PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SIECHNICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SIECHNICACH"

Transkrypt

1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SIECHNICACH ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI: Podstawą opracowania koncepcji jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, a także potrzeby i możliwości dzieci oraz oczekiwania środowiska lokalnego. SIECHNICE

2 M ISJA PRZEDSZKOLA "Chcemy wychować dziecko pełne optymizmu, świadome własnej wartości, akceptujące siebie i innych, znające swoje prawa i obowiązki, odpowiedzialne za swoje czyny i zdrowie; gotowe do poszukiwania nowych rozwiązań oraz radzące sobie z trudnościami; dziecko pełne empatii, wrażliwe i otwarte na potrzeby innych; szanujące ludzi i świat przyrody. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija aktywność poznawczą. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W IZJA PRZEDSZKOLA Nasze hasło to: Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją. Alan Loy Mc Ginnis WARUNKI DLA REALIZACJI PROCESÓW WSPOMAGANIA I EDUKACJI DZIECI Przedszkole posiada odpowiednie zaplecze do realizacji swoich zadań: 8 sal zabaw, własna kuchnia, sala rekreacyjna, sala zajęć dodatkowych, ogród. Wnętrza sal dla dzieci są kolorowe, czyste i bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, które sprzyjają rozwojowi zainteresowań dzieci oraz realizację przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Estetyka wnętrz, właściwe zagospodarowanie przestrzeni, 2

3 aktualne i ciekawe dekoracje pomieszczeń są ogromnym atutem placówki. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci. Ogród przedszkolny wyposażony jest w nowe urządzenia sprawnościowe, piaskownice, klomby z kolorowymi kwiatami, drzewa iglaste. Sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W przedszkolu są zatrudnieni specjaliści: logopeda i psycholog. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się, a kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju placówki i potrzebami nauczycieli. Celem doskonalenia jest poszerzenie kompetencji nauczycieli oraz inspirowanie do nowatorstwa pedagogicznego. Nauczyciele wspierają się wzajemnie w procesie planowania, realizacji i doskonalenia procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Istotnym czynnikiem, który sprzyja twórczemu podejściu do pracy są relacje interpersonalne miedzy pracownikami, w tym także pomiędzy dyrektorem, a resztą zespołu. Realizacja zadań w przedszkolu odbywa się w zespołach. Zespoły zadaniowe działają w obszarach: wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i innych w miarę potrzeb. Przedszkole ma opracowany wewnętrzny system czytelnych regulaminów i procedur, w tym zasady i regulaminy dotyczące bezpiecznych zabaw, a także Kodeks Optymistycznego Przedszkolaka oraz skuteczny system nagród i kar mobilizujący dzieci do przyjaznych i bezpiecznych zachowań. Oferta zajęć dodatkowych przedszkola jest dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców: zajęcia umuzykalniające, koncerty muzyczne, gimnastka ogólnorozwojowa, język angielski, warsztaty plastyczne, tańce, teatrzyki. Życzliwa atmosfera, jaka panuje, wykwalifikowany personel, dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, powodują, że przebywające w nim dzieci są szczęśliwe, mają poczucie bezpieczeństwa. Placówka zapewnia wychowankom dobry start w życie. 3

4 ISTOTA PROCESÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI Przedszkole wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego dziecka, rozwija predyspozycje, zainteresowania i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Realizuje podstawę programową, zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji. Cele strategiczne: Przedszkole: Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w odkrywaniu samego siebie i innych; Dostarcza wiedzy i kształci kompetencje zawarte w podstawie programowej, z możliwością poszerzenia tego zakresu odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci; Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych; Integruje oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli; Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności; Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków; Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka i jego kultury; Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami i trudnościami; Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych; Monitoruje i doskonali procesy wspomagania i edukacji dzieci i ich efekty; Promuje swoją działalność. Przedszkole przede wszystkim uznaje prawo dzieci do zabawy jako podstawowej formy aktywności. Dzieci nabywają wiedzę o otaczających środowisku społecznokulturowym i przyrodniczym. Praktyczne umiejętności dzieci nabywają w toku zabawy i za pomocą metod dostosowanych do wieku i możliwości. Katalog metod obejmuje: metody czynne np. samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających; metody słowne np. wiersze, opowiadania, rozmowy, zagadki; metody percepcyjne np. obserwacje, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne) 4

5 Aby zrealizować założone cele, wykorzystujemy również nowatorskie metody. Do metod tych należą m.in.: Czynnościowe nauczcie matematyki Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Twórcze metody aktywności ruchowej: K.Orffa, R. Labana, Kniessów, Opowieść ruchowa, Pedagogika zabawy Klanza Kinezjologia edukacyjna Dennisona Relaksacja, Bajkoterapia, System edukacji przez ruch D.Dziamskiej, Metody aktywizujące. Rada pedagogiczna ciągle poszukuje ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w zakresie pracy z dzieckiem. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ważnym aspektem pracy kadry pedagogicznej jest wdrażanie dzieci do troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu przyrodniczym. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju kreatywności oraz zaspakajania ciekawości dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności. Podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka, dostrzegania swoich mocnych stron i zachęca do pokonywania trudności i ograniczeń. Katalog wartości poznawanych przez dzieci w przedszkolu obejmuje piękno, dobro, prawdę, miłość, przyjaźń, pogodę ducha, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ekologię, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu. Powyższe cele są realizowane poprzez program Optymistyczne Przedszkole. W Optymistycznym Przedszkolu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Ukształtowanie człowieka otwartego, odważnego, potrafiącego radzić sobie ze zmianami, jakie niesie codzienne życie. Główne założenia programu to: dziecko, które wymaga indywidualnej uwagi, wychowywane w optymistyczny sposób, nauczyciel, który zauważa dziecko, jego zdolności, talenty, wspomaga jego rozwój, wzmacnia sukces każdego wychowanka, rodzice, którzy są 5

6 partnerami w rozwijaniu zdolności, umiejętności dzieci, aktywna współpraca ze specjalistami, stworzenie środowiska, w którym następuje rozwój wrodzonych predyspozycji najmłodszych. W optymistycznym przedszkolu Właściwych postaw, zachowań uczą się wszyscy: dzieci, rodzice, nauczyciele, cały personel. Realizację koncepcji Optymistycznego Przedszkola ułatwia tworzenie dobrej atmosfery, pozytywnej aury poprzez wdrożenie elementów metody Carla Orffa w pracy z dziećmi. Atmosfera radości i swobody w kontaktach dziecka z muzyką jest niezbędna dla jego twórczego rozwoju, dla pobudzenia dziecięcej radości i aktywności. Muzyka pozwala się realizować i odnosić sukcesy. Dziecko zadowolone jest z własnej aktywności, wyzwolonej energii, samorealizacji, czuje satysfakcję z działania i tworzenia. W przedszkolu dba się nie tylko o wnętrze przedszkolaków, o wychowanie osoby optymistycznej, ale także świadomej swojego wpływu na otoczenie, na to, co na zewnątrz, a więc dbającej o środowisko naturalne. W tym celu realizowane są różnorodne działania ekologiczne oraz program własny Ósmy kolor tęczy. Głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej zarówno dzieci jak i ich rodziców oraz włączenie się do inicjatyw w zakresie ochrony przyrody. Przedszkole dba o kształtowanie prawidłowych postaw wychowanków wobec samych siebie dbających o własne zdrowie, prowadzących właściwy tryb życia, znających wartość ruchu. Udział w programach i działaniach zdrowotnych ma utrwalać właściwe nawyki, propagować zdrowy styl życia, ukazywać alternatywy dla niewłaściwych zachowań w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Wśród form współpracy znajdują się m.in. kontakty indywidualne, zebrania grupowe, konsultacje, uroczystości, festyny rodzinne, zajęcia otwarte, zajęcia adaptacyjne, gazetka przedszkolna Przepis na Optymistę, tablice informacyjne, strona internetowa, wspólne wycieczki, Klub Optymistycznych Rodziców. Rodzice dzieci mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Przedszkole ma wypracowany system informowania rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu oraz system informowania rodziców o poziomie rozwoju dziecka (karty obserwacji, karty zdobytych umiejętności, Paszporty do kariery, List do dziecka ). Ponadto rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Akceptują działania placówki, znają kierunek rozwoju przedszkola, ofertę edukacyjną, czynnie włączają się w codzienne życie placówki pomagają przy organizowaniu imprez, uroczystości, chętnie uczestniczą w zabawach dziecka w placówce, są ważnym partnerem dla nauczycieli, stanowią źródło 6

7 wiedzy o dziecku i jego aktualnych przeżyciach, przekazują uwagi dotyczące działalności przedszkola, rodzice mają swój udział w tworzeniu przedszkola przyjaznego dzieciom, wspierają dyrektora w różnych inicjatywach, zatwierdzają preliminarz wydatków ze składki rady rodziców. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki i inne aspekty pracy przedszkola, w tym organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka doskonali formy tej współpracy. Przedszkole współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie gminy, a celem tej współpracy jest wzajemna wymiana doświadczeń, prezentacja talentów wychowanków, udział w konkursach, wystawach, propagowanie dobrych praktyk, badanie losów absolwentów. Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami lokalnymi oraz działającymi na rzecz dziecka i rodziny (m.in. biblioteka, Gminne Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora, porania psychologiczna). Podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby np. poprzez udział w akcjach charytatywnych (m.in. Góra Grosz, WOŚP, pomoc dzieciom z domów dziecka, dzieciom chorym, zwierzętom ze schronisk). TRADYCJE PRZEDSZKOLA Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi i obejmuje m.in.: Dzień Przedszkolaka Sprzątanie Świata Pasowanie na przedszkolaka Spotkanie z Mikołajem Spotkanie świąteczne Dzień Babci i Dziadka Bal Karnawałowy Dzień Czekolady Powitanie Wiosny Dzień Ziemi Wielkanocny Zajączek Święto Optymizmu Święto Rodziny. Przez cały rok w przedszkolu organizowane są: Spektakle teatralne Koncerty muzyczne 7

8 Dogoterapia Wizyty ekspertów. EFEKTY PROCESÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI Koncepcja jest ukierunkowana na rozwój dzieci. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, jest samodzielny i niezależny, aktywny ruchowo, troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, ma świadomość własnej tożsamości, ma pozytywny obraz samego siebie, jest kulturalny i wrażliwy estetycznie, śmiało wyraża swoje opinie, jest otwarty na świat, ciekawy, chętnie się uczy prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą, jest kreatywny w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi, przestrzega zasad współżycia w grupie, współpracuje z innymi jest otwarty na potrzeby innych ludzi, życzliwy, uprzejmy, uczciwy i prawdomówny ma twórcze podejście do zadań i problemów, jest konsekwentny, odpowiedzialny i odważny, jest pogodny, opanowany i spokojny, ma poczucie humoru, wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego, ma poczucie bycia Polakiem. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy. 8

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2012 2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 27 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2012 2017 Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3 września 2012r. Uchwałą Nr 2/2012/2013. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie na lata 2013-2016 Misja przedszkola W naszym przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 WE WŁOCŁAWKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 WE WŁOCŁAWKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 WE WŁOCŁAWKU Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój. Traktujemy każde dziecko indywidualnie. Sprawiamy, że są kochane, uśmiechnięte i radosne. W naszym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku Dziecko przychodzi na świat jako istota, w której nic jeszcze nie zostało zakończone, najważniejsze sprawy są do zrealizowania i wszystko jest

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2013-2018 DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU PLACÓWKI Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku położone jest na osiedlu Antoniuk. W roku 2011 przeprowadzono pełną termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2013/2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA 2012-2017 BIEŻACE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola Przedszkole w Brzeziu zostało

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 tel. 085 654-01-63, sosw@um.bialystok.pl, www.sosw.bialystok.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. im. JANA BRZECHWY. w BIAŁYMSTOKU. na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. im. JANA BRZECHWY. w BIAŁYMSTOKU. na lata 2014-2017 Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy 15-354 Białystok ul. Pogodna 16, tel/fax 85/742-83-51 NIP 542-31-89-881, e-mail: ps49@o2.pl KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 49 im. JANA BRZECHWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo