Samsung IPP1.1 Oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samsung IPP1.1 Oprogramowania"

Transkrypt

1 DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG Podr cznik instalacji Samsung IPP1.1 Oprogramowania

2 CONTENTS Wprowadzenie... 1 Co to jest IPP?... 1 Co to jest oprogramowanie Samsung IPP Software?... 1 Instalacja... 2 Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania Samsung IPP... 2 Usuwanie oprogramowania Samsung IPP... 2 Monitor Portów IPP... 4 Informacje ogólne... 4 Jak utworzyĺ nowy port IPP... 4 Windows 2000/XP...4 Windows NT Windows 95/98/ME...5 Konfiguracja portu... 5 Strona opcje wspólne...5 Strona "Atrybuty szablonu prac druku"...6 Strona "Grupy"...7 Klient IPP... 9 Informacje ogólne... 9 Zarz dzanie drukarkami... 9 Zarz dzanie zadaniami Zarz dzanie pracami druku Rozwi zywanie problemów i

3 Wprowadzenie Co to jest IPP? Skrót IPP oznacza Internet Printing Protocol - Internetowy Protokół Wydruku, który został opracowany do zarz dzania drukarkami sieciowymi. Pozwala on pobraĺ informacje o moņliwoōciach drukarki, przekazaĺ prace druku oraz pobieraĺ informacje na temat prac druku oraz je anulowaĺ. Obecnie przy pomocy protokołu IPP obsługiwanych jest szereg drukarek i systemów operacyjnych i stanowi on ogólnie akceptowany standard drukowania sieciowego. Co to jest oprogramowanie Samsung IPP Software? Przy pomocy oprogramowania Samsung IPP moņna drukowaĺ na drukarkach sieciowych za poōrednictwem Internetu i intranetu. Oprogramowanie Samsung IPP wykorzystuje protokół IPP jako metodź przekazywania danych, umoņliwiaj c aplikacjom wyszukiwanie, instalacjź, konfiguracjź i wybór drukarek, a takņe, w dalszej kolejnoōci, wysyłanie prac druku do drukarek udostźpnionych w protokole IPP. Przy pomocy oprogramowania Samsung IPP, moņna takņe pobraĺ informacje o moņliwoōciach drukarki, jej statusie, a takņe statusie pracy do druku. Oprogramowanie IPP składa siź z dwóch głównych czźōci: Monitora Portów IPP i Klienta IPP. Te dwa Komponenty mog pracowaĺ osobno lub współpracowaĺ ze sob, dziel c te same bazy danych drukarek. Oprogramowanie Samsung IPP jest oparte na protokole IPP i jest ono kompatybilne z nim w specyfikacji v 1.1 zdefiniowanej w RFCs 2910/ W zwi zku z tym, oprogramowanie Samsung IPP moņe wykorzystywaĺ dowolne serwery druku IPP zgodne z t specyfikacj. 1

4 Instalacja Wymagania systemowe Przed rozpoczźciem instalacji, naleņy siź upewniĺ, czy posiada siź nastźpuj c konfiguracjź sprzźtow : Systemy operacyjne: Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP Wolne miejsce na dysku: 5 MB Wymagane oprogramowanie: Internet Explorer wersja 4.0 lub nowsza. Uprawnienia uņytkownika: powinny byĺ ustawione uprawnienia administratora dla instalacji w systemach Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP. Instalacja oprogramowania Samsung IPP 1 Włóņ dysk instalacyjny do napźdu i uruchom program instalacyjny (IppClientInst.exe). Uruchomi siź Kreator Instalacji: 2 Kliknij przycisk "Dalej" i wybierz folder docelowy: Aby zmieniĺ folder docelowy, kliknij przycisk "Przegl daj..." i wybierz ņ dany folder. 3 Kliknij "Dalej" i wybierz rodzaj instalacji: Typowa instalacja obejmuje Monitor Portów IPP oraz Klienta IPP. Instalacja minimalna obejmuje tylko Monitor Portów IPP. Instalacja indywidualna pozwala ci wybraĺ składniki, jakie chcesz zainstalowaĺ. 4 Kliknij Dalej i wybierz folder Programy w menu Start: Po klikniźciu "Dalej" rozpocznie siź instalacja. Program instalacyjny kopiuje pliki, rejestruje potrzebne składniki systemu i dodaje skróty do folderu Programy... [tu brak tekstu w oryginale] Usuwanie oprogramowania Samsung IPP Moņesz odinstalowaĺ oprogramowanie Samsung IPP wybieraj c Dodaj/ usuė programy w Panelu sterowania lub uruchamiaj c program deinstalatora z menu Start. Po uruchomieniu programu deinstalatora pojawi siź nastźpuj ce pole dialogowe: 2

5 Dostźpne bźd trzy opcje: Opcja Zmodyfikuj pozwala na dodanie/usuniźcie okreōlonych składników (Klienta IPP lub Monitora Portów IPP). Opcja Napraw instaluje ponownie wszystkie poprzednio zainstalowane składniki Opcja UsuĖ usuwa oprogramowanie Samsung IPP z twojego komputera. Uwaga: Przed odinstalowaniem Monitora Portów IPP naleņy zwolniĺ wszystkie porty Samsung IPP. Oznacza to, ņe ņadne drukarki nie powinny byĺ podł czone do jakiegokolwiek portu Samsung IPP. 3

6 Monitor Portów IPP Informacje ogólne Monitor portów IPP jest składnikiem podsystemu drukowania w Windows. Monitor Portów IPP pozwala na drukowanie dokumentów z dowolnego programu pracuj cego w systemie Windows na dowoln z drukarek udostźpnionych dla Samsung IPP poprzez Internet lub intrantet. Aby drukowaĺ na lokalnej drukarce udostźpnionej dla protokołu IPP, naleņy dodaĺ drukarkź w systemie, stworzyĺ port IPP, skonfigurowaĺ go i powi zaĺ z nim drukarkź. Jak utworzyĺ nowy port IPP Jeņeli drukarka jest juņ zainstalowana w systemie, moņesz uņyĺ okna dialogowego WłaŌciwoŌci drukarki, aby utworzyĺ port IPP, skonfigurowaĺ go i powi zaĺ z nim drukarkź. Moņesz takņe utworzyĺ nowy port IPP dodaj c drukarkź do systemu, przy pomocy Kreatora dodawania drukarki. Szczegóły procedury róņni siź w zaleņnoōci od twojej wersji systemu operacyjnego. Aby siź z nimi zapoznaĺ, przejdŕ do właōciwej czźōci poniņej: Windows 2000/XP 1 Przy uņyciu Kreatora dodawania drukarki: Wybierz "Drukarkź lokaln " w polu dialogowym "rodzaj drukarki". Kliknij "Dalej". Wybierz "Utwórz nowy port" a nastźpnie "Port Samsung IPP 1.1" jako typ portu. Nastźpnie skonfiguruj port Samsung IPP i zakoėcz pracź kreatora instalacji drukarki. Nowo utworzona drukarka bździe podł czona do nowo utworzonego portu IPP. (Szczegóły konfiguracji portu, patrz sekcja "Konfiguracja portu" poniņej). 2 Jeņeli drukarka jest juņ zainstalowana w systemie, moņesz zmieniĺ ustawienia portu w oknie dialogowym WłaŌciwoŌci drukarki. Z poziomu tego okna moņesz dodaĺ, usun ĺ lub skonfigurowaĺ porty oraz powi zaĺ drukarkź z odpowiednim portem. 4

7 Windows NT 4.0 W systemie Windows NT skorzystaj z Kreatora dodawania drukarki, wybieraj c: opcjź "Mój komputer", a nastźpnie klikaj c "Dalej". NaciŌnij "Dodaj Port", a nastźpnie wybierz "Port Samsung IPP 1.1" na liōcie. Nastźpnie skonfiguruj port Samsung IPP i zamknij Kreatora instalacji drukarki. Nowo utworzona drukarka bździe podł czona do nowo utworzonego portu IPP. (Szczegóły konfiguracji portu, patrz sekcja "Konfiguracja portu" poniņej). Dokładnie tak jak w systemie Windows 2000/XP moņna zarz dzaĺ portami za pomoc okna dialogowego właōciwoōci drukarki. Windows 95/98/ME W systemach Windows 95/98/ME nie moņna tworzyĺ portów przy pomocy Kreatora dodawania drukarki. Naleņy dodaĺ drukarkź, powi zaĺ j z dowolnym portem (na przykład z LPT1:), a nastźpnie utworzyĺ port Samsung IPP w oknie dialogowym WłaŌciwoŌci drukarki: Aby utworzyĺ port IPP, kliknij "Dodaj port" i wybierz "Port Samsung IPP 1.1" z listy: Konfiguracja portu Moņesz otworzyĺ okno dialogowe Konfiguruj port Samsung IPP 1.1 z poziomu WłaŌciwoŌci drukarki. Okno dialogowe konfiguracji portu IPP ma trzy strony: Opcje wspólne Atrybuty szablonu pracy druku Grupy Strona opcje wspólne Za pomoc tej strony moņna okreōliĺ: Nazwź portu (naleņy j nadaĺ w momencie tworzenia portu, nie moņna jej póŕniej zmieniaĺ) 5

8 Drukarkź lub grupź drukarek, na których chcesz drukowaĺ Nazwa portu powinna byĺ inna niņ pozostałych portów. Istniej dwa alternatywne sposoby okreōlenia lokalizacji drukarki (lub drukarek): Aby powi zaĺ port z jedn drukark, naleņy wybraĺ opcjź "Pojedyncza drukarka" i wpisaĺ URL drukarki w polu edycji "URL". Jeņeli wymagane jest uwierzytelnianie, naleņy zaznaczyĺ kratkź "Drukarka wymaga uwierzytelniania" i wprowadziĺ nazwź uņytkownika i jego hasło w odpowiednich polach. W przypadku druku zdalnego na wielu drukarkach (kiedy wszystkie twoje dokumenty s drukowane jednoczeōnie na wielu drukarkach), naleņy zaznaczyĺ opcjź "Druk zdalny na wielu drukarkach" i wskazaĺ grupy drukarek. Grupami drukarek zarz dza siź na stronie "Grupy". Strona "Atrybuty szablonu prac druku" Na tej stronie moņna okreōliĺ atrybuty zadaė druku, które bźd stosowane do kaņdego zadania do druku realizowanego przez ten port. Atrybuty te opisuj parametry przetwarzania zadania druku. WłaŌciwoŌĺ Priorytet RozdzielczoŌĺ Wstrzymaj do JakoŌĺ Strony WykoĖczenie Opis Atrybut ten okreōla priorytet ustawienia dokumentu w kolejce. Wyņsza wartoōĺ oznacza wyņszy priorytet. Atrybut ten okreōla rozdzielczoōĺ stosowan przez drukarkź do dokumentu. Atrybut ten oznacza okreōlony okres, w ci gu którego dane zadanie musi zostaĺ skierowane do druku. Atrybut ten okreōla jakoōĺ druku, jak drukarka zastosuje do danego zadania. Atrybut ten okreōla, w jaki sposób strony strumienia druku bźd rozmieszczane na fizycznych stronach wydruku. Atrybut ten okreōla operacje wykoėczeniowe, jakie drukarka bździe wykonywaĺ na wydrukowanych dokumentach (np. zszywanie lub dziurkowanie). 6

9 WłaŌciwoŌĺ Zakres stron Kopie Media Orientacja Liczba stron na arkuszu Arkusz danych zadania druku Wszystkie atrybuty obowi zkowe Opis Atrybut ten opisuje zakres(y) stron strumienia druku, który drukarka bździe stosowaĺ do kaņdej kopii kaņdego dokumentu, jaki ma byĺ drukowany. Atrybut ten okreōla liczbź kopii do wydrukowania. Atrybut ten okreōla medium, jakie drukarka wykorzystuje do wszystkich wydruków danego dokumentu. Atrybut ten okreōla poņ dan orientacjź drukowanych dokumentów. Atrybut ten okreōla liczbź stron strumienia wydruku, jakie maj zostaĺ wydrukowane na jednej stronie arkusza wybranego medium. Atrybut ten okreōla, czy ma byĺ drukowany arkusz informacji o zadaniu druku. Jeņeli atrybut ten jest zaznaczony, nakazuje on drukarce, by nie drukowaĺ zadania, jeņeli nie obsługuje ona któregokolwiek z wybranych atrybutów. Jeņeli nie jest on zaznaczony, nakazuje on drukarce wydrukowaĺ wynik niezaleņnie od nieobsługiwanych atrybutów. Wiźcej szczegółów - p. RFCs 2911, punkt 4.2. Strona "Grupy" Na tej stronie moņna zarz dzaĺ grupami drukarek wykorzystywanymi do druku zdalnego na wielu drukarkach. Aby utworzyĺ now grupź, naleņy wybraĺ grupź wyņszego poziomu i nacisn ĺ przycisk "Nowa grupa" lub klikn ĺ prawym przyciskiem myszy i wybraĺ "Nowy" - > "Grupa" w menu rozwijanym. Nastźpnie wprowadŕ nazwź grupy. Moņna przesun ĺ drukarkź lub grupź do innej grupy przy pomocy operacji "chwyĺ i przenieō". Jeņeli naciōniesz i przytrzymasz klawisz "Ctrl" puszczaj c przemieszczany obiekt, nie zostanie przesuniźty, lecz skopiowany. 7

10 Aby dodaĺ drukarkź do grupy, naleņy wybraĺ tź grupź i klikn ĺ przycisk "Nowa drukarka...". Moņna to takņe zrobiĺ za pomoc menu rozwijanego. Pojawi siź pole dialogowe. W polu dialogowym WłaŌciwoŌci nowej drukarki naleņy okreōliĺ: Nazwź nowej drukarki (bździe ona stosowana w drzewku "grupy"); URL drukarki; Parametry uwierzytelniania (o ile potrzebne). Wzorce (wartoōci domyōlne) pozwol ci wypełniĺ te parametry automatycznie. Wzorce pobierane s z konfiguracji portów Samsung IPP. Na przykład, jeņeli masz port IPP skonfigurowany dla jednej drukarki, moņesz utworzyĺ drukarkź w drzewku "grupy" z tymi samymi parametrami (wł cznie z nazw i hasłem dla uwierzytelniania). Aby usun ĺ drukarkź lub grupź, naciōnij przycisk "UsuĖ" lub wybierz "UsuĖ" z menu rozwijanego. Aby zmieniĺ właōciwoōci drukarki, naciōnij przycisk "WłaŌciwoŌci..." lub wybierz "WłaŌciwoŌci" z menu rozwijanego. 8

11 Klient IPP Informacje ogólne Klient Samsung IPP pozwala kontrolowaĺ drukarki udostźpnione w protokole IPP. Przy pomocy Klienta IPP moņna przegl daĺ atrybuty drukarki, pliki wydruku lub adresy URL, zarz dzaĺ kolejk drukarki itp. Wizualna strona Klienta IPP jest podobna do Eksploratora Windows. Okno Klienta IPP jest podzielone na dwa panele. Lewy panel zawiera drzewko z róņnymi obiektami. ZawartoŌĺ prawego panelu odpowiada obiektom wybranym w panelu lewym. W lewym panelu mog znajdowaĺ siź cztery typy obiektów tworz ce strukturź drzewka: Foldery Drukarki Prace druku Zadania Obiekt Folder jest zbiorem innych obiektów. Na przykład folder "Zadania" zawiera wszystkie zadania. Zarz dzanie drukarkami Wźzeł "Drukarki" zawiera obiekty drukarek i ma dwa odgałźzienia: "Moje drukarki" i "Pozostałe drukarki". W czźōci "Moje drukarki" moņna zarz dzaĺ drukarkami i grupami drukarek. Moņna tworzyĺ nowe grupy i drukarki, zmieniaĺ nazwy i usuwaĺ istniej ce grupy i drukarki, przenosiĺ i kopiowaĺ drukarki w obrźbie grup oraz zmieniaĺ właōciwoōci drukarek. CzźŌĺ ta jest równieņ dostźpna z poziomu Monitora portów IPP w celu wyboru docelowej drukarki/grupy drukarek. CzźŌĺ "Pozostałe drukarki" jest wykorzystywana do przechowywania wszystkich drukarek, z którymi kiedykolwiek pracowałeō, a które nie znajduj siź w czźōci "Moje drukarki". Drukarki s dodawane do tej czźōci automatycznie za kaņdym razem, kiedy rźcznie wprowadzasz URL drukarki w polu combo "URL drukarki". Po pojawieniu siź tam nowej drukarki, moņesz przenieōĺ lub skopiowaĺ j do którejō z grup w czźōci "Moje drukarki" (metod "chwyĺ i przenieō") lub usun ĺ j. Do zarz dzania drukarkami i grupami moņna wykorzystaĺ takņe polecenia menu "Plik" ("Nowy", "UsuĖ", "ZmieĖ nazwź", "WłaŌciwoŌci"). Moņesz równieņ korzystaĺ z operacji Kopiuj/Wklej (z menu "Edytuj" lub z rozwijanego menu kontekstowego), a takņe z operacji "chwyĺ i przenieō". 9

12 Kiedy obiekt drukarki jest wybrany w danym polu, prawy panel wyōwietla jakieō okno dialogowe. Moņna w nim przegl daĺ pewne atrybuty drukarki i zarz dzaĺ kolejk prac druku. Kliknij przycisk "Wszystkie atrybuty" by zobaczyĺ pełn listź atrybutów drukarki. Ikona drukarki pokazuje obecny stan drukarki. Moņe ona znajdowaĺ siź w jednym z trzech stanów: - Oczekuj cym - Przetwarzania - Wstrzymanym Moņna wstrzymaĺ drukowanie, podj ĺ ponownie druk oraz usuwaĺ prace druku przy uņyciu odpowiednich komend menu oraz przycisków paska narzździ. Moņna ukryĺ/wyōwietliĺ listź prac druku poprzez naciōniźcie przycisku "Prace". Ponad list prac druku znajduje siź osiem przycisków paska narzździ: Listy prac druku Pokaņ/ukryj zakoėczone prace druku Pokaņ/ukryj niezakoėczone prace druku OdŌwieņ Anuluj pracź Wstrzymaj pracź Zwolnij pracź Uruchom ponownie pracź Atrybuty Opis okreōla czy zakoėczone prace druku maj byĺ wyōwietlane na liōcie prac. okreōla czy niezakoėczone prace druku maj byĺ wyōwietlane na liōcie prac. naciōnij ten przycisk aby rźcznie odōwieņyĺ listź prac druku. (Lista prac odōwieņa siź automatycznie co 10 sekund). anuluje druk wybranej pracy. wstrzymuje druk wybranej pracy. uruchamia ponownie druk wybranej pracy. uruchamia od pocz tku wybran pracź druku. pokazuje atrybuty pracy 10

13 Uwagi: NaciŌniźcie przycisków "Anuluj pracź", "Wstrzymaj pracź", "Zwolnij pracź", "Uruchom ponownie pracź" powoduje wysłanie odpowiednich poleceė do drukarki. Drukarka moņe je wykonaĺ b dŕ nie, co jest uzaleņnione od modelu drukarki. Pewne przyciski mog byĺ niedostźpne, jeņeli drukarka nie obsługuje odpowiadaj cych im operacji. Moņesz przegl daĺ status uprzednio wysłanych ņ daė IPP. Aby to zrobiĺ, wybierz pozycjź "Przegl daj" -> "Ý dania" w menu głównym. Moņesz anulowaĺ ņ dania, które znajduj siź w stanie "Przetwarzane", klikaj c przycisk "Anuluj ņ danie". Jeņeli wyst pi bł d w wyniku przetwarzania jakiegokolwiek ņ dania, automatycznie pojawi siź okno Ý dania. Zarz dzanie zadaniami Zadanie to zestaw dokumentów. Dokumenty s okreōlane poprzez lokalne nazwy plików lub adresy URL. Po utworzeniu zadania moņna je modyfikowaĺ, usun ĺ, przesłaĺ do drukarki lub do grupy drukarek. Ostatni z tych moņliwoōci okreōla siź jako "Druk zdalny na wielu drukarkach". Moņesz zarz dzaĺ zadaniami w czźōci "Zadania". Aby utworzyĺ zadanie, wybierz pozycjź menu "Plik" -> "Nowy" -> "Zadanie". Aby usun ĺ zadanie, wybierz pozycjź menu "Plik" -> "UsuĖ" lub uņyj klawisza "Delete". Aby zmieniĺ nazwź zadania, wybierz pozycjź menu "Plik" -> "ZmieĖ nazwź" lub uņyj klawisza "F2". Aby doł czyĺ dokument do zadania, wybierz zadanie, a nastźpnie wybierz pozycjź menu "Plik" -> "Nowy" -> "Dokument". Po utworzeniu zadania, moņesz przenieōĺ je metod "chwyĺ i przenieō" do drukarki lub grupy drukarek. Po przeniesieniu zadania zostanie utworzona nowa praca w celu wydrukowania zadania. Po wybraniu zadania w drzewku, prawy panel wyōwietlaĺ bździe listź dokumentów. Dla kaņdego z zadaė, moņna okreōliĺ zestaw atrybutów drukowania (Atrybuty szablonu pracy). Aby to zrobiĺ, wybierz z menu rozwijanego lub menu głównego pozycjź WłaŌciwoŌci. Pojawi siź okno dialogowe: Obsługa wielu dokumentów - ten atrybut ma sens, jeņeli praca druku składa siź z dwóch lub wiźcej dokumentów. Atrybut ten kontroluje operacje wykoėczeniowe oraz zamieszczanie jednej lub wiźcej stron strumienia wydruku na wydrukach lub arkuszach mediów. W 11

14 przypadku, gdy wartoōĺ opcji Kopie przekracza 1, Obsługa wielu dokumentów kontroluje takņe kolejnoōĺ, w jakiej tworzone s kopie. Opis pozostałych atrybutów - patrz "Atrybuty szablonu pracy" na stronie 6. Wiźcej szczegółów - patrz RFCs 2911, punkt 4.2. Zarz dzanie pracami druku Po przeniesieniu zadania do drukarki lub grupy drukarek, tworzona jest nowa praca. Praca ta pojawia siź w folderze Prace. Moņesz przegl daĺ postźpy realizacji danej pracy druku wybieraj c j w drzewku. Prawy panel podzielony jest na dwie czźōci. W górnym panelu znajduje siź lista drukarek, na których dane zadanie jest drukowane. Dolny panel pokazuje status wysyłania kaņdego z dokumentów na drukarkź wybran w górnym panelu. Moņesz anulowaĺ pracź na dowolnej drukarce. Aby to zrobiĺ, kliknij prawym przyciskiem myszy na drukarce w górnym panelu i wybierz opcjź "Anuluj" w menu rozwijanym. Ikony w czźōci Prace pokazuj statusy prac. Jeņeli wyst pił jakiō bł d w czasie przetwarzania pracy, na ikonie pracy pojawia siź czerwony znak zapytania. Jeņeli praca została pomyōlnie zakoėczona, na jej ikonie pojawia siź zielony znaczek. Moņesz usun ĺ wszystkie zakoėczone prace wybieraj z menu głównego polecenie "Edytuj" -> "UsuĖ wszystkie zakoėczone prace". 12

15 Rozwi zywanie problemów Problem IPP Client program is not properly installed. Samsung IPP Port does not appear in the list of available port types. Document is not properly printed using Samsung IPP Port Monitor. Solution Verify IPP Client Software installation. If it is installed, uninstall, reboot, and then re-install IPP Client Software. If it is not installed, reboot your system, and then re-install IPP Client Software. Verify IPP Client Software installation using Programs Install/Uninstall in the Control Panel. Install IPP Client Software, if it is not installed. If the program is installed, reboot your system. Verify connectivity using the ping command. No response for the ping command means that the printer is in an abnormal state. The reason for the abnormal state of the printer, if it is turned on, may be the wrong configuration. Response for the ping command means that the problem is in the port. Create a new port, and try printing again. If the above instructions do not work, uninstall the IPP Client Software, reboot your system, re-install the Software, and reboot your system again. Verify connectivity using the ping command. No response for the ping command means that the printer is in an abnormal state. The reason for the abnormal state of the printer, if it is turned on, may be the wrong configuration. Document is not properly printed using IPP Client. Verify the address in the Links field of the Address bar, if there is a response for the ping command from the assigned printer. If the above instructions do not work, uninstall the IPP Client Software, reboot the system, re-install the program and reboot the system again. 13

16 Home Rev.1.00

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP W tym rozdziale: Instalacja Windows XP Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Instalator systemu prosi o informacje Po pierwszym restarcie:

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo

Rozdziału. Panel sterowania

Rozdziału. Panel sterowania Rozdziału. Panel sterowania W tym rozdziale: Widok klasyczny czy widok kategorii? Kategoria Wygl d i kompozycje Poł czenia sieciowe i internetowe Dodaj lub usuń programy Dźwi ki, mowa i urz dzenia audio

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Drukowanie 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

AVG AntiVirus 2013. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2013.11 (13.2.2013.)

AVG AntiVirus 2013. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2013.11 (13.2.2013.) AVG AntiVirus 2013 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.11 (13.2.2013.) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

AVG AntiVirus 2015. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014)

AVG AntiVirus 2015. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) AVG AntiVirus 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN W tym rozdziale: Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet Instrukcja obsługi dla sieci HL-5250DN HL-5270DN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników

Zarządzanie kontami użytkowników Rozdział 15. Zarządzanie kontami użytkowników W tym rozdziale: Tworzenie kont użytkowników podczas instalowania systemu Tworzenie kont użytkowników po zakończeniu procesu instalacji systemu Zmiana konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Informatyki

Zastosowanie Informatyki 1. Windows 98 Windows jest aktualnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym. System operacyjny to zespół programów zarządzających pracą komputera (tzn. częścią sprzętową hardware oraz oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Ultratrend DMS 5.2 Data Management System INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ultratrend DMS 5.2 Data Management System INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ultratrend DMS 5.2 Data Management System INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Ultratrend DMS 5.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Czym jest program DMS? 3 Wymagania systemowe 3 Instalacja 3 Baza danych i zapis informacji 4

Bardziej szczegółowo