UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 29 marca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 29 marca 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wieliczka na lata Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wieliczka na lata w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 1 z 34

2 Załącznik do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WIELICZKA Sytuacja demograficzna społeczności lokalnej Edukacja Ochrona Zdrowia Mieszkalnictwo IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WIELICZKA Bezrobocie Ubóstwo Bezdomność Alkoholizm Przemoc w rodzinie Niepełnosprawność Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego PROFIL SPOŁECZNY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej Przyczyny udzielania pomocy Formy pomocy świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ANALIZA ZASOBÓW MAJACYCH WPŁYW NA ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPOŁECZNYCH Analiza SWOT PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH Działania w zakresie pomocy środowiskowej Działania w zakresie współpracy ze społecznością lokalną Działania na rzecz osób i rodzin z problemem bezrobocia Działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym Działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień Działania na rzecz osób i rodzin w których występuje zjawisko przemocy Działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym Działania na rzecz osób starszych i przewlekle chorych Działania na rzecz osób i rodzin z doświadczeniem choroby psychicznej Działania w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z DOKUMENTAMI NADRZĘDNYMI Ramy Prawne funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Wieliczka Krajowe i regionalne dokumenty planistyczne Cele i główne obszary wsparcia programu operacyjnego kapitał ludzki MONITORING I EWALUACJA ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII...32 Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 2 z 34

3 W S T Ę P Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wieliczka ukazuje kluczowe kwestie społeczne z jakimi borykają się mieszkańcy tego obszaru, oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych i dolegliwych a także ujawnia możliwości prawne i systemowe, przy których dokonywanie koniecznych zmian jest możliwe. Systemowe podejście do instytucji pomocowych daje szansę na rozwiązania strukturalne i skuteczne przywracanie osób do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie Strategia jest dokumentem planistycznym uwzględniającym w szczególności działania w obszarze pomocy społecznej i służyć będzie jako podstawa określająca kierunki zamierzeń rozwojowych w sektorze pomocy społecznej, na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w latach Wszelkie podejmowane przedsięwzięcia prowadzone będą w oparciu współdziałanie aktywnych podmiotów (zasoby ludzkie i instytucjonalne) działające w obszarze spraw społecznych instytucji publicznych tj. rządowych i samorządowych, organizacji społecznych i pozarządowych, Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz osób fizycznych i prawnych. Działania ukierunkowane będą ku środowiskom niezaradnym życiowo, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Realizacja strategii opiera się na czterech podstawowych priorytetach którymi są; 1. Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości związanych z wychowaniem. Wsparcie rodziny powinno mieć charakter profilaktycznoochronny. 2. Dążenie do usamodzielnienie rodziny. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami co pozwoliłoby zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowaniu w środowisku, stymulować aktywność własną jak również wyzwolić potencjał do zdobywania nowych umiejętności. Działania wspierające winny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnia osób i rodzin przy ich własnym zaangażowaniu w przezwyciężaniu swoich trudności życiowych. 3. Działania pomocowe, kompensacyjne i ratownicze.; Działania powinny być nakierowane na wykorzystanie zasobów własnych rodziny i środowiska lokalnego przy współpracy z grupami samopomocowymi, Kościołami i organizacjami pozarządowymi. Wsparcie instytucjonalne powinno występować w sytuacji gdy osoby/ rodziny stają przed problemami i trudnościami życiowymi których nie są w stanie samodzielnie rozwiązać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia jak również sytuacji kryzysowych w których konieczna jest interwencja specjalistów. Podstawowymi elementami pracy będą działania o charakterze motywacyjnym, informacyjnym, aktywizującym, ale też w sytuacjach szczególnych kompensacyjnym i ratowniczym. Formy wsparcia dziennego powinny być wykorzystane przed formami o charakterze całodobowym. 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności osoby/rodziny w uczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról rodzinnych, społecznych i zawodowych oraz reintegracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka w których dominującym problemem jest niepełnosprawność, przewlekłe choroby, uzależnienia i bezdomność. Przy opracowaniu Strategii korzystano z materiałów oraz danych statystycznych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Wieliczka, jak również Powiatu Wielickiego; Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przedmiotem diagnozy są charakterystyczne dla różnych grup społecznych problemy o najwyższym stopniu dolegliwości, którymi są; bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, starość, alkoholizm, przemoc w rodzinach. Są to problemy, które wymagają podejmowania wszechstronnych działań w momentach występowania sytuacji doraźnych ale też przewlekłych i długotrwałych trudności oraz sytuacji krytycznych w życiu jednostek i zbiorowości. Strategia obejmuje także zagadnienia związane z zapobieganiem powstawania niekorzystnych zjawisk poprzez rozszerzanie dostępu do informacji, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz propagowanie działań samopomocowych. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 3 z 34

4 1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WIELICZKA Gmina Wieliczka leży na południowy-wschód od Krakowa, zajmując obszar 100,1 km 2. Strukturę administracyjną gminy tworzą miasto Wieliczka (zajmujące teren o powierzchni 13,4 km², graniczące bezpośrednio z obszarem miejskim Krakowa), oraz 29 sołectw : Brzegi, Byszyce, Chorągwica, Czarnochowice, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabie, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Strumiany, Sułków, Sygneczów, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa SYTUACJA DEMOGRAFICZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GMINY Wg danych statystycznych Wydziału Ewidencji Ludności U M i G Wieliczka prezentujących stan na dzień r. na terenie miasta i gminy Wieliczka zamieszkuje osób w tym; Miasto; osoby, sołectwa; osoby Średnia gęstość zaludnienia wynosi 505 osób na 1 km 2. W strukturze ludności zaznacza się przewaga kobiet. Kobiety stanowią 51,7% społeczności lokalnej. Mężczyźni; 48,3% Ludność w wieku poprodukcyjnym (kobiety lat 60, mężczyźni 65 lat i więcej) stanowi 15,4 % ogółu mieszkańców. Daje się zaobserwować tendencje stałego wzrostu w związku z napływem ludności z zewnątrz; Przyrost naturalny dodatni. Tab. nr 1 ; Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku. Wyszczególnienie OGÓŁEM Mężczyźni Kobiety Ogółem W wieku przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) W wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku lat, kobiety lat) W wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) Źródło: Informacja Wydz. Ewidencji Ludności UM ig Wieliczka, 11/ EDUKACJA Edukacja rozumiana jest jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz proces zdobywania wiedzy i umiejętności. W rozwoju każdego kraju zasadniczą rolę pełni wykształcenie obywateli. Warto eksponować wyraźne zależności pomiędzy poziomem wykształcenia ludności danej społeczności, a jej zamożnością. System oświaty w gminie Wieliczka tworzą; świetlice szkolne, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, biblioteki, poradnie. Tab. nr 2 Placówki edukacyjne M i G Wieliczka liczba uczniów. Lp Rodzaj placówki oświatowej Liczba uczniów stan na: Przedszkola Szkoły Podstawowe Szkoła Muzyczna Gimnazja RAZEM Źródło; Informacja 11 /2010. ; Wydz. Edukacji M i G Wieliczka. Tab. nr 3 Przedszkola Publiczne Niepubliczne Przedszkola Miasto Wieś Miasto Wieś Ogółem 21 Źródło; Informacja 11 /2010. ; Wydz. Edukacji M i G Wieliczka. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 4 z 34

5 Tab. nr 4 Szkoły Podstawowe Miasto Wieś Szkoły podstawowe 3 14 Ogółem 17 Źródło; Informacja 11 /2010. ; Wydz. Edukacji M i G Wieliczka. Tab.nr 5 Gimnazja Publiczne Niepubliczne Gimnazja Miasto Wieś Miasto Wieś Ogółem 5 Źródło; Informacja 11 /2010. ; Wydz. Edukacji M i G Wieliczka. Tab. nr 6 Szkoły Ponadgimnazjalne Rodzaj Szkoły Publiczne Niepubliczne Miasto Wieś Miasto Wieś Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa OGÓŁEM 9 Źródło; Informacja 11/2010. ; Wydz. Edukacji M i G Wieliczka. Kształcenia specjalne ; Na terenie gminy znajduje się jedna specjalna placówka oświatowa Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, oraz 3 szkoły, w których utworzone są klasy integracyjne: - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce - Gimnazjum nr 1 w Wieliczce - Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich Integralną częścią systemu oświaty jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce. Placówka świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, oraz uczniom szkół. Poradnia jest ogólnodostępna. Korzystanie z jej usług jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Celem poradni jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży napotykającym się na problemy, wspieranie edukacyjnej funkcji szkół oraz wychowawczej funkcji rodzin. Poradnia oferuje szereg form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Ponadto działania poradni obejmują: - profilaktykę i psychoedukację - poradnictwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia - poradnictwo zawodowe - konferencje i szkolenia. Świetlice szkolne Ważną funkcję w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły pełnią świetlice. Świetlica jako wewnątrz szkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach. Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 256, póz ze zm.). Świetlice stanowią zorganizowane formy wypełniania wolnego czasu dla tych dzieci, które w godzinach pozalekcyjnych wymagają opieki wychowawczej ze względów rodzinnych. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 5 z 34

6 Tab. nr 7 Grupy świetlicowe/ Liczba dzieci Lp. Świetlica Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/ Kolorowe motyle przy SP w Byszycach Grupa świetlicowa przy SP Grajów Magiczne Kryształy przy SP w Janowicach Wesoła Golkowianka przy SP w Golkowicach Słoneczny Dom przy SP nr Przystań przy SP w Mietniowie Rozgwiazda Domu Kultury w Pawlikowicach Wyspa przy SP w Podstolicach Czarodziejska Łódź przy SP w Gorzkowie Świetlne Koło przy SP w Grabiu Świetlica na osiedlu Kościuszki Świetliczki Grupa świetlicowa KS Wilga Koźmice Wielkie Iskierki przy SP w Sierczy Akademia Śmiechu przy SP nr 2-filia Sułkowie Na dobre i na złe przy SP w Śledziejowicach Radosne Promyki przy SP w Raciborsku Grupa świetlicowa SP w Węgrzce Wielkie Zabawianka w Zabawie Huncwotówka w Bogucicach Grupa świetlicowa przy SP w Grajowie Liczba dzieci ogółem; Źródło; Informacja Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia 11/ OCHRONA ZDROWIA ; Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie oznacza dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne pozwalające na prowadzenie przez człowieka produktywnego, sensownego i twórczego życia w sferze tak społecznej jak i ekonomicznej. Polityka Społeczna jako działalność zajmuje się wyrównywaniem dostępu do służby zdrowia oraz tworzeniem warunków dla zdrowia społeczeństwa. W ramach opieki zdrowotnej w gminie Wieliczka funkcjonują; Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce - stanowiący samodzielną jednostkę organizacyjną, której organem założycielskim jest Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. SPZLO w Wieliczce świadczy bezpłatne usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy Wieliczka w zakresie; - podstawowej opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie: neurologiczna, kardiologiczna, pulmonologiczna, dermatologiczna, okulistyczna, ginekologiczno-położnicza, otolaryngologiczna, reumatologiczna, urologiczna, diabetologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, medycyny sportowej, zdrowia psychicznego, psychologiczna) - stomatologii - rehabilitacji - pielęgniarstwa środowiskowego - medycyny pracy - medycyny szkolnej - diagnostyki (pracownie: analityczna, kardiograficzna, USG, RTG) W budynku SPZLO przy ul. Szpunara 20 ma swoją siedzibę Oddział 5 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Oprócz Miejskiej Przychodni SPZLO w Wieliczce, ul. Szpunara 20, podstawową opiekę zdrowotną świadczą 2 zamiejscowe ośrodki : Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy, Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie Wieliczki opiekę medyczną realizują również placówki niepubliczne : Wielmed, Ergomed, Lekarze Rodzinni. Pośród placówek niepublicznych szczególną Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 6 z 34

7 rolę odgrywa NZOZ Kopalnia Soli "Wieliczka" Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy jest jednostką organizacyjną Kopalni Soli Wieliczka. Ośrodek wyróżnia się prowadzeniem nowatorskiej rehabilitacji i leczenia schorzeń układu oddechowego w oparciu o najlepsze wzorce współczesnej medycyny, wykorzystując naturalny mikroklimat podziemnych komór solnych, który jest niemożliwy do odtworzenia na powierzchni ziemi. W statystyce prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce uwagę zwraca wysoka liczba osób chorych przewlekle, będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W 2009 r. liczba dorosłych osób, u których stwierdzono schorzenia wyniosła 13689, w roku 2008 liczba ta sięgała Najbardziej niepokojącym jest fakt, że największy odsetek wśród osób chorych stanowiły osoby w wieku produkcyjnym z przedziału od lat - w roku ,40 %, w roku ,80%. Tab. nr 8. Wykaz osób dorosłych ze stwierdzonymi schorzeniami wg grup wiekowych Rok Chorzy wg grup wiekowych l l l. 65 l. i więcej ,90% 33,80% 23,40% 29,60% ,60% 33,30% 21,25% 27,80% Źródła; SPZLO Wieliczka 11/2010r. Najczęstsze schorzenia osób dorosłych: 1. Choroby układu mięśniowo-kostnego 2. Choroby układu krążenia 3. Choroba nadciśnieniowa 4. Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa 5. Choroby obwodowego układu nerwowego 6. Niedokrwienna choroba serca 7. Cukrzyca 8. Przewlekłe choroby układu trawiennego 9. Nowotwory 10. Choroby tarczycy 11. Choroby naczyń mózgowych 12. Gruźlica Raport ze stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; Uczniowie z problemami zdrowotnymi w skali ogółu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych przedstawia się następująco; 2008r. - 46,60%, 2009r. - 46,70%, 2010r. - 48,40% Statystyka ostatnich lat wyraźnie wskazuje na tendencje wzrostową ilości dzieci z problemami zdrowotnymi, takimi jak: 1.otyłość, nadwaga/ niedobory wagi i wzrostu. 2.schorzenia alergiczne + astma. 3.wady postawy 4.wady wzroku. 5.cukrzyca. W związku z obserwowanym wzrostem problemów zdrowotnych dzieci w wieku rozwojowym konieczne jest uruchomienie działań profilaktycznych jak również optymalizacja możliwości leczenia. Barierami skutecznego przeciwdziałania schorzeniom dzieci i młodzieży są; - niedostosowanie istniejących gabinetów do niezbędnych potrzeb. - zbyt mała liczba godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach - brak funduszy na doszkalanie pielęgniarek z zakresu wyżej wymienionych problemów, - brak dostępności na terenie Wieliczki do lekarzy specjalistów takich jak: ortopeda dziecięcy, alergolog, endokrynolog. Plan działań z zakresu ochrony zdrowia na lata uzależniony jest od; Kontraktów z NFZ, zabezpieczenia potrzebnych materiałów medycznych, dofinansowaniu szkoleń, organizowanie przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka akcji edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 7 z 34

8 1.4. MIESZKALNICTWO Mieszkaniowy zasób Gminy Wieliczka tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność Gminy oraz lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących współwłasność gminy Wieliczka i innych podmiotów tj. osób fizycznych, osób prawnych i Skarbu Państwa. Lokale mieszkalne w zasobie Gminy Wieliczka to aktualnie 201 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 8.659,24 m², w tym ; - 96 lokali w tym jeden socjalny) o łącznej powierzchni 4.147,85 m² w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Wieliczka - 60 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2,611,66 m² w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 45 lokali (w tym jeden socjalny) o łącznej powierzchni 1899,73 m² stanowiące mienie prywatne osób innej narodowości, będące w nieodpłatnym użytkowaniu. Realizując obowiązki gminy wynikające z obowiązujących przepisów prawa za uzasadnione uznaje się kontynuowanie działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, dlatego też zakłada się, że w okresie objętym kolejnym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliczka w miarę pozyskiwania dodatkowych środków finansowych następować będą zmiany w liczbie lokali tworzących ten zasób. Powiększenie zasobu mieszkaniowego i zasobu lokali socjalnych w kolejnych pięciu latach może być realizowane w szczególności przez: - nowe budownictwo realizowane w ramach własnych środków finansowych oraz partnerstwa publicznoprywatnego - adaptacje budynków komunalnych i pow. niemieszkalnych na lokale komunalne i socjalne - przekwalifikowania lokali mieszkalnych na socjalne - pozyskiwanie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów, celem adaptacji na lokale mieszkalne i socjalne. Tab. nr 9. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliczka na lata Wyszczególnienie Lata Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie gminy Powierzchnia użytkowa mieszkaniowego zasobu gminy 9273 m² m² m m² m² Źródło: Informacja ZBK/2010 Mając na względzie ograniczone możliwości finansowe Gminy umożliwiające realizację nowego budownictwa mieszkaniowego oraz wzrastającą liczbę osób oczekujących pomocy gminy poprzez oddanie w najem lokalu mieszkalnego, przyjęto zasadę, iż w pierwszej kolejności realizowane będą zadania Gminy wynikające wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego dot. zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych. W celu skutecznej realizacji zadań, których celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty, dopuszcza się możliwość wynajmu lokali od innych właścicieli lokali i podnajmowania osobom trzecim, w tym również dla realizacji prawomocnych wyroków sądowych. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 8 z 34

9 2. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WIELICZKA 2.1. BEZROBOCIE Przemiany społeczno gospodarcze zachodzące w kraju po roku 1989 wpłynęły na sytuację gminy i jej mieszkańców, poprzez nasilenie się wielu kwestii społecznych, w znaczący sposób utrudniających funkcjonowanie osób i rodzin. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest rosnące z roku na rok bezrobocie i niekorzystne zmiany na lokalnym rynku pracy. Zjawisko bezrobocia dotyka wszystkie grupy wiekowe i zawodowe. Rynek pracy w gminie jest stosunkowo płytki i notuje niekorzystne tendencje. Tab. nr 10 Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka w ostatnich 3 latach. Zakres danych I półrocze 2010 Miasto Bezrobotni ogółem Liczba bezrobotnych kobiet do 50 r.ż Liczba bezrobotnych kobiet powyżej 50 r.ż Liczba bezrobotnych mężczyzn do 50 r.ż Liczba bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 r.ż Osoby do 12 miesięcy od ukończenia szkoły Wieś Bezrobotni ogółem Źródła: Informacja PUP 11/2010 Liczba bezrobotnych kobiet do 50 r.ż Liczba bezrobotnych kobiet powyżej 50 r.ż Liczba bezrobotnych mężczyzn do 50 r.ż Liczba bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 r.ż Osoby do 12 miesięcy od ukończenia szkoły Jak wynika z powyższych danych na przestrzeni ostatnich 3 lat występuje sukcesywny wzrost liczby osób bezrobotnych. Działania w zakresie pozyskiwania miejsc pracy dla osób bezrobotnych ogranicza niewielki przyrost zapotrzebowania na rynku pracy oraz braku ofert w zakresie zatrudnienia socjalnego jak i zakładów pracy chronionej. Z powodu bezrobocia w 2010r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy finansowej 773 osobom pozostającym bez pracy. Częstym i szczególnie trudnym problemem jest długotrwałe bezrobocie. Wśród klientów M-GOPS jest wiele osób pozostających w sytuacji bezrobocia przez kilka a nawet kilkanaście lat. Długotrwałe bezrobocie stwarza zagrożenie patologią społeczną, zmniejsza szanse na znalezienie pracy, a tym samym powoduje degradację materialną i społeczną jednostek dotkniętych tym problemem oraz ich bliskich, co z kolei najczęściej prowadzi do głębokich konfliktów i degradacji więzi rodzinnych. Pozytywnym aspektem jest malejąca liczba bezrobotnych absolwentów szkół. Od roku 2008r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce realizuje program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych - klientów pomocy społecznej. Programy ; roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne znajdują coraz większe zainteresowanie w grupach osób faktycznie zainteresowanych podjęciem pracy. Tab. nr 11 Liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych Lata Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne Liczba osób uczestniczących Liczba osób uczestniczących Źródło : dane M-GOPS Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 9 z 34

10 2.2. UBÓSTWO Wyznacznikami ubóstwa jest niedożywienie, dezorganizacja życia rodzinnego, zaniedbania opiekuńczowychowawcze wobec dzieci, złe warunki mieszkaniowe i system penitencjarny, który tworzy zamknięte enklawy ubóstwa i przestępczości. Pomiar ubóstwa, funkcjonują określenia ; Minimum egzystencji definiowane jako najniższy koszt dóbr i usług, który wyznacza granicę zaspokojenia potrzeb podstawowych. Wyznacza dolną granicę ubóstwa. Minimum socjalne najniższy koszt dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych ale i też elementarnych potrzeb kulturowych. Wyznacza górną granicę ubóstwa. Zaliczono do niego następujące grupy potrzeb; żywność, mieszkanie, oświata i wychowanie, kultura, odzież, leki, higiena, sport, wypoczynek, transport, i poz. wydatki. Linia ubóstwa wyznacza również poziom najniższej emerytury. Tab. nr 12 Skala ubóstwa. Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Źródło : dane M-GOPS W pierwszym kwartale 2010 r. płaca minimalna wynosiła 1317,00 zł. brutto. Przeciętna płaca w tym samym czasie zawierała się w kwocie 3113,86 zł. Minimum socjalne dla osoby samotnej; 477,00 zł. na osobę w rodzinie; 351,00 zł 2.3. BEZDOMNOŚĆ Według ustawy o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uznaje się osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym - w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkiwania. Głównymi przyczynami utraty stałego miejsca zamieszkania są: czynniki materialne utrata mieszkania (wymeldowanie, eksmisja, bezrobocie); czynniki codzienne przemoc, rozwody; czynniki osobiste stan zdrowia, uzależnienie, własny wybór; Pomoc skierowana do tych osób winna być realizowana w szczególności na zabezpieczenie schronienia oraz działań w zakresie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Z rozeznania środowiskowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że na terenie miasta i gminy przebywa 5 osób bezdomnych. Statystyka Straży Miejskiej odnotowała w I półroczu 2010 r. odnotowała 4 bezdomnych, w dwóch poprzednich latach 5 bezdomnych, liczby te określone zostały na podstawie interwencji i zabezpieczeń zimowych. Rolą gminy w zakresie przeciwdziałania problemowi bezdomności jest tworzenie mieszkań socjalnych. Zapotrzebowanie na lokale socjalne znacznie przewyższa możliwości gminy w tym zakresie. Wg informacji Zarządu Budynków Komunalnych przedstawiającej stan na dzień r., na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego znajduje się 189 rodzin, w tym 16 osób bezdomnych, 16 rodzin z wyrokiem eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu, 6 wychowanków placówek opiekuńczych. Tab. nr 13 Liczba przydzielonych mieszkań socjalnych Rok Liczba przydzielonych mieszkań I półrocze 30 Źródło; Informacja ZBK 11/2010 Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 10 z 34

11 Gmina Wieliczka nie dysponuje obecnie mieszkaniami socjalnymi. Na realizacje oczekuje nowoczesny projekt architektoniczno-urbanistyczny budowy ok mieszkań komunalnych. Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Projekt przewiduje budowę dwóch budynków wielosegmentowych w Wieliczce przy ul. Korpala. Formą pomocy, która nie rozwiązuje problemu bezdomności a jedynie spełnia funkcję doraźną, ratowniczą jest umieszczanie osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach. Gmina z uwagi na brak własnej bazy schroniskowej dla bezdomnych ma możliwość kierowania osoby bezdomnej z terenu miasta i gminy Wieliczka do placówek na terenie Krakowa, jednocześnie jest zobowiązana do pokrywania kosztów pobytu w schronisku. Dotychczasowe doświadczenia pracy pracowników socjalnych z osobami bezdomnymi, świadczą o tym, że w większości przypadków bezdomni nie oczekują pomocy w formie zapewnienia schronienia w tego typu placówkach. Negatywne nastawienie bezdomnych do korzystania ze schronisk i noclegowni najczęściej wynika z konieczności przestrzegania podstawowego warunku pobytu w ww. punktach pomocy, jakim jest trzeźwość. Źródła;1)Informacja Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce /2010 2) Informacja Straż Miejska/2010 3)Dane M-GOPS Wieliczka 2.4. ALKOHOLIZM Według najnowszej klasyfikacji zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą chroniczną i postępującą, która zaczyna się i rozwija bez świadomości osoby zainteresowanej, polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. O uzależnieniu od alkoholu możemy mówić wówczas, gdy co najmniej trzy spośród wymienionych objawów występowały co najmniej przez 1 miesiąc w ciągu ostatniego roku. Nadużywanie alkoholu bardzo często wynika z nieumiejętności radzenia sobie z problemami jakie niesie życie i w ostateczności prowadzi do fizycznego i psychicznego wyniszczenia jednostki. Alkoholik jest osoba niedojrzałą emocjonalnie, skłonną do wahań i wybuchowych reakcji radości i rozpaczy, które mogą prowadzić do gwałtownych, nieprzemyślanych zachowań. Cechuje go także mała odporność na frustracje, kryje w sobie lęk przed wyjściem na jaw jego uzależnienia. Jego kontakty z innymi ludźmi zazwyczaj dość płytkie i luźne, nasycone są wysokim poziomem niepokoju. Nadmierne spożywanie alkoholu znajduje swoje odbicie nie tylko w życiu jednostki ale także w życiu społeczeństwa. Bardzo przykrym skutkiem nadużywania alkoholu jest pogarszanie się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodziny. Nie bez znaczenia jest wpływ alkoholizmu rodzica na rozwój dzieci, które żyją w atmosferze ciągłego niepokoju, lęku i napięcia. Uczą się destruktywnych dla siebie i otoczenia zachowań. W wyniku trudnych doświadczeń życiowych grozi im dezintegracja osobowości manifestująca się w różnego typu zaburzeniach emocjonalnych. Badania ukazują, że co najmniej u 50% chorych na nerwicę dzieci źródłem choroby jest alkoholizm jednego z rodziców. Zjawisko alkoholizmu dotyka wielu mieszkańców gminy bez względu na płeć, wiek czy też poziom wykształcenia. Zadania własne gmin w zakresie działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz z późn. zm.). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi podstawę do profilaktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podmiotem realizującym program jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczce. Do zadań Komisji należy m.in. inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego a także udzielenia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako jeden z dwóch podmiotów (obok prokuratury) mają ustawowe prawo kierowania wniosku do Sądu o objęcie leczeniem odwykowym. Zamieszczone poniżej zestawienia dot. działalności GKRPA w Wieliczce wskazują na wzrost problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w tut. społeczności lokalnej. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 11 z 34

12 Tab.nr 14. Liczba i źródła zgłoszeń kierowanych do GKRPA Rok Liczba zgłoszonych Źródło zgłoszenia Rodzina Policja Prokuratura Kuratorzy M-GOPS Szkoły i inne placówki oświatowe I-VI Źródło; Informacja GKRPA/2010 r. Tab. nr 15. Działania podjęte przez GKRPA ROK Liczba posiedzeń GKRPA Liczba osób, które zgłosiły się na posiedzenie GKRPA Liczba osób skierowanych do podjęcia leczenia odwykowego Liczba wniosków do sądu o leczenie przymusowe I-VI Źródło; Informacja GKRPA 11/2010 r. Rok zakup usług medycznych: porady specjalistyczne, diagnostyczne, kontrolne i psychologiczne: zarejestrowani pacjenci ogółem 531 osób; zarejestrowani pacjenci w roku osób; prowadzenie grup terapeutycznych dla uzależnionych: grupa wstępna 2 x w tygodniu średnio uczestniczyło w niej osób; grupa głodu 1 x w tygodniu średnio uczestniczyło w niej 7 10 osób; grupa edukacyjna 1 x w tygodniu średnio uczestniczyło w niej 9 11 osób; grupa dalszego zdrowienia 1 x w tygodniu średnio uczestniczyło w niej 8 10 osób; grupa nawrotowa 1 x miesiącu średnio uczestniczyło w niej 6 12 osób; grupa złości 1 x w tygodniu średnio uczestniczyło w niej 7 11 osób; grupa pracy nad destrukcją 1 x w tygodniu średnio uczestniczyło w niej 4 10 osób; prowadzenie grupy dla współ uzależnionych 1 x w tygodniu, średnio uczestniczyło 4 6 osób. prowadzenie konsultacji indywidualnych ok. 30 pacjentów tygodniowo. prowadzanie porad psychiatrycznych 163 osoby. 2.prowadzenie punktu informacyjnego dla osób poszukujących pomocy w trybie bezpośrednim i telefonicznym 633 osoby. Rok zakup usług medycznych: porady specjalistyczne, diagnostyczne, kontrolne i psychologiczne:zarejestrowani pacjenci- średnio 500 osób rocznie ; miesięczna średnia liczba pacjentów uczestniczących w zajęciach- 70 osób; miesięczna średnia liczba konsultacji indywidualnych- 30 osób. prowadzenie grup terapeutycznych dla uzależnionych: grupa wstępna (dwa razy w tygodniu)- średnio uczestniczy jednorazowo w niej 15 osób; grupa głodu (jeden raz w tygodniu )- średnio uczestniczy jednorazowo w niej 10 osób; grupa pracy nad destrukcją (jeden raz w tygodniu)- średnio uczestniczy jednorazowo grupa dalszego zdrowienia (jeden raz w tygodniu)- średnio uczestniczy jednorazowo 9 osób; grupa treningowa- dalszego zdrowienia (1 x w miesiącu)- śr. uczestniczy jednorazowo 14 osób; prowadzenie grupy dla współ uzależnionych (1 x w tygodniu)- średnio uczestniczy 15 osób; 2. prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób poszukujących pomocy: liczba osób prowadzących dyżury w punkcie- 8 osób; liczba udzielonych konsultacji w trybie bezpośrednim i telefonicznym ok.400 osób. Straż Miejska w Wieliczce, w okresie od odnotowała 616 wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.problem alkoholowy współtowarzyszy zjawisku przemocy w rodzinie. W większości notatek służbowych policji dołączonych do Niebieskich Kart w 2010 zawarta jest wzmianka o podejrzeniu problemu alkoholowego u sprawców przemocy. Ww. statystyka potwierdza dużą skalę problemu, wobec którego konieczne jest rozszerzanie programów naprawczych Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 12 z 34

13 i profilaktycznych.z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat niepokojącym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu PRZEMOC W RODZINIE. Jako przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste poszczególnych członków rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. K.k (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póz. zmianami) lub inną wspólnie zamieszkującą czy gospodarującą, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, powodujące szkody na ich fizycznym lub psychicznym zdrowiu, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób jej doświadczających. Jak wynika z informacji przekazanych przez Powiatową Komendę Policji w Wieliczce w 2009 r. odnotowano wzrost liczby interwencji domowych i prowadzenia w ich wyniku Niebieskich Kart. Znacznie wzrosła także liczba prowadzonych postępowań. Tab. nr 16. Liczba postępowań prowadzonych w ramach procedury Niebieska karta oraz postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy w rodzinie w latach 2008, 2009, Rok Ilość złożonych Niebieskich Kart Liczba osób dotkniętych przemocą, w tym : Kobiety Mężczyźni Dzieci Liczba wszczętych postępowań przez prokuraturę rejonową Źródło : dane M-GOPS w Wieliczce Reakcją na wzrost zjawisk związanych z przemocą, jaki obserwuje się na terenie Miasta i Gminy Wieliczka było opracowanie programu ochrony ofiar przemocy, w ramach którego powołany został przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka interdyscyplinarny zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele sądu rejonowego (kuratorzy), pracownicy socjalni M-GOPS specjaliści ds. przemocy, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciele policji. Zespół działa od r., pełni zadania o charakterze edukacyjnym, prewencyjnym i interwencyjnym. 2.6.NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Kolejnym trudnym i nieuniknionym problemem społecznym jest niepełnosprawność. Zgodnie z definicją GUS osobą niepełnosprawna jest taka osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub osoba, która takiego orzeczenia nie posiada lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku (zabawa, nauka, praca, samoobsługa). Problem niepełnosprawności dotyka różne osoby i w związku z tym istnieją też różne możliwości ich wspierania. Coraz częściej problem niepełnosprawności dotyka osoby w wieku poniżej 65 lat. Liczba dorosłych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w statystyce M-GOPS w Wieliczce w roku 2010 r. nie posiadających zabezpieczenia emerytalno rentowego wynosi; 314 osoby. Liczba osób które otrzymują dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi; 185 Nie obrazuje to w pełni faktycznej ilości osób niepełnosprawnych w M i G Wieliczka ponieważ osoby znajdujące się w ewidencji M-GOPS to tylko te, które posiadają uprawnieniem do wypłaty świadczeń rodzinnych jak i zasiłku stałego z pomocy społecznej tyt. niepełnosprawności. Zasady wypłaty tych świadczeń regulują przepisy określone w adekwatnych ustawach, w których ściśle określone jest kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty ww. zasiłków i świadczeń. Zatem nie wszyscy niepełnosprawni jak osoby i rodziny wychowujące takie dzieci mogą z nich skorzystać. Bardzo znaczącym aspektem opieki nad osobami niepełnosprawnymi jest pomoc realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w katalogu realizowanych zadań udziela także pomocy osobom niepełnosprawnym. Nie bez znaczenia pozostaje w tej mierze praca socjalna M-GOPS w Wieliczce, w zakresie której pracownicy socjalni są najczęściej pierwszymi diagnozującymi przyczyny trudności życiowych co za tym idzie pierwszymi wskazującymi sposób poprawy sytuacji osobistej człowieka. M-GOPS w Wieliczce w ramach pracy socjalnej kieruje więc osoby chore, nie posiadające orzeczeń o stanie zdrowia oraz udziela pomocy w wypełnianiu wniosków i pozostałej niezbędnej dokumentacji dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniżej zamieszczone są Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 13 z 34

14 tabele opracowane w oparciu o dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce, które obrazują liczebność osób niepełnosprawnych wg stopnia niepełnosprawności, płci i wieku. Dane dotyczą osób niepełnosprawnych z terenu całego powiatu Wielickiego. Tab.nr 17. Orzeczenia wydane dla osób po 16 roku życia wg kategorii wieku, płci oraz stopnia niepełnosprawności ROK STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WIEK PŁEĆ znaczny umiarko-wany lekki RAZEM kobiety mężczyźni I półrocze Informacja; Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Wieliczka z 2010/11/30 Tab.nr 18 Orzeczenia wydane dla osób przed 16 rokiem życia. ROK Wydane orzeczenia -RAZEM WIEK PŁEĆ kobiety mężczyźni I półrocze Informacja; Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Wieliczka z 2010/11/30 Niepełnosprawność powodowana podeszłym wiekiem Starzenie się postrzegane jest jako cykl zmian zachodzących w życiu każdej jednostki, jest procesem podlegającym bardzo mocno indywidualizacji. Miernikiem demograficznego starzenia się społeczeństw świata i Europy są przyjęte granice wieku i wielkości populacji w określonym wieku na tle całego społeczeństwa. Teorie tłumaczące funkcjonowanie człowieka w okresie starości i wskazujące na specyfikę tego okresu życia różnicują się w obrębie 3 płaszczyzn ; biologicznej, psychobiologicznej, społecznej. Demograficzne zjawisko starzenia się społeczeństw będąc m.in. konsekwencją zmian w modelu rodziny, w konsekwencji prowadzi do konieczności zmian w myśleniu o modelu rodzinnej opieki nad człowiekiem starym i zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań. Problem starości nie pomija żadnego człowieka, żadnego środowiska, uświadamiając tym samym konieczność uruchomienia takich działań, które obejmując swoim zasięgiem osoby w podeszłym wieku zapewnią w miarę aktywny tryb życia, ułatwią godne przeżywanie starości i poczucie bezpieczeństwa. Celem pomocy społecznej w zakresie problemu starości jest tworzenie warunków i wsparcia mającego na celu utrzymanie funkcjonowania osoby starszej w swoim dotychczasowym środowisku. Ograniczenia wynikające z wieku i schorzeń powodują konieczność uruchomienia systemu wsparcia działającego w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. W ramach opieki nad osobami starszymi nie radzącymi sobie z trudami życia codziennego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zleca wykonywanie usług opiekuńczych, zapewniając w ten sposób opiekę i pomoc w samoobsłudze, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kontaktach z lekarzem rodzinnym w miarę potrzeb. Ilość świadczonej w ten sposób opieki jest w miarę stabilna. Objęto tą formą pomocy w latach; 2008; 114 osób, 2009; 107 osoby, 2010; 97 osób. Niekiedy dla części osób opieka świadczona przez PCK nie zabezpiecza w pełni potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia, a wśród najbliższych członków rodziny nie ma osób zobowiązanych prawnie do pełnienia opieki i pielęgnacji. W takich przypadkach gmina zobowiązana jest do zapewnienia całodobowej opieki i schronienia tym osobom w Domach Pomocy Społecznej. Gmina ma obowiązek partycypacji w kosztach utrzymania osób kierowanych do DPS. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 14 z 34

15 Tab. nr 19. Liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej za których pobyt częściowy koszt ponosi Gmina lata Liczba osób Kwota wydana Źródło; Dane M-GOPS w Wieliczce 11/2010 Niepełnosprawność powodowana chorobami psychicznymi. Kwestie choroby psychicznej pomimo coraz większego upowszechniania wiedzy w tym zakresie, wciąż stanowią temat tabu, bądź temat, którego ważność nie jest powszechnie uświadamiana. Tymczasem według informacji Światowej Organizacji Zdrowia, zaburzenia psychiczne i neurologiczne dotyczą 400 milionów ludzi na całym świecie, a w ciągu najbliższych dwudziestu lat ich liczba jeszcze wzrośnie. Mimo że dostępność leczenia jest względnie wysoka to 2/3 ludzi z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi nie poszukuje pomocy w wyspecjalizowanych ośrodkach. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że osobom pragnącym skorzystać z pomocy i leczenia stają na przeszkodzie przede wszystkim stygmatyzacja, dyskryminacja i uprzedzenia. Reakcją na powyższy problem w gminie Wieliczka było utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność ŚDS obejmuje : - rehabilitację społeczną - podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy - pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia - poradnictwo z zakresu świadczeń socjalnych, - doradztwo (pomoc w budowaniu budżetów domowych, rozwiązywanie konfliktów), - kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, - organizowanie imprez świątecznych, - terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, kulinarnej, stolarskiej, komputerowej, rękodzieła artystycznego - zapewnieniem oparcia i samopomocy poprzez: - aktywizowanie rodzin oraz przyjaciół osób z zaburzeniami psychicznymi do uczestnictwa w życiu Domu, - indywidualne poradnictwo i psychoedukację dla rodzin, - współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych Gmina realizuje też pomoc w formie usług specjalistycznych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Liczba osób objętych ww. usługami; osoby, osób, osób. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizuje zadanie w oparciu o umowę zawartą na okres od; r. Przewidziana ilość miejsc 36. W ramach współpracy samorządów Miasta i Gminy Wieliczka, Gminy Biskupice oraz Miasta i Gminy Dobczyce w zakresie udzielania pomocy i terapii osobom z zaburzeniami psychicznymi, na mocvy zawartych Porozumień - wymiennie kierowane są osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieliczce i Biskupicach BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIAGOSPODARSTWA DOMOWEGO. Znaczna część rodzin ma trudności z adaptacją warunków życia. Rodziny wielodzietne i niepełne mają przede wszystkim trudności z realizacją funkcji ekonomicznej często i opiekuńczej. Wynika to z niskiego poziomu dochodów, ograniczonych możliwości poprawy sytuacji materialnej. Coraz częstsze problemy w pełnieniu ról rodzicielskich są zauważalne w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Brak czasu ze strony rodzica dla potrzeb emocjonalnych dziecka, niski poziom świadomości rodzica o potrzebach dziecka akceptacji, miłości i bezpieczeństwa skutkuje najczęściej poszukiwaniem przez dziecko miejsca w środowisku rówieśniczym, udziału w nieformalnych grupach w konsekwencji agresji i wczesnej demoralizacji. Jedną z oznak kryzysu rodziny jest ingerencja instytucji wychowawczych i resocjalizacyjnych w jej problemy. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 15 z 34

16 Tab. nr 20. Sprawy prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Wydział III Rodzinny i Nieletnich. ROK Sprawy opiekuńcze dot. małoletnich Sprawy karne dotyczące nieletnich Sprawy leczenia przeciwalkoholowego OGÓŁEM I VI Źródło: Statystyka Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza, Wydział III Rodzinny i Nieletnich/2010. Zamieszczona tabela wskazuje na tendencję wzrostową negatywnych zjawisk w rodzinach z terenu miasta i gminy Wieliczka. Statystyka M-GOPS w Wieliczce również wskazuje na występowanie problemów wychowawczych w rodzinach którym z tych właśnie przyczyn udzielono wsparcia w latach; rodzin rodzin rodzin. 3. PROFIL SPOŁECZNY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ Typy rodzin korzystających z pomocy Na podstawie statystyki M-GOPS w Wieliczce z 2009 r. można określić, że wśród świadczeniobiorców przeważają osoby zamieszkujące tereny wiejskie, stanowią one 60,2 % ogółu klientów. Wg podziału wiekowego, dominują osoby w wieku produkcyjnym, klienci w wieku poprodukcyjnym stanowią 30,% ogółu korzystających. Liczba osób samotnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe wyniosła 488 osób (45,4 %), natomiast liczba rodzin składających się z dwóch i więcej osób wynosiła 585 (54,6 %). Wśród rodzin dominują rodziny pełne, natomiast duży odsetek bo aż 32,3 % stanowią rodziny, w których brakuje jednego z rodziców w większości przypadków ojca. Na podstawie rozeznania środowiskowego pracowników socjalnych M- GOPS, zjawisko samotnego ojcostwa dotyczy 9 osób. Jeśli chodzi o dzietność, w rodzinach pełnych dominuje model rodziny z jednym dzieckiem (38%). Odsetek rodzin, z dwojgiem dzieci wynosi 32 %. Rodziny wielodzietne, w których wychowuje się 3 i więcej dzieci stanowi 30%. Podobnie rozkładają się te proporcje w przypadku rodzin niepełnych. Szczegółowe dane na temat typów rodzin objętych pomocą M-GOPS zawiera zamieszczona poniżej tabela. Tab. Nr 21. Typy rodzin korzystających z pomocy w 2009 r. Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ogółem W tym; Na wsi Rodziny Ogółem (wiersz ) O liczbie osób i więcej W tym ( z wiersza 1) Rodziny z dziećmi ogółem (wiersz ) O liczbie dzieci; i więcej Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 16 z 34

17 Rodziny niepełne ogółem(wiersz ) O liczbie dzieci; i więcej Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersz ) O liczbie osób; i więcej Tab. Nr 22. Typy rodzin korzystających z pomocy 2010 r. Wyszczególnienie Liczba rodzin Ogółem W tym; Na wsi Liczba osób w rodzinach Rodziny Ogółem (wiersz ) O liczbie osób i więcej W tym ( z wiersza 1) Rodziny z dziećmi ogółem (wiersz ) O liczbie dzieci; i więcej Rodziny niepełne ogółem(wiersz ) O liczbie dzieci; i więcej Rodziny emerytów i rencistów ogółem (wiersz ) Źródło; dane M-GOPS w Wieliczce O liczbie osób; i więcej Przyczyny udzielania pomocy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Katalog przyczyn udzielania pomocy obejmuje takie stany i zdarzenia jak ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą i ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii a także zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej Według statystyki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce głównym problemem klientów pomocy społecznej w gminie jest ubóstwo. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 17 z 34

18 Ubóstwo jest dominującą przyczyną trudnej sytuacji życiowej naszych rodzin. W grupie tych osób są takie, które charakteryzuje permanentny brak środków do życia. Są to rodziny, które cechuje niezaradność życiowa i które kumulują takie zjawiska jak wielodzietność, inwalidztwo, przewlekłe choroby, alkoholizm itp. W rodzinach tych panuje pewien kulturowy styl życia przekazywany z pokolenia na pokolenie. Bezrobocie jest drugim ważnym powodem przyznawania pomocy. Zjawisko to jest drugą bardzo ważną przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Bezrobocie jest obecnie jednym z najważniejszych problemów polskiej gospodarki. Jego wzrost oznacza bowiem wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Długotrwałe bezrobocie i jego pochodna w postaci utraty prawa do zasiłku to najczęstsza przyczyna ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. Największą grupę bezrobotnych korzystających z pomocy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce są kobiety. Znaczne powiększenie się grupy bezrobotnych świadczeniobiorców oznacza dla pomocy społecznej zarówno wzrost zadań i wydatków jak i konieczności dostosowania dotychczasowych form pomocy do nowych potrzeb. Bardzo częstą przyczyną powodującą niedostatki finansowe oraz trudności w samodzielnym funkcjonowaniu jest zła sytuacja zdrowotna długotrwałe i przewlekłe choroby. Niepełnosprawność stanowi szczególnie dotkliwy problem dla ludzi starych, samotnych, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny i których renty i emerytury nie wystarczają na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Niemożność właściwej dbałości o podtrzymanie zdrowia, wynikająca z braku środków na zakup leków, niektórych usług medycznych nie dotowanych przez państwo - powoduje pogłębianie się stanów chorobowych i niezaradności. Statystyka M-GOPS w Wieliczce wskazuje też na złą kondycję rodzin, w których stwierdzono problemy powodujące bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Szczegółowe dane dotyczące powodów trudności życiowych podopiecznych M-GOPS prezentuje zamieszczona poniżej tabela. Tab. nr 23. Powody przyznania pomocy przez M-GOPS w Wieliczce. POWODY TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ Liczba rodzin ogółem w tym na wsi Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin ogółem w tym na wsi Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa W tym;wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem W tym:rodziny niepełne Rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wych. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 18 z 34

19 Klęska żywiołowa lub ekologiczna Źródło; Dane M-GOPS w Wieliczce. Należy bardzo mocno podkreślić, iż rzadko się zdarza, by profil korzystających z pomocy społecznej dało się określić przy pomocy jednej cechy sprawczej na ogół mamy do czynienia z rodzinami wielo problemowymi, w których trudnościom związanym np. z wielodzietnością, ubóstwem, chorobą, utratą pracy towarzyszy lub leży u podłoża nadmierne spożycie alkoholu. Przy braku działań (lub niemożności ich podjęcia) zmierzających do usunięcia głównej przyczyny dezintegracji życia jednostki lub rodziny, korzystających z pomocy społecznej stają się jej długoletnimi beneficjentami, coraz słabiej zainteresowanymi uruchamianiem własnej aktywności i zasobów w procesie odzyskiwania niezależności oraz umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami Formy pomocy realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Niwelowaniu niedostatków osób i rodzin służą świadczenia przewidziane Ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity; Dz. U z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) realizowane przez M-GOPS w Wieliczce. Tab. Nr 24. Wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej Rodzaj świadczenia Liczba świadczeniobiorców Rok Kwota świadczeń Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy ( w tym specjalny) Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową Schronienie Sprawienie pogrzebu Posiłek Usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi Ogółem Źródło; Dane M-GOPS w Wieliczce PROJEKTY SYSTEMOWE Zgodnie z ustawą, o pomocy społecznej celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości W ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce od 2008r. realizuje projekt systemowy Czas na aktywność. Aktywność społeczną i zawodową Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach priorytetu VII; Promocja Integracji Społecznej. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do osób i rodzin w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest pobudzenie i zwiększenie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej. Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego. Czas trwania projektu; od 2008r. do 2012r. W projekcie biorą udział osoby spełniające kryteria: - wiek aktywności zawodowej Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 19 z 34

20 - długotrwałe bezrobocie - niskie bądź zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe - korzystanie z świadczeń pomocy społecznej W ramach projektu prowadzone są szkolenia mające na celu wyposażyć uczestników w wiedzę w zakresie efektywnego poszukiwania pracy, poszerzenia kwalifikacji i umiejętności poprzez kursy zawodowe, dostarczenia wiedzy na temat elastycznych form zatrudniania istniejących na rynku pracy oraz podniesienia świadomości uczestników w zakresie funkcjonowania w obszarze rynku pracy. ŚWIADCZENIA RODZINNE Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. Z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),której zadania realizuje Referat Świadczeń Rodzinnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, stworzyła szeroki wachlarz ochrony rodziny poprzez wprowadzenie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków. Tab. Nr 25. Wykonanie zadania z zakresu świadczeń rodzinnych Rok Zasiłek Rodzinny Zasiłek Pielęgnacyjny Świadczenie Pielęgnacyjne Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń ,352, ,639, , ,130, ,763, , ,701, ,677, ,96 Źródło; Dane M-GOPS w Wieliczce. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Realizację pomocy na rzecz rodzin niepełnych reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U nr 1, poz. 7 z późn. zm.) Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest udokumentowana bezskuteczność egzekucji, przez którą rozumie się brak wyegzekwowania w okresie ostatnich dwóch miesięcy pełnej należności z tytułu zasądzonych alimentów jak również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ze względu: - brak podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, oraz brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą Tab. Nr 26. Wykonanie zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego. Rok Liczba świadczeniobiorców Fundusz alimentacyjny Kwota świadczeń , , ,657 Źródło: dane M-GOPS 2010r. Omówione zadania realizowanie przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce jak też przyczyny udzielania pomocy wskazują, że instytucja ta odgrywa bardzo dużą rolę w życiu mieszkańców i w znaczącej mierze realizuje zadania polityki społecznej w Gminie. Na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych u osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej można dokonać analizy sytuacji bytowej, a także wynikających z nich zadań dla interwencji socjalnej w środowisku tych rodzin. Id: YLCYO-KHKTK-GKIAX-QBMCL-FRSLF. Podpisany Strona 20 z 34

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Projekt P O W I A T O W A S T R A T E G I A R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W S P O Ł E C Z N Y C H P O W I E C I E H A J N O W S K I M

Projekt P O W I A T O W A S T R A T E G I A R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W S P O Ł E C Z N Y C H P O W I E C I E H A J N O W S K I M Projekt P O W I A T O W A S T R A T E G I A R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W S P O Ł E C Z N Y C H w P O W I E C I E H A J N O W S K I M Hajnówka 2008 I. Wprowadzenie Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Strategia. Miasta Białegostoku. na lata 2011-2020

Strategia. Miasta Białegostoku. na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 grudnia 2011 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015 Pułtusk 2011 Zajrzyj w siebie! W twoim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV / 184 / 05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 kwietnia 2005roku

Uchwała Nr XXV / 184 / 05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 kwietnia 2005roku Uchwała Nr XXV / 184 / 05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 kwietnia 2005roku w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005 2015 Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 PROJEKT

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 PROJEKT Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 PROJEKT Spis treści Wstęp... 3 I. Charakterystyka Powiatu.... 5 1.1. Położenie i podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020 Trzebiel 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Metodyka... 4 2. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI... 5 2.1. Unijne dokumenty strategiczne... 6 2.2. Krajowe dokumenty strategiczne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Gminy Dmosin na lata 2014-2020 GMINA DMOSIN POWIAT BRZEZIŃSKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE DMOSIN 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MORAWICA

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MORAWICA Spis treści: Wstęp...2 ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORAWICA...4 1. Dane geograficzne i demograficzne...4 2. Służba zdrowia...6 3. Oświata...7 4. Kultura...7 5. Turystyka, rekreacja, sport...8 6.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Podstawy prawne... 5 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6 4. Demografia... 6 5. Lokalny rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim... 9 6. System opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej stanowi instytucję lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY NA LATA 2011 2023

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY NA LATA 2011 2023 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY NA LATA 2011 2023 1 SPIS TREŚCI I.CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII... 2 II. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE JUCHNOWIEC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo