Protokół Nr 9 /2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 9 /2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 9 /2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r. Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki, który powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, iż w obradach bierze udział 14 radnych, a zatem Rada kompetentna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad., który został przyjęty jednogłośnie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Powitanie radnych i zaproszonych gości. 3. Stwierdzenie quorum. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 6.Wybór protokolanta posiedzenia 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/8 i 214/6, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/ /0 zmiany Uchwały Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia r w sprawie przystąpienia Gminy Grodzisk Wielkopolski do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia Wykonanie porządku obrad: Ad 5. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania. Protokół z posiedzenia został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Ad 6. Na protokolanta posiedzenia wybrano radnego Dariusza Matuszewskiego Ad 7. Interpelacje i zapytania radnych nie wniesiono Ad 8. Podjęcie uchwał w sprawie: A) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/8 i 214/6, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/ /0 Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Pan Piotr Hojan. Do projektu wniesiono następujące zapytania i uwagi; - Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański poinformował, iż na tema dlaczego niezbędne jest pobudowanie przedszkola odpowie Pan Sekretarz Gminy Artur Kalinowski,

2 natomiast dlaczego wybrano taką wersję, to odpowie Pani Agata Stachowska- Kinecka- Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy. - Sekretarz Gminy Pan Artur Kalinowski poinformował, iż sprawa organizacji funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy dotyczy organizacji miejsc w przedszkolach wg obowiązującej sieci przedszkolnej. Dzisiejsza sieć gminnego przedszkola obejmuje kilka miejsc:na ul. Chopina, na OWP,wykorzystywane są salki w budynku przy ul.27 Stycznia, obiekty w Słocinie i salę w SP w Grąblewie. Jeżeli chodzi o rok szkolny 2015/2016 to rekrutacja została zakończona. Wszystkie dzieci do przedszkola zostały przyjęte i jest to liczba ok.450 dzieci. Następnie Pan Sekretarz odniósł się do prognozy demograficznej na lata , którą radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a która stanowi załącznik do protokołu. Stwierdził, iż odnosząc się do lokalizacji wskazanych w zestawieniu, można stwierdzić,że deficyt miejsc może wynosić 185 miejsc. W kolejnych latach, uwzględniając pozostawienie wykorzystania istniejących obiektów i przy przy 250 miejscach w wariancie I i 300 miejsc w wariancie II, deficyty kształtują się następująco: 2016/2017- ul. Chopina ( wariant I) 257 dzieci,ul. Chopina i OWP ( wariant II) 207 dzieci, 2017/ wariant I- 238, wariant II-188, 2018/2019 wariant I 228,wariant II 178 dzieci. Obecnie wg przeprowadzonej rekrutacji na rok 2015/2016 na ul. Chopina funkcjonuje 13 oddziałów, które nie zawsze spełniają określone przepisami normy, na OWP przebywa 50 dzieci, w Słocinie 30 dzieci, ul.27 Stycznia 2 oddziały ( 30 miejsc dla dzieci) i oddział w SP w Grąblewie gdzie przebywa 25 dzieci. Przedstawione liczby dotyczą wszystkich dzieci zamieszkałych w Gminie Grodzisk Wielkopolski. - Pani Agata Stachowska-Kinecka- Naczelnik Wydz. Rozwoju Gminy poinformowała, iż rozpoczął się okres programowania na lata W zasadzie jeżeli chodzi o edukację, to w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na zadania z tej dziedziny przewidziane są dwa priorytety: 8 i 9, przy czym zadania inwestycyjne ( tzw. zadania twarde) przewidziane są w priorytecie 9. Jeżeli chodzi o nabory do priorytetu 9 wg wiadomości uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego to nie zostały określone żadne terminy i na pewno nie będzie tego naboru w roku W chwili obecnej, tytułem próby UM rozpisał nabór do priorytetu 8, a mianowicie priorytetu w ramach którego można będzie pozyskać środki na trzy komponenty łącznie tj. zwiększenie i poprawa dostępności dzieci do zajęć pozalekcyjnych (stworzenie nowych miejsc w przedszkolu) poprawa stanu, poziomu wykształcenia nauczycieli i w ramach cross-finansingu można 10% środków przeznaczyć na remont pomieszczeń i 10% na zakup sprzętu, aby stworzyć nowe miejsca w przedszkolu. Bardzo ważne są kryteria wyboru projektu, które ogłaszane są z chwilą ogłoszenia konkursu. Na chwilę obecną nie ma ogłoszonych kryteriów do priorytetu 9, natomiast są ogłoszone kryteria do priorytetu 8. Są one na tyle istotne,że w przypadku ubiegania się o środki w ramach priorytetu 9 (inwestycyjnego), można będzie realizować inwestycje tylko i wyłącznie wespół z priorytetem 8 ( realizacja części inwestycyjnej i zadań tzw. miękkich ). Zgłaszanie wniosków jest do połowy lipca 2015 roku. Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że kryteria teraz obowiązujące, będą obowiązywać również przy ogłoszeniu naboru do priorytetu 9. Następnie Pani Agata Stachowska-Kinecka przedstawiła najważniejsze szczegółowe kryteria premiujące, których spełnienie nie jest obowiązkowe, ale ich niespełnienie powoduje utratę 40 pkt. I tak: - wykaz gmin o poziomie upowszechniania przedszkolnego poniżej średniej dla Województwa Wielkopolskiego dostępny na stronach WRPO- wskaźnik ten dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 68,4. Gmin, które są poniżej tego wskaźnika jest 161. Gmina Grodzisk Wlkp posiada wskaźnik 63,7, co stanowi, że 139 gmin jest w gorszej sytuacji niż nasza gmina, ale w lepszej pod względem ewentualnej absorpcji o środki unijne. Za to kryterium można uzyskać 5 pkt. - wykaz obszarów do najniższej dostępności do usług. Na tej liście nie ma Gminy Grodzisk Wielkopolski, a z powiatu znajduje się gmina Kamieniec i Gmina Wielichowo. Uchwała Nr IX/45/2015 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Za to kryterium można uzyskać 8 pkt. beneficjent może zdobyć kolejne punkty za projekty realizowane na terenach wiejskich Woj. Wielkopolskiego, przy czym teren wiejski wg GUS w naszej gminie to teren wiejski w

3 Gminie wiejsko-miejskiej. Wypada więc z tego kryterium obszar miasta Grodzisk Wielkopolski. Jest to kolejne 5 pkt. Premiowane będą te podmioty, które nie otrzymały dofinansowania w okresie z priorytetu czyli za projekty realizowane w naszym przedszkolu 6-latek w świecie liter, 5-latek w świecie liter. Gmina nie otrzymałaby kolejnych 3 pkt. Gmina otrzymałaby punkty za złożenie wniosku i za zapewnienie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych, Reasumując Gmina na 40 pkt otrzymałaby ok.20 pkt. Nikt na dzień dzisiejszy nie wie jakie będzie zainteresowanie absorbowaniem tych środków. Na szkoleniach, które odbywały się w tym zakresie i biorąc pod uwagę zainteresowanie priorytetem 8 i 9 i zapytaniami dot. tych priorytetów, można sądzić, że zainteresowanie będzie duże. Patrzeć się będzie na to zagadnienie przez pryzmat obszaru, a nie będzie oceniane wrażenie artystyczne. Będzie to ocena tylko i wyłącznie przez kryteria. Jest kilkadziesiąt gmin, które są w trudniejszej sytuacji niż nasza Gmina. Jeśli chodzi o kwalifikalność wydatków n przy projektach miękkich nie można realizować zadania przed ogłoszeniem konkursu, a w przypadku infrastruktury nie uznają inwestycji, które są zrealizowane na moment ogłoszenia konkursu w 60%, co oznacza, że nie można rozpocząć inwestycji, a przede wszystkim jej zakończyć zanim nie będzie konkurs ogłoszony. A kiedy będzie ten konkurs ogłoszony nie wiadomo. Z-ca Burmistrza P. Hojan wyjaśnił, iż na chwilę obecną teren na OWP ( w sąsiedztwie kościoła) w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na szeroko rozumiane usługi. Stanowi on obszar nie wydzielony. Na tym gruncie zaprojektowano budowę przedszkola. Dopóki w zamyśle inwestycja ta miała być realizowana przez Gminę, nie przeszkadzało, że obszar ten nie jest wydzielony z reszty nieruchomości. Obecnie, gdyby tą budową miałby się zająć inny podmiot niż Gmina, wówczas teren ten powinien zostać wydzielony, wyceniony przez biegłego i wystawiony do sprzedaży w trybie przepisów ustawowych. Sam podział geodezyjny trwa co najmniej 3 miesiące, a prace związane z wyceną i przygotowaniem gruntu do sprzedaży co najmniej drugie tyle. Czyli grunt byłby gotowy na przełomie roku, co oznaczałoby, że uruchomienie tego obiektu od września 2016 byłoby bardzo trudne. Ponieważ podmiot, który chce realizować to zadanie nie upiera się, że musi być od początku właścicielem tego gruntu, jest możliwe rozwiązanie pośrednie, a więc zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w drodze uchwały Rady Miejskiej. Konsekwencją takiej umowy jest możliwość późniejszego nabycia tego gruntu w drodze bezprzetargowej,także za zgodą Rady wyrażoną w uchwale. Ponieważ ustawa nie nakłada obowiązku odczekania 10 lat od dnia zawarcia umowy, to podmiot, który wybuduje i będzie prowadzić to przedszkole, będzie mógł jeszcze w tej kadencji wystąpić o ewentualną możliwość sprzedaży tego gruntu na jego rzecz. Dodał, iż grunt ten przeznaczony jest na usługi, a więc umożliwia to pobudowanie tam np. mieszkań z pomieszczeniami na usługi (funkcja mieszana). Jest to istotne, że gdyby grunt ten wystawić do sprzedaży, wówczas Gmina ma mniejsze możliwości wysterowania, że powstanie tam przedszkole, na którym Gminie zależy. Jeżeli zastosowana zostanie procedura etapowa, Gmina ma większą możliwość monitorowania, że obiekt przedszkola zostanie tam pobudowany, a grunt po wydzieleniu i wycenie można będzie sprzedać. Pani Violetta Cudak- Właściciel i prowadząca Przedszkole Prywatne Wiercipięta odczytała list, skierowany do Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w sprawie budowy i prowadzenia planowanego przedszkola publicznego przez operatora prywatnego. List stanowi załącznik do protokołu. Radny G.Pełko przypomniał, iż SM od prawie 20 lat zabiega o budowę placówki szkolno przedszkolnej na OWP i jak bardzo jest ona istotna dla mieszkańców tego rozwijającego się ciągle osiedla. Określone parametry, które tutaj zostały podane, a więc 150 dzieci w placówce dla tego osiedla radny uważa za zaniżone, bowiem potrzeby są znacznie większe. Stwierdził, iż osobiście nie popiera pomysłu pobudowania publicznego przedszkola i oddanie go w ręce prywatnego operatora. Ale z drugiej strony mając na uwadze argumenty

4 tutaj przedstawione i możliwości finansowe naszego budżetu, radny będzie głosował za uchwała o przekazaniu gruntu pod budowę przedszkola, bowiem najważniejsze jest aby to przedszkole na OWP powstało i żeby młodzi ludzie mieli jak najbliżej do tej placówki. Stwierdził, iż rozumie, że niepokój może budzić u Pani Dyrektor Przedszkola Prywatnego Wiercipięta ta decyzja, ale Burmistrz ze swej strony zapewnia, że całe postępowanie będzie transparentne. Tekst uchwały nie wspomina o jakiejkolwiek firmie, Rada nie oddaje gruntu żadnej firmie, a jedynie decyduje, o tym, że grunt ten przeznaczony zostaje pod budowę przedszkola publicznego, które docelowo ma być w rękach prywatnego operatora. Wybór tego operatora też zapewne będzie transparentny, bowiem będąc dwa lata w Komisji Rewizyjnej nie zauważył żadnych nieprawidłowości przy wyborze bądź to wykonawców, bądź też jak w tym przypadku operatora. Z pewnością będzie wybór, będzie to ogłoszone i nikt nie powiedział, że tylko osoba, która była na wspólnym posiedzeniu Komisji przedstawiona jako potencjalny operator, będzie mógł o to zadanie zabiegać. Jeżeli grunt będzie wydzielony, to nie oznacza to,że będzie podpisana umowa z tą konkretną osobą. Z pewnością będzie ogłoszenie i wdrożone zostanie postępowanie o wyłonienie takiego operatora. Dodał, iż nie widzi innej drogi postępowania, aby nie pojawił się zarzut, że jest to dla kogoś konkretnego przygotowywane. Rada ma dzisiaj wyrazić zgodę, czy pomysł realizacji publicznego przedszkola i wprowadzenie prywatnego operatora do tego przedszkola jest pomysłem dobrym. Stwierdził, iż czuje pewien niedosyt i dyskomfort po tych kilku kadencjach, w których jest radnym, że ta placówka nie będzie placówką gminną, bo wtedy byłaby gwarancja, że gmina miałaby zapewnione miejsca w placówkach gminnych na najbliższe lata. Dzisiaj fakty są takie, jakie przedstawiła Pani Aagata Stachowska-Kinecka, a więc braku możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, a wydatek 8 mln złotych, które przewiduje kosztorys wstępny budowy takiego przedszkola, jest ponad możliwości budżetowe gminy w najbliższych 2 latach. Gdyby taka decyzja zapadła kilka lat wcześniej, przedszkole na ul. Chopina nie musiałoby się rozbudowywać, a przedszkole na OWP mogłoby się rozwijać, aby dzisiaj być np. na etapie 150 dzieci. Pani A.Stachowska-Kinecka stwierdziła, iż w latach programowania nie było w programie WRPO możliwości pozyskania przez Gminy środków na budowę placówek przedszkolnych. Pani V.Cudak przypomniała, iż w 2008r, kiedy przystępowała do konkursu, byłą u Pana Burmistrza i proponowała wejście Gminy w partnerstwo publiczno - prawne, bowiem można było uzyskać za to dodatkowe punkty, które wzmacniały projekt. Wówczas usłyszała, że prywatny+państwowy + prokuratura. Zapytała jak zatem można w ciągu kilka lat zmienić tak poglądy? Radny G.Pełko zauwazyła, iż jest to nie mała różnica, bowiem Pani pomysł to partnerstwo prywatno-publiczne, natomiast tutaj ma powstać przedszkole publiczne, czyli takie samo jak przedszkole gminne, o tych samych standardach, a w Pani przypadku powstało by prywatne przedszkole, a nie publiczne przedszkole. Dziś są przykłady, ja tutaj przedstawiono, że Gmina nie wdraża jako pierwsza taki pomysł, że z powodzeniem funkcjonują w gminach przedszkola publiczne obsługiwane przez operatora prywatnego. Radny S.Skrzypczak stwierdził, iż bardzo się cieszy, że Pani V.Cudak przedstawiła swój list i zawarła w nich szereg pytań. Przypomniał, iż część z tych pytań zadał radny wspólnie z radnych D.Matuszewskim na wspólnym posiedzeniu komisji i wówczas zostali uznani za oszołomów, którzy śmią krytykować taki wiarygodny pomysł. Dzisiaj okazuje się, że pomysł ten krytykują również osoby, które funkcjonują w tej branży i stawiają pytania. Niepokojąca była i zastanawiała nas forma podejmowania tej decyzji. Zastanawiało nas dlaczego nie skierowano żadnego zapytania do inwestora z naszego terenu, który miałby w tym zakresie jakieś doświadczenie, który może chciałby dotychczasową działalność poszerzyć lub taką działalność stworzyć. Wszyscy radni na posiedzeniu otrzymali list intencyjny, w którym został określony zarówno inwestor jak i operator, a potencjalny inwestor był na wspólnym posiedzeniu komisji. Jedną sprawą jest kwestia podejmowania

5 tych procedur. Drugą kwestią jest Karta Nauczyciela. Stwierdził, iż jako nauczyciel i czuje się odpowiedzialny i solidarny z tą grupą zawodową. Trzeba być świadomym tego, że jeżeli planuje się przedszkole dla 150 dzieci, to te dzieci z przedszkola gminnego przechodzą do tej placówki, że tracą prace nauczyciela, że w najlepszym przypadku nauczyciele ci zostaną do tej placówki przesunięci, ale utracą możliwość funkcjonowania na tzw. Karcie Nauczyciela, tracą przywileje związane z osłoną socjalną itd. Na dzisiaj nie wiemy co to jest za podmiot i na jakich warunkach będzie przeprowadzał rekrutacje kadry do swojej placówki. Stwierdził, iż jest wielkim przeciwnikiem prywatyzacji szkół, a taki proceder również w Województwie Wielkopolskim się rozpoczął. Gmina Środa Wielkopolska zgłosiła pomysł przekazania prowadzenia wszystkich szkół stowarzyszeniu. Dodał, iż boi się, że zostanie uczyniony taki precedens, który będzie zaczątkiem prywatyzacji sektora oświaty. W Głosie Nauczycielskim - Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej krytykuje w swoim raporcie prywatyzację szkół i przedszkoli. A Gmina Grodzisk Wielkopolski 150 dzieci wydaje poza system gminnej oświaty. Zaapelował, aby mocno się zastanowić nad tym co planuje się zrobić. Boi się, że będzie to wyłom w tym systemie i że będzie to dalej kontynuowane. Zaapelował do radnych-nauczycieli, aby nie głosowali za pomysłem, który został dzisiaj przedstawiony. Radna A.Kachlicka zwróciła się do Pani V.Cudak. Stwierdziła, iż o Przedszkole Wiercipięta zawsze walczyła i stawiała je za wzór, mimo to, że miała dwojakie doświadczenie, bowiem jedna wnuczka uczęszczała do przedszkola gminnego, druga do prywatnego. Stwierdziła, iż jest za funkcjonowaniem i powstawaniem przedszkoli prywatnych. W piśmie Pani Dyrektor w pkt. 4 podnosi Pani mocno problem zatrudnienia nauczycieli. Zapytała czy w placówce Pani Dyrektor obowiązuje Karta Nauczyciela? Czy te Panie czy Ciocie nie są wspaniałymi nauczycielkami? Przecież dobierając kadrę zatrudniała Pani kadrę wysoko wykształconą. Nie rozumie zatem tego pytania i nie potrafiła by na nie odpowiedzieć. Natomiast radnemu S.Skrzypczakowi odpowiada, że jak trzeba bronić kupców to w danym momencie pod publiczkę ich broni, ale za chwilę mówi, że prywatni robią bardzo duże spustoszenie, bo chcą budować przedszkola czy prowadzić szkoły. Ustalmy co chcemy- czy chcemy przedszkola, które będą świadczyć bardzo dobre usługi i będą do nich chodzić wszystkie chętne dzieci, bo nie ma miejsc w przedszkolu gminnym. Następnie przedstawiła artykuł o wybudowaniu przedszkola niepublicznego w jednej z wsi w Gminie Siedlec i zasadach jego funkcjonowania wraz z odpłatnością. W artykule wskazano również ofertę pedagogiczną i dodatkowymi atrakcjami jakie są planowane w tym przedszkolu. Zapytała dlaczego nie można dać szansy takim ludziom jak właśnie Pani V.Cudak czy wspomniany wyżej operator. Dodała, iż nawet jeżeli operator ten za kilka lat będzie chciał to przedszkole sprywatyzować, to też nie widzi w tym złego. Przedszkole Gminne i tak będzie funkcjonować. Przedszkole to skorzystało z wszystkiego co mogło skorzystać. Gmina nie jest w stanie dołożyć do poszerzenia edukacji. Tylko dobrym świadczeniem usług można pozyskać rodziców. Pani W.Cudak odniosła się do pytania 4 dot. zatrudniania nauczycieli. Wyjaśniła, iż chodzi o to, że nauczyciele zatrudnieni w państwowych placówkach zostaną zwolnieni i zostaną pozbawieni przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela. W prywatnym przedszkolu jeśli znajdą zatrudnienie, zostaną zatrudnieni na 40 godzin, pensja, nie będą mogli zrobić awansu, nie otrzymają urlopów. W tym roku już będzie wiadomo, którzy nauczyciele pozostaną, a którzy zostaną zwolnieni. I nie chodzi tutaj o konkurencję, bo prowadząc prywatną placówkę zgodziła się na ewentualną konkurencję. Przedszkole na OWP może powstać, ale potencjalny inwestor poszukuje ziemi, kupuje grunt od właścicieli, buduje obiekt i ogłasza nabór do tego przedszkola i nie wie ile dzieci będzie chętnych. Tymczasem Gmina daje grunt, lokalizację i zapewnienie ile dzieci będzie do tej placówki uczęszczać. Operator prywatny prowadzi przedszkole publiczne na takich samych zasadach jak przedszkole gminne, a więc nie może pobierać od rodziców żadnych dodatkowych opłat. Zapytała z jakich funduszy ta Pani jest w stanie zapewnić taką szeroką ofertę?

6 Radny G.Pełko zauważył, iż Pani A.Kachlicka zupełnie pomyliła pojęcia i czytała w gazecie o niepublicznym przedszkolu, gdzie właściciel może dopłacać do czego będzie chciał i będzie mógł nie pobierać żadnych opłat.. W tej całej sprawie martwi jeden fakt że operator może to przedszkole sprywatyzować i może podjąć decyzję, która będzie dla Gminy niekorzystna. A na dzisiaj nie ma Gmina zagwarantowanych miejsc w przedszkolu gminnym dla wszystkich dzieci. Ale nie stać Gminy, przy obecnym układzie, aby wydać z budżetu Gminy 8 mln złotych i wybudować przedszkole. Zgłosił wniosek formalny, aby wprowadzić poprawkę w uchwale i dopisać po słowie przedszkole określenie publiczne, aby faktycznie było tam prowadzone przedszkole publiczne. Radny D.Matuszewski stwierdził, iż w tej Gminie utarł się jakiś zwyczaj, że wszyscy za wszystkich, a nawet indywidualnie się radni wypowiadają. Chciałby na samym początku wyjaśnić, że nie wszyscy myślą, że projekt tej uchwały ma jakiś kontekst sensacyjny. Po prostu jako radni mamy obowiązek mieć też wątpliwości i prawo publicznie te wątpliwości rozwiązywać. I dobrze kiedy na te wątpliwości otrzymujemy fachową i kompetentną odpowiedź, bo niekiedy bywa z tym różnie. Sprawą zasadniczą jest ogromny pośpiech w tworzeniu tej uchwały. Przypomniał, iż od wielu lat radny S.Skrzypczak zabiegał o budowę przedszkola i szkoły. Potem mówiono, że potrzebny jest taki kompromis, że potrzebny byłby kompleks przedszkolno-szkolny. I jeżeli nawet dzisiaj władze nie zauważają potrzeby budowy w tym rejonie miasta szkoły, to wcale nie oznacza, że następna Rada i następna władza nie będzie musiała do tego tematu podejść. Jest to bowiem najbardziej dynamicznie rozwijająca się część miasta i nie chodzi tylko o bloki stawiane przez SM, ale także powstające wokół osiedla jednorodzinne. Cały czas mówiąc o tym temacie słyszeliśmy zapewnienia, co było prawdą, że nasza Gmina jest jedną z niewielu, gdzie problem przedszkolaków jest w 100% załatwiony, że wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę bądź to w przedszkolu gminnym bądź to w przedszkolach prywatnych. Tym samym uspakajano radnych, że problem przedszkola nie jest w tej chwili aż tak pierwszorzędny. Tymczasem z tygodnia na tydzień radni dowiadują się o takiej sytuacji mając wiele wątpliwości. Stwierdził, iż na niektóre sprawy patrzy inaczej, między innymi na jakieś równouprawnienie między podmiotami gospodarczymi w naszej Gminie. Często na tej sali radni byli świadkami opinii jak w tym mieście traktowani są przedsiębiorcy, głosami samych przedsiębiorców. Można się z tym głosami zgodzić lub nie zgodzić. Pierwsza rzecz, która jest niezrozumiała, że przychodzi ktoś komu Gmina chce wydzierżawić teren, ale tak do końca nie wiadomo ile tego gruntu, bowiem w uchwale jest mowa do 5000 m². Cena wolnorynkowa tego gruntu, w tym miejscu na ul. Winnej to około 1 mln złotych. W tym zakresie firmę tę traktuje gmina bardzo preferencyjnie. W liście intencyjnym jest wszystko zapisane kto buduje, kto jest operatorem, a więc wszystko jest wcześniej ustalone i nie ma żadnej przestrzeni do dyskusji. Dodał, iż na wspólnym posiedzeniu komisji, wraz z radnym S.Skrzypczakiem i radnym T.Kałkiem zaproponowano całej Radzie zorganizowanie spotkania z dyrektorami przedszkola. Wszyscy radni uznali, że znają się na tym temacie i odrzucili ten pomysł. Pani W.Cudak poinformowała, iż w momencie kiedy chciała kupić ziemię na OWP życzono sobie 100 zł za m². Dodała, iż dużo wcześniej powinna zostać stworzona grupa ludzi, która rozmawiałaby na temat rozwiązywania problemów i wizji zorganizowania opieki przedszkolnej na naszym terenie. Wszystkie placówki, publiczne i prywatne działają na rzecz zabezpieczenia opieki nad dziećmi do 6 lat. Wyraziła nadzieję, że jest to możliwe, tylko musi się znaleźć ktoś, kto będzie łączył te wszystkie placówki. Burmistrz stwierdził, iż padło tu wiele słów i krytycznych i racjonalnych, z ust tych którzy się na tym znają, bo mają pewne doświadczenia i z ust tych, którzy się na tym nie znają, bo są historykami. Jako Burmistrzowi zależy mu na tym, aby każde dziecko znalazło miejsce w przedszkolu. Mówiono o tym co roku, pisała o tym prasa, że wszystkie dzieci które złożyły wniosek zostały przyjęte do przedszkola. Radni również akceptowali pomysły adaptacji różnych pomieszczeń na przedszkole, czy to u Sióstr czy na OWP, aby każde dziecko

7 znalazło miejsce w placówce. Gmina chce doprowadzić do sytuacji, aby nasze dzieci przebywały w przedszkolach takich, aby nie było ścisku i aby było bezpiecznie. W przedszkolu na ul.chopina optymalnie może przebywać 250 dzieci, a jest 315. Gmina chciała pobudować przedszkole, aby stworzyć optymalne warunki i zapewnić jakąś rezerwę. Niestety nie wiadomo co będzie w tym roku i w latach następnych. Do przedszkola gminnego muszą zostać przyjęte 6 latki, które cofnięto ze szkoły, bo taki jest obowiązek. Takiej sytuacji nie ma w przedszkolu prywatnym, bo tam zaniża się standardy prowadzenia tego przedszkola. Przypomniał jak to było w poprzednich latach, że dzieci jeździły do przedszkola do Słocina, Kobylnik i Grąblewa. Takich sytuacji chce Gmina uniknąć. Gmina chce stworzyć równe warunki dla wszystkich dzieci w przedszkolach. Po analizie środków europejskich jakie mają być i kiedy mają być, Gmina jest dzisiaj pod kreską, bo nie wiadomo co zrobić od roku 2016, 2017, bo nie wiadomo kiedy będą te projekty. Dlatego podjęto działania, aby poszukać innych rozwiązań i zobaczyć jak to funkcjonuje w innych gminach ( Swarzędzu, Komornikach, Murowanej Goślinie itd.). Zapytał czy w momencie gdy zgłosił się do naszej Gminy potencjalny inwestor i zaproponował taką czy inną współpracę, to należało jego ofertę odrzucić, ponieważ jest nim syn byłego posła i honorowego obywatela tego miasta? To Gminy nie powinno obchodzić. Warunki będą na pewno lepsze niż na ul. Chopina. Mieszkańcy nie będą nic więcej dopłacać niż rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na ul. Chopina. To, iż nie będzie przetargu, wyjaśnione zostało szczegółowo na posiedzeniu komisji. Wyjaśniał to w sposób szczegółowo Z-ca Burmistrza. Czy w przypadku wykupienia działki przez innego inwestora byłaby gwarancja, ze powstanie tam przedszkole? Nikt by tego nie zagwarantował. To nie jest żadna prywatyzacja, bo Gmina się nie prywatyzuje. Dzierżawa gruntu nie oznacza prywatyzacji. Przypomniał, iż jednym z założeń programowych na tą kadencję była budowa przedszkola, a optymalną lokalizacją jest OWP. Systematycznie poprawiany jest dowóz dzieci do przedszkola. Nie można zapominać o opracowaniach dot. szkół, gdzie mowa jest o wprowadzeniu zmianowości nawet wśród tych najmłodszych dzieci. Zwolnienie pomieszczeń w przedszkolu pozwoli w perspektywie na ich wykorzystanie przez szkoły. Zarzucano też, że Gmina szybko działa. Stwierdził, iż szybkość w działaniu jest domeną tej władzy, bo kto szybko działa, ten najczęściej zyskuje, kto szybko buduje, ten tanio buduje. Gdyby nie przyszedł ten prywatny inwestor, to Gmina musiałaby go poszukać. W tym przedszkolu będą również miejsca pracy. Na list pani V.Cudak zostanie udzielona odpowiedź i zostanie zorganizowane spotkanie w Ratuszu, na które będzie Pani V.Cudak zaproszona, aby o tych wszystkich kwestiach porozmawiać. Gmina cieszy się, że powstają przedszkola prywatne, bowiem podnoszą one poziom w przedszkolach gminnych. Więcej uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały wraz ze zgłoszoną przez radnego G.Pełko poprawką o dopisaniu po słowie przedszkole słowa publicznego. Uchwała Nr IX/45/2015 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. B) zmiany Uchwały Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia r w sprawie przystąpienia Gminy Grodzisk Wielkopolski do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Agata Stachowska-Kinecka- Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy. Do projektu nie wniesiono uwag. Uchwała Nr IX/46/2015 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Ad 9. Wolne głosy i wnioski Przewodniczący Rady przedstawił zaproszenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego na

8 uroczystą mszę świętą w intencji miasta, która zostanie odprawiona w dniu br. W kościele pw. NSPJ. Radny D.Matuszewski zwrócił się do Burmistrza, iż nie będzie odnosił się do arogancji i żeby był świadomy co tak naprawdę robi, bo też może się Panu Burmistrzowi odgryźć. Stwierdził, iż z pewnością ukończył więcej szkół niż Burmistrz. Następnie stwierdził, iz wszyscy wiemy poruszył jakie worki mieszkańcy otrzymują do selektywnej zbiórki odpadów nie są one zbyt eleganckie. W Związku Gmin OBRA maja bardzo eleganckie worki, które można jednym ruchem zamknąć. Związek ten jest o 20% tańszy, a więc i koszty worków nie są wysokie. Zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza aby i takie worki u nas wprowadzić. Poruszył także temat rzekomych diet jakie otrzymują radni, bowiem ostatnio w mediach mówi się bardzo dużo o zarobkach radnych. Kiedy słyszy, że jako radni zarabiają 1500 zł miesięcznie, to być może są tacy radni, i takie komisje w których takie pieniądze się zarabia. Nie wszyscy jednak radni takie pieniądze mają Zaproponował, aby te sprawy jakoś ucywilizować i zaproponować ryczałt, tak jak to jest w innych gminach, gdzie jest ustalona stawka i jak kogoś nie ma to ma odpowiednio mniej, aby nie łączyć aktywności z konkretną kasą. Można dzisiaj odnieść wrażenie, że Rada nie pracuje społecznie. Są pewne obowiązkowe Komisje, ale wszystko co jest ponadto powinno być społeczne. Stwierdził, iż taki ryczałt bardziej ucywilizuje i określi radnych co robi społecznie, a co za pieniądze. Przewodniczący Rady zauważył, iż zarobki radnych nie są żadną tajemnicą, bowiem oświadczenia majątkowe są publikowane na stronach internetowych i te dane są tam widoczne. Radny G.Pełko stwierdził, iż dodatkowe posiedzenia odbywa tylko Komisja Rewizyjna i tylko w okresie przygotowywania wniosku absolutoryjnego. Są to długie posiedzenia, które odbywają się w czasie pracy Urzędu i gdyby przejść na ryczałt, to Komisja Rewizyjna by na tym z pewnością straciła. Komisja Rewizyjna jest tą jedyną Komisją, która przeprowadzając kontrolę, pracuje w godzinach pracy Urzędu, a nie w godzinach popołudniowych jak pozostałe Komisje Rady. Ad. 10. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Kinecki o godz. 18,00 zamknął posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej, dziękując wszystkim za czynny udział w obradach. Protokołował Dariusz Matuszewski Przewodniczący posiedzenia Marek Kinecki Załączniki stanowią: 1) Listy obecności 2) Uchwały od Nr IX/45/2015 do IX/46/2015 3) Pismo Pani Violetty Cudak

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900 1615 Ad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku.

Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Protokół nr XVI/ 12 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2012 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego IV kadencji została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia.

PROTOKÓŁ NR XVII/03. r. J. Jankowski przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy są uwagi do otrzymanego porządku posiedzenia. PROTOKÓŁ NR XVII/03 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 30 grudnia 2003 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1960) 177. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 19 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo