Protokół Nr 9 /2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 9 /2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 9 /2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2015r. Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki, który powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, iż w obradach bierze udział 14 radnych, a zatem Rada kompetentna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad., który został przyjęty jednogłośnie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Powitanie radnych i zaproszonych gości. 3. Stwierdzenie quorum. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 6.Wybór protokolanta posiedzenia 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/8 i 214/6, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/ /0 zmiany Uchwały Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia r w sprawie przystąpienia Gminy Grodzisk Wielkopolski do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia Wykonanie porządku obrad: Ad 5. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania. Protokół z posiedzenia został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Ad 6. Na protokolanta posiedzenia wybrano radnego Dariusza Matuszewskiego Ad 7. Interpelacje i zapytania radnych nie wniesiono Ad 8. Podjęcie uchwał w sprawie: A) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/8 i 214/6, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/ /0 Projekt uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Pan Piotr Hojan. Do projektu wniesiono następujące zapytania i uwagi; - Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański poinformował, iż na tema dlaczego niezbędne jest pobudowanie przedszkola odpowie Pan Sekretarz Gminy Artur Kalinowski,

2 natomiast dlaczego wybrano taką wersję, to odpowie Pani Agata Stachowska- Kinecka- Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy. - Sekretarz Gminy Pan Artur Kalinowski poinformował, iż sprawa organizacji funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy dotyczy organizacji miejsc w przedszkolach wg obowiązującej sieci przedszkolnej. Dzisiejsza sieć gminnego przedszkola obejmuje kilka miejsc:na ul. Chopina, na OWP,wykorzystywane są salki w budynku przy ul.27 Stycznia, obiekty w Słocinie i salę w SP w Grąblewie. Jeżeli chodzi o rok szkolny 2015/2016 to rekrutacja została zakończona. Wszystkie dzieci do przedszkola zostały przyjęte i jest to liczba ok.450 dzieci. Następnie Pan Sekretarz odniósł się do prognozy demograficznej na lata , którą radni otrzymali w materiałach sesyjnych, a która stanowi załącznik do protokołu. Stwierdził, iż odnosząc się do lokalizacji wskazanych w zestawieniu, można stwierdzić,że deficyt miejsc może wynosić 185 miejsc. W kolejnych latach, uwzględniając pozostawienie wykorzystania istniejących obiektów i przy przy 250 miejscach w wariancie I i 300 miejsc w wariancie II, deficyty kształtują się następująco: 2016/2017- ul. Chopina ( wariant I) 257 dzieci,ul. Chopina i OWP ( wariant II) 207 dzieci, 2017/ wariant I- 238, wariant II-188, 2018/2019 wariant I 228,wariant II 178 dzieci. Obecnie wg przeprowadzonej rekrutacji na rok 2015/2016 na ul. Chopina funkcjonuje 13 oddziałów, które nie zawsze spełniają określone przepisami normy, na OWP przebywa 50 dzieci, w Słocinie 30 dzieci, ul.27 Stycznia 2 oddziały ( 30 miejsc dla dzieci) i oddział w SP w Grąblewie gdzie przebywa 25 dzieci. Przedstawione liczby dotyczą wszystkich dzieci zamieszkałych w Gminie Grodzisk Wielkopolski. - Pani Agata Stachowska-Kinecka- Naczelnik Wydz. Rozwoju Gminy poinformowała, iż rozpoczął się okres programowania na lata W zasadzie jeżeli chodzi o edukację, to w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na zadania z tej dziedziny przewidziane są dwa priorytety: 8 i 9, przy czym zadania inwestycyjne ( tzw. zadania twarde) przewidziane są w priorytecie 9. Jeżeli chodzi o nabory do priorytetu 9 wg wiadomości uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego to nie zostały określone żadne terminy i na pewno nie będzie tego naboru w roku W chwili obecnej, tytułem próby UM rozpisał nabór do priorytetu 8, a mianowicie priorytetu w ramach którego można będzie pozyskać środki na trzy komponenty łącznie tj. zwiększenie i poprawa dostępności dzieci do zajęć pozalekcyjnych (stworzenie nowych miejsc w przedszkolu) poprawa stanu, poziomu wykształcenia nauczycieli i w ramach cross-finansingu można 10% środków przeznaczyć na remont pomieszczeń i 10% na zakup sprzętu, aby stworzyć nowe miejsca w przedszkolu. Bardzo ważne są kryteria wyboru projektu, które ogłaszane są z chwilą ogłoszenia konkursu. Na chwilę obecną nie ma ogłoszonych kryteriów do priorytetu 9, natomiast są ogłoszone kryteria do priorytetu 8. Są one na tyle istotne,że w przypadku ubiegania się o środki w ramach priorytetu 9 (inwestycyjnego), można będzie realizować inwestycje tylko i wyłącznie wespół z priorytetem 8 ( realizacja części inwestycyjnej i zadań tzw. miękkich ). Zgłaszanie wniosków jest do połowy lipca 2015 roku. Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że kryteria teraz obowiązujące, będą obowiązywać również przy ogłoszeniu naboru do priorytetu 9. Następnie Pani Agata Stachowska-Kinecka przedstawiła najważniejsze szczegółowe kryteria premiujące, których spełnienie nie jest obowiązkowe, ale ich niespełnienie powoduje utratę 40 pkt. I tak: - wykaz gmin o poziomie upowszechniania przedszkolnego poniżej średniej dla Województwa Wielkopolskiego dostępny na stronach WRPO- wskaźnik ten dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 68,4. Gmin, które są poniżej tego wskaźnika jest 161. Gmina Grodzisk Wlkp posiada wskaźnik 63,7, co stanowi, że 139 gmin jest w gorszej sytuacji niż nasza gmina, ale w lepszej pod względem ewentualnej absorpcji o środki unijne. Za to kryterium można uzyskać 5 pkt. - wykaz obszarów do najniższej dostępności do usług. Na tej liście nie ma Gminy Grodzisk Wielkopolski, a z powiatu znajduje się gmina Kamieniec i Gmina Wielichowo. Uchwała Nr IX/45/2015 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Za to kryterium można uzyskać 8 pkt. beneficjent może zdobyć kolejne punkty za projekty realizowane na terenach wiejskich Woj. Wielkopolskiego, przy czym teren wiejski wg GUS w naszej gminie to teren wiejski w

3 Gminie wiejsko-miejskiej. Wypada więc z tego kryterium obszar miasta Grodzisk Wielkopolski. Jest to kolejne 5 pkt. Premiowane będą te podmioty, które nie otrzymały dofinansowania w okresie z priorytetu czyli za projekty realizowane w naszym przedszkolu 6-latek w świecie liter, 5-latek w świecie liter. Gmina nie otrzymałaby kolejnych 3 pkt. Gmina otrzymałaby punkty za złożenie wniosku i za zapewnienie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych, Reasumując Gmina na 40 pkt otrzymałaby ok.20 pkt. Nikt na dzień dzisiejszy nie wie jakie będzie zainteresowanie absorbowaniem tych środków. Na szkoleniach, które odbywały się w tym zakresie i biorąc pod uwagę zainteresowanie priorytetem 8 i 9 i zapytaniami dot. tych priorytetów, można sądzić, że zainteresowanie będzie duże. Patrzeć się będzie na to zagadnienie przez pryzmat obszaru, a nie będzie oceniane wrażenie artystyczne. Będzie to ocena tylko i wyłącznie przez kryteria. Jest kilkadziesiąt gmin, które są w trudniejszej sytuacji niż nasza Gmina. Jeśli chodzi o kwalifikalność wydatków n przy projektach miękkich nie można realizować zadania przed ogłoszeniem konkursu, a w przypadku infrastruktury nie uznają inwestycji, które są zrealizowane na moment ogłoszenia konkursu w 60%, co oznacza, że nie można rozpocząć inwestycji, a przede wszystkim jej zakończyć zanim nie będzie konkurs ogłoszony. A kiedy będzie ten konkurs ogłoszony nie wiadomo. Z-ca Burmistrza P. Hojan wyjaśnił, iż na chwilę obecną teren na OWP ( w sąsiedztwie kościoła) w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na szeroko rozumiane usługi. Stanowi on obszar nie wydzielony. Na tym gruncie zaprojektowano budowę przedszkola. Dopóki w zamyśle inwestycja ta miała być realizowana przez Gminę, nie przeszkadzało, że obszar ten nie jest wydzielony z reszty nieruchomości. Obecnie, gdyby tą budową miałby się zająć inny podmiot niż Gmina, wówczas teren ten powinien zostać wydzielony, wyceniony przez biegłego i wystawiony do sprzedaży w trybie przepisów ustawowych. Sam podział geodezyjny trwa co najmniej 3 miesiące, a prace związane z wyceną i przygotowaniem gruntu do sprzedaży co najmniej drugie tyle. Czyli grunt byłby gotowy na przełomie roku, co oznaczałoby, że uruchomienie tego obiektu od września 2016 byłoby bardzo trudne. Ponieważ podmiot, który chce realizować to zadanie nie upiera się, że musi być od początku właścicielem tego gruntu, jest możliwe rozwiązanie pośrednie, a więc zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w drodze uchwały Rady Miejskiej. Konsekwencją takiej umowy jest możliwość późniejszego nabycia tego gruntu w drodze bezprzetargowej,także za zgodą Rady wyrażoną w uchwale. Ponieważ ustawa nie nakłada obowiązku odczekania 10 lat od dnia zawarcia umowy, to podmiot, który wybuduje i będzie prowadzić to przedszkole, będzie mógł jeszcze w tej kadencji wystąpić o ewentualną możliwość sprzedaży tego gruntu na jego rzecz. Dodał, iż grunt ten przeznaczony jest na usługi, a więc umożliwia to pobudowanie tam np. mieszkań z pomieszczeniami na usługi (funkcja mieszana). Jest to istotne, że gdyby grunt ten wystawić do sprzedaży, wówczas Gmina ma mniejsze możliwości wysterowania, że powstanie tam przedszkole, na którym Gminie zależy. Jeżeli zastosowana zostanie procedura etapowa, Gmina ma większą możliwość monitorowania, że obiekt przedszkola zostanie tam pobudowany, a grunt po wydzieleniu i wycenie można będzie sprzedać. Pani Violetta Cudak- Właściciel i prowadząca Przedszkole Prywatne Wiercipięta odczytała list, skierowany do Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w sprawie budowy i prowadzenia planowanego przedszkola publicznego przez operatora prywatnego. List stanowi załącznik do protokołu. Radny G.Pełko przypomniał, iż SM od prawie 20 lat zabiega o budowę placówki szkolno przedszkolnej na OWP i jak bardzo jest ona istotna dla mieszkańców tego rozwijającego się ciągle osiedla. Określone parametry, które tutaj zostały podane, a więc 150 dzieci w placówce dla tego osiedla radny uważa za zaniżone, bowiem potrzeby są znacznie większe. Stwierdził, iż osobiście nie popiera pomysłu pobudowania publicznego przedszkola i oddanie go w ręce prywatnego operatora. Ale z drugiej strony mając na uwadze argumenty

4 tutaj przedstawione i możliwości finansowe naszego budżetu, radny będzie głosował za uchwała o przekazaniu gruntu pod budowę przedszkola, bowiem najważniejsze jest aby to przedszkole na OWP powstało i żeby młodzi ludzie mieli jak najbliżej do tej placówki. Stwierdził, iż rozumie, że niepokój może budzić u Pani Dyrektor Przedszkola Prywatnego Wiercipięta ta decyzja, ale Burmistrz ze swej strony zapewnia, że całe postępowanie będzie transparentne. Tekst uchwały nie wspomina o jakiejkolwiek firmie, Rada nie oddaje gruntu żadnej firmie, a jedynie decyduje, o tym, że grunt ten przeznaczony zostaje pod budowę przedszkola publicznego, które docelowo ma być w rękach prywatnego operatora. Wybór tego operatora też zapewne będzie transparentny, bowiem będąc dwa lata w Komisji Rewizyjnej nie zauważył żadnych nieprawidłowości przy wyborze bądź to wykonawców, bądź też jak w tym przypadku operatora. Z pewnością będzie wybór, będzie to ogłoszone i nikt nie powiedział, że tylko osoba, która była na wspólnym posiedzeniu Komisji przedstawiona jako potencjalny operator, będzie mógł o to zadanie zabiegać. Jeżeli grunt będzie wydzielony, to nie oznacza to,że będzie podpisana umowa z tą konkretną osobą. Z pewnością będzie ogłoszenie i wdrożone zostanie postępowanie o wyłonienie takiego operatora. Dodał, iż nie widzi innej drogi postępowania, aby nie pojawił się zarzut, że jest to dla kogoś konkretnego przygotowywane. Rada ma dzisiaj wyrazić zgodę, czy pomysł realizacji publicznego przedszkola i wprowadzenie prywatnego operatora do tego przedszkola jest pomysłem dobrym. Stwierdził, iż czuje pewien niedosyt i dyskomfort po tych kilku kadencjach, w których jest radnym, że ta placówka nie będzie placówką gminną, bo wtedy byłaby gwarancja, że gmina miałaby zapewnione miejsca w placówkach gminnych na najbliższe lata. Dzisiaj fakty są takie, jakie przedstawiła Pani Aagata Stachowska-Kinecka, a więc braku możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, a wydatek 8 mln złotych, które przewiduje kosztorys wstępny budowy takiego przedszkola, jest ponad możliwości budżetowe gminy w najbliższych 2 latach. Gdyby taka decyzja zapadła kilka lat wcześniej, przedszkole na ul. Chopina nie musiałoby się rozbudowywać, a przedszkole na OWP mogłoby się rozwijać, aby dzisiaj być np. na etapie 150 dzieci. Pani A.Stachowska-Kinecka stwierdziła, iż w latach programowania nie było w programie WRPO możliwości pozyskania przez Gminy środków na budowę placówek przedszkolnych. Pani V.Cudak przypomniała, iż w 2008r, kiedy przystępowała do konkursu, byłą u Pana Burmistrza i proponowała wejście Gminy w partnerstwo publiczno - prawne, bowiem można było uzyskać za to dodatkowe punkty, które wzmacniały projekt. Wówczas usłyszała, że prywatny+państwowy + prokuratura. Zapytała jak zatem można w ciągu kilka lat zmienić tak poglądy? Radny G.Pełko zauwazyła, iż jest to nie mała różnica, bowiem Pani pomysł to partnerstwo prywatno-publiczne, natomiast tutaj ma powstać przedszkole publiczne, czyli takie samo jak przedszkole gminne, o tych samych standardach, a w Pani przypadku powstało by prywatne przedszkole, a nie publiczne przedszkole. Dziś są przykłady, ja tutaj przedstawiono, że Gmina nie wdraża jako pierwsza taki pomysł, że z powodzeniem funkcjonują w gminach przedszkola publiczne obsługiwane przez operatora prywatnego. Radny S.Skrzypczak stwierdził, iż bardzo się cieszy, że Pani V.Cudak przedstawiła swój list i zawarła w nich szereg pytań. Przypomniał, iż część z tych pytań zadał radny wspólnie z radnych D.Matuszewskim na wspólnym posiedzeniu komisji i wówczas zostali uznani za oszołomów, którzy śmią krytykować taki wiarygodny pomysł. Dzisiaj okazuje się, że pomysł ten krytykują również osoby, które funkcjonują w tej branży i stawiają pytania. Niepokojąca była i zastanawiała nas forma podejmowania tej decyzji. Zastanawiało nas dlaczego nie skierowano żadnego zapytania do inwestora z naszego terenu, który miałby w tym zakresie jakieś doświadczenie, który może chciałby dotychczasową działalność poszerzyć lub taką działalność stworzyć. Wszyscy radni na posiedzeniu otrzymali list intencyjny, w którym został określony zarówno inwestor jak i operator, a potencjalny inwestor był na wspólnym posiedzeniu komisji. Jedną sprawą jest kwestia podejmowania

5 tych procedur. Drugą kwestią jest Karta Nauczyciela. Stwierdził, iż jako nauczyciel i czuje się odpowiedzialny i solidarny z tą grupą zawodową. Trzeba być świadomym tego, że jeżeli planuje się przedszkole dla 150 dzieci, to te dzieci z przedszkola gminnego przechodzą do tej placówki, że tracą prace nauczyciela, że w najlepszym przypadku nauczyciele ci zostaną do tej placówki przesunięci, ale utracą możliwość funkcjonowania na tzw. Karcie Nauczyciela, tracą przywileje związane z osłoną socjalną itd. Na dzisiaj nie wiemy co to jest za podmiot i na jakich warunkach będzie przeprowadzał rekrutacje kadry do swojej placówki. Stwierdził, iż jest wielkim przeciwnikiem prywatyzacji szkół, a taki proceder również w Województwie Wielkopolskim się rozpoczął. Gmina Środa Wielkopolska zgłosiła pomysł przekazania prowadzenia wszystkich szkół stowarzyszeniu. Dodał, iż boi się, że zostanie uczyniony taki precedens, który będzie zaczątkiem prywatyzacji sektora oświaty. W Głosie Nauczycielskim - Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej krytykuje w swoim raporcie prywatyzację szkół i przedszkoli. A Gmina Grodzisk Wielkopolski 150 dzieci wydaje poza system gminnej oświaty. Zaapelował, aby mocno się zastanowić nad tym co planuje się zrobić. Boi się, że będzie to wyłom w tym systemie i że będzie to dalej kontynuowane. Zaapelował do radnych-nauczycieli, aby nie głosowali za pomysłem, który został dzisiaj przedstawiony. Radna A.Kachlicka zwróciła się do Pani V.Cudak. Stwierdziła, iż o Przedszkole Wiercipięta zawsze walczyła i stawiała je za wzór, mimo to, że miała dwojakie doświadczenie, bowiem jedna wnuczka uczęszczała do przedszkola gminnego, druga do prywatnego. Stwierdziła, iż jest za funkcjonowaniem i powstawaniem przedszkoli prywatnych. W piśmie Pani Dyrektor w pkt. 4 podnosi Pani mocno problem zatrudnienia nauczycieli. Zapytała czy w placówce Pani Dyrektor obowiązuje Karta Nauczyciela? Czy te Panie czy Ciocie nie są wspaniałymi nauczycielkami? Przecież dobierając kadrę zatrudniała Pani kadrę wysoko wykształconą. Nie rozumie zatem tego pytania i nie potrafiła by na nie odpowiedzieć. Natomiast radnemu S.Skrzypczakowi odpowiada, że jak trzeba bronić kupców to w danym momencie pod publiczkę ich broni, ale za chwilę mówi, że prywatni robią bardzo duże spustoszenie, bo chcą budować przedszkola czy prowadzić szkoły. Ustalmy co chcemy- czy chcemy przedszkola, które będą świadczyć bardzo dobre usługi i będą do nich chodzić wszystkie chętne dzieci, bo nie ma miejsc w przedszkolu gminnym. Następnie przedstawiła artykuł o wybudowaniu przedszkola niepublicznego w jednej z wsi w Gminie Siedlec i zasadach jego funkcjonowania wraz z odpłatnością. W artykule wskazano również ofertę pedagogiczną i dodatkowymi atrakcjami jakie są planowane w tym przedszkolu. Zapytała dlaczego nie można dać szansy takim ludziom jak właśnie Pani V.Cudak czy wspomniany wyżej operator. Dodała, iż nawet jeżeli operator ten za kilka lat będzie chciał to przedszkole sprywatyzować, to też nie widzi w tym złego. Przedszkole Gminne i tak będzie funkcjonować. Przedszkole to skorzystało z wszystkiego co mogło skorzystać. Gmina nie jest w stanie dołożyć do poszerzenia edukacji. Tylko dobrym świadczeniem usług można pozyskać rodziców. Pani W.Cudak odniosła się do pytania 4 dot. zatrudniania nauczycieli. Wyjaśniła, iż chodzi o to, że nauczyciele zatrudnieni w państwowych placówkach zostaną zwolnieni i zostaną pozbawieni przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela. W prywatnym przedszkolu jeśli znajdą zatrudnienie, zostaną zatrudnieni na 40 godzin, pensja, nie będą mogli zrobić awansu, nie otrzymają urlopów. W tym roku już będzie wiadomo, którzy nauczyciele pozostaną, a którzy zostaną zwolnieni. I nie chodzi tutaj o konkurencję, bo prowadząc prywatną placówkę zgodziła się na ewentualną konkurencję. Przedszkole na OWP może powstać, ale potencjalny inwestor poszukuje ziemi, kupuje grunt od właścicieli, buduje obiekt i ogłasza nabór do tego przedszkola i nie wie ile dzieci będzie chętnych. Tymczasem Gmina daje grunt, lokalizację i zapewnienie ile dzieci będzie do tej placówki uczęszczać. Operator prywatny prowadzi przedszkole publiczne na takich samych zasadach jak przedszkole gminne, a więc nie może pobierać od rodziców żadnych dodatkowych opłat. Zapytała z jakich funduszy ta Pani jest w stanie zapewnić taką szeroką ofertę?

6 Radny G.Pełko zauważył, iż Pani A.Kachlicka zupełnie pomyliła pojęcia i czytała w gazecie o niepublicznym przedszkolu, gdzie właściciel może dopłacać do czego będzie chciał i będzie mógł nie pobierać żadnych opłat.. W tej całej sprawie martwi jeden fakt że operator może to przedszkole sprywatyzować i może podjąć decyzję, która będzie dla Gminy niekorzystna. A na dzisiaj nie ma Gmina zagwarantowanych miejsc w przedszkolu gminnym dla wszystkich dzieci. Ale nie stać Gminy, przy obecnym układzie, aby wydać z budżetu Gminy 8 mln złotych i wybudować przedszkole. Zgłosił wniosek formalny, aby wprowadzić poprawkę w uchwale i dopisać po słowie przedszkole określenie publiczne, aby faktycznie było tam prowadzone przedszkole publiczne. Radny D.Matuszewski stwierdził, iż w tej Gminie utarł się jakiś zwyczaj, że wszyscy za wszystkich, a nawet indywidualnie się radni wypowiadają. Chciałby na samym początku wyjaśnić, że nie wszyscy myślą, że projekt tej uchwały ma jakiś kontekst sensacyjny. Po prostu jako radni mamy obowiązek mieć też wątpliwości i prawo publicznie te wątpliwości rozwiązywać. I dobrze kiedy na te wątpliwości otrzymujemy fachową i kompetentną odpowiedź, bo niekiedy bywa z tym różnie. Sprawą zasadniczą jest ogromny pośpiech w tworzeniu tej uchwały. Przypomniał, iż od wielu lat radny S.Skrzypczak zabiegał o budowę przedszkola i szkoły. Potem mówiono, że potrzebny jest taki kompromis, że potrzebny byłby kompleks przedszkolno-szkolny. I jeżeli nawet dzisiaj władze nie zauważają potrzeby budowy w tym rejonie miasta szkoły, to wcale nie oznacza, że następna Rada i następna władza nie będzie musiała do tego tematu podejść. Jest to bowiem najbardziej dynamicznie rozwijająca się część miasta i nie chodzi tylko o bloki stawiane przez SM, ale także powstające wokół osiedla jednorodzinne. Cały czas mówiąc o tym temacie słyszeliśmy zapewnienia, co było prawdą, że nasza Gmina jest jedną z niewielu, gdzie problem przedszkolaków jest w 100% załatwiony, że wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę bądź to w przedszkolu gminnym bądź to w przedszkolach prywatnych. Tym samym uspakajano radnych, że problem przedszkola nie jest w tej chwili aż tak pierwszorzędny. Tymczasem z tygodnia na tydzień radni dowiadują się o takiej sytuacji mając wiele wątpliwości. Stwierdził, iż na niektóre sprawy patrzy inaczej, między innymi na jakieś równouprawnienie między podmiotami gospodarczymi w naszej Gminie. Często na tej sali radni byli świadkami opinii jak w tym mieście traktowani są przedsiębiorcy, głosami samych przedsiębiorców. Można się z tym głosami zgodzić lub nie zgodzić. Pierwsza rzecz, która jest niezrozumiała, że przychodzi ktoś komu Gmina chce wydzierżawić teren, ale tak do końca nie wiadomo ile tego gruntu, bowiem w uchwale jest mowa do 5000 m². Cena wolnorynkowa tego gruntu, w tym miejscu na ul. Winnej to około 1 mln złotych. W tym zakresie firmę tę traktuje gmina bardzo preferencyjnie. W liście intencyjnym jest wszystko zapisane kto buduje, kto jest operatorem, a więc wszystko jest wcześniej ustalone i nie ma żadnej przestrzeni do dyskusji. Dodał, iż na wspólnym posiedzeniu komisji, wraz z radnym S.Skrzypczakiem i radnym T.Kałkiem zaproponowano całej Radzie zorganizowanie spotkania z dyrektorami przedszkola. Wszyscy radni uznali, że znają się na tym temacie i odrzucili ten pomysł. Pani W.Cudak poinformowała, iż w momencie kiedy chciała kupić ziemię na OWP życzono sobie 100 zł za m². Dodała, iż dużo wcześniej powinna zostać stworzona grupa ludzi, która rozmawiałaby na temat rozwiązywania problemów i wizji zorganizowania opieki przedszkolnej na naszym terenie. Wszystkie placówki, publiczne i prywatne działają na rzecz zabezpieczenia opieki nad dziećmi do 6 lat. Wyraziła nadzieję, że jest to możliwe, tylko musi się znaleźć ktoś, kto będzie łączył te wszystkie placówki. Burmistrz stwierdził, iż padło tu wiele słów i krytycznych i racjonalnych, z ust tych którzy się na tym znają, bo mają pewne doświadczenia i z ust tych, którzy się na tym nie znają, bo są historykami. Jako Burmistrzowi zależy mu na tym, aby każde dziecko znalazło miejsce w przedszkolu. Mówiono o tym co roku, pisała o tym prasa, że wszystkie dzieci które złożyły wniosek zostały przyjęte do przedszkola. Radni również akceptowali pomysły adaptacji różnych pomieszczeń na przedszkole, czy to u Sióstr czy na OWP, aby każde dziecko

7 znalazło miejsce w placówce. Gmina chce doprowadzić do sytuacji, aby nasze dzieci przebywały w przedszkolach takich, aby nie było ścisku i aby było bezpiecznie. W przedszkolu na ul.chopina optymalnie może przebywać 250 dzieci, a jest 315. Gmina chciała pobudować przedszkole, aby stworzyć optymalne warunki i zapewnić jakąś rezerwę. Niestety nie wiadomo co będzie w tym roku i w latach następnych. Do przedszkola gminnego muszą zostać przyjęte 6 latki, które cofnięto ze szkoły, bo taki jest obowiązek. Takiej sytuacji nie ma w przedszkolu prywatnym, bo tam zaniża się standardy prowadzenia tego przedszkola. Przypomniał jak to było w poprzednich latach, że dzieci jeździły do przedszkola do Słocina, Kobylnik i Grąblewa. Takich sytuacji chce Gmina uniknąć. Gmina chce stworzyć równe warunki dla wszystkich dzieci w przedszkolach. Po analizie środków europejskich jakie mają być i kiedy mają być, Gmina jest dzisiaj pod kreską, bo nie wiadomo co zrobić od roku 2016, 2017, bo nie wiadomo kiedy będą te projekty. Dlatego podjęto działania, aby poszukać innych rozwiązań i zobaczyć jak to funkcjonuje w innych gminach ( Swarzędzu, Komornikach, Murowanej Goślinie itd.). Zapytał czy w momencie gdy zgłosił się do naszej Gminy potencjalny inwestor i zaproponował taką czy inną współpracę, to należało jego ofertę odrzucić, ponieważ jest nim syn byłego posła i honorowego obywatela tego miasta? To Gminy nie powinno obchodzić. Warunki będą na pewno lepsze niż na ul. Chopina. Mieszkańcy nie będą nic więcej dopłacać niż rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na ul. Chopina. To, iż nie będzie przetargu, wyjaśnione zostało szczegółowo na posiedzeniu komisji. Wyjaśniał to w sposób szczegółowo Z-ca Burmistrza. Czy w przypadku wykupienia działki przez innego inwestora byłaby gwarancja, ze powstanie tam przedszkole? Nikt by tego nie zagwarantował. To nie jest żadna prywatyzacja, bo Gmina się nie prywatyzuje. Dzierżawa gruntu nie oznacza prywatyzacji. Przypomniał, iż jednym z założeń programowych na tą kadencję była budowa przedszkola, a optymalną lokalizacją jest OWP. Systematycznie poprawiany jest dowóz dzieci do przedszkola. Nie można zapominać o opracowaniach dot. szkół, gdzie mowa jest o wprowadzeniu zmianowości nawet wśród tych najmłodszych dzieci. Zwolnienie pomieszczeń w przedszkolu pozwoli w perspektywie na ich wykorzystanie przez szkoły. Zarzucano też, że Gmina szybko działa. Stwierdził, iż szybkość w działaniu jest domeną tej władzy, bo kto szybko działa, ten najczęściej zyskuje, kto szybko buduje, ten tanio buduje. Gdyby nie przyszedł ten prywatny inwestor, to Gmina musiałaby go poszukać. W tym przedszkolu będą również miejsca pracy. Na list pani V.Cudak zostanie udzielona odpowiedź i zostanie zorganizowane spotkanie w Ratuszu, na które będzie Pani V.Cudak zaproszona, aby o tych wszystkich kwestiach porozmawiać. Gmina cieszy się, że powstają przedszkola prywatne, bowiem podnoszą one poziom w przedszkolach gminnych. Więcej uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały wraz ze zgłoszoną przez radnego G.Pełko poprawką o dopisaniu po słowie przedszkole słowa publicznego. Uchwała Nr IX/45/2015 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. B) zmiany Uchwały Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia r w sprawie przystąpienia Gminy Grodzisk Wielkopolski do Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Agata Stachowska-Kinecka- Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy. Do projektu nie wniesiono uwag. Uchwała Nr IX/46/2015 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Ad 9. Wolne głosy i wnioski Przewodniczący Rady przedstawił zaproszenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego na

8 uroczystą mszę świętą w intencji miasta, która zostanie odprawiona w dniu br. W kościele pw. NSPJ. Radny D.Matuszewski zwrócił się do Burmistrza, iż nie będzie odnosił się do arogancji i żeby był świadomy co tak naprawdę robi, bo też może się Panu Burmistrzowi odgryźć. Stwierdził, iż z pewnością ukończył więcej szkół niż Burmistrz. Następnie stwierdził, iz wszyscy wiemy poruszył jakie worki mieszkańcy otrzymują do selektywnej zbiórki odpadów nie są one zbyt eleganckie. W Związku Gmin OBRA maja bardzo eleganckie worki, które można jednym ruchem zamknąć. Związek ten jest o 20% tańszy, a więc i koszty worków nie są wysokie. Zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza aby i takie worki u nas wprowadzić. Poruszył także temat rzekomych diet jakie otrzymują radni, bowiem ostatnio w mediach mówi się bardzo dużo o zarobkach radnych. Kiedy słyszy, że jako radni zarabiają 1500 zł miesięcznie, to być może są tacy radni, i takie komisje w których takie pieniądze się zarabia. Nie wszyscy jednak radni takie pieniądze mają Zaproponował, aby te sprawy jakoś ucywilizować i zaproponować ryczałt, tak jak to jest w innych gminach, gdzie jest ustalona stawka i jak kogoś nie ma to ma odpowiednio mniej, aby nie łączyć aktywności z konkretną kasą. Można dzisiaj odnieść wrażenie, że Rada nie pracuje społecznie. Są pewne obowiązkowe Komisje, ale wszystko co jest ponadto powinno być społeczne. Stwierdził, iż taki ryczałt bardziej ucywilizuje i określi radnych co robi społecznie, a co za pieniądze. Przewodniczący Rady zauważył, iż zarobki radnych nie są żadną tajemnicą, bowiem oświadczenia majątkowe są publikowane na stronach internetowych i te dane są tam widoczne. Radny G.Pełko stwierdził, iż dodatkowe posiedzenia odbywa tylko Komisja Rewizyjna i tylko w okresie przygotowywania wniosku absolutoryjnego. Są to długie posiedzenia, które odbywają się w czasie pracy Urzędu i gdyby przejść na ryczałt, to Komisja Rewizyjna by na tym z pewnością straciła. Komisja Rewizyjna jest tą jedyną Komisją, która przeprowadzając kontrolę, pracuje w godzinach pracy Urzędu, a nie w godzinach popołudniowych jak pozostałe Komisje Rady. Ad. 10. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Kinecki o godz. 18,00 zamknął posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej, dziękując wszystkim za czynny udział w obradach. Protokołował Dariusz Matuszewski Przewodniczący posiedzenia Marek Kinecki Załączniki stanowią: 1) Listy obecności 2) Uchwały od Nr IX/45/2015 do IX/46/2015 3) Pismo Pani Violetty Cudak

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r.

Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. 0002..2013 Protokół nr 37/2013 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, które odbyło się w dniu 12.12. 2013r. Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 16,00 Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2012. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 22 listopada 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 29/2012. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 22 listopada 2012 roku. P R O T O K Ó Ł NR 29/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 22 listopada 2012 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone na

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r.

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. przewodniczył Zbigniew Chwastek. Obecnych 13 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo