje plusy i minusy. Wraz z budową zakładu nastąpi rozbudowa infrastruktury w kierunku południowym drogi, sieci uzbrojenia terenu, powstaną miejsca pracy. Minusy to niewątpliwie zwiększony ruch kołowy szczególnie przez centrum miasta. W jaki sposób ZZO byłby powiązany z pracą ZGKiM? Nie wiem jaka będzie ostateczna decyzja. Jeśli zakład powstałby w Bełżycach, byłby przecież własnością Związku Międzygminnego PRO- EKOB. Najprawdopodobniej musiałby powstać osobny podmiot gospodarczy. Być może zakład nasz wniknąłby w jego strukturę Trudno mi dziś o tym wyrokować. Dziękuję za rozmowę. 14 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

14 Karciane popisy Zawody Wędkarskie W dniu 13 kwietnia 2008 r., w niedzielę odbyły się spławikowe zawody wędkarskie koła PZW Bełżyce. Od godziny 8.00, przy akwenie wodnym w Bełżycach trwała zbiórka zawodników. Finał ich był około godziny Brydż Sportowy to ciekawa dyscyplina. Nie każdy musi być sportsmenem aby być najlepszym. Liczy się taktyka, gra intelektualna, kalkulacja. 29 i 30 marca oraz 27 kwietnia odbyły się na obiektach rozgrywki III ligi. W sobotę i niedzielę można było śledzić karciane popisy graczy. ROK ZBIGNIEWA HERBERTA INAUGURACJA W BEŁŻYCACH 9 kwietnia br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Filia w Bełżycach wraz z Biblioteką Szkolną Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach przygotowała spotkanie poświęcone 10 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół podległych Bibliotece Pedagogicznej oraz uczniowie ZS w Bełżycach. Uczestnicy wysłuchali wykładu pani mgr Magdaleny Greczkowskiej pt. O poszukiwaniu szczęścia próba analizy i interpretacji dramatu Zbigniewa Herberta ~Drugi pokój~, mieli też możliwość obejrzenia wystawy zatytułowanej Podróże Pana Cogito oraz bogatego zbioru albumów i opracowań poświęconych poecie. Impreza była swoistą inauguracją obchodów Roku Zbigniewa Herberta w naszej miejscowości. Uroczystości związane z 10 rocznicą śmierci poety organizowane są w wielu instytucjach na terenie całej Polski. Biblioteka Pedagogiczna w Bełżycach przygotowała zestawienie bibliograficzne dokumentów dostępnych w bibliotece, dotyczących życia i twórczości Zbigniewa Herberta. Zestawienie bibliograficzne umieszczone jest na stronie internetowej biblioteki: Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. Agnieszka Piłat Barbara Wójcik Lp KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA MAJ 2008 r. Nazwa imprezy Mecz juniorów starszych BKS Unia B-ce KKS Czarni Dęblin Mecz trampkarzy młodszych BKS Unia B-ce KS Wierzchowiska Mecz klasy B Tęcza Zagórze Poniatowa Wieś Mecz IV Ligi BKS Unia B-ce Lublinianka SSA Lublin Mistrzostwa powiatu szk. podst. w 4 boju la. dz. i chł. Eliminacje powiatowe szk. gim. w piłce nożnej chłopców Mecz trampkarzy młodszych BKS Unia B-ce POM Iskra Piotrowice Mecz młodzików młodszych BKS Unia B-ce Wisła Puławy Mecz juniorów starszych BKS Unia B-ce Start 1944 Krasnystaw Mecz IV Ligi BKS Unia B-ce GLKS Spartakus Szarowola Mecz klasy B Tęcza Zagórze KS Dąbrowiak Mecz IV Ligi BKS Unia B-ce Górnik II Łęczna 13 Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Liga indywidualna szk. gim. w la. dz. i chł. Mecz trampkarzy młodszych BKS Unia B-ce Polesie Kock Mecz młodzików młodszych BKS Unia B-ce Puławiak Puławy Mecz juniorów starszych BKS Unia B-ce MKS Huragan Międzyrzec Na zawody zaprosił Sklep zoologicznowędkarski Ryba oraz sklep Partner AGD RTV wyłączny przedstawiciel na naszych terenach Cyfrowego Polsatu. Data Godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz Termin do ustalenia r. godz r. godz r. godz r. godz Miejsce Organizator SZS SZS r r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz JRG B-ce Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 15

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r.

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH. z dnia 17 marca 2016 r.

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz. 1790 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/ 199 /2012

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brodziszowie Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r.

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. BR-01.0012.1.3.2014 PROTOKÓŁ 64. posiedzenia Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa 3 marca 2014 r. Posiedzenie rozpoczęło się w sali 303 o godz. 15.00, uczestniczyli w nim członkowie Komisji, zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 18 GRUDZIEŃ 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 18 GRUDZIEŃ 2014 ROKU PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 18 GRUDZIEŃ 2014 ROKU Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu

Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-11-10 09:01:03 Narodowe Święto Niepodległości w Siewierzu 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo