Projekt PROTOKÓŁ NR XL/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt PROTOKÓŁ NR XL/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich"

Transkrypt

1 Projekt PROTOKÓŁ NR XL/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W XL sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21. W sesji wzięło udział 51 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyły 72 osoby. Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki. Obrady trwały od godziny do godziny Ad. pkt 1 XL sesję Rady Miejskiej w kadencji otworzył radny Zbigniew Kowalczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości. Stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. (W trakcie obrad przybył radny Paweł Pisiałek quorum wyniosło 20 radnych). Ad. pkt 2 Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że protokoły z poprzednich sesji tj. z dnia 28 marca 2014 r. oraz z dnia 19 maja 2014 r. Rada Miejska przyjmuje, ponieważ zgodnie z 35 ust. 3 Regulaminu Rady nie zostały zgłoszone uwagi do tych protokołów. Ad. pkt 3 Przewodniczący obrad stwierdził, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania. Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Następnie wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. Rada Miejska w głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła porządek obrad.

2 2 P o r z ą d e k o b r a d 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami. 5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie. 6. Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystycznowypoczynkowego. 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. 9. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata , c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r., d) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Końskie za 2013 r., e) wyrażenia zgody na zmianę granic aglomeracji Końskie, f) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 5171/6 o powierzchni 0,1266 ha na rzecz Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, g) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/377/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej, h) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, i) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie, j) nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imienia Cezarego Chlebowskiego oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie, k) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 12. Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.

3 3 13. Informacje i komunikaty. 14. Zakończenie obrad. Ad.pkt. 4 Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Przedstawił informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: Rada Miejska przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. Ad. pkt 5 Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Informację o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie Pan Wojciech Owczarek Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich przedłożył na piśmie i wszyscy radni ją otrzymali. Z uwagi na pilne obowiązki służbowe nie mógł on być obecny na dzisiejszej sesji. W związku z tym, jeśli radni mają zapytania dotyczące bezrobocia, proszeni są o złożenie ich na piśmie, po czym zostaną one przesłane do Dyrektora PUP celem udzielenia pisemnej odpowiedzi. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej krótko przedstawił główne dane z ww. informacji ze względu na obecność sołtysów, którzy nie otrzymali jej w formie pisemnej. Poinformował również, że z ww. informacją można się zapoznać szczegółowo w Biurze Rady. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Głos zabierali: Radny Jan Wiaderny Stwierdził cyt.: Z danych statystycznych wynika, że młodzi Polacy w liczbie ok. 500 tys. rokrocznie opuszczają swój kraj, żegnają się z domem i szukają lepszego chleba i lepszego życia za granicą. Nikt nie przeanalizował strat, jakie ponosi państwo i naród. Gmina zrobiła dobry krok w dobrym kierunku: wygospodarowała teren pod obiekty przemysłowe w liczbie prawie 100 ha. Mamy nowe drogi, nowe oświetlenie, skanalizowany teren. Tylko nie możemy się przebić, aby między Proćwinem, Kornicą a starym Polmo zaczęły funkcjonować i były tworzone nowe zakłady pracy, jako nadzieja, że tu w Końskich znajdziemy chleb i pracę. Zwrócił się do radnych, inicjatorów wielu ciekawych pomysłów, aby uczynić z tego rzecz naczelną, bo to jest

4 4 najważniejszy problem dla przeciętnego człowieka, jak nie może znaleźć pracy i zarobić na utrzymanie domu i rodziny. Władze Gminy podejmowały trud, by znaleźć tych przedsiębiorców, ale na razie bezskutecznie. Wspólnymi siłami dążmy do zrealizowania tego celu. Przewodniczący Rady Miejskiej Podkreślił, że na pewno jest to temat bardzo ważny, bo praca jest dzisiaj jednym z najważniejszych celów dla mieszkańców, a bezrobocie jest dosyć wysokie. Niestety, takie są realia, odnosi się to do sytuacji w kraju, do wzrostu gospodarczego. Przypomniał, że jeśli ktoś chciałby uzyskać szczegółowe informacje, niech zgłosi je na piśmie. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Ad. pkt 6 Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystycznowypoczynkowego. Informację nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystycznowypoczynkowego przedstawił radny Marek Kozerawski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Uwagi wnieśli: Radny Jan Lachowski Zapytał Burmistrza, czy trwają jakieś prace związane z rewitalizacją Sielpi, o której Burmistrz wspominał w kampanii wyborczej. Przewodniczący Rady Miejskiej Przypomniał, że pytania zadaje się w kontekście informacji przygotowanej przez zespół kontrolny na temat przygotowania Sielpi do sezonu. Radny Jan Lachowski Stwierdził, że tam była mowa o braku oświetlenia, zdewastowanym budynku. W związku z tym, zapytał o plany odnośnie rewitalizacji. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Odpowiedział, że w sprawozdaniu informował o podjętych inicjatywach dotyczących Sielpi. Tych inicjatyw jest wiele. Proponuje zobaczyć jak Sielpia wygląda dziś, po działaniach podjętych nie tylko przez OSiR, ale również przez

5 5 przedsiębiorców: zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych, przygotowanie plaż, przebieralni, toalet, nasadzenia kwiatów. Widać różnicę w porównaniu z tym, jak Sielpia wyglądała kilka lat temu. Podobnie widać różnicę jak wyglądał OSiR 3 lata temu, a jak dziś, ile zostało zrobione. Przypomniał o inwestycjach dotyczących Piekielnego Szlaku oraz inicjatywie wykonania ścieżek edukacyjnych i turystycznych dookoła zbiornika w Sielpi. O projekcie rewitalizacji całego zbiornika wspomniał w sprawozdaniu: rewitalizacja zbiornika, zagospodarowanie infrastruktury turystycznej. To wszystko jest planowane. W 100% nie jest jednak usatysfakcjonowany, bo zdaje sobie sprawę z tego, że można było jeszcze więcej zrobić. W oparciu o to, co już zostało zrobione, można już dziś zauważyć dużą różnicę w wyglądzie Sielpi, a za 2-3 lata ta różnica będzie jeszcze większa. Radny Marek Kozerawski Nadmienił, że kontrola ograniczała się do stanu przygotowania Sielpi na chwilę obecną, a na posiedzeniu Komisji Oświaty dyskutowano na temat odbudowy całego zbiornika w Sielpi. Poprosił, aby Burmistrz, albo p. Skowron poinformował, na jakim etapie jest projekt, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację zbiornika. Zapytał również, czy są chętni do zakupu terenu po ośrodku harcerskim. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Poinformował, że jeśli chodzi o projekt i koncepcję, to jest już rozstrzygnięta i umowa z wykonawcą jest podpisana. Gmina Końskie w 2011 r. podjęła trud przejęcia tego zbiornika, zakończony pełnym sukcesem. Mają pełne prawo do inwestowania. W tej chwili przygotowują koncepcję programowoprzestrzenną, która będzie określała zwiększenie retencyjności zbiornika, bo obecnie retencja jest bardzo mała, zwiększenie atrakcyjności pod kątem rekreacyjnym. Ten dokument da pełną wiedzę i możliwość aplikowania o nowe środki unijne w nowym okresie programowania na lata Czas przygotowania tego dokumentu a jest to skomplikowana dokumentacja określono na 240 dni. W przyszłym roku będą gotowi do aplikowania o środki unijne. Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kowalczyk Zapytał o ustawienie na plaży stojaków z workami na śmieci. W zeszłym roku dochodziły informacje, że jest ich za mało. Powinno ich być więcej, ustawionych tak co 30 m. Zapytał również Prezesa PGK u, czy są podpisywane umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na oddawanie odpadów komunalnych. Wiceprezes Zarządu PGK Jarosław Kubała Wyjaśnił, że ta sprawa nie jest do końca rozwiązana i będą wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska to dogrywać. Do rozpoczęcia sezonu będzie to

6 6 rozwiązane. Ustawiono więcej kontenerów, aby nie było wożenia pojedynczych pojemników. Firmy mają podpisane umowy z Gminą, zobligowane są złożyć deklaracje do Gminy, nie bezpośrednio do PGK. Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kowalczyk Poprosił, aby odpowiedni wydział przygotował informację, ile takich umów jest. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Poinformował, że analizował poruszoną sprawę, dostrzeżono problem ze śmieciami na Sielpi. Sprawdzono, czy środki, które wpływają z opłaty śmieciowej z Sielpi, pokrywają koszt wywozu i zagospodarowania tych odpadów. Okazało się, że pokrywają. Aby uniknąć sytuacji z przepełnionymi pojemnikami KP7, które stały przy parkingu tzw. unijnym, w tym roku wprowadzono pomysł, żeby w 4 miejscach specjalnie dla wyznaczonych przedsiębiorców ustawić pojemniki KP7 i ci przedsiębiorcy będą tam składować odpady i ponosić dodatkową opłatę za ten kontener. Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kowalczyk Zapytał, czy jest wydzierżawiony duży, główny parking na Sielpi. Prezes OSiR Waldemar Szkatuła Potwierdził, że ten parking wydzierżawiono, jest podpisana umowa. Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą informację Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww. informację. Ad. pkt 7 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 przedstawił Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Krzysztof Jasiński. (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: Rada Miejska przedłożone sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

7 7 Ad. pkt 8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Sprawozdanie finansowe wraz z jego korektą oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego radni otrzymali na piśmie - poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej. Skarbnik Miasta i Gminy - Beata Lis Przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Poinformował, że Komisje problemowe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Swat Zapoznała z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. (Ww. opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu). Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Wiśniewska Przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. (Ww. opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Miejskiej Otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Głos zabierali: Radny Piotr Słoka Zauważył, że Skarbnik pomyliła się podając w planowanych dochodach majątkowych wykonanie 7%. Zgodnie z wersją pisemną powinno być 67%. Jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów wniósł kilka uwag na temat sprawozdania finansowego za 2013 r. Podkreślił, że nie ma zamiaru krytykować, chce tylko wskazać pewne punkty, na które w przyszłości trzeba zwrócić uwagę. Dochody budżetu: plan był 108 mln, wykonanie 100 mln, czyli dochody nie były wykonane tylko w kwocie 8 mln.

8 8 Szczegółowo przedstawiało się to tak, że dochody bieżące to był plan 98 mln, wykonanie 93 mln, czyli nie wykonano 5 mln. Pierwotny plan dochodów majątkowych w uchwale budżetowej to było 13 mln, po korekcie zgodnie ze sprawozdaniem 9,8 mln, a wykonanie to 6,6 mln, czyli ok. 50% planu pierwotnego, a 67% po skorygowaniu planu ze sprawozdania. Zgodnie z najnowszym dokumentem WPF, który otrzymali dziś, to w latach dochody majątkowe ciągle maleją. To jest niepokojące, bo na te dochody majątkowe składają się głównie pieniądze z zewnętrznej sprzedaży majątku. Po stronie wydatkowej plan był 109 mln zł, po skorygowaniu 104 mln zł, wykonanie 96 mln zł, czyli plan wydatków nie został wykonany w kwocie 8 mln. Plan wydatków bieżących: 91 mln zł, wykonanie: 85 mln zł, nie wykonano 6 mln zł. Plan wydatków majątkowych wg pierwotnego planu wynosił ponad 20 mln zł, to są wydatki na inwestycje. Po skorygowaniu wg sprawozdania to 13 mln, wykonanie 11 mln. Praktycznie 2 mln zł poszły na dokapitalizowanie spółek i 1 mln zł na spłatę zobowiązań, tak, że na same inwestycje poszło ok. 9 mln zł. Porównał do roku 2012, jest to spadek z 45 na 11 mln. Na to składały się różne czynniki. Najniebezpieczniejsze jest to, że wydatki bieżące ciągle rosną. Zgodnie z WPF w 2011 r. wydatki były na poziomie 75 mln zł, a w 2013 r. wg WPF oraz sprawozdania - 85 mln. Wzrost o 8 mln jest znaczny, trzeba na to zwrócić uwagę. Kiedy rosną wydatki bieżące, muszą maleć wydatki majątkowe. Jeśli mniej będzie się oszczędzać na kosztach, tym mniej będzie się wydawać na inwestycje. W tym budżecie widać znów, że wzrastają wydatki bieżące, czyli koszty, tj. utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, wzrost w stosunku do 2012 r. jest o 617 tys. zł. W 2012 r. było 6 mln 156 tys. zł, w 2013 r. jest już 6 mln 773 tys. zł. Dla porównania w sprawozdaniu z 2010 r., podpisanym przez Burmistrza Cichockiego, były wydatki 5 mln 255 tys. zł. Jest to wzrost o 1,5 mln zł., a ogólnie wzrost kosztów całej administracji od 2010 r. to niecałe 2 mln zł. Należy zwrócić uwagę na wzrost, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Między 2012 r. a 2013 r. wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 362 tys. zł. W 2012 r. było 3 mln 866 tys. zł, a w 2013 r. 4 mln 228 tys. zł. Natomiast w 2010 r. było 3,5 mln. Od początku kadencji jest to wzrost o 800 tys. zł. Wiele razy dyskutowano na temat zatrudnienia. Burmistrz w swoim sprawozdaniu wykazał, że w 2013 r. zatrudniano 131 osób plus Straż Miejska - 17 osób, czyli 148 osób. W roku 2012 było łącznie ze Strażą 136 osób. Jest to wzrost o 12 pracowników etatowych. Gdy przeanalizować sprawozdania, to wynika, że średnio co roku przybywa 12 osób. W 2010 r. było 94 pracowników etatowych. Stwierdził, że przy tak dużych wydatkach bieżących, przy długu publicznym 61 mln zł, przy braku zdolności kredytowej na przyszłe lata i spadku wydatków majątkowych, jest to zjawisko dość negatywne. Podsumowując, trzeba zwrócić uwagę w przyszłości na wzrost wydatków bieżących, wzrost kosztów utrzymania Urzędu o 1,5 mln, wzrost sumy wynagrodzeń o 800 tys. zł, wzrost długu publicznego z 46,5 mln zł w 2011 r. na 61 mln zł w 2013 r. to już stan podprogowy, nie można mieć większego. Przy dużym długu publicznym zdolność kredytowa się zmniejsza. To wykazano w WPF, w roku 2015 ma być budżet wynikowy, plusowy 6,6 mln zł.

9 9 Oczywiście to tylko prognoza. WPF wykazuje, że nie będą mieć zdolności kredytowej na przyszłe lata. WPF pokazuje ciągły spadek dochodów majątkowych stwierdził radny i przytoczył odpowiednie dane z uchwały. Trzeba ograniczać wydatki bieżące, by móc więcej wydawać na inwestycje, nie mając możliwości brania kredytu to jest największe wyzwanie, z jakim zmierzy się przyszła Rada. Nowi radni będą musieli podjąć program oszczędnościowy na lata Radna Barbara Zielińska W dziale 900 dotyczącym gospodarki komunalnej jest zapis, że na realizację uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy wydatkowano kwotę zł, na 3 stronie sprawozdania natomiast jest zapis wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie zł. Zapytała, skąd jest ta różnica 102 tys., czy należy to rozumieć, że gmina na tym zarabia. Przypis dochodów wynosi zł. Skarbnik Miasta i Gminy Beata Lis Przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu dotyczy jego kasowego wykonania, czyli: to, co wpłynęło w danym roku po stronie dochodowej oraz to, co w danym roku z rachunku budżetu zeszło jako zapłata za zobowiązania, z tytułu wydatków. Jeśli chodzi o opłatę, to ona obowiązuje w gminie od 2009 r. i nie było takiego roku, by 100% mieszkańców zapłaciło 100% należności. Wydział Finansowy cały czas prowadzi działania windykacyjne, w wyniku których wyegzekwowano należności z lat poprzednich, ale znów powstały zaległości z roku bieżącego. Kasowo wykonano ok. 2,7 mln a wydano jak radna zauważyła, tak jak jest w sprawozdaniu - ok. 100 tys. mniej. Natomiast dla rozliczenia systemu w danym roku patrzy się na to, jakie przypisane są kwoty należne. Wydatki podane w sprawozdaniu, również dotyczą kwot zapłaconych w 2013 r., które niekoniecznie dotyczyły roku W styczniu 2013 r. wpłacono należność za grudzień 2012 r., a należność za grudzień 2013 r. zapłacono w 2014 r., stąd pewne przesuniecie i ta różnica. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Dodał, ze po stronie przychodów też są też zaległości z lat poprzednich. To nie jest tylko 1 rok obrachunkowy. Trzeba zwrócić uwagę na element bilansowania się w 2013 r. całego systemu gospodarowania odpadami. Gmina nie dopłaca, ale i nie zarabia. W poprzednich latach musiano dopłacić z budżetu ponad milion zł do funkcjonowania całego systemu. To jest jeden z elementów właściwego skalkulowania cen, które dzisiaj płacą mieszkańcy, ale również dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Radny Jan Lachowski Stwierdził cyt.:

10 10 Panie Burmistrzu, w historii naszej Gminy jest Pan pierwszym Burmistrzem, który utworzył gabinet polityczny zatrudniając asystenta i doradców. Pytam się, jak oni doradzali, że Gmina znalazła się w tak trudnej sytuacji finansowej, o której wspominał radny Słoka. Porównując wydatki na inwestycje z poprzedniego roku a z 2013 r., to można powiedzieć po ogólnych wypowiedziach radnego Słoki, że jest to budżet zapaści finansowej. Radny Piotr Słoka Sprostował cyt.: Ja nie powiedziałem, że w dramatycznej sytuacji jest Gmina, ja tylko przedstawiłem ciężką sytuację Gminy. Może być dramatycznie, ale nie musi. Trzeba tylko podjąć program naprawczy, oszczędnościowy na lata przyszłe. Są pewne zjawiska niepokojące. Proszę, by nie wkładać w moje usta pewnych słów, ja nie powiedziałem, że sytuacja jest dramatyczna. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Stwierdził, że być może radny Lachowski nie zrozumiał radnego Słoki. Jeśli chodzi o sytuację finansową Gminy, to nie bardzo rozumie stwierdzenie, że jest źle. Wyniki finansowe pokazują zupełnie inaczej realizację budżetu i ilość tego, ile udało się zrobić, biorąc pod uwagę nie tylko kadencję, ale i rok Przypomniał sytuację z momentu objęcia kadencji, gdy zadłużenie wynosiło zł. Dziś ono jest w granicach 57 mln zł. To, że ono jest na takim poziomie, jest wynikiem tego, co udało się w Gminie zrobić. Przypomniał o wykupie nieruchomości za zł oraz dokapitalizowaniu spółki za kwotę zł. To już daje ponad 57 mln zł. To są pieniądze, które trafiły do mieszkańców. W okresie wykonano ponad 160 inwestycji za kwotę 70 mln zł, z dofinansowaniem 25 mln zł. Aby mogli te 70 mln wbudować na trwałe w majątek wszystkich, musieli mieć środki na wkład własny, bez którego nie pozyska się środków zewnętrznych. Przypomniał o dużym projekcie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Skala wydatków gminy na administrację, to 6% całego budżetu. Mniej niż w innych gminach województwa świętokrzyskiego. Drugi element, o którym wspomniał radny Lachowski, dotyczył zatrudniania doradcy, czy asystenta. Asystent zastąpił wakat na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji. W momencie, kiedy konkurs się odbył, asystent odszedł z pracy. To nie był dodatkowy element. Dzisiaj doradcy też nie ma, Pan Marian Gąszcz jest w innym miejscu. Nie ma przerostu zatrudnienia, o którym radny wspomniał. Wspomniano również, że wzrosły nakłady na wynagrodzenia dla pracowników. Sami radni apelowali, żeby zastraszająco niskie wynagrodzenia zostały uregulowane. Jeśli z 90 etatów zatrudnionych w Gminie Końskie, załóżmy w roku 2010, dziś jest 130 osób, to wynika to stąd, że wiele osób miało tzw. umowy śmieciowe. Zostało to uregulowane tak, że pracownik wreszcie ma umowę na stałe. To nie jest tak, że wzrosło o 50 parę osób, wiele osób miało uregulowane stany zatrudnienia, aby mogli normalnie funkcjonować. Oczywiście opozycja jest od tego, żeby

11 11 krytykować. Liczy jednak na to, że pozostali radni i sołtysi widzą, jak dużo jest zrobione w mieście. Zdaje sobie sprawę, że można zrobić jeszcze więcej. Podziękował radnym, którzy wspierają cenne inicjatywy. Radny Piotr Słoka Stwierdził cyt.: Ja się tylko odniosę do asystenta, bo rozumiem, że chodzi o że Pan powiedział o asystencie Panu Stępniu, tak? Ja myślałem, że Pan przyjął asystenta, w tym czasie kiedy była zmieniana więźba dachowa na budynku, że to asystent od więźby dachowej, bo ja znam tego Pana, to jest bardzo dobry fachowiec od więźby dachowej, krycia dachów, ale nie spodziewałem się, że on był fachowcem od promocji miasta. Jakoś dziwnie, że przepracował jedną zimę, a odszedł wiosną jak już firma miała zlecenia i pracę. A jeśli chodzi o zatrudnienie, Panie Burmistrzu, to trzeba być precyzyjnym i przypomnieć pewne rzeczy, według Pana sprawozdania było 94, a według tego sprawozdania jest odjąć 94, to nie daje 6 osób, jak Pan powiedział ostatnio - na sesji w zeszłym roku, chyba, że te 6 osób się rozmnożyło przez pączkowanie, to każdy widzi, w drugim skrzydle się ludzie po prostu nie mieszczą. Ja nie widzę nic złego w przyjmowaniu ludzi, ludzi wykształconych, młodych, w każdej partii tacy ludzie są. Ale, proszę Państwa, tworzenie sztucznych stanowisk, asystentów, wicedyrektorów, wiceprezesów dla swoich rodzin, działaczy politycznych, są przypadki, że niektórzy biznesmeni zawieszają działalność, a przychodzą i obejmują stanowiska. Tak samo uważam, że nie jest dobrym zjawiskiem, kiedy mamy dług publiczny, gmina jest zadłużona ja nie mówię, to zadłużenie musiało być. To nie jest tak, że to Michał Cichocki zadłużył Gminę Końskie. Ono było planowane, bo myśmy mieli zobowiązania, przejął Pan Cichocki dwadzieścia parę projektów od poprzedniego Burmistrza, chyba 23 mln wpłynęło pieniędzy wewnętrznych. tak, że to był dług planowany i on został zrealizowany i bardzo dobrze, tylko, proszę państwa, trzeba zapiąć trochę pasa i przestać generować niepotrzebne koszty i zacząć oszczędzać, bo te czasy się już skończyły. To o to głównie chodzi. Burmistrz Miasta i Gminy ma prawo przyjmować kogo chce, ale prawem i obowiązkiem radnych i organu kontrolnego jest wskazywać albo nawet ograniczać, jak są te wydatki duże na administrację. Bo kierunki budżetu i organem stanowiącym o budżecie jest Rada Miejska i nie Burmistrz, i żeby to była świadoma, jasna sprawa Ktoś powie, że to Burmistrz zadłużył gminę, nie, proszę państwa, Rada, Burmistrz, wspólnie żeśmy tę gminę zadłużyli i uważam, że przyszła Rada to będzie przyszła Rada oczywiście, jak do tego podejdzie i jakie będą metody Na pewno nie można generować kosztów bieżących, wydatków bieżących, bo niestety będziemy ograniczać inwestycje. I to widać, proszę państwa, że ograniczamy inwestycje, bo wspomnę tylko tak: nie wiem, czy to dla propagandy, czy dla czegoś innego, mówimy, spieramy się nieraz o jakieś budżety obywatelskie Proszę państwa, przy wydatkach planowanych 5 mln czy 6 mln na inwestycje, to się muszą znaleźć na inwestycje, które są konieczne, na które są już podpisane umowy, a nie ma

12 12 mowy o jakimś tam plebiscycie Trzeba powiedzieć społeczeństwu uczciwie i nie zamydlać pewnych rzeczy. Radny Zbigniew Kucharski Stwierdził, cyt.: Panie Burmistrzu, przedstawił Pan taką wersję, ze zrobił Pan tak wiele dla gminy, że jest tak wspaniałym gospodarzem. Wziął Pan, Panie Burmistrzu, 20 inwestycji i większości z nich Pan jeszcze nie wykonał. Mam takie pytanie, co Pan zostawi następcy, jakie dokumentacje, jakie przygotowanie inwestycji, jakie pomysły na dalsze losy gminy? Co Pan zostawi, jestem ciekaw, bo z tego co widać, to nie zostawi Pan nic po sobie. Nie ma Pan po prostu pomysłu na prowadzenie gminy. Nie chcę wchodzić w głębokie dyskusje i się znowu wykłócać, ale przedstawia Pan to w ten sposób, jakby Pan tak wiele zrobił dla gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Odpowiedział cyt.: Ja rozumiem frustrację radnego Kucharskiego, bo nie jest już w koalicji rządzącej i tak naprawdę ma znikomy wpływ na to, co się dzieje w gminie i te sukcesy, które gmina osiąga, nie są jego dziełem, bo ciągle głosuje przeciw i nie zgadza się z Burmistrzem. Natomiast większość radnych, pracowników Urzędu i mieszkańców zauważa jak wiele się zrobiło. Nigdy nie powiedziałem na tej, czy na innej sesji, że to jest moja zasługa, zawsze mówię o tym, że to jest nasza wspólna praca i to nie tylko jednej kadencji, ale wielu kadencji. Mówię o tym w sposób czytelny. Oczywiście każdy dołożył do tego swoją cegiełkę. Wiele projektów, które zostały przejęte, były do zrealizowania, ale na wiele projektów musieliśmy jeszcze dołożyć wiele pracy, żeby je doszlifować, żeby w ogóle można było je zrealizować. To nie sztuka napisać fiszkę, czy otrzymać promesę na udzielenie kredytu czy wsparcia, sztuką jest pozyskać te pieniądze, wykonać inwestycję i ją rozliczyć. Wtedy można powiedzieć, że proces inwestycyjny: przygotowania, wykonania i rozliczenia jest zamknięty. Dam przykład na Browarach. Realizujemy dzisiaj dalsza cześć rewitalizacji, cóż z tego, że projekt był przygotowany, tak naprawdę na papierze i nie do zrealizowania, bo grunty pod zbiornikiem na Browarach i działki okalające, nie były własnością gminy. Dopiero trzeba było przygotować całość dokumentacji, żeby była kompletna i dopiero ją było można rozliczyć. Do tego rozszerzyliśmy ją o ul. Zieloną. Udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 mln 900 tys. zł, to nie za poprzedniej kadencji, tylko dzisiejszej. Oczywiście było to możliwe dzięki temu, że ten projekt rewitalizacji był złożony w terminie, ale to był obowiązek każdego burmistrza i każdego radnego, żeby się do tego przyłożyć. Dam kolejny przykład - tereny przemysłowe. Mamy wykonaną inwestycję, o której Pan radny Jan Wiaderny powiedział, że nie możemy w tym momencie skorzystać ze 100% powierzchni, która tam była. Oczywiście, że nie możemy, bo projekt był tak przygotowany, że w momencie zlecenia wykonania projektu sieci dróg i kanalizacji, mój poprzednik nie zlecił równolegle procesu scalenia

13 13 nieruchomości i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Dopiero to nadganialiśmy. I tak mamy sukces duży, bo udało nam się już 2 nieruchomości przygotować i zbyć, jedna dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, druga dla podmiotu, który będzie działał w specjalnej strefie ekonomicznej i w latach wybuduje nową fabrykę na terenie terenów przemysłowych. To jest wszystko skomplikowane, nie jest takie proste: czarnebiałe. Każdy z nas, każdy z państwa radnych, poprzednich kadencji, pracowników, burmistrzów, przyczynia się do sukcesu tego miasta. Radny Zbigniew Kucharski Zadał pytanie Burmistrzowi, jakie dokumentacje przygotował dla następcy, jaki plan rozwoju gminy, bo poprzednik zostawił tego całkiem sporo - zaznaczył. Przewodniczący Rady Miejskiej Przypomniał, że rozmawiają teraz o wykonaniu budżetu za 2013 r. i poprosił, aby odnosić się do sprawozdań. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Stwierdził cyt.: Wczoraj odbywało się posiedzenie Komitetu Sterującego Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie, o czym państwo radni są informowani. Pana radnego Kucharskiego tam nie widziałem, może by się Pan wtedy dowiedział i dołożył swoją cegiełkę, swój pomysł na to, co mamy robić w latach Przykro mi z tego powodu, że Pana tam nie było i Pan się tym nie interesuje. Zapytał Przewodniczącego obrad, czy w związku z tym, że padło to pytanie, może przedstawić prezentację dotyczącą rozwoju na lata Skoro jest takie pytanie, to udzieli kompleksowej odpowiedzi. Przewodniczący Rady Miejskiej Podziękował za wypowiedź i stwierdził, że to nie dotyczy punktu obrad. Radny Piotr Słoka Odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza stwierdził cyt.: Jak już dyskutujemy, a dobrze, że dyskutujemy, to dyskutujmy uczciwie o pewnych rzeczach. Można nie lubić Pana poprzednika, ale naprawdę, ten poprzednik, który by nie złożył wniosku i nie pozyskał tych pieniędzy Ja przypomnę, że w 2012 Pan podpisał umowę na dofinansowanie tych terenów przemysłowych. Jeżeli widział Pan takie duże nieprawidłowości, mógł Pan tej umowy oczywiście nie podpisać. Jak sobie przypominam, wszyscy sobie robili zdjęcie w Tygodniku Koneckim, było wbijanie sztychówek, łopat, przecinanie wstęg i jakoś nikt nie mówił wszyscy się cieszyli, proszę państwa. Uczciwie mówiąc, Panie Burmistrzu, Pan scalenie gruntów zrobił po 2 latach, nie wiem dlaczego nie od razu. Też trzeba sobie powiedzieć dlaczego. Są różne sprawy, najłatwiej słabi ludzie zrzucają winę na swoich poprzedników, trzeba się tez

14 14 przyznać do pewnych swoich błędów. Ja nie wiem, bardzo dobrze, że te pieniądze dostaliśmy i dobrze, że ta inwestycja została zrobiona, ale to też jest jedna wielka można powiedzieć niebezpieczeństwo dla tej Gminy. Niezrealizowanie efektu może tez grozić gminie zwrotem części tej dotacji. I to tez mogą być czynniki niezależne od Burmistrza. Nie można powiedzieć, że tylko Burmistrz jest zły, to również koniunktura, sytuacja gospodarcza, to różne rzeczy mogą wpłynąć na to, że na przykład pewne podmioty nie powstaną na tym terenie. Mało tego, ja słyszałem, że jakieś trzy podmioty już są zainteresowane, nawet wykupiły grunty, czy tam dwa podmioty Tylko, że efekt jest taki, już nie pamiętam tego wszystkiego, ale chyba 18 osób mają na początku zatrudnić. Naprawdę, z pewnych rzeczy pozytywnych na które na tereny przemysłowe pracowało 3 burmistrzów, trzeba powiedzieć uczciwie. Każdy z nich zrobił kawał roboty, uczciwie trzeba powiedzieć, że większą robotę zrobił Burmistrz Obratański. Nie ustrzegł się błędów, ale intencja jego była dobra, trzeba to docenić, proszę państwa. Też trzeba docenić działania Pana Burmistrza. Tylko, że kieruję się non stop uczciwością jeśli na kogoś coś mówimy, to najpierw rozliczmy siebie, albo rozliczajmy kogoś uczciwie. Jeśli chodzi, Panie Burmistrzu, odnośnie strategii. Zaproszeni byli tylko przewodniczący, ja akurat nie byłem, nie mogłem być, była komisja akurat, to było w dniu komisji, ja pracuję w zakładzie państwowym, to też pewnych rzeczy Tylko mówię tak, my ciągle mówimy o czymś, gadamy o pewnych rzeczach, które są drugorzędne. Strategia na lata następne. Jaka strategia, kiedy musimy wprowadzić program oszczędnościowy i będzie 5-6 mln do wydatkowania na inwestycje. Dobrze, że taką strategię się robi, ale tu są ważniejsze rzeczy, którymi trzeba się zająć. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Stwierdził, cyt.: Cieszę się, bo wiele słów prawdy padło od Pana Piotra Słoki. Ja nie powiedziałem, że mój poprzednik nie ma zasług, powiedziałem, że wszyscy w poprzedniej kadencji na to pracowali. Natomiast popełnione błędy odnośnie scalenia i o tym wspomniałem, rzutują dzisiaj na wykonanie wskaźników, które mamy do zrealizowania. Biorąc pod uwagę przygotowanie procesu inwestycyjnego, nie został proces scalenia wdrożony w latach poprzednich równolegle ze zleconym projektem sieci dróg, który to projekt sieci dróg był niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Na tym obszarze był przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego - obowiązujący. Sieć dróg była inna. Projekt został zlecony i wykonana inna sieć dróg. W związku z tym, niezwłocznie po przyjściu do Urzędu podjęliśmy działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, żeby dostosować go do rzeczywistości, która tam jest, jak również przygotowania scalenia. To było wykonane niezwłocznie. Radny Piotr Słoka Stwierdził cyt.:

15 15 Jeśli już mówimy o pewnych zagrożeniach, mnie w tej przyszłej Radzie nie będzie, ale żeby zwrócić uwagę, żeby i Burmistrz zwrócił i radni tak samo, można powiedzieć, że wrzodem tej gminy jest hałda, z którą mamy problemy. Też nie ma gotowych rozwiązań, jest to trudne do rozwiązania. Komuś się wydawało, kiedyś ze Starostą rozmawiałem, że na tym się da zarobić, teraz się okazuje, że to nie jest takie łatwe. Czym to może skutkować, proszę państwa, to jest duże zagrożenie ekologiczne, może dojść do zanieczyszczenia wód, a pod Końskimi jest dość duży zbiornik wód podziemnych. I tu myślę, że przyszły Burmistrz i przyszła Rada będą musieli się z tym tematem, niestety zmierzyć. Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 16 głosach za oraz 4 głosach wstrzymujących się powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/409/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. Ad. pkt. 9 Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kurek Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. (Ww. wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Miejskiej Poinformował, że pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Następnie zapoznał z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej. (Ww. opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Miejskiej Poinformował, że zgodnie z art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Radu. W przypadku Rady Miejskiej

16 16 w Końskich do uzyskania bezwzględnej większości głosów wymagane jest co najmniej 11 głosów za. Następnie wobec braku uwag odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 rok. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 rok. Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 16 głosach za oraz 4 głosach przeciwnych powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/410/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Wyraził podziękowanie w związku z udzieleniem mu absolutorium za 2013 r. Podziękował za wspólną pracę w ciągu całego roku oraz za konstruktywne, krytyczne uwagi, które pozwalają poprawiać pracę. Przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę, po zakończeniu której wznowił obrady. (Z dalszego udziału w obradach sesji zwolnili się radni: M. Gąszcz, L. Górecki, D. Banasik, Z. Kucharski, quorum 16 radnych) Ad. pkt. 10 Rozpatrzenie projektów uchwał a) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego wraz z ustną autopoprawką Burmistrza, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. W dniu dzisiejszym radni otrzymali tę poprawkę na piśmie poinformował Przewodniczący Rady. Głos zabierali: Radny Marek Kozerawski Zapytał kiedy zostanie podjęta decyzja Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o rozpoczęciu odbudowy dróg wojewódzkich, których dotyczy

17 17 uchwała, jaka będzie kolejność ich odbudowy, kiedy się rozpocznie i zakończy ta inwestycja. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Odpowiedział, że w piątek o godz odbędzie się podpisanie umowy. Burmistrz jest umówiony z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na podpisanie umowy w konsekwencji tej uchwały, którą radni w dniu dzisiejszym przyjmą. Z jego ustaleń wynika, że w pierwszej kolejności w tym roku zostanie wykonana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice Końskie, a przebudowa drogi nr 749 na odcinku Rogów-Młynek Nieświński wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią nastąpi w 2015 r. Radny Marek Kozerawski Stwierdził, że jest zdziwiony, że pierwszy etap przebudowy to będzie odcinek Modliszewice, na który nie ma projektu, planu. Jeśli chodzi o drogę między Rogowem a Młynkiem, to tereny inwestycyjne są wykupione. Dwa lata temu był ten projekt w budżecie, wszystko jest przygotowane do tego, aby wykonać przebudowę. Wyraził obawę czy ta przebudowa w przyszłym roku będzie wykonana. Były już zdjęcia robione przy tablicach, była podana konkretna data rozpoczęcia, ale plan upadł, bo były potrzebne pieniądze i materiały na obwodnicę. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Wyjaśnił, że wtedy nie była podpisywana umowa. W piątek zostanie podpisana umowa, która opiewa na ten rok i rok następny. To długo oczekiwany, od lat niezałatwiony problem. Ma nadzieję, że w przyszłym roku zostanie to zrealizowane. Kolejność tych zadań wybierało Województwo, które jest ich głównym inwestorem. Prawdopodobnie wybrali tę drogę do Modliszewic w pierwszej kolejności, bo jest też w fatalnym stanie, natomiast będzie to tylko remont, polegający na wymianie nawierzchni i wykonaniu odwodnienia. Radny Piotr Słoka Zapytał czy w przyszłości planowany jest chodnik przy drodze do Modliszewic. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Odpowiedział, że tak. Radny Piotr Słoka Nadmienił, że jeśli chodzi o chodnik do Młynka Niewińskiego, to - jak pamięta - w minionej kadencji była umowa z wojewódzkim zarządem dróg, że gmina miała pewną część sfinansować: przygotowanie dokumentacji, projektu - chyba 300 tys. zł kosztowało, a oni mieli zrobić resztę. Nie wie, z czego wynika to dofinansowanie, że dokładają do tego jeszcze. Zapytał czy to wynika z tej umowy.

18 18 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Wyjaśnił, że przygotowanie dokumentacji to sprawa wcześniejsza. Gmina Końskie wykonała tę dokumentację, została ona przekazana do Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast tutaj wykorzystują współpracę między szczeblami samorządu wojewódzkiego i gminnego oraz chęć wykonania w końcu tak długo wyczekiwanej inwestycji. Stąd ta prośba i projekt uchwały o pomocy finansowej. W przeciwnym wypadku Województwo nie udźwignie finansowo samodzielnie w tej chwili tej inwestycji. Jego zdaniem, to jedyna i ostateczna szansa na wykonanie tej inwestycji w przyszłym roku. Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/411/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. b) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata wraz z autopoprawką Burmistrza, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/412/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. c) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r., był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. Z tym, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju gospodarczego, Budżetu i Finansów Burmistrz zgłosił ustną autopoprawkę do tego projektu uchwały poinformował Przewodniczący Rady.

19 19 (Radny A. Nowak opuścił obrady sesji, quorum 15 osób) Skarbnik Miasta i Gminy - Beata Lis Omówiła ww. autopoprawkę. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 powzięła głosach za (jednogłośnie) U C H W A Ł Ę NR XL/413/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Końskie za 2013 r., był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. W dniu dzisiejszym radni otrzymali korektę do tych sprawozdań poinformował Przewodniczący Rady. Skarbnik Miasta i Gminy - Beata Lis Omówiła przedmiotową korektę. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/414/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic aglomeracji Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady (z wyjątkiem Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki) i uzyskał pozytywną opinię - poinformował Przewodniczący Rady.

20 20 Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/415/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. (Na posiedzenie powrócił radny A. Nowak, quorum 16 osób) f) Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 5171/6 o powierzchni 0,1266 ha na rzecz Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Miejskiej Po uzyskaniu potwierdzenia prawnych możliwości zwiększenia bonifikaty z 5% do 10%, zgłosił wniosek, aby w projekcie uchwały w 1 wysokość bonifikaty z dotychczasowych 5% zwiększyć na 10%. Odpowiednio zmiana na 10% nastąpiłaby także w treści uzasadnienia. Następnie wobec braku uwag poddał złożony przez siebie wniosek pod głosowanie. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 15 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła ww. wniosek. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z wnioskiem. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/416/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. g) Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/377/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia

21 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/417/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego bezprzetargowej, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/418/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. i) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/419/2014

22 22 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. j) Projekt uchwały w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imienia Cezarego Chlebowskiego oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/420/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. k) Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata , był opiniowany przez Komisje Rady (z wyjątkiem Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki) i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/421/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. Ad. pkt 11 Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi Przewodniczący obrad przypominał, że w myśl 21 i 22 Regulaminu Rady interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania mogą być składane na piśmie lub ustnie. Radny Marek Kozerawski

23 23 1. Zapytał na jakim etapie realizacji jest budowa przedszkola w Pomykowie, szkoły w Kopaninach. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Jeśli chodzi o przedszkole w Pomykowie, to do końca sierpnia będzie gotowa dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem, potem zaaplikują do Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dodatkowo do Programu LEMUR, ponieważ chcą, by budynek przedszkola w Pomykowie, był pierwszym budynkiem pasywnym i w taki sposób jest projektowany. Ma nadzieję, że przy uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz zrealizują inwestycję w 2015 r. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Kopaninach, to są obecnie po 2 wycenach, a mianowicie działki pod nową szkołę i działki, na której jest stary budynek. Po sprzedaży tej działki (jest już wywieszone ogłoszenie o sprzedaży), będą wykupywać działkę pod nową szkołę. 2. Zapytał, na jakim etapie załatwiania jest sprawa oczyszczania stawu na Starym Młynie. W informacji o pracy Burmistrza między sesjami podano, że była kontrola środowiskowa zalewów i stawów w okolicy Końskich. Na Starym Młynie akurat nie była dlaczego. Jak wyglądały rozmowy ze Starostwem odnośnie wykonania dokumentacji i przekazania tego stawu Gminie Końskie. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Odnośnie stawu na Starym Młynie od lat są czynione starania, aby uregulować stan prawny. Zwrócili się do Świętokrzyskiego Zarządu Wód i Melioracji. W kompetencji starosty jest dokonanie podziału, wydziału rzeki płynącej od wody stojącej. Wtedy na tej podstawie mogą ten staw przejąć. To ważne zadanie, chcą to zrobić, czekają na reakcję ze strony starostwa. 3. Ponowił swoje zapytanie odnośnie sprzedaży działki po ZHP na Sielpi, czy są chętni, czy będzie sprzedana, czy nie. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Część tej działki przynależnej do linii brzegowej zalewu jest wydzierżawiona i tam jest prowadzona działalność, na tę drugą część było kilka przetargów, w których się nie udało jej wydzierżawić. Jest przygotowane zarządzenie odnośnie sprzedaży tej części działki. 4. Poruszył sprawę dotyczącą ogłoszeń na tablicach sołeckich. Stara się pilnować, by wisiały tam tylko i wyłącznie ogłoszenia Urzędu Miasta i Gminy i te, które dotyczą mieszkańców. Nie podlega dyskusji, w czyjej dyspozycji są te tablice. Nagminnie jednak wieszają inni własne ogłoszenia i reklamy. Poprosił, aby Straż Miejska zwracała na to uwagę i interweniowała. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Straż Miejska będzie interweniowała, by nie zaklejano innymi ogłoszeniami tych ogłoszeń, które są ważne dla sołectwa.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo