Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku"

Transkrypt

1 86 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy, przy ul. Dzierzgońskiej 2 (kod ) przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

2 2 Tematyka kontroli I Ustalenia ogólno-organizacyjne 1.1 Dane ogólne (dotyczące kontroli oraz nazwa i adres jednostki kontrolowanej) str Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych str Uczestnictwo w związkach komunalnych str Wykaz jednostek pomocniczych str Kierownictwo jednostki (zarząd JST, skarbnik, sekretarz) str Wewnętrzne regulacje organizacyjno prawne str Statut Gminy str Regulamin Organizacyjny Urzędu str Dokumentacja opisująca przyjęta w jednostce zasady (politykę) rachunkowości str Środki kontroli zabezpieczenia dostępu do komputerów oraz kontrola przetwarzania danych str Przepisy wewnętrzne regulujące obieg i kontrolę dokumentów finansowo księgowych str Pełnomocnictwa str Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym str Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej str Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez Radę (Komisję Rewizyjną) str Wykonywanie kontroli przez Skarbnika głównego księgowego budżetu str Kontrola środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł str Oświadczenie o stanie majątkowym (terminowości ich złożenia) str System zarządzania i kontroli projektów z udziałem środków UE str Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i pozostałych Jednostkach str Audyt wewnętrzny str Kontrole zewnętrzne str.17 II Wykonywanie budżetu str Gospodarka pieniężna i rozrachunki str Gospodarka kasowa (w tym kontrola kasy) str Obsługa bankowa str Gospodarka drukami ścisłego zarachowania (instrukcja, sposób gospodarowania, inwentaryzacja druków) str Rozrachunki i roszczenia (rodzaje rozrachunków i prawidłowość funkcjonowania kont rozrachunkowych) str Terminowości regulowania zobowiązań str Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług str Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych str Odprowadzanie składek na FUS i FP str Odprowadzanie składek na PFRON str Przestrzeganie uprawnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet str Zobowiązania wymagalne oraz wydatki niewygasające str.25

3 3 2.2 Inwentaryzacja roczna należności str Kredyty, pożyczki, poręczenia oraz pozostałe przychody str Kredyty i pożyczki str Obligacje str Udzielone poręczenia i gwarancje str Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę str Przychody z prywatyzacji majątku str Dochody budżetowe str Subwencje i dotacje str Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych str Księgowa ewidencja podatków i opłat str Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego str Podatek od nieruchomości str Podatek rolny str Podatek leśny str Podatek od środków transportowych str Opłata uzdrowiskowa str Opłata miejscowa str Opłata targowa str Pobór podatków i opłat, rozliczanie inkasentów str Powszechność opodatkowania str Udzielanie ulg w zapłacie podatków i opłata prolongacyjna str Skutki finansowe (roczne) z tytułu udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych str Dochody z opłat adiacenckich str Opłata planistyczna str Opłata eksploatacyjna str Opłaty za zajmowanie pasa drogowego str Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych str Windykacja należności podatkowych i opłat str Dochody z majątku str Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości str Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych str Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych str Dochody ze sprzedaży majątku str Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności str Windykacja dochodów z majątku str Inne dochody str Wpływy z usług str Spadki, zapisy, darowizny str Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach Bankowych str Dochody z kar pieniężnych str Wydatki budżetowe (bieżące) z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych str.76

4 Wydatki budżetowe str Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń str Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników str Nagrody str Wydatki na podróże służbowe pracowników (krajowe) str Wydatki na podróże służbowe pracowników (zagraniczne) str Wydatki na zakupy, dostawy i usługi (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych) str Wydatki na podróże służbowe radnych (krajowe i zagraniczne) str Wypłaty diet radnym, członkom komisji rady oraz pozostałym str Naliczanie i wykorzystanie środków ZFŚS str Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii str Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej str Dotacje podmiotowe str Dotacje przedmiotowe str Dotacje celowe str Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji str Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego str Inne wydatki bieżące str Wydatki majątkowe str Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa) oraz ich realizacja str Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych) str Zakup i objęcie akcji, udziałów str Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego str Ewidencja księgowa inwestycji i ich rozliczenie str Przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan (księgowy) środków trwałych str Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki str Dotacje na pomoc finansową udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego str Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji 2.7 Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu III Gospodarka mieniem komunalnym str Gospodarka nieruchomościami (zasady gospodarowania, ewidencja) str Gospodarka pozostałymi składnikami majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały) str Gospodarka mieniem Skarbu Państwa str Inwentaryzacja roczna rzeczowych składników majątku (oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych) str.106

5 5 IV Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi 4.1 Rozliczenia z jednostkami budżetowymi str Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi str Rozliczenia rachunków dochodów str Samorządowe osoby prawne str Instytucje kultury str Samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej str.110 V Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień str Dotacje otrzymane przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych str Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami str Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami str Plan finansowy zadań zleconych str Prawidłowość wykorzystania dotacji str Środki na realizację porozumień str Rodzaje dotacji celowych otrzymanych przez gminę na realizację porozumień Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień VI Księgowość i sprawozdawczość str Stan i kompletność ksiąg rachunkowych budżetu i Urzędu str Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inne str Rzetelność i terminowość sporządzania sprawozdań str.116

6 6 I Ustalenia ogólno-organizacyjne 1.1 Dane ogólne (dotyczące kontroli oraz nazwa i adres jednostki kontrolowanej) Kontrola kompleksowa Urzędu Gminy w Mikołajkach w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Osoby kontrolujące. Halina Rataj upoważnienie nr 72/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. od 22 września 2011 roku do 16 grudnia 2011 roku, z przerwą w dniu 14 grudnia 2011r Roland Rataj upoważnienie nr 73/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. od 22 września 2011 roku do 16 grudnia 2011 roku, z przerwą w dniu 14 grudnia 2011r Okres kontroli. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki Urząd Gminy w Mikołajkach, ul. Dzierzgońska 2 (kod ) Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych W ramach gospodarki budżetowej gmina realizuje zadania własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej i powierzone poza Urzędem Gminy, poprzez: Jednostki budżetowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach, działający na podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Gminy w Mikołajkach Nr XVIII104/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku. Statutu, do dnia kontroli nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zespół Szkół w Mikołajkach, na podstawie uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr V/22/2007 z 28 lutego 2007 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Mikołajkach. Uchwałą Nr IX/40/2007 z 12 lipca 2007 roku nadano Statut dla Zespołu Szkół w Mikołajkach. Statutu do dnia kontroli nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Szkoła Podstawowa w Cieszymowie na podstawie uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr VI/31/99 z 10 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cieszymowie. Zakłady budżetowe: Samorządowy Zakład Budżetowy w Mikołajkach, na podstawie uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr 92/92 z dnia 27 lipca 1992 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy Zakładu Gospodarki Komunalnej, oraz Uchwały Nr III/10/10 z 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Zakład Gospodarki Komunalnej na Samorządowy Zakład Budżetowy w Mikołajkach. Samorządowe Przedszkole Publiczne w Mikołajkach działające do dnia 31 grudnia 2010 roku, na podstawie Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XXXIV/185/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie likwidacji przedszkola

7 7 samorządowego prowadzonego przez Gminę Mikołajki Pomorskie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową. Zgodnie z 3 powyższej Uchwały, z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się jednostkę budżetową przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Mikołajki Pomorskie. Instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie, na podstawie uchwały Rady Gminy w Mikołajkach Nr XXXII/65/02 z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie Wpisu instytucji kultury do rejestru prowadzonego przez organizatora, tj. zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz.123 ze zm.), dokonano w dniu 1 maja 2002 roku pod pozycją 2. Z dniem dokonania wpisu, instytucja kultury rozpoczęła działalność w formie samodzielnej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Gminny Ośrodek Kultury, na podstawie uchwały Rady Gminy w Mikołajkach Nr XXXII/64/02 z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach. Wpisu instytucji kultury do rejestru prowadzonego przez organizatora, tj. zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz.123 ze zm.), dokonano w dniu 1 maja 2002 roku pod pozycją 1. Z dniem dokonania wpisu, instytucja kultury rozpoczęła działalność w formie samodzielnej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Aktualny wykaz jednostek organizacyjnych i uchwał organizacyjnych zamieszczono w pozycji nr 1 Zestawienia akt roboczych kontroli, stanowiącego Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli. W Urzędzie nie prowadzono wykazu jednostek organizacyjnych. Gmina przystąpiła do stowarzyszeń: Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk na podstawie Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr VII/50/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku; Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla na podstawie Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XII/116/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku; Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna na podstawie Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XII/79/03 z dnia 5 grudnia 2003 roku. Dla powyższych Stowarzyszeń, składki członkowskie przekazywano w wysokościach i terminach wynikających z podjętych przez nie uchwał.

8 Uczestnictwo w związkach komunalnych W badanym okresie, gmina nie należała do związków komunalnych Wykaz jednostek pomocniczych Statut Gminy określa zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej gminy sołectw. Statutem nie określono natomiast ilości jednostek pomocniczych sołectw. Gmina Mikołajki Pomorskie, realizuje zadania za pomocą 15 jednostek pomocniczych sołectw: Mikołajki Pomorskie, Cieszymowo, Dąbrówka Pruska, Dworek, Kołoząb, Krasna Łąka, Krastudy, Minięta, Mirowice, Perklice, Pierzchowice, Sadłuki Stążki, Wilczewo, Balewo. Rada Gminy Mikołajki Pomorskie, podjęła uchwałę Nr XVIII/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw (poza sołectwem Balewo) na terenie gminy Mikołajki Pomorskie. W Załącznikach do powyższej Uchwały, nadano statuty wyżej wymienionym sołectwom. Statuty dostosowano do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Uchwałą Rada Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XXXIX/206/10 z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, utworzono i nadano statut sołectwo Balewo. W dniu 29 czerwca 2009 roku Rada Gminy Mikołajki Pomorskie podjęła Uchwałę nr XXCII/145/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. Uchwały powyższej nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przesłano natomiast Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, zgodnie z art. 90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 5 sierpnia 2009 roku. 1.2 Kierownictwo jednostki (zarząd JST, skarbnik, sekretarz) W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze sprawowali: a) Wójta Gminy: - Pan Kazimierz Kulecki od dnia 5 grudnia 2006r. wybrany w wyborach bezpośrednich (zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2006r.). Przed nawiązaniem stosunku pracy, nie uzyskano informacji z rejestru o ukaraniu zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, wobec Wójta. Informację o niekaralności z Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych uzyskano w dniu 7 lutego 2007 roku. Ślubowanie wobec Rady Gminy Wójt, Pan Kazimierz Kulecki złożył podczas II Sesji Rady Gminy w Mikołajkach w dniu 5 grudnia 2006 roku. W wyniku wyborów bezpośrednich, Pan Kazimierz Kulecki ponownie został wybrany na stanowisko Wójta, co udokumentowano zaświadczeniem Przewodniczącego Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010r. Ślubowanie wobec Rady Gminy Wójt, Pan Kazimierz Kulecki złożył podczas II Sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach w dniu 2 grudnia 2010 roku. Wobec Wójta, nie wystąpiono o uzyskanie informacji z rejestru o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9 9 b) Zastępcy Wójta: W badanym okresie, nie powołano zastępcy Wójta. c) Sekretarza: - Pan Janusz Wysocki, powołany Uchwałą Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XXIV/10/01 z dnia 7 lutego 2001r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy. Wójt p. Kazimierz Kulecki pismem z dnia 17 lutego 2009r. poinformował Sekretarza Gminy Pana Janusza Wysockiego o przekształceniu (w oparciu o przepis art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458) z dniem 1 stycznia 2009r. dotychczasowego stosunku pracy na podstawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy, w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. d) Skarbnika: - Pani Maria Kalinowska, powołana na to stanowisko z dniem 30 czerwca 2009r. na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/149/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mikołajki Pomorskie. Imienny wykaz władz, ujęto w poz.2 zestawienia akt roboczych,stanowiącego załącznik Nr 1 do protokołu. 1.3 Wewnętrzne regulacje organizacyjno- prawne Statut Gminy W okresie objętym kontrolą, obowiązywał Statut uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie Nr VII/4920/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Mikołajki Pomorskie. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2004 roku Nr 17 pod pozycją 355. Do dnia kontroli Statut nie został dostosowany do zmian wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458), do czego obliguje art. 58 ustawy Regulamin Organizacyjny Urzędu Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/07 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie. Regulamin Organizacyjny nie został dostosowany do zmian wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, do czego obliguje art. 58 ustawy.

10 Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości W Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskiej, opracowano dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości i wprowadzono do stosowania następująco: Zarządzeniem Nr 57/2010 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 października 2010r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie (wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku). W załącznikach do powyższego Zarządzenia ujęto: Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego Załącznik Nr 2 Wykaz kont dla budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z przyjętymi zasadami klasyfikacji zdarzeń oraz prowadzenia kont ksiąg pomocniczych powiązania ich z kontami księgi głównej dla budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie stanowiące Załącznik Nr 3 Wykaz kont dla jednostki Urzędu gminy wraz z przyjętymi zasadami klasyfikacji zdarzeń oraz prowadzenia kont pomocniczych i powiązania ich z kontami księgi głównej dla Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie stanowiące Załącznik Nr 4 Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji zadań realizowanych ze środków unijnych stanowiące Załącznik Nr 5 Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat stanowiący Załącznik Nr 6 Wykaz programów komputerowych używanych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z Systemem ochrony danych w jednostce stanowiące Załącznik Nr 7 Instrukcję w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie stanowiące Załącznik Nr 8 Zasady rachunkowości budżetu, jak również Urzędu, jako jednostki dostosowano do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128 poz. 861). Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości określa rok obrotowy jako rok kalendarzowy oraz okresy sprawozdawcze - miesiąc. Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, jak również określa zasady tworzenia i prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontem księgi głównej. Plan kont zawiera również wykaz prowadzonych kont pozabilansowych. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie komputerowym. Urząd posiada wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań i ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych, jak również opis systemu informatycznego, w tym ochrony zbiorów danych.

11 Środki kontroli zabezpieczenia dostępu do komputerów oraz kontrola przetwarzania danych Szczegółowy opis środków dostępu do komputerów oraz kontroli przetwarzania danych, zamieszczono w pozycji nr 3 Zestawienia akt roboczych kontroli, stanowiącego Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli Przepisy wewnętrzne regulujące obieg i kontrolę dokumentów finansowo księgowych Do dnia wprowadzenia Zarządzenia Nr 7/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji, Wójt Gminy nie wydał Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Stosowano natomiast Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów, zatwierdzoną ( zmienianą 9 lutego 2010 r) przez Wójta w dniu 31 marca 2004 roku. Instrukcję ustalono (między innymi), o nieobowiązującą ustawę z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Instrukcja zawiera, między innymi: przyjęte do stosowania rodzaje dokumentów z określeniem ich nazwy, symbolu i wzoru; operacje gospodarcze, do udokumentowania, których służą poszczególne dokumenty finansowo księgowe. harmonogram spływu dokumentów finansowo księgowych, określający miejsce ich powstawania, liczby egzemplarzy, miejsca przekazywania każdego egzemplarza, kolejności przekazywania i w jakim celu, poza wskazaniem egzemplarza dowodu, będącego podstawą zapisów w księdze. terminy dostarczania dokumentów do komórek organizacyjnych. Powyższej Instrukcji nie dostosowano do aktualnie obowiązujących komórek i stanowisk, określonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, wprowadzonym w dniu 1 kwietnia 2007 roku, określono natomiast osoby upoważnione do sporządzania poszczególnych rodzajów dowodów, ich sprawdzania i zatwierdzania do zapłaty. Kontrolującym udokumentowano, potwierdzenie o zapoznaniu wszystkich pracowników Urzędu z wewnętrznymi regulacjami. Podobnie, do dnia wprowadzenia wyżej cytowanego Zarządzenia Nr 7/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku. Wójt Gminy nie wydał Zarządzenia w sprawie wprowadzenia: Instrukcji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Stosowano natomiast Instrukcję i kontrolę druków ścisłego zarachowania, zatwierdzoną ( zmienioną 9 lutego 2010r) przez Wójta w dniu 31 marca 2004 roku. Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie. Stosowano natomiast Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, zatwierdzoną (zmienioną w dniu r ) przez Wójta w dniu 31 marca 2004 roku. Instrukcję ustalono (między innymi), o nieobowiązujące przepisy: rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej(.) (Dz. U. Nr 122 poz.1333), które utraciło moc obowiązującą 31 grudnia 2004 roku oraz Zarządzenie Prezesa NBP

12 12 z roku w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (Mon. Pol. Nr 39 po 293), obowiązujące do dnia 30 czerwca 1998 roku. Z dniem wprowadzenia Zarządzenia Nr 7/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji, nieprawidłowości powyższe, wyeliminowano Pełnomocnictwa Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, Pan Kazimierz Kulecki, udzielił w dniu 22 lipca 2010 roku, na podstawie art. 47 ust.1 ustawy o samorządzie gminny, pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, i tak: - dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach (pismo nr: OR.IV ); - dyrektorowi Zespołu Szkół w Mikołajkach (pismo nr: OR.IV ); - dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach (pismo nr: OR.IV ). Ponownie, po podjęciu Uchwały Nr III/10/10 z 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Zakład Gospodarki Komunalnej na Samorządowy Zakład Budżetowy w Mikołajkach, udzielono Pełnomocnictwa dyrektorowi pismem Nr OR.IV z dnia 31 grudnia 2010 roku. - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cieszymowie (pismo nr: OR.IV ); - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach (pismo nr: OR.IV ); Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym W badanym okresie, Gmina Mikołajki Pomorskie, nie podejmowała współpracy z prywatnymi podmiotami w sferze usług publicznych. Nie zawierano także umów w tym zakresie. 1.4 Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez Radę (Komisję Rewizyjną) Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określone zostały w Rozdziale VI Statutu Gminy Mikołajki Pomorskie. Zgodnie z 88 Statutu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe i sprawdzające. Kontrole kompleksowe Komisja przeprowadza w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXII/180/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

13 13 Z przeprowadzonych w 2010r. planowanych kontroli sporządzone były - w dwóch egzemplarzach - protokoły kontroli podpisane przez członków zespołu kontrolującego oraz kierowników kontrolowanych jednostek, i tak: kontrolę działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach, udokumentowano protokółem Nr 45/10 z dnia 12 marca 2010 roku; kontrolę działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach, udokumentowano protokółem Nr 46/10 z dnia 26 marca 2010 roku; kontrolę działalności Szkoły Podstawowej w Cieszymowie, i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach, udokumentowano jednym wspólnym protokółem Nr 48/10 z dnia 19 maja 2010 roku; kontrolę działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mikołajkach, udokumentowano jednym wspólnym protokółem Nr 53/10 z dnia 22 września 2010 roku; Powyższych kontroli dokonano na podstawie pisemnych upoważnień Przewodniczącego Rady Gminy, z tym że sporządzano protokóły z naruszeniem zasad określonych Statutem: - protokóły sporządzano w dwóch - zamiast w trzech egzemplarzach (zgodnie z 100 Statutu); - nie przekazywano egzemplarza protokółu Przewodniczącemu Rady Gminy (zgodnie z 100 Statutu); - nie zawierano w protokółach, informacji o przysługujących kontrolowanemu środkach odwoławczych ( zgodnie z 99 pkt 1 Statutu); Wykonywanie kontroli przez Skarbnika głównego księgowego budżetu Kontrolę wewnętrzną wykonuje Skarbnik Gminy, będący głównym księgowym zarówno budżetu, jak i Urzędu, jako jednostki budżetowej. Wójt Gminy w okresie objętym kontrolą nie powierzył Skarbnikowi obowiązków i odpowiedzialności na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014). Wójt Gminy pismem z dnia 19 lutego 2010 roku dokonał powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi na podstawie obowiązujących przepisów art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.). Obowiązki kontrolne Skarbnika określone zostały w jego zakresie czynności z dnia 3 marca 2003 roku, który nie został dostosowany do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego ( 18 Regulaminu). Zakresem czynności nie objęto bowiem (odmiennie od Regulaminu Organizacyjnego), nadzoru merytorycznego nad pracą Referatu Finansowego. Do obowiązków Skarbnika należy między innymi: - planowanie i organizacja pracy referatu finansowego; kierowanie pracą podległych pracowników, ich szkolenie i instruowanie; - kontrolowanie wykonywanych zadań przez pracowników referatu; - prowadzenie rachunkowości, - prowadzenie gospodarki finansowej gminy, - wstępna kontrola legalności dokumentów

14 14 - opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy i ich analizy. Dowodem dokonania wstępnej kontroli przez skarbnika jest jego podpis na dokumencie, obok podpisu pracownika rzeczowo właściwego. Złożony podpis skarbnika na dokumencie oznacza, że: - nie zgłasza zastrzeżeń do oceny prawidłowości operacji i zgodności jej z prawem przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników, - nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji, - zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. W regulaminie organizacyjnym Urzędu skarbnikowi podporządkowano jedynie referat finansowy w strukturach Urzędu obejmujący 6 stanowisk pracy Kontrola środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Na podstawie art. 15a w związku z art.2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz ze zm.), opracowano i wprowadzono w życie w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zasad polityki rachunkowości. Pod nazwą - Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Mikołajkach. Wyznaczono również w Urzędzie gminy, koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Ze złożonego przez koordynatora oświadczenia wynika, że w jednostce nie było przypadków powiadomienia GIIF. Natomiast, z dniem 1 stycznia 2011 roku, tj. z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 57/2010 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 października 2010r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, powyższe Zarządzenie utraciło moc obowiązującą. A zatem, powyższe procedury nie obowiązywały. W dniu 10 października 2011 roku,wójt Gminy wprowadził Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Urzędzie gminy w Mikołajkach Oświadczenie o stanie majątkowym (terminowości ich złożenia) Wszyscy radni, Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych - zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych w 2010 roku (za 2009 i 2010 rok, w tym na 2 miesiące przed upływem kadencji i 30 dni od złożenia ślubowania), złożyli je w ustawowym terminie.

15 System zarządzania i kontroli projektów z udziałem środków UE Odrębne procedury kontroli wewnętrznej mającej na celu systematyczne monitorowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych, wprowadzono Aneksem Nr 1 z dnia 26 maja 2008r do Zarządzenia nr 22/2006 z dnia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Aneksem powyższym wskazano, do czego jednostka (beneficjent) zobowiązała się w zawartej umowie z Instytucją Pośredniczącą pracowników zobowiązanych i odpowiedzialnych (między innymi) za: udzielanie zamówień publicznych, dokumentowanie wykonywanych prac, czuwanie nad prawidłowością opisu dokumentów oraz terminowe dokonywanie wypłat wykonawcom, przekazywanie sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego realizacji projektu, przechowywanie i archiwizację dokumentów Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i pozostałych jednostkach W badanym okresie, Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji. Obejmują one: zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji-załącznik Nr 1 wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli -załącznik Nr 1a Kodeks Etyki pracowników-załącznik Nr 2 Procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków-załącznik Nr 3 Procedury gospodarowania mieniem oraz procedur kontroli ich stosowania-załącznik Nr 4 Procedury nadzoru gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie-załącznik Nr 5 Instrukcję w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie-załącznik Nr 6 Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskiezałącznik Nr 7 Instrukcję w sprawie zabezpieczenia wartości pieniężnych w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie-załącznik Nr 8 Instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie-załącznik Nr 9 Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania-załącznik Nr 10 Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie-załącznik Nr 11

16 16 Wzór rejestru procedur kontroli zarządczej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskiezałącznik Nr 12 Do dnia kontroli, Wójt Gminy nie objął procedurami kontroli zarządczej dotyczącej zarządzania ryzykiem. Organ prowadzący placówki oświatowe, zobowiązany między innymi do zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, nie utworzył jednostki do obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek (Rada Gminy Mikołajki Pomorskie, Uchwałą Nr V/24/07 z dnia 28 lutego 2007 roku zlikwidowała Gminny Zespół Obsługi Oświaty - z dniem 31 marca 2007 roku). Rada Gminy (po powyższej likwidacji), nie podjęła uchwały dotyczącej zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek oraz nie wskazała sposobu i formy jej organizacji. Wójt przyjął natomiast do prowadzenia, wspólną obsługę finansowo - księgową prowadzonych szkół i placówek, w ramach struktur Urzędu. W sprawie prowadzenia obsługi z zakresu gospodarki finansowej Wójt Gminy zawarł w dniu 1 kwietnia 2007 roku, Porozumienia z Dyrektorami placówek na powierzenie Urzędowi Gminy prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej. Od dnia 1 września 2007 roku, zawarto na analogicznych zasadach - umowę z Zespołem Szkół w Mikołajkach. Dokumentacja dotycząca wewnętrznych uregulowań dotyczących gospodarki finansowej, w tym zakładowy plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, a także procedury kontroli wewnętrznej określone zostały w zarządzeniach poszczególnych dyrektorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku (Zespół Szkół z dnia 2 września 2007 roku), w sprawie prowadzenia rachunkowości. Do dnia kontroli powyższe zasady nie były zmieniane. Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 roku, uchylono zakładowe plany kont i wprowadzono nowe zasady (polityki) rachunkowości w każdej z placówek oświatowych. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych wprowadzili w życie z dniem 9 lutego 2010 roku, - zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynacji. Do dnia kontroli powyższe procedury nie były zmieniane. Wprowadzone przez kierowników tych jednostek procedury nie są stosowane, faktycznie stosowane, są uregulowania wdrożone w Urzędzie Gminy, jako jednostce organizacyjnej gminy Mikołajki Pomorskie. Czynności objęte powyższymi umowami prowadzone są przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Mikołajkach, Panią Wiesławę Kutajczyk, Panią Dagmarę Krych, Panią Iwonę Kolińską oraz Panią Dorotę Pawelec, co znajduje odzwierciedlenie (poza Panią Dorotą Pawelec kasjerem), w regulaminie organizacyjnym i zakresach czynności. Kierownicy jednostek organizacyjnych oświaty, upoważnili (z dniem 1 kwietnia 2007r i 1 września 2007r. Zespół Szkół) Panią Wiesławę Kutajczyk do zatwierdzania dokumentów finansowych. Upoważnienia udzielono na podstawie art.44 ust.1 i 2 w związku z art.45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Nie powierzono natomiast - obowiązków i odpowiedzialności na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014).

17 17 Podobnie nie dokonano powierzenia obowiązków na podstawie art.54 ust. 1 ustawy z dnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). Pismami z dnia 26 września 2011 roku, dokonano powierzenia obowiązków na podstawie obowiązujących przepisów dla Pani Wiesławy Kutajczyk, będącej główną księgową we wszystkich placówkach oświatowych. Nie upoważniono natomiast, pomimo faktycznego wykonywania czynności polegających na: sporządzaniu list płac, odprowadzaniu należnych podatków i składek oraz prowadzeniu dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników dla Pani Dagmary Krych; prowadzeniu spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w szkołach dla Pani Dagmary Krych. Upoważnień, (w trybie art. 53 ust.2 cyt.ustawy o finansach publicznych),udzielono dla Pani Dagmary Krych,w dniu 3 listopada 2011 roku. Wójt Gminy zakres zadań na tych stanowiskach określił w zakresach czynności Audyt wewnętrzny W badanym okresie nie wystąpił obowiązek prowadzenia audytu. 1.5 Kontrole zewnętrzne W okresie od 29 lutego 2008r. (tj. od dnia zakończenia poprzedniej kontroli RIO) do 31 grudnia 2010r. przeprowadzone zostały w zakresie gospodarki finansowej następujące kontrole: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku w dniach od 12 kwietnia 2010 roku do 18 maja 2010 roku w sprawie Realizacji przez jst. rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - w dniach od r. do r. w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń oraz prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2010 roku, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, wypłat zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. II. Wykonywanie budżetu Budżet gminy na 2010 rok przyjęty został do realizacji uchwałą Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XXXII/177/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok W trakcie wykonywania budżetu dokonano 23 zmian w budżecie, w tym: Rada Gminy 8 -krotnie, Wójt 15 -krotnie.

18 18 Budżet po zmianach wynosił: dochody ,08 zł, w tym: dochody bieżące ,55zł, w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, dochody majątkowe ,53zł, w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,93 zł, wydatki ,08 zł, w tym: wydatki bieżące ,50 zł, wydatki majątkowe ,58 zł. Planowane dochody wykonano w kwocie ,87 zł (95,7% planu), a planowane wydatki w kwocie ,01 zł (93,6% planu). Budżet w roku 2010 zamknął się deficytem w wysokości ,14 zł. Strukturę dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie: wyszczególnienie Plan po zmianach Na 2010 Dochody ogółem, w tym: -bieżące -majątkowe , , ,53 Wykonanie na , , ,91 % udział W strukturze 100% 88,6 11,4 % wykonania planu 95,7 99,4 74,3 Struktura dochodów dotacje , ,97 34,04 88,02 subwencje , ,00 45,38 100,00 Dochody własne , ,31 18,67 100,9 Pozostałe dochody , ,59 1,91 100,00 pozyskane Wydatki, w tym: , ,01 100% 93,6 bieżące , ,97 77,48 94,2 majątkowe , ,04 22,52 91,6 Deficyt/nadwyżka budżetu , , Gospodarka pieniężna i rozrachunki Kontrolę powyższego zagadnienia przeprowadzono za lata: Gospodarka kasowa W Urzędzie obroty gotówkowe prowadzone są za pośrednictwem kasy, co wynika z wewnętrznej struktury organizacyjnej. Zasady obrotu gotówkowego oraz sposób jego udokumentowania określono w Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, stanowiącej załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 7/2010 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.

19 19 W Instrukcji w sprawie zabezpieczenia wartości pieniężnych Urzędu Gminy, stanowiącej załącznik Nr 8 do w/wym. Zarządzenia Wójta Gminy określono tryb i warunki zabezpieczenia mienia i punktu kasowego. Wcześniej zasady gospodarki kasowej określone były w Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie, zatwierdzonej do stosowania przez Wójta Gminy w dniu r. W tym samym dniu Wójt zatwierdził również Instrukcję w sprawie zabezpieczenia wartości pieniężnych Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie. Wyżej wymienionymi Zarządzeniami Kierownik jednostki ustalił kwotę pogotowia kasowego w kwocie 3.500,00 zł. W Instrukcji zawarto uregulowania m.in. w zakresie: - warunków organizacyjno technicznych kasy oraz formy jej zabezpieczenia, - sposobu udokumentowania operacji kasowych oraz zasad sporządzania i obiegu dowodów kasowych, - zasad i częstotliwości sporządzania raportów kasowych. Zasady zawarte w uregulowaniach nie zostały dostosowane do stanu faktycznego, ponieważ nie określają w sposób jednoznaczny, prowadzenia przez tutejszy Urząd obsługi kasowej dla jednostek oświatowych. Na stanowisku kasjera zatrudniona jest od 4 stycznia 1996r. pani Dorota Pawelec. Osoba pełniąca funkcję kasjera złożyła deklarację o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę i inne walory znajdujące się w kasie. W dniu 27 października 2011 roku przeprowadzono niezapowiedzianą kontrolę kasy, z której sporządzono odrębny protokół i stanowi on załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Różnic nie stwierdzono. Szczegółową kontrolą objęto następujące raporty kasowe za IV kwartał 2009 roku - dochody: Nr 188/D/09 249/D/09, - wydatki: Nr 94/W/09 130/W/09, - oświata: Nr 17/Oś/09 19/Oś/09, - społeczny komitet budowy kanalizacji, i II kwartał 2010 roku. - dochody: Nr 61/D/10 121/D/10, - wydatki: Nr 32/W/10 63/W/10, - oświata; Nr 3/Oś/10 9/Oś/10, Raporty kasowe sporządzane były na bieżąco. Ujmowane w nich operacje dotyczą tylko bieżącego miesiąca. Nie stwierdzono przypadku, aby obejmowały dni na przełomie dwóch kolejnych miesięcy. Nie stwierdzono również przypadku przekroczenia ustalonego zapasu gotówki na bieżące wydatki. W ramach prowadzonej obsługi finansowo księgowej dla 3 jednostek oświatowych (Zespołu Szkół w Mikołajkach, Szkoły Podstawowej w Cieszymowie i Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach ), prowadzono jeden wspólny raport kasowy, ujmując w nim obroty gotówkowe z 3 wyżej wymienionych jednostek. Prowadzenie rachunkowości placówek oświatowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, powierzył Wójt Gminy zakresem czynności z dnia 18 sierpnia 2007r. p. Wiesławie

20 20 Kutajczyk, zatrudnionej w tutejszym Urzędzie na stanowisku inspektora d.s. księgowości oświatowej. Stanowisko to umiejscowione jest w Referacie Finansowym i podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy. Sprawozdania jednostek oświatowych podpisywali poszczególni kierownicy, a jako główny księgowy p. Wiesława Kutajczyk. Na podstawie czeków gotówkowych sprawdzono zgodność kwot pieniężnych podjętych z banku z ich ewidencjonowaniem w urządzeniach księgowych (w raporcie kasowym, na koncie 101,,Kasa ). Sprawdzono następujące czeki gotówkowe: - Nr (szt. 23), - Nr (szt. 11), - Nr (szt.11), Gotówka pobierana była na określone wydatki, w każdym przypadku udokumentowane. W prawidłowej wysokości zaprzychodowano również wpływy gotówki do kasy Urzędu. Zgodnie z zasadami określonymi w wymienionej wcześniej Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie dowodem kasowym dokumentującym wpłaty gotówki do kasy były własne przychodowe dowody kasowe. Wpłaty do kasy dokumentowano również kwitariuszami przychodowymi K 103. Sprawdzono obrót udokumentowany dowodami kasowymi,,kp wpłaty o numerach: za IV kwartał 2009r. i w 2010 roku o numerach: za II kwartał 2010r. oraz kwitariusze przychodowe K 103 o numerach: PZ , PZ , PZ , PZ , PZ , PZ za okres IV kwartału 2009r. i za okres II kwartału 2010r.: AD , AD , AD , AD , AD , AD , AD Pobrana na ich podstawie gotówka została w pełnej wysokości odprowadzona do banku. Wszystkie dowody źródłowe, stanowiące podstawę wydatkowania środków pieniężnych w kasie oznaczone są numerem identyfikacyjnym dowodu zgodnym z pozycją księgową, pod którą figurują w księdze rachunkowej oraz zawierają podpisy osoby odpowiedzialnej za wskazanie sposobu ich ujęcia w księgach oraz stwierdzenie o ich sprawdzeniu (czy zakup jest zgodny z planem finansowym i był ujęty w zaangażowaniu). Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie metodą spisu z natury przeprowadzono na ostatni dzień roku obrachunkowego, co udokumentowano protokółem z dnia 31 grudnia 2009r. i 31 grudnia 2010r. W badanym okresie przeprowadzono 2 niezapowiedziane kontrole kasy, co udokumentowano protokołem z dnia 9 września 2009r. oraz z dnia 20 września 2010r. Ponadto wszystkie zastępstwa na stanowisku kasjera w trakcie roku były przekazywane protokółami zdawczoodbiorczymi Obsługa bankowa W okresie objętym kontrolą bankową obsługę budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie oraz gminnych jednostek organizacyjnych prowadził Bank Spółdzielczy w Sztumie, na podstawie

21 21 umowy rachunku bankowego zawartej w dniu 4 listopada 2005r. na czas określony, do dnia 4 listopada 2010r. Prawidłowość wyboru banku do obsługi budżetu była objęta zakresem poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od 5 listopada 2007r. do 29 lutego 2008r. Bank Spółdzielczy w Sztumie prowadzi obsługę budżetu gminy na podstawie zawartej w dniu 5 listopada 2010 roku kolejnej umowy o otwarcie i prowadzenie bankowego rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych gminy Mikołajki Pomorskie. Umowę zawarto na okres od dnia podpisania tj. od dnia 5 listopada 2010 r do dnia 4 listopada 2013 roku. Odrębne umowy na prowadzenie rachunku bieżącego z wybranym bankiem zawarli kierownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mikołajkach. Natomiast dla jednostek oświatowych, których obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest w tutejszym Urzędzie, założono oddzielne subkonta do rachunku bieżącego Urzędu Gminy. Dodatkowo zawarto w dniu 5 listopada 2010 roku, odrębną umowę o świadczenie usług konwojowania wartości pieniężnych. Umowę zawarto na okres od dnia podpisania tj. od dnia 5 listopada 2010 r do dnia 4 listopada 2013 roku. Umowy powyższe zostały zawarte bez stosowania Prawa zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp (do euro). Ustalenia wartości szacunkowej powyższego zamówienia ( wartości do euro), dokonano na podstawie zebranych informacji o ponoszonych dotychczasowych kosztach obsługi bankowej z wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, powiększonych o wskaźnik inflacji Gospodarka drukami ścisłego zarachowania(instrukcja, sposób gospodarowania, inwentaryzacja druków) Ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona jest na stanowisku kasjera. Osobą odpowiedzialną za gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania jest p. Dorota Pawelec, zatrudniona na stanowisku inspektora do spraw kasowo księgowych, zgodnie z zakresem czynności z dnia 4 maja 2009 roku. W Urzędzie ewidencją druków ścisłego zarachowania objęto: - czeki gotówkowe, - dowody wpłat KP i wypłat KW, - kwitariusze przychodowe K-103 i K arkusze spisu z natury, - karty drogowe. Ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona była w księgach druków ścisłego zarachowania wzór Pu K-210. Każdy rodzaj druków ewidencjonowany był odrębnie. W ewidencji odnotowano daty przychodów, liczbę i numery przyjętych i wydanych druków oraz aktualny ich stan.

22 22 Podstawę zapisów w księdze stanowiły: - dla przychodu faktury, - dla rozchodu pokwitowanie osoby upoważnionej do ich odbioru. Ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona była zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi. W dniu 31 grudnia 2009r. i 31 grudnia 2010r. komisja przeprowadziła inwentaryzację druków ścisłego zarachowania, co zostało udokumentowane protokołami. Różnic nie stwierdzono. W wyniku przeprowadzonej kontroli kasy, której wyniki ujęto w odrębnym protokole, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu, nie stwierdzono rozbieżności między stanem rzeczywistym a ewidencyjnym druków ścisłego zarachowania Rozrachunki i roszczenia (rodzaje rozrachunków i prawidłowość funkcjonowania kont rozrachunkowych) Kontrolę w zakresie rozrachunków i roszczeń przeprowadzono metodą reprezentatywną obejmując rok 2009 i Zgodnie z ustaleniami,,zakładowego planu kont dla budżetu gminy w zespole,,2 funkcjonują następujące konta rozrachunkowe: 222, 223, 224, 225, 226,227, 228, 240,260. Natomiast dla Urzędu Gminy, jako jednostki budżetowej w zespole tym przewidziano prowadzenie następujących kont rozrachunkowych: 201, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 234, 240, 290. Na dzień 31 grudnia 2009r. w księdze rachunkowej budżetu figurowały: należności ,86 zł zobowiązania ,66 zł Na dzień 31 grudnia 2010r. w księdze rachunkowej budżetu figurowały: należności ,37 zł zobowiązania ,83 zł. Natomiast w urządzeniach księgowych Urzędu konta zespołu 2 - Rozrachunki i roszczenia wykazywały na 31 grudnia 2009r. i 2010r. następujące salda: Rok 2009 Konto Nazwa konta Wn Ma 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 15, , Należności z tytułu dochodów budżetowych , , Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich 0 0

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy PraŜmów za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy PraŜmów, z siedzibą w Woli PraŜmowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 I. Postanowienia ogólne Urząd Gminy działa na podstawie: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.186.2012 z dnia 17 lipca 2012 r. 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Miasta Rzeszowa

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Miasta Rzeszowa Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 stycznia 2014 r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla budżetu Miasta Rzeszowa Rachunkowość budżetu służy głównie do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 1 (337)

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 1 (337) W tym numerze DODATKI: Rachunkowość w oświacie Rachunkowość w jednostkach pomocy społecznej PREZENT dla Prenumeratorów: ZBIÓR PRAW DWUTYGODNIK ISSN 1428-8176 NR INDEKSU 347124 5 stycznia 2014 Rok XVI CENA

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

PRB 7/20 MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 5% VAT)

PRB 7/20 MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 5% VAT) MIESIĘCZNIK ISSN 1897-0583 NR INDEKSU 226718 LIPIEC 2014 CENA 50 zł (w tym 5% VAT) plus PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 7/2014 Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy www.inforrb.pl NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo