STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GOSZCZANOWIE (tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GOSZCZANOWIE (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GOSZCZANOWIE (tekst jednolity)

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole w Goszczanowie. 2. Siedziba przedszkola znajduje się w miejscowości Goszczanów przy ulicy Kaliskiej numer 5. Terenem jego działalności jest obszar całej gminy. 3. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi: Publiczne Przedszkole w Goszczanowie ul. Kaliska Goszczanów 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy Goszczanów. 5. Przedszkole jest jednostką budżetową. 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty- Delegatura w Sieradzu Przedszkole działa na podstawie: 2 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz z póź. Zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 67) 3. Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego Przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 ze zm.) 4. Niniejszego Statutu. Inne informacje o przedszkolu 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. 2. Przedszkole liczy trzy oddziały. 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.30 do godz w dni robocze od poniedziałku do piątku. 4. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 5. Przerwy w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący i zatwierdzone w arkuszu organizacji przedszkola na wniosek dyrektora przedszkola. Może on być 2 miesięczny w zależności od potrzeb środowiska, jeżeli brak jest zgłoszonych dzieci.

3 6. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków na zewnątrz i wewnątrz budynku przedszkola Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez: 1) Radę Gminy Goszczanów 2) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu(tzw. czesne) ustalone w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr X/44/2011 z dnia r. 2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej z budżetu gminy Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.(dz.u. Nr 4, poz. 17), w wymiarze 5 godzin dziennie. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z następujących usług opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych świadczonych w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, obejmujących: 1) nadzór nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranych przez dziecko zabaw; 2) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych; 3) nadzór nad wypoczywającym dzieckiem; 4) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, w czasie wycieczek poza teren przedszkola, w czasie wyjazdów do teatru itp.; 5) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 6) gry i zabawy doskonalące i utrwalające u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania pamięci uwagi i wyobraźni; 7) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci np. plastyczne, muzyczne, teatralne; 8) gry i zabawy korygujące wady wymowy u dzieci;

4 9) czynności pielęgnacyjno opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka; 10) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka; 11) organizowane przez przedszkole uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. 3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. 4. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 5. Zgodnie z czasem pracy przedszkola oraz określonymi normami żywieniowymi wychowankowie przedszkola mogą korzystać z trzech posiłków: śniadania obiadu i podwieczorku. W wyżywieniu przestrzega się norm fizjologicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka. 6. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w pełni pokrywane są przez rodziców bądź prawnych opiekunów. 7. Opłaty za wyżywienie płatne są z góry do 8 dnia każdego miesiąca i kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania. 8. Opłata za stawkę żywieniową ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni następujących po sobie. 9. Opłaty za godziny obejmujące pobyt dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej ( ) płatne są z dołu do 8 dnia następnego miesiąca i kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania. 10. Miesięczna wysokość opłaty stałej stanowi iloczyn: 1) stawki godzinowej określonej Uchwałą Rady Gminy w Goszczanowie 2) zdeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu 3) liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę godzin nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim. 11. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego opłata naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy. 12. Opłaty stałe nie obejmują kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/opiekunów prawnych. 13. Jeżeli z jednej rodziny do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci opłata stała ulega obniżeniu o 50%, za drugie i każde następne dziecko. 14. W przypadku gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie kwalifikuje dziecko uczęszczające do przedszkola do objęcia pomocą GOPS, w zakresie zwrotów kosztów jego żywienia opłata stała ulega obniżeniu o 50%.

5 15. Religia świadczona jest nieodpłatnie 16. Opłat dokonuje się u intendenta przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 9.00 i od do Pieniądze zostają odprowadzone na konto Przedszkola do kasy Urzędu Gminy w Goszczanowie. 17. Za zwłokę we wnoszeniu w/w opłat naliczane są odsetki ustawowe (kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych groszy zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości). 18. Dyrektor przedszkola dokonuje zwrotu opłaty na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiły dni nieobecności dziecka w przedszkolu lub zalicza kwotę na poczet wartości za następny miesiąc. 19. Personel kuchenny korzysta z bezpłatnego wyżywienia. 20. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat określone są w umowach cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy rodzicem/ opiekunem prawnym a przedszkolem publicznym reprezentowanym przez dyrektora 21. Umowa winna: 1) być zawierana każdego roku na okres od 1 września nie dłużej niż do 30 czerwca roku następnego. 2) określać okres na który została zawarta 3) określać zakres świadczeń 4) określać dzienny wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, w tym wykraczający poza realizację podstawy programowej 5) określać zakres korzystania z posiłków 6) określać termin uiszczania opłaty 7) określać sposób uiszczania opłaty 8) określać warunki jej wypowiedzenia. 22. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 23. Dyrektor przedszkola ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku: 1) nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc i braku informacji od rodzica o przyczynie tej nieobecności; 2) zaleganiu z odpłatnością za Przedszkole i wyżywienie przez dwa kolejne miesiące; 3) nie wyrażenia zgody na zmianę stawki żywieniowej. 24. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

6 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola 5 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawie o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 2. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje się w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku; 3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

7 5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, 8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec, 9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne, 10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, 12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, 13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, 14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, 15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 3. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na: 1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku; 2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; 3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie; 4) rozwijaniu wrażliwości moralnej, odróżnianie dobra od zła; 5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym; 6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi; 7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych; 4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej: 1) wszyscy pracownicy przedszkola przyjmują na siebie obowiązek zapewnienia dzieciom higieny i bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu; 2) podczas zajęć i zabaw wymagającej szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc pracownika przedszkola; 3) w trakcie spacerów i wycieczek z dziećmi poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowej osoby dorosłej; 4) w sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie obowiązku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w drodze do

8 przedszkola lub z przedszkola. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą w wyjątkowych sytuacjach upoważnić inne osoby dorosłe do odbierania lub przyprowadzenia dziecka. Upoważnienie takie rodzice sporządzają na piśmie i przedkładają nauczycielowi; 5) osoba odbierająca dziecko z przedszkola, nie może być pod wpływem alkoholu; 6) w przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku braku takiego kontaktu powiadomić lekarza; 7) nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył, lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległo dziecko w przedszkolu, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pomocy poszkodowanemu dziecku, wezwać pomoc lekarską, powiadomić dyrektora przedszkola i rodziców dziecka, 8) w przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności: 1) zapewnia dzieciom bezpośredniej opieki w czasie pobytu w budynku przedszkolnym, oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym; 3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż, 4) umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 5) organizuje dzieciom właściwy rozkład dnia zapewniając czas na zabawę, zajęcia, odpoczynek i pobyt na świeżym powietrzu; 6) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc Przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i wspieraniu ich rozwoju poprzez: 1) zebrania ogólne (pedagogizacja rodziców z wykorzystaniem fachowej literatury psychologicznej i pedagogicznej); 2) zebrania grupowe; 3) kontakty indywidualne (rozmowy w przedszkolu, wizyty domowe); 4) systematyczna, rzetelna informacja o rozwoju dziecka poprzez

9 rozmowy, kontakty telefoniczne, pisemne; 5) sygnalizowanie potrzeb, kontaktów z lekarzami specjalistami; 6) zajęcia otwarte; 7) wspólne imprezy połączone z pokazami prac dzieci; 8) spotkania integracyjne Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności: niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z autyzmem w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) z szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa wychowanków i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą. 2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci. 2a. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. 2b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. 2c. Wspierając proces edukacji u dzieci niepełnosprawnych przedszkole może zaproponować następujące rozwiązania: 1) zmianę formy kształcenia na kształcenie specjalne;

10 2) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 3) realizację indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych 4) minimum 2,5 godziny zajęć rewalidacyjnych tygodniowo; 5) inne zajęcia wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka; 2d. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami wychowanków, 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej poradniami ; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana z inicjatywy: 1) rodziców wychowanka; 2) dyrektora, wychowawcy grup, nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z wychowankiem; 3) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 4) asystenta edukacji romskiej; 5) pomocy nauczyciela; 6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 7) pracownika socjalnego; 8) asystenta rodziny; 9) kuratora sądowego. 4. W przedszkolu pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana w formie: 1) zajęć specjalistycznych, korekcyjno -kompensacyjnych,logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i warsztaty. 2) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń udzielanych rodzicom i nauczycielom. 5. Nauczyciele, wychowawcy grup przedszkolnych oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 5a. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną odpowiednio wychowawca grupy przedszkolnej lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora.

11 5b. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy lub dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną odpowiednio wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola planują i koordynują udzielanie dziecku pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym ustalają formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin w którym poszczególne formy będą realizowane. 5c. Wychowawcy grup przedszkolnych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzą dziennik zajęć specjalistycznych. 5d. Do dzienników wpisuje się: 1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci 2) indywidualny program pracy z dzieckiem, w przypadku zajęć grupowych program zajęć grupowych; 3) tygodniowy plan zajęć, 4) tematy przeprowadzonych zajęć, 5) ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, 6) obecność uczniów na zajęciach. 5e. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla wychowanków szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy przez wychowawcę grupy i specjalistę posiadającego kwalifikację odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 5f. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 5g. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla wychowanków z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 5h. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajecia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 5i. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 5j. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

12 5k. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 6. W przypadku stwierdzenia że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, który powołuje zespół dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. 7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest również do niezwłocznego utworzenia zespołu, w przypadku otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju poradni psychologiczno pedagogicznej. 8. Zespół składa się z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. 9. Pracami zespołu kieruje wyznaczony przez Dyrektora koordynator, który może kierować pracami więcej niż jednego zespołu. 10. Zespół przygotowuje IPET 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 11. Zespół przygotowuje IPET 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program. 12. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 13. Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz ocenie jego efektywności. 14. Rodzice dziecka otrzymują, na ich wniosek, kopię programu. 15. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 16. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 17. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu, o ich terminie informuje dyrektor przedszkola. 18. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej. 19. Do zadań zespołu należy: 1) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym szczególne uzdolnienia;

13 2) określenie zalecanych form i sposobów oraz okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno pedagogicznej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu i opinii. 20. Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń ustala dla dziecka formy, sposób i okres udzielenia pomocy psychologiczno pedagogicznej a także wymiaru godzin w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 21. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców. 21a. Wychowawca grupy lub Dyrektor przedszkola, planując udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, współpracują z rodzicami wychowanka oraz w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z wychowankiem, poradnią lub innymi osobami. 21b. W przypadku gdy wychowanek był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w przedszkolu, odpowiednio wychowawca lub dyrektor przedszkola planując udzielanie wychowankowi pomocy psychologicznopedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z wychowankiem prowadzonej dokumentacji. 21c. Dyrektor przedszkola, może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu. 21d. Osoby udzielające pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom niepełnosprawnym prowadzą dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno wychowawczych. 21e. W/w punkty stosuje się odpowiednio do wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania wychowankom pomocy psychologiczno pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 22. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobu i okresu udzielenia pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane są uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym opracowanym dla wychowanka: 1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 2) zintegrowane działania wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w tym: a) dziecka niepełnosprawnego działania o charakterze rewalidacyjnym

14 b) dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym działania o charakterze socjoterapeutycznym; 3) sposoby pracy z dzieckiem, 4) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka; 5) działania wspierające rodziców dziecka; 6) w zależności od potrzeb zakres współpracy z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 23. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w następujących terminach: 1) po zakończeniu udzielania pomocy; 2) przed zakończeniem ustalonego przez dyrektora terminu udzielania pomocy na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne; 3) przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola na kolejny rok szkolny. 24. Na podstawie oceny efektywności dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu realizacji danej formy pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dziecka. 25. Przy formułowaniu oceny, zespół opracowuje wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dziecku dalszej pomocy psychologiczno pedagogicznej. 26. Wymiar godzin na zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 27. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zorganizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia, które dziecko posiada. 28. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 27.Wychowankom, dla których opracowano plany działań wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki zostały opracowane. 28. W terminie do dnia 30 września 2013r. zespoły,dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i dostosowują IPET y opracowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci, młodzieży

15 niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, do brzmienia nadanego w rozporządzeniu. 29. Do końca roku szkolnego 2012/2013 oryginał karty indywidualnych potrzeb ucznia przekazuje się rodzicom ucznia. W dokumentacji przedszkola pozostaje kopia karty. 30. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych terenach, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. 4. W trakcie zabaw poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła. 5. Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Opieki Społecznej o przyznaniu pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie kwalifikuje dziecko uczęszczające do przedszkola do objęcia pomocą GOPS w zakresie zwrotów kosztów jego żywienia w przedszkolu opłata ulega obniżeniu o 50%. 6. Pomoc może obejmować: 1) finansowanie wycieczek i udział dziecka w odpłatnych imprezach kulturalnych

16 ROZDZIAŁ III Organy przedszkola i ich kompetencje 1. Organami Przedszkola są: 1) Dyrektor Przedszkola 2) Rada Pedagogiczna 3) Rada Rodziców Zasady współdziałania poszczególnych organów: 1) zagwarantowanie każdemu z organów swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji; 2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podjętych i planowanych działaniach lub decyzjach. 3) stworzenie jak najlepszych warunków pobytu dzieci w przedszkolu i ich rozwoju oraz podnoszenia poziomu pracy przedszkola 3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone(sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi przedszkola w celu ich powielania i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola. 4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinię Dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców Do podstawowych obowiązków dyrektora przedszkola należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną placówki, reprezentowanie jej na zewnątrz; 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 3) opracowanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną; 4) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który zostaje przedstawiony Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

17 5) prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola; 6) jeżeli przerwa w działalności oświatowej Przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopie protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu); 7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) 8) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 9) przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 10) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach kompetencji stanowiących 11) wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej nie zgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym, stosownych organów; 12) dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe nie wykorzystanie; 13) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego Przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami; 14) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola; 15) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi kontrolującymi; 16) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola; 17) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną; 18) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców; 19) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, ppoż; 20) stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju; 21) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi; 22) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 23) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników; 24) wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego i podnoszeniu jakości swojej pracy;

18 25) powiadomienie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie, o spełnianiu przez nie w Przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego. 26) podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestawu podręczników, jakie obowiązywać będzie od początku następnego roku szkolnego; 27) przedstawienie radzie pedagogicznej do zaopiniowania kandydatury nauczycieli do nagród i odznaczeń, występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, oraz pozostałych pracowników przedszkola; 28) udziela na wniosek rodziców(prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania; 29) organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu; 30) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczona niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne; 31) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 32) umożliwia podtrzymywanie tożsamości etnicznej, narodowej i religijnej 33) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola; 34) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne; 35) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne 36) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość; 37) organizuje prace konserwacyjno- remontowe. 1a. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola; 1a) monitoruje tj. prowadzi działania w placówce obejmujące działanie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola oraz innej działalności statutowej placówki. 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola; 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez: a) organizowanie szkoleń i narad; b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego; c) przedstawienie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 4) przedstawienie na zebraniu radzie pedagogicznej, do dnia 31 sierpnia każdego roku wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji z działalności przedszkola;

19 5)dopuszczenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego zaproponowanego przez nauczyciela. 2. Dyrektor przedszkola ma prawo do: 1) wydawania poleceń wszystkim pracownikom, 2) zatrudniania i zwalniania pracowników, 3) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z,,regulaminem premiowania i nagradzania a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy, 4) kontrolowania pracy nauczycieli i innych pracowników, 5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy, 6) skreślenia dziecka z listy uczęszczających w przypadkach określonych w statucie ( skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej); 7) reprezentowania przedszkola na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji. 2a. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola przez Radę Gminy Goszczanów. 3. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, a w szczególności: 1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola; 2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola. 3a. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do tej ustawy. 4. Dyrektor przedszkola odpowiada przed organem prowadzącym i nadzorującym za: 1) poziom pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz za opiekę nad dziećmi, 2) zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu, 3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie przedszkola oraz za stan sanitarny i ochronę pożarową, 4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola, 5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji, 6) za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 5. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

20 6. Administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola organizuje i prowadzi Urząd Gminy w Goszczanowie. 7. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący placówkę. 8. Tryb powoływania na stanowisko dyrektora: 1) powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora przedszkola może nastąpić po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 2) kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił wspomniane wcześniej zastrzeżenia. 3) jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 4) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi tej placówki jednak nie dłużej na okres 10 miesięcy; 5) w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący przedszkole powołuje komisję konkursową w składzie: a) trzech przedstawicieli organu prowadzącego, b) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, c) po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców, zakładowej organizacji związkowej, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w przedszkolu, którego konkurs dotyczy, 6) stanowisko dyrektora przedszkola powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż na 1 rok szkolny. 7) po upływie okresu o którym mowa w ppkt. 6, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne okresy. 9. Ocenę pracy dyrektora przedszkola dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 10. Organ prowadzący dokonuje oceny pracy dyrektora po zasięgnięciu opinii rady rodziców i zakładowej organizacji związkowej Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

21 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb. 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. 8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 9. Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzie4lane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 10. Posiedzenia Rad Pedagogicznych są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie elektronicznej Księga Protokołów Rady Pedagogicznej. 11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków, w głosowaniu jawnym. 12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 2) przygotowanie projektu statutu Przedszkola albo jego zmian i uchwalenie go po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców; 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 4) uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej i regulaminu pracy; 5) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

22 6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy (nie dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym); 7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 13.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków; 2) projekt planu finansowego Przedszkola; 3) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli; 4) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia; 5) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych; 6) program szkoleń pracowników; 7) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 8) pracę dyrektora. Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rada pedagogiczna dokonuje pisemnie opinii o pracy dyrektora, biorąc pod uwagę sposób wypełniania działań w zakresie pełnionych funkcji. 9) wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla dyrektora przedszkola; 10) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. 14. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 15. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce. 16. Rada Pedagogiczna z pośród kandydatów na dyrektora przedszkola/członków rady pedagogicznej/ wyłania swojego kandydata w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. 17. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

23 18. Rada Pedagogiczna może wnioskować o nadanie imienia osoby, instytucji lub organizacji. Imię przedszkola nadaje organ prowadzący. 19. Rada Pedagogiczna ponadto: 1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola; 2) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola; 3) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego; 4) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola; 5) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 6) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Rada Rodziców jest kolegialnym organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. 2. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców: 1) W skład Rady Rodziców wchodzi 1 przedstawiciel rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 2) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 3) Rada każdego oddziału powinna składać się z co najmniej trzech reprezentantów. 4) Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący, którego kadencja trwa 1 rok, z możliwością jej przedłużenia. 5) Rada Rodziców składa się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków. 6) Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może się odbywać na zasadzie: a) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady; b) propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora. 3. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: 1) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców; 2) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów. 4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 5. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

24 6. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalany przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola. 7. Rada Rodziców w regulaminie swojej działalności, określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturą i tryb pracy Rady; 2) regulamin swojej działalności 8. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy. 9. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 9a. Do zadań Rady Rodziców należy: 1) współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym; 2) uczestniczenie w życiu przedszkola w celu ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci; 3) prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola; 4) przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o pomocy udzielanej placówce oraz o działalności finansowej Rady Rodziców. 10. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną : a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli rodziców; 2) opiniowanie: a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; c) podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń; d) pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI

ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI ANEKS NR 1 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLI Zmiany w statucie związane są ze zmianami przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r.

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r. Uchwała nr 08/2013/2014 Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: zmian w statucie Przedszkola Na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r.

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedurę organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły nr 45/2016 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO W GDAŃSKU 1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE Cel procedury 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom uczęszczającym do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Projekt z dnia 18 stycznia 2012 r. Zatwierdzony przez... 2012/000034 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Działając na postawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10 tel./fax. (059) 841-78-69 Załącznik 1 do Zarządzenia 8/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ze zmianą dokonaną Zarządzeniem 14/2015 z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu Podstawa prawna: 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik 7 Procedury organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologicznopedagogiczna

Pomoc psychologicznopedagogiczna Zespół Szkół w Zarębie Pomoc psychologicznopedagogiczna w szkole Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo