STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś jest prowadzone przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu. 2. Przedszkole mieści się w Gdyni przy ul. Mierniczej Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś zwane w dalszej części statutu przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2 Przedszkole działa na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity DZ. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 2. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni. 3. Niniejszego Statutu Źródłami finansowania działalności Przedszkola są m.in.: a) czesne (opłata rodziców/opiekunów), b) wpisowe, c) dotacje z gminy, d) darowizny, e) dochody z dodatkowej działalności opiekuńczo-wychowawczej, f) dochody z innej działalności gospodarczej. 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są opłacić czesne z tytułu świadczonych usług przez przedszkole, w terminach i na warunkach określonych w umowie o świadczeniu usług. Czesne płatne jest do 15 dnia każdego miesiąca z góry. Na kwotę czesnego składają się: opłata stała i opłata za wyżywienie. 3. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, z wyjątkiem opłat za posiłki, jeżeli nieobecność dziecka w Placówce wyniesie nieprzerwanie więcej niż 3 dni robocze i zostanie to zgłoszone dyrekcji przedszkola. 1

2 4. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie, którego koszt opłacany jest osobno według ustalonych stawek podawanych do wiadomości przez dyrektora Przedszkola w osobnym rozporządzeniu. 5. Rodzice zobowiązani są uiścić przed przysłaniem dziecka do Przedszkola po raz pierwszy jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez pełnomocnika organu prowadzącego, płatną przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Obejmuje opłaty manipulacyjne, rezerwację miejsca, indywidualną diagnozę potrzeb terapeutycznych dziecka oraz ubezpieczenie NW za dziecko w pierwszym roku edukacji przedszkolnej (w kolejnych latach koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice). 6. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4 Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy. 1) Cele przedszkola a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, b) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 2

3 f) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, g) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej, j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, k) prowadzenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 2) Zadania przedszkola a) zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, c) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami, e) udzielanie pomocy pedagogiczno psychologicznej, f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w tym z autyzmem w formie oddziałów integracyjnych i specjalnych dla dzieci z orzeczeniami wydawanymi przez publiczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole. 2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez: 3

4 1) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych, 2) wspieranie rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, 3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna), 4) organizowanie dzieciom zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć specjalistycznych w tym logopedycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego, 5) wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, specjalistycznych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji. Po konsultacji i za zgodą rodziców lub opiekunów, prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże poradni, 6) organizowanie we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno- pedagogicznej konsultacji, warsztatów, szkoleń i porad dla rodziców i nauczycieli. 7) organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Wczesne wspomaganie organizuje się dla dzieci- wychowanków przedszkola i dzieci z poza przedszkola. 3. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym. 4. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez: 1) prowadzenie zajęć w języku polskim, 2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu, 3) prowadząc nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 6. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizacje 4

5 pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka w szczególności: 1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych, 3) prowadzenie działań korekcyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych i stymulujących zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem. Działania te prowadzi się w ramach statutowej działalności przedszkola i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 4) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy, 5) umożliwianie dzieciom intensywnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, 6) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, 7) w działalności dydaktyczno-wychowawczej ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury, tradycji narodowej i regionalnej, 8) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska, 9) upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze, 10) organizowanie nauki religii oraz zajęć dodatkowych na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 7. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez: a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej b) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami, c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach, d) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach. 8. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, 5

6 zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych. 9. Przedszkole może prowadzić innowacje pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola. 10. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami dziecka. 11. Praca wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcza w przedszkolu z dziećmi niepełnosprawnymi prowadzona jest: a) na podstawie dostosowania wymagań dla dziecka niepełnosprawnego, stosownie do rodzaju niepełnosprawności, b) na podstawie indywidualnie opracowanych dla każdego dziecka niepełnosprawnego programów edukacyjnych. 1) w przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, psycholog, rehabilitant (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe). Do ich zadań i obowiązków należy: a) prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii, b) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii, c) współpraca z nauczycielami, d) współpraca z rodzicami dzieci którym udzielana jest pomoc, e) prowadzenie dziennika zajęć, f) tworzenie lub współtworzenie indywidualnych programów edukacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej. 2) przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościoła. 3) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami rady pedagogicznej. Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 1 Organami Przedszkola są: 1. Organ prowadzący: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu. 2. Dyrektor Przedszkola sprawujący nadzór pedagogiczny i terapeutyczny, powoływany jest przez organ prowadzący. 6

7 3. Zastępca dyrektora sprawujący nadzór administracyjno - organizacyjny. 4. Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Współdziałanie organów Przedszkola opiera się na zasadach wzajemnego poszanowania i kolegialności. 2. W kwestiach spornych decydujący głos ma organ prowadzący. 3 Do kompetencji i zadań organu prowadzącego Przedszkole należy: 1. Reprezentowanie, nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola. 2. Zatrudnianie i zwalnianie wszystkich pracowników Przedszkola, określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy). 3. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola. 4. Prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji finansowej. 5. Uchwalenie Statutu Przedszkola. 6. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku Przedszkola. 4 Uprawnienia i obowiązki Dyrektora Przedszkola: 1. Sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków. 2. Nadzoruje pracę Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały. 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 4. Prowadzi awans zawodowy zatrudnionych nauczycieli. 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole. 6. Sporządza dokumentację wymaganą przez Kuratorium Oświaty, Wydział Oświaty i Sanepid. 7. Reprezentuje Przedszkole w kontaktach z rodzicami dzieci przedszkolnych. 8. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przedszkola w zakresie dbania o stan techniczny budynku i urządzeń w budynku Przedszkola. 9. Prowadzi, zabezpiecza i aktualizuje dokumentację osobową. 10. W porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola. 11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 7

8 5 Zastępca dyrektora: 1. W porozumieniu z dyrektorem przedszkola koordynuje opiekę nad dziećmi. 2. Współpracuje z rodzicami. 3. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Przedszkola zadania, określone przez dyrektora przedszkola. 6 Rada Pedagogiczna: 1. Ocenia efektywność stosowanych programów nauczania. 2. Opracowuje roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola. 3. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. 4. Rozwiązuje problemy wychowawcze. 5. Stosuje się do Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej. Rozdział IV PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 1 Zasady ogólne: 1. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący. 2. Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz prawa nauczycieli i innych pracowników precyzują odrębne przepisy wewnętrzne, zgodne z obowiązującym Kodeksem Pracy. 3. Obowiązki pracowników określa szczegółowo załącznik do umowy o pracę, zgodny z obowiązującym Kodeksem Pracy. 4. O bezpieczeństwo dzieci dbają wszyscy pracownicy Przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku Przedszkola, jak i w czasie wyjść poza jego teren. 5. Wszyscy pracownicy Przedszkola winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne. 6. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki. 8

9 2 Pracownicy pedagogiczni: Nauczyciel- wychowawca: 1. Organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i sprawuje opiekę w powierzonym oddziale oraz odpowiada za jej jakość. 2. Prowadzi wymaganą dokumentację i sporządza plan pracy. 3. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka. 4. Sprzyja rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci. 5. Prowadzi karty obserwacji dzieci i w razie potrzeby współpracuje z psychologiem, logopedą, lekarzem i innymi specjalistami. 6. Bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia. 7. Realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących. 8. Dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. 9. Współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju : a) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, b) przy organizacji uroczystości i świąt w Przedszkolu, c) przy organizowaniu wycieczek. 10. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola. 11. Dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo zabawek. Nauczyciel wspomagający: 1. Przejmuje obowiązki wychowawcy podczas jego nieobecności. 2. Współpracuje z nauczycielem prowadzącym grupę. 3. Bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia. 4. Realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących. 5. Dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. 6. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola. 7. Dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo zabawek. 9

10 Nauczyciele specjaliści: 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne (logopeda, psycholog, rehabilitant) a także : nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym ( pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna oraz specjaliści ( logopeda, gimnastyka korekcyjna, psycholog) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz prowadzenie i organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej. 2. Nauczyciele specjaliści: 1) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy nauczania, 2) dostosowują realizację programów nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych opracowują dla każdego dziecka indywidualne programy edukacyjne, 3) udzielają pomocy rodzicom, prawnym opiekunom dziecka niepełnosprawnego w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. 3 Pracownicy niepedagogiczni: 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel sprzątający. 2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego z niepedagogicznych pracowników zawiera załącznik do indywidualnej umowy o pracę. 3. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego codziennego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i ładzie. 4. Każdy z zatrudnionych ma obowiązek stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział V ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 10

11 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym określonych odrębnym zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola. 2. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych. 3. Czas pracy Przedszkola wynosi 10 godzin, od 7.00 do Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole posiada: a) sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach. b) gabinety terapeutyczne. c) Łazienkę. d) Szatnię. e) Salę do integracji sensorycznej i rehabilitacji f) Pomieszczenie, w którym następuje obsługa cateringu. g) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 5. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku Przedszkola, a także poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek. 6. Przedszkole składa się z oddziałów. Grupę mogą tworzyć dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Oddział nie może liczyć więcej niż 15 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci. 7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 do 5 lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu do placówki dziecka 2,5 letniego. 8. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do Przedszkola może uczęszczać również dziecko starsze. 9. Podstawą zgłoszenia dziecka jest karta zapisu dziecka. 10. Zapisy trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów. 11. W każdym roku szkolnym pozostawia się 3 miejsca do wyłącznej dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora placówki. 12. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut (nie dotyczy zajęć dodatkowych). 13. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa statut oraz Program Organizacyjny Przedszkola Terapeutycznego opracowywany jest przez dyrektora placówki na każdy rok szkolny. Dokument ten winien być zatwierdzony przez organ prowadzący. 14. Ramowy rozkład dnia jest podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej i określa godziny zajęć i posiłków. 11

12 15. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 16. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości itp.). 17. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłasza rodzicom dyrektor Przedszkola. 18. Zajęcia są dokumentowane zgodnie z bieżącymi regulacjami Ustawy o oświacie i rozporządzeń MEN. 19. W Przedszkolu obowiązuje żywienie zbiorowe. Dzieci spożywają 4 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek. Napoje (woda, herbata, sok) są dostępne dla dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu. Rozdział VI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 1 1. Dziecko ma zapewnioną opiekę osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi w godzinach pracy Przedszkola. 2. Wychowanek Przedszkola ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: a) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy. b) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej. c) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym. d) Poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności. e) Swobody myśli, sumienia i wyznania. 3. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek: a) Szanowania odrębności każdego kolegi/każdej koleżanki. b) Przestrzegania zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej. c) Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych. d) Przestrzegania zasad higieny osobistej. e) Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. f) Kulturalnie zwracać się do innych, używać form grzecznościowych. g) Pomagania słabszym i młodszym kolegom. h) Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno. 12

13 4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a opłatę z tytułu ubezpieczenia ponoszą rodzice/prawni opiekunowie w momencie podpisania umowy o świadczenie usług przez Przedszkole. Następne składki płatne corocznie. Posiadanie ubezpieczenia NW jest obowiązkowe Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie karty zgłoszeniowej. b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. c) Rozmowa indywidualna rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem. d) Wpłata wpisowego w wyznaczonym terminie. e) Podpisanie obowiązującej umowy. f) Jeżeli dziecko mieszka poza terenem Gdyni należy dostarczyć promesę lub zaświadczenie z gminy o zgodzie na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w Przedszkolu Integracyjno-Terapeutycznym Miś w Gdyni na dany rok szkolny. 2. Skreślenie dziecka z listy ma miejsce w przypadku gdy: a) Rodzice/opiekunowie prawni zalegają z opłatą czesnego za jeden miesiąc i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Przedszkole terminie. b) Rodzice/opiekunowie prawni naruszają zasady określone w Statucie Przedszkola, Regulaminie Przedszkola i Umowie o świadczenie usług przez Przedszkole. Rozdział VII RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 1 Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w Przedszkolu. 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb. 3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju. 4. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek: 2 13

14 1. Przestrzegania Statutu Przedszkola i Regulaminu Przedszkola. 2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazania osoby upoważnionej do tych czynności. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę odpłatność za pobyt dziecka na terenie placówki wynosi 30 zł i jest doliczane do kwoty czesnego w następnym miesiącu. 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu i jego wyżywienie. 4. Informowania o nieobecności dziecka w Przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych. Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy. 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: wychowanków, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 4. Statut został przygotowany na podstawie: a) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami) oraz akty wykonawcze tej ustawy. b) Konwencji o Prawach Dziecka ((DZ.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527). c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1. (DZ.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami). 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. 6. Statut wchodzi w życie z dniem r. 14

STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO MIŚ w GDYNI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś jest prowadzone przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Przedszkola STACYJKOWO w Jasieniu

STATUT Niepublicznego Przedszkola STACYJKOWO w Jasieniu STATUT Niepublicznego Przedszkola STACYJKOWO w Jasieniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Niepubliczne Przedszkole STACYJKOWO zwane dalej Przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLII / 332/2010 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Patkowe Przedszkole w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r.

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: a. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Słoneczne Elfy" prowadzone przez osoby fizyczne; b. rodzicach - należy przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r.

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c I. Przedszkole przy ulicy Bruzdowej 22C jest niepubliczną placówką oświatowowychowawczą. Właściciel Elżbieta Wojnowska. Adres przedszkola: Warszawa, ul. Bruzdowa

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Tekst jednolity zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2016 roku. Tekst jednolity ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Regulamin Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Regulamin Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 1 Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MIŚ

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MIŚ STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MIŚ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa placówki: Prywatne Przedszkole "Miś", zwane w dalszej części Statutu Przedszkolem. 2. Przedszkole ma status przedszkola integracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA. Mały Odkrywca. w Warszawie 2011/2012

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA. Mały Odkrywca. w Warszawie 2011/2012 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Mały Odkrywca w Warszawie 2011/2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole Mały Odkrywca, znajduje się w Warszawie przy ul. Marii Dąbrowskiej 15, 01-903. 2 1. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.W Szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego: - Ustawa z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Zaczarowany Ołówek zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków Załącznik do Uchwały Nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. Organizacja Punktów Przedszkolnych działających w Gminie Stąporków 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: - Punkt

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32 STATUT Niepublicznego Przedszkola Ognisko w Raniżowie ul. Grunwaldzka 32 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Niepubliczne Przedszkole Ognisko, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną. 1 1. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2128 UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,POD TOPOLĄ 1.CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Podstawowymi celami przedszkola są: wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości,

Bardziej szczegółowo

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa placówki i miejsce jej działania. 1.1. Punkt Przedszkolny EGO działa w formie punktu przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Niepublicznego Przedszkola

Niepublicznego Przedszkola STATUT Niepublicznego Przedszkola Przystań Szkraba POSTANOWIENIA OGÓLNE Placówka nosi nazwę: Przystań Szkraba Niepubliczne Przedszkole Typ placówki: Niepubliczne Przedszkole Siedziba placówki: Gdynia ul.chwarznieńska

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie

Statut Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie 1. Nazwa i siedziba oddziału 1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie znajduje się w miejscowości Ząbinowice.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie:

STATUT. Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie: STATUT Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej

Bardziej szczegółowo

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej Ustawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian Uchwała nr III Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z dnia l4 września 2012 r W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TYGRYSEK w Błoniu ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole Niepubliczne Tygrysek - ma siedzibę w Błoniu przy ul. Łąki 2a. W dalszej części niniejszego statutu zwanym

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem 2. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) "KRÓLESTWA FANTAZJI" - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Nazwa placówki

REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) KRÓLESTWA FANTAZJI - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Nazwa placówki REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) "KRÓLESTWA FANTAZJI" - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nazwa placówki 1. Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 3063 UCHWAŁA NR IX/86/15 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 30

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM. Małe fantazje

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM. Małe fantazje ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM Małe fantazje Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka STATUT ANGLOJĘZYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Rozdział I Postanowienia ogólne 1.Przedszkole jest placówką niepubliczną. 2.Siedziba przedszkola znajduje się w Kaliszu ul. Jarzębinowa 12. 3.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Osoba prowadząca przedszkole: Bożenna Mikielewicz ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Niepubliczne Nr 1 Pod

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka ul. Jaracza 26C 14 100 Ostróda 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE STATUT SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania Przedszkola Rozdział III Organy Przedszkola Rozdział IV Organizacja Przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku

z dnia r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Projekt z dnia 18 stycznia 2012 r. Zatwierdzony przez... 2012/000034 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Działając na postawie:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat. 2 Organem prowadzącym jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach utworzone są

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczne Przedszkole Madagaskar, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niepubliczny żłobek nosi nazwę: Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy. 2. Siedziba niepublicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH 1. Placówka działa na podstawie: Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej Ustawą. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaczka 2 w Lublinie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaczka 2 w Lublinie. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut przedszkola niepublicznego Akademia Przedszkolaczka 2 w Lublinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole Akademia Przedszkolaka 2 zwane dalej Przedszkolem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKLNEGO ANGIELSKI ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA W ŻORACH

STATUT PUNKTU PRZEDSZKLNEGO ANGIELSKI ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA W ŻORACH STATUT PUNKTU PRZEDSZKLNEGO ANGIELSKI ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA W ŻORACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z 1991 poz. 425 z późn. Zmianami oraz aktów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXIX/182/09 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/34/11 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/34/11 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/34/11 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r. Uchwała Nr XXI/113/08 w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niŝ przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne. Na podstawie art. 5 ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo