Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ujście za rok szkolny 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ujście za rok szkolny 2012/2013"

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ujście za rok szkolny 2012/2013 1

2 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). W art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w którym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. I. Stan organizacji i baza lokalowa W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 sieć publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uległa zmianie. Gmina Ujście była organem prowadzącym dla 1 przedszkola z oddziałem zamiejscowym, 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. W przedszkolu publicznym, w gimnazjach liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym pozostała bez zmian, natomiast w szkołach podstawowych liczba oddziałów spadła o 6. Ogółem liczba uczniów w szkołach w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 spadła o 32, natomiast w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych liczba wychowanków wzrosła o 4 dzieci. Tab.1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Nazwa jednostki 1. Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 3. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa 4. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Gimnazjum 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi 6. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W Liczba oddziałów Liczba uczniów W tym przedszkole I II III IV V VI

3 Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 7 obiektach. Tab. 2 Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2012/2013. SZKOŁY / PRZEDSZKOLE sale lekcyjne pracownie komputerowe sale gimnastyczne Stołówki /kuchnia Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w ` 1 Tab. 3. Urządzenia rekreacyjno sportowe szkoła / przedszkole Rodzaj urządzenia Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Boisko ORLIK 2012 : Boisko ORLIK 2012 : Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Plac zabaw Boisko 2 Place zabaw Boisko ORLIK 2012 : Plac zabaw Hala sportowa Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w 2 Place zabaw 3

4 II. Kadra i system doskonalenia zawodowego. W roku szkolnym 2012/2013 w gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było 103 nauczycieli oraz 54 pracowników administracji i obsługi. Tab. 4. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach Nazwa placówki Zatrudnienie W tym: Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Etaty Nauczyciele Adm., obsługa 26,21 13, ,67 23, ,51 16,26 7,25 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi 20,51 14,51 6 Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W 28,73 21,23 7,5 Ogółem: 131,63 88,88 42,75 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych i zdeterminowany jest ramowym planem nauczania, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia bloku żywieniowego. Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest niewątpliwie wykształcenie i przygotowanie kadry pedagogicznej. Ich umiejętności zawodowe, wiedza o życiu, zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju szkolnictwa. W okresie roku szkolnego 2012/2013 na ten cel wydatkowana została kwota ,24 zł. System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że duża grupa nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli. Wyższe wykształcenie (wmpp i licencjat) w roku szkolnym 2012/2013 posiadało 99 % zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. 4

5 Tab. 5. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szk. 2012/2013 Stopień awansu zawodowego Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem W etatach 1,41 12,43 11,92 63,12 88,88 w osobach W roku szkolnym 2012/2013 organ prowadzący przeprowadził komisje egzaminacyjne i nadał stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla nauczycieli: - Gimnazjum im, Władysława Jagiełły w 1 nauczyciel - Zespołu Szkół w Kruszewie 1 nauczyciel III. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Oprócz zajęć dydaktycznych szkoły proponują ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne oraz muzyczne. Pomagają one we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Oprócz godzin zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu gminy nauczyciele mieli obowiązek realizowania ponad swoje pensum tzw. godziny karciane. Tab. 6. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach Nazwa szkoły Rodzaj zajęć Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w -chór, SKS (w podziale na grupy dziewczęta- chłopcy), koło informatyczne, zajęcia wyrównawcze dla uczniów z kłopotami w nauce matematyki, koło religijne, koło języka niemieckiego, koło plastyczne koło przyrodnicze. zajęcia dydaktyczno-wyrówn. w klasach I-III. odbywały się zajęcia specjalistyczne dla uczniów: - korekcyjno-kompensacyjne 12 uczniów, - logopedyczne 51 uczniów. Ponadto realizowane było nauczanie 5

6 indywidualne dla 2 uczniów z klas IV i VI. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W Koło wokalne - chór szkolny Cantabile Koło redakcyjne - gazetka szkolna, Koło teatralne Grajbajki Koło języka niemieckiego, Koło języka angielskiego, Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z j. angielskiego, Koło historyczne, Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka polskiego, Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów przyrodniczych, Szkolne Koło Caritas, Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, Dla dzieci klas I-III przygotowano: - zajęcia plastyczne, - zajęcia muzyczno-taneczne, - gry i zabawy ruchowe, - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, - koło religijne Dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań w kl.iv- VI: - matematyczne, - historyczne, - taneczne, - teatralne, - kulinarne, - sportowo - rekreacyjne - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze - dla klasy VI przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego. Prowadzone były również zajęcia z logopedą w klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych (dla dzieci z dysfunkcjami). Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Zajęcia wspierające pracę ucznia zdolnego matematycznie. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze język niemiecki. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Prowadzenie chóru. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Przygotowanie do posługi lektora. Liga Ochrony Przyrody. Trzymaj formę. Przygotowanie do konkursu biologicznego i olimpiady ekologicznej. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii 6

7 Zajęcia przygotowujące do konkursu chemicznego (I semestr). Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z chemii dla klas III. Konsultacje dla uczniów z zakresu fizyki i chemii. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i fizyki. Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Koło historyczne Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z geografii. Liga Ochrony Przyrody. Trzymaj formę. Zajęcia przygotowujące do konkursu geograficznego. Zajęcia koła plastycznego Kurs przygotowujący do egzaminu na kartę motorowerową Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego SKS. Turniej klas Aktyw biblioteczny Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w zajęcia z rytmiki opłacane przez rodziców religia w ramach godzin dydaktycznych dyrektora język angielski dodatkowo opłacany przez rodziców IV. Sukcesy uczniów. Ważnym zadaniem szkół jest wypromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez odpowiednie przygotowanie ich i umożliwienie uczestnictwa w różnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. W tym zakresie Nasze szkoły mogą poszczycić się różnymi osiągnięciami swoich uczniów. Tab. 7. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół Lp. Nazwa szkoły Osiągnięcia 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Uczennice klasy szóstej: - Marta Kamińska uzyskała I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wyróżnienie na szczeblu centralnym w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, - Zuzanna Witoch II miejsce w Powiatowym Turnieju 7

8 Wiedzy Pożarniczej 2. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie 4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej Powiatowa Olimpiada Ekologiczna II miejsce Gminna Olimpiada Ekologiczna II miejsce Gminny Konkurs Języka Angielskiego I miejsce Gminny Konkurs Wiedzy o II i III miejsce Mistrzostwa Polski Północnej w Karate III miejsce Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej II miejsce Gminny Konkurs Piosenki Śpiewać każdy może I, II i III miejsce Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej II i III miejsce Konkurs organizowany przez PSSE w Pile Stop Dopalaczom II miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej II miejsce Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie brązowy medal Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego II miejsce Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej II miejsce Gminny Turniej Tenisa Stołowego II miejsce Turniej Piłki Nożnej Lolek I miejsce Festiwal Piosenki Maryjnej I miejsce I II miejsce Bieg św. Wojciecha I, II i III miejsce w kategorii klas I III szkoły podstawowej, II i III miejsce w kategorii klas I VI szkoły podstawowej i II miejsce w kategorii uczniów gimnazjum. uczennica klasy V w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajęła III miejsce w etapie gminnym oraz IV miejsce w etapie powiatowym; uczennica klasy VI zajęła III miejsce w XII Olimpiadzie Ekologicznej Powiatu Pilskiego Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego w etapie gminnym; uczeń klasy VI w XII Olimpiadzie Ekologicznej Powiatu Pilskieg zdobył I miejsce w etapie gminnym, III miejsce w etapie powiatowym i I miejsce w ponadpowiatowym uczeń klasy VI był finalistą w Powiatowym Konkursie Recytatorskim uczeń klasy VI zdobył III miejsce w X Regionalnym Konkursie Literackim O złote pióro - w Pile uczennica klasy V i uczeń klasy VI w Gminnym Konkursie Literackim zdobyli I miejsca oraz uczeń klasy VI - II miejsce; uczeń klasy VI zdobył I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o ; uczniowie klasy VI zdobyli II i III miejsce w Gminnym Konkursie Mały Anglista uczniowie klasy VI zdobyli drużynowo III miejsce w Gminnym Międzyszkolnym Konkursie z języka angielskiego. I i II miejsce w kategorii dziewcząt w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego w Szydłowie; I, II i III miejsce w Biegu Niepodległości w Węglewie w kategorii chłopców klasa IV, uczeń klasy V- I miejsce i uczennica klasy V - III miejsce; w IX Biegu Św. Wojciecha w Kruszewie w kategorii chłopców I miejsce uczeń klasy V i VI, uczeń klasy IV 8

9 5. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W zajął II miejsce, uczennica klasy V III miejsce oraz uczennica klasy VI I miejsce; w XIV Biegu Niepodległości w Czarnkowie, uczeń klasy IV zajął III miejsce, a uczeń klasy V II miejsce; w IV Biegu Powstańców Wielkopolskich w w kategorii chłopców uczniowie VI klasy I i II miejsce, uczeń klasy IV II miejsce, w kategorii dziewcząt uczennica klasy V zajęła III miejsce. osiągnięcia sportowe III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce w Słubicach w chodzie sportowym na 5000m (Michał Kamiński), IV miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w chodzie Sportowym w Zaniemyślu na 10 km (Michał Kamiński), III miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski w Lekkiej Atletyce w biegu na 600m (Anna Meszyńska), I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików w biegu na 600m w Poznaniu (Anna Meszyńska), I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Lekkiej Atletyce w chodzie na 3 km (Michał Kamiński), I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Lekkiej Atletyce w Biegu na 600m (Anna Meszyńska), I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w lekkiej Atletyce w biegu na 1000m w Złotowie (Daria Bąk), III miejsce sztafety szwedzkiej chłopców w Mistrzostwach Rejonu w Lekkiej Atletyce w Złotowie. osiągnięcia w nauce: zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego (1 uczeń), zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego (6 uczniów), zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w Olimpiadzie Ekologicznej (6 uczniów). Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów jak pokazuje powyższa informacja rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli, szkół oraz rodziców. Szkoły prowadzone przez Gminę były również organizatorami imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i pozagminnym. 9

10 V. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Tab. 8. Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 Wyszczególnienie Liczba uczniów 1. Refundacja kosztów dowozu 4 2. Niepełnosprawni dowożeni 7 3. Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły dowożeni Ogółem 323 Stypendia socjalne Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90 m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 456 zł na członka rodziny. Tab. 9. Stypendia szkolne w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie Nakłady finansowe osób ,40 zł Wyprawka szkolna Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. Łącznie programem dofinansowania zostało objętych - 54 uczniów w łącznej kwocie 9.986,50 zł. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 10

11 dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę Burmistrz przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej. W roku szkolnym 2012/2013 wydanych zostało 13 decyzji na łączną kwotę ,66 zł Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, co wynika z art. 19 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z placówek ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych, a uzupełnienie informacji następuje poprzez pisma kierowane bezpośrednio do rodziców ucznia. VI. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczania dotacji. W roku szkolnym 2012/2013 wykonano sprawozdania: 1/ System Informacji Oświatowej -stan na: 10 września 2012, 30 września 2012, 31 marca 2013 r. 2/ sprawozdanie z wykonania wydatków miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne 3/ sprawozdanie z dochodów miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne 4/ sprawozdania Z-03, Z-06, Z-12, Z-05 dot. zatrudnienia 5/ sprawozdania z rozliczenia dotacji: a) na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I III szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum skorzystało 54 uczniów w łącznej kwocie 9.986,50 zł b) przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 121 uczniów w kwocie ,40 zł c) przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: skorzystało 12 pracodawców na łączną kwotę ,66 zł. Wszystkie sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom. 11

12 VI. Prowadzenia nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W ramach tego zadania nadzorowano: 1/ prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem, 2/ przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, 3/ przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, 4/ zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. VII. Wykonania inwestycji oświatowych i remontów obiektów szkolnych. W ramach tego zadania przeprowadzono: w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w przeprowadzono - prace malarskie, drobne prace remontowe wykonane we własnym zakresie. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w przeprowadzono malowanie ścian pomieszczeń na terenie szkoły. w Zespole Szkół w Kruszewie - Prace malarskie: korytarze szkolne, pokój nauczycielski, klasy nr 20, 21,22, 11, 12, pomieszczenie gospodarcze - Wymiana 3sanitariatów - Wymiana lamp oświetleniowych - Pobudowano ogrodzenie szkolne w Przedszkolu Publicznym im. Króla Maciusia I z Oddz. Zamiejscowym w Kruszewie z s. w - prace malarskie w 2 salach- p-le w, korytarz, kuchnia i sala w Kruszewie - doczyszczanie i polimeryzacja podłogi 1 sala p-le w Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej 12

13 - Dokonano modernizacji monitoringu w budynku szkolnym w Nowej Wsi Ujskiej. Wymienione zostały 2 kamery i zwiększono ich ilość z 4 do 7. - odnowiono pomieszczenia w budynku szkolnym Nowej Wsi Ujskiej: - wymalowano 4 sale lekcyjne, sanitariaty, pokój nauczycielski, kuchnie, ciąg komunikacyjny szatnie, parter, pierwsze i drugie piętro; - wyremontowano salę z przeznaczeniem na gabinet gipsowanie, malowanie, położenie paneli na podłogę; - przeprowadzono remont części dachu nad toaletami; - odnowiono część elewacji przy wejściu głównym do budynku. Przy Szkole w Nowej Wsi Ujskiej naprawiono i uzupełniono nieskończoną część Ogrodzenia. VIII. Doposażenia szkół w sprzęt i wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Ze środków budżetowych w roku szkolnym 2012/2013 zakupiono do szkół sprzęt gospodarczy oraz pomoce dydaktyczne: Tab. 10. Doposażenie rok szkolny 2012/2013 Lp. Nazwa szkoły Wyposażenie i sprzęt 1. Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w Kruszewie z s. w pomoce dydaktyczne i książki na kwotę zł naczynia (talerze, kubki)-ujście i Kruszewo radiomagnetofon -sponsor p-le w uzupełnienie szafek w sali rolety na 1 okno w sali dzieci 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w sprzęt gospodarczy kolumna aktywna, mikrofon przewodowy, uchwyty do projektora pomoce dydaktyczne komputery przenośne, projektory multimedialne, telewizor, radioodtwarzacze, odtwarzacze DVD, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, drukarki, stroje piłkarskie, orbitrek sportop, siatka do mini tenisa, lektury na stan biblioteki. 3. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie Wyposażenie sali komputerowej w nowe komputery, 13

14 Szkoła Podstawowa Wyposażenie pokoju nauczycielskiego w nowe meble, Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w meble pod zabudowę, wymiana posadzki remont współfinansowany przez Radę Rodziców Wymiana posadzki w pokoju nauczycielskim Dar od Rady Rodziców zakup tablic dydaktycznych na kwotę Doposażenie Orlika: wymiana urządzenia Wi Fi-, zainstalowanie łącza internetowego, siatki na bramki, piłki Pomoce dydaktyczne i książki: 4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z oddz. Przedszkolnymi Zakupiono: kosę spalinowa STIHL, meble kuchenne, 12 tablic korkowych, zmywarkę BEKO DSFN, meble, stół i krzesła do gabinetu, wykładziny do sal przedszkolnych, Zakupiono pomoce dydaktyczne: - do zajęć logopedycznych, - sprzęt sportowy, - gry i pomoce dydaktyczne do matematyki, - zabawki do przedszkola. 5. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W tablica interaktywna, laptop oraz 2 wizualizery, pomoce do nauczania matematyki, piłki do rozgrywek na Orliku oraz do unihokeja, poczet książąt i królów Polski, multibaza do tablicy interaktywnej, książki do biblioteki. IX. Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 nie powierzono stanowiska dyrektora szkoły w żadnej placówce oświatowej na terenie Gminy. 14

15 IX. Finansowanie zadań oświatowych Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych. W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, których wynagrodzenia nie są objęte subwencją oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy, dowożenia uczniów itp. Łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę na cele oświatowe zł., co w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 8.694,29 zł. Lp. Nazwa jednostki Liczba dzieci ogółem Faktyczny koszt kształcenia ucznia 1. Przedszkole Publiczne im. Króla Maciusia I z Oddz.Zamiejscowym w ,50 Kruszewie z s. w 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w ,52 3. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie ,38 Szkoła Podstawowa 4. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie ,50 Gimnazjum 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej z Oddz. Przedszkolnymi ,43 / oddz ,73/ 7. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły W , Środki przekazane z budżetu państwa w łącznej kwocie zł były niewystarczające na pokrycie zobowiązań z tytułu zadań bieżących, powodując deficyt w kwocie zł. Z kwoty tej zł stanowią wydatki na zadania własne gminy tj. przedszkola, oddziały przedszkolne oraz dowożenie uczniów do szkół. 15

16 X. Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły. Obsługę administracyjno-finansową zapewnia Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Miasta i Gminy w. XI. Inne: Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych na dzień r. wynosi: Dyplomowany ,37 zł Mianowany ,33 zł Kontraktowy ,52 zł Stażysta ,59 zł Średnie wynagrodzenie brutto pracowników niepedagogicznych wynosi: Administracja zł Obsługa ,38 zł Z inicjatywy organu prowadzącego zorganizowano: 1/ Gminny Etap Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów 2/ przyznano stypendium Burmistrza Ujścia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie zł. 16

17 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego klas III gimnazjum i sprawdzianu klas VI szkoły podstawowej. Uczniowie kończący sześcioletnią szkołę podstawową przystępują do sprawdzianu na mocy ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późń. zm.). Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Jego wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, o ile nie ukończył 16 roku życia. Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W roku szkolnym 2012/2013 odbył się on w czwartek 4 kwietnia 2013 r. o godz Zasady przeprowadzania sprawdzianów w publicznych sześcioletnich szkołach podstawowych regulują rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562), z 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych i ich zasięgu terytorialnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 14 ze zmianami). Za przeprowadzenie sprawdzianu w szkołach podstawowych na terenie całego kraju odpowiedzialne są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia, a ich działania koordynuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Sprawdzian ma formę pisemną, a uczniowie rozwiązują zadania z arkusza przez 60 minut. Każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć w zakresie pięciu obszarów umiejętności, tj.: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Ponadto sprawdzian bada również, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji. Pozwala to na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów, wykazuje mocne i słabe strony ucznia. 17

18 Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać, jednakże jego wynik jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnzjalnej przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W sytuacji gdy uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Egzamin ten składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą (wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna), z historiii wiedzy o społeczeństwie jedynie formę zamkniętą. Część matematyczno przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz z zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą, natomiast zadania z przedmiotów przyrodniczych tylko i wyłącznie formę zamkniętą. W części, która dotyczy języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (od roku szkolnego 2013/2014) i włoskiego. Gimnazjalista może wybrać tylko i wyłącznie ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Egzamin odbywa się w kwietniu i każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Część humanistyczna obejmuje wiedzę z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego. Część matematyczno przyrodnicza obejmuje wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz z zakresu matematyki. Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie sprawdzianowi lub egzaminowi. Niemniej jednak daje wskazówki 18

19 na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji, mających na celu poprawę wyników nauczania. Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką jakość nauczania. Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, natomiast same wyniki niepełnie obrazują pracę szkoły, gdyż szkoły w konkretnych środowiskach mają różne możliwości. Nie należy zatem wyników uzyskanych przez daną placówkę traktować jako surowego wyniku. Powinna to być informacja skorygowana i uwzględniająca czynniki kontekstowe. 19

20 Egzamin gimnazjalny część humanistyczna Historia i WOS Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 59,2% 58% 2. Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 52,03% 58% kraj wynik szkoły Gimnazjum Kruszewo Gimnazjum Ujście Język polski Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 56,6% 62% 2. Gimnazjum w 55,755 62% Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w wynik szkoły kraj 20

21 Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 58, Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 53, Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w wynik szkoły kraj Matematyka Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj 1. Gimnazjum w Kruszewie 46, Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 41, Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w wynik szkoły kraj 21

22 Egzamin gimnazjalny - język obcy Język angielski podstawowy Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj język angielski 1. Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Gimnazjum w Kruszewie 52, wynik szkoły kraj Gimnazjum w Gimnazjum w Kruszewie język angielski rozszerzony Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj szkoły 1. Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 39,2% 45% 22

23 Język niemiecki podstawowy Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj szkoły 1. Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 52, Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w wynik szkoły kraj Język niemiecki rozszerzony Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik kraj szkoły 1. Gimnazjum w Kruszewie 63, Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 29, wynik szkoły kraj 10 0 Gimnazjum w Kruszewie Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w 23

24 Sprawdzian po szóstej klasie szkoły podstawowej Lp. Nazwa szkoły Średni wynik Średni wynik Średni wynik kraj WLKP 1. Szkoła Podstawowa w Nowej 23,13 23,37 24,03 Wsi Ujskiej 2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie 19,94 23,37 24,03 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 18,54 23,37 24, wynik szkoły województwo kraj 5 0 SP Nowa Wieś Ujska SP Kruszewo SP im.jana Pawła II w 24

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE RADŁÓW ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE RADŁÓW ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE RADŁÓW ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE RADŁÓW ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2010/2011

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2010/2011 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i przedstawienia organowi stanowiącemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU Sprawdzian jest przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r. I N F O R M A C J A o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/2015. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2015r.

Zarządzenie Nr 98/2015. Wójta Gminy Łyse. z dnia 27 października 2015r. Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 października 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łyse za rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.5a ust.4

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2014/2015 1 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%.

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%. Raczki, 2014-10-30 RADA GMINY RACZKI Informacja Wójta Gminy Raczki o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 S P I S T R E

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. Spis treści 1. Monitoring w szkołach i placówkach oświatowych 2. Sfinansowanie zakupu pomocy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Rozdział Plan Wykonanie Procentowe wykonanie planu , ,46 99,14%

Rozdział Plan Wykonanie Procentowe wykonanie planu , ,46 99,14% Kaczory dnia 25.02.2013r. Sprawozdanie opisowe Plan finansowy na zadania oświatowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Kaczorach na 2012 r. 9 661 467,00 zł. Z powyższych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łeba

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łeba Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łeba - zadania oświatowe realizowane przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Łebie za rok szkolny 2011/2012 1. Wprowadzenie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH

RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH RAPORT O STANIE OŚWIATY W KALETACH Podstawa prawna: Ustawa zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ O ZMIANI NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 56,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki.

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki. } PODSTAWA PRAWNA: } - Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.- szczególnie nowelizacja rozporządzenia wprowadzona 20 sierpnia 2010 roku. Bezpośrednio wiąże ona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAN OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 I. Zadania oświatowe gminy Wilkowice II. Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów III. Zatrudnienie w placówkach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach rok szkolny 2015/2016 Postępowanie rekrutacyjne do II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na

Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009 Październik 2009 r. Podstawy prawne gminnych zadań oświatowych Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE. Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE. Regulamin niniejszy został opracowany

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 ZSO.S.0130.1.2015 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH z dnia 27 lutego 2015 r. W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ ZESPOŁU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017 Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017 Rozpoczynający się niebawem rok szkolny przyniesie kilka istotnych zmian, które będą miały wpływ na działalność szkół i przedszkoli. Dyrektorzy na nowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji i przyjęcia uczniów

Kryteria rekrutacji i przyjęcia uczniów Kryteria rekrutacji i przyjęcia uczniów do XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu ul. Osiedlowa 36 w roku szkolnym 2013/2014 Klasa I A/B B grupa sportowa 10 godzin wychowania fizycznego A grupa ogólna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 4 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 4 Podstawy prawne: Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 I. NOWELIZACJE Ustawy 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 STRUKTURA SPRAWDZIANU OD 2015r. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzone

Bardziej szczegółowo