Nr 1 (105) Maj Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. Egzemplarz bezpłatny ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (105) Maj 2008. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. Egzemplarz bezpłatny ISSN 1507-8353"

Transkrypt

1 Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (105) Maj 2008 ISSN Oficjalne objęcie stanowiska Burmistrza Bełżyc przez Ryszarda Górę r. Uroczystości upamiętniające akcję Most I w Matczynie r. 40-lecie działalności mistrza kamieniarstwa Witolda Marcewicza z Bełżyc r. Wystawa Dziecięcych wspomnień czar inaugurująca obchody 90-lecia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Bełżycach r. Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący: Urszula Kurek Adres redakcji: ul. Lubelska 3, skr. poczt. 9, Bełżyce, tel , fax , Skład i druk: Drukarnia Alf-Graf Lublin, ul. Kościuszki 4, tel Wszystkie zdjęcia nie podpisane wykonała Urszula Kurek Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych materiałów. Podsumowanie projektu Królowa Jadwiga - nasz patron w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach r. Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi RP, Dzień Strażaka - 50-lecie OSP w Zagórzu r.

2 90-lecie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach 40-lecie działalności artystycznej Witolda Marcewicza Rocznica lądowania samolotu alianckiego w Matczynie 3 maja Dzień Flagi RP Dzień Strażaka

3 2 XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH Beł życ ka W środę 30 kwietnia br. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Bełżycach. Porządek był następujący: 1. Otwarcie sesji. Przewodniczący Z. Król przywitał zebranych radnych, sołtysów, mieszkańców Gminy Bełżyce. Przewodniczący następnie zwrócił uwagę kamerzyście p. Marianowi Widelskiemu, że nie zastosował się do regulaminu obrad sesji, jaki uchwaliła rada [załącznik do statutu Gminy Bełżyce. Przewodniczący Z. Król poinformował radnych, że uchwała Rady Miejskiej dotycząca obrad, pomimo, że negatywnie oceniona przez RIO, przez Sąd Apelacyjny została utrzymana w mocy. Odbyło się głosowanie, czy osoby trzecie, tzn. poza pracownikiem Urzędu Miejskiego, który umieszcza sesję w Internecie, mogą nagrywać. Radni oddali 10 głosów przeciw, 3 było za. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. Burmistrz Bełżyc zaproponował dodatkowy punkt w sesji. Chciał, by Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania sekretarza Gminy Bełżyce. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania. Przewodniczący Z. Król odczytał pismo z lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące niezłożenia przez G. Widelskiego oświadczenia lustracyjnego. Przewodniczący wypowiedział się negatywnie o takiej postawie radnego. W odpowiedzi na zarzuty radny odparł, iż dwa razy wysyłał oświadczenie na co ma potwierdzenia nadania. Następnie głos zabrał radny A. Chemperek. Złożył on podanie na ręce Burmistrza, Przewodniczącego oraz skierował do Zarządu Dróg Wojewódzkich pismo o budowę chodnika w Krężnicy Okrągłej od posesji państwa Dębińskich do skrzyżowania Chodel Poniatowa. Radny prosił także o zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci m.in. mieszczących się w Lesie Krężnickim. Kolejno radny G. Widelski zwrócił uwagę radnych na inwestycję budowy kanalizacji w ul. Wilczyńskiego od skrzyżowania Przemysłowej, Krakowskiej, Kościuszki do ul. J. Nachmana. W odpowiedzi na jego interpelację z dnia 19 IV br. otrzymał pismo, że 10 V 2008 kończy się pozwolenie na budowę kanalizacji na tym odcinku trasy. Przed planowaną inwestycją Powiatu Lubelskiego tj. położenia nowej nawierzchni na ulicy, trzeba byłoby zrealizować gotowy już projekt obejmujący budowę 265 m kanalizacji. Po tym postulacie rozpoczął wypowiedź radny W. Wójtowicz. Apelował o utrzymywanie czystości miasta, prosił, by Burmistrz egzekwował porządek. Radny poruszył też sprawę ludzi ściągniętych z Kazachstanu. Wyremontowali oni mieszkanie na własny koszt, a poniesionych nakładów nie mogą odliczyć z opłacanego czynszu. Później głos zabrał radny St. Pluta. Rozpoczął wypowiedź o rewitalizacji Rynku w Bełżycach i podnoszeniu estetyki miasta. Poruszył również kwestię budowy siedliska dla łabędzi, które przylatują do akwenu mieszczącego się w centrum Bełżyc. Radny Jerzy Pietraś zapytał się następnie co z przetargiem na oświetlenie odcinka drogi pomiędzy Jaroszewicami a Babinem. Radny G. Widelski kontynuował zapytania dotyczące przygotowania innych niż przy ul. Wilczyńskiego planów zagospodarowania przestrzennego. Pytał na jakim etapie są to prace. Po tych wystąpieniach głos zabrał sołtys Bełżyc R. Figura. Poruszył problem przejścia pomiędzy osiedlem Zagrody a ul. Wilczyńskiego. 5. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji. Ryszard Góra rozpoczął wypowiedź od spraw związanych z terenami przy ul. Przemysłowej przekazanych w formie darowizny. Nie straciła na mocy uchwała z zeszłego roku, mówiąca o użyczeniu tego terenu do roku Był dyrektor tego zakładu. Stwierdził, że jeśli Gmina nie chce przekazać w całości tej działki, bo jest oferent, który chce kupić, jest wielce prawdopodobne, że będzie wydzielona część pozwalające na funkcjonowanie tego zakładu a reszta zostanie dalej majątkiem gminy. Poinformował radnych, że wpłynęła ofert inwestycyjna dotycząca budowy ferm wiatrowych. Firma z Warszawy chce wybudować 15 turbin na terenie Gminy Bełżyce wartości 45 mln euro. Pomiary wiatru chce robić na własny koszt. Przedstawiciele jej chcą wystąpić na sesji Rady Miejskiej. Burmistrz kontynuował wypowiedź zdając relację z zebrania Związku Gmin Lubelszczyzny. Poruszono na nim temat możliwości pozyskiwania środków na inwestycje drogowe, oświatę, itp. Pieniędzy do podziału jest mało. Informował, że nawet wykrystalizował się wniosek, iż pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego należy podzielić po równo na poszczególne gminy. W przypadku pisania wniosków, gminy muszą bowiem płacić za studium wykonalności jakiejś inwestycji co później przekłada się na niepotrzebne koszty. W kwestii inwestycji drogowych nie widać ich także w innych gminach. Na drogach nie widać remontów, bo programy finansujące je nie działają. W jaki sposób gminy przygotowują się do robienia dróg? Np. Niedrzwica Duża kładzie podbudowę z tłucznia pod asfalt. Kosztuje to ponad 200 tys. za km, stanowi podkład pod nawierzchnię relacjonował. Temat kanalizacji, który poruszył radny Widelski na ul. Wilczyńskiego wiąże się także z wykonaniem jej w ul. Polnej, Spokojnej. Burmistrz ponadto oznajmił, że ma odbyć spotkanie z dyr. Lubzelu w kwestii odzyskania słupów energetycznych, umieszczania na nich reklam, itp. Burmistrz uprzedził czekający na rozpatrzenie punkt w sesji, dot. delegowania radnego do Zarządu CZG PROEKOB z siedzibą w Bełżycach. Pod presją czasu spotkanie zarządu odbyło się 28 IV 2008 r. już na komisjach wybrano na tę kandydaturę radnego A. Chemperka. Uchwała ma być jednak dopiero podjęta na dzisiejszej sesji. W sprawie tej wypowiedział się radca prawny. Orzekł, że zaistniała sytuacji nie rodzi nieważności uchwały. A. Chemperek został przewodniczącym zarządu CZG. Trwa kontrola aktualnie tegoż związku. Burmistrz oświadczył, że odbyły się przetargi na wykonawcę robót drogi i parkingu do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach. Nowo wybrany Burmistrz poinformował oficjalnie, iż na swojego zastępcę mianuje Marcina Olszaka Sprawdzonego młodego i ambitnego pracownika. Na koniec Burmistrz R. Góra wspomniał o ważnych uroczystościach, w których uczestniczył. Opowiedział o spotkaniu z rodziną lotnika samolotu Dakota podczas uroczystości upamiętniających akcję Most I w Matczynie. Zrelacjonował obchody jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej p. W. Marcewicza. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Bełżyce za 2007 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Bełżyc. Radny W. Wójtowicz przewodniczący komisji Rewizyjnej poinformował, że pracowała ona nad oceną realizacji budżetu za 2007 r. w dniu 10 IV br. Procedura udzielenia absolutorium polega na opinii za wykonanie budżetu za poprzedzający rok i na tej podstawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Uchwalony przez Radę Miejską w Bełżycach budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie , 42 zł. Dochody wykonano w kwocie ,05 zł, co stanowi 98,29% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę zł, wykonanie w kwocie ,58 zł, co stanowi 100,3 % planu. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę ,42 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie ,44 zł, co stanowi 91,98 % ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Bełżyce kwotę ,60 zł, co stanowi 11,8% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę ,46 zł, co stanowi 69,03% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę ,82 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,98 zł, co stanowi 95,06% ogółu planu. Z powyższej kwoty 72,71% stanowiły wydatki na zadania własne a 27,28% wydatki na zadania zlecone. Na koniec 2007 r. nie planowano deficytu. Nr 1 (105) maj 2008

4 Budżet Gminy Bełżyce za 2007 r. zamknął się nadwyżką ,61 zł. Ze środków budżetu Gminy Bełżyce w 2007 r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, na plan zł. Zadłużenie Gminy Bełżyce na koniec 2007 r. wynosi ,79 zł w tym papiery wartościowe (obligacje) zł, kredyty i pożyczki zł, zobowiązania wymagalne ,79 zł. Gmina Bełżyce na 31 grudnia 2007 r. posiadała m.in. zobowiązania wymagalne z terminem płatności do 31 grudnia 2007 r. z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę ,53 zł, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 r. wyniosły ,90 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2007 r. wyniosły ,21 zł. co stanowi 20,74% zrealizowanych dochodów. Burmistrz Bełżyc Bogdan Czuryszkiewicz realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu za 2007 r., nie kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W wyniku tego w dniu 6 grudnia 2007 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na dzień r., kiedy obradowała Komisja, brak opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r. W. Wójtowicz kończył wypowiedź wnioskami z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za 2007 r. Utrzymanie tak niskiego procentowego udziału na inwestycje w budżecie Gminy stanowić będzie zagrożenie rozwoju oraz stagnację, degradację społeczno-gospodarczą Gminy. Komisja stwierdziła, iż miały miejsca przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Komisja nie jest w stanie własnymi siłami dokonać kontroli nieprawidłowości w zakresie prowadzenia inwestycji i właściwego przestrzegania ustawy o finansach publicznych i wnosi o przeprowadzenie kontroli przez kompetentne organy. Komisja negatywnie oceniła działalność inwestycyjną za 2007 r. Wybrany w dniu 16 marca 2008 r. w przedterminowych wyborach Burmistrz Bełżyc inż. Ryszard Góra nie miał żadnego wpływu na wykonanie budżetu przyjętego przez Radę Miejską na 2007 r. Natomiast w terminie złożył Radzie Miejskiej i RIO sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszych niż w uchwale budżetowej. Ryszard Góra niemniej jednak odpowiada za jego realizację nie personalnie ale poprzez funkcję. Reasumując Komisja negatywnie oceniła realizację budżetu Gminy Bełżyce za 2007 r. Mimo to radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ryszardowi Górze 12 głosami za, jeden z radnych wstrzymał się od głosowania. 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Zarządu CZG PRO- EKOB z siedzibą w Bełżycach. Członkiem zarządu został radny A. Chemperek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia pracowników Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach. Rada podjęła uchwałę i ustaliła wysokość najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników w Bełżycach na kwotę 700 zł. Zatwierdziła wartość punktu stanowiącego podstawę miesięcznej stawki wynagrodzenia wysokości 5 zł. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. ks bpa Wilczyńskiego. Radni przełożyli decyzję, gdyż punkt budzi wiele kontrowersji. Plan należy poddać konsultacji z mieszkańcami. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania sekretarza Gminy Bełżyce. Został nim Pan Antoni Kwiatkowski. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego w Bełżycach oraz taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Temat przedstawił dyr. ZGKiM A. Rumiński. Rada Miejska nie podjęcia uchwały. Negatywnie radni rozpatrzyli wniosek ZGKiM o wzroście cen za wodę. W uzasadnieniu radni podkreślili wadę taryf, tzn. nie uwzględniono cen za dostawę wody o obniżonej jakości. Awarie i remonty sieci są częste. Wadliwy towar powinien być objęty bonifikatą. Argumentem za odmową przyjęcia taryf jest konieczność złożenia przez wnioskodawcę planu oszczędnościowego i naprawczego, istnieje też niejasność co do faktycznego wyniku finansowego ZGKiM na tej działalności. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszy sołeckich przesunięto do punktu Zmiany w Budżecie Gminy Bełżyce. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za udział w sesjach Rady Miejskiej dla sołtysów. Rada podjęła uchwałę, że stawka dla sołtysa za udział w obradach wynosić będzie pół diety radnego, tj. 40 zł. 14. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Bełżyce przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Radni nie wysłuchali informacji, gdyż nie pojawił się przedstawiciel tej instytucji. 15. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy Bełżyce przez Zarząd Dróg Powiatowych. Janusz Watras dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych rozpoczął wypowiedź od podziękowań za pomoc samorządu Bełżyc w pracach na drogach powiatowych. Wspólnym wysiłkiem udało się nam zrobić 1,8 km przebudowy nawierzchni i wykonać 707 mb chodnika podliczał prace dyrektor. Przebudowano drogę Zosin Babin wartości robót po przetargu ,15 zł, przebudowano drogę Wronów Dąbrowa wartość robót po przetargu ,32 zł. Trzecim zadaniem była przebudowa nawierzchni ul. Przelotowej w Bełżycach wartość po przetargu ,12 zł. Chodniki, na które Gmina dała pieniądze, ogłoszono przetargi. Przebudowa chodnika na ul. ks. bpa Wilczyńskiego odc. 486 m, przebudowa chodnika na ul. Lubelskiej naprzeciwko szpitala odc. 221 m. Jeśli chodzi o remonty bieżące cały czas są oczyszczane pobocza, dokonywane jest karczowanie krzewów, wymiana znaków, wycinka drzew. Na ten rok Zarząd Dróg Powiatowych złożył projekt do RPO na przebudowę drogi przelotowej Bełżyce Strzeszkowice z remontami mostów, w pierwszej wersji ze ścieżkami rowerowymi. Złożyliśmy łącznie 9 wniosków - reasumował. Czekamy na wyniki. Nieoficjalnie wiadomo, że jak dostaniemy pieniądze na 1 drogę to będzie dobrze. Wniosek budowy drogi przez Babin jest w pierwszej trójce do realizacji w Zarządzie Dróg Powiatowych. Następnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych podał co jest zaplanowane do zrobienia. W nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach Nr XIII/148/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie zadań na drogach powiatowych w wysokości 300 tys. zł przedstawił plan pracy tj. remont chodnika przy ul. Wilczyńskiego na dł mb, wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego została zminusowana o materiały brukarskie zakupione w 2007 r. i wynosi ,32 zł brutto. Zadanie zostanie sfinansowane w 2008 roku w całości przez Urząd Miejski w Bełżycach. Zostanie również dokonany remont nawierzchni ul. Wilczyńskiego na dł mb, wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego ,92 zł brutto. Zadanie zostanie sfinansowane w 2008 r. w całości przez Powiat Lubelski. Trwają na drogach powiatowych prace porządkowe, włączylibyśmy w te działania pomoc bezrobotnych, by wykonać remonty cząstkowe, czyszczenia ulic. Życzyłbym sobie snuł plany dyrektor - by wykonać także fragment skrzyżowania ul. 100-lecia i Jakuba Nachmana, usunąć zastoisko wody. Dokonać również remontu ul. Partyzanckiej, którą chodzą ludzie do kościoła. Drogi powiatowe ze względu na zły stan budzą wśród mieszkańców wiele emocji. Radni m.in. pytali Jerzy Pietraś o drogę w Babinie, Jacek Bielewicz o skrzyżowanie Zagórze Cuple Skrzyniec. Natężenie ruchu oraz dawne techniki wykonywania nawierzchni nie spełniają aktualnie egzaminu wyjaśniał dyrektor J. Watras. Na sesję przybyły osoby mieszkające na tych terenach. Domagali się nie remontu a nowych odcinków dróg. Również pan sołtys Zalesia M. Sieńko wręczył petycję od mieszkańców sołectwa z prośbą o zajęcie się sprawą budowy drogi Krężnica Okrągła Zalesie. 16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych. Rada podjęła uchwałę o dofinansowaniu wykonania remontu chodnika na drodze powiatowej nr 2328L ul. Wilczyńskiego na długości 1088 mb w kwocie ,32 zł oraz przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 2240L Kol. Chmielnik Kierz Cuple w kwocie ,68 zł. Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 3

5 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2008 r. Rada Miejska z oświatowej rezerwy celowej przeznaczyła kwotę zł na szkoły podstawowe i zł na gimnazja w związku z regulacją płac nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Kwotę zł jako udział własny z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej. Na druk Gazety Bełżyckiej przeznaczono zł zł przekazano na budowę oświetlenia: Babin Jaroszewice zł i w Wierzchowiskach Starych zł. Natomiast zł to środki finansowe sołectw wydzielone z budżetu Gminy. 18. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych na 2008 r. Informacje radni dostali na piśmie, przyjęli ją poprzez głosowanie. 19. Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie zadań inwestycyjnych. Również została złożona na piśmie. Przyjęto ją poprzez głosowanie. 20. Odpowiedzi na interpelacje. Burmistrz odpowiedział na petycję mieszkańców Krężnicy Okrągłej odnośnie budowy chodnika. Co prawda przedstawiciel województwa [jest to bowiem droga wojewódzka] nie pojawił się, ale do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo odnośnie braku dokumentacji na wykonanie tego odc. chodnika. Takie pismo odczytałem na poprzedniej sesji przypominał Burmistrz. Musimy się zastanowić również nad tym czy skorzystamy z oferty Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont proponowany w Krężnicy Okrągłej. Likwidacja dzikich wysypisk nie wymaga komentarza. Budowa kanalizacji pytanie pana radnego Widelskiego wstępnie wyczerpaliśmy temat. W kwestiach czystościowych, co podkreślał radny Wójtowicz, my usuwany skutki działalności niektórych mieszkańców a nie przyczyny. Trzeba by było mieć stałą ekipę, która usuwałaby akty zaśmiecania, wandalizmu. Kwestie wdrażania segregacji odpadów, pojemników na śmieci musi trochę potrwać. Trzeba ludzi nauczyć śmieci sprzątać. Sprawa lokalu kotłowni, która kiedyś przekazała budynek na rzecz oczyszczalni jako strefy, teraz wystąpiła o odzyskanie go. Sprawy się toczą. Estetyka miasta, pomysł pana St. Pluty by zakupić farby i pomalować Rynek nie wiem czy w dobrą stronę byśmy poszli, bo wtedy wszyscy mogliby się do Gminy zgłaszać aby odnawiać im posesje podsumowywał. Wymaga to głębszej dyskusji. W kwestii gniazda dla łabędzi jest możliwość zainstalowania. Koszt 800 zł. Przetarg na oświetlenie już częściowo wyjaśniliśmy. Tereny przeznaczone pod plany zagospodarowania przestrzennego, o co się pytał radny Widelski, powinny być opracowane przy uwzględnieniu środków na ten cel. Należy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych na etapie przyjmowania wniosków. Zmiany na dokumencie nie są później łatwe. 21. Wolne wnioski. Przewodniczący Z. Król przypomniał radnym o ostatnim dniu składania oświadczeń majątkowych. Następnie przekazał, iż Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych zaprasza radnych na inaugurację swojej działalności, które uroczyście rozpocznie się 18 maja br. o godz w OSP w Zagórzu. Radny A. Chemperek kontynuował temat budowy chodnika w Krężnicy Okrągłej. Gmina robi dokumentacje, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje zadania. Radny Chemperek zasugerował, że musowo udać się osobiście do Zarządu tym bardziej że przedstawiciel nie pojawił się na sesji. Radny W. Wójtowicz prosił Burmistrza, by zrobił naradę pracowników Urzędu Miejskiego, by budować autorytet Gminy, gdyż Rada jest ciągle szykanowana. Należy oceniać pracowników i nagradzać, bo młodzi zarabiają zł. Trzeba ufać szefowi. Grożono mu, że jeśli się nie uspokoi jako radny, zamkną go. Jest indywidualnie oceniany za pracę Rady. Wypowiedzi w Internecie odzwierciedlają to. Radny A. Ziemiński z kolei złożył wniosek o tłuczniowanie. Nie było równiarki a był wysypywany tłuczeń. Przewodniczący Z. Król od razu wyjaśniał, że równiarka nie jest wszędzie potrzebna. W tym miejscu odesłał z zapytaniami do pracownika Urzędu Miejskiego Pan P. Brewczaka. Burmistrz do tego dodał, iż ustalono plan pracy równiarki, by zminimalizować koszty jej pracy. Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Król rozważał o punkcie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc. Padły wnioski o nieprawidłowościach przy realizacji budżetu za 2007 r. Chodziło o przeprowadzenie kontroli z którą sobie nie radzi Komisja Rewizyjna. Rozważał, czy Rada powinna zdecydować się na jakieś kroki. Milcząc będziemy współudziałowcami wszystkich nieprawidłowości stwierdził Przewodniczący. Rozpoczęła się dyskusja na ten temat. Głos zabrał sekretarz A. Kwiatkowski, Burmistrz R. Góra, przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Wójtowicz. Na koniec Przewodniczący Z. Król poddał pod głosowanie wniosek aby nadać bieg zarzutom złożonym przez Komisję Rewizyjną w punkcie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc i przekazać sprawę odpowiednim organom kontrolnym. Wszyscy obecni na sali radni byli za oddano 9 głosów na tak. 22. Zamknięcie sesji. Wywiad z Burmistrzem Bełżyc Ryszardem Górą Ryszard Góra urodzony 5 października 1967 roku. Pochodzi z gminy Wysokie pow. lubelski. Jest absolwentem wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Przez 6 lat pracował we Włoszech. Zna biegle język włoski. Od 2001 r. był kierownikiem obiektów sportowych w Zespole Szkół Nr 1. Od lipca 2003 r. pełnił obowiązki dyrektora Centrum Kultury Fizycznej i Sportu. W latach był także Dyrektorem Polskiego Festiwalu Koni osobą odpowiadającą za organizację imprezy. Angażuje się w działalność społeczną jest m.in. wiceprezesem Mię- dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 1 w Bełżycach, członkiem Zarządu Bełżyckiego Klubu Sportowego UNIA Bełżyce, członkiem Ligi Obrony Kraju i członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bełżycach. Interesuje się sportem, fotografią, informatyką oraz nowymi technologiami. Jest żonaty. Ma syna Rafała. Od r. złożył Pan ślubowanie na Burmistrza Bełżyc. Co Pan chce osiągnąć pełniąc funkcję burmistrza? Przemyślałem skrupulatnie mój program wyborczy. Pragnę udoskonalić dotychczasową pracę samorządu. Zwiększyć stopień pozyskiwania środków zewnętrznych dla realizacji zadań infrastrukturalnych, nawiązać współpracę z sąsiednimi gminami poprzez tworzenie wspólnych przedsięwzięć. Zapewnić skuteczną promocję miasta i gminy Bełżyce. Pamiętam o potrzebach mieszkańców Bełżyc w aspekcie przedsiębiorczości, drogownictwa, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rolnictwa oraz kultury. Jakie zadania uważa Pan za priorytetowe? Dokończenie informatyzacji urzędu oraz wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego w wybrany dzień w tygodniu, po konsultacji społecznej. Mam nadzieję, że wpłynie to na poprawę obsługi interesantów. Jak wygląda Pana współpraca z Radą Miejską? Staram się większość decyzji konsultować z Radą Miejską. Jak do tej pory ustaliliśmy kolejność inwestycji na początek roku oraz wybraliśmy inwestycje, na które będziemy składać projekty ubiegające się o środki unijne, głównie RPO. Życzymy sukcesów na przyszłość. 4 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

6 Wildhorn Most I 20 kwietnia br., w Matczynie odbyły się uroczystości upamiętniające akcję Most I. Światowy Związek AK zaprosił na obchody rocznicy. Honorowym gościem spotkania była rodzina biorącego udział w akcji pilota Teda Harroda żona Patrycja wraz z dziećmi. Po ustaleniach okazało się, że był on Anglikiem a nie Kanadyjczykiem. Została zamówiona nowa tablica korygująca informację na obelisku w Wojcieszynie. Program niedzielnego spotkania rozpoczął się o godz od Mszy Św. w Kościele w Matczynie. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały licznie zgromadzone poczty sztandarowe oraz Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich pod obelisk, który jest usytuowany naprzeciw dawnego lądowiska samolotu Dakota. Uroczystość poprowadził prof. Stanisław Wołoszyn, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Lublin. Na wstępie przybliżył on historię akcji Most I. Wyjaśnił, iż zdecydowano, by w Matczynie lądował samolot aliancki, z powodu przechwycenia przez partyzantów na Lubelszczyźnie pocisków. Oddanie ich do ekspertyzy było cennym źródłem informacji. Za pamięć żołnierzy został wygłoszony Apel Poległych. Kontrowersje wśród kombatantów wzbudziło pominięcie partyzanckiego dowódcy Lubelszczyzny H. D. Zapory. Przy obelisku stała rodzina Harrodów. Żona pilota, ubrana skromnie na piersi miała odznaczenia męża. Syn lotnika zabrał głos. Pytał się co czuł pan Zdzisław Bednarczyk, członek Światowego Związku AK, mieszkaniec Matczyna, gdy nad jego głową przelatywała Dakota. Był dumny z ojca. Nadmienić trzeba, że rodzina pilota odnalazła lądowisko rok temu. Przylecieli z Anglii, by rozrzucić na nim prochy lotnika człowieka, który walczył o tę ziemię. Po oficjalnej części obchodów Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra zaprosił zebranych do remizy OSP na wojskową grochówkę. Lądowanie samolotu Dakota na matczyńskich polach Nocne loty samolotów alianckich z zaopatrzeniem dla AK należały do misji bardzo niebezpiecznych. Szczególny charakter miały zwłaszcza operacje związane z lądowaniem w okupowanym kraju. Przeszły one do historii jako tzw. mosty. Były szansą kontaktu, gdy utworzono bazy lotnicze w południowych Włoszech po koniec 1943 r. W nocy z 15 na 16 kwietnia 1944 r. odbyło się pierwsze w okupowanej Polsce konspiracyjne lądowanie samolotu alianckiego DAKOTA, który wystartował z Brindisi z lotniska Campo Casale we Włoszech lądując na matczyńskich polach. Był to samolot transportowy o dużym zasięgu operacyjnym Douglas C-47 Skytrain/Dakota, posiadający dodatkowe zbiorniki w kadłubie, mogący startować z lotnisk trawiastych. Anglicy nadali operacji kryptonim Wildhorn, u nas akcja przeszła do historii pod kryptonimem Most I. Była to jedna z najsłynniejszych akcji polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Nowy Radny Andrzej Mirosław Ziemiński KWW Andrzeja Ziemińskiego, nr okręgu 8. Lat 49. Żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka w Skrzyńcu Kolonii. Posiada wykształcenie zawodowe. Jest rolnikiem. Interesuje się strzelectwem oraz wędkarstwem. Radnym jest już drugi raz. Podkreśla Najbardziej mnie bolą wiejskie drogi. Pragnę dobra gminy. Jestem przeciwny budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Kontakt w wyborcami: Radny został wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bełżycach przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2008 r. spośród trzech kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 255 osób, tj. 33,68% uprawnionych. Na zwycięzcę oddano 97 głosów. Miejski Dom Kultury zaprasza mieszkańców Bełżyc i okolic na Dni Bełżyc, które odbędą się czerwca br. 13 czerwca 2008 r. W piątek w godzinach popołudniowych w Parku Miejskim w Bełżycach będzie muzycznie. Wystąpi orkiestra oraz zespół Bene czyli dobrze. Właśnie ta dobra atmosfera wprowadzi nas w poważny ton refleksji zamknięty w głosie Agaty Szymańskiej kończący pierwszy dzień święta Bełżyc. Przez cały czas w pomieszczeniach MDK będzie można oglądać wystawy fotograficzne dot. historii Bełżyc. 14 czerwca 2008 r. Sobota będzie dniem sportowym. Odbędą się mecze, zawody sportowe, rozgrywki. Ruch, ćwiczenia, układy to także podstawa tańca. MDK w tym dniu organizuje Turniej Dni Bełżyc czerwca 2008 r. Form Tanecznych Arabeska o Puchar Burmistrza Bełżyc. Na zakończenie sobotniego wieczoru wystąpi zespół Kanon. 15 czerwca 2008 r. Niedziela rozpocznie się od meczy na stadionie. W godzinach popołudniowych odbędzie się część artystyczna. Wystąpią zespoły ze wszystkich szkół gminy Bełżyce, zaprezentują się zespoły Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. W takt rocka zagra następnie grupy In true, by kolejno zmienić klimat na muzykę folkową świata. Koncert trupy Redlin przeniesie nas z przytupem w miejsca, gdzie muzyka jest bliska ludziom tj. do Węgier, Rosji, Grecji, Irlandii itp. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Czerwone Gitary. Dozwolone od lat 18, Matura, To właśnie my, Nikt na świecie nie wie, Kwiaty we włosach to tylko niektóre tytuły przebojów znane zarówno osobom starszym jak i młodym, jakie będą brzmiały w Bełżycach. Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 5

7 90-lecie Samorządowego Publicznego Przedszkola w Bełżycach Przedszkole domem drugim jest (K. Bożek-Gowik) Samorządowe Przedszkole Publiczne w Bełżycach obchodzi w tym roku 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Dyrekcja, pracownicy i dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach mają zaszczyt zaprosić na obchody rocznicy. Program jubileuszu jest realizowany na przestrzeni roku. Zainaugurowała je wystawa fotograficzna Dziecięcych wspomnień czar w dniu 9 IV 2008 r. o godz w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Celem jej jest rozbudzenie wspomnień absolwentów placówki, przeniesienie ich w lata dzieciństwa. Pokaz uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Społecznej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Bełżycach. Drugą inicjatywą organizatorów jubileuszu jest wydanie monografii przedszkola przy współpracy ZS im. M. Kopernika w Bełżycach oraz Towarzystwa Regionalnego Bełżyc. Ponadto w bloku zajęć Moje Miasto Bełżyce planowane są wycieczki podopiecznych po mieście, by zapoznać ich z budynkami, w których było przedszkole, miejsc użyteczności publicznej. Moje miasto to także tytuł konkursu plastycznego realizowanego przez przedszkole oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. We wrześniu z kolei uroczyście będzie obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni będą byli pracownicy przedszkola. W styczniu przyszłego roku w takty muzyki poważnej odbędzie się Koncert Noworoczny. Impreza ma być świętem rodzin przedszkolaków. W IV 2009 r. planowany jest Przegląd Piosenki Przedszkolnej o zasięgu powiatowym. Tytuł przedsięwzięcia będzie realizowany pod hasłem Przeboje przedszkolne minionych lat. Na koniec roku szkolnego odbędzie się podsumowanie całorocznych imprez. Obchody 90-lecia istnienia placówki zakończy Piknik Rodzinny. Program obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Samorządowego Przedszkola w Bełżycach Dziecięcych wspomnień czar wystawa fotograficzna Moje miasto konkurs plastyczny Przedszkolaki swoim paniom uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Przedszkolaki Mieszkańcom Bełżyc Koncert Noworoczny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Piknik Rodzinny Z kart historii Przedszkola Inicjatywa utworzenia ochronki dla dzieci wyszła od księdza proboszcza Stanisław Siennickiego. Był to czas kiedy Polska odzyskała niepodległość. Otwarcie placówki nastąpiło w maju 1919 r. W skład komitetu organizacyjnego weszli Stefan Słowiński, Stanisław Leszczyński, ks. Kanonik Stanisław Siennicki oraz kierownicy szkół w Bełżycach i we Wzgórzu. Ochronka mieściła się w wynajętym budynku przy ulicy Polnej. Ówczesne przedszkole prowadzone było przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Rodziny Maryi. Otrzymało ono imię św. Józefa. Uczono tu dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W początkach działalności ochronka opierała się na funduszach aprowizacyjnych. Następnie roztoczył nad nią opiekę Sejmik Lubelski, który przeznaczał całość potrzebnych funduszy. W miarę upływu czasu zapewniał tylko część, resztę pokrywała gmina i rodzice podopiecznych. Po wojnie narastały trudności materialne i polityczne kraju. Nastąpiła przerwa w jego działalności. Ponadto Siostry opuściły Bełżyce. W roku 1948 przedszkole wznowiło działalność jako placówka dwu-oddziałowa mieszcząca się w budynku przy ulicy Lubelskiej 54 w Bełżycach (obecnie budynek Banku Spółdzielczego). W roku 1965 przedszkole zostało przeniesione do domu, którego właścicielami są obecnie Państwo Dobrowolscy. W roku 1972 przedszkolaków ulokowano w budynku zakupionym od pani Zielińskiej. Funkcjonowały tam dwa oddziały: jeden dla dzieci trzy i czteroletnich oraz drugi dla pięciolatków. W 1976 r. władze miasta oddały do użytku przedszkola dobudowane skrzydło. Powstały kolejne oddziały. Następował ciągły wzrost zapotrzebowania na funkcjonowanie placówki dlatego też w 1981 r. wynajęto pomieszczenia od państwa Kamińskich przy ulicy Rzecznej. Działalność przedszkola wspierała istniejąca w Bełżycach Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola, które oddano do użytku publicznego w styczniu 1987 roku. W roku 1991 dzieci sześcioletnie znajdujące się dotychczas pod opieką szkoły podstawowej przeszły pod opiekę przedszkola. W chwili obecnej w przedszkolu funkcjonuje siedem oddziałów przeznaczonych dla dzieci trzy, cztero, pięcio i sześcioletnich. Mieści się ono przy ulicy Bychawskiej 5. Dziękujemy pracownikom Samorządowego Publicznego Przedszkola w Bełżycach za udostępnienie archiwalnych materiałów. 6 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

8 III Przegląd Piosenki Przedszkolnej 24 kwietnia 2008 r. Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Miejski Dom Kultury w Bełżycach zaprosili na III Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra. Słowik na pięciolinii, znak przeglądu symbolizował wykonania niczym w piosence Aux Champs Elysees orkiestrę o tysiącach strun. Wszystkie ptaki zaśpiewywały przeboje przedszkolne. Dzieci przyjechały z różnych placówek. W grupie dzieci młodszych zaprezentowali się przedstawiciele m.in. Przedszkola Kubuś z Mętowa, Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piotrowicach, Przedszkola Nr 54 z Lublina, Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie. W kategorii dzieci starszych wysłuchać można było solistów ze Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Płouszowicach, Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu, Przedszkola w Puchaczowie, Zespołu Szkół w Krasieninie, Szkoły Podstawowej w Palikijach, Zespołu Szkół w Mętowie, Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, Przedszkola w Ciecierzynie, Samorządowego Przedszkola w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich, Szkoły Podstawowej im. Ignacego Józefa Kraszewskiego w Snopkowie, Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie, Przedszkola Miejskiego w Poniatowej, Przedszkola nr 43 w Lublinie, Przedszkola nr 64 w Lublinie, Przedszkola nr 25 w Lublinie. Nie zbrakło również występów gospodarza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach. Ilość zaproszonych gości świadczyła o randze przedsięwzięcia. Bełżyce reprezentowała Liwia Wróblewska w piosence Gdzie to jest, którą nagrała i opracowała M. i S. Wiech. Piosenkarkę przygotowała p. Urszula Lipniewska. Wystąpili także Jan Wrona i Anna Wójtowicz w repertuarze Wyprawa na księżyc, muz. M. Sława, słowa H. A. Cesarska. Pomagała artystce przygotować się p. Urszula Stadnik. Zaprezentował się Karol Wójtowicz i Adrianna Rosińska wykonując utwór Rozśpiewany blok muz. W. Kaleta, słowa D. Gellner. Dzieciom pomagała p. Małgorzata Suchora. Naszą placówkę reprezentowali także Anna Korębska i Kacper Winiarski w piosence Już od progu przedszkola, muz. P. Kaja, słowa Ewa Budryk. Nauczycielki wiodące Ewa Paśnik oraz Bożena Dziewicka. III Przegląd Piosenki Przedszkolnej zakończył się wręczeniem wszystkim śpiewakom dyplomów, podziękowań i nagród. Za piękne wykonania oraz emocje sceniczne dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach. Szczególne słowa uznania w tym miejscu należą się dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach p. A. D. Minik pomysłodawczyni przeglądu, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli A. Dudek oraz dyrektorowi Miejskiemu Domu Kultury w Bełżycach p. J. Kasprzakowi. Dyrekcja Samorządowego Przedszkola Publicznego w Bełżycach dziękuje za pomoc w organizacji III Przeglądu Piosenki Przedszkolnej. Szczególnie docenia objęcie patronatu honorowego nad uroczystością przez p. Ryszarda Górę Burmistrza Bełżyc. Za wsparcie idei przeglądu oraz pomoc składa podziękowania inspektorowi do spraw oświaty p. J. Sprzęczce. Organizatorzy dziękują również przedstawicielowi wydawnictwa MAC p. Mariuszowi Borodziejowi za wykonanie zdjęć i za sponsorowanie nagród dla dzieci, podobnie jak p. Grzegorzowi Kamińskiemu, p. A. Paśnikowi, p. Grzegorzowi Mielnikowi, Firmie Lubazo, Firmie J-L. Za wypożyczenie sprzętu multimedialnego podziękowania składa p. E. Kaszlikowskiej dyr. Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Podkreślić trzeba zaangażowanie i trud związany z organizacją przedsięwzięcia osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przebieg III Przeglądu Piosenki Przedszkolnej p. E. Bakalarz, J. Karaś, B. Dziewickiej, E. Maliborskiej, M. Suchorze, U. Wnuk, U. Stadnik. Tegoroczna impreza wpisuje się w cykl obchodów 90-lecia istnienia przedszkola w Bełżycach. Podziękowania Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych, skromnych, pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla świetlicy wiele dobrego. Słowa wdzięczności kierujemy do Pana Piotra Łukasika reprezentującego firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim, który przyczynił się do realizacji projektu socjalnego Kolegium Pracowników Służb Społecznych i nieodpłatnie założył łącze internetowe w przykościelnej świetlicy w Bełżycach. O efekcie najlepiej świadczy reakcja dzieci - ich uśmiechy. Kazimiera Kozłowska Bożena Węgrzyn XXVII Mały Konkurs Recytatorski 21 kwietnia 2008 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach XXVII Mały Konkurs Recytatorski. Współorganizatorem jego jest Centrum Kultury w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum mogły zaprezentować swoje umiejętności na szczeblu gminnym. Bełżyckie jury w składzie Elżbieta Gontarczyk, Beata Kołodziej, Agnieszka Maliborska, Mariola Porębiak, Ewa Pruszkowska, Elżbieta Mendykowska, Marzena Rynkowska, Bożena Rosińska wytypowało do Turnieju Powiatowego następujące osoby: Szkoła podstawowa: Kl. I III 1. Wojciech Kołodziej 2. Marlena Czuryszkiewicz Kl. IV VI 1. Karolina Kołodziej 2. Iwona Kozak Gimnazjum Nr 2 1. Aleksandra Listoś 2. Łukasz Kochański Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 7

9 Historia wykuta w kamieniu Witold Marcewicz z Bełżyc 29 kwietnia 2008 r. odbyły się obchody 40-lecia działalności artystycznej Pana Witolda Marcewicza. O godzinie rozpoczęła się uroczysta Msza Św. w Katedrze Lubelskiej. Celebrował ją ks. abp Bolesław Pylak. O godz w Trybunale Koronnym w Lublinie była dalsza część obchodów jubileuszu. Otwarcia uroczystości dokonała Pani Janina Biegalska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Zygmunt Nasalski, dyrektor Muzeum Lubelskiego. Laudację wygłosił Kazimierz Spaleniec. Wystąpili w koncercie artyści z Filharmonii Narodowej z Warszawy. Przemówienia wygłosili zaproszeni goście, nie zabrakło też słowa Jubilata. Z okazji 40-lecia działalności mistrza kamieniarstwa Pana W. Marcewicza jest wydany album pt. Historia wykuta w kamieniu. Wojewódzki Ośrodek w Lublinie przygotował również wystawę fotograficzną Pomniki i rekonstrukcje rzeźb zabytkowych. W skład komitetu organizacyjnego obchodów 40-lecia twórczości W. Marcewicz weszli: J. Biegalska dyrektor WOK w Lublinie, ppłk st. sp. AK BCh WP Wł. Rokicki, T. Doroszuk dyrektor Oddziału TVP Lublin, Z. Nasalski dyrektor Muzeum Lubelskiego, St. Leszczyński dyrektor Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, J. H. Łusiewicz historyk sztuki w Lublinie, R. Góra Burmistrz Bełżyc, Z. Król przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach, Z. Marchwiak prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, St. Kozyrski wiceprezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Z. Kmicic prezes zarządu POLEKS- BUT TRADE Sp. z o.o. w Lublinie. Patronat honorowy nad uroczystością objął były prezydent na uchodźctwie RP Ryszard Kaczorowski w Londynie. Komitet honorowy tworzą ponadto: G. Tokarska wojewoda lubelski, K. Grabczuk marszałek Województwa Lubelskiego, A. Wasilewski prezydent Lublina, P. Dreher przewodniczący Rady Miasta Lublina, A. Pruszkowski prezydent Miasta Lublina III/IV kadencji oraz radny Województwa Lubelskiego, ppłk dr inż. R. Rybczyński dowódca Garnizonu Lubelskiego, P. Pikula starosta Powiatu Lubelskiego, prof. dr hab. J. Kowalczyk reprezentujący Instytut Polskiej Akademii Nauk. Zarys twórczości Witolda Marcewicza Witold Marcewicz, bełżyczanin jest autorem wielu pomników m.in. Czynu Niepodległości, który wita wszystkich na wjeździe do Bełżyc. Twórczość artysty wyrasta jednak poza granice naszego miasta. Wiele lubelskich pomników i nie tylko jest jego autorstwa. Obchody jubileuszu są organizowane w Lublinie dlatego też zostaną nakreślone dokonania artysty w tym mieście. Zachowując chronologię Marcewicz jest twórcą pomnika zlokalizowanego na terenie jednostki wojskowej przy Al. Kraśnickiej, który został wykonany w 1966 r. Monument upamiętnia Poległych Żołnierzy 7. Kołobrzeskiego Punktu Piechoty. 11 lat później z inicjatywy Klubu Oficerów Rezerwy 2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie powstał kolejny pomnik przypominający poległych w latach absolwentów tej szkoły. Znajduje się on przy ul. Spadochroniarzy. Przy monumencie rozmieszczono 7 wbitych w ziemię mieczy przypominających krzyże z umieszczonymi na nim metalowymi tablicami z nazwiskami poległych oficerów. Wbrew intencjom autora władza wymusiła umieszczenie napisu na pomniku upamiętniających poległych po wojnie przy utrwalaniu władzy ludowej. [K. S. Ożóg Rzeźbiarze Lubelscy w konfrontacji z władzą ludową ]. W 1990 stało się to powodem zniszczenia pomnika i przywrócenia mu właściwego napisu. Niedługo później W. Marcewicz był współkreatorem wydarzeń jakie miały miejsce na Placu Litewskim w Lublinie. Legenda tamtych chwil jest żywa do dziś. Rewaloryzacja pomnika Konstytucji 3 Maja była bowiem nieprzeciętnym zjawiskiem. Monument poniewierający się w krzakach przy szalecie miejskim został przesunięty w zachodnią część Placu Litewskiego. Doszło wtedy do scen, które ośmieszyły władzę, obnażyły jej sztywne ryzy doktryn. W 1980 r. Stronnictwo Ludowe wystąpiło z intencją odnowy pomnika. Niejaki Henryk Łusiewicz, przewodniczący wojewódzkiej instancji partii wmówił członkom Komisji Współdziałania Partii Politycznych, że przed wojną na szczycie tego monumentu był orzeł w koronie. 3 maja 1981 r. odsłonięto rzeźbę. Orzeł z rozpostartymi skrzydłami miał zostać poświęcony. Chciano by ceremonię transmitowała telewizja. Symbol stał się żywą apoteozą polskości. Pod pomnikiem ukradkiem składano kwiaty. Gniew władzy mieszał się z radością i strachem mieszkańców Lublina. Rozpoczął się wzmożony dyskurs nad rolą i funkcją władzy. Mimo kultu jakim otoczono to miejsce, immanentnej aury, w 2000 r. orłowi obtrącono głowę. Rekonstrukcji pomnika podjął się jego wykonawca. Po 1989 r. Marcewicz jako legendarny rzeźbiarz stał się kamieniarzem lubelskich pomników. Wymienić można takie jego dzieła jak Krzyż Katyński przy Kościele Garnizonowym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy Al. Racławickich w Lublinie, Pomnik gen. Kamińskiego przy rondzie Al. Smorawińskiego i ul. Choiny, lew usytuowany pod lubelskim zamkiem będący repliką lwa sprzed Panteonu Chwały Cmentarza Orląt we Lwowie. Jubileusz artystycznej działalności Pana Witolda Marcewicza sprawia, że cofamy się pamięcią w przeszłość. Podsumowując jest twórcą przeszło 150 rzeźb. W 1997 r. został odznaczony m. in. za wybitne zasługi dla kultury polskiej Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski oraz w 2003 r. Złotą Odznaką za opiekę nad zabytkami. 3 maja 2008 roku otrzymał medal dla osób zasłużonych kulturze Gloria Artis. Jest osobą, która pojawiała się z życiu publicznym nie tylko naszej Małej Ojczyzny. Zaklęte w kamieniach wartości są cenne jak też praca, intencje twórców pomników. Życzmy Panu Witoldowi Marcewiczowi świeżości i inspiracji przy rzeźbieniu dzieł, kolejnych wyzwań artystycznych połączonych z ciężką, ale i docenianą pracą rzeźbiarza. Patriotyzm oraz duma narodowa niech będzie zawsze obecna w jego małych jak i dużych dziełach. 10 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

10 Majówki z Miejskim Domem Kultury w Bełżycach 1 maja, godz MDK Wspomnijmy jak niedawno temu Piosenki socjalizmu 3 maja, godz Wierzchowiska Stare Ku tradycji Majówka wiejska: odśpiewanie Litanii i Pieśni Maryjnych oraz spotkanie przy blasku ogniska w towarzystwie Zespołu Śpiewaczego z Wierzchowisk. 4 maja, godz MDK Z tradycji Projekcja multimedialna filmu zrealizowanego przez Teatr Nasz film powstał z dokumentacji tradycji i zwyczajów Gminy Bełżyce pt. W pogoni odchodzącego świata. 18 maja, godz park miejski U Źródeł Jagiełły Dzień Jagielloński z okazji 591 rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Bełżyc: występy artystyczne, pokazy Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, wystawy fotograficzne. 25 maja, godz skwer MDK W majowym słońcu Południowy relaks dla najmłodszych i starszych: zgaduj zgadule, gry zręcznościowe, konkurs plastyczny, tańce. 1 czerwca, godz MDK Międzynarodowy Dzień Dziecka Festiwal Piosenki Harcerskiej: gry i konkursy dla dzieci, projekcja filmu zrealizowanego przez Teatr Nasz podczas 40 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych pt. Duży Mały. Na wszystkie imprezy wstęp wolny. U ŹRÓDEŁ JAGIEŁŁY I Dzień Jagielloński Bełżyce niedziela 18 maja Anno domini 2008 godz Park Miejski Czas mija szybko. Niby mgnienie minął rok odkąd świętowaliśmy 590-lecie Bełżyc. Z pewnością też równie szybko miną kolejne lata. I nimi obejrzymy się przyjdzie nam stanąć przed 600-leciem Bełżyc. Mając tą świadomość chcemy się nią podzielić z Mieszkańcami Bełżyc i przez kolejne lata zapraszać w dniach kolejnych rocznic Naszego Miasta na Dzień Jagielloński, by tym sposobem z wielką starannością przygotować się do wizyty Króla Jegomości Władysława Jagiełły, który to rok temu obiecał swe przybycie i zaprosił na spotkanie u Swego Źródła w 600-lecie Bełżyc. Zapraszamy więc na 591 Dzień Jagielloński. Program Wystawy fotograficzne: 90 lat Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bełżycach Bełżyce w starej fotografii 590 lat Bełżyc Koncert orkiestry dętej z Opola Lubelskiego (cz. I) Występ zespołu wokalnego Kropeczki z CKiP w Piotrowicach (cz. I). Występ grup tanecznych MDK Bełżyce Twister I, II, Nejra. Pokaz walk rycerskich i zwyczajów średniowiecznych w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Występ zespołu wokalnego Kropeczki z CKiP w Piotrowicach (cz. II). Koncert orkiestry dętej z Opola Lubelskiego (cz. II) Organizator: Miejski Dom Kultury w Bełżycach. Sukcesy Koła Plastycznego ZS Nr 1 W Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II działają 2 koła plastyczne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Ich działalność opiera się głównie na przygotowaniu prac na konkursy plastyczne szkolne, gminne, wojewódzkie, ogólnopolskie a nawet międzynarodowe. Część prac wysyłanych na konkursy to prace powstałe na lekcjach plastyki lub jako praca domowa dla chętnych. Udział w konkursach jest dobrowolny. W tym roku szkolnym mamy już pewne osiągnięcia. Dzieci brały udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym Tęcza, który był organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie przy współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W kategorii maluch II MIEJSCE W KRAJU ZAJĄŁ MICHAŁ WĘ- GIEL z KL. IV B, I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE PATRYCJA ROBAK KL. IV A, I MIEJSCE W SZKOLE DAMIAN BEDNARCZYK KL. IV A. W kategorii młodziki I MIEJSCE W SZKOLE AGATA DOMŻAŁ KL.VI A, WYRÓŻNIENIA OLIWIA CHOMICKA KL. VI B ORAZ PAULINA JĘDREJ KL. V A. Laureaci, którzy zostali uznani na szczeblu krajowym i wojewódzkim zostaną nagro- dzeni upominkami rzeczowymi, najlepsi uczniowie w szkole otrzymają nagrody książkowe. Podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu na wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Kolejnym konkursem w którym dzieci brały udział był Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wiosenne Spotkania Rawicz 2008 Portret w szarości. Joanna Wielska z klasy V b zdobyła na nim wyróżnienie honorowe. Jej prace zakwalifikowano na wystawę. Prace plastyczne zgłoszono również na konkurs ŚWIAT W OCZACH DZIECKA PODWODNY ŚWIAT. Prace z placówek oświatowych całego regionu lubelskiego oraz ze Słowacji i Francji. Do wystawy zakwalifikowano 120 prac z 854 nadesłanych. Wśród nich była i naszego podopiecznego. Jest nim Albert Rząd. Uczniowie gimnazjum brali z kolei udział w konkursie plastycznym Szkoła mody i urody organizowany przez Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. Wyróżnienia otrzymali: Sara Kliczka kl. III b, Beata Bajan kl. III b, Aneta Wójtowicz kl. II b, Joanna Majkowska kl. II b, Renata Tarczyńska kl. II b. Edyta Rząd Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 11

11 KRÓLOWA JADWIGA NASZ PATRON W dniu 18 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu,,królowa Jadwiga nasz patron. Uroczystość była sprawdzianem wiedzy uczniów na temat Patronki obu szkół wchodzących w skład Zespołu. Uroczyste nadanie imienia i sztandaru zaplanowano na dzień 11 czerwca 2008 r. Pani dyrektor Cecylia Król powitała wszystkich na uroczystości podsumowującej liczne działania związane z nadaniem Zespołowi Szkół Nr 2 imienia Królowej Jadwigi. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Bełżyc pan Ryszard Góra, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Król, inspektor ds. szkolnictwa pan Jan Sprzęczka, Przewodniczący Komisji Oświaty pan Andrzej Chemperek. Obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość poprowadziła Pani Halina Korębska nauczycielka Szkoły Podstawowej, która powiedziała Życie królowej Jadwigi może i powinno stać się dla nas drogowskazem jak kierować własnym życiem, aby patriotyzm, pragnienie wiedzy, pobożność i dobro zawsze obecne w życiu królowej Jadwigi, były nieodłączną częścią także naszego życia. Na wstępie życiorys Królowej Jadwigi przedstawiła uczennica gimnazjum Magdalena Kochańska. W dalszej części uroczystości dokonano podsumowania wielu konkursów, projektów dotyczących życia Królowej Jadwigi. PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO W marcu tego roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym Królowa Jadwiga patron mojej szkoły. Odpowiedzialni za organizację konkursu byli następujący nauczyciele: J. Bartoszcze-Wójcik, J. Jośko, M. Kruczyńska, M. Szczepańska. Zadaniem konkursu było przygotowanie prac z wykorzystaniem różnych plastycznych środków artystycznego wyrazu. Prace stanowiły artystyczną wypowiedź uczestników konkursu na temat patrona szkoły, portretu Królowej, osobistą refleksję nad jaj cechami (strój, cechy wyglądu, obecność herbów rodowych, symboli królewskich, tła). Konkurs skłonił dzieci do poszukiwania wiadomości o patronie szkoły, oglądania wizerunków królowej stworzonych przez wielu malarzy, np. Jana Matejkę, Józefa Simmlera, czy Bacciarelliego. Komisja konkursowa obejrzała 201 prac i wyłoniła 15 prac plastycznych do nagród i wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych. Grupa I klasy I III szkoły podstawowej (44 prace plastyczne): I miejsce Patrycja Zając kl. III; II miejsce Natalia Kochańska kl. I; III miejsce Małgorzata Graczkowska kl. II; Wyróżnienie Sandra Kułak kl. III; Wyróżnienie Damian Baliński kl. II. Grupa II klasy IV VI szkoły podstawowej (79 prac plastycznych): I miejsce Oktawia Buczyńska kl. V II miejsce Adrian Błaszczyk kl. VI III miejsce Karolina Pyda kl. V Wyróżnienie Edyta Adamczyk kl. IV Wyróżnienie Agata Piłat kl. IV Grupa III klasy I III gimnazjum (78 prac plastycznych) I miejsce Agnieszka Przychodzeń kl. II a II miejsce Małgorzata Rakowska kl. I a III miejsce Agata Głogowska kl. II a Wyróżnienie Dawid Wyrostek kl. I b Wyróżnienie Agata Niedziela kl. II a Nagrody wręczała pani Joanna Bartoszcze-Wójcik. PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKIEGO Królowa Jadwiga jest bohaterką wielu legend, wierszy, opracowań historycznych oraz artykułów popularnonaukowych. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie krasomówczym oraz konkursie na najciekawszą legendę lub wiersz o królowej Jadwidze. Odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu były panie: Anna Chmielewska i Małgorzata Pietraś. Laureaci konkursu krasomówczego na najciekawiej opowiedzianą legendę: I miejsce Maryla Michalak kl. I a gimnazjum II miejsce Mateusz Pawlak kl. II a gimnazjum III miejsce Karolina Czuryszkiewicz kl. I a Wyróżnienie Anna Szwed kl. II b Laureaci konkursu literackiego na najciekawszą legendę lub wiersz o Królowej Jadwidze : I miejsce Bernadetta Czubacka Tren po stracie szlachetnej królowej II miejsce Magdalena Kochańska Legenda o Królowej Jadwidze III miejsce Anita Plewik i Ewelina Besztak Wyróżnienie Kamil Rynkowski kl. II a za Legendę o czarodziejskim kapeluszu. Laureaci zaprezentowali publiczności nagrodzone utwory. Nagrody wręczyła pani Anna Chmielewska. PODSUMOWANE PROJEKTU EDUKACYJNEGO W KL. III KRÓLOWA JADWIGA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY Aby lepiej poznać naszą patronkę i czasy w których żyła uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani wychowawczyni Joanny Jośko wzięli udział w projekcie edukacyjnym KRÓLOWA JADWIGA PATRONEM NASZEJ SZKOŁY. 12 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

12 Poprzez realizację tego projektu uczniowie mieli: bliżej zapoznać się z postacią Królowej Jadwigi, poznać i poprawnie przedstawić drzewo genealogiczne królowej, poznać i plastycznie przedstawić elementy stroju średniowiecznego, poznać Wawel jako siedzibę królów polskich, przedstawić legendę związaną z postacią Królowej Jadwigi, wyrażać swoje uczucia poprzez prace plastyczne, doskonalić umiejętność zdobywania materiałów z różnych źródeł i dokonywać ich selekcji. Ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania Współpracować w grupie. Uczniowie pracowali w grupach, które przygotowywały następujące zadania: I grupa Życie królowej Jadwigi II grupa Drzewo genealogiczne królowej Jadwigi III grupa Wawel dawna siedziba królów polskich IV grupa Strój średniowieczny V grupa Legenda Królowa o złotym sercu Wychowawczyni klasy pani Joanna Jośko wręczyła przedstawicielom uczniów pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową jako uznanie za ich pracę i zdobytą wiedzę. PODSUMOWANE KONKURSU HISTORYCZNEGO NA WYKONANIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO KRÓLOWEJ JADWIGI Uczniowie mieli możliwość udziału w konkursie historycznym na wykonanie drzewa genealogicznego Królowej Jadwigi. Celem konkursu było m.in. pogłębienie wiedzy uczniów na temat pochodzenia Królowej Jadwigi. Jurorzy oceniając prace kierowali się: zgodnością z prawdą historyczną, estetyką pracy i ciekawą formą graficzną. Laureaci tego konkursu to: I miejsce Ciechański Karolina, Długosz Kamil, Filipek Agnieszka, Besztak Ewelina, Plewik Anita uczniowie kl. III a gimnazjum II miejsce Rumińska Marlena z kl. III c gimnazjum III miejsce Anasiewicz Paulina z kl. II a, Buczyńska Oktawia ze szkoły podstawowej. Wyniki tego konkursu przedstawiła Pani Marzena Wojnicka nauczycielka historii w gimnazjum.ona też wręczyła nagrody i wyróżnienia. PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO JEDEN Z DZIESIĘCIU Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy historycznej na temat życia i panowania Królowej Jadwigi poprzez udział w konkursie Jeden z dziesięciu. W niekonwencjonalny sposób uczniowie mogli pogłębić wiedzę o historii życia i panowania Królowej Jadwigi. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W I etapie uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z 40 pytań. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 11 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Drugi etap finałowy, odbył się w czasie uroczystości. Uczeń z największą liczbą punktów zdobytych w I etapie został prowadzącym konkurs. Uczniem tym był Łukasz Kochański uczeń kl. III b gimnazjum. Odpowiedzi uczestników oceniało jury w składzie: Dyr. Cecylia Król przewodnicząca, wicedyrektor pani Danuta Żółtowska i pan Jacek Tarczyński nauczyciel historii a także pani Marzena Wojnicka nauczyciel historii. Uczniowie wylosowali numery od 1 do 10 i zajęli miejsca odpowiadające tym numerom. Każdy uczeń otrzymał po trzy szanse i dopiero po trzeciej błędniej odpowiedzi odpadał z konkursu. Prowadzący zadawał pytania z przygotowanej wcześniej listy. Uczestnicy konkursu wykazali się tak dobrą znajomością tematu, że pomimo wyczerpania przygotowanych pytań konkurs nie został rozstrzygnięty. Jurorzy odbyli naradę i postanowili, że do finału wejdą tylko ci uczestnicy, którzy zachowali po trzy szanse. W rundzie finałowej uczestnicy mieli opowiedzieć najciekawsze ich zdaniem wydarzenie z życia Królowej Jadwigi. Po pełnym emocji finale ostatecznie decyzją jurorów zwyciężyła Marlena Rumińska uczennica kl. III c gimnazjum, miejsce drugie zajęła Anita Plewik uczennica kl. III a gimnazjum a miejsce trzecie Ewelina Besztak również uczennica kl. III a gimnazjum. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody i dyplomy finalistom wręczał pan Burmistrz. Dyplomy pozostałym uczestnikom konkursu wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej. PREZENTACJA PIEŚNI HYMNU SZKOŁY Po emocjach konkursowych nadszedł czas na muzykę. Chór szkolny pod kierownictwem pani Beaty Żywickiej zaprezentował dwie pieśni, z których jedna zostanie hymnem szkoły. Uczniowie po wysłuchaniu obu utworów mogli zagłosować przez podniesienie ręki na utwór, który bardziej im się podobał. Zdecydowanie więcej głosów uzyskał utwór drugi pieśń której słowa ułożono do melodii Oda do radości. Głosy uczniów będą wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez Radę Pedagogiczną. Opracowanie artykułu: mgr Halina Korębska mgr Cecylia Król Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 13

13 Wywiad z Antonim Rumińskim dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach Warto, by powstał na terenie gminy Bełżyce Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO)? Z powstaniem ZZO wiążą się dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze istnieje bezwzględna konieczność żeby powstał zakład zagospodarowania odpadów. Na dzień dzisiejszy nie ma dalszej możliwości istnienia wyłącznie składowiska. Nie powstanie już takie składowisko, gdzie można tylko odpady gromadzić. Jest nakaz, by z masy śmieci odzyskać jak najwięcej surowców wtórnych. Mówią o tym dyrektywy unijne i nasze ustawy. Ten stopień z każdym rokiem się zwiększa. Docelowo trzeba będzie odzyskiwać ponad 70% substancji. Drugi aspekt jest taki, że nasze składowisko jest zapełnione w 80%. Jest to jeszcze kwestia roku, półtora i nie będziemy mieli gdzie składować śmieci. Pozwolenie na jego eksploatowanie mamy do końca sierpnia bieżącego roku. Wystąpimy do Starostwa Powiatowego na przedłużenie tego okresu. Tak jak mówiłem może będzie to rok, półtora. Wysypiska takie jak nasze, gdy się zapełnią są zamykane. Nie spełniają one aktualnych standardów ani wymogów. Podsumowując nie ma możliwości wybudowania samego składowiska. Może powstać tylko ZZO, gdzie na składowisko będzie trafiał niewielki procent odpadów. Liczba trafiających śmieci z 17 gmin będzie duża. [Tyle gmin wchodzi w skład Celowego Związku Gmin]. Czy odpady, których nie da się odzyskać będą równoważne co ilość śmieci produkowanych przez mieszkańców Bełżyc? W tej chwili trudno powiedzieć, bo grom odpadów będzie odzyskiwane na liniach sortowniczych, czyli tworzywa sztuczne, złom, plastiki Natomiast pozostała część będzie kompostowana. Niewielka część tego, czego się nie da odzyskać, w postaci balastu trafi na składowisko. Przy czym jeśli powstanie ZZO, to w początkowym okresie istnienia, ten balast będzie wykorzystywany do przykrycia zabudowy istniejącego składowiska. Gdyby nie wybudowano zakładu, obecne składowisko musi zostać zamknięte. Trzeba najpierw przygotować dokumentację zamknięcia, potem zgodnie z projektem zrekultywować teren, przykryć go odpowiednią wysokością warstwy ziemi, zalesić i przez 30 lat monitorować. Przeprowadzać badania badania osiadania, emisji gazów itp. Koszt zamknięcia bełżyckiego składowiska może wynieść około 1,5/2 ml zł. Gdy nie powstanie ZZO, gmina stanie przed problemem gdzie wywozić odpady, gdzie je składować, jak zamknąć istniejące składowisko. Ile śmieci produkują Bełżyce? Jak obecnie wygląda ich odzysk? Średnio na poziomie 1200/1300 ton odpadów w skali roku. Od 2005 roku prowadzimy segregację śmieci. Odzyskujemy około 7/8% masy odpadów. My to robimy własnymi siłami. Nie mamy linii sortowniczej, sprzętu, oprzyrządowania. Koszty tego są duże i efekt nie jest taki jaki być powinien. My jeszcze raz dokonujemy segregacji odpadów, które odebraliśmy od odbiorców. Muszę stwierdzić, że sortowanie U źródła nie jest takie jak być powinno. W workach są umieszczane odpady nie spełniające wymogów odpadu posegregowanego. Np. czasami nam się zdarzają w pojemnikach z papierem zużyte pampersy z całą zawartością, które są odpadem komunalnym. W tworzywach sztucznych często znajdują się folie po produktach tłustych śmietanie, jogurtach, oleju Odpady te nie spełniają wymogów surowca wtórnego. Większy jest koszt ich umycia niż wartość odzyskanego surowca. Recykler widząc brudny towar, odrzuca często cały transport. To są duże koszty i niepotrzebnie włożona nasza praca. Jest Pan za budową ZZO w Bełżycach? Nie mamy innego wyjścia. Ten zakład powstanie na lata dla nas i dla naszych dzieci. Bełżyce, tak jak każde miasto, prędzej czy później staną przed dylematem gdzie składować śmieci. Jeśli taki ZZO nie powstanie będziemy musieli korzystać z usług podobnego zakładu innej gminy. Na pewno droższe w takim wypadku będzie składowanie odpadów. Z każdym rokiem wzrastają opłaty za ich gromadzenie. W tym roku z 15 zł wzrosła do 75 zł. Należy się spodziewać dalszych jej wzrostów. Co by było gdyby ZZO powstał w innej gminie? Bełżyce jako członek Związku PROEKOB korzystałyby z tego zakładu. Wówczas trzeba by organizować transport śmieci. Samochody z gminy ościennych zwożąc odpady również przejeżdżałyby przez nasze tereny. Nie unikniemy tego. Budowa ZZO ma swoje plusy i minusy. Wraz z budową zakładu nastąpi rozbudowa infrastruktury w kierunku południowym drogi, sieci uzbrojenia terenu, powstaną miejsca pracy. Minusy to niewątpliwie zwiększony ruch kołowy szczególnie przez centrum miasta. W jaki sposób ZZO byłby powiązany z pracą ZGKiM? Nie wiem jaka będzie ostateczna decyzja. Jeśli zakład powstałby w Bełżycach, byłby przecież własnością Związku Międzygminnego PRO- EKOB. Najprawdopodobniej musiałby powstać osobny podmiot gospodarczy. Być może zakład nasz wniknąłby w jego strukturę Trudno mi dziś o tym wyrokować. Dziękuję za rozmowę. 14 Beł życ ka Nr 1 (105) maj 2008

14 Karciane popisy Zawody Wędkarskie W dniu 13 kwietnia 2008 r., w niedzielę odbyły się spławikowe zawody wędkarskie koła PZW Bełżyce. Od godziny 8.00, przy akwenie wodnym w Bełżycach trwała zbiórka zawodników. Finał ich był około godziny Brydż Sportowy to ciekawa dyscyplina. Nie każdy musi być sportsmenem aby być najlepszym. Liczy się taktyka, gra intelektualna, kalkulacja. 29 i 30 marca oraz 27 kwietnia odbyły się na obiektach rozgrywki III ligi. W sobotę i niedzielę można było śledzić karciane popisy graczy. ROK ZBIGNIEWA HERBERTA INAUGURACJA W BEŁŻYCACH 9 kwietnia br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Filia w Bełżycach wraz z Biblioteką Szkolną Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach przygotowała spotkanie poświęcone 10 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół podległych Bibliotece Pedagogicznej oraz uczniowie ZS w Bełżycach. Uczestnicy wysłuchali wykładu pani mgr Magdaleny Greczkowskiej pt. O poszukiwaniu szczęścia próba analizy i interpretacji dramatu Zbigniewa Herberta ~Drugi pokój~, mieli też możliwość obejrzenia wystawy zatytułowanej Podróże Pana Cogito oraz bogatego zbioru albumów i opracowań poświęconych poecie. Impreza była swoistą inauguracją obchodów Roku Zbigniewa Herberta w naszej miejscowości. Uroczystości związane z 10 rocznicą śmierci poety organizowane są w wielu instytucjach na terenie całej Polski. Biblioteka Pedagogiczna w Bełżycach przygotowała zestawienie bibliograficzne dokumentów dostępnych w bibliotece, dotyczących życia i twórczości Zbigniewa Herberta. Zestawienie bibliograficzne umieszczone jest na stronie internetowej biblioteki: Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. Agnieszka Piłat Barbara Wójcik Lp KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA MAJ 2008 r. Nazwa imprezy Mecz juniorów starszych BKS Unia B-ce KKS Czarni Dęblin Mecz trampkarzy młodszych BKS Unia B-ce KS Wierzchowiska Mecz klasy B Tęcza Zagórze Poniatowa Wieś Mecz IV Ligi BKS Unia B-ce Lublinianka SSA Lublin Mistrzostwa powiatu szk. podst. w 4 boju la. dz. i chł. Eliminacje powiatowe szk. gim. w piłce nożnej chłopców Mecz trampkarzy młodszych BKS Unia B-ce POM Iskra Piotrowice Mecz młodzików młodszych BKS Unia B-ce Wisła Puławy Mecz juniorów starszych BKS Unia B-ce Start 1944 Krasnystaw Mecz IV Ligi BKS Unia B-ce GLKS Spartakus Szarowola Mecz klasy B Tęcza Zagórze KS Dąbrowiak Mecz IV Ligi BKS Unia B-ce Górnik II Łęczna 13 Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Liga indywidualna szk. gim. w la. dz. i chł. Mecz trampkarzy młodszych BKS Unia B-ce Polesie Kock Mecz młodzików młodszych BKS Unia B-ce Puławiak Puławy Mecz juniorów starszych BKS Unia B-ce MKS Huragan Międzyrzec Na zawody zaprosił Sklep zoologicznowędkarski Ryba oraz sklep Partner AGD RTV wyłączny przedstawiciel na naszych terenach Cyfrowego Polsatu. Data Godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz Termin do ustalenia r. godz r. godz r. godz r. godz Miejsce Organizator SZS SZS r r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz r. godz JRG B-ce Be³ ycka Miesiêcznik Samorz¹dowy Bełżycka 15

XXVI sesja Rady Miejskiej

XXVI sesja Rady Miejskiej Gazeta Bełżycka 1 XXVI sesja Rady Miejskiej 1. Otwarcie sesji. Sesję w dniu 25 kwietnia 2012 roku otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chemperek. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji Radni przyjęli

Bardziej szczegółowo

Zawody Wedkarskie z okazji Dni Belzyc

Zawody Wedkarskie z okazji Dni Belzyc Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Wakacyjne Impressa Restauracja i Club sciezki... - Pokoje gościnne tel. 609-409-903 Niedrzwica Duza ul. Bełzycka 16 tel.81 517-55-22 www.impressa.pl Wydawca: Miejski Dom

Bardziej szczegółowo

Uroczystości poświęcenia i otwarcia cmentarza wojennego we Wronowie

Uroczystości poświęcenia i otwarcia cmentarza wojennego we Wronowie Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Dożynki 200 8 8\ # ³ A\dO]SOĬ :KŜNdSO\XSU " ³ 3==8! " /QdOWZVK\d LOdZ K^Xc Uroczystości poświęcenia i otwarcia cmentarza wojennego we Wronowie GAZETA BEŁŻYCKA UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Impressa Restauracja i Club

Impressa Restauracja i Club Miesięcznik Społeczno-Kulturalny PHU BEDMOT Bełżyce ul. Przemysłowa 30 b Impressa Restauracja i Club Niedrzwica Duża ul. Bełżycka 16 tel.81 517-55-22 www.impressa.pl - Pokoje gościnne tel. 609-409-903

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

JESIENNE BIEGI NA MAGURCE

JESIENNE BIEGI NA MAGURCE Rok I nr 9 (9) październik 2007 r. KONKURS PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY Rada Sołecka z Wilkowic z radością informuje, że nasze sołectwo otrzymało miano Najpiękniejszej Wsi Województwa

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Słubicki Biuletyn Informacyjny

Słubicki Biuletyn Informacyjny Słubicki Biuletyn Informacyjny KWARTALNIK LIPIEC 2015 Nr 2/2015 Wydawca: Gmina Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice tel. 24 2778 077 e-mail: ugslubice@plocman.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nakład: 1500 egz.

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mykanów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mykanów Szanowni Mieszkańcy Gminy Mykanów Przed nami najpiękniejsze polskie Święta Bożego Narodzenia. Chwile odpoczynku od codziennych trosk, chwile spotkań z najbliższą rodziną i znajomymi. Z tej okazji życzę

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Nr 05 (42) 1 31 maja Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali opinii znawców. Z ciekawością obejrzeli też prezentowane projekty prac.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali opinii znawców. Z ciekawością obejrzeli też prezentowane projekty prac. nr 10, RADOM, 26.IV.2012 RADOM I POWIATY: BIAŁOBRZESKI GRÓJECKI KOZIENICKI LIPSKI PRZYSUSKI RADOMSKI SZYDŁOWIECKI ZWOLEŃSKI gazeta B E Z P Ł A T N A Plac Jagielloński: Salon Radomia czy węzeł komunikacyjny?

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo