Statut. Publicznego Przedszkola nr 8. im. Krasnala Hałabały. w Ostrowie Wielkopolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Publicznego Przedszkola nr 8. im. Krasnala Hałabały. w Ostrowie Wielkopolskim"

Transkrypt

1 Statut Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim 1

2 1. Postanowienia ogólne 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Publiczne Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim. 2. Przedszkole mieści się przy ul. Al. J. Słowackiego Przedszkole jest placówką oświatową działającą jako jednostka budżetowa. 4. Przedszkole prowadzone jest przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. 5. Przedszkole używa pieczęci i stempli w następującym brzmieniu: Publiczne Przedszkole nr 8 im. Krasnala Hałabały ul. Al. J. Słowackiego 4, tel. (62) Ostrów Wielkopolski NIP REGON Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 2. Cele i zadania przedszkola 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowywanych do ich potrzeb rozwojowych. 2. Celem wychowania przedszkolnego jest: a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek, 2

3 d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 3. Zadaniem przedszkola jest: a) zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans c) zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego każdego dziecka, d) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych, a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej, e) współdziałanie z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, f) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, w tym kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, g) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, h) kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, 3

4 i) prowadzenie i dokumentowanie działalności diagnostycznej, dotyczącej rozwoju wychowanków j) przestrzeganie Praw Dziecka i upowszechnianie wiedzy o tych prawach wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, k) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi w celu udzielania pomocy dzieciom 4. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, g) wychowanie przez sztukę, h) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, i) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, j) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, k) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, l) kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania, m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 3. Sposoby realizacji zadań przedszkola 1. Praca opiekuńczo wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup: 4

5 a) program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, b) program wychowania przedszkolnego zawiera: szczegółowe cele edukacyjne, tematykę materiału edukacyjnego, wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu, c) nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów proponowanych przez wydawnictwo lub: opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów), zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami, d) przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, e) nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego, f) program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola, g) dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego, h) dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zastawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej. 2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy. 3. Przedszkole, wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 4. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 5

6 w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: a) realizację przez nauczycieli zadań niniejszego statutu, b) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia równomierne rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, c) przestrzeganie liczebności grup, d) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, e) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, f) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym, g) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku, h) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola, i) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, j) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, k) ogrodzenie terenu przedszkola, l) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, m) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych, n) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, o) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, p) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola, r) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 5. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem: a) podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod stałą opieką nauczycielki, 6

7 b) tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć uwzględnia zasady zdrowia, higieny zdrowia psychicznego, c) ćwiczenia ruchowe prowadzone są z uwzględnieniem sprawności fizycznej dzieci, różnorodności metod oraz z wykorzystaniem sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo, d) w szatni są organizowane dyżury pracowników przedszkola w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci, e) w przypadku przyprowadzania dziecka przez rodziców, kiedy nie są pełnione dyżury, rodzic zobowiązany jest do osobistego odprowadzenia dziecka do sali i przekazania nauczycielce, f) podczas przygotowań do wyjść z budynku przedszkola w szatni mogą znajdować się dwie grupy dzieci. W ubieraniu się dzieci pomagają woźne oddziałowe, g) nauczyciel organizujący zajęcia poza budynkiem przedszkola jest obowiązany sprawdzić ilość dzieci przed wyruszeniem, w trakcie organizowanych poza budynkiem zajęć oraz po przybyciu do budynku przedszkola, h) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola w obrębie miasta opiekę nad dziećmi sprawuje przynajmniej dwóch opiekunów do grupy 30 dzieci, i) w przypadku organizowania wycieczki poza teren miasta zapewniona jest opieka nauczycielki i dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła, j) w wycieczkach poza Ostrów Wielkopolski mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie, k) nauczyciel organizujący wycieczkę jest zobowiązany do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest cel wycieczki, lista uczestników, imię i nazwisko kierownika wycieczki i opiekunów oraz do przedłożenia jej dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia, l) dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych odbierane są przez osoby prowadzące te zajęcia od nauczycielek poszczególnych grup, a po zajęciach ponownie przekazywane nauczycielce, ł) budynek przedszkola w czasie zajęć jest zamykany na kod, m) odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione, pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji, przedszkole posiada Procedury odbioru dzieci z przedszkola, 7

8 n) nauczyciel jest zobowiązany wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy, o) podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej, p) dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę, r) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej. Jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców, s) podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi, t) nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci, u) nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie, w) nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych, y) podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu, z) codziennie rano dozorca ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. 6. Dzieciom przebywającym w przedszkolu zapewnia się podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez: 8

9 a) przekazywanie obiektywnych treści w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego, b) prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim, przy zachowaniu szacunku dla piękna i wartości języków innych narodów i wyrażeń gwarowych, c) eksponowanie symboli narodowych w pomieszczeniach dydaktycznych, d) przybliżanie kultury i historii narodowej zgodnie z podstawami wychowania przedszkolnego, e) w celu podtrzymania tożsamości religijnej dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału w przedszkolu organizuje się naukę religii, f) dzieci, które nie uczestniczą w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela, g) przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego, h) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. 7. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 8. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacji wychowanków, wynikających z : a) wybitnych uzdolnień; b) niepełnosprawności; c) niedostosowania społecznego; d) specyficznych trudności w uczeniu się ; e) zaburzeń komunikacji językowej; f) choroby przewlekłej; g) zaburzeń psychicznych; h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; i) zaniedbań środowiskowych; j) trudności adaptacyjnych; k) odmienności kulturowej. 9. Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega na: a) diagnozowaniu środowiska dziecka, 9

10 b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia, c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko, d) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami, e) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców, f) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, g) udzielaniu nauczycielom pomocy dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, h) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, i) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, j) podejmowaniu działań mediacyjnych interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, k) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla wychowanków posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz tych, u których zostało dokonane rozpoznanie. 10. Pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: a) rodzicami, b) psychologiem, c) pedagogiem, d) poradniami psychologiczno pedagogicznymi, e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 10

11 11. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana na wniosek: a) rodziców, b) nauczyciela wychowawcę grupy, c) pedagoga, d) logopedy, e) poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, za zgodą rodziców. 12. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest organizowana w formie: a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, b) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców, c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, d) działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków, w tym wychowanków wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, e) zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 13. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 14. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: a) korekcyjno kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci, b) logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci. 15. W przedszkolu może być zatrudniony pedagog, psycholog i logopeda. 16. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 17. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 11

12 b) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb, e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 18. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym: a) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno pedagogicznej, b) zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć, c) na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej, d) dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola. 19. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 12

13 20. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 4 Organy przedszkola 1. Organami przedszkola są: a) dyrektor przedszkola, b) rada pedagogiczna, c) rada rodziców. 2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Zadania dyrektora są następujące: a) kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, b) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawia go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, c) przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, d) opracowuje roczny program pracy, e) sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, f) planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną jakości pracy placówki, g) przekazuje protokół o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, h) opracowuje program rozwoju placówki, wspólnie z Radą Pedagogiczną, z wykorzystaniem wyników wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji, i) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach, j) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, k) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte niezgodnie z przepisami prawa w/g odrębnych przepisów, 13

14 l) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, m) planuje i odpowiada za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami, n) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, o) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorująco - kontrolującymi, p) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, q) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom zgodnie z wnioskami zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną, r) występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola, s) podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, t) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż., u) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi, v) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem, w) prowadzi dokumentację kancelaryjno- archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, z) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 4. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności: a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola. 5. Rada Pedagogiczna - jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, a jej przewodniczącym jest dyrektor przedszkola: 14

15 a) Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: uchwala regulamin swojej działalności, zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny, podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego, podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko; ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN, uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu. b) Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego, opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych, opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, opiniuje projekt finansowy przedszkola, opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola, opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu, opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia. c) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany i zatwierdza go uchwałą, 15

16 d) Rada Pedagogiczna wyłania z pośród przedstawicieli rady pedagogicznej dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola. e) Może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu. f) Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin. 6. Rada Rodziców - jest kolegialnym organem przedszkola. Reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wybory reprezentantów przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. Rada Rodziców posiada kompetencje w zakresie: a) gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności statutowej przedszkola, b) określania zasad i sposobu wydatkowania zgromadzonych środków pieniężnych, c) występowania do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, d) opiniowania pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego na wniosek dyrektora, e) wybierania przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, f) opiniowania innowacji i eksperymentów pedagogicznych, g) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktycznego, h) opiniowania projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora, i) opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, j) wyrażania opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności organizacji lub stowarzyszenia, k) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć. 16

17 7. Każdemu z organów zapewnia się możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 8. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzygane są przez dyrektora przedszkola. 5 Statut Przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów Organizacja przedszkola 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 2. Informacje o wybranym programie (nr przedszkolnego zestawu programów i tytuł programu) umieszcza nauczyciel w dzienniku zajęć. 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 4. W przedszkolu mogą być organizowane na życzenie rodziców, nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Przedszkole otwarte jest na inne propozycje rodziców. 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, a z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 6. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym: a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), b) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia 17

18 sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze), c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, d) pozostały czas -2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 7. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 2. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności: a) czas pracy poszczególnych oddziałów, b) liczbę pracowników przedszkola, c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 18

19 11 Odpłatność za przedszkole 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwa przewidywana jest na miesiące wakacyjne. W czasie przerwy dzieci mają zapewnioną opiekę w najbliższej placówce. O planowanej przerwie rodzice są powiadamiani w miesiącu kwietniu, na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 2. Przerwy w pracy przedszkola są wykorzystywane na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo gospodarczych. 3. Dniami wolnymi od pracy przedszkola są dni ustawowo wolne od pracy oraz inne dni ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ prowadzący placówkę. 5. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzony na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej wynosi 10 godzin dziennie (od 6:00 do 16:00), w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 6. Dziecko w przedszkolu może korzystać z wyżywienia. Pełne wyżywienie obejmuje 4 posiłki (śniadanie, przekąska, obiad, podwieczorek). Dziecko może korzystać z jednego, dwóch, trzech lub czterech posiłków zgodnie ze zgłoszeniem w karcie informacyjnej przyjęcia dziecka do przedszkola. Zmiany dotyczące ilości posiłków zgłasza rodzic lub opiekun do końca miesiąca, w którym nastąpi zmiana. 7. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z stawki godzinowej i stawki żywieniowej, wysokość opłaty za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr XLIII/415/2013 Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 roku. 8. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z przedszkola, poza podstawą programową wynosi 1zł, a w określonych przypadkach może być zmniejszony do 50% lub 80% zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XLIII/415/ Stawkę żywieniową ustala dyrektor wspólnie z Radą Rodziców. 10. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z umową, którą rodzic zawiera z dyrektorem przedszkola, regulowane są z dołu do dnia 15, miesiąca następnego na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim. Po terminie naliczane są ustawowe odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 19

20 11. W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego. 12. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu odstąpienia od umowy oraz zaprzestania naliczania odpłatności. 13. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola wystawia zaświadczenie do MOPS w celu całkowitego lub częściowego sfinansowania odpłatności za świadczenia w przedszkolu. 14. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale 6,7,8,9,10 godzin odliczeniu podlega dzienna stawka opłaty za żywienie z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności, natomiast opłata godzinowa podlega odliczeniu od pierwszego dnia nieobecności. 15. Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno- Administracyjny s. c. w Ostrowie Wielkopolskim. 16. Pracownicy mają prawo do korzystania z dowolnej ilości posiłków za opłatą miesięcznej stawki żywieniowej. 17. Dzieci mogą korzystać z pobytu w przedszkolu w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego -5 godzin dziennie, mogą również korzystać z wyżywienia oraz odliczana jest stawka dzienna żywieniowa z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności w przedszkolu. Dzieci nie korzystające z posiłków nie ponoszą kosztów opłat za przedszkole. 12 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno -wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 4. Zakres zadań nauczycieli: a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno -wychowawczej zgodnie 20

21 z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, d) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, e) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania, f) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem, w czasie wycieczek, spacerów itp., g) współpraca ze specjalistą świadczącym wykwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną logopedą, h) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, j) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, k) współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i zyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, l) organizuje różne formy współdziałania z rodzicami: kontakty indywidualne - ustala dni i godziny konsultacji zebrania ogólne lub grupowe organizowane nie rzadziej niż dwa razy w roku zajęcia otwarte dla rodziców uroczystości przedszkolne kącik informacji dla rodziców wystawy prac dziecięcych ł) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, m) realizacji zadań dyrektora i osób kontrolujących, n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno sportowym, 21

22 o) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo oświatowych. 5. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 6. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; g) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; h) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 7. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 8. Zadania intendenta. a) Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy: pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczenie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora. b) Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą: sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do ksiąg inwentarzowych, prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem, racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku, utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych. c) Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno gospodarczą należą: 22

23 wykonywanie badań profilaktycznych, przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż, udział w szkoleniach bhp i p/poż, uczestniczenie w kasacji i spisach z natury, zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie poleceń dyrektora. d) Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą: planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców, wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego, przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem, prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem). 9. Zadania szefa kuchni: a) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów, b) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm, c) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem, d) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, e) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni, f) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu, g) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni, 23

24 h) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia, i) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż, j) udział w szkoleniach bhp i p/poż; k) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu. 10. Zadania kucharza: a) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków, b) rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych, c) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi szefa kuchni, d) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków, e) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego, f) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, g) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac, h) zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności, i) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni, j) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni, k) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż, l) udział w szkoleniach bhp i p/poż, ł) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu. 11. Zadania starszej woźnej : a) Sprzątanie: zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków. b) Opieka nad dziećmi: pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na powietrze, opieka w czasie spacerów i wycieczek, 24

25 pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, udział w dekorowaniu sali, sprzątanie po małych przygodach, pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. c) Przestrzeganie BHP: odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. d) Gospodarka materiałowa: kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania, umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu, dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta, odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania. e) Sprawy ogólne: nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci jest to zadaniem nauczycielek, dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne, mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących, sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych, zmywanie podłóg w miarę potrzeby. f) Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania. 1 raz w tygodniu: zmiana ręczników, 1 raz w miesiącu: 25

26 generalne porządki mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury, pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych, mycie zabawek, sprzętów, mebli zgodnie z Instrukcją Dobrej Praktyki Higienicznej. g) Organizacja posiłków: przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką), rozdawanie 4 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni oddziały 6,7,8,9,10-godzinne, estetyczne podawanie posiłków, przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków, podawanie dzieciom posiłku, przekąski oraz napojów w ciągu dnia oddziały 5-godzinne, pomoc przy karmieniu dzieci, odpowiedzialność za sztućce oddziały 5,6,7,8,9,10-godzinne. 12. Zadania starszego rzemieślnika: a) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń, b) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno - kanalizacyjnych, grzewczych, elektro energetycznych, c) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek, d) wykonywanie prac remontowo budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora, e) dbanie o powierzony sprzęt, f) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych, g) udział w szkoleniach bhp i p/poż, h) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż, i) wykonywanie poleceń dyrektora W przedszkolu nie utworzono stanowiska wicedyrektora. 26

27 14 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, z uwzględnieniem propozycji rodziców. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel w miarę możliwości opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 3. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z odrębnymi przepisami Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 2. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem pkt Dziecko w wieku 5,6 lat odbywa w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego. 5. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 6. Dziecko 2,5-letnie może być przyjęte do przedszkola w przypadkach: a) niemożności zapewnienia dziecku całodobowej opieki; b) szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. 7. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może dokonać skreślenia z listy wychowanków w przypadkach: a) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych, b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola, c) nie przestrzegania przez rodziców regulaminu przedszkola, 27

28 d) na wniosek poradni psychologiczno - pedagogicznej stwierdzającego niemożliwość przebywania dziecka w grupie. 15. Prawa i obowiązki przedszkolaka. 1) Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania, c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej, d) poszanowaniu jego godności osobistej, e) poszanowaniu własności, f) opieki i ochrony, g) partnerskiej rozmowy na każdy temat, h) akceptacji jego osoby, i) indywidualnego nauczania, j) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu, k) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych. 2) Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: a) szanować kolegów i wytwory ich pracy, b) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki, c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu, d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń,w których przebywa, e) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa, f) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne, 28

29 16. Nagrody i kary. g) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z zasad respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych, h) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 1) Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: a) ustną pochwałą nauczyciela, b) pochwałą do rodziców, c) nagrodą rzeczową, d) listem gratulacyjnym, e) pochwałą dyrektora, f) odznaką logo przedszkola. 2) Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu: a) rozmową na temat niewłaściwego zachowania, b) odebraniem przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza, c) czasowym odsunięciem od zabawy. 3) W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 16 Współpraca z rodzicami 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: a) przestrzeganie niniejszego Statutu, b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo, d) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, f) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciu pokarmowym i chorobach zakaźnych, 29

30 g) zapewnienie regularnego uczęszczania dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, h) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, i) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 3. Rodzice mają prawo do: a) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej, b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka, c) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać, d) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, e) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną. 4. W celu włączenia rodziców w działalność przedszkola i ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, nauczyciel organizuje stałe formy współdziałania: a) kontakty indywidualne - ustala dni i godziny konsultacji, b) spotkania grupowe organizowane nie rzadziej niż jeden raz na pół roku, c) zajęcia otwarte dla rodziców, d) uroczystości przedszkolne, e) kącik informacji dla rodziców, f) wystawy prac dziecięcych. 30

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2015/2016 Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. ROZDZIAŁ VI otrzymuje brzmienie: Zakres nauczycieli i pozostałych pracowników

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.W Szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły.

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian Uchwała nr III Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z dnia l4 września 2012 r W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach utworzone są

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TYGRYSEK w Błoniu ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole Niepubliczne Tygrysek - ma siedzibę w Błoniu przy ul. Łąki 2a. W dalszej części niniejszego statutu zwanym

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN (zmiany w ustawie o systemie Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Patkowe Przedszkole w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

b) organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,

b) organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, Nowelizacja Statutu szkoły marzec 2011 r. W rozdziale III 14pkt 1 dodaje się ppkt 3) następującej treści: 3) nad uczniami uzdolnionymi poprzez: a) umożliwienie realizacji indywidualnego toku nauki, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej Ustawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu)

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Miejskie Przedszkole nr 5 prowadzone jest przez Miasto Zielonka. Cele Przedszkola: Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 30

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka.

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Kubusia Puchatka W Turku 4.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: a)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły Uchwała Rady Szkoły w sprawie zmian w Statucie Szkoły Uchwała nr 1/2012/2013 Rady Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 3063 UCHWAŁA NR IX/86/15 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem 2. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

ul. Mjr. H. Sucharskiego 52 47-200 Kędzierzyn - Koźle

ul. Mjr. H. Sucharskiego 52 47-200 Kędzierzyn - Koźle 2015 STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO - SZKOLNEGO Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU ul. Mjr. H. Sucharskiego 52 47-200

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni Uchwała nr 3/2012/2013 z dnia 16 października 2012 roku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11

Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11 Przedszkola nr 20 ZIELONA KRAINA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UL. HERMANA WRÓBLA 11 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Z 2004 roku Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA NR 1/ 2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie nowelizacji Statutu Przedszkola Miejskiego nr 11 Calineczka w Słupsku Działając

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Kadłubie z oddziałem zamiejscowym w Grodzisku. 2. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r.

Uchwała nr 08/2013/2014. Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. z dnia 14 października 2013 r. Uchwała nr 08/2013/2014 Rady Pedagogicznej Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: zmian w statucie Przedszkola Na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie: a)ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego Na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Tekst jednolity zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2016 roku. Tekst jednolity ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 1 1. Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój osobowy ucznia, przygotowanie go do dalszej drogi edukacyjnej i do dorosłego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE STATUT SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania Przedszkola Rozdział III Organy Przedszkola Rozdział IV Organizacja Przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziałów Przedszkolnych

Statut Oddziałów Przedszkolnych Statut Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W CHOJNICACH Chojnice,2014 Spis treści I. Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie:

STATUT. Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie: STATUT Niepubliczne Przedszkole ABC we Wrocławiu działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU SPIS TREŚCI: STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU Rozdział I - Przepisy ogólne Rozdział II - Cele i zadania przedszkola Rozdział III - Organy przedszkolne Rozdział IV- Organizacja przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo