Samsung IPP1.1 Oprogramowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samsung IPP1.1 Oprogramowania"

Transkrypt

1 DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG Podr cznik instalacji Samsung IPP1.1 Oprogramowania

2 CONTENTS Wprowadzenie... 1 Co to jest IPP?... 1 Co to jest oprogramowanie Samsung IPP Software?... 1 Instalacja... 2 Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania Samsung IPP... 2 Usuwanie oprogramowania Samsung IPP... 2 Monitor Portów IPP... 4 Informacje ogólne... 4 Jak utworzyĺ nowy port IPP... 4 Windows 2000/XP...4 Windows NT Windows 95/98/ME...5 Konfiguracja portu... 5 Strona opcje wspólne...5 Strona "Atrybuty szablonu prac druku"...6 Strona "Grupy"...7 Klient IPP... 9 Informacje ogólne... 9 Zarz dzanie drukarkami... 9 Zarz dzanie zadaniami Zarz dzanie pracami druku Rozwi zywanie problemów i

3 Wprowadzenie Co to jest IPP? Skrót IPP oznacza Internet Printing Protocol - Internetowy Protokół Wydruku, który został opracowany do zarz dzania drukarkami sieciowymi. Pozwala on pobraĺ informacje o moņliwoōciach drukarki, przekazaĺ prace druku oraz pobieraĺ informacje na temat prac druku oraz je anulowaĺ. Obecnie przy pomocy protokołu IPP obsługiwanych jest szereg drukarek i systemów operacyjnych i stanowi on ogólnie akceptowany standard drukowania sieciowego. Co to jest oprogramowanie Samsung IPP Software? Przy pomocy oprogramowania Samsung IPP moņna drukowaĺ na drukarkach sieciowych za poōrednictwem Internetu i intranetu. Oprogramowanie Samsung IPP wykorzystuje protokół IPP jako metodź przekazywania danych, umoņliwiaj c aplikacjom wyszukiwanie, instalacjź, konfiguracjź i wybór drukarek, a takņe, w dalszej kolejnoōci, wysyłanie prac druku do drukarek udostźpnionych w protokole IPP. Przy pomocy oprogramowania Samsung IPP, moņna takņe pobraĺ informacje o moņliwoōciach drukarki, jej statusie, a takņe statusie pracy do druku. Oprogramowanie IPP składa siź z dwóch głównych czźōci: Monitora Portów IPP i Klienta IPP. Te dwa Komponenty mog pracowaĺ osobno lub współpracowaĺ ze sob, dziel c te same bazy danych drukarek. Oprogramowanie Samsung IPP jest oparte na protokole IPP i jest ono kompatybilne z nim w specyfikacji v 1.1 zdefiniowanej w RFCs 2910/ W zwi zku z tym, oprogramowanie Samsung IPP moņe wykorzystywaĺ dowolne serwery druku IPP zgodne z t specyfikacj. 1

4 Instalacja Wymagania systemowe Przed rozpoczźciem instalacji, naleņy siź upewniĺ, czy posiada siź nastźpuj c konfiguracjź sprzźtow : Systemy operacyjne: Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP Wolne miejsce na dysku: 5 MB Wymagane oprogramowanie: Internet Explorer wersja 4.0 lub nowsza. Uprawnienia uņytkownika: powinny byĺ ustawione uprawnienia administratora dla instalacji w systemach Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP. Instalacja oprogramowania Samsung IPP 1 Włóņ dysk instalacyjny do napźdu i uruchom program instalacyjny (IppClientInst.exe). Uruchomi siź Kreator Instalacji: 2 Kliknij przycisk "Dalej" i wybierz folder docelowy: Aby zmieniĺ folder docelowy, kliknij przycisk "Przegl daj..." i wybierz ņ dany folder. 3 Kliknij "Dalej" i wybierz rodzaj instalacji: Typowa instalacja obejmuje Monitor Portów IPP oraz Klienta IPP. Instalacja minimalna obejmuje tylko Monitor Portów IPP. Instalacja indywidualna pozwala ci wybraĺ składniki, jakie chcesz zainstalowaĺ. 4 Kliknij Dalej i wybierz folder Programy w menu Start: Po klikniźciu "Dalej" rozpocznie siź instalacja. Program instalacyjny kopiuje pliki, rejestruje potrzebne składniki systemu i dodaje skróty do folderu Programy... [tu brak tekstu w oryginale] Usuwanie oprogramowania Samsung IPP Moņesz odinstalowaĺ oprogramowanie Samsung IPP wybieraj c Dodaj/ usuė programy w Panelu sterowania lub uruchamiaj c program deinstalatora z menu Start. Po uruchomieniu programu deinstalatora pojawi siź nastźpuj ce pole dialogowe: 2

5 Dostźpne bźd trzy opcje: Opcja Zmodyfikuj pozwala na dodanie/usuniźcie okreōlonych składników (Klienta IPP lub Monitora Portów IPP). Opcja Napraw instaluje ponownie wszystkie poprzednio zainstalowane składniki Opcja UsuĖ usuwa oprogramowanie Samsung IPP z twojego komputera. Uwaga: Przed odinstalowaniem Monitora Portów IPP naleņy zwolniĺ wszystkie porty Samsung IPP. Oznacza to, ņe ņadne drukarki nie powinny byĺ podł czone do jakiegokolwiek portu Samsung IPP. 3

6 Monitor Portów IPP Informacje ogólne Monitor portów IPP jest składnikiem podsystemu drukowania w Windows. Monitor Portów IPP pozwala na drukowanie dokumentów z dowolnego programu pracuj cego w systemie Windows na dowoln z drukarek udostźpnionych dla Samsung IPP poprzez Internet lub intrantet. Aby drukowaĺ na lokalnej drukarce udostźpnionej dla protokołu IPP, naleņy dodaĺ drukarkź w systemie, stworzyĺ port IPP, skonfigurowaĺ go i powi zaĺ z nim drukarkź. Jak utworzyĺ nowy port IPP Jeņeli drukarka jest juņ zainstalowana w systemie, moņesz uņyĺ okna dialogowego WłaŌciwoŌci drukarki, aby utworzyĺ port IPP, skonfigurowaĺ go i powi zaĺ z nim drukarkź. Moņesz takņe utworzyĺ nowy port IPP dodaj c drukarkź do systemu, przy pomocy Kreatora dodawania drukarki. Szczegóły procedury róņni siź w zaleņnoōci od twojej wersji systemu operacyjnego. Aby siź z nimi zapoznaĺ, przejdŕ do właōciwej czźōci poniņej: Windows 2000/XP 1 Przy uņyciu Kreatora dodawania drukarki: Wybierz "Drukarkź lokaln " w polu dialogowym "rodzaj drukarki". Kliknij "Dalej". Wybierz "Utwórz nowy port" a nastźpnie "Port Samsung IPP 1.1" jako typ portu. Nastźpnie skonfiguruj port Samsung IPP i zakoėcz pracź kreatora instalacji drukarki. Nowo utworzona drukarka bździe podł czona do nowo utworzonego portu IPP. (Szczegóły konfiguracji portu, patrz sekcja "Konfiguracja portu" poniņej). 2 Jeņeli drukarka jest juņ zainstalowana w systemie, moņesz zmieniĺ ustawienia portu w oknie dialogowym WłaŌciwoŌci drukarki. Z poziomu tego okna moņesz dodaĺ, usun ĺ lub skonfigurowaĺ porty oraz powi zaĺ drukarkź z odpowiednim portem. 4

7 Windows NT 4.0 W systemie Windows NT skorzystaj z Kreatora dodawania drukarki, wybieraj c: opcjź "Mój komputer", a nastźpnie klikaj c "Dalej". NaciŌnij "Dodaj Port", a nastźpnie wybierz "Port Samsung IPP 1.1" na liōcie. Nastźpnie skonfiguruj port Samsung IPP i zamknij Kreatora instalacji drukarki. Nowo utworzona drukarka bździe podł czona do nowo utworzonego portu IPP. (Szczegóły konfiguracji portu, patrz sekcja "Konfiguracja portu" poniņej). Dokładnie tak jak w systemie Windows 2000/XP moņna zarz dzaĺ portami za pomoc okna dialogowego właōciwoōci drukarki. Windows 95/98/ME W systemach Windows 95/98/ME nie moņna tworzyĺ portów przy pomocy Kreatora dodawania drukarki. Naleņy dodaĺ drukarkź, powi zaĺ j z dowolnym portem (na przykład z LPT1:), a nastźpnie utworzyĺ port Samsung IPP w oknie dialogowym WłaŌciwoŌci drukarki: Aby utworzyĺ port IPP, kliknij "Dodaj port" i wybierz "Port Samsung IPP 1.1" z listy: Konfiguracja portu Moņesz otworzyĺ okno dialogowe Konfiguruj port Samsung IPP 1.1 z poziomu WłaŌciwoŌci drukarki. Okno dialogowe konfiguracji portu IPP ma trzy strony: Opcje wspólne Atrybuty szablonu pracy druku Grupy Strona opcje wspólne Za pomoc tej strony moņna okreōliĺ: Nazwź portu (naleņy j nadaĺ w momencie tworzenia portu, nie moņna jej póŕniej zmieniaĺ) 5

8 Drukarkź lub grupź drukarek, na których chcesz drukowaĺ Nazwa portu powinna byĺ inna niņ pozostałych portów. Istniej dwa alternatywne sposoby okreōlenia lokalizacji drukarki (lub drukarek): Aby powi zaĺ port z jedn drukark, naleņy wybraĺ opcjź "Pojedyncza drukarka" i wpisaĺ URL drukarki w polu edycji "URL". Jeņeli wymagane jest uwierzytelnianie, naleņy zaznaczyĺ kratkź "Drukarka wymaga uwierzytelniania" i wprowadziĺ nazwź uņytkownika i jego hasło w odpowiednich polach. W przypadku druku zdalnego na wielu drukarkach (kiedy wszystkie twoje dokumenty s drukowane jednoczeōnie na wielu drukarkach), naleņy zaznaczyĺ opcjź "Druk zdalny na wielu drukarkach" i wskazaĺ grupy drukarek. Grupami drukarek zarz dza siź na stronie "Grupy". Strona "Atrybuty szablonu prac druku" Na tej stronie moņna okreōliĺ atrybuty zadaė druku, które bźd stosowane do kaņdego zadania do druku realizowanego przez ten port. Atrybuty te opisuj parametry przetwarzania zadania druku. WłaŌciwoŌĺ Priorytet RozdzielczoŌĺ Wstrzymaj do JakoŌĺ Strony WykoĖczenie Opis Atrybut ten okreōla priorytet ustawienia dokumentu w kolejce. Wyņsza wartoōĺ oznacza wyņszy priorytet. Atrybut ten okreōla rozdzielczoōĺ stosowan przez drukarkź do dokumentu. Atrybut ten oznacza okreōlony okres, w ci gu którego dane zadanie musi zostaĺ skierowane do druku. Atrybut ten okreōla jakoōĺ druku, jak drukarka zastosuje do danego zadania. Atrybut ten okreōla, w jaki sposób strony strumienia druku bźd rozmieszczane na fizycznych stronach wydruku. Atrybut ten okreōla operacje wykoėczeniowe, jakie drukarka bździe wykonywaĺ na wydrukowanych dokumentach (np. zszywanie lub dziurkowanie). 6

9 WłaŌciwoŌĺ Zakres stron Kopie Media Orientacja Liczba stron na arkuszu Arkusz danych zadania druku Wszystkie atrybuty obowi zkowe Opis Atrybut ten opisuje zakres(y) stron strumienia druku, który drukarka bździe stosowaĺ do kaņdej kopii kaņdego dokumentu, jaki ma byĺ drukowany. Atrybut ten okreōla liczbź kopii do wydrukowania. Atrybut ten okreōla medium, jakie drukarka wykorzystuje do wszystkich wydruków danego dokumentu. Atrybut ten okreōla poņ dan orientacjź drukowanych dokumentów. Atrybut ten okreōla liczbź stron strumienia wydruku, jakie maj zostaĺ wydrukowane na jednej stronie arkusza wybranego medium. Atrybut ten okreōla, czy ma byĺ drukowany arkusz informacji o zadaniu druku. Jeņeli atrybut ten jest zaznaczony, nakazuje on drukarce, by nie drukowaĺ zadania, jeņeli nie obsługuje ona któregokolwiek z wybranych atrybutów. Jeņeli nie jest on zaznaczony, nakazuje on drukarce wydrukowaĺ wynik niezaleņnie od nieobsługiwanych atrybutów. Wiźcej szczegółów - p. RFCs 2911, punkt 4.2. Strona "Grupy" Na tej stronie moņna zarz dzaĺ grupami drukarek wykorzystywanymi do druku zdalnego na wielu drukarkach. Aby utworzyĺ now grupź, naleņy wybraĺ grupź wyņszego poziomu i nacisn ĺ przycisk "Nowa grupa" lub klikn ĺ prawym przyciskiem myszy i wybraĺ "Nowy" - > "Grupa" w menu rozwijanym. Nastźpnie wprowadŕ nazwź grupy. Moņna przesun ĺ drukarkź lub grupź do innej grupy przy pomocy operacji "chwyĺ i przenieō". Jeņeli naciōniesz i przytrzymasz klawisz "Ctrl" puszczaj c przemieszczany obiekt, nie zostanie przesuniźty, lecz skopiowany. 7

10 Aby dodaĺ drukarkź do grupy, naleņy wybraĺ tź grupź i klikn ĺ przycisk "Nowa drukarka...". Moņna to takņe zrobiĺ za pomoc menu rozwijanego. Pojawi siź pole dialogowe. W polu dialogowym WłaŌciwoŌci nowej drukarki naleņy okreōliĺ: Nazwź nowej drukarki (bździe ona stosowana w drzewku "grupy"); URL drukarki; Parametry uwierzytelniania (o ile potrzebne). Wzorce (wartoōci domyōlne) pozwol ci wypełniĺ te parametry automatycznie. Wzorce pobierane s z konfiguracji portów Samsung IPP. Na przykład, jeņeli masz port IPP skonfigurowany dla jednej drukarki, moņesz utworzyĺ drukarkź w drzewku "grupy" z tymi samymi parametrami (wł cznie z nazw i hasłem dla uwierzytelniania). Aby usun ĺ drukarkź lub grupź, naciōnij przycisk "UsuĖ" lub wybierz "UsuĖ" z menu rozwijanego. Aby zmieniĺ właōciwoōci drukarki, naciōnij przycisk "WłaŌciwoŌci..." lub wybierz "WłaŌciwoŌci" z menu rozwijanego. 8

11 Klient IPP Informacje ogólne Klient Samsung IPP pozwala kontrolowaĺ drukarki udostźpnione w protokole IPP. Przy pomocy Klienta IPP moņna przegl daĺ atrybuty drukarki, pliki wydruku lub adresy URL, zarz dzaĺ kolejk drukarki itp. Wizualna strona Klienta IPP jest podobna do Eksploratora Windows. Okno Klienta IPP jest podzielone na dwa panele. Lewy panel zawiera drzewko z róņnymi obiektami. ZawartoŌĺ prawego panelu odpowiada obiektom wybranym w panelu lewym. W lewym panelu mog znajdowaĺ siź cztery typy obiektów tworz ce strukturź drzewka: Foldery Drukarki Prace druku Zadania Obiekt Folder jest zbiorem innych obiektów. Na przykład folder "Zadania" zawiera wszystkie zadania. Zarz dzanie drukarkami Wźzeł "Drukarki" zawiera obiekty drukarek i ma dwa odgałźzienia: "Moje drukarki" i "Pozostałe drukarki". W czźōci "Moje drukarki" moņna zarz dzaĺ drukarkami i grupami drukarek. Moņna tworzyĺ nowe grupy i drukarki, zmieniaĺ nazwy i usuwaĺ istniej ce grupy i drukarki, przenosiĺ i kopiowaĺ drukarki w obrźbie grup oraz zmieniaĺ właōciwoōci drukarek. CzźŌĺ ta jest równieņ dostźpna z poziomu Monitora portów IPP w celu wyboru docelowej drukarki/grupy drukarek. CzźŌĺ "Pozostałe drukarki" jest wykorzystywana do przechowywania wszystkich drukarek, z którymi kiedykolwiek pracowałeō, a które nie znajduj siź w czźōci "Moje drukarki". Drukarki s dodawane do tej czźōci automatycznie za kaņdym razem, kiedy rźcznie wprowadzasz URL drukarki w polu combo "URL drukarki". Po pojawieniu siź tam nowej drukarki, moņesz przenieōĺ lub skopiowaĺ j do którejō z grup w czźōci "Moje drukarki" (metod "chwyĺ i przenieō") lub usun ĺ j. Do zarz dzania drukarkami i grupami moņna wykorzystaĺ takņe polecenia menu "Plik" ("Nowy", "UsuĖ", "ZmieĖ nazwź", "WłaŌciwoŌci"). Moņesz równieņ korzystaĺ z operacji Kopiuj/Wklej (z menu "Edytuj" lub z rozwijanego menu kontekstowego), a takņe z operacji "chwyĺ i przenieō". 9

12 Kiedy obiekt drukarki jest wybrany w danym polu, prawy panel wyōwietla jakieō okno dialogowe. Moņna w nim przegl daĺ pewne atrybuty drukarki i zarz dzaĺ kolejk prac druku. Kliknij przycisk "Wszystkie atrybuty" by zobaczyĺ pełn listź atrybutów drukarki. Ikona drukarki pokazuje obecny stan drukarki. Moņe ona znajdowaĺ siź w jednym z trzech stanów: - Oczekuj cym - Przetwarzania - Wstrzymanym Moņna wstrzymaĺ drukowanie, podj ĺ ponownie druk oraz usuwaĺ prace druku przy uņyciu odpowiednich komend menu oraz przycisków paska narzździ. Moņna ukryĺ/wyōwietliĺ listź prac druku poprzez naciōniźcie przycisku "Prace". Ponad list prac druku znajduje siź osiem przycisków paska narzździ: Listy prac druku Pokaņ/ukryj zakoėczone prace druku Pokaņ/ukryj niezakoėczone prace druku OdŌwieņ Anuluj pracź Wstrzymaj pracź Zwolnij pracź Uruchom ponownie pracź Atrybuty Opis okreōla czy zakoėczone prace druku maj byĺ wyōwietlane na liōcie prac. okreōla czy niezakoėczone prace druku maj byĺ wyōwietlane na liōcie prac. naciōnij ten przycisk aby rźcznie odōwieņyĺ listź prac druku. (Lista prac odōwieņa siź automatycznie co 10 sekund). anuluje druk wybranej pracy. wstrzymuje druk wybranej pracy. uruchamia ponownie druk wybranej pracy. uruchamia od pocz tku wybran pracź druku. pokazuje atrybuty pracy 10

13 Uwagi: NaciŌniźcie przycisków "Anuluj pracź", "Wstrzymaj pracź", "Zwolnij pracź", "Uruchom ponownie pracź" powoduje wysłanie odpowiednich poleceė do drukarki. Drukarka moņe je wykonaĺ b dŕ nie, co jest uzaleņnione od modelu drukarki. Pewne przyciski mog byĺ niedostźpne, jeņeli drukarka nie obsługuje odpowiadaj cych im operacji. Moņesz przegl daĺ status uprzednio wysłanych ņ daė IPP. Aby to zrobiĺ, wybierz pozycjź "Przegl daj" -> "Ý dania" w menu głównym. Moņesz anulowaĺ ņ dania, które znajduj siź w stanie "Przetwarzane", klikaj c przycisk "Anuluj ņ danie". Jeņeli wyst pi bł d w wyniku przetwarzania jakiegokolwiek ņ dania, automatycznie pojawi siź okno Ý dania. Zarz dzanie zadaniami Zadanie to zestaw dokumentów. Dokumenty s okreōlane poprzez lokalne nazwy plików lub adresy URL. Po utworzeniu zadania moņna je modyfikowaĺ, usun ĺ, przesłaĺ do drukarki lub do grupy drukarek. Ostatni z tych moņliwoōci okreōla siź jako "Druk zdalny na wielu drukarkach". Moņesz zarz dzaĺ zadaniami w czźōci "Zadania". Aby utworzyĺ zadanie, wybierz pozycjź menu "Plik" -> "Nowy" -> "Zadanie". Aby usun ĺ zadanie, wybierz pozycjź menu "Plik" -> "UsuĖ" lub uņyj klawisza "Delete". Aby zmieniĺ nazwź zadania, wybierz pozycjź menu "Plik" -> "ZmieĖ nazwź" lub uņyj klawisza "F2". Aby doł czyĺ dokument do zadania, wybierz zadanie, a nastźpnie wybierz pozycjź menu "Plik" -> "Nowy" -> "Dokument". Po utworzeniu zadania, moņesz przenieōĺ je metod "chwyĺ i przenieō" do drukarki lub grupy drukarek. Po przeniesieniu zadania zostanie utworzona nowa praca w celu wydrukowania zadania. Po wybraniu zadania w drzewku, prawy panel wyōwietlaĺ bździe listź dokumentów. Dla kaņdego z zadaė, moņna okreōliĺ zestaw atrybutów drukowania (Atrybuty szablonu pracy). Aby to zrobiĺ, wybierz z menu rozwijanego lub menu głównego pozycjź WłaŌciwoŌci. Pojawi siź okno dialogowe: Obsługa wielu dokumentów - ten atrybut ma sens, jeņeli praca druku składa siź z dwóch lub wiźcej dokumentów. Atrybut ten kontroluje operacje wykoėczeniowe oraz zamieszczanie jednej lub wiźcej stron strumienia wydruku na wydrukach lub arkuszach mediów. W 11

14 przypadku, gdy wartoōĺ opcji Kopie przekracza 1, Obsługa wielu dokumentów kontroluje takņe kolejnoōĺ, w jakiej tworzone s kopie. Opis pozostałych atrybutów - patrz "Atrybuty szablonu pracy" na stronie 6. Wiźcej szczegółów - patrz RFCs 2911, punkt 4.2. Zarz dzanie pracami druku Po przeniesieniu zadania do drukarki lub grupy drukarek, tworzona jest nowa praca. Praca ta pojawia siź w folderze Prace. Moņesz przegl daĺ postźpy realizacji danej pracy druku wybieraj c j w drzewku. Prawy panel podzielony jest na dwie czźōci. W górnym panelu znajduje siź lista drukarek, na których dane zadanie jest drukowane. Dolny panel pokazuje status wysyłania kaņdego z dokumentów na drukarkź wybran w górnym panelu. Moņesz anulowaĺ pracź na dowolnej drukarce. Aby to zrobiĺ, kliknij prawym przyciskiem myszy na drukarce w górnym panelu i wybierz opcjź "Anuluj" w menu rozwijanym. Ikony w czźōci Prace pokazuj statusy prac. Jeņeli wyst pił jakiō bł d w czasie przetwarzania pracy, na ikonie pracy pojawia siź czerwony znak zapytania. Jeņeli praca została pomyōlnie zakoėczona, na jej ikonie pojawia siź zielony znaczek. Moņesz usun ĺ wszystkie zakoėczone prace wybieraj z menu głównego polecenie "Edytuj" -> "UsuĖ wszystkie zakoėczone prace". 12

15 Rozwi zywanie problemów Problem IPP Client program is not properly installed. Samsung IPP Port does not appear in the list of available port types. Document is not properly printed using Samsung IPP Port Monitor. Solution Verify IPP Client Software installation. If it is installed, uninstall, reboot, and then re-install IPP Client Software. If it is not installed, reboot your system, and then re-install IPP Client Software. Verify IPP Client Software installation using Programs Install/Uninstall in the Control Panel. Install IPP Client Software, if it is not installed. If the program is installed, reboot your system. Verify connectivity using the ping command. No response for the ping command means that the printer is in an abnormal state. The reason for the abnormal state of the printer, if it is turned on, may be the wrong configuration. Response for the ping command means that the problem is in the port. Create a new port, and try printing again. If the above instructions do not work, uninstall the IPP Client Software, reboot your system, re-install the Software, and reboot your system again. Verify connectivity using the ping command. No response for the ping command means that the printer is in an abnormal state. The reason for the abnormal state of the printer, if it is turned on, may be the wrong configuration. Document is not properly printed using IPP Client. Verify the address in the Links field of the Address bar, if there is a response for the ping command from the assigned printer. If the above instructions do not work, uninstall the IPP Client Software, reboot the system, re-install the program and reboot the system again. 13

16 Home Rev.1.00

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3 1 ZPKSoft Fax Wstęp 2 Instalacja 2 Uruchomienie odbierania faksów 2 Monitowanie odbierania faksu 3 Zakończenie pracy programu faksowego 3 Wstrzymanie pracy programu faksowego 3 Ustawienia 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange UWAGA! Osoby nie posiadające konta pocztowego Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

RADIOMETR RUM-2 Nota Aplikacyjna

RADIOMETR RUM-2 Nota Aplikacyjna RADIOMETR RUM-2 Nota Aplikacyjna AN-R117-003 RUM-2 w Windows 7 Edycja II Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny. Wszelkie nieścisłości należy rozstrzygać na korzyść instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo