Statut Przedszkola Integracyjnego nr 247 w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Przedszkola Integracyjnego nr 247 w Warszawie"

Transkrypt

1 Statut Przedszkola Integracyjnego nr 247 w Warszawie z dnia r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) oraz akty wykonawcze do ustawy. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Uchwała Nr XXXII/744/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1516) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Dz.U

2 Statut Przedszkola Integracyjnego nr 247 w Warszawie z dnia r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Integracyjne nr 247, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się przy ul. Bieniewickiej 32 w Warszawie. 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto StołeczneWarszawa. 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole działa na podstawie: Przedszkole Integracyjne nr Warszawa ul. Bieniewicka Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz z 2004 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. 2. Niniejszego statutu. 3. Aktu założycielskiego (Uchwała 55/VII Rady Dzielnicy Gminy Warszawa Żoliborz z dnia 22 listopada 1990 r.) Misją przedszkola jest: 3 Nasze przedszkole jest przyjaznym miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dobro dziecko. Rozumiemy przez to: - wysokie standardy pracy z dziećmi - współpracę z rodzicami - podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola - dzielenie się naszymi doświadczeniami i sposobem pracy w środowisku lokalnym i zawodowym na terenie naszego kraju i nie tylko. Nasze przedszkole zapewnia możliwość kontaktów interpersonalnych i nauki zachowań społecznych np. umiejętności rozwiązywania konfliktów. Jest miejscem, w którym dzieci uczą się akceptowania siebie i innych takimi jakimi są, uczą się podejmowania decyzji, uzasadniania swoich racji, poznają i szanują prawa swoje i innych, budują poczucie własnej wartości. Jest także miejscem, gdzie poznają i uczą się przestrzegać norm społecznych i reguł obowiązujących w grupie. 1

3 W naszym przedszkolu spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne ucząc się wzajemnego bycia ze sobą, poznając i akceptując swoje możliwości i ograniczenia. Dzieci oswajając się z niepełnosprawnością nie boją się kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, akceptują je i uczą się pomagać. Zapewniamy dzieciom możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań i umiejętności oraz przygotowanie dzieci do szkoły. 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej. 3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin dziennie. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie (realizuje podstawę programową), wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola tj. od godz do godz , od poniedziałku do piątku. 5. Godzina zajęć przedszkolnych trwa 60 min. 6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. 7. Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale), podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz oczekiwań i potrzeb rodziców (prawnych opiekunów). 1. Przedszkole jest jednostką budżetową. Rozdział II Finansowanie Przedszkola 5 2. Działalność przedszkola finansowana jest przez: a. organ samorządu terytorialnego miasto stołeczne Warszawę, b. rodziców, w formie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz w formie darowizn na fundusz Rady Rodziców. 3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarowaniu finansami jednostek budżetowych Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zasady uzyskania zwolnień ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady m. st. Warszawy. 2

4 3. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem, za świadczenia, których zakres obejmuje: a. organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka; b. organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem; c. organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci; d. organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka; e. organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; f. opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków. 4. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia realizowane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 5. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału lub zapisów systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną przez nich osobę. 6. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się według stanu na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego. 7. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. 2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu. 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być telefonicznie albo drogą elektroniczną najpóźniej do godziny 9.00 pierwszego dnia nieobecności dziecka. 4. Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej oraz 3

5 warunki uzyskania zwolnień ustala organ prowadzący. 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej oraz warunki uzyskania zwolnień opisane są w Regulaminie korzystania ze stołówki w Przedszkolu Integracyjnym nr 247, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu. 3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka zgodnie z 7 ust Opłaty za żywienie dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych przez Przedszkole na początku każdego miesiąca, najpóźniej do 10 dnia tego miesiąca W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 2. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego. 3. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: a) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy; b) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) 2. W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) 3. W przypadku, gdy: a) rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy lub do przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy, publicznego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy; b) znajdujące się pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie opiekę nad przynajmniej dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, 4

6 innych form wychowania przedszkolnego lub form opieki nad dziećmi do lat 3, o których mowa w pkt. a); wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole dla tego dziecka wynosi 75% kwoty określonej w 6 ust W przypadku zbiegu uprawnień wymienionych w punktach: 1 3 przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców lub opiekunów prawnych. 5. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do statutu przedszkola. 6. Osoby nieprowadzące własnej działalności gospodarczej powinny dołączyć do wniosku: a) zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego; w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, b) oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów brutto uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło; c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego. 7. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny do wniosku: a) okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów brutto lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, b) dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł niewymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło, c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego. 8. Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego. 9. Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego 5

7 przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. do statutu przedszkola. 10. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości. 11. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 12. Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 13. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny. 14. Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody rozumiane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu Dzieci, na wniosek rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych uwzględniających ich potrzeby i możliwości rozwojowe 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia są współfinansowane przez rodziców (Przedszkole na własny koszt udostępnia lokal). 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Rodziców. 4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. 5. Naukę religii włącza się do do planu zajęć przedszkolnych. 6. Naukę religii prowadzi się dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków grupy. 7. Dla mniejszej liczby wychowanków w grupie, lekcje religii są organizowane w grupie międzyoddziałowej. 8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych nie może przekraczać 25 osób 9. Przedszkole wydaje nieodpłatnie legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych wg zasad i wzoru określonego w odrębnych przepisach. 10. Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęci podłużnej przedszkola. Rozdział III Cele i zadania przedszkola 12 6

8 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dnia r. 2. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 3. Celem wychowania przedszkolnego jest: a. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. b. Celem wychowania przedszkolnego jest: c. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; d. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; e. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; f. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; g. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; h. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; i. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; j. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; k. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; l. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 2. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: - Poznawanie i rozumienie świata i siebie, - Nabywanie umiejętności przez działanie, - Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, - Budowanie systemu wartości. 3. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na obszarach takich jak: 7

9 a. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. b. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. c. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. d. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. e. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. f. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. g. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem. h. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. i. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. j. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. k. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. l. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. m. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, n. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. o. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 5. Przedszkole wydaje rodzicom dzieci pięcioletnich oraz starszych kontynuujących edukację przedszkolną zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 6. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym Przedszkole realizuje program autorski Przedszkola Integracyjnego nr 247 zatwierdzony w trybie przewidzianym przepisami prawa oraz inne programy wychowania przedszkolnego przyjęte uchwałą Zespołu Pedagogicznego po zasięgnięciu opinii Rady rodziców. Załącznik nr 3 do niniejszego statutu zawiera wykaz programów realizowanych w przedszkolu. 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w Koncepcji Pracy Przedszkola Integracyjnego nr 247 będącym programem rozwoju placówki, w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 8

10 14 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych warunków uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, b. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, c. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, d. w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., e. przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia czas (w rozliczeniu tygodniowym) przebywania dzieci w przedszkolu dzieli się proporcjonalnie: a. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); b. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); c. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; d. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne) W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: a. diagnozowanie środowiska wychowanków; b. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka; c. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka; d. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; e. wspieranie dziecka uzdolnionego; f. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 9

11 g. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców; h. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; i. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; j. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zdobywaniu umiejętności wychowawczych; k. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; l.podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z: a. rodzicami; b. nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola; c. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi; d. innymi przedszkolami; e. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie: a. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych; b. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; c. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. 5. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody rodziców. 6. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są przyjmowane do przedszkola w miarę wolnych miejsc po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej określajacego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia. 2. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się indywidualne roczne programy rozwoju. 3. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym, stopnia upośledzenia, dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się kształcenie i wychowanie, które 10

12 stosownie do potrzeb umożliwi naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawni zaburzone funkcje, umożliwi rewalidację oraz zapewni specjalistyczną pomoc i opiekę. 4. Przedszkole w miarę posiadanych środków i możliwości zapewnia dzieciom, o których mowa w ust.1: a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; b. realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; c. odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; d. zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb; e. integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 5. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, w miarę przydzielonych na ten cel godzin w organizacji przedszkola, majace na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole W przedszkolu funkcjonuja 4 grupy integracyjne zróżnicowane wiekowo. 2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział integracyjny opiece: nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pedagoga specjalnego. 3. W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści do pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami zgodnie z ich potrzebami i arkuszem organizacyjnym przedszkola w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący. 5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele w miarę możliwości organizacyjnych, prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 6. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. a. do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania; b. w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć; c. prowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem Przedszkole przy współpracy z Radą Rodziców organizuje spacery, wycieczki i imprezy. 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności; 11

13 4. Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 10 dzieci. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba - nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru. 5. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą wypełnia kierownik wycieczki i zatwierdza Dyrektor przedszkola. 6. Udział dzieci w wycieczkach wykraczających poza zajęcia programowe (m.in. wycieczki całodzienne i kilkudniowe) wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, prawnych opiekunów). 7. O każdym wyjściu dzieci z przedszkola rodzice powiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed wyjściem z placówki. Rodzice sygnalizują na dzień wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości dziecka związane np. z jazdą dziecka autokarem. 8. Szczegółowe zasady organizacji opieki nad dziećmi poza terenem przedszkola reguluje Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Integracyjnego nr 247. Rozdział IV Organy Przedszkola Organami Przedszkola Integracyjnego nr 247 są: - Dyrektor Przedszkola, - Rada Pedagogiczna zwana dalej Zespołem Pedagogicznym, - Rada Rodziców 2. Zespół Pedagogiczny i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem Dyrektor przedszkola powoływany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli. 4. Przewodniczy Zespołowi Pedagogicznemu i realizuje jego uchwały oraz współpracuje z Radą Rodziców. 5. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w budżecie przedszkola. 6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w celu organizacji praktyk pedagogicznych. 7. Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń. 8. Dyrektor realizuje następujące zadania: 12

14 a. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Zespołowi Pedagogicznemu i Radzie Rodziców do zaopiniowania w terminie do 15 września, b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, c. koordynacja realizacji Koncepcji pracy przedszkola jako programu rozwoju placówki, d. przedkładanie Zespołowi Pedagogicznemu projektów innowacji oraz sprawozdania z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, e. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, f. przewodniczenie Zespołowi Pedagogicznemu i realizacja jego uchwał, g. wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego, h. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, i. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami, j. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, k. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, l. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, m. przyznawanie nagród, udzielanie kar zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Zespół Pedagogiczny, n. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Zespół Pedagogiczny, o. powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 5-letnie (ew. starsze, jeśli kontynuuje edukację przedszkolną), o spełnianiu w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego; p. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż., q. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, r. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi, s. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, t. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem, u. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Zespół Pedagogiczny jest jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 13

15 Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Przedszkola. W skład Zespołu Pedagogicznego wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. 2. Do kompetencji Zespołu Pedagogicznego należy: a. przygotowanie statutu przedszkola, b. zatwierdzanie statutu przedszkola, c. wprowadzanie zmian do statutu, d. tworzenie i zatwierdzanie programu rozwoju przedszkola, e. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich, f. uchwalanie Regulaminów, 3. Zespół Pedagogiczny opiniuje: a. organizację pracy przedszkola, b. przyjęcia lub skreślenie dziecka z przedszkola w trakcie roku szkolnego c. projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, d. plany i ewaluację pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi, e. wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli, f. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 4. Zespół Pedagogiczny zbiera się na obowiązkowych zebraniach według ustalonego harmonogramu, nie rzadziej niż raz na miesiąc z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 5. Zespół Pedagogiczny może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce. 6. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Zespołu Pedagogicznego, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący, który automatycznie uchyla podjęta uchwałę. 7. Zasady pracy Zespołu Pedagogicznego określa Regulamin pracy zespołu pedagogicznego. 8. Zebrania Zespołu Pedagogicznego są protokołowane. 9. Nauczycieli obowiazuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia zespołu. Rozdział V Społeczne organy przedszkola Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału. 14

16 4. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 5. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor. 6. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział inne zaproszone osoby z głosem doradczym 7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 8. Powstanie Rady Rodziców inicjuje dyrektor lub rodzice. 9. Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in.: a. opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację; b. opiniowanie, na wniosek dyrektora przedszkola, pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego; c. występowania z wnioskiem do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 10. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 2. W razie konfliktów między organami przedszkola rolę mediatora powierza się organowi, który nie jest zaangażowany w konflikt lub wybranej przez te organy osobie z zewnątrz. Rozdział VI Organizacja przedszkola Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi W przedszkolu łącznie są 4 różnowiekowe oddziały integracyjne. 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział integracyjny złożony z dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, a w szczególnych wypadkach po ukończeniu 2,5 roku życia oraz dzieci starsze niż 5-letnie. 5. Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów dokonuje się po uwzględnieniu potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, dynamiki grupy i możliwości zapewnienia im optymalnej opieki. Od tych czynników zależy liczba dzieci poszczególnych roczników w każdej grupie. 15

17 5. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20 dzieci, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia roku poprzedzającego. 7. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Zespół Pedagogiczny i kuratora oświaty, zatwierdza organ prowadzący przedszkole w terminie do 30 maja danego roku. 8. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: a. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, b. czas realizacji podstawy programowej, c. wykaz pracowników łącznie ze stanowiskami kierowniczymi, d. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, 9. Rozkład stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustalany jest przez dyrektora przedszkola i Zespół Pedagogiczny na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 10. Szczegółową organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Zespół Pedagogiczny. 11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opieke nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: a. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV), b. pomieszczenia sanitarne dla dzieci, c. szatnię dla dzieci, d. wielofunkcyjną salę dla dzieci, e. pokoje terapeutyczne (logopedy, rehabilitanta, muzykoterapeuty i inne), f. pokój relaksu, g. szatnię i pomieszczenie socjalne dla personelu, h. pomieszczenie dla administracji przedszkola, i. kuchnię wraz z zapleczem, 13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 14. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest pobyt dzieci w ogrodzie. 15. Organ prowadzący zapewnia odpowiednie warunki i wyposażenie dla realizacji zadań statutowych przedszkola zgodnie z Art. 67 pkt.1 Ustawy o Systemie Oświaty Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez 16

18 rodziców. 2. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. 6. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 7 30 do 9 00 lub w innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust Ze względów organizacyjnych oraz konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazanym jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie. 8. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godz Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w formie elektronicznej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzice nie posiadający dostępu do internetu składają u dyrektora wniosek o przyjęcie dziecka wypełniony ręcznie. 27 a) W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie. Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego. b) Dzieci 2,5 letnie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc. 2. Rodzice dzieci, które uczęszczają już do przedszkoli, w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący mogą złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. W przeciwnym razie, w następnym roku dziecko utraci miejsce w przedszkolu. 3. Terminy i zasady zgłaszania i przyjęcia dzieci do przedszkola określają zasady rekrutacji dzieci ustalane co roku przez organ prowadzący. Aktualne terminy i zasady stanowią załącznik nr Na zwalniające się, w ciągu roku szkolnego miejsca dyrektor w pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmuje: a. dzieci pięcioletnie; b. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących; c. dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych; 17

19 d. rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola; e. dzieci obojga rodziców pracujących; f. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci). 5. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 6. Dzieci do integracji przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w oparciu o opinię komisji doradczej powołanej przez dyrektora przedszkola. 7. W skład komisji doradczej wchodzą nauczyciele specjaliści. 8. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem kwalifikowania dzieci do grup integracyjnych opracowanym przez Zespół Pedagogiczny Dyrektor w porozumieniu z Zespołem Pedagogicznym może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku: a. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności, b. zalegania z opłatami za przedszkole przez okres 2 miesięcy bez podania na piśmie przyczyny zaległości i terminu regulowania należności, a w przypadku dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolen skrócenie czasu jego pobytu w przedszkolu do czasu realizacji podstawy programowej, c. ze względu na zachowanie dziecka, uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodzicówpropozycji współpracy zmierzajacej do rozwiązania problemu np. podjecia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany sytuacji, d. nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt c, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań: a. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka; b. zaproponowac rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc; c. zawiadomić organ prowadzacy i sprawujący nadzór, o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z list przedszkolaków; d. zawiadomić rodziców o podiętej decyzji. Rozdział VII Wychowankowie przedszkola Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat z zastrzeżenim pkt 2. i Na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii Zespołu Pedagogicznego dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 3. Dziecko, któremu dyrektor właściwej obwodowo szkoły odroczył realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej niż do końca roku szkolnego 18

20 w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lub 10 lat, w zależności od daty wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 4. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko ukończy 5 lat. 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi o którym mowa w pkt 4 są zobowiazani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a tak że zapewnić mu regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 6. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: a. akceptacji takim, jakie jest, b. indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, c. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, d. ochrony przed wszelkim formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, e. poszanowania jego godności osobistej, f. poszanowania własności, g. różnorodności bodźców, nauki i zdobywania doświadczenia, h. opieki i ochrony, i. rozmowy na poruszane przez dziecko tematy. 7. Dzieci w przedszkolu nie mogą być zmuszane ani nakłaniane do jedzenia, odpoczynku, ani spełniania czynności fizjologicznych. 8. W przypadku, jeśli zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub samego dziecka, Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Zespołem Pedagogicznym, jest zobowiązany do podjęcia następujących działań: a. zawiadomienie rodziców, b. zawiadomienie organu prowadzącego przedszkole i organu nadzoru. c. zorganizowanie spotkania rodziców z nauczycielami pracującymi z dzieckiem, d. zaproponowanie bądź zobowiązanie rodziców do podjęcia terapii rodziny, e. wspólne z rodzicami realizowanie programu pracy z dzieckiem na terenie przedszkola. Rozdział VIII Rodzice 1. Rodzice w przedszkolu mają prawo do: 30 a. przebywania na terenie przedszkola w dowolnym momencie (z zastrzeżenim pkt. b.), za wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych, b. uczestniczenia w zajęciach po uzgodnieniu z nauczycielem, 19

21 c. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola, d. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, e. uzyskiwania pomocy i wskazówek od nauczycieli pracujących z ich dzieckiem, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, f. wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, g. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez Radę Przedszkola. 2. Rodzice mają obowiązek: a. Wnosić opłaty za przedszkole w wyznaczonych terminach. b. Przyprowadzać dziecko do przedszkola i odbierać punktualnie z przedszkola zapewniając mu pełne bezpieczeństwo. c. Informować o przyczynach nieobecności dziecka szczególnie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. d. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu co najmniej raz na 3 miesiące. 2. Spotkania z rodzicami odbywają się z inicjatywy nauczycieli, dyrektora lub rodziców. 3. Formy oraz szczegółowe zasady współpracy miedzy nauczycielami i rodzicami zawarte są w programie rozwoju przedszkola zwanej Koncepcją Przedszkola. Rozdział IX Nauczyciele i inni pracownicy W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy: a. współpraca z rodzicami w zakresie uzgadniania potrzeb dziecka i działań wychowawczych służących jego rozwojowi, b. realizacja zadań programowych w zakresie wychowania przedszkolnego, 20

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH P-14-0110/1/2013/DD STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w

Bardziej szczegółowo

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B 63-410 Ostrów Wlkp. 2 tel. 062 7348410 e-mail: ppdaniszyn@interia.pl Statut Publicznego Przedszkola w Daniszynie WSTĘP 1. Przedszkole działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA w Stargardzie Szczecińskim ~ Stargard Szczeciński 2011r ~ Strona 2 z 51 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola..str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola.str. 5 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA...

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo