Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ujście za rok szkolny 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ujście za rok szkolny 2012/2013"

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ujście za rok szkolny 2012/2013 1

2 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w którym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. I. Stan organizacji i baza lokalowa W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 sieć publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uległa zmianie. Gmina Ujście była organem prowadzącym dla 1 przedszkola z oddziałem zamiejscowym, 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. W przedszkolu publicznym, w gimnazjach liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym pozostała bez zmian, natomiast w szkołach podstawowych liczba oddziałów spadła o 6. Ogółem liczba uczniów w szkołach w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 spadła o 32, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych liczba wychowanków wzrosła o 4 dzieci. Tab.1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Nazwa jednostki 1. Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 3. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa 4. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Gimnazjum 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi 6. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W Liczba oddziałów Liczba uczniów W tym przedszkole I II III IV V VI

3 Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 7 obiektach. Tab. 2 Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2012/2013. SZKOŁY / PRZEDSZKOLE sale lekcyjne pracownie komputerowe sale gimnastyczne Stołówki /kuchnia Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w ` 1 Tab. 3. Urządzenia rekreacyjno sportowe szkoła / przedszkole Rodzaj urządzenia Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Boisko ORLIK 2012 : Boisko ORLIK 2012 : Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Plac zabaw Boisko 2 Place zabaw Boisko ORLIK 2012 : Plac zabaw Hala sportowa Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w 2 Place zabaw 3

4 II. Kadra i system doskonalenia zawodowego. W roku szkolnym 2012/2013 w gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było 103 nauczycieli oraz 54 pracowników administracji i obsługi. Tab. 4. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach Nazwa placówki Zatrudnienie W tym: Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Etaty Nauczyciele Adm., obsługa 26,21 13, ,67 23, ,51 16,26 7,25 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi 20,51 14,51 6 Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W 28,73 21,23 7,5 Ogółem: 131,63 88,88 42,75 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych i zdeterminowany jest ramowym planem nauczania, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia bloku żywieniowego. Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest niewątpliwie wykształcenie i przygotowanie kadry pedagogicznej. Ich umiejętności zawodowe, wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju szkolnictwa. W okresie roku szkolnego 2012/2013 na ten cel wydatkowana została kwota ,24 zł. System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Wyższe wykształcenie (wmpp i licencjat) w roku szkolnym 2012/2013 posiadało 99 % zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. 4

5 Tab. 5. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szk. 2012/2013 Stopień awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem W etatach 1,41 12,43 11,92 63,12 88,88 w osobach W roku szkolnym 2012/2013 organ prowadzący przeprowadził komisje egzaminacyjne i nadał stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla nauczycieli: - Gimnazjum im, Władysława Jagiełły w 1 nauczyciel - Zespołu Szkół w Kruszewie 1 nauczyciel III. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Oprócz zajęć dydaktycznych szkoły proponują ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne oraz muzyczne. Pomagają one we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Oprócz godzin zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu gminy nauczyciele mieli obowiązek realizowania ponad swoje pensum tzw. godziny karciane. Tab. 6. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach Nazwa szkoły Rodzaj zajęć Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w -chór, SKS (w podziale na grupy dziewczęta- chłopcy), koło informatyczne, zajęcia wyrównawcze dla uczniów z kłopotami w nauce matematyki, koło religijne, koło języka niemieckiego, koło plastyczne koło przyrodnicze. zajęcia dydaktyczno-wyrówn. w klasach I-III. odbywały się zajęcia specjalistyczne dla uczniów: - korekcyjno-kompensacyjne 12 uczniów, - logopedyczne 51 uczniów. Ponadto realizowane było nauczanie 5

6 indywidualne dla 2 uczniów z klas IV i VI. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W Koło wokalne - chór szkolny Cantabile Koło redakcyjne - gazetka szkolna, Koło teatralne Grajbajki Koło języka niemieckiego, Koło języka angielskiego, Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j. angielskiego, Koło historyczne, Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka polskiego, Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów przyrodniczych, Szkolne Koło Caritas, Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, Dla dzieci klas I-III przygotowano: - zajęcia plastyczne, - zajęcia muzyczno-taneczne, - gry i zabawy ruchowe, - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, - koło religijne Dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań w kl.iv- VI: - matematyczne, - historyczne, - taneczne, - teatralne, - kulinarne, - sportowo - rekreacyjne - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze - dla klasy VI przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego. Prowadzone były również zajęcia z logopedą w klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych (dla dzieci z dysfunkcjami). Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Zajęcia wspierające pracę ucznia zdolnego matematycznie. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze język niemiecki. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Prowadzenie chóru. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Przygotowanie do posługi lektora. Liga Ochrony Przyrody. Trzymaj formę. Przygotowanie do konkursu biologicznego i olimpiady ekologicznej. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii 6

7 Zajęcia przygotowujące do konkursu chemicznego (I semestr). Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z chemii dla klas III. Konsultacje dla uczniów z zakresu fizyki i chemii. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i fizyki. Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Koło historyczne Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z geografii. Liga Ochrony Przyrody. Trzymaj formę. Zajęcia przygotowujące do konkursu geograficznego. Zajęcia koła plastycznego Kurs przygotowujący do egzaminu na kartę motorowerową Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego SKS. Turniej klas Aktyw biblioteczny Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w zajęcia z rytmiki opłacane przez rodziców religia w ramach godzin dydaktycznych dyrektora język angielski dodatkowo opłacany przez rodziców IV. Sukcesy uczniów. Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa w różnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. W tym zakresie Nasze szkoły mogą poszczycić się różnymi osiągnięciami swoich uczniów. Tab. 7. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół Lp. Nazwa szkoły Osiągnięcia 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Uczennice klasy szóstej: - Marta Kamińska uzyskała I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wyróżnienie na szczeblu centralnym w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - Zuzanna Witoch II miejsce w Powiatowym Turnieju 7

8 Wiedzy Pożarniczej 2. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie 4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej Powiatowa Olimpiada Ekologiczna II miejsce Gminna Olimpiada Ekologiczna II miejsce Gminny Konkurs Języka Angielskiego I miejsce Gminny Konkurs Wiedzy o II i III miejsce Mistrzostwa Polski Północnej w Karate III miejsce Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej II miejsce Gminny Konkurs Piosenki Śpiewać każdy może I, II i III miejsce Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej II i III miejsce Konkurs organizowany przez PSSE w Pile Stop Dopalaczom II miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej II miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie brązowy medal Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego II miejsce Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej II miejsce Gminny Turniej Tenisa Stołowego II miejsce Turniej Piłki Nożnej Lolek I miejsce Festiwal Piosenki Maryjnej I miejsce I II miejsce Bieg św. Wojciecha I, II i III miejsce w kategorii klas I III szkoły podstawowej, II i III miejsce w kategorii klas I VI szkoły podstawowej i II miejsce w kategorii uczniów gimnazjum. uczennica klasy V w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajęła III miejsce w etapie gminnym oraz IV miejsce w etapie powiatowym; uczennica klasy VI zajęła III miejsce w XII Olimpiadzie Ekologicznej Powiatu Pilskiego Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego w etapie gminnym; uczeń klasy VI w XII Olimpiadzie Ekologicznej Powiatu Pilskieg zdobył I miejsce w etapie gminnym, III miejsce w etapie powiatowym i I miejsce w ponadpowiatowym uczeń klasy VI był finalistą w Powiatowym Konkursie Recytatorskim uczeń klasy VI zdobył III miejsce w X Regionalnym Konkursie Literackim O złote pióro - w Pile uczennica klasy V i uczeń klasy VI w Gminnym Konkursie Literackim zdobyli I miejsca oraz uczeń klasy VI - II miejsce; uczeń klasy VI zdobył I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o ; uczniowie klasy VI zdobyli II i III miejsce w Gminnym Konkursie Mały Anglista uczniowie klasy VI zdobyli drużynowo III miejsce w Gminnym Międzyszkolnym Konkursie z języka angielskiego. I i II miejsce w kategorii dziewcząt w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego w Szydłowie; I, II i III miejsce w Biegu Niepodległości w Węglewie w kategorii chłopców klasa IV, uczeń klasy V- I miejsce i uczennica klasy V - III miejsce; w IX Biegu Św. Wojciecha w Kruszewie w kategorii chłopców I miejsce uczeń klasy V i VI, uczeń klasy IV 8

9 5. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W zajął II miejsce, uczennica klasy V III miejsce oraz uczennica klasy VI I miejsce; w XIV Biegu Niepodległości w Czarnkowie, uczeń klasy IV zajął III miejsce, a uczeń klasy V II miejsce; w IV Biegu Powstańców Wielkopolskich w w kategorii chłopców uczniowie VI klasy I i II miejsce, uczeń klasy IV II miejsce, w kategorii dziewcząt uczennica klasy V zajęła III miejsce. osiągnięcia sportowe III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce w Słubicach w chodzie sportowym na 5000m (Michał Kamiński), IV miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w chodzie Sportowym w Zaniemyślu na 10 km (Michał Kamiński), III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w biegu na 600m (Anna Meszyńska), I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików w biegu na 600m w Poznaniu (Anna Meszyńska), I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Lekkiej Atletyce w chodzie na 3 km (Michał Kamiński), I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Lekkiej Atletyce w Biegu na 600m (Anna Meszyńska), I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w lekkiej Atletyce w biegu na 1000m w Złotowie (Daria Bąk), III miejsce sztafety szwedzkiej chłopców w Mistrzostwach Rejonu w Lekkiej Atletyce w Złotowie. osiągnięcia w nauce: zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego (1 uczeń), zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego (6 uczniów), zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w Olimpiadzie Ekologicznej (6 uczniów). Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów jak pokazuje powyższa informacja rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli, szkół oraz rodziców. Szkoły prowadzone przez Gminę były również organizatorami imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i pozagminnym. 9

10 V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Tab. 8. Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 Wyszczególnienie Liczba uczniów 1. Refundacja kosztów dowozu 4 2. Niepełnosprawni dowożeni 7 3. Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły dowożeni Ogółem 323 Stypendia socjalne Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90 m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 456 zł na członka rodziny. Tab. 9. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie Nakłady finansowe osób ,40 zł Wyprawka szkolna Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. Łącznie programem dofinansowania zostało objętych - 54 uczniów w łącznej kwocie 9.986,50 zł. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 10

11 dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę Burmistrz przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej. W roku szkolnym 2012/2013 wydanych zostało 13 decyzji na łączną kwotę ,66 zł Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, co wynika z art. 19 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych, a uzupełnienie informacji następuje poprzez pisma kierowane bezpośrednio do rodziców ucznia. VI. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczania dotacji. W roku szkolnym 2012/2013 wykonano sprawozdania: 1/ System Informacji Oświatowej -stan na: 10 września 2012, 30 września 2012, 31 marca 2013 r. 2/ sprawozdanie z wykonania wydatków miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne 3/ sprawozdanie z dochodów miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne 4/ sprawozdania Z-03, Z-06, Z-12, Z-05 dot. zatrudnienia 5/ sprawozdania z rozliczenia dotacji: a) na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I III szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum skorzystało 54 uczniów w łącznej kwocie 9.986,50 zł b) przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 121 uczniów w kwocie ,40 zł c) przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: skorzystało 12 pracodawców na łączną kwotę ,66 zł. Wszystkie sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom. 11

12 VI. Prowadzenia nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W ramach tego zadania nadzorowano: 1/ prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem, 2/ przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, 3/ przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, 4/ zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. VII. Wykonania inwestycji oświatowych i remontów obiektów szkolnych. W ramach tego zadania przeprowadzono: w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w przeprowadzono - prace malarskie, drobne prace remontowe wykonane we własnym zakresie. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w przeprowadzono malowanie ścian pomieszczeń na terenie szkoły. w Zespole Szkół w Kruszewie - Prace malarskie: korytarze szkolne, pokój nauczycielski, klasy nr 20, 21,22, 11, 12, pomieszczenie gospodarcze - Wymiana 3sanitariatów - Wymiana lamp oświetleniowych - Pobudowano ogrodzenie szkolne w Przedszkolu Publicznym im. Króla Maciusia I z Oddz. Zamiejscowym w Kruszewie z s. w - prace malarskie w 2 salach- p-le w, korytarz, kuchnia i sala w Kruszewie - doczyszczanie i polimeryzacja podłogi 1 sala p-le w Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej 12

13 - Dokonano modernizacji monitoringu w budynku szkolnym w Nowej Wsi Ujskiej. Wymienione zostały 2 kamery i zwiększono ich ilość z 4 do 7. - odnowiono pomieszczenia w budynku szkolnym Nowej Wsi Ujskiej: - wymalowano 4 sale lekcyjne, sanitariaty, pokój nauczycielski, kuchnie, ciąg komunikacyjny szatnie, parter, pierwsze i drugie piętro; - wyremontowano salę z przeznaczeniem na gabinet gipsowanie, malowanie, położenie paneli na podłogę; - przeprowadzono remont części dachu nad toaletami; - odnowiono część elewacji przy wejściu głównym do budynku. Przy Szkole w Nowej Wsi Ujskiej naprawiono i uzupełniono nieskończoną część Ogrodzenia. VIII. Doposażenia szkół w sprzęt i wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Ze środków budżetowych w roku szkolnym 2012/2013 zakupiono do szkół sprzęt gospodarczy oraz pomoce dydaktyczne: Tab. 10. Doposażenie rok szkolny 2012/2013 Lp. Nazwa szkoły Wyposażenie i sprzęt 1. Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w pomoce dydaktyczne i książki na kwotę zł naczynia (talerze, kubki)-ujście i Kruszewo radiomagnetofon -sponsor p-le w uzupełnienie szafek w sali rolety na 1 okno w sali dzieci 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w sprzęt gospodarczy kolumna aktywna, mikrofon przewodowy, uchwyty do projektora pomoce dydaktyczne komputery przenośne, projektory multimedialne, telewizor, radioodtwarzacze, odtwarzacze DVD, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, drukarki, stroje piłkarskie, orbitrek sportop, siatka do mini tenisa, lektury na stan biblioteki. 3. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Wyposażenie sali komputerowej w nowe komputery, 13

14 Szkoła Podstawowa Wyposażenie pokoju nauczycielskiego w nowe meble, Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w meble pod zabudowę, wymiana posadzki remont współfinansowany przez Radę Rodziców Wymiana posadzki w pokoju nauczycielskim Dar od Rady Rodziców zakup tablic dydaktycznych na kwotę Doposażenie Orlika: wymiana urządzenia Wi Fi-, zainstalowanie łącza internetowego, siatki na bramki, piłki Pomoce dydaktyczne i książki: 4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z oddz. Przedszkolnymi Zakupiono: kosę spalinowa STIHL, meble kuchenne, 12 tablic korkowych, zmywarkę BEKO DSFN, meble, stół i krzesła do gabinetu, wykładziny do sal przedszkolnych, Zakupiono pomoce dydaktyczne: - do zajęć logopedycznych, - sprzęt sportowy, - gry i pomoce dydaktyczne do matematyki, - zabawki do przedszkola. 5. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W tablica interaktywna, laptop oraz 2 wizualizery, pomoce do nauczania matematyki, piłki do rozgrywek na Orliku oraz do unihokeja, poczet książąt i królów Polski, multibaza do tablicy interaktywnej, książki do biblioteki. IX. Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 nie powierzono stanowiska dyrektora szkoły w żadnej placówce oświatowej na terenie Gminy. 14

15 IX. Finansowanie zadań oświatowych Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, których wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dowożenia uczniów itp. Łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę na cele oświatowe zł., co w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 8.694,29 zł. Lp. Nazwa jednostki Liczba dzieci ogółem Faktyczny koszt kształcenia ucznia 1. Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w ,50 Kruszewie z s. w 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w ,52 3. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie ,38 Szkoła Podstawowa 4. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie ,50 Gimnazjum 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi ,43 / oddz ,73/ 7. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W , Środki przekazane z budżetu państwa w łącznej kwocie zł były niewystarczające na pokrycie zobowiązań z tytułu zadań bieżących, powodując deficyt w kwocie zł. Z kwoty tej zł stanowią wydatki na zadania własne gminy tj. przedszkola, oddziały przedszkolne oraz dowożenie uczniów do szkół. 15

16 X. Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły. Obsługę administracyjno-finansową zapewnia Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w. XI. Inne: Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych na dzień r. wynosi: Dyplomowany ,37 zł Mianowany ,33 zł Kontraktowy ,52 zł Stażysta ,59 zł Średnie wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi: Administracja zł Obsługa ,38 zł Z inicjatywy organu prowadzącego zorganizowano: 1/ Gminny Etap Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 2/ przyznano stypendium Burmistrza Ujścia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie zł. 16

17 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum i sprawdzianu klas VI szkoły podstawowej. Uczniowie kończący sześcioletnią szkołę podstawową przystępują do sprawdzianu na mocy ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późń. zm.). Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Jego wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, o ile nie ukończył 16 roku życia. Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2012/2013 odbył się on w czwartek 4 kwietnia 2013 r. o godz Zasady przeprowadzania sprawdzianów w publicznych sześcioletnich szkołach podstawowych regulują rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562), z 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 14 ze zmianami). Za przeprowadzenie sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie całego kraju odpowiedzialne są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia, a ich działania koordynuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Sprawdzian ma formę pisemną, a uczniowie rozwiązują zadania z arkusza przez 60 minut. Każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć w zakresie pięciu obszarów umiejętności, tj.: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Ponadto sprawdzian bada również, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji. Pozwala to na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów, wykazuje mocne i słabe strony ucznia. 17

18 Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać, jednakże jego wynik jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnzjalnej przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W sytuacji gdy uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Egzamin ten składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą (wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna), z historiii wiedzy o społeczeństwie jedynie formę zamkniętą. Część matematyczno przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz z zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą, natomiast zadania z przedmiotów przyrodniczych tylko i wyłącznie formę zamkniętą. W części, która dotyczy języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (od roku szkolnego 2013/2014) i włoskiego. Gimnazjalista może wybrać tylko i wyłącznie ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Egzamin odbywa się w kwietniu i każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Część humanistyczna obejmuje wiedzę z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego. Część matematyczno przyrodnicza obejmuje wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz z zakresu matematyki. Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie sprawdzianowi lub egzaminowi. Niemniej jednak daje wskazówki 18

19 na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji, mających na celu poprawę wyników nauczania. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką jakość nauczania. Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, natomiast same wyniki niepełnie obrazują pracę szkoły, gdyż szkoły w konkretnych środowiskach mają różne możliwości. Nie należy zatem wyników uzyskanych przez daną placówkę traktować jako surowego wyniku. Powinna to być informacja skorygowana i uwzględniająca czynniki kontekstowe. 19

20 Egzamin gimnazjalny część humanistyczna Historia i WOS Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 59,2% 58% 2. Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 52,03% 58% kraj wynik szkoły Gimnazjum Kruszewo Gimnazjum Ujście Język polski Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 56,6% 62% 2. Gimnazjum w 55,755 62% Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w wynik szkoły kraj 20

21 Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 58, Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 53, Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w wynik szkoły kraj Matematyka Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 46, Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 41, Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w wynik szkoły kraj 21

22 Egzamin gimnazjalny - język obcy Język angielski podstawowy Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj język angielski 1. Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Gimnazjum w Kruszewie 52, wynik szkoły kraj Gimnazjum w Gimnazjum w Kruszewie język angielski rozszerzony Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj szkoły 1. Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 39,2% 45% 22

23 Język niemiecki podstawowy Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj szkoły 1. Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 52, Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w wynik szkoły kraj Język niemiecki rozszerzony Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj szkoły 1. Gimnazjum w Kruszewie 63, Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 29, wynik szkoły kraj 10 0 Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 23

24 Sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik Średni wynik kraj WLKP 1. Szkoła Podstawowa w Nowej 23,13 23,37 24,03 Wsi Ujskiej 2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie 19,94 23,37 24,03 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 18,54 23,37 24, wynik szkoły województwo kraj 5 0 SP Nowa Wieś Ujska SP Kruszewo SP im.jana Pawła II w 24

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Szczytniki INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2012/2013

Wójt Gminy Szczytniki INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2012/2013 Wójt Gminy Szczytniki INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2012/2013 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 Nr 256,

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp...2

Spis treści: Wstęp...2 Spis treści: Wstęp...2 1. Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała...3 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej...7 3. Informacja o uczniach...8 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012 11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Poznań, październik 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo