I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO w Częstochowie, ul. Okólna 113 za rok obrotowy 2010 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Stowarzyszenia w roku obrotowym była realizacja społecznie użytecznych celów, mianowicie: 1) wspieranie rodziny i jej funkcji, 2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 3) aktywizacja środowisk wiejskich, 4) pomoc dzieciom niepełnosprawnym, zagubionym i zagrożonym oraz ich rodzinom. Celem Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego. Cel ten realizowany jest głównie poprzez działalność edukacyjną, a w szczególności zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli katolickich. W roku 2010 Stowarzyszenie prowadziło 100 placówek: szkoły podstawowe, podstawowe integracyjne, gimnazja, gimnazja integracyjne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, zawodowe szkoły specjalne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz przedszkola i ośrodki przedszkolne. 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w 2010 obejmowało jednostkę centralną i 100 jednostek lokalnych działających na terenie całego kraju, wykaz jednostek stanowi Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego za rok Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym była wg PKD działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (9499Z), działalność edukacyjna ( ) 4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym r. pod numerem , posiada numer identyfikacyjny w systemie REGON W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Violetta Błasiak, Wiceprezes Maria Chodkiewicz, Wiceprezes Grzegorz Nawrocki, Wiceprezes Anna Słodyczka, Wiceprezes Marek Woźniak, Sekretarz Piotr Gancarek, Skarbnik - Zbigniew Pawlak,

2 Członkowie: - Anna Przybylska, - Adam Pytel, - Anna Rzymkowska. 6. Okresu trwania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nie jest ograniczony w statucie. 7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy od r. do r. 8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu głównego i 100 wchodzących w skład Stowarzyszenia jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 283/2009 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 28 grudnia 2009 wprowadzającej ją do stosowania z dniem roku i obejmującą: 1) zasady ustalania roku i okresów sprawozdawczych, 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące: a) zakładowy plan kont, b) wykaz ksiąg rachunkowych, c) dokumentację systemu przetwarzania danych, 4) system ochrony danych i ich zbiorów, 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 11. Wykazane w bilansie na aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 2

3 1) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości; 2) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości; Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 3) Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: - Materiały wycenia się według cen ich zakupu, - Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty - Fundusze własne podstawowe wycenia się w wartości nominalnej, -Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych środków trwałych w formie darowizny od JST oraz środków finansowych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym w budowie a także kwoty otrzymanych i nie wydatkowanych do końca roku dotacji na realizację projektów. Przychody te są stopniowo rozliczane w wysokości równowartości odpisów umorzeniowych oraz kosztów i kwalifikowane do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów działalności statutowej. (pieczęć firmowa) ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Częstochowa, r. (miejsce i data sporządzenia) 1.Violetta Błasiak - Prezes. 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes Teresa Cebulska 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz 3

4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁĄCZNE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE; ul. OKÓLNA 113 za rok obrotowy 2010 II. BILANS - ŁĄCZNY AKTYWA Wyszczególnienie aktywów w zł i gr. Stan aktywów na: poprzedniego A. Aktywa trwałe , ,92 I. Wartości niematerialne i prawne 40,22 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,53 w tym w budowie ,92 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje (długoterminowe aktywa finansowe) 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe ,94 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 II. Należności i roszczenia ,10 III. Inwestycje (krótkoterminowe aktywa finansowe) ,05 1. Środki pieniężne ,55 2. Pozostałe aktywa finansowe 640,50 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,79 S u m a b i l a n s o w a , , ,45 0,00 0,00 0, ,19 0, , , ,78 0, , ,11 4

5 PASYWA A. Fundusze własne , ,67 I. Fundusz statutowy , ,63 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,23 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) , ,73 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) , ,50 IV. Wynik finansowy z lat poprzednich (+, -) , ,19 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,44 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek , ,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,93 1. Kredyty i pożyczki , ,69 2. Inne zobowiązania , ,24 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,51 1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów , ,25 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 31,37 865,26 S u m a b i l a n s o w a , ,11 Częstochowa, r. (miejsce i data sporządzenia) Teresa Cebulska (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (pieczęć firmowa) ZARZĄD STOWARZYSZENIA: 1.Violetta Błasiak - Prezes. 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz 5

6 III. RACHUNEK WYNIKÓW - ŁĄCZNY w zł i gr Wyszczególnienie Kwoty za rok: poprzedni obrotowy A. Przychody z operacyjnej działalności statutowej pożytku publicznego: , ,85 I. Przychody działalności nieodpłatnej , ,90 II. Przychody działalności odpłatnej , ,95 B. Koszty realizacji operacyjnej działalności statutowej pożytku publicznego: , ,85 I. Koszty działalności nieodpłatnej , ,28 II. Koszty działalności odpłatnej , ,57 C. Wynik finansowy na operacyjnej działalności statutowej pożytku publicznego (A-B) , ,00 D. Koszty ogólnoadministracyjne: , ,08 1) zużycie materiałów i energii , ,49 2) usługi obce , ,94 3) podatki i opłaty 0, ,60 4) wynagrodzenia , ,38 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,74 6) amortyzacja , ,81 7) pozostałe koszty , ,12 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G): , ,46 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H): , ,47 G. Przychody finansowe: , ,99 H. Koszty finansowe: 8 274, ,29 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H): , ,61 J. Zyski i straty nadzwyczajne , ,62 I. Zyski nadzwyczajne (+) , ,62 II. Straty nadzwyczajne (-) 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I ± J) , ,23 I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku lub zmniejszający fundusz statutowy 0,00 II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku lub fundusz statutowy 0,00 L. Podatek dochodowy od osób prawnych 1 695, ,00 Ł. Wynik finansowy brutto (netto) , ,23 6 ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Częstochowa, r. (pieczęć firmowa) 1.Violetta Błasiak - Prezes. (miejsce i data sporządzenia) 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes Teresa Cebulska 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz

7 IV. INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich- łącznego za 2010 rok) 1. Charakterystyka zastosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów: Wykazane w bilansie na aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1) wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy nie wystąpiły, 2) środki trwałe wyceniono, na dzień bilansowy, wartość środków trwałych na dzień pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia i wykazano w bilansie w kwocie: ,92 zł 3) środki trwałe w budowie wyceniono, na dzień bilansowy, w koszcie ich wytworzenia i wykazano w bilansie w kwocie: ,45 zł 4) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy nie wystąpiły 5) należności i roszczenia wyceniono, na dzień bilansowy, w kwotach wymaganej zapłaty i wykazano w bilansie w kwocie: ,59 zł 6) inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie wyceniono, na dzień bilansowy, w wartości nominalnej i wykazano w bilansie w kwocie: ,78 zł 7) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono, na dzień bilansowy, w wartości z dnia ich aktywowania w części nie rozliczonej do dnia bilansowego i pozostającej do rozliczenia w roku następnym po dniu bilansowym, i wykazano w bilansie w kwocie: ,82 zł 8) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyceniono, na dzień bilansowy, w kwocie stanowiącej równowartość rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pozostających do spłaty po upływie roku od dnia bilansowego, i wykazano w bilansie w kwocie: ,00 zł 9) kredyty stanowiące zobowiązania krótkoterminowe wyceniono, na dzień bilansowy, w kwocie stanowiącej równowartość rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pozostających do spłaty w następnym roku obrotowym, i wykazano w bilansie w kwocie: ,69 zł 10) zobowiązania krótkoterminowe wyceniono, na dzień bilansowy, w kwotach wymaganej zapłaty, i wykazano w bilansie w kwocie: zł 7

8 11) rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono, na dzień bilansowy, w kwocie stanowiącej równowartość otrzymanych dotacji na nabycie środków trwałych oraz otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, pomniejszonej o odpisy stanowiące równowartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, oraz o przychody z tytułu projektów Tęczowa Kraina i Zacznijmy od Przedszkola i wykazano w bilansie w kwocie: ,25 zł 2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik - nie dotyczy Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych -nie dotyczy Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników 4. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 1) Zmiany, w ciągu roku, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych: a) środki trwałe - wartość początkowa: w zł i gr. Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na poprzedniego Zwiększenia z tytułu: -zakupów, aktualizacji, inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku Środki trwałe razem: , ,15 0, ,06 1) budynki i budowle ,12 0,00 0, ,12 2) obiekty inżynierii lądowej ,63 0,00 0, ,63 3) prawo użytkowania wieczystego gruntów ,64 0,00 0, ,64 4) grunty ,04 0,00 0, ,04 5) inwestycje w obcych środkach trwałych , ,53 0, ,45 6) środki transportu ,00 0,00 0, ,00 7) maszyny, urządzenia,wyposażenie ,46 0,00 0, ,46 8) pozostałe środki trwałe , ,62 0, ,72 8

9 b) umorzenia środków trwałych: w zł i gr. Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Umorzenia środków trwałych razem: Dotychczasowe umorzenia na poprzedniego Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku , ,76 0, ,14 1) budynki i budowle , ,09 0, ,63 2) obiekty inżynierii lądowej , ,99 0, ,19 3) prawo użytkowania wieczystego gruntów 7 483,62 997,83 0, ,45 4) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 5) inwestycje w obcych środkach trwałych , ,80 0, ,71 6) środki transportu 3 031, ,60 0, ,30 7) maszyny, urządzenia, wyposażenie , ,89 0, ,26 8) pozostałe środki trwałe , ,56 0, ,60 c) wartości niematerialne i prawne: w zł i gr. Wartość Zwiększenia z Zmniejszenia Wyszczególnienie wg pozycji początkowa na tytułu: -nowych wartości bilansowych zakupów, inne początkowej poprzedniego Wartości niematerialne i prawne razem: Stan na koniec roku ,62 0,00 0, ,62 1) programy komputerowe ,62 0,00 0, ,62 2) wartości niematerialne i prawne 4 880,00 0,00 0, ,00 d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr. Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: Dotychczasowe umorzenia na poprzedniego Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku ,62 0,00 0, ,62 1) programy komputerowe ,62 0,00 0, ,62 2) wartości niematerialne i prawne 4 880,00 0,00 0, ,00 9

10 e) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje): nie wystąpiły Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość na koniec roku poprzedniego Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku Długoterminowe aktywa finansowe razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 f) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu początek roku początek roku początek roku 1. dostaw i usług , ,38 0,00 0, , ,38 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 64,93 0,00 0,00 0,00 64,93 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności , ,21 0,00 0, , ,21 Razem , ,59 0,00 0, , ,59 g) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu początek roku okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem 10 początek roku stan na początek roku 1. kredytów i pożyczek , , , , , ,69 2. dostaw i usług , ,19 0,00 0, , ,19 3. podatków , ,90 0,00 0, , ,90 4. ubezpieczeń społecznych , ,16 0,00 0, , ,16 5. wynagrodzeń , ,19 0,00 0, , ,19 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań , ,80 0,00 0, , ,80 Razem , , , , , ,93

11 h) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły początek roku stan na 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,82 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0, ,66 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji , ,06 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe , ,22 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,88 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 31,37 865,26 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 31,37 865,26 i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły początek roku stan na 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,25 - środki trwałe otrzymane od JSTw formie darowizny , ,12 - dotacje na realizację projektów w ramach programu PO KL ,38 - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych , ,71 - dotacje na 2011 rok ,00 - należności z tytułu dotacji ,98 - wpłaty na cele statutowe na ,06 2) Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów: a) na poprzedniego =12.473,02 zł b) na =11.475,19 zł 3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów ,80 zł 4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - 0,00 zł 11

12 5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe , ,29 Zyski nadzwyczajne - pozostałe - - Suma , ,29 Straty nadzwyczajne - losowe - - Straty nadzwyczajne - pozostałe - - Suma 0,00 0,00 6. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 w etatach Pracownicy szkół 835,68 Nauczyciele projekty Program PO KL 15,76 Pracownicy administracji jednostki centralnej 20,14 Ogółem 871,58 7. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób Wynagrodzenie Audytora za badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia wyniosło ,00 zł netto + 23% VAT 12

13 8. Struktura zrealizowanych przychodów wg źródeł, w tym wymaganych statutem: Przychody za rok: Wyszczególnienie kwota poprzedni % struktury kwota obrotowy % struktury Przychody razem ,45 100, ,92 100,00 0,00 0,00 1. przychody typowe działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0,00 2. odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 3. inne przychody statutowe ,34 98, ,85 98,62 0,00 0,00 a) dotacje na działalność podstawową ,21 93, ,95 90,88 b) dotacje celowe 0,00 0, ,67 3,43 c) wpłaty 1% na rzecz Stowarzyszenia jako OPP ,99 0, ,06 0,24 a) pozostałe darowizny 8 898,60 0, ,17 0,26 d) pozostałe wpłaty na cele statutowe ,54 4, ,00 3,80 e) przychody z tytyłu realizacji zadań zleconych ,00 0,06 0,00 0,00 4. pozostałe przychody operacyjne ,94 1, ,46 1,34 5. przychody finansowe ,88 0, ,99 0,01 6. zyski nadzwyczajne ,29 0, ,62 0,03 9. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych: w zł i gr. Koszty za rok: Wyszczególnienie kwota poprzedni % struktury kwota obrotowy % struktury Koszty razem ,90 100, ,69 100,00 0,00 0,00 1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych ,30 86, ,85 83,25 0,00 0,00 1) realizacja projektów PO KL ,87 1, ,67 3,28 2) integralny rozwój pracowników i uczniów ,46 0,16 0,00 0,00 3) zabezpieczenie organizacyjne bieżącej działalności szkół ,16 85, ,85 79,97 13

14 4) pozostałych koszty realizacji zadań statutowych ,81 0, ,33 0,01 2. Koszty ogólnoadministracyjne ,60 13, ,08 16,30 3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej ,60 0, ,47 0,34 4. Koszty finansowe działalności statutowej 8 274,40 0, ,29 0,11 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0, Informacje o znaczących zdarzeniach lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: Wyszczególnienie zdarzeń kwota (w zł i gr.) Uwzględniono w bilansie Korekta rozrachunków za rok 2009 w jednostkach ,19 PASYWA A.IV (in minus) Suma zdarzeniach lat poprzednich ,19 PASYWA A.IV (in minus) 11. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Stowarzyszenia: Stan na r. Wyszczególnienie źródeł pochodzenia -tworzenia funduszu w zł i gr. Kwota Wartość funduszu statutowego razem ,63 z tego utworzonego i zwiększonego z: 1) nadwyżek przychodów nad kosztami ,31 2) nadwyżek kosztów nad przychodami , Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu w roku obrotowym: Wyszczególnienie w zł i gr. Kwota 1. Stan funduszu na początek roku: ,07 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku: ,24 0,00 1) rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za rok ,53 2) rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich ,81 3) wyrównanie dotacji z lat poprzednich ,90 3. Zmiejszenia funduszu w ciągu roku: ,68 14

15 1) rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami za rok ,06 2) rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat poprzednich ,62 4. Stan funduszu na : , Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia: Wyszczególnienie zobowiązań Zobowiązania działalności statutowej razem: Forma zabezpieczenia w zł i gr. Stan na początek roku Stan na koniec roku , ,00 Umowa kredytowa z bankiem Spółdzielczym w Lututowie Umowa kredytowa z bankiem Spółdzielczym w Lututowie Kredyt rewolwingowy w rachunku Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa Umowa kredytowa z Bankiem Ochrony Środowiska O/Częstochowa 3) Umowa kredytowa Nr 72/06/14034/OA-ME/Pz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Częstochowie, ul. Łukasińskiego - hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Drobnicach, Czernicach, Michałowicach, Zawierciu oraz w Częstochowie przy ul.łukasińskiego -lokata bankowa oraz weksel in blanco hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Górznie ul. Pocztowa oraz lokaty bankowe - hipoteka na nieruchomości w Smolajnach, - weksel in blanco , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: nie wystąpiły Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń poprzedniego w zł i gr. Stan na Zobowiązania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 15

16 15. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetyczne opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników): a) W roku 2010 nastąpił wzrost ogólnej sumy przychodów w porównaniu do sumy przychodów uzyskanych w 2009 roku, przy jednoczesnym wzroście wszystkich poniesionych kosztów -przyczyną jest realizacja czterech projektów finansowanych w ramach programu POKL. b) w roku 2010 wzrosły przychody z tytułu dotacji z 29,19 % w 2009r. do 53,81 % w 2010r. ogólnej sumy przychodów -realizacja 2 projektów przez 12 m-cy i kolejnych 2 projektów od września przez 4 m-ce c) w roku 2010 wzrosły przychody z tytułu wpłat na cele statutowe d) w roku 2010 nie występują przychody z tytułu wpłat szkół na wydzielone fundusze e) spadł poziom wpływu z tytułu darowizny z 1% OPP -część darowizny została przekazana na szkoły według deklaracji wpłat f) w roku 2010 nastąpił wzrost kosztów ogółem o 111,9% w stosunku do 2009r. -realizacja zadań statutowych -4 projekty w ramach POKL g) Przychody uzyskane w 2010 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z tytułu posiadania statusu OPP w kwocie: ,06 zł zostały rozdzielone według kwot dotyczących poszczególnych placówek. Wykorzystanie tych przychodów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. (pieczęć firmowa) ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Częstochowa, r. (miejsce i data sporządzenia) 1.Violetta Błasiak - Prezes. 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes Teresa Cebulska 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz 16

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA (nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej) NA DZIEŃ 31.12. 2009 STAN AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej ŚWIATŁO NADZIEI w Śmiglu Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2013 Sprawozdanie składa się z: I. Wprowadzenia II. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

III. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) PSOUU Koło w Mielcu za rok obrotowy 2007

III. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) PSOUU Koło w Mielcu za rok obrotowy 2007 III. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) PSOUU Koło w Mielcu za rok obrotowy 2007 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A I N F O R M A C J A D O D A T K O W A FUNDACJI OŚRODKA KARTA, 02-536 WARSZAWA ul. NARBUTTA 29 Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych Podstawowy przedmiot działalności to: wydawanie książek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rol< obrotowy 2009 Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specj alistycznych "TEPIS" Warszawa Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI. Sprawozdanie finansowe za okres

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI. Sprawozdanie finansowe za okres FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 1 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo