Projekt PROTOKÓŁ NR XL/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt PROTOKÓŁ NR XL/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich"

Transkrypt

1 Projekt PROTOKÓŁ NR XL/2014 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W XL sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 20 radnych na ogólną liczbę 21. W sesji wzięło udział 51 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyły 72 osoby. Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego protokołu i stanowią jego załączniki. Obrady trwały od godziny do godziny Ad. pkt 1 XL sesję Rady Miejskiej w kadencji otworzył radny Zbigniew Kowalczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady radnych Rady Miejskiej oraz gości. Stwierdził, że w obradach bierze udział 19 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. (W trakcie obrad przybył radny Paweł Pisiałek quorum wyniosło 20 radnych). Ad. pkt 2 Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że protokoły z poprzednich sesji tj. z dnia 28 marca 2014 r. oraz z dnia 19 maja 2014 r. Rada Miejska przyjmuje, ponieważ zgodnie z 35 ust. 3 Regulaminu Rady nie zostały zgłoszone uwagi do tych protokołów. Ad. pkt 3 Przewodniczący obrad stwierdził, że radni otrzymali projekt porządku obrad i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania. Przypomniał, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym Rada może wprowadzić zmianę w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Następnie wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. Rada Miejska w głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych, przy 19 głosach za (jednogłośnie) przyjęła porządek obrad.

2 2 P o r z ą d e k o b r a d 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami. 5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie. 6. Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystycznowypoczynkowego. 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. 9. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 rok. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata , c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r., d) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Końskie za 2013 r., e) wyrażenia zgody na zmianę granic aglomeracji Końskie, f) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 5171/6 o powierzchni 0,1266 ha na rzecz Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, g) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/377/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej, h) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego, i) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie, j) nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imienia Cezarego Chlebowskiego oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie, k) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. 12. Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.

3 3 13. Informacje i komunikaty. 14. Zakończenie obrad. Ad.pkt. 4 Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Przedstawił informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: Rada Miejska przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. Ad. pkt 5 Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Informację o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie Pan Wojciech Owczarek Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich przedłożył na piśmie i wszyscy radni ją otrzymali. Z uwagi na pilne obowiązki służbowe nie mógł on być obecny na dzisiejszej sesji. W związku z tym, jeśli radni mają zapytania dotyczące bezrobocia, proszeni są o złożenie ich na piśmie, po czym zostaną one przesłane do Dyrektora PUP celem udzielenia pisemnej odpowiedzi. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej krótko przedstawił główne dane z ww. informacji ze względu na obecność sołtysów, którzy nie otrzymali jej w formie pisemnej. Poinformował również, że z ww. informacją można się zapoznać szczegółowo w Biurze Rady. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Głos zabierali: Radny Jan Wiaderny Stwierdził cyt.: Z danych statystycznych wynika, że młodzi Polacy w liczbie ok. 500 tys. rokrocznie opuszczają swój kraj, żegnają się z domem i szukają lepszego chleba i lepszego życia za granicą. Nikt nie przeanalizował strat, jakie ponosi państwo i naród. Gmina zrobiła dobry krok w dobrym kierunku: wygospodarowała teren pod obiekty przemysłowe w liczbie prawie 100 ha. Mamy nowe drogi, nowe oświetlenie, skanalizowany teren. Tylko nie możemy się przebić, aby między Proćwinem, Kornicą a starym Polmo zaczęły funkcjonować i były tworzone nowe zakłady pracy, jako nadzieja, że tu w Końskich znajdziemy chleb i pracę. Zwrócił się do radnych, inicjatorów wielu ciekawych pomysłów, aby uczynić z tego rzecz naczelną, bo to jest

4 4 najważniejszy problem dla przeciętnego człowieka, jak nie może znaleźć pracy i zarobić na utrzymanie domu i rodziny. Władze Gminy podejmowały trud, by znaleźć tych przedsiębiorców, ale na razie bezskutecznie. Wspólnymi siłami dążmy do zrealizowania tego celu. Przewodniczący Rady Miejskiej Podkreślił, że na pewno jest to temat bardzo ważny, bo praca jest dzisiaj jednym z najważniejszych celów dla mieszkańców, a bezrobocie jest dosyć wysokie. Niestety, takie są realia, odnosi się to do sytuacji w kraju, do wzrostu gospodarczego. Przypomniał, że jeśli ktoś chciałby uzyskać szczegółowe informacje, niech zgłosi je na piśmie. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Ad. pkt 6 Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystycznowypoczynkowego. Informację nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystycznowypoczynkowego przedstawił radny Marek Kozerawski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Uwagi wnieśli: Radny Jan Lachowski Zapytał Burmistrza, czy trwają jakieś prace związane z rewitalizacją Sielpi, o której Burmistrz wspominał w kampanii wyborczej. Przewodniczący Rady Miejskiej Przypomniał, że pytania zadaje się w kontekście informacji przygotowanej przez zespół kontrolny na temat przygotowania Sielpi do sezonu. Radny Jan Lachowski Stwierdził, że tam była mowa o braku oświetlenia, zdewastowanym budynku. W związku z tym, zapytał o plany odnośnie rewitalizacji. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Odpowiedział, że w sprawozdaniu informował o podjętych inicjatywach dotyczących Sielpi. Tych inicjatyw jest wiele. Proponuje zobaczyć jak Sielpia wygląda dziś, po działaniach podjętych nie tylko przez OSiR, ale również przez

5 5 przedsiębiorców: zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych, przygotowanie plaż, przebieralni, toalet, nasadzenia kwiatów. Widać różnicę w porównaniu z tym, jak Sielpia wyglądała kilka lat temu. Podobnie widać różnicę jak wyglądał OSiR 3 lata temu, a jak dziś, ile zostało zrobione. Przypomniał o inwestycjach dotyczących Piekielnego Szlaku oraz inicjatywie wykonania ścieżek edukacyjnych i turystycznych dookoła zbiornika w Sielpi. O projekcie rewitalizacji całego zbiornika wspomniał w sprawozdaniu: rewitalizacja zbiornika, zagospodarowanie infrastruktury turystycznej. To wszystko jest planowane. W 100% nie jest jednak usatysfakcjonowany, bo zdaje sobie sprawę z tego, że można było jeszcze więcej zrobić. W oparciu o to, co już zostało zrobione, można już dziś zauważyć dużą różnicę w wyglądzie Sielpi, a za 2-3 lata ta różnica będzie jeszcze większa. Radny Marek Kozerawski Nadmienił, że kontrola ograniczała się do stanu przygotowania Sielpi na chwilę obecną, a na posiedzeniu Komisji Oświaty dyskutowano na temat odbudowy całego zbiornika w Sielpi. Poprosił, aby Burmistrz, albo p. Skowron poinformował, na jakim etapie jest projekt, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację zbiornika. Zapytał również, czy są chętni do zakupu terenu po ośrodku harcerskim. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Poinformował, że jeśli chodzi o projekt i koncepcję, to jest już rozstrzygnięta i umowa z wykonawcą jest podpisana. Gmina Końskie w 2011 r. podjęła trud przejęcia tego zbiornika, zakończony pełnym sukcesem. Mają pełne prawo do inwestowania. W tej chwili przygotowują koncepcję programowoprzestrzenną, która będzie określała zwiększenie retencyjności zbiornika, bo obecnie retencja jest bardzo mała, zwiększenie atrakcyjności pod kątem rekreacyjnym. Ten dokument da pełną wiedzę i możliwość aplikowania o nowe środki unijne w nowym okresie programowania na lata Czas przygotowania tego dokumentu a jest to skomplikowana dokumentacja określono na 240 dni. W przyszłym roku będą gotowi do aplikowania o środki unijne. Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kowalczyk Zapytał o ustawienie na plaży stojaków z workami na śmieci. W zeszłym roku dochodziły informacje, że jest ich za mało. Powinno ich być więcej, ustawionych tak co 30 m. Zapytał również Prezesa PGK u, czy są podpisywane umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na oddawanie odpadów komunalnych. Wiceprezes Zarządu PGK Jarosław Kubała Wyjaśnił, że ta sprawa nie jest do końca rozwiązana i będą wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska to dogrywać. Do rozpoczęcia sezonu będzie to

6 6 rozwiązane. Ustawiono więcej kontenerów, aby nie było wożenia pojedynczych pojemników. Firmy mają podpisane umowy z Gminą, zobligowane są złożyć deklaracje do Gminy, nie bezpośrednio do PGK. Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kowalczyk Poprosił, aby odpowiedni wydział przygotował informację, ile takich umów jest. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Poinformował, że analizował poruszoną sprawę, dostrzeżono problem ze śmieciami na Sielpi. Sprawdzono, czy środki, które wpływają z opłaty śmieciowej z Sielpi, pokrywają koszt wywozu i zagospodarowania tych odpadów. Okazało się, że pokrywają. Aby uniknąć sytuacji z przepełnionymi pojemnikami KP7, które stały przy parkingu tzw. unijnym, w tym roku wprowadzono pomysł, żeby w 4 miejscach specjalnie dla wyznaczonych przedsiębiorców ustawić pojemniki KP7 i ci przedsiębiorcy będą tam składować odpady i ponosić dodatkową opłatę za ten kontener. Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kowalczyk Zapytał, czy jest wydzierżawiony duży, główny parking na Sielpi. Prezes OSiR Waldemar Szkatuła Potwierdził, że ten parking wydzierżawiono, jest podpisana umowa. Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą informację Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 20 głosach za (jednogłośnie) przyjęła ww. informację. Ad. pkt 7 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 przedstawił Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Krzysztof Jasiński. (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że: Rada Miejska przedłożone sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

7 7 Ad. pkt 8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Sprawozdanie finansowe wraz z jego korektą oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego radni otrzymali na piśmie - poinformował Przewodniczący Rady Miejskiej. Skarbnik Miasta i Gminy - Beata Lis Przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Poinformował, że Komisje problemowe Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Swat Zapoznała z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. (Ww. opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu). Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Wiśniewska Przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. (Ww. opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Miejskiej Otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Głos zabierali: Radny Piotr Słoka Zauważył, że Skarbnik pomyliła się podając w planowanych dochodach majątkowych wykonanie 7%. Zgodnie z wersją pisemną powinno być 67%. Jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów wniósł kilka uwag na temat sprawozdania finansowego za 2013 r. Podkreślił, że nie ma zamiaru krytykować, chce tylko wskazać pewne punkty, na które w przyszłości trzeba zwrócić uwagę. Dochody budżetu: plan był 108 mln, wykonanie 100 mln, czyli dochody nie były wykonane tylko w kwocie 8 mln.

8 8 Szczegółowo przedstawiało się to tak, że dochody bieżące to był plan 98 mln, wykonanie 93 mln, czyli nie wykonano 5 mln. Pierwotny plan dochodów majątkowych w uchwale budżetowej to było 13 mln, po korekcie zgodnie ze sprawozdaniem 9,8 mln, a wykonanie to 6,6 mln, czyli ok. 50% planu pierwotnego, a 67% po skorygowaniu planu ze sprawozdania. Zgodnie z najnowszym dokumentem WPF, który otrzymali dziś, to w latach dochody majątkowe ciągle maleją. To jest niepokojące, bo na te dochody majątkowe składają się głównie pieniądze z zewnętrznej sprzedaży majątku. Po stronie wydatkowej plan był 109 mln zł, po skorygowaniu 104 mln zł, wykonanie 96 mln zł, czyli plan wydatków nie został wykonany w kwocie 8 mln. Plan wydatków bieżących: 91 mln zł, wykonanie: 85 mln zł, nie wykonano 6 mln zł. Plan wydatków majątkowych wg pierwotnego planu wynosił ponad 20 mln zł, to są wydatki na inwestycje. Po skorygowaniu wg sprawozdania to 13 mln, wykonanie 11 mln. Praktycznie 2 mln zł poszły na dokapitalizowanie spółek i 1 mln zł na spłatę zobowiązań, tak, że na same inwestycje poszło ok. 9 mln zł. Porównał do roku 2012, jest to spadek z 45 na 11 mln. Na to składały się różne czynniki. Najniebezpieczniejsze jest to, że wydatki bieżące ciągle rosną. Zgodnie z WPF w 2011 r. wydatki były na poziomie 75 mln zł, a w 2013 r. wg WPF oraz sprawozdania - 85 mln. Wzrost o 8 mln jest znaczny, trzeba na to zwrócić uwagę. Kiedy rosną wydatki bieżące, muszą maleć wydatki majątkowe. Jeśli mniej będzie się oszczędzać na kosztach, tym mniej będzie się wydawać na inwestycje. W tym budżecie widać znów, że wzrastają wydatki bieżące, czyli koszty, tj. utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, wzrost w stosunku do 2012 r. jest o 617 tys. zł. W 2012 r. było 6 mln 156 tys. zł, w 2013 r. jest już 6 mln 773 tys. zł. Dla porównania w sprawozdaniu z 2010 r., podpisanym przez Burmistrza Cichockiego, były wydatki 5 mln 255 tys. zł. Jest to wzrost o 1,5 mln zł., a ogólnie wzrost kosztów całej administracji od 2010 r. to niecałe 2 mln zł. Należy zwrócić uwagę na wzrost, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Między 2012 r. a 2013 r. wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 362 tys. zł. W 2012 r. było 3 mln 866 tys. zł, a w 2013 r. 4 mln 228 tys. zł. Natomiast w 2010 r. było 3,5 mln. Od początku kadencji jest to wzrost o 800 tys. zł. Wiele razy dyskutowano na temat zatrudnienia. Burmistrz w swoim sprawozdaniu wykazał, że w 2013 r. zatrudniano 131 osób plus Straż Miejska - 17 osób, czyli 148 osób. W roku 2012 było łącznie ze Strażą 136 osób. Jest to wzrost o 12 pracowników etatowych. Gdy przeanalizować sprawozdania, to wynika, że średnio co roku przybywa 12 osób. W 2010 r. było 94 pracowników etatowych. Stwierdził, że przy tak dużych wydatkach bieżących, przy długu publicznym 61 mln zł, przy braku zdolności kredytowej na przyszłe lata i spadku wydatków majątkowych, jest to zjawisko dość negatywne. Podsumowując, trzeba zwrócić uwagę w przyszłości na wzrost wydatków bieżących, wzrost kosztów utrzymania Urzędu o 1,5 mln, wzrost sumy wynagrodzeń o 800 tys. zł, wzrost długu publicznego z 46,5 mln zł w 2011 r. na 61 mln zł w 2013 r. to już stan podprogowy, nie można mieć większego. Przy dużym długu publicznym zdolność kredytowa się zmniejsza. To wykazano w WPF, w roku 2015 ma być budżet wynikowy, plusowy 6,6 mln zł.

9 9 Oczywiście to tylko prognoza. WPF wykazuje, że nie będą mieć zdolności kredytowej na przyszłe lata. WPF pokazuje ciągły spadek dochodów majątkowych stwierdził radny i przytoczył odpowiednie dane z uchwały. Trzeba ograniczać wydatki bieżące, by móc więcej wydawać na inwestycje, nie mając możliwości brania kredytu to jest największe wyzwanie, z jakim zmierzy się przyszła Rada. Nowi radni będą musieli podjąć program oszczędnościowy na lata Radna Barbara Zielińska W dziale 900 dotyczącym gospodarki komunalnej jest zapis, że na realizację uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy wydatkowano kwotę zł, na 3 stronie sprawozdania natomiast jest zapis wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie zł. Zapytała, skąd jest ta różnica 102 tys., czy należy to rozumieć, że gmina na tym zarabia. Przypis dochodów wynosi zł. Skarbnik Miasta i Gminy Beata Lis Przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu dotyczy jego kasowego wykonania, czyli: to, co wpłynęło w danym roku po stronie dochodowej oraz to, co w danym roku z rachunku budżetu zeszło jako zapłata za zobowiązania, z tytułu wydatków. Jeśli chodzi o opłatę, to ona obowiązuje w gminie od 2009 r. i nie było takiego roku, by 100% mieszkańców zapłaciło 100% należności. Wydział Finansowy cały czas prowadzi działania windykacyjne, w wyniku których wyegzekwowano należności z lat poprzednich, ale znów powstały zaległości z roku bieżącego. Kasowo wykonano ok. 2,7 mln a wydano jak radna zauważyła, tak jak jest w sprawozdaniu - ok. 100 tys. mniej. Natomiast dla rozliczenia systemu w danym roku patrzy się na to, jakie przypisane są kwoty należne. Wydatki podane w sprawozdaniu, również dotyczą kwot zapłaconych w 2013 r., które niekoniecznie dotyczyły roku W styczniu 2013 r. wpłacono należność za grudzień 2012 r., a należność za grudzień 2013 r. zapłacono w 2014 r., stąd pewne przesuniecie i ta różnica. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Dodał, ze po stronie przychodów też są też zaległości z lat poprzednich. To nie jest tylko 1 rok obrachunkowy. Trzeba zwrócić uwagę na element bilansowania się w 2013 r. całego systemu gospodarowania odpadami. Gmina nie dopłaca, ale i nie zarabia. W poprzednich latach musiano dopłacić z budżetu ponad milion zł do funkcjonowania całego systemu. To jest jeden z elementów właściwego skalkulowania cen, które dzisiaj płacą mieszkańcy, ale również dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Radny Jan Lachowski Stwierdził cyt.:

10 10 Panie Burmistrzu, w historii naszej Gminy jest Pan pierwszym Burmistrzem, który utworzył gabinet polityczny zatrudniając asystenta i doradców. Pytam się, jak oni doradzali, że Gmina znalazła się w tak trudnej sytuacji finansowej, o której wspominał radny Słoka. Porównując wydatki na inwestycje z poprzedniego roku a z 2013 r., to można powiedzieć po ogólnych wypowiedziach radnego Słoki, że jest to budżet zapaści finansowej. Radny Piotr Słoka Sprostował cyt.: Ja nie powiedziałem, że w dramatycznej sytuacji jest Gmina, ja tylko przedstawiłem ciężką sytuację Gminy. Może być dramatycznie, ale nie musi. Trzeba tylko podjąć program naprawczy, oszczędnościowy na lata przyszłe. Są pewne zjawiska niepokojące. Proszę, by nie wkładać w moje usta pewnych słów, ja nie powiedziałem, że sytuacja jest dramatyczna. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Stwierdził, że być może radny Lachowski nie zrozumiał radnego Słoki. Jeśli chodzi o sytuację finansową Gminy, to nie bardzo rozumie stwierdzenie, że jest źle. Wyniki finansowe pokazują zupełnie inaczej realizację budżetu i ilość tego, ile udało się zrobić, biorąc pod uwagę nie tylko kadencję, ale i rok Przypomniał sytuację z momentu objęcia kadencji, gdy zadłużenie wynosiło zł. Dziś ono jest w granicach 57 mln zł. To, że ono jest na takim poziomie, jest wynikiem tego, co udało się w Gminie zrobić. Przypomniał o wykupie nieruchomości za zł oraz dokapitalizowaniu spółki za kwotę zł. To już daje ponad 57 mln zł. To są pieniądze, które trafiły do mieszkańców. W okresie wykonano ponad 160 inwestycji za kwotę 70 mln zł, z dofinansowaniem 25 mln zł. Aby mogli te 70 mln wbudować na trwałe w majątek wszystkich, musieli mieć środki na wkład własny, bez którego nie pozyska się środków zewnętrznych. Przypomniał o dużym projekcie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Skala wydatków gminy na administrację, to 6% całego budżetu. Mniej niż w innych gminach województwa świętokrzyskiego. Drugi element, o którym wspomniał radny Lachowski, dotyczył zatrudniania doradcy, czy asystenta. Asystent zastąpił wakat na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji. W momencie, kiedy konkurs się odbył, asystent odszedł z pracy. To nie był dodatkowy element. Dzisiaj doradcy też nie ma, Pan Marian Gąszcz jest w innym miejscu. Nie ma przerostu zatrudnienia, o którym radny wspomniał. Wspomniano również, że wzrosły nakłady na wynagrodzenia dla pracowników. Sami radni apelowali, żeby zastraszająco niskie wynagrodzenia zostały uregulowane. Jeśli z 90 etatów zatrudnionych w Gminie Końskie, załóżmy w roku 2010, dziś jest 130 osób, to wynika to stąd, że wiele osób miało tzw. umowy śmieciowe. Zostało to uregulowane tak, że pracownik wreszcie ma umowę na stałe. To nie jest tak, że wzrosło o 50 parę osób, wiele osób miało uregulowane stany zatrudnienia, aby mogli normalnie funkcjonować. Oczywiście opozycja jest od tego, żeby

11 11 krytykować. Liczy jednak na to, że pozostali radni i sołtysi widzą, jak dużo jest zrobione w mieście. Zdaje sobie sprawę, że można zrobić jeszcze więcej. Podziękował radnym, którzy wspierają cenne inicjatywy. Radny Piotr Słoka Stwierdził cyt.: Ja się tylko odniosę do asystenta, bo rozumiem, że chodzi o że Pan powiedział o asystencie Panu Stępniu, tak? Ja myślałem, że Pan przyjął asystenta, w tym czasie kiedy była zmieniana więźba dachowa na budynku, że to asystent od więźby dachowej, bo ja znam tego Pana, to jest bardzo dobry fachowiec od więźby dachowej, krycia dachów, ale nie spodziewałem się, że on był fachowcem od promocji miasta. Jakoś dziwnie, że przepracował jedną zimę, a odszedł wiosną jak już firma miała zlecenia i pracę. A jeśli chodzi o zatrudnienie, Panie Burmistrzu, to trzeba być precyzyjnym i przypomnieć pewne rzeczy, według Pana sprawozdania było 94, a według tego sprawozdania jest odjąć 94, to nie daje 6 osób, jak Pan powiedział ostatnio - na sesji w zeszłym roku, chyba, że te 6 osób się rozmnożyło przez pączkowanie, to każdy widzi, w drugim skrzydle się ludzie po prostu nie mieszczą. Ja nie widzę nic złego w przyjmowaniu ludzi, ludzi wykształconych, młodych, w każdej partii tacy ludzie są. Ale, proszę Państwa, tworzenie sztucznych stanowisk, asystentów, wicedyrektorów, wiceprezesów dla swoich rodzin, działaczy politycznych, są przypadki, że niektórzy biznesmeni zawieszają działalność, a przychodzą i obejmują stanowiska. Tak samo uważam, że nie jest dobrym zjawiskiem, kiedy mamy dług publiczny, gmina jest zadłużona ja nie mówię, to zadłużenie musiało być. To nie jest tak, że to Michał Cichocki zadłużył Gminę Końskie. Ono było planowane, bo myśmy mieli zobowiązania, przejął Pan Cichocki dwadzieścia parę projektów od poprzedniego Burmistrza, chyba 23 mln wpłynęło pieniędzy wewnętrznych. tak, że to był dług planowany i on został zrealizowany i bardzo dobrze, tylko, proszę państwa, trzeba zapiąć trochę pasa i przestać generować niepotrzebne koszty i zacząć oszczędzać, bo te czasy się już skończyły. To o to głównie chodzi. Burmistrz Miasta i Gminy ma prawo przyjmować kogo chce, ale prawem i obowiązkiem radnych i organu kontrolnego jest wskazywać albo nawet ograniczać, jak są te wydatki duże na administrację. Bo kierunki budżetu i organem stanowiącym o budżecie jest Rada Miejska i nie Burmistrz, i żeby to była świadoma, jasna sprawa Ktoś powie, że to Burmistrz zadłużył gminę, nie, proszę państwa, Rada, Burmistrz, wspólnie żeśmy tę gminę zadłużyli i uważam, że przyszła Rada to będzie przyszła Rada oczywiście, jak do tego podejdzie i jakie będą metody Na pewno nie można generować kosztów bieżących, wydatków bieżących, bo niestety będziemy ograniczać inwestycje. I to widać, proszę państwa, że ograniczamy inwestycje, bo wspomnę tylko tak: nie wiem, czy to dla propagandy, czy dla czegoś innego, mówimy, spieramy się nieraz o jakieś budżety obywatelskie Proszę państwa, przy wydatkach planowanych 5 mln czy 6 mln na inwestycje, to się muszą znaleźć na inwestycje, które są konieczne, na które są już podpisane umowy, a nie ma

12 12 mowy o jakimś tam plebiscycie Trzeba powiedzieć społeczeństwu uczciwie i nie zamydlać pewnych rzeczy. Radny Zbigniew Kucharski Stwierdził, cyt.: Panie Burmistrzu, przedstawił Pan taką wersję, ze zrobił Pan tak wiele dla gminy, że jest tak wspaniałym gospodarzem. Wziął Pan, Panie Burmistrzu, 20 inwestycji i większości z nich Pan jeszcze nie wykonał. Mam takie pytanie, co Pan zostawi następcy, jakie dokumentacje, jakie przygotowanie inwestycji, jakie pomysły na dalsze losy gminy? Co Pan zostawi, jestem ciekaw, bo z tego co widać, to nie zostawi Pan nic po sobie. Nie ma Pan po prostu pomysłu na prowadzenie gminy. Nie chcę wchodzić w głębokie dyskusje i się znowu wykłócać, ale przedstawia Pan to w ten sposób, jakby Pan tak wiele zrobił dla gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Odpowiedział cyt.: Ja rozumiem frustrację radnego Kucharskiego, bo nie jest już w koalicji rządzącej i tak naprawdę ma znikomy wpływ na to, co się dzieje w gminie i te sukcesy, które gmina osiąga, nie są jego dziełem, bo ciągle głosuje przeciw i nie zgadza się z Burmistrzem. Natomiast większość radnych, pracowników Urzędu i mieszkańców zauważa jak wiele się zrobiło. Nigdy nie powiedziałem na tej, czy na innej sesji, że to jest moja zasługa, zawsze mówię o tym, że to jest nasza wspólna praca i to nie tylko jednej kadencji, ale wielu kadencji. Mówię o tym w sposób czytelny. Oczywiście każdy dołożył do tego swoją cegiełkę. Wiele projektów, które zostały przejęte, były do zrealizowania, ale na wiele projektów musieliśmy jeszcze dołożyć wiele pracy, żeby je doszlifować, żeby w ogóle można było je zrealizować. To nie sztuka napisać fiszkę, czy otrzymać promesę na udzielenie kredytu czy wsparcia, sztuką jest pozyskać te pieniądze, wykonać inwestycję i ją rozliczyć. Wtedy można powiedzieć, że proces inwestycyjny: przygotowania, wykonania i rozliczenia jest zamknięty. Dam przykład na Browarach. Realizujemy dzisiaj dalsza cześć rewitalizacji, cóż z tego, że projekt był przygotowany, tak naprawdę na papierze i nie do zrealizowania, bo grunty pod zbiornikiem na Browarach i działki okalające, nie były własnością gminy. Dopiero trzeba było przygotować całość dokumentacji, żeby była kompletna i dopiero ją było można rozliczyć. Do tego rozszerzyliśmy ją o ul. Zieloną. Udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 mln 900 tys. zł, to nie za poprzedniej kadencji, tylko dzisiejszej. Oczywiście było to możliwe dzięki temu, że ten projekt rewitalizacji był złożony w terminie, ale to był obowiązek każdego burmistrza i każdego radnego, żeby się do tego przyłożyć. Dam kolejny przykład - tereny przemysłowe. Mamy wykonaną inwestycję, o której Pan radny Jan Wiaderny powiedział, że nie możemy w tym momencie skorzystać ze 100% powierzchni, która tam była. Oczywiście, że nie możemy, bo projekt był tak przygotowany, że w momencie zlecenia wykonania projektu sieci dróg i kanalizacji, mój poprzednik nie zlecił równolegle procesu scalenia

13 13 nieruchomości i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Dopiero to nadganialiśmy. I tak mamy sukces duży, bo udało nam się już 2 nieruchomości przygotować i zbyć, jedna dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, druga dla podmiotu, który będzie działał w specjalnej strefie ekonomicznej i w latach wybuduje nową fabrykę na terenie terenów przemysłowych. To jest wszystko skomplikowane, nie jest takie proste: czarnebiałe. Każdy z nas, każdy z państwa radnych, poprzednich kadencji, pracowników, burmistrzów, przyczynia się do sukcesu tego miasta. Radny Zbigniew Kucharski Zadał pytanie Burmistrzowi, jakie dokumentacje przygotował dla następcy, jaki plan rozwoju gminy, bo poprzednik zostawił tego całkiem sporo - zaznaczył. Przewodniczący Rady Miejskiej Przypomniał, że rozmawiają teraz o wykonaniu budżetu za 2013 r. i poprosił, aby odnosić się do sprawozdań. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Stwierdził cyt.: Wczoraj odbywało się posiedzenie Komitetu Sterującego Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie, o czym państwo radni są informowani. Pana radnego Kucharskiego tam nie widziałem, może by się Pan wtedy dowiedział i dołożył swoją cegiełkę, swój pomysł na to, co mamy robić w latach Przykro mi z tego powodu, że Pana tam nie było i Pan się tym nie interesuje. Zapytał Przewodniczącego obrad, czy w związku z tym, że padło to pytanie, może przedstawić prezentację dotyczącą rozwoju na lata Skoro jest takie pytanie, to udzieli kompleksowej odpowiedzi. Przewodniczący Rady Miejskiej Podziękował za wypowiedź i stwierdził, że to nie dotyczy punktu obrad. Radny Piotr Słoka Odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza stwierdził cyt.: Jak już dyskutujemy, a dobrze, że dyskutujemy, to dyskutujmy uczciwie o pewnych rzeczach. Można nie lubić Pana poprzednika, ale naprawdę, ten poprzednik, który by nie złożył wniosku i nie pozyskał tych pieniędzy Ja przypomnę, że w 2012 Pan podpisał umowę na dofinansowanie tych terenów przemysłowych. Jeżeli widział Pan takie duże nieprawidłowości, mógł Pan tej umowy oczywiście nie podpisać. Jak sobie przypominam, wszyscy sobie robili zdjęcie w Tygodniku Koneckim, było wbijanie sztychówek, łopat, przecinanie wstęg i jakoś nikt nie mówił wszyscy się cieszyli, proszę państwa. Uczciwie mówiąc, Panie Burmistrzu, Pan scalenie gruntów zrobił po 2 latach, nie wiem dlaczego nie od razu. Też trzeba sobie powiedzieć dlaczego. Są różne sprawy, najłatwiej słabi ludzie zrzucają winę na swoich poprzedników, trzeba się tez

14 14 przyznać do pewnych swoich błędów. Ja nie wiem, bardzo dobrze, że te pieniądze dostaliśmy i dobrze, że ta inwestycja została zrobiona, ale to też jest jedna wielka można powiedzieć niebezpieczeństwo dla tej Gminy. Niezrealizowanie efektu może tez grozić gminie zwrotem części tej dotacji. I to tez mogą być czynniki niezależne od Burmistrza. Nie można powiedzieć, że tylko Burmistrz jest zły, to również koniunktura, sytuacja gospodarcza, to różne rzeczy mogą wpłynąć na to, że na przykład pewne podmioty nie powstaną na tym terenie. Mało tego, ja słyszałem, że jakieś trzy podmioty już są zainteresowane, nawet wykupiły grunty, czy tam dwa podmioty Tylko, że efekt jest taki, już nie pamiętam tego wszystkiego, ale chyba 18 osób mają na początku zatrudnić. Naprawdę, z pewnych rzeczy pozytywnych na które na tereny przemysłowe pracowało 3 burmistrzów, trzeba powiedzieć uczciwie. Każdy z nich zrobił kawał roboty, uczciwie trzeba powiedzieć, że większą robotę zrobił Burmistrz Obratański. Nie ustrzegł się błędów, ale intencja jego była dobra, trzeba to docenić, proszę państwa. Też trzeba docenić działania Pana Burmistrza. Tylko, że kieruję się non stop uczciwością jeśli na kogoś coś mówimy, to najpierw rozliczmy siebie, albo rozliczajmy kogoś uczciwie. Jeśli chodzi, Panie Burmistrzu, odnośnie strategii. Zaproszeni byli tylko przewodniczący, ja akurat nie byłem, nie mogłem być, była komisja akurat, to było w dniu komisji, ja pracuję w zakładzie państwowym, to też pewnych rzeczy Tylko mówię tak, my ciągle mówimy o czymś, gadamy o pewnych rzeczach, które są drugorzędne. Strategia na lata następne. Jaka strategia, kiedy musimy wprowadzić program oszczędnościowy i będzie 5-6 mln do wydatkowania na inwestycje. Dobrze, że taką strategię się robi, ale tu są ważniejsze rzeczy, którymi trzeba się zająć. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Stwierdził, cyt.: Cieszę się, bo wiele słów prawdy padło od Pana Piotra Słoki. Ja nie powiedziałem, że mój poprzednik nie ma zasług, powiedziałem, że wszyscy w poprzedniej kadencji na to pracowali. Natomiast popełnione błędy odnośnie scalenia i o tym wspomniałem, rzutują dzisiaj na wykonanie wskaźników, które mamy do zrealizowania. Biorąc pod uwagę przygotowanie procesu inwestycyjnego, nie został proces scalenia wdrożony w latach poprzednich równolegle ze zleconym projektem sieci dróg, który to projekt sieci dróg był niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Na tym obszarze był przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego - obowiązujący. Sieć dróg była inna. Projekt został zlecony i wykonana inna sieć dróg. W związku z tym, niezwłocznie po przyjściu do Urzędu podjęliśmy działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, żeby dostosować go do rzeczywistości, która tam jest, jak również przygotowania scalenia. To było wykonane niezwłocznie. Radny Piotr Słoka Stwierdził cyt.:

15 15 Jeśli już mówimy o pewnych zagrożeniach, mnie w tej przyszłej Radzie nie będzie, ale żeby zwrócić uwagę, żeby i Burmistrz zwrócił i radni tak samo, można powiedzieć, że wrzodem tej gminy jest hałda, z którą mamy problemy. Też nie ma gotowych rozwiązań, jest to trudne do rozwiązania. Komuś się wydawało, kiedyś ze Starostą rozmawiałem, że na tym się da zarobić, teraz się okazuje, że to nie jest takie łatwe. Czym to może skutkować, proszę państwa, to jest duże zagrożenie ekologiczne, może dojść do zanieczyszczenia wód, a pod Końskimi jest dość duży zbiornik wód podziemnych. I tu myślę, że przyszły Burmistrz i przyszła Rada będą musieli się z tym tematem, niestety zmierzyć. Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 16 głosach za oraz 4 głosach wstrzymujących się powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/409/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. Ad. pkt. 9 Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kurek Przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. (Ww. wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Miejskiej Poinformował, że pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 r. wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Następnie zapoznał z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej. (Ww. opinia RIO stanowi załącznik niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Miejskiej Poinformował, że zgodnie z art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Radu. W przypadku Rady Miejskiej

16 16 w Końskich do uzyskania bezwzględnej większości głosów wymagane jest co najmniej 11 głosów za. Następnie wobec braku uwag odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 rok. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2013 rok. Rada Miejska w obecności 20 radnych, przy 16 głosach za oraz 4 głosach przeciwnych powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/410/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. Burmistrz Miasta i Gminy Michał Cichocki Wyraził podziękowanie w związku z udzieleniem mu absolutorium za 2013 r. Podziękował za wspólną pracę w ciągu całego roku oraz za konstruktywne, krytyczne uwagi, które pozwalają poprawiać pracę. Przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę, po zakończeniu której wznowił obrady. (Z dalszego udziału w obradach sesji zwolnili się radni: M. Gąszcz, L. Górecki, D. Banasik, Z. Kucharski, quorum 16 radnych) Ad. pkt. 10 Rozpatrzenie projektów uchwał a) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego wraz z ustną autopoprawką Burmistrza, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. W dniu dzisiejszym radni otrzymali tę poprawkę na piśmie poinformował Przewodniczący Rady. Głos zabierali: Radny Marek Kozerawski Zapytał kiedy zostanie podjęta decyzja Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o rozpoczęciu odbudowy dróg wojewódzkich, których dotyczy

17 17 uchwała, jaka będzie kolejność ich odbudowy, kiedy się rozpocznie i zakończy ta inwestycja. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Odpowiedział, że w piątek o godz odbędzie się podpisanie umowy. Burmistrz jest umówiony z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na podpisanie umowy w konsekwencji tej uchwały, którą radni w dniu dzisiejszym przyjmą. Z jego ustaleń wynika, że w pierwszej kolejności w tym roku zostanie wykonana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice Końskie, a przebudowa drogi nr 749 na odcinku Rogów-Młynek Nieświński wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią nastąpi w 2015 r. Radny Marek Kozerawski Stwierdził, że jest zdziwiony, że pierwszy etap przebudowy to będzie odcinek Modliszewice, na który nie ma projektu, planu. Jeśli chodzi o drogę między Rogowem a Młynkiem, to tereny inwestycyjne są wykupione. Dwa lata temu był ten projekt w budżecie, wszystko jest przygotowane do tego, aby wykonać przebudowę. Wyraził obawę czy ta przebudowa w przyszłym roku będzie wykonana. Były już zdjęcia robione przy tablicach, była podana konkretna data rozpoczęcia, ale plan upadł, bo były potrzebne pieniądze i materiały na obwodnicę. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Wyjaśnił, że wtedy nie była podpisywana umowa. W piątek zostanie podpisana umowa, która opiewa na ten rok i rok następny. To długo oczekiwany, od lat niezałatwiony problem. Ma nadzieję, że w przyszłym roku zostanie to zrealizowane. Kolejność tych zadań wybierało Województwo, które jest ich głównym inwestorem. Prawdopodobnie wybrali tę drogę do Modliszewic w pierwszej kolejności, bo jest też w fatalnym stanie, natomiast będzie to tylko remont, polegający na wymianie nawierzchni i wykonaniu odwodnienia. Radny Piotr Słoka Zapytał czy w przyszłości planowany jest chodnik przy drodze do Modliszewic. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Odpowiedział, że tak. Radny Piotr Słoka Nadmienił, że jeśli chodzi o chodnik do Młynka Niewińskiego, to - jak pamięta - w minionej kadencji była umowa z wojewódzkim zarządem dróg, że gmina miała pewną część sfinansować: przygotowanie dokumentacji, projektu - chyba 300 tys. zł kosztowało, a oni mieli zrobić resztę. Nie wie, z czego wynika to dofinansowanie, że dokładają do tego jeszcze. Zapytał czy to wynika z tej umowy.

18 18 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Wyjaśnił, że przygotowanie dokumentacji to sprawa wcześniejsza. Gmina Końskie wykonała tę dokumentację, została ona przekazana do Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast tutaj wykorzystują współpracę między szczeblami samorządu wojewódzkiego i gminnego oraz chęć wykonania w końcu tak długo wyczekiwanej inwestycji. Stąd ta prośba i projekt uchwały o pomocy finansowej. W przeciwnym wypadku Województwo nie udźwignie finansowo samodzielnie w tej chwili tej inwestycji. Jego zdaniem, to jedyna i ostateczna szansa na wykonanie tej inwestycji w przyszłym roku. Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/411/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. b) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata wraz z autopoprawką Burmistrza, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/412/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. c) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r., był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. Z tym, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju gospodarczego, Budżetu i Finansów Burmistrz zgłosił ustną autopoprawkę do tego projektu uchwały poinformował Przewodniczący Rady.

19 19 (Radny A. Nowak opuścił obrady sesji, quorum 15 osób) Skarbnik Miasta i Gminy - Beata Lis Omówiła ww. autopoprawkę. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 powzięła głosach za (jednogłośnie) U C H W A Ł Ę NR XL/413/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Końskie za 2013 r., był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. W dniu dzisiejszym radni otrzymali korektę do tych sprawozdań poinformował Przewodniczący Rady. Skarbnik Miasta i Gminy - Beata Lis Omówiła przedmiotową korektę. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/414/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic aglomeracji Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady (z wyjątkiem Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki) i uzyskał pozytywną opinię - poinformował Przewodniczący Rady.

20 20 Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 15 radnych, przy 15 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/415/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. (Na posiedzenie powrócił radny A. Nowak, quorum 16 osób) f) Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 5171/6 o powierzchni 0,1266 ha na rzecz Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Miejskiej Po uzyskaniu potwierdzenia prawnych możliwości zwiększenia bonifikaty z 5% do 10%, zgłosił wniosek, aby w projekcie uchwały w 1 wysokość bonifikaty z dotychczasowych 5% zwiększyć na 10%. Odpowiednio zmiana na 10% nastąpiłaby także w treści uzasadnienia. Następnie wobec braku uwag poddał złożony przez siebie wniosek pod głosowanie. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 15 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła ww. wniosek. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały wraz z wnioskiem. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/416/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. g) Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/377/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia

21 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/417/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. h) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego bezprzetargowej, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/418/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. i) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/419/2014

22 22 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. j) Projekt uchwały w sprawie nadania Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie imienia Cezarego Chlebowskiego oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie, był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/420/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. k) Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata , był opiniowany przez Komisje Rady (z wyjątkiem Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki) i uzyskał pozytywną opinię poinformował Przewodniczący Rady. Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Miejska w obecności 16 radnych, przy 16 głosach za (jednogłośnie) powzięła U C H W A Ł Ę NR XL/421/2014 która stanowi integralną część niniejszego protokołu. Ad. pkt 11 Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi Przewodniczący obrad przypominał, że w myśl 21 i 22 Regulaminu Rady interpelacje składane są na piśmie, zaś zapytania mogą być składane na piśmie lub ustnie. Radny Marek Kozerawski

23 23 1. Zapytał na jakim etapie realizacji jest budowa przedszkola w Pomykowie, szkoły w Kopaninach. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Jeśli chodzi o przedszkole w Pomykowie, to do końca sierpnia będzie gotowa dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem, potem zaaplikują do Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dodatkowo do Programu LEMUR, ponieważ chcą, by budynek przedszkola w Pomykowie, był pierwszym budynkiem pasywnym i w taki sposób jest projektowany. Ma nadzieję, że przy uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz zrealizują inwestycję w 2015 r. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Kopaninach, to są obecnie po 2 wycenach, a mianowicie działki pod nową szkołę i działki, na której jest stary budynek. Po sprzedaży tej działki (jest już wywieszone ogłoszenie o sprzedaży), będą wykupywać działkę pod nową szkołę. 2. Zapytał, na jakim etapie załatwiania jest sprawa oczyszczania stawu na Starym Młynie. W informacji o pracy Burmistrza między sesjami podano, że była kontrola środowiskowa zalewów i stawów w okolicy Końskich. Na Starym Młynie akurat nie była dlaczego. Jak wyglądały rozmowy ze Starostwem odnośnie wykonania dokumentacji i przekazania tego stawu Gminie Końskie. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Odnośnie stawu na Starym Młynie od lat są czynione starania, aby uregulować stan prawny. Zwrócili się do Świętokrzyskiego Zarządu Wód i Melioracji. W kompetencji starosty jest dokonanie podziału, wydziału rzeki płynącej od wody stojącej. Wtedy na tej podstawie mogą ten staw przejąć. To ważne zadanie, chcą to zrobić, czekają na reakcję ze strony starostwa. 3. Ponowił swoje zapytanie odnośnie sprzedaży działki po ZHP na Sielpi, czy są chętni, czy będzie sprzedana, czy nie. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Część tej działki przynależnej do linii brzegowej zalewu jest wydzierżawiona i tam jest prowadzona działalność, na tę drugą część było kilka przetargów, w których się nie udało jej wydzierżawić. Jest przygotowane zarządzenie odnośnie sprzedaży tej części działki. 4. Poruszył sprawę dotyczącą ogłoszeń na tablicach sołeckich. Stara się pilnować, by wisiały tam tylko i wyłącznie ogłoszenia Urzędu Miasta i Gminy i te, które dotyczą mieszkańców. Nie podlega dyskusji, w czyjej dyspozycji są te tablice. Nagminnie jednak wieszają inni własne ogłoszenia i reklamy. Poprosił, aby Straż Miejska zwracała na to uwagę i interweniowała. Odp. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Jacek Matera Straż Miejska będzie interweniowała, by nie zaklejano innymi ogłoszeniami tych ogłoszeń, które są ważne dla sołectwa.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 34/13 Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR 34/13 Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR 34/13 Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2013 roku Obecni: 1. Andrzej Grzelak Przewodniczący Komisji 2. Jadwiga Świątkowska członek Komisji 3. Krzysztof Wojnowski członek Komisji Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku O godzinie 17.05 przewodniczący komisji P. Kołodziej powitał gości,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r.

Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Protokół nr XLI/2013 Z przebiegu XLI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010-2014) w dniu 24.09.2013r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 15.00 13 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła VII sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30

PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30 PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30 L.p. Tematyka posiedzeo Data posiedzenia Przygotowujący materiały Zaproszone osoby 1. 1. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 27 października 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13 00. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo