PROTOKÓŁ NR 42/14. z posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 42/14. z posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 14 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 42/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 14 kwietnia 2014 r. Obrady rozpoczęły się o godz a zakończyły o godz W posiedzeniu uczestniczyło pięciu członków Komisji: 1.Borkowska Grażyna przewodnicząca komisji 2.Władysław Radziszewski zastępca przewodniczącego 3.Bielska Dagmara Monika- członek komisji 4.Adamska Walentyna- członek komisji 5. Ciołko Lucyna członek komisji Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ad. 1 Posiedzeniu przewodniczyła Grażyna Borkowska - przewodnicząca komisji, która otworzyła posiedzenie. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne. W posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Bogdan Zdanowicz, Skarbnik Gminy Dorota Rudnicka-Dobrzyńska, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kłosek, mieszkańcy wsi Dobrzyniewo Duże. Ad. 2 Przewodnicząca komisji przedstawiła zaplanowany porządek obrad. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Informacja o stanie oświetlenia ulicznego w gminie Dobrzyniewo Duże, w tym założenia projektowe oświetlenia solarnego. 4. Organizacja mieszkańcom gminy wyjazdu na ogrodnicze targi wiosenne do Szepietowa. 5. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Przewodnicząca posiedzenia, zapytała czy ktoś ma uwagi odnośnie porządku posiedzenia komisji. Członkowie komisji nie zgłosili żadnych propozycji zmian.. Z uwagi na to, że na posiedzenie komisji przybyli rodzice dzieci, którzy apelują o utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole w Dobrzyniewie Dużym przewodnicząca posiedzenia zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia dodatkowego punktu o treści: Analiza problemu założenia oddziałów przedszkolnych spotkanie z rodzicami zaproponowała zmianę kolejności rozpatrywanych punktów porządku posiedzenia, a mianowicie: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Analiza problemu założenia oddziałów przedszkolnych spotkanie z rodzicami. 4. Informacja o stanie oświetlenia ulicznego w gminie Dobrzyniewo Duże, w tym założenia projektowe oświetlenia solarnego. 5. Organizacja mieszkańcom gminy wyjazdu na ogrodnicze targi wiosenne do Szepietowa. 6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Zaproponowała przegłosowanie porządku posiedzenia uwzględniającego proponowaną przez nią zmianę.

2 Na 5 członków Komisji Rolnictwa obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji. Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji Głosowanie przebiegło następująco: Głosy za- 5 Głosy przeciw- 0 Głosy wstrzymujące się 0 Porządek posiedzenia został przyjęty. Ad. pkt 3. Analiza problemu założenia oddziałów przedszkolnych spotkanie z rodzicami. Przewodnicząca posiedzenia oddała głos przybyłym rodzicom, aby przedyskutować kwestię założenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Rodzice przedstawili zebranym przybliżone koszty (od września do grudnia br.) utworzenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym oraz związane z tym wydatki kadrowe materiały stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. P. Marek Kołos stwierdził, że Wójt Gminy powiedział, że w Zespołach Szkolno Przedszkolnych w Nowym Aleksandrowie i Fastach nie ma warunków lokalowych. Wójt Gminy sprostował tę wypowiedź i stwierdził, że podczas rozmowy nie wspominał o szkole w Fastach. Na spotkaniu z rodzicami zapewnił, że podejmie dyskusję z dyrektorami szkół w sprawie warunków lokalowych. Dyrektor szkoły w Dobrzyniewie Dużym, może zagospodarować salę rytmiczną, jednak należy urządzić sanitariaty dla małych dzieci. To wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przewodnicząca posiedzenia powiedziała, że dyrektor szkoły twierdzi, iż jest w stanie wygospodarować pomieszczenie na przedszkole. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy P. Mirosław Kłosek, którego zdaniem podczas dyskusji należy brać pod uwagę pozostałe szkoły nie tylko szkołę w Dobrzyniewie Dużym. W pozostałych obwodach także brakuje miejsc. Należy podjąć decyzję albo oddziały tworzymy we wszystkich szkołach albo w żadnej. Trzeba liczyć się z wysokimi kosztami ( ok. 300 tys. zł.). Uprzedził, że na drugi rok są zarezerwowane pieniądze na budowę nowego przedszkola ( 4 mln. zł. ). W takiej sytuacji utworzenie nowych oddziałów okaże się zbędne. Za 2 lata samorządy zostaną zobligowane do zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich zgłoszonych dzieci. Niezbędna będzie budowa nowego przedszkola. Nawiązując do lokalizacji dodatkowej klasy przedszkolnej stwierdził, że w klubie w Nowym Aleksandrowie istnieje pomieszczenie, w którym odbywają się zebrania, spotkania mieszkańców wsi. Sądzie, że mieszkańcy do tego nie dopuszczą. Radna Dagmara Bielska zapytała, czy konieczna jest budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach. Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że gdyby na ten cel nie obiecano 50 tys. zł. także nie poparłby tej inwestycji. Kilka lat wstecz gmina sprzedała budynek, w którym mieściła się niefunkcjonująca już szkoła i zobowiązała się, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na potrzeby tej wsi. Na chwilę obecną stan budżetu nie pozwala na wydatek związany z utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Radni powinni wskazać źródło finansowania przedsięwzięcia bez zwiększania deficytu. P. Marek Kołos zaznaczył, że w regulaminie naboru do przedszkoli są ujęte trzylatki. Wg jego wyliczeń utworzenie oddziału przedszkolnego w Dobrzyniewie Duże pochłonie ok. 33 tys. zł. Stwierdził, że z dyrektorem szkoły należy przedyskutować kwestię urządzenia łazienek, zastanowić się czy istnieje taka potrzeba. Dodał, że w przypadku konieczności

3 rodzice deklarują wkład finansowy i przystosowanie sanitariatów. Jego zdaniem obecnie na posiedzeniu należy rozmawiać o utworzeniu jednego oddziału przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym. Wójt Gminy nadmienił, że nie rozmawiał z dyrektorem szkoły w Nowym Aleksandrowie, ale wspominała, że nad klasą, w którym obecnie działa przedszkole znajduje się pomieszczenie, które można zagospodarować na oddział przedszkolny. Fizycznie w przyszłym roku przedszkole nie zostanie wybudowane. Finalnie powstanie w 2016 r. Rodzice dodali, że od przyszłego roku zaistnieje obowiązek przyjęcia 4 latków, w związku, z czym za rok i tak wzrośnie liczba dzieci, które z mocy ustawy kwalifikują się do przedszkoli. Wójt Gminy poinformował zebranych, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy nie przewidziano inwestycji typu budowa przedszkola koszt: 4 mln. zł z czego 15% stanowić będą środki własne. Stwierdził, że nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć na wszystkie pytania, ani przewidzieć dalszego biegu wydarzeń biorąc pod uwagę przepisy ustaw i sytuację finansową gminy. Radna Dagmara Bielska zapytała ile niezagospodarowanych pieniędzy pochodzących z obligacji zasila budżet gminy. Może należałoby je skierować na budowę przedszkola. Dopowiedziała, że miały być przeznaczone na realizację inwestycji gminnych. Wójt Gminy wyjaśnił, że zostaną skierowane na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w tym budowę kanalizacji. Zdaniem radnej Dagmary Bielskiej należy porozmawiać o priorytetach inwestycyjnych. Może należy rozważyć rezygnację z budowy kolejnego odcinaka sieci kanalizacyjnej, czy drogi i przystąpić do budowy przedszkola. P. Marek Kołos, na podstawie posiadanych informacji, stwierdził, że w przypadku gdy w tym roku zostaną przyjęte 3 letnie dzieci to w następnym ( jako 4 latkom ) będzie przysługiwała subwencja z budżetu państwa. W przeciwnym razie dotacja nie zostanie przekazana. Wójt Gminy powiedział, że na otwarcie dodatkowych oddziałów jest odrębny projekt. Na 25 dzieci gmina otrzyma 30 tys. zł o wydatki wyniosą 100 tys. zł. Przewodnicząca posiedzenia zapytała o możliwość zatrudnienia nauczycieli za pośrednictwem PEFRON. Wójt Gminy wyjaśnił, że nauczyciele w przedszkolu publicznym zatrudniani są na tzw. Kartę Nauczyciela. W przedszkolu prywatnym jest dowolność. PEFRON nie współfinansuje wynagrodzeń nauczycieli. Przewodnicząca posiedzenia zapytała P. Wiesławę Wojtkielewicz- ins. d.s oświaty, czy w oddziałach przedszkolnych mogą pracować nauczyciele kierowani przez PEFRON. Wiesława Wojtkielewicz stwierdziła, że fundusze PEFRON nie przewidują dofinansowań do wynagrodzeń nauczycieli. Powiedziała, że przy analizie należy wziąć pod uwagę fakt, że corocznie subwencja państwowa na 1 dziecko ulega zmniejszeniu. Poparła to pismem z Ministerstwa Oświaty. P. Marek Kołos stwierdził, że w tej sprawie także posiada pismo uzyskane z Departamencie Oświaty w Białymstoku. Przyznał, że subwencja ulegnie zmniejszeniu, ale także poinformował, że w trakcie roku szkolnego będzie wyrównana. Wójt Gminy poinformował, że nauczyciel kontraktowy zarabia ok. 42 tys pensja rocznie tj. ok zł. miesięcznie ( bez 13 pensji).

4 Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy stwierdzili, że zaplanowane na ten rok inwestycje są bardzo kosztowne. Ponadto wydatki bieżące ulęgają ciągłemu zwiększaniu transport zbiorowy, utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej. Obligacje gminne zostaną spożytkowane na realizację inwestycji, m.in. budowę odcinka sieci kanalizacyjnej. Rodzice podkreślili, że o dodatkowy oddział przedszkolny apelują tylko rodzice dzieci z obwodu szkoły w Dobrzyniewie Dużym, z tego wynika, że w pozostałej części gminy nie ma takiej potrzeby. Wójt Gminy powiedział, że dyrektor szkoły w Fastach sugeruje, aby, oddział przedszkolny zorganizować w budynku Domu Nauczyciela. W Nowym Aleksandrowie dyrektor przeznaczyłaby salę na górze. Dobrze byłoby, aby na ten temat wypowiedział się sołtys wsi, ponieważ używa tego pomieszczenia. Korzystają z niej mieszkańcy wsi ( imprezy okolicznościowe dla mieszkańców.). Pełni także funkcję przechowalni sprzętu do ćwiczeń wf. Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że księgowość gminy powinna zająć się wyliczeniem kosztów związanych z utworzeniem oddziału lub oddziałów przedszkolnych i należy przedstawić je członkom Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. Radna Dagmara Bielska zaproponowała, aby zrezygnować z inwestycji instalacja lamp ulicznych przy ul. Sz. Ełcka w Dobrzyniewie Dużym ( 50 tys. zł.) i przeznaczyć te środki na utworzenie i pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła, że montaż lamp jest tak samo ważny ( ze względów bezpieczeństwa) jak zapewnienie miejsc w przedszkolach. P. Marek Kołos zapytał, czy część przewidzianych oszczędności, które okażą się po rozstrzygnięciu przetargów można przeznaczyć na utworzenie oddziału przedszkolnego. Zaznaczył, że ze względu na łagodną zimę w budżecie także pozostały środki związane z zimowym utrzymaniem dróg. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że oszczędności w pierwszej kolejności zostaną skierowane na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Twoich Marzeń w Fastach. Wójt Gminy nadmienił, że kwoty, którymi obecnie są przez niego przytaczane dotyczą przypadku utworzenia trzech oddziałów przedszkolnych. Poinformował, że znaczącym tegorocznym wydatkiem budżetowym jest budowa ul. Królewskiej w Dobrzyniewie Fabrycznym ( koszt ok zł. współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku po 50%). Wszelkie wygospodarowane środki zostaną skierowane na inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014 r. Zdaniem radnej Dagmary Bielskiej w tej chwili należy dyskutować o jednym oddziale przedszkolnym, który miałby powstać z Dobrzyniewie Dużym, tak jak zabiegają obecni rodzice. Przewodnicząca posiedzenia zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Nie podjęto dalszej dyskusji. Rodzice opuścili posiedzenie komisji, zapowiadając udział w pozostałych spotkaniach komisji stałych Rady Gminy.

5 Ad. pkt 4. Informacja o stanie oświetlenia ulicznego w gminie Dobrzyniewo Duże, w tym założenia projektowe oświetlenia solarnego. Przewodnicząca posiedzenia głos oddala Wójtowi Gminy, który wypowiedział się na powyższy temat. Przypomniał, że w tegorocznym budżecie gminy brakuje środków na wkład własny w realizację projektu o pozyskanie środków na montaż tego typu oświetleń. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku wynika, że wniosek o pozyskanie środków na montaż oświetlenia hybrydowego nie ma szans na uzyskanie odpowiedniej punktacji. Być może w przyszłym roku ukażą się środki w projekcie Odnawialne Źródła Energii (biogazownie, ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki, elementy związane z oświetleniem solarnym czy hybrydowym). Gmina powinna aplikować o te środki. Następnym krokiem będzie ustalenie miejsc montażu tego typu oświetlenia, które spełniają wymagania techniczne. Nasza gmina należy do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Królewski Gościniec Podlasia, którego członkami są także gmina Krypno, Knyszyn, Jasionówka. LGD mogą funkcjonować na obszarze zamieszkiwanym przez min. 33 tys. mieszkańców. Na podobnych zasadach funkcjonuje LGD stowarzyszenie Gminy Górnej Narwi z siedzibą w Turośni Kościelnej oraz LGD stowarzyszenie Gmin Puszczy Knyszyńskiej. Aby zwiększyć szanse na pozyskanie środków powstał pomysł przyłączenia się naszej gminy do jednej z w/w LGD. Poinformował, że najprawdopodobniej nie są przewidziane środki zewnętrzne na inwestycje związane z siecią wodno kanalizacyjną, infrastrukturą, obiektami użyteczności publicznej. Na chwilę obecną nie są znane konkretne źródła finansowania, wysokość środków do rozdysponowania, ani zasady i warunki ubiegania się o dotacje. Ad. pkt 5. Organizacja mieszkańcom gminy wyjazdu na ogrodnicze targi wiosenne do Szepietowa. Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła członkom komisji informację na temat wyjazdu. Zaprosiła do wzięcie udziału. Ad. pkt 6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje. Nie zgłoszono. Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. W związku z powyższym przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji. Protokołowała M. Grzegorczyk

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku

P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2012 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 5 listopada 2012 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze możliwości składania wniosków mogą być w 2015 r. ze względu na to, że nie ma gotowej Strategii Rozwoju Województwa na bazie której tworzony

Pierwsze możliwości składania wniosków mogą być w 2015 r. ze względu na to, że nie ma gotowej Strategii Rozwoju Województwa na bazie której tworzony RM WK/21/01/12 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie odbytego w dniu 4 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 W posiedzeniu, któremu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Ad.4) Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy Sieroszewice na 2007 rok: Pan Wójt - przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy na 2007 rok. PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbytego w dniu 31 lipca 2007 roku. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2005r. o godz. 14 00 Urzędzie Gminy Sulików.

Protokół nr 33 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2005r. o godz. 14 00 Urzędzie Gminy Sulików. Protokół nr 33 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2005r. o godz. 14 00 Urzędzie Gminy Sulików. Sesji przewodniczył Franciszek Fleszar Przewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r.

Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. Protokół Nr XLVI/2013 z Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 listopada 2013 r. XLVI Sesja czwartej kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się 27 listopada 2013 r. w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania:

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania: Protokół nr XV/2015 z obrad XV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 31 lipca 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XV sesję Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo