STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś jest prowadzone przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu. 2. Przedszkole mieści się w Gdyni przy ul. Mierniczej Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś zwane w dalszej części statutu przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2 Przedszkole działa na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity DZ. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni. 3. Niniejszego Statutu Źródłami finansowania działalności Przedszkola są m.in.: a) czesne (opłata rodziców/opiekunów), b) wpisowe, c) dotacje z gminy, d) darowizny, e) dochody z dodatkowej działalności opiekuńczo-wychowawczej, f) dochody z innej działalności gospodarczej. 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są opłacić czesne z tytułu świadczonych usług przez przedszkole, w terminach i na warunkach określonych w umowie o świadczeniu usług. Czesne płatne jest do 15 dnia każdego miesiąca z góry. Na kwotę czesnego składają się: opłata stała i opłata za wyżywienie. 3. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, z wyjątkiem opłat za posiłki, jeżeli nieobecność dziecka w Placówce wyniesie nieprzerwanie więcej niż 3 dni robocze i zostanie to zgłoszone dyrekcji przedszkola. 1

2 4. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie, którego koszt opłacany jest osobno według ustalonych stawek podawanych do wiadomości przez dyrektora Przedszkola w osobnym rozporządzeniu. 5. Rodzice zobowiązani są uiścić przed przysłaniem dziecka do Przedszkola po raz pierwszy jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez pełnomocnika organu prowadzącego, płatną przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Obejmuje opłaty manipulacyjne, rezerwację miejsca, indywidualną diagnozę potrzeb terapeutycznych dziecka oraz ubezpieczenie NW za dziecko w pierwszym roku edukacji przedszkolnej (w kolejnych latach koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice). 6. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4 Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy. 1) Cele przedszkola a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 2

3 f) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, g) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej, j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, k) prowadzenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 2) Zadania przedszkola a) zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, c) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami, e) udzielanie pomocy pedagogiczno psychologicznej, f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w tym z autyzmem w formie oddziałów integracyjnych i specjalnych dla dzieci z orzeczeniami wydawanymi przez publiczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole. 2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez: 3

4 1) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych, 2) wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, 3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna), 4) organizowanie dzieciom zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć specjalistycznych w tym logopedycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego, 5) wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, specjalistycznych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji. Po konsultacji i za zgodą rodziców lub opiekunów, prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże poradni, 6) organizowanie we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno- pedagogicznej konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla rodziców i nauczycieli. 7) organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Wczesne wspomaganie organizuje się dla dzieci- wychowanków przedszkola i dzieci z poza przedszkola. 3. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym. 4. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez: 1) prowadzenie zajęć w języku polskim, 2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu, 3) prowadząc nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 6. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizacje 4

5 pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka w szczególności: 1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych, 3) prowadzenie działań korekcyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych i stymulujących zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem. Działania te prowadzi się w ramach statutowej działalności przedszkola i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 4) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy, 5) umożliwianie dzieciom intensywnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, 6) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, 7) w działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury, tradycji narodowej i regionalnej, 8) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska, 9) upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze, 10) organizowanie nauki religii oraz zajęć dodatkowych na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 7. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez: a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej b) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami, c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach, d) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach. 8. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, 5

6 zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych. 9. Przedszkole może prowadzić innowacje pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola. 10. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami dziecka. 11. Praca wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcza w przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi prowadzona jest: a) na podstawie dostosowania wymagań dla dziecka niepełnosprawnego, stosownie do rodzaju niepełnosprawności, b) na podstawie indywidualnie opracowanych dla każdego dziecka niepełnosprawnego programów edukacyjnych. 1) w przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, psycholog, rehabilitant (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe). Do ich zadań i obowiązków należy: a) prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii, b) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii, c) współpraca z nauczycielami, d) współpraca z rodzicami dzieci którym udzielana jest pomoc, e) prowadzenie dziennika zajęć, f) tworzenie lub współtworzenie indywidualnych programów edukacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej. 2) przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościoła. 3) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami rady pedagogicznej. Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 1 Organami Przedszkola są: 1. Organ prowadzący: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu. 2. Dyrektor Przedszkola sprawujący nadzór pedagogiczny i terapeutyczny, powoływany jest przez organ prowadzący. 6

7 3. Zastępca dyrektora sprawujący nadzór administracyjno - organizacyjny. 4. Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Współdziałanie organów Przedszkola opiera się na zasadach wzajemnego poszanowania i kolegialności. 2. W kwestiach spornych decydujący głos ma organ prowadzący. 3 Do kompetencji i zadań organu prowadzącego Przedszkole należy: 1. Reprezentowanie, nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola. 2. Zatrudnianie i zwalnianie wszystkich pracowników Przedszkola, określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy). 3. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola. 4. Prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji finansowej. 5. Uchwalenie Statutu Przedszkola. 6. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku Przedszkola. 4 Uprawnienia i obowiązki Dyrektora Przedszkola: 1. Sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków. 2. Nadzoruje pracę Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały. 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 4. Prowadzi awans zawodowy zatrudnionych nauczycieli. 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole. 6. Sporządza dokumentację wymaganą przez Kuratorium Oświaty, Wydział Oświaty i Sanepid. 7. Reprezentuje Przedszkole w kontaktach z rodzicami dzieci przedszkolnych. 8. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przedszkola w zakresie dbania o stan techniczny budynku i urządzeń w budynku Przedszkola. 9. Prowadzi, zabezpiecza i aktualizuje dokumentację osobową. 10. W porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola. 11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 7

8 5 Zastępca dyrektora: 1. W porozumieniu z dyrektorem przedszkola koordynuje opiekę nad dziećmi. 2. Współpracuje z rodzicami. 3. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedszkola zadania, określone przez dyrektora przedszkola. 6 Rada Pedagogiczna: 1. Ocenia efektywność stosowanych programów nauczania. 2. Opracowuje roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola. 3. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. 4. Rozwiązuje problemy wychowawcze. 5. Stosuje się do Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej. Rozdział IV PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 1 Zasady ogólne: 1. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący. 2. Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz prawa nauczycieli i innych pracowników precyzują odrębne przepisy wewnętrzne, zgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy. 3. Obowiązki pracowników określa szczegółowo załącznik do umowy o pracę, zgodny z obowiązującym Kodeksem Pracy. 4. O bezpieczeństwo dzieci dbają wszyscy pracownicy Przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku Przedszkola, jak i w czasie wyjść poza jego teren. 5. Wszyscy pracownicy Przedszkola winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne. 6. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki. 8

9 2 Pracownicy pedagogiczni: Nauczyciel- wychowawca: 1. Organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i sprawuje opiekę w powierzonym oddziale oraz odpowiada za jej jakość. 2. Prowadzi wymaganą dokumentację i sporządza plan pracy. 3. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka. 4. Sprzyja rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci. 5. Prowadzi karty obserwacji dzieci i w razie potrzeby współpracuje z psychologiem, logopedą, lekarzem i innymi specjalistami. 6. Bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia. 7. Realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących. 8. Dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. 9. Współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju : a) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, b) przy organizacji uroczystości i świąt w Przedszkolu, c) przy organizowaniu wycieczek. 10. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola. 11. Dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo zabawek. Nauczyciel wspomagający: 1. Przejmuje obowiązki wychowawcy podczas jego nieobecności. 2. Współpracuje z nauczycielem prowadzącym grupę. 3. Bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia. 4. Realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących. 5. Dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. 6. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola. 7. Dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo zabawek. 9

10 Nauczyciele specjaliści: 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne (logopeda, psycholog, rehabilitant) a także : nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym ( pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna oraz specjaliści ( logopeda, gimnastyka korekcyjna, psycholog) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz prowadzenie i organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej. 2. Nauczyciele specjaliści: 1) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy nauczania, 2) dostosowują realizację programów nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych opracowują dla każdego dziecka indywidualne programy edukacyjne, 3) udzielają pomocy rodzicom, prawnym opiekunom dziecka niepełnosprawnego w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. 3 Pracownicy niepedagogiczni: 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel sprzątający. 2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego z niepedagogicznych pracowników zawiera załącznik do indywidualnej umowy o pracę. 3. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego codziennego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i ładzie. 4. Każdy z zatrudnionych ma obowiązek stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział V ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 10

11 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym określonych odrębnym zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola. 2. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych. 3. Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin, od 7.00 do Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole posiada: a) sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach. b) gabinety terapeutyczne. c) Łazienkę. d) Szatnię. e) Salę do integracji sensorycznej i rehabilitacji f) Pomieszczenie, w którym następuje obsługa cateringu. g) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 5. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku Przedszkola, a także poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek. 6. Przedszkole składa się z oddziałów. Grupę mogą tworzyć dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Oddział nie może liczyć więcej niż 15 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci. 7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 do 5 lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu do placówki dziecka 2,5 letniego. 8. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do Przedszkola może uczęszczać również dziecko starsze. 9. Podstawą zgłoszenia dziecka jest karta zapisu dziecka. 10. Zapisy trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów. 11. W każdym roku szkolnym pozostawia się 3 miejsca do wyłącznej dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora placówki. 12. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut (nie dotyczy zajęć dodatkowych). 13. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa statut oraz Program Organizacyjny Przedszkola Terapeutycznego opracowywany jest przez dyrektora placówki na każdy rok szkolny. Dokument ten winien być zatwierdzony przez organ prowadzący. 14. Ramowy rozkład dnia jest podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej i określa godziny zajęć i posiłków. 11

12 15. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 16. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości itp.). 17. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłasza rodzicom dyrektor Przedszkola. 18. Zajęcia są dokumentowane zgodnie z bieżącymi regulacjami Ustawy o oświacie i rozporządzeń MEN. 19. W Przedszkolu obowiązuje żywienie zbiorowe. Dzieci spożywają 4 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek. Napoje (woda, herbata, sok) są dostępne dla dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Rozdział VI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 1 1. Dziecko ma zapewnioną opiekę osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi w godzinach pracy Przedszkola. 2. Wychowanek Przedszkola ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: a) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy. b) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej. c) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym. d) Poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności. e) Swobody myśli, sumienia i wyznania. 3. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek: a) Szanowania odrębności każdego kolegi/każdej koleżanki. b) Przestrzegania zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej. c) Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych. d) Przestrzegania zasad higieny osobistej. e) Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. f) Kulturalnie zwracać się do innych, używać form grzecznościowych. g) Pomagania słabszym i młodszym kolegom. h) Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno. 12

13 4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a opłatę z tytułu ubezpieczenia ponoszą rodzice/prawni opiekunowie w momencie podpisania umowy o świadczenie usług przez Przedszkole. Następne składki płatne corocznie. Posiadanie ubezpieczenia NW jest obowiązkowe Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie karty zgłoszeniowej. b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. c) Rozmowa indywidualna rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem. d) Wpłata wpisowego w wyznaczonym terminie. e) Podpisanie obowiązującej umowy. f) Jeżeli dziecko mieszka poza terenem Gdyni należy dostarczyć promesę lub zaświadczenie z gminy o zgodzie na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu Integracyjno-Terapeutycznym Miś w Gdyni na dany rok szkolny. 2. Skreślenie dziecka z listy ma miejsce w przypadku gdy: a) Rodzice/opiekunowie prawni zalegają z opłatą czesnego za jeden miesiąc i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Przedszkole terminie. b) Rodzice/opiekunowie prawni naruszają zasady określone w Statucie Przedszkola, Regulaminie Przedszkola i Umowie o świadczenie usług przez Przedszkole. Rozdział VII RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 1 Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w Przedszkolu. 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb. 3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju. 4. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek: 2 13

14 1. Przestrzegania Statutu Przedszkola i Regulaminu Przedszkola. 2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazania osoby upoważnionej do tych czynności. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę odpłatność za pobyt dziecka na terenie placówki wynosi 30 zł i jest doliczane do kwoty czesnego w następnym miesiącu. 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu i jego wyżywienie. 4. Informowania o nieobecności dziecka w Przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych. Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy. 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: wychowanków, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 4. Statut został przygotowany na podstawie: a) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami) oraz akty wykonawcze tej ustawy. b) Konwencji o Prawach Dziecka ((DZ.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527). c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1. (DZ.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami). 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. 6. Statut wchodzi w życie z dniem r. 14

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH P-14-0110/1/2013/DD STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu

STATUT. Przedszkola PRYMUSEK. we Wrocławiu - 1 - STATUT Przedszkola PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU

Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUROPRYMUSEK W BIAŁYMSTOKU Strona2 SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 4 Rozdział III. ORGANY PRZEDSZKOLA...

Bardziej szczegółowo

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B 63-410 Ostrów Wlkp. 2 tel. 062 7348410 e-mail: ppdaniszyn@interia.pl Statut Publicznego Przedszkola w Daniszynie WSTĘP 1. Przedszkole działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA w Stargardzie Szczecińskim ~ Stargard Szczeciński 2011r ~ Strona 2 z 51 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola..str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola.str. 5 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo