I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO w Częstochowie, ul. Okólna 113 za rok obrotowy 2010 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Stowarzyszenia w roku obrotowym była realizacja społecznie użytecznych celów, mianowicie: 1) wspieranie rodziny i jej funkcji, 2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 3) aktywizacja środowisk wiejskich, 4) pomoc dzieciom niepełnosprawnym, zagubionym i zagrożonym oraz ich rodzinom. Celem Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego. Cel ten realizowany jest głównie poprzez działalność edukacyjną, a w szczególności zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli katolickich. W roku 2010 Stowarzyszenie prowadziło 100 placówek: szkoły podstawowe, podstawowe integracyjne, gimnazja, gimnazja integracyjne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, zawodowe szkoły specjalne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz przedszkola i ośrodki przedszkolne. 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w 2010 obejmowało jednostkę centralną i 100 jednostek lokalnych działających na terenie całego kraju, wykaz jednostek stanowi Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego za rok Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym była wg PKD działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (9499Z), działalność edukacyjna ( ) 4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym r. pod numerem , posiada numer identyfikacyjny w systemie REGON W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Violetta Błasiak, Wiceprezes Maria Chodkiewicz, Wiceprezes Grzegorz Nawrocki, Wiceprezes Anna Słodyczka, Wiceprezes Marek Woźniak, Sekretarz Piotr Gancarek, Skarbnik - Zbigniew Pawlak,

2 Członkowie: - Anna Przybylska, - Adam Pytel, - Anna Rzymkowska. 6. Okresu trwania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nie jest ograniczony w statucie. 7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy od r. do r. 8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu głównego i 100 wchodzących w skład Stowarzyszenia jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 283/2009 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 28 grudnia 2009 wprowadzającej ją do stosowania z dniem roku i obejmującą: 1) zasady ustalania roku i okresów sprawozdawczych, 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące: a) zakładowy plan kont, b) wykaz ksiąg rachunkowych, c) dokumentację systemu przetwarzania danych, 4) system ochrony danych i ich zbiorów, 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 11. Wykazane w bilansie na aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 2

3 1) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości; 2) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości; Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 3) Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: - Materiały wycenia się według cen ich zakupu, - Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty - Fundusze własne podstawowe wycenia się w wartości nominalnej, -Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych środków trwałych w formie darowizny od JST oraz środków finansowych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym w budowie a także kwoty otrzymanych i nie wydatkowanych do końca roku dotacji na realizację projektów. Przychody te są stopniowo rozliczane w wysokości równowartości odpisów umorzeniowych oraz kosztów i kwalifikowane do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów działalności statutowej. (pieczęć firmowa) ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Częstochowa, r. (miejsce i data sporządzenia) 1.Violetta Błasiak - Prezes. 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes Teresa Cebulska 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz 3

4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŁĄCZNE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE; ul. OKÓLNA 113 za rok obrotowy 2010 II. BILANS - ŁĄCZNY AKTYWA Wyszczególnienie aktywów w zł i gr. Stan aktywów na: poprzedniego A. Aktywa trwałe , ,92 I. Wartości niematerialne i prawne 40,22 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,53 w tym w budowie ,92 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje (długoterminowe aktywa finansowe) 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe ,94 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 II. Należności i roszczenia ,10 III. Inwestycje (krótkoterminowe aktywa finansowe) ,05 1. Środki pieniężne ,55 2. Pozostałe aktywa finansowe 640,50 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,79 S u m a b i l a n s o w a , , ,45 0,00 0,00 0, ,19 0, , , ,78 0, , ,11 4

5 PASYWA A. Fundusze własne , ,67 I. Fundusz statutowy , ,63 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,23 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) , ,73 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) , ,50 IV. Wynik finansowy z lat poprzednich (+, -) , ,19 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,44 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek , ,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,93 1. Kredyty i pożyczki , ,69 2. Inne zobowiązania , ,24 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,51 1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów , ,25 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 31,37 865,26 S u m a b i l a n s o w a , ,11 Częstochowa, r. (miejsce i data sporządzenia) Teresa Cebulska (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (pieczęć firmowa) ZARZĄD STOWARZYSZENIA: 1.Violetta Błasiak - Prezes. 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz 5

6 III. RACHUNEK WYNIKÓW - ŁĄCZNY w zł i gr Wyszczególnienie Kwoty za rok: poprzedni obrotowy A. Przychody z operacyjnej działalności statutowej pożytku publicznego: , ,85 I. Przychody działalności nieodpłatnej , ,90 II. Przychody działalności odpłatnej , ,95 B. Koszty realizacji operacyjnej działalności statutowej pożytku publicznego: , ,85 I. Koszty działalności nieodpłatnej , ,28 II. Koszty działalności odpłatnej , ,57 C. Wynik finansowy na operacyjnej działalności statutowej pożytku publicznego (A-B) , ,00 D. Koszty ogólnoadministracyjne: , ,08 1) zużycie materiałów i energii , ,49 2) usługi obce , ,94 3) podatki i opłaty 0, ,60 4) wynagrodzenia , ,38 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,74 6) amortyzacja , ,81 7) pozostałe koszty , ,12 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G): , ,46 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H): , ,47 G. Przychody finansowe: , ,99 H. Koszty finansowe: 8 274, ,29 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H): , ,61 J. Zyski i straty nadzwyczajne , ,62 I. Zyski nadzwyczajne (+) , ,62 II. Straty nadzwyczajne (-) 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I ± J) , ,23 I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku lub zmniejszający fundusz statutowy 0,00 II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku lub fundusz statutowy 0,00 L. Podatek dochodowy od osób prawnych 1 695, ,00 Ł. Wynik finansowy brutto (netto) , ,23 6 ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Częstochowa, r. (pieczęć firmowa) 1.Violetta Błasiak - Prezes. (miejsce i data sporządzenia) 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes Teresa Cebulska 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz

7 IV. INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich- łącznego za 2010 rok) 1. Charakterystyka zastosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów: Wykazane w bilansie na aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1) wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy nie wystąpiły, 2) środki trwałe wyceniono, na dzień bilansowy, wartość środków trwałych na dzień pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia i wykazano w bilansie w kwocie: ,92 zł 3) środki trwałe w budowie wyceniono, na dzień bilansowy, w koszcie ich wytworzenia i wykazano w bilansie w kwocie: ,45 zł 4) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy nie wystąpiły 5) należności i roszczenia wyceniono, na dzień bilansowy, w kwotach wymaganej zapłaty i wykazano w bilansie w kwocie: ,59 zł 6) inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie wyceniono, na dzień bilansowy, w wartości nominalnej i wykazano w bilansie w kwocie: ,78 zł 7) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono, na dzień bilansowy, w wartości z dnia ich aktywowania w części nie rozliczonej do dnia bilansowego i pozostającej do rozliczenia w roku następnym po dniu bilansowym, i wykazano w bilansie w kwocie: ,82 zł 8) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyceniono, na dzień bilansowy, w kwocie stanowiącej równowartość rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pozostających do spłaty po upływie roku od dnia bilansowego, i wykazano w bilansie w kwocie: ,00 zł 9) kredyty stanowiące zobowiązania krótkoterminowe wyceniono, na dzień bilansowy, w kwocie stanowiącej równowartość rat z tytułu zaciągniętych kredytów, pozostających do spłaty w następnym roku obrotowym, i wykazano w bilansie w kwocie: ,69 zł 10) zobowiązania krótkoterminowe wyceniono, na dzień bilansowy, w kwotach wymaganej zapłaty, i wykazano w bilansie w kwocie: zł 7

8 11) rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono, na dzień bilansowy, w kwocie stanowiącej równowartość otrzymanych dotacji na nabycie środków trwałych oraz otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, pomniejszonej o odpisy stanowiące równowartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, oraz o przychody z tytułu projektów Tęczowa Kraina i Zacznijmy od Przedszkola i wykazano w bilansie w kwocie: ,25 zł 2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik - nie dotyczy Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych -nie dotyczy Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników 4. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 1) Zmiany, w ciągu roku, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych: a) środki trwałe - wartość początkowa: w zł i gr. Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na poprzedniego Zwiększenia z tytułu: -zakupów, aktualizacji, inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku Środki trwałe razem: , ,15 0, ,06 1) budynki i budowle ,12 0,00 0, ,12 2) obiekty inżynierii lądowej ,63 0,00 0, ,63 3) prawo użytkowania wieczystego gruntów ,64 0,00 0, ,64 4) grunty ,04 0,00 0, ,04 5) inwestycje w obcych środkach trwałych , ,53 0, ,45 6) środki transportu ,00 0,00 0, ,00 7) maszyny, urządzenia,wyposażenie ,46 0,00 0, ,46 8) pozostałe środki trwałe , ,62 0, ,72 8

9 b) umorzenia środków trwałych: w zł i gr. Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Umorzenia środków trwałych razem: Dotychczasowe umorzenia na poprzedniego Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku , ,76 0, ,14 1) budynki i budowle , ,09 0, ,63 2) obiekty inżynierii lądowej , ,99 0, ,19 3) prawo użytkowania wieczystego gruntów 7 483,62 997,83 0, ,45 4) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 5) inwestycje w obcych środkach trwałych , ,80 0, ,71 6) środki transportu 3 031, ,60 0, ,30 7) maszyny, urządzenia, wyposażenie , ,89 0, ,26 8) pozostałe środki trwałe , ,56 0, ,60 c) wartości niematerialne i prawne: w zł i gr. Wartość Zwiększenia z Zmniejszenia Wyszczególnienie wg pozycji początkowa na tytułu: -nowych wartości bilansowych zakupów, inne początkowej poprzedniego Wartości niematerialne i prawne razem: Stan na koniec roku ,62 0,00 0, ,62 1) programy komputerowe ,62 0,00 0, ,62 2) wartości niematerialne i prawne 4 880,00 0,00 0, ,00 d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr. Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: Dotychczasowe umorzenia na poprzedniego Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku ,62 0,00 0, ,62 1) programy komputerowe ,62 0,00 0, ,62 2) wartości niematerialne i prawne 4 880,00 0,00 0, ,00 9

10 e) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje): nie wystąpiły Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość na koniec roku poprzedniego Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku Długoterminowe aktywa finansowe razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 f) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu początek roku początek roku początek roku 1. dostaw i usług , ,38 0,00 0, , ,38 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 64,93 0,00 0,00 0,00 64,93 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności , ,21 0,00 0, , ,21 Razem , ,59 0,00 0, , ,59 g) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu początek roku okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem 10 początek roku stan na początek roku 1. kredytów i pożyczek , , , , , ,69 2. dostaw i usług , ,19 0,00 0, , ,19 3. podatków , ,90 0,00 0, , ,90 4. ubezpieczeń społecznych , ,16 0,00 0, , ,16 5. wynagrodzeń , ,19 0,00 0, , ,19 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań , ,80 0,00 0, , ,80 Razem , , , , , ,93

11 h) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły początek roku stan na 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: , ,82 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0, ,66 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji , ,06 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe , ,22 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,88 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 31,37 865,26 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 31,37 865,26 i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły początek roku stan na 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,25 - środki trwałe otrzymane od JSTw formie darowizny , ,12 - dotacje na realizację projektów w ramach programu PO KL ,38 - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych , ,71 - dotacje na 2011 rok ,00 - należności z tytułu dotacji ,98 - wpłaty na cele statutowe na ,06 2) Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów: a) na poprzedniego =12.473,02 zł b) na =11.475,19 zł 3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów ,80 zł 4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - 0,00 zł 11

12 5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe , ,29 Zyski nadzwyczajne - pozostałe - - Suma , ,29 Straty nadzwyczajne - losowe - - Straty nadzwyczajne - pozostałe - - Suma 0,00 0,00 6. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 w etatach Pracownicy szkół 835,68 Nauczyciele projekty Program PO KL 15,76 Pracownicy administracji jednostki centralnej 20,14 Ogółem 871,58 7. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób Wynagrodzenie Audytora za badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia wyniosło ,00 zł netto + 23% VAT 12

13 8. Struktura zrealizowanych przychodów wg źródeł, w tym wymaganych statutem: Przychody za rok: Wyszczególnienie kwota poprzedni % struktury kwota obrotowy % struktury Przychody razem ,45 100, ,92 100,00 0,00 0,00 1. przychody typowe działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0,00 2. odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 3. inne przychody statutowe ,34 98, ,85 98,62 0,00 0,00 a) dotacje na działalność podstawową ,21 93, ,95 90,88 b) dotacje celowe 0,00 0, ,67 3,43 c) wpłaty 1% na rzecz Stowarzyszenia jako OPP ,99 0, ,06 0,24 a) pozostałe darowizny 8 898,60 0, ,17 0,26 d) pozostałe wpłaty na cele statutowe ,54 4, ,00 3,80 e) przychody z tytyłu realizacji zadań zleconych ,00 0,06 0,00 0,00 4. pozostałe przychody operacyjne ,94 1, ,46 1,34 5. przychody finansowe ,88 0, ,99 0,01 6. zyski nadzwyczajne ,29 0, ,62 0,03 9. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych: w zł i gr. Koszty za rok: Wyszczególnienie kwota poprzedni % struktury kwota obrotowy % struktury Koszty razem ,90 100, ,69 100,00 0,00 0,00 1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych ,30 86, ,85 83,25 0,00 0,00 1) realizacja projektów PO KL ,87 1, ,67 3,28 2) integralny rozwój pracowników i uczniów ,46 0,16 0,00 0,00 3) zabezpieczenie organizacyjne bieżącej działalności szkół ,16 85, ,85 79,97 13

14 4) pozostałych koszty realizacji zadań statutowych ,81 0, ,33 0,01 2. Koszty ogólnoadministracyjne ,60 13, ,08 16,30 3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej ,60 0, ,47 0,34 4. Koszty finansowe działalności statutowej 8 274,40 0, ,29 0,11 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0, Informacje o znaczących zdarzeniach lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: Wyszczególnienie zdarzeń kwota (w zł i gr.) Uwzględniono w bilansie Korekta rozrachunków za rok 2009 w jednostkach ,19 PASYWA A.IV (in minus) Suma zdarzeniach lat poprzednich ,19 PASYWA A.IV (in minus) 11. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Stowarzyszenia: Stan na r. Wyszczególnienie źródeł pochodzenia -tworzenia funduszu w zł i gr. Kwota Wartość funduszu statutowego razem ,63 z tego utworzonego i zwiększonego z: 1) nadwyżek przychodów nad kosztami ,31 2) nadwyżek kosztów nad przychodami , Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu w roku obrotowym: Wyszczególnienie w zł i gr. Kwota 1. Stan funduszu na początek roku: ,07 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku: ,24 0,00 1) rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami za rok ,53 2) rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich ,81 3) wyrównanie dotacji z lat poprzednich ,90 3. Zmiejszenia funduszu w ciągu roku: ,68 14

15 1) rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami za rok ,06 2) rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat poprzednich ,62 4. Stan funduszu na : , Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia: Wyszczególnienie zobowiązań Zobowiązania działalności statutowej razem: Forma zabezpieczenia w zł i gr. Stan na początek roku Stan na koniec roku , ,00 Umowa kredytowa z bankiem Spółdzielczym w Lututowie Umowa kredytowa z bankiem Spółdzielczym w Lututowie Kredyt rewolwingowy w rachunku Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa Umowa kredytowa z Bankiem Ochrony Środowiska O/Częstochowa 3) Umowa kredytowa Nr 72/06/14034/OA-ME/Pz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Częstochowie, ul. Łukasińskiego - hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Drobnicach, Czernicach, Michałowicach, Zawierciu oraz w Częstochowie przy ul.łukasińskiego -lokata bankowa oraz weksel in blanco hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Górznie ul. Pocztowa oraz lokaty bankowe - hipoteka na nieruchomości w Smolajnach, - weksel in blanco , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: nie wystąpiły Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń poprzedniego w zł i gr. Stan na Zobowiązania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 15

16 15. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetyczne opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników): a) W roku 2010 nastąpił wzrost ogólnej sumy przychodów w porównaniu do sumy przychodów uzyskanych w 2009 roku, przy jednoczesnym wzroście wszystkich poniesionych kosztów -przyczyną jest realizacja czterech projektów finansowanych w ramach programu POKL. b) w roku 2010 wzrosły przychody z tytułu dotacji z 29,19 % w 2009r. do 53,81 % w 2010r. ogólnej sumy przychodów -realizacja 2 projektów przez 12 m-cy i kolejnych 2 projektów od września przez 4 m-ce c) w roku 2010 wzrosły przychody z tytułu wpłat na cele statutowe d) w roku 2010 nie występują przychody z tytułu wpłat szkół na wydzielone fundusze e) spadł poziom wpływu z tytułu darowizny z 1% OPP -część darowizny została przekazana na szkoły według deklaracji wpłat f) w roku 2010 nastąpił wzrost kosztów ogółem o 111,9% w stosunku do 2009r. -realizacja zadań statutowych -4 projekty w ramach POKL g) Przychody uzyskane w 2010 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z tytułu posiadania statusu OPP w kwocie: ,06 zł zostały rozdzielone według kwot dotyczących poszczególnych placówek. Wykorzystanie tych przychodów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. (pieczęć firmowa) ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Częstochowa, r. (miejsce i data sporządzenia) 1.Violetta Błasiak - Prezes. 2. Maria Chodkiewicz - Wiceprezes Teresa Cebulska 3. Anna Słodyczka - Wiceprezes (imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 4. Grzegorz Nawrocki - Wiceprezes.. 5. Marek Woźniak - Wiceprezes 6. Zbigniew Pawlak - Skarbnik. 7. Anna Przybylska -Członek 8. Anna Rzymkowska - Członek 9. Adam Pytel - Członek 10. Piotr Gancarek -Sekretarz 16

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, nie nastawioną na zysk, nieprowadzącą działalności gospodarczej. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Samodzielne Koło Terenowe nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku za rok obrotowy 2012 (01.09.2012 r. 31.08.2013 r.) I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29 Raport finansowy za rok 2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29 Raport finansowy za rok 2011 RACHUNEK WYNKÓW za rok 0 Za rok ubiegły Za rok bieżący A Przychody z działalności statutowej (+) 705 57 579 6 Składki brutto określone statutem 780,00 00 50 00 nne przychody określone statutem oraz dotacje

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzień 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzień 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Hospicjum im św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie ul. Kasprowicza 3 A; 75714

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji INICJATYWA DLA ZWIERZĄT Pl. Słowiański 17/3 65-069 Zielona Góra 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA Fundacja Ekologiczna ARKA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA (nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej) NA DZIEŃ 31.12. 2009 STAN AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) FUNDACJA RATUJMY. Za rok obrotowy 2014

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) FUNDACJA RATUJMY. Za rok obrotowy 2014 INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) FUNDACJA RATUJMY Za rok obrotowy 2014 I. 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych NAZWA ORGANIZACJI Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki pieniężne zobowiązania należności i roszczenia Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Fundacja FORANI Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Fundacja FORANI Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Fundacja FORANI Sprawozdanie finansowe za rok 2015 I. Informacje ogólne II. Bilans III. Rachunek zysków i strat IV. Informacje uzupełniające do Bilansu Warszawa 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji FORANI

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 6 Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013 Nazwa jednostki FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM Adres, ul. Orla 4 Adres do korespondencji 01-986 Warszawa, ul. Królowej Jadwigi 8h/1 Numer NIP 536-191-37-47 Numer REGON 146697924 Organ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Równych Szans Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wózek do pionizacji Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012r a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje krótkoterminowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA "SERCE" IM.

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA SERCE IM. FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 80-307 GDAŃSK ABRAHAMA 56 0000301475 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów. Koniec roku obrotowego

A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów. Koniec roku obrotowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 BILANS ZA ROK OBROTOWY 215 A K T Y W A w zł i gr. P A S Y

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 rok

Informacja dodatkowa za 2005 rok STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA Informacja dodatkowa za 005 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartosci niematerialne iprawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe 2009.xls

sprawozdanie finansowe 2009.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień 31.12.2009 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. NAZWA ORGANIZACJI: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych trzech oddziałów -w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu. w 2012 roku nie wprowadzono zmian

Bardziej szczegółowo