STATUT PRZEDSZKOLA NR 173 W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRZEDSZKOLA NR 173 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 P Załącznik do Uchwały Nr 11/ 2012 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 173 STATUT PRZEDSZKOLA NR 173 W WARSZAWIE /tekst jednolity/ Warszawa 2012

2 Spis treści: 1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu. str Rozdział I Postanowienia ogólne... str Rozdział II Cele i zadania przedszkola.. str Rozdział III Organy przedszkola..... str Rozdział IV Organizacja przedszkola..str Rozdział V Wychowankowie przedszkola.. str Rozdział VI Rodzice... str Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.. str Rozdział VIII Postanowienia końcowe... str Załączniki.... str.24 2

3 PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE STATUTU PLACÓWKI Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U. Nr 215, poz. 1408/, Uchwała Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy ze zmianami zawartymi w uchwale Nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U.. Nr 228, poz. 1487/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. Nr 31, poz. 208 ze zmianami/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. Nr 50, poz. 400/, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników /Dz. U. z 10.VI.2009r. Nr 89, poz. 730/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji /Dz. U. z 23.VII.2009r. Nr 116, poz. 977/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole /Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego /Dz. U. z 9. X. 2009r. Nr 168, poz. 1324/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół /Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach /Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami/ Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami/, Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. /Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami/. 3

4 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.Przedszkole Nr 173, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. 1 2.Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. 3.Przedszkole w pieczęciach i stemplach posługuje nazwą w pełnym brzmieniu: PRZEDSZKOLE Nr 173 ul. K. Szymanowskiego 5a Warszawa tel./fax Regon , NIP Do oznaczenia dokumentów może być stosowany skrót nazwy: P Przedszkole działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 1 i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, 2) aktu założycielskiego, 3) niniejszego statutu. 6. Organizację pracy przedszkola, czas pracy przedszkola i godziny pracy poszczególnych oddziałów określa Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący Przedszkole. 7. Zmiana organizacji pracy przedszkola nastąpić może w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii a dotyczy to: 1) zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach, 2) w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25). 8. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez: 1) Miasto Stołeczne Warszawa, 2) rodziców w formie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, 3) darowizn, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 9. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 10. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady m. st. Warszawy Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 1) tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zmianami 2) Uchwała Nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. 4

5 12. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 13. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego. 14. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem, zaświadczenia, których zakres obejmuje: 1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka; 2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem; 3) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci; 4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka; 5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków. 15. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 16. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału lub zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną przez nich osobę. 17. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się według stanu na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego. 18. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 19. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. 20. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu. 5

6 21. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście lub telefonicznie. 22. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. 23. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników. 24. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych. 25. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola po konsultacji z Radą Rodziców i wprowadza Zarządzeniem Wewnętrznym Zasady obniżania i nie pobierania opłaty za czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa uchwała Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: 1). wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy; 2). jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia. 28. W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza, 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w uchwale. 29. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej 1 ust 14. za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy Obniżenie opłaty W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe. 31. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na Kryterium dochodowe rodzice /opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola. 3) Zarządzenie dyrektora Nr 2/2011 z dn r. 4) Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy 5) Uchwała Nr XXII/463/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy 6

7 32. Do wniosku należy dołączyć: Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej: 1). zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego; w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 2). oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów brutto uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło; 3). oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny: 1). okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów brutto lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 2). dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł nie wymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło, 3). oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego. 33. Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego. 34. Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody rozumiane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 35. Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do statutu przedszkola. 36. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 7

8 37. Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 38. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny. 39. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości. 40. Opłaty, o których mowa w ust rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą do w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. 41. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 42. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, którą włącza się do zajęć przedszkolnych. 43. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w ust 17 określają odrębne przepisy. 44. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych tj.: gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczne, język obcy, taniec nowoczesny itp. 45. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość zależą od wyboru rodziców. 46. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców. 47. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo ich forma organizacyjna jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 1) dla dzieci 2,5-3 letnich ok. 15 min, 2) dla dzieci 4-5 letnich ok. 30 min. 48. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz z Radą Rodziców. 49. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 50. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym: 1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę, 2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp., 3) co najmniej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 4) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze samoobsługowe, organizacyjne i inne). 8

9 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola 2 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego 6. Celem przedszkola jest: 1) wspomaga dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów porażek, 4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 2. Przedszkole realizuje cele wychowania przedszkolnego w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 7) Wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem. 6) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572/ ( ze zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 9

10 8) Wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9) Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne. 10)Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną 14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 4. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńczo prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku prze dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 6. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00,za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola tj. od godz do godz Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. 9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola. 10. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego. 11. Godzina zajęć pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 min. 12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola min. spacerów i wycieczek 7. 2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, 3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., 7) Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Nr

11 4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc. 13. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez 8 : 1) diagnozowanie środowiska dziecka, 2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania, 3) rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń, 4) wspieranie dziecka uzdolnionego, 5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie, 7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców, 8) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych (zawartych w programie) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 14. Zadania, o których mowa w ust 8, są realizowane we współpracy z: 1). rodzicami (prawnymi opiekunami), 2). nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami przedszkola, 3). specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, 4). pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, 5). nauczycielami innych przedszkoli, 6). podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 15. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 16. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek: 1) rodziców (opiekunów prawnych), 2) nauczyciela (realizującego proces edukacyjny), 3) nauczyciela (instruktora prowadzącego zajęcia specjalistyczne), 4) logopedy, 5) psychologa, 6) poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej. 8) Rozp. MENiS z 7 stycznia 2003r. /Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114/ 11

12 17. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie: 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 18. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów). 19. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej. 20. Dyrektor przedszkola powierza dzieci poszczególnych oddziałów opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, co wynika z organizacji czasu pracy oddziału. 21. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący. 22. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo - dydaktycznej na czas pobytu dziecka w przedszkolu (trzy lub cztery lata), grupę prowadzą ci sami nauczyciele. 23. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zmienić nauczyciela prowadzącego oddział. 1. Organami przedszkola są: 1) Dyrektor Przedszkola, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców. ROZDZIAŁ III Organy przedszkola 3 2. Rada Pedagogiczna jak i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla, zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 5. Zadania dyrektora określa przydział czynności zawarty w odrębnych przepisach. Dyrektor w szczególności: 1) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole 10, 2) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami 11. 9) art. 36a p.3 ustawy o systemie oświaty z dn r. / Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z późn. zm./ 10) art. 39 ust. 1 p. 5a ustawy o systemie oświaty z dn r. / Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z późn. zm./ 11) Rozp. MEN z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego/../., 12

13 5) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz zachęca do podejmowania innowacji pedagogicznych, 6) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli również we współpracy z doradcą metodycznym, 7) gromadzi informacji o pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami, 8) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 9) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) - załącznik nr 1, 10) realizuje uchwały Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie 12, 12) systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji, 13) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 14) administruje zakładowym funduszem socjalnym zgodnie z obowiązującym regulaminem 13, 15) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 16) wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów, 17) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, 18) zapewnia pracownikom właściwe warunki zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp, p. ppoż., 19) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 20) kieruje polityką kadrową przedszkola, 21) współdziała z rodzicami, organem prowadzącym, nadzorującym i innymi organizacjami, 22) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, 23) zapewnia wdrażanie prawa nie tylko oświatowego tytułem wymiany informacji, 24) stwarza warunki ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego 14, 25) opracowuje i monitoruje wieloletnie plany doskonalenia nauczycieli, 26) podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie roku szkolnego, 12) Ustawa z dnia o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm./ 13) Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr ) Rozp M E N Z Dnia R. W Sprawie Uzyskiwania Stopni Awansu Zawodowego Przez Nauczycieli 13

14 27) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami, a zwłaszcza: 1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, 2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola. 7.Dyrektor przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z posiadaną dokumentacją. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1) przygotowanie projektu Statutu przedszkola, przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie i podjęcia uchwały akceptacji, 2) opracowanie programu rozwoju przedszkola, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 5) uchwalanie regulaminów pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy, 6) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach, 7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy. 7. Rada Pedagogiczna opiniuje: a) projekt planu finansowego przedszkola, b) organizację pracy przedszkola, w tym projektowaną organizacje pracy w ciągu tygodnia, c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego. 14

15 9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków. 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 14. Nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniach rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu RP, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjętych decyzji. 16. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. 17. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 3. W wyborach, o których mowa w ust 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych, 3) Rada Rodziców może porozumiewać się między sobą ustalając zasady i zakres współpracy. 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola: organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. 6. Do kompetencji Rady należy: 1) opiniowanie harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu, 2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, 3) skreślenia dziecka z listy przedszkolnej, 15) art. 43 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dn r / Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z późn. zm./ 15

16 4) współdziałanie z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 5) uczestniczenie w życiu przedszkola w celu podnoszenia jakości jego pracy i zaspakajania potrzeb wychowanków. 7.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 8.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 9.Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. ROZDZIAŁ IV Organizacja Przedszkola 6 1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. 2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym z organem prowadzącym. 4.Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Organ prowadzący w ustalonym przez organ terminie. 5.W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący. 6.W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności: 1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, 2) liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, 4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym. 7.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia (załącznik nr 1). 8.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 9.Rozkład dnia w miarę potrzeby może być modyfikowany. 10. Przedszkole jest czterooddziałowe. 11. Liczba oddziałów może być zmieniona po uzgodnieniu z organem prowadzącym przy zachowaniu wszystkich warunków bezpiecznego pobytu dziecka w placówce oraz jego wszechstronnego rozwoju. 12. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: 1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (w tym salę rytmiczno sportową), 16

17 2) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 3) kuchnię i 2 zmywalnie naczyń, 4) szatnie dla dzieci z poczekalnią dla rodziców i personelu, 5) ogród przedszkolny. 13.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie. 14.Przedszkole w miarę możliwości zapewnia dzieciom odpowiedni sprzęt i bogate wyposażenie. 15.Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 16. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę. 17.Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola jest rodzic /opiekun/ lub osoba wskazana przez rodziców mogąca przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z powrotem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1) Rodzice składają pisemne oświadczenie, w którym podają dokładne dane osób upoważnionych do odbioru dziecka / wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2/. 2) Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości. 3) Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 4) Przedszkole ma prawo odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bez względu na to czy jest to rodzic czy też osoba upoważniona do odbioru. 5) Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz do godz z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków. 6) Późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola winno być zgłaszane wcześniej (osobiście lub telefonicznie). 7) Dzieci odbierane są z przedszkola do godziny Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych prowadzi się z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań, zwanego dalej Systemem. 3. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określone przez organ prowadzący Przedszkole: 1). W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie. 2). Dzieci 2,5 letnie (ur. w 2010 r.) mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc. 3). Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca we wrześniu 2012 r. 17

18 4). Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola. 5). Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie. 6). Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2011/2012 a). Rodzice dzieci urodzonych w latach , które obecnie uczęszczają do przedszkoli, mogą złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, na druku pobranym z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu. b). Dane dziecka kontynuującego edukację wprowadza do Systemu dyrektor przedszkola. c). Po wprowadzeniu danych dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom hasło dostępu do indywidualnego konta dziecka w Systemie, w celu umożliwienia sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. 7). Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a). Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ do dowolnej liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika. b). Rodzice układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji. c). Przedszkole lub szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywane są przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. d). Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z Systemu: d.1.wprowadzają dane dziecka do Systemu, d.2.drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji). e). Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu i nie mogą korzystać z Systemu: e.1. pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu/szkole, e.2. wypełniają go odręcznie, i składają po podpisaniu w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji) e.3. dyrektor tego przedszkola/szkoły wprowadza do Systemu informacje zawarte w formularzu. f). Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego: f.1.podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, f.2.podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym, f.3.za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli/szkół. g). Dyrektor przedszkola/szkoły ustala kolejność na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych. h). Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły. i). Odwołanie od decyzji dyrektora składa się, za jego pośrednictwem, do burmistrza dzielnicy. 8). Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2012/2013 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. 9). Zapisy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a). Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych, opisanych powyżej. 18

19 b). Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym): b.1. pobierają formularz zgłoszenia z Systemu, z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu, b.2. wypełniają go odręcznie i składają w wybranym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, b.3. do formularza dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 4. Kryteria kwalifikacyjne dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych: 1). Kryteria podstawowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r.: a). dzieci w wieku 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, b). Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących c). Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji d). Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 2). Kryteria lokalne (obowiązuje tylko w przedszkolach przygotowujących żywienie dzieci wg indywidualnych zaleceń lekarskich): a). Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty 3). Kryteria dodatkowe: a). Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą b). Dziecko wychowywane przez samotnego, pracującego lub uczącego się rodzica/opiekuna prawnego c). Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy d). Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2012/2013 edukację w przedszkolu pierwszego wyboru e). Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny f). Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem niepełnosprawności g). Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola h). Dziecko posiadające dwoje i więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia i). Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców(prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność 5. W procesie rekrutacji uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu. 6. Spełnianie kryteriów należy udokumentować przedkładając dyrektorowi przedszkola do wglądu razem z formularzem zapisu odpowiednie dokumenty. 7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium. 8. Zarejestrowane w Systemie formularze zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi. 19

20 9. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły. 10. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 1) zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres 2 miesięcy), 2) nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu do dyrektora, 3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, 4) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia uspołecznienie lub przebywanie w grupie. 11. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. ROZDZIAŁ V 8 Wychowankowie Przedszkola 1.Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 5 roku życia. 2.Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 5 lat. 3. Dziecko w wieku powyżej 5 lat, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. 4. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowej szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 4) poszanowania jego godności osobistej, 5) poszanowania własności, 6) opieki i ochrony, 7) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 8) akceptacji jego osoby. 6. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje tj. Policja lub Sąd Rejonowy. 7. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt składki na ubezpieczenie pokrywają Rodzice. 20

21 ROZDZIAŁ VI Rodzice 9 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/ opiekunów prawnych dziecka należy: 1) przestrzeganie niniejszego statutu, 2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce, 3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 6) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 7) ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej do końca września danego roku przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej, 8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 2. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 5. Rodzice mają prawo do: 1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, 5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - radę rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor przedszkola, 6) uzyskanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspierać. 6. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu raz w miesiącu. 5. Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 1) zebrania grupowe, 2) zajęcia otwarte, warsztaty, prelekcje, wykłady, 3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą, 4) kontakty podejmowane z inicjatywy nauczyciela, rodzica lub opiekuna, 5) udział w uroczystościach i spotkaniach integracyjnych, 21

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

6.1. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za. i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

6.1. Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za. i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Regulamin pobierania opłat za świadczenia udzielane dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu nr 248 Podstawa prawna: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI Zmiany w statucie związane są ze zmianami przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN (zmiany w ustawie o systemie Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH

ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr256, poz. 2572 ze zm./; Ustawa z 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka.

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Kubusia Puchatka W Turku 4.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: a)

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Zwalnia się z opłaty

Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Zwalnia się z opłaty Regulamin Przedszkola nr 196 Kraina Misiów określający zasady obniżania i nie pobierania opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu)

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Miejskie Przedszkole nr 5 prowadzone jest przez Miasto Zielonka. Cele Przedszkola: Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian Uchwała nr III Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z dnia l4 września 2012 r W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły.

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Procedura pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

Procedura pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę Procedura pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę Podstawa prawna: w Przedszkolu Nr 111 UCHWAŁA NR LXXXIV/2166/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego Na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.50.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Prażmowie

UCHWAŁA NR VIII.50.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Prażmowie UCHWAŁA NR VIII.50.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Prażmowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/36/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r.

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU (tekst jednolity) Organy przedszkola. Cele i zadania. Organizacja przedszkola.

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU (tekst jednolity) Organy przedszkola. Cele i zadania. Organizacja przedszkola. STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W RESKU (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne. II. III. IV. Organy przedszkola. Cele i zadania. Organizacja przedszkola. V. Pracownicy przedszkola.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2128 UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Gminne Przedszkole w Małym Rudniku zwane dalej,, przedszkolem,, jest przedszkolem publicznym. 2. Siedziba przedszkola znajduje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CENTRUM OŚWIATOWO KULTURALNYM W IŃSKU

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CENTRUM OŚWIATOWO KULTURALNYM W IŃSKU Załącznik nr 5 do Statutu Zespołu Szkół w Ińsku REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CENTRUM OŚWIATOWO KULTURALNYM W IŃSKU PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3

Regulamin Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3 Regulamin Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Z 2004 roku Nr 256

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32 STATUT Niepublicznego Przedszkola Ognisko w Raniżowie ul. Grunwaldzka 32 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Niepubliczne Przedszkole Ognisko, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną. 1 1. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH 1. Placówka działa na podstawie: Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej Ustawą. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 5605 UCHWAŁA NR XII.175.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 30

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA r.

UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA r. UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA 31.08.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie Na

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Zaczarowany Ołówek zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Tekst jednolity zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2016 roku. Tekst jednolity ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu.

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku. 2. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Patkowe Przedszkole w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja dla klas I i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 351 im. Wandy Chotomskiej

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 351 im. Wandy Chotomskiej PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 351 im. Wandy Chotomskiej INFORMACJE WSTĘPNE Przedszkole nr 351 Im. Wandy Chotomskiej ul. Warchałowskiego 4 02-776 Warszawa 1. Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r.

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r. Uchwała nr 08/2013/2014 Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: zmian w statucie Przedszkola Na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W BĘDZINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W BĘDZINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/260/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 sierpnia 2012 r. STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W BĘDZINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Jednostka organizacyjna o nazwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie nowelizacji Statutu Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku Działając

Bardziej szczegółowo