REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. w Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. w Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę i inne świadczenia związane z pracą oraz warunki ich przyznawania Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników Przedszkola nie będących nauczycielami, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. 2. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługują poza wynagrodzeniem zasadniczym z zastrzeżeniem &5 następujące świadczenia pieniężne: dodatek za wysługę lat, premia regulaminowa, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką 3 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, określone w umowie o pracę, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 1. Gdy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagradzania należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi aktualizacja wysokości wynagrodzenia, przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne. 2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do czasu wykonywanej pracy, określonego w umowie. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, zaś za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy tak stanowią Kodeks Pracy lub inne przepisy prawa pracy Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającą kategorii osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2 2. Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Wysokość miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w punkcie 2, nie więcej jednak niż o10%. 4. Godzinową stawkę wynagrodzenia dla pracownika wynagradzanego miesięcznie ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikom w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 2. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie zalicza się okresu zatrudnienia podstawowego. 3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie udokumentowane poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 4. Przedmiotowy dodatek przysługuje pracownikowi za dni, kiedy otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 1. Pracownikom na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub za pracę w porze nocnej oblicza się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 2. Zwrot kosztów poniesionych w czasie podróży służbowej oblicza się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy. 2. Szczegółowe zasady premiowania określa Regulamin Premiowania Pracowników Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą. 1. Pracownikowi przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości: 2. 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy, % wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy, % wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy, % wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy, % wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy, % wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy. 10

3 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się udokumentowane wszystkie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, a wypłata nagrody następuje przy pierwszym terminie płatności wynagrodzenia. 3. Nagrodę jubileuszową oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 4. Do okresu zatrudnienia nie wlicza się okresu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc. 5. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę do naliczania nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi dniu nabycia prawa do nagrody. 6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi, któremu do nabycia nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty inwalidzkiej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy, trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy, sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy. 1. Do okresów uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Pracownik, który nabył odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników przedszkola. 2. Fundusz nagród pozostaje do dyspozycji dyrektora przedszkola. 3. Nagrody przyznaje dyrektor przedszkola. 13 W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach określonych w Kodeksie Pracy W ramach posiadanych środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracowników nie będących nauczycielami tworzy się fundusz premiowy, w wysokości 20% środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze pracowników, z przeznaczeniem na premie dla pracowników. 1. Wysokość funduszu premiowego określa organ prowadzący przedszkole. 2. Zasady podziału funduszu premiowego i podziału premii określa regulamin premiowania, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4 15 1.Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami wypłacane jest co miesiąc z dołu w dniu 28 każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień jest wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. 2.Wypłata wynagrodzenia i zasiłków za dni niezdolności do pracy dokonywana jest w dniu wypłaty wynagrodzenia. 3.Inne świadczenia związane z pracą wypłacane są najpóźniej w najbliższym terminie płatności przypadającym po dacie ustalenia ich wysokości. 4.Wypłaty dokonuje się na konto bankowe wskazane przez pracownika, za jego pisemnym oświadczeniem Każdy nowo przyjęty pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z regulaminem wynagradzania. 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do akt. 17 Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy aneksu, z wyjątkiem wprowadzania nowych stawek wynagradzania zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa pracy Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 i nr Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku. Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI, ZASZEREGOWANIA I WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PRZEDSZKOLU PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. Z 2005 r. Nr 146, poz Minimalna płaca zasadnicza = najniższe wynagrodzenie 400 zł + 4 zł za 1 punkt Lp. Stanowisko Wykształcenie Ilość punktów Wynagrodzenie Zasadnicze zł. Funkcyjny zł 1. Referent/intendent Wykształcenie średnie

5 2. Sekretarz przedszkola/szkoły Wykształcenie średnie Pomoc nauczyciela Wykształcenie średnie Woźna sprzątaczka/dozorca Średnie/podstawowe Kucharz Wykształcenie średnie Pomoc kuchenna 7. Wykształcenie podstawowe TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA KATEGORIA LICZBA PUNKTÓW ZASZEREGOWANIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Najniższe wynagrodzenie zasadnicze

6 XVI XVII XVIII XIX XX XXI Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania REGULAMIN PODZIAŁU FUNDUSZU PREMIOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I. Postanowienia wstępne 1. W ramach posiadanych środków finansowych na zasadnicze wynagrodzenia osobowe, dyrektor placówki przyznaje co miesiąc poszczególnym pracownikom premię uznaniową w wysokości do 20% kwoty zasadniczego wynagrodzenia osobowego pracownika. 2. Premię uznaniową dyrektor przedszkola przyznaje w/g ustalonych poniżej kryteriów. II. Kryteria uprawniające do przyznania premii Premię otrzymuje pracownik, który: 1. Wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i zgodnie z zakresem obowiązków. 2. Przestrzega przepisów dyscypliny pracy, ppoż, bhp oraz dba o mienie przedszkola i powierzone mu sprzęty. 3. Wykonuje prace starannie i terminowo. 4. Przejawia szczególną troskę o dobro dziecka. 5. Zachowuje się w stosunku do dzieci i ich rodziców oraz współpracowników w sposób kulturalny. 6. Dba o estetykę pomieszczeń przedszkola oraz własny wygląd. 7. Prawidłowo i rzetelnie wywiązuje się z dodatkowych zadań wynikających z organizacji pracy przedszkola i wyznaczonych przez przełożonego. 8. Wykonuje dodatkową pracę wynikającą z potrzeb placówki (pod warunkiem, że nie otrzymał z tego tytułu wynagrodzenia). III. Kryteria uprawniające do obniżenia lub całkowitego pozbawienia pracownika premii Premii pozbawia się lub jej wysokość obniża jeżeli pracownik: 1. Nierzetelnie wykonuje swoje obowiązki służbowe. 2. Samowolnie opuszcza swoje stanowisko pracy.

7 3. Nie przestrzega dyscypliny pracy (np. spóźnia się do 3 razy w ciągu miesiąca). 4. Nie usprawiedliwił co najmniej jednego dnia nieobecności w pracy. 5. Nie dopełnił obowiązków służbowych. 6. Odmówił wykonania zadania zleconego przez przełożonego, zgodnego z zakresem obowiązków i regulaminem pracy. 7. Przebywał na terenie przedszkola w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 8. Nie wykonywał pracy z powodu nieobecności na skutek choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub urlopu bezpłatnego bądź urlopu w czasie roku szkolnego (całkowite pozbawienie premii powyżej 9 dni nieobecności). Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku Regulamin bezpieczeństwa Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Rozdział I Przepisy ogólne Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dyrektorze rozumie się przez to dyrektora przedszkola. 1 2 Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem. 1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać: różnorodność form i metod w pracy, różnicowanie zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia, przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych. 1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu

8 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób. 2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust Teren przedszkola jest ogrodzony. 2. Na terenie przedszkola zapewnia się: 7. właściwe oświetlenie, równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu, instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 1. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami i kratami. 2. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola jest zablokowany. 3. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem. 1.Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane. 2. Sprzęt, z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami ergonomii. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci. 3. Sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty Kuchnia utrzymywana jest w czystości, wyposażona w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny. 2. Posiłki podawane są dzieciom w salach. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia. Przedszkole jest podłączone do ogólno-miejskiej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia. Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas zajęć

9 13 Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. Nie dotyczy. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do niej dostępem. Nie dotyczy 1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18 0 C Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ustępie 1 dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 18 Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony: jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona jest o godz w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15 C lub jest niższa; jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć. 2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali. 20 W przedszkolu- w miejscach oznaczonych- znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. 21 Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników. 22

10 Nie dotyczy. Rozdział II Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu Nie dotyczy. Rozdział III Wychowanie fizyczne, sport i turystyka Nie dotyczy 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów). 3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci. 4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci są mocowane na stałe. 5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami. 6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 32 Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola zapewniony jest zawsze 1 opiekun na 10 dzieci Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników. 2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. Nie dotyczy. 34

11 35 Nie dotyczy. 36 Nie dotyczy. 37 Nie dotyczy 38 Nie dotyczy 39 Nie dotyczy. Rozdział IV Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola 40 Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego; organ prowadzący przedszkole; pracownika służby bhp; społecznego inspektora pracy; radę rodziców. 2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłoczne inspektora sanitarnego. 4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola. 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej zespołem dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych. 42

12 2. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola. 1. Członków zespołu powołuje dyrektor Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy. 3. Wzór protokołu-załącznik Nr 1 do regulaminu. 4. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. 5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w ust.3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp. 6. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp. 7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. 8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołuspołeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola. 9. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 44 Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: 45 poszkodowanego pełnoletniego, rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów). 1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.

13 3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. 47 Protokół powypadkowy podpisują : członkowie zespołu oraz dyrektor W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w 46 ust.1 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu. 3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym. 49 Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. 50 Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do regulaminu. 51 Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 52 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Rozdział V Przepisy końcowe Nie dotyczy 53

14 54 Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dyrektor Przedszkola Dobrzyń nad Wisłą 30 sierpnia 2004 r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU N/WISŁĄ Opracowany na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn r./Dz.U.Nr 95, poz. 425/ z późniejszymi zmianami, Statutu Przedszkola. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 1. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 1. Rada pedagogiczna opracowuje i uchwala regulamin działania. 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed inauguracją roku szkolnego, podsumowujące półroczną pracę placówki oraz realizację zamierzeń planu rozwoju przedszkola, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być: dyrektor, rada pedagogiczna, organ prowadzący Termin zwołania zebrania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie Do kompetencji rady pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy i rozwoju przedszkola, zatwierdzanie planów finansowych i arkusza organizacji pracy placówki, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, współpraca z rodzicami wychowanków, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnego z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż, podejmowanie uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków lub przyjęcia dziecka do przedszkola,

15 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia go do zaopiniowania radzie rodziców i zatwierdzenia organowi prowadzącemu. 1. Rada pedagogiczna opracowuje i uchwala projekt budżetu przedszkola. 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wotum nieufności wobec pracownika przedszkola. W szczególnych przypadkach może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie dyrektora z pełnienia przez niego funkcji. 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów. 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane i przechowywane w archiwum przedszkola. 1. Nauczyciele zobowiązani są do: nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste, czynnego uczestnictwa w zebraniach rady, realizacji uchwał rady, składania przed radą sprawozdań z wykonywanych obowiązków Przewodniczący rady pedagogicznej/dyrektor placówki zobowiązany jest do: atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady, twórczego oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do permanentnego zdobywania wiedzy, dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go Uchwałą Rady Pedagogicznej Dobrzyń nad Wisłą dn r. REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I. Postanowienia wstępne 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola. 1. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole II. Skład struktura rady, tryb powoływania członków 1. Członków do rady rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców. 1. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady lub propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

16 1. Rada składa się z co najmniej po 2-3 członków przedstawicieli z poszczególnych grup. 1. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców lub odwołania na wniosek rodziców, członków rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów 1. Kadencja Rady trwa 2 lata. 1. Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady. 1. Działalnością Rady kieruje przewodniczący rady wspólnie z wiceprzewodniczącymi (w liczbie 1-3), sekretarzem i skarbnikiem. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada powołuje Prezydium, które stanowi organ wykonawczy Rady. 1. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik. 1. Rada rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 2-3 członków. 1. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie. III. Cele, zadania i kompetencje rady 1. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności: a) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych a w tym: organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola, popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych, pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy, organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola, uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki, współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci, organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami, pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola, udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci, wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu, rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców. b) uchwalanie regulaminu rady, c) uchwalanie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny, d) zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,

17 e) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola. 2. Rada ponadto może: a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący, b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach zajęć pozaobowiązkowych, c) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. IV. Organizacja pracy 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań. 1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7 dniowym), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad. Ogłoszenie wywieszane jest przez przewodniczącego rady na gazetce dla rodziców. 1. Posiedzenia rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady. 1. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola. 1. Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym. V. Tryb podejmowania uchwał 1. Uchwały rady zapadają większością głosów oddanych. 1. Uchwała rady w sprawie przyjęcia Regulaminu rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych. 1. Uchwały rady są zaprotokołowane przez sekretarza rady. 1. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady. VI. Sposób dokumentowania posiedzeń 1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki. 1. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.

18 1. Członkowie rady są zobowiązani do w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek. VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady A)Zadaniem Przewodniczącego rady rodziców jest: 1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców 2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola. 3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy. 4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców. 5. Kierowanie działalnością finansową rady rodziców. 6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola. B)Zadaniem Skarbnika rady rodziców jest: 1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców. 2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty. C) Zadaniem Komisji Rewizyjnej rady rodziców jest: 1. Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców. 2. Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości. D) Zadaniem Sekretarza rady jest: 1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń rady i porządku obrad. 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady. VIII. Zasady działalności finansowej rady przedszkola 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady. 2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik - osoba upoważniona przez ogół rady. 3. Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów rady na dany rok szkolny. 4. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny. 5. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego rady i Dyrektora Przedszkola. 6. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na: 7. organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci,

19 8. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci, 9. finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci, 10. organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców, 11. innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady. 7. Rada upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. pogotowiem kasowym Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor przedszkola ustalana jest na początku roku szkolnego. IX. Postanowienia końcowe 1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną. 2. Działalność rady przedszkola jest zgodna z obowiązującym prawem, jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie. 3. Kadencja rady trwa 2 lata, ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić nie później niż do 2-ch tygodni od odbycia się zebrań grupowych. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Data uchwalenia regulaminu: 29 sierpnia 2000 r. ZARZĄDZENIE NR 3/04 DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji spacerów i wycieczek, przestrzegania zasad bhp, Na podstawie : Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (J.t.:Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.); rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. ( Dz. U. nr 12 poz. 67 z 1997 r.); rozporządzenia MENiS z dnia 08 listopada 2001 r. ( Dz.U. Nr 135 poz.1516 z 2001 r.); rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 6poz. 69 z 2002r); art Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( J.t.: Dz. U. Nr 118, poz z 2003 r., ze zm.) ; Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy ( J.t.:Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), zarządza się co następuje: 1 Ustala się zasady organizacji spacerów i wycieczek w Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą. Zasady organizacji spacerów i wycieczek zawarte są w Regulaminie Spacerów i Wycieczek Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 3

20 Ustala się zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z dziećmi oraz pracowników przedszkola. Zasady bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie bezpieczeństwa Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą, oraz Instrukcji podstawowej bezpieczeństwa pracy w przedszkolu, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dobrzyń nad Wisłą 30 sierpnia 2004 r REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole przy współpracy z Radą Rodziców W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności. 1. Formy: spacery, krótkie wycieczki, wyjazdy do ZOO, teatru.. 1. Uczestnicy wycieczek to : dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru- tylko dzieci z grupy starszej; opiekunowie ( wg obowiązujących przepisów) - w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób 1. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywa organizator i Rada Rodziców. 1. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator. 1. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę

21 opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki oraz Oświadczenie-deklaracje w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka, podpisaną przez każdego opiekuna wycieczki. 9.Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie). 11.Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. II. Cel spacerów i wycieczek 12. Organizując spacery i wycieczki: zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome; nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego; przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki; przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne; dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych; zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody ; zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne; upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku. 13. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia. III. Zadania dyrektora przedszkola 14. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki. 15. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi. 16. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki). 17. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia. 18. Organizuje transport i wyżywienie. 19. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczce.

22 - 3 - IV. Zadania kierownika wycieczki 20. Opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym wyjściem z przedszkola. 21. Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nim wszystkich uczestników. 22. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie. 23. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania. 24. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 25. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy. 26. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników. 27. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu. IV. Zadania opiekuna wycieczki 28. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi (grupa liczy 10 dzieci na jednego opiekuna). 29. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki. 30. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 31. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom. 32. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki V. Zadania dzieci uczestników wycieczki, oraz rodziców 33. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą dziecka autokarem. 34. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami. 35. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki. 36. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek. 37. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.

23 38. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów. 39. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki. 40. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny. 41. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne. 42. Uczestnikowi wycieczki- dziecku nie wolno: * zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy, * zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki, * niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt, * oddalać się od grupy bez zgody opiekuna. VI. Postanowienia końcowe 43. Dyrektor powierzając nauczycielowi opiekę nad 15-osobową grupą dzieci zapewnia zawsze osobę drugą do pomocy. 44. O każdym wyjściu dzieci z przedszkola rodzice powiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed wyjściem z placówki. Dobrzyń n. Wisłą dn r. Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejszym oświadczam, że: 1. posiadam znajomość przepisów bhp, zostałam w tym zakresie przeszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece; 2. zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i dyrektora placówki...., dn (podpis nauczyciela) Załącznik nr 2 DEKLARACJA w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach

24 W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mej opiece dzieci na spacerze/wycieczce do... w dniu. Oświadczam, co następuje: 1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci; 2. zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki/kierownika wycieczki* (*niepotrzebne skreślić)...., dn (podpis nauczyciela) INSTRUKCJA PODSTAWOWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DOBRZYNIU N/W 1. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pracy w przedszkolu obowiązuje każdego pracownika przedszkola, niezależnie od zajmowanego stanowiska i sposobu zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, powołanie) oraz osoby wykonujące prace na rzecz przedszkola w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło). 2. Na terenie przedszkola, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują następujące przepisy: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (J.t.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (J.t.: Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r. r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz ) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (J.t.: Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)

25 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz ) * Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ( Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634 z późn. zm. ) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22stycznia 2003r. poz.69) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. poz. 704 z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259 z 2005 r. poz. 2173) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 ze zm. w 1997, 1998, 2001) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet ( Dz.U. Nr 114 z 1996 r. poz. 545 ze zm. w 2002 r.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. Nr 236 z 2002 r. poz. 1992) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237 z 2002 r. poz. 2015) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 269 z 2004 r. poz. 2672) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227 z 2004r. poz. 2298)

26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115 z 1998 r. poz. 744 ze zm. w 2004, 2006r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132 z 2002 r. poz. 1115) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higienicznosanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz.U. Nr 104 z 2004 r. poz. 1096) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210 z 2003r., poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 z 2006 r. poz.563) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 ze zm. w 2003, 2004) 3. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa technicznego związane z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych w przedszkolu, kuchni i magazynach obowiązują pracowników przedszkola, odpowiedzialnych za ich bezpieczną eksploatację oraz pracowników nadzorujących działalność tej części placówki. 4. Przepisy przedmiotowej instrukcji stosuje się również do zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem. 5. Wszelkie wyjścia i wyjazdy z dziećmi poza teren przedszkola mogą odbywać się tylko na podstawie karty wycieczki lub imprezy zaakceptowanej przez dyrektora przedszkola. 6. Pracownicy przedszkola odpowiadają za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć prowadzonych przez nich z dziećmi i podczas prac realizowanych na ich stanowisku pracy. 2. Postanowienia szczegółowe 2.1 Obowiązki pracodawcy Dyrektor przedszkola jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w podległej mu placówce i obowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników. Aby móc prawidłowo realizować swoje obowiązki dyrektor przedszkola oraz osoba kierująca w jego imieniu pracownikami są obowiązani znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy: Zapewnienie pracownikom przedszkola bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a dzieciom bezpiecznych warunków nauki i przebywania w placówce i poza nią, poprzez prawidłową organizację

27 pracy, zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zajęć dodatkowych oraz organizowanych przez przedszkole imprez i wycieczek. Zapewnienie przestrzegania w placówce przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie, kontrolowanie ich realizacji, wykonywanie nakazów i decyzji wydanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynku, znajdujących się w nim pomieszczeń pracy, terenu i urządzeń technicznych poprzez: przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku, ze zwróceniem uwagi na stan: elewacji zewnętrznej budynku, rynien, pokrycia dachu, stolarki okiennej i oszklenia okien, instalacji sanitarnej sprawność spłuczek, zamocowanie misek ustępowych i umywalek, oznakowania skrzynek z bezpiecznikami i zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych, umocowania gniazd wtykowych, stan przewodów podłączeniowych, zabezpieczenia i oznakowania pomieszczeń z głównym wyłącznikiem prądu; przeprowadzanie, co najmniej 1 raz w roku, okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), przeprowadzenie, co najmniej raz na 5 lat, badania instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zadbanie w okresie zimowym, aby przejścia w obrębie terenu przedszkola były oczyszczone ze śniegu i lodu oraz posypywane piaskiem. Zapewnienie pomieszczeń pracy odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Informowanie pracowników o występującym ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed występującymi zagrożeniami. Kierowanie pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz inne badania niezbędne z uwagi na warunki pracy. Koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami ponosi w całości pracodawca. Przechowywanie orzeczeń wydanych na podstawie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych. Dopilnowanie, by do pracy nie dopuścić pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zapobieganie chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą poprzez utrzymywanie w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy.

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 05/27/08/13 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 w Wołominie

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 w Wołominie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 w Wołominie Ustalony na podstawie art. 53 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1996r., nr 67, poz. 329, z późn. zm.) o systemie oświaty 1 Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Miejskie nr 24 w Bytomiu przy współpracy z Radą Przedszkola. 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLANDIA OLSZTYN- GUTKOWO

1. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLANDIA OLSZTYN- GUTKOWO 1. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLANDIA OLSZTYN- GUTKOWO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 Załącznik do Uchwały Nr 6/09 Rady Rodziców przy MPP-4 z dnia 3 lutego2009 roku REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 I. Postanowienia wstępne 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Nr 1 w Świerklanach 1 Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK I. ZAŁOśENIA OGÓLNE 1. Organizatorem spacerów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkoli. Fundacji Familijny Poznań

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkoli. Fundacji Familijny Poznań REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Przedszkoli Fundacji Familijny Poznań Załącznik do Statutu Przedszkola Fundacji Familijny Poznań Regulamin został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Punkt Przedszkolny Ekoludki 2. Punkt Przedszkolny w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 9 W STRZELCACH OPOLSKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 9 W STRZELCACH OPOLSKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 9 W STRZELCACH OPOLSKICH I. Postanowienia wstępne 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy 2. Rada rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin spacerów i wycieczek. Przedszkola w Jankowicach

Regulamin spacerów i wycieczek. Przedszkola w Jankowicach Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola w Jankowicach Opracowanie: Rada Pedagogiczna Przedszkola w Jankowicach REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Organizatorem spacerów i wycieczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 w Legnicy Podstawa prawna: Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STAREJ WSI

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STAREJ WSI REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STAREJ WSI 1 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi przy współpracy z Radą Rodziców. 2. W zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Żłobkowo Przedszkolnego nr 1,,Wrocławskie Krasnale z dnia 22.09.2010

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Żłobkowo Przedszkolnego nr 1,,Wrocławskie Krasnale z dnia 22.09.2010 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Żłobkowo Przedszkolnego nr 1,,Wrocławskie Krasnale z dnia 22.09.2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady rodziców w Zespole Żłobkowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin spacerów i wycieczek

Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek obowiązujący w Przedszkolu nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole nr 125 w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2007-08. Dyrektora Przedszkola nr 34. im. Najświętszej Rodziny. w Krakowie

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2007-08. Dyrektora Przedszkola nr 34. im. Najświętszej Rodziny. w Krakowie 1 Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2007-08 Dyrektora Przedszkola nr 34 im. Najświętszej Rodziny w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU NR 34 IM. NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W KRAKOWIE 2 Opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CISKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CISKU REGULAMIN RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CISKU I. Postanowienia wstępne 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Cisku. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku.

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (ostatnie zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542, weszły w życie z dniem 24 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA nr 7 Bolek i Lolek w Koninie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA nr 7 Bolek i Lolek w Koninie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA nr 7 Bolek i Lolek w Koninie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 7 w Koninie zwana dalej "Radą Rodziców" stanowi reprezentację rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE Nr 97 LEŚNA POLANKA w WARSZAWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Publiczne Nasze Skarby nr 1 w Krakowie przy współpracy z Radą Rodziców 2.

Założenia ogólne 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Publiczne Nasze Skarby nr 1 w Krakowie przy współpracy z Radą Rodziców 2. PROCEDURA VI Procedura organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu Publicznym Nasze Skarby Nr 1 w Krakowie (obowiązująca na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001.) 1. Ustalenie sposobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA Szkoły Podstawowej Nr 96 w Warszawie ul. Sarabandy 16/22

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA Szkoły Podstawowej Nr 96 w Warszawie ul. Sarabandy 16/22 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA Szkoły Podstawowej Nr 96 w Warszawie ul. Sarabandy 16/22 Podstawa prawna: Opracowany na podstawie 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do regulaminu Przedszkola. Organizacja wycieczek i spacerów w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu

Załącznik nr 4 do regulaminu Przedszkola. Organizacja wycieczek i spacerów w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu Organizacja wycieczek i spacerów w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 16 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 16 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 września 2013 roku Regulamin bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W SKAWINIE

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W SKAWINIE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W SKAWINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W SKAWINIE Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 70 WE Wrocławiu ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 70 WE Wrocławiu ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 70 WE Wrocławiu Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych 1 ZASADY OGÓLNE

Regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych 1 ZASADY OGÓLNE Regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych 1 ZASADY OGÓLNE 1) Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe nr 4 przy współpracy z Radą Rodziców. 2) Przedszkole w swej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD, WARUNKÓW I SPOSOBÓW ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 173 W ŁODZI Podstawowe akty prawne Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ. W Sufczynie

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ. W Sufczynie Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola MAŁY POLSKI GENIUSZ Podstawa prawna W Sufczynie Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr256 poz.2572, Nr273 poz.2703 i Nr281poz.2781,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA. W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 15 Im. Janiny Porazińskiej

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA. W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 15 Im. Janiny Porazińskiej REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 15 Im. Janiny Porazińskiej W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Strona 1 z 11 Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin działalności Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach, zwanej dalej Radą Rodziców, został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU MAGDALENA JAKUBIAK

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU MAGDALENA JAKUBIAK PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 50 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 50 W RYBNIKU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 50 W RYBNIKU 1. Postanowienia wstępne 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola. 2. Rada rodziców współdziała

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW Podstawa prawna: Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Jak u Mamy w Chorzeminie

Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Jak u Mamy w Chorzeminie Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Jak u Mamy w Chorzeminie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie 1 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie, przy współpracy Rady Rodziców. 2.

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Rumi

Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Rumi Regulamin Rady Rodziców Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Rumi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Statut Przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A. nr 21114011530000217681001001 Załącznik 1 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zielonka, dnia 25 września 2014 r. Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zielonce:

Zielonka, dnia 25 września 2014 r. Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zielonce: Zielonka, dnia 25 września 2014 r. Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zielonce: 1. Dominik Marszał, reprezentujący oddział przedszkolny GRUPA I 2. Małgorzata Roguska, reprezentująca oddział przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE Podstawa prawna Definicja Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM. z dnia roku. w sprawie powołania zespołu ds. wypadków

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM. z dnia roku. w sprawie powołania zespołu ds. wypadków ZARZĄDZENIE NR 9/2014r DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM z dnia 24.03.2014 roku w sprawie powołania zespołu ds. wypadków Na podstawie: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE Na podstawie art.22 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a

Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz Statutu przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Rozdział I: Postanowienia ogólne. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.772 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego w Lubaniu Na podstawie: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWINOUJŚCIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a

Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz Statutu przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo;

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo; Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka, ul. Kwiatowa 80 Legionowo; www.pm5.legionowo.pl REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami))

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami)) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo