R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rybniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rybniku"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rybniku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/2014 Strona 1 z 32

2 ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE 1. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku zwany dalej MZOPO jest gminną jednostką organizacyjną działającą na podstawie statutu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta nr 108/VII/2007 z dnia 28 marca 2007 r. 2. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się w oparciu o ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335, z późn. zm.). 4. Ilekroć użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1) działalność socjalna usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową, 2) coroczny odpis podstawowy równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu, 3) osoby uprawnione do korzystania z Funduszu pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą. 2. Z tytułu sprawowania opieki socjalnej nad emerytami i rencistami MZOPO, wysokość odpisu, ulega zwiększeniu o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Strona 2 z 32

3 6. Środki funduszu dodatkowo zwiększa się o: 1) odsetki bankowe od środków tego Funduszu oraz wpływy z oprocentowania udzielonych pożyczek, 2) dobrowolne wpłaty, darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych. 7. Fundusz w zależności od wielkości posiadanych środków przeznacza są na realizowanie zadań w zakresie działalności socjalnej i mieszkaniowej. 8. Środkami Funduszu administruje Dyrektor MZOPO. Dyrektor jednostki organizacyjnej MZOPO może zdecydować o przeniesieniu środków przeznaczonych na cele mieszkaniowe na działalność socjalną i odwrotnie. 9. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. ROZDZIAŁ II Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (na czas określony i nieokreślony) oraz pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 2. emeryci i renciści, dla których jednostka była ostatnim pracodawcą, 3. członkowie rodzin pracowników, emerytów i rencistów pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym nieosiągający własnych dochodów. 4. współmałżonkowie członkowie rodzin pracowników i byłych pracowników MZOPO emerytów i rencistów (mężowie i żony). 2. Za członków rodzin pracowników i byłych pracowników MZOPO emerytów i rencistów uważa się: a) dzieci pozostające na utrzymaniu pracownika do dnia ukończenia 18 roku życia, a jeżeli dalej się kształcą w szkołach - do czasu ukończenia nauki, po przedłożeniu zaświadczenia ze szkoły lub kserokopii legitymacji szkolnej lub studenckiej, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, Strona 3 z 32

4 b) osoby wymienione wyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek, c) współmałżonkowie członkowie rodzin pracowników i byłych pracowników MZOPO emerytów i rencistów (mężowie i żony). 3. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przyznawane będą następującym uprawnionym osobom: 1. niskim dochodzie na osobę w rodzinie, 2. samotnie wychowującym dzieci oraz osobom samotnym, 3. rodzinom wielodzietnym posiadającym troje i więcej dzieci na utrzymaniu, 4. mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają opieki i leczenia, a także wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone. ROZDZIAŁ III Zakres przedmiotowy Funduszu 1. Środki Funduszu w zależności od wielkości posiadanych środków można przeznaczyć: a) w 1/3 część na cele mieszkaniowe, b) w 2/3 części na działalność socjalną. 2. Realizacja działalności socjalnej polega na udzielaniu bezzwrotnej pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a w szczególności: a) zakup upominków (np. kwiaty, owoce, środki medyczne i inne) w przypadku długotrwałej choroby osób objętych funduszem, b) finansowanie śródrocznych wyjazdów dzieci na tzw. Zielone Szkoły w kwocie stanowiącej pewną część faktycznej wpłaty obciążającej uprawnionego do korzystania z Funduszu, c) świadczenia rzeczowe lub wypłata ekwiwalentu pieniężnego w zamian tych świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów, d) pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników, emerytów i rencistów oraz osób objętych funduszem, e) pomoc finansowa dla dotkniętych wypadkami losowymi, f) spotkania integracyjne nie więcej niż 2 razy w roku, g) finansowanie zorganizowanej przez pracodawcę działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne i rozrywkowe, h) dofinansowanie do zorganizowanych przez pracodawcę wyjazdów integracyjnych dla pracowników oraz innych osób uprawnionych w tym zakresie, Strona 4 z 32

5 i) dofinansowanie do zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne - nie więcej niż 2 wyjścia w ciągu roku, j) dopłaty do wypoczynku organizowanego przez pracowników i inne osoby uprawnione we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą dla pracowników za okres nie krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku w rozumieniu art. 162 kodeksu pracy, k) dofinansowanie do zorganizowanego przez pracodawcę zakupu biletów na imprezę kulturalno-rozrywkową (1 raz w roku) tj. impreza noworoczna Pracownikom oraz emerytom i rencistom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej może być przyznana zapomoga pieniężna. 2. Osoby ubiegające się o zapomogę pieniężną zobowiązane są do złożenia wniosku w sekretariacie MZOPO według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu, oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających sytuację materialną lub wypadek losowy. 3. W uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika Pracownicy oraz inne osoby uprawnione do dofinansowania w zakresie zorganizowanych przez pracodawcę wyjazdów integracyjnych składają wnioski w terminie podanym do powszechnej wiadomości według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu. Członkowie rodzin pracowników i byłych pracowników MZOPO emerytów i rencistów, których nie określono w Rozdz. II Regulaminu 2, tj. współmałżonkowie oraz pozostałe osoby mogą korzystać z zorganizowanych przez pracodawcę wyjazdów integracyjnych tylko i wyłącznie wtedy gdy jest brak uczestników na dany wyjazd. 2. W przypadku korzystania członków rodzin pracownika, emeryta oraz rencisty z zorganizowanego przez pracodawcę wyjazdu integracyjnego, istnieje możliwość pokrycia tych kosztów przez pracownika, emeryta oraz rencisty w systemie ratalnym tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora MZOPO według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu na następujących warunkach: a) za osoby określone w Rozdz. II 2 Regulaminu ZFŚS - w 6-ciu równych ratach, z czego pierwsza rata płatna w terminie nie później niż do końca następnego miesiąca następującego po realizacji wyjazdu, b) za współmałżonka - w 6-ciu równych ratach, z czego pierwsza rata płatna w terminie nie później niż do końca następnego miesiąca następującego po realizacji wyjazdu, c) w okresie 1 miesiąca po realizacji wyjazdu, d) za pozostałe osoby brak możliwości pokrycia kosztów w ratach, całkowity koszt wyjazdu należy pokryć przed jego realizacją, Strona 5 z 32

6 e) za osoby trwające w związku partnerskim w 6-ciu równych ratach, z czego pierwsza rata płatna w terminie nie później niż do końca następnego miesiąca następującego po realizacji wyjazdu Dopłata do wypoczynku zorganizowanego przez pracowników i inne osoby uprawnione we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą przysługuje jeden raz w danym roku kalendarzowym. 2. Pracownicy ubiegający się o dopłatę do wypoczynku składają wnioski do końca września danego roku kalendarzowego lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu. 3. Emeryci i renciści ubiegający się o dopłatę do wypoczynku składają wnioski do końca października danego roku kalendarzowego lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu. 4. Świadczeniem (dopłatą do wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą ) są objęci członkowie rodzin pracowników i emerytów zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. II 2 Regulaminu ZFSS. 5. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą będą ustalone corocznie w uzgodnieniu z przedstawicielem załogi w formie załącznika do regulaminu. 6. Wysokość świadczenia uzależnia się od dochodów brutto na osobę w rodzinie według zasad określonych w rozdziale IV regulaminu. 7. Realizacja przyznanego świadczenia jest uzależniona także od stanu środków funduszu, przeznaczonych na ten cel w planie wydatków na dany rok. 6. Realizacja pomocy mieszkaniowej polega na udzielaniu pożyczek na uzyskanie i użytkowanie mieszkań oraz na inne cele z zakresu potrzeb mieszkaniowych. ROZDZIAŁ IV ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawana będzie od wysokości posiadanych środków. Strona 6 z 32

7 2. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat socjalnych uzależnia się przede wszystkim od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej z korzystania z Funduszu. 3. Przyznawanie świadczenia, o którym mowa w 2 Rozdz. III, uzależniona jest od złożenia pisemnego oświadczenia o dochodach brutto uzyskiwanych przez rodzinę osoby uprawnionej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu. 4. Osoba uprawniona do świadczeń socjalnych ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów brutto uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie. 5. Za średni dochód brutto na członka rodziny przyjmuje się miesięczny dochód brutto uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły. Średni dochód brutto uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przyjmuje się do momentu otrzymania rozliczeń podatkowych za rok ubiegły, tj. do końca miesiąca lutego każdego roku. 6. Podanie fałszywych informacji o dochodach brutto w rodzinie przez osobę uprawnioną powoduje utratę uprawnień do korzystania ze świadczeń z Funduszu. 7. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony plan roczny stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu. 8. Tabele dofinansowań stanowią załączniki Nr 7 do niniejszego Regulaminu. 9. Kwalifikacji wniosków dokonuje służba socjalna w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. 10. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji Dyrektora MZOPO uzgodnionej z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Strona 7 z 32

8 11. W przypadku odmownego załatwienia wniosku - osobie zainteresowanej powinno się podać uzasadnienie odmowy. ROZDZIAŁ V WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE 1. Ewentualna zmiana górnej wysokości, kwoty pożyczki następuje w kwietniu każdego roku. 2. Okres spłaty pożyczki, ustala się maksymalnie na 2 lata. Spłata pierwszej raty powinna nastąpić nie później niż w okresie do 2 m-cy od uzyskania pożyczki. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor jednostki organizacyjnej MZOPO może w całości lub częściowo umorzyć zadłużenie z tytułu pożyczki, albo też zawiesić spłatę pożyczki przedłużając okres spłaty Udzielona pożyczka podlega zabezpieczeniu przez poręczenie dwóch osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej MZOPO, objętych niniejszym Regulaminem. 2. Pracownik może być poręczycielem najwyżej dla dwóch osób jednocześnie Pożyczka może być udzielona pracownikowi, z którym: a) zawarto umowę na czas nieokreślony, b) spłacił poprzednią pożyczkę przed 3 miesiącami, 2. Pożyczka może być udzielona emerytowi lub renciście objętemu Funduszem, który spłacił poprzednią pożyczkę przed 3 miesiącami Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, zadłużenie z tytułu pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości, chyba że pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę. 2. Zadłużenie może zostać wpłacone przez pożyczkobiorcę na konto MZOPO lub może zostać potrącone z wynagrodzenia pożyczkobiorcy z pozostawieniem części wynagrodzenia zgodnej z przepisami o ochronie wynagrodzenia, wynikającymi z kodeksu pracy. Strona 8 z 32

9 3. Przejście na urlop wychowawczy, bezpłatny, emeryturę, rentę lub pobieranie zasiłku chorobowego nie zwalnia z obowiązku płacenia miesięcznych rat pożyczki. 7. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w sekretariacie MZOPO. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu, Służba socjalna jednostki organizacyjnej MZOPO w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów rozpatruje wnioski w terminie do 10 dni po rozpoczęciu każdego kwartału, 2. Udzielając pożyczek, będą brane pod uwagę w szczególności: a) kolejność wpływu wniosku, b) sytuację mieszkaniową wnioskodawcy, c) sytuację materialną wnioskodawcy, d) cel, na który pożyczka ma być przeznaczona Po przyznaniu pożyczki zostaje zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu. 2. Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, po jednym dla: a) Pożyczkobiorcy, b) Działu Księgowości MZOPO, który prowadzi ewidencję księgową pożyczek i ich spłaty, c) Działu Kadr i Płac. 10. Wypłata pożyczek następuje na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pożyczkobiorcy lub gotówką w Kasie MZOPO na podstawie listy pożyczek w terminie dwóch dni od podpisania umowy. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść regulaminu uzgodniono z Panią Sperling Bronisławą pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. 2. Bieżącą ewidencję wydatków i przychodów Funduszu prowadzi dział księgowości. Strona 9 z 32

10 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Przedstawiciel załogi Pracodawca Strona 10 z 32

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rybnik, dnia... W N I O S E K O P R Z Y Z N A N I E Ś W I A D C Z E N I A S O C J A L N E G O DLA PRACOWNIKA MZOPO W ROKU 201 DANE PRACOWNIKA nazwisko i imię adres zamieszkania Proszę o przyznanie mi Świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych- określić cel Dane osób upoważnionych do świadczeń socjalnych: L.p. Nazwisko i imię osoby uprawnionej Data urodzenia Pokrewieństwo Adres szkoły Oświadczam, że średni dochód brutto na członka rodziny wynosi... zł /* Przyjmuje do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych będzie kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z konsekwencjami określonymi w art. 52 kodeksu pracy. Strona 11 z 32

12 Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 tego kodeksu.... podpis wnioskodawcy /* średni dochód brutto na członka mojej rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych), zawartych w składanym przeze mnie wniosku celem przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.... podpis wnioskodawcy Opinia przedstawiciela jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku:... Podpis Dyrektora MZOPO... podpis Strona 12 z 32

13 Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rybnik, dnia... W N I O S E K O P R Z Y Z N A N I E Ś W I A D C Z E N I A S O C J A L N E G O DLA EMERYTA / RENCISTY MZOPO W ROKU 20 DANE EMERYTA DANE WSPÓŁMAŁŻONKA nazwisko i imię nazwisko i imię adres zamieszkania wysokość emerytury wysokość emerytury dodatkowe zatrudnienie (dochód brutto) dodatkowe zatrudnienie (dochód brutto) Proszę o przyznanie mi Świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych- określić cel Dane osób upoważnionych do świadczeń socjalnych: L.p Nazwisko i imię osoby Data urodzenia Pokrewieństwo Adres szkoły uprawnionej Ja niżej podpisany/a oświadczam, że łączne dochody brutto wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę wynoszą:...zł*. Strona 13 z 32

14 Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym podpis emeryta/rencisty MZOPO /* średni dochód brutto na członka mojej rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły WNIOSEK PROSIMY ZŁOŻYĆ DO... R. =============================================== NIEZŁOŻONE W TERMINIE WNIOSKI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO REZYGNACJA Z KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 20 Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych), zawartych w składanym przeze mnie wniosku celem przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.... podpis wnioskodawcy Opinia przedstawiciela jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku:... podpis... Podpis Dyrektora MZOPO Strona 14 z 32

15 Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W N I O S E K O P R Z Y Z N A N I E Z A P O M O G I DLA PRACOWNIKA MZOPO W ROKU 20 DANE PRACOWNIKA nazwisko i imię adres zamieszkania Jednocześnie podaję, że wspólnie ze mną zamieszkują niżej podane osoby: L.p Nazwisko i imię osoby Data urodzenia Pokrewieństwo Miesięczny dochód brutto* Uzasadnienie: Proszę o przyznanie mi zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych - jako uzasadnienie podaję: Załączniki: Strona 15 z 32

16 1. Oświadczam, że średni dochód brutto na członka rodziny wynosi... zł /* Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych będzie kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z konsekwencjami określonymi w art. 52 kodeksu pracy. 2. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 tego kodeksu.... podpis wnioskodawcy Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych), zawartych w składanym przeze mnie wniosku celem przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.... podpis wnioskodawcy Opinia bezpośredniego przełożonego: podpis i pieczątka Opinia przedstawiciela jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku: podpis Podpis Dyrektora MZOPO /* średni dochód brutto uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Strona 16 z 32

17 Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rybnik, dnia... W N I O S E K O P R Z Y Z N A N I E ZAPOMOGI DLA EMERYTA / RENCISTY MZOPO W ROKU 20 DANE EMERYTA DANE WSPÓŁMAŁŻONKA nazwisko i imię nazwisko i imię adres zamieszkania wysokość emerytury (dołączyć odcinek) wysokość emerytury (dołączyć odcinek) dodatkowe zatrudnienie (dochód brutto) dodatkowe zatrudnienie (dochód brutto) Jednocześnie podaję, że wspólnie ze mną zamieszkują niżej podane osoby: L.p Nazwisko i imię osoby Data urodzenia Pokrewieństwo Miesięczny dochód brutto* Uzasadnienie: Proszę o przyznanie mi zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych - jako uzasadnienie podaję: Strona 17 z 32

18 Załączniki: Ja niżej podpisany/a oświadczam, że łączne dochody brutto wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę wynoszą:...zł*. Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym. 2. Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu niepoprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym co potwierdzam własnoręcznym podpisem podpis emeryta/rencisty MZOPO /* średni dochód brutto na członka mojej rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych), zawartych w składanym przeze mnie wniosku celem przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.... podpis wnioskodawcy Opinia przedstawiciela jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku:... Podpis Dyrektora MZOPO... podpis Strona 18 z 32

19 Załącznik Nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W N I O S E K o udzielenie zwrotnej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ze środków przeznaczonych na cele mieszkaniowe: - wysokość:... - okres spłaty:... - cel:... I. Dane dotyczące mojej osoby i rodziny: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Miejsce Pracy Dochody brutto Czy wnioskodawca osiąga poza miejscem pracy inne dochody objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podać jakie i w jakiej wysokości): Strona 19 z 32

20 Inne istotne informacje np. opis zajmowanego obecnie mieszkania, opis warunków bytowych oraz uwagi wnioskodawcy: Rybnik, dnia wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych), zawartych w składanym przeze mnie wniosku celem przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. II. Potwierdzenie Działu Kadr i Płac:... podpis wnioskodawcy Staż pracy ogółem:... Staż pracy w MZOPO:... Średni zarobek brutto z ostatnich 3 miesięcy: podpis III. Opinia Dyrektora MZOPO:... podpis IV. Uwagi dotyczące przyznania pożyczki: Rybnik, dnia podpis rozpatrującego wniosek Strona 20 z 32

21 Załącznik Nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych komp. nr pożyczkobiorcy... bank i nr konta osobistego U M O W A pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ze środków przeznaczonych na cele mieszkaniowe zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych reprezentowanym przez: - Dyrektora Jednostki - Gizelę Kowol a Panem/Panią zam.... zatrudnionym/ną... zwanym/ną dalej pożyczkobiorcą. 1. Na wniosek pożyczkobiorcy zostaje mu udzielona pożyczka z Z.F.Ś.S. w kwocie... zł z przeznaczeniem na Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi... a rozpoczęcie spłaty nastąpi od... w ratach miesięcznych po: - I rata -... zł - następne: -... zł. Strona 21 z 32

22 3. 1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, zadłużenie z tytułu pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości, chyba że pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę. 2. Zadłużenie może zostać wpłacone przez pożyczkobiorcę na konto MZOPO lub może zostać potrącone z wynagrodzenia pożyczkobiorcy z pozostawieniem części wynagrodzenia zgodnej z przepisami ochrony wynagrodzenia. 3. Przejście na urlop wychowawczy, bezpłatny, emeryturę, rentę lub pobieranie zasiłku chorobowego nie zwalnia z obowiązku płacenia miesięcznych rat Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do: 1) potrącania należnych rat zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego. 2) potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia, o którym mowa w 3 niniejszej umowy. 2. Pracodawca może dokonać potrąceń, o których mowa w ust. 1, pozostawiając części wynagrodzenia zgodną z przepisami ochrony wynagrodzenia. Pożyczkobiorca na poręczycieli proponuje: zam.... Dowód osobisty... zatrudniony w zam.... Dowód osobisty... zatrudniony w Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pożyczkobiorca. Strona 22 z 32

23 Pożyczkobiorca: MZOPO Pouczenie: W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako solidarnie współzobowiązani do pokrycia należnej kwoty z naszych wynagrodzeń za pracę lub zasiłku chorobowego i upoważniamy do bezpośredniego podjęcia w takim wypadku u każdego naszego pracodawcy, kwoty równej temu zadłużeniu. Podpisy poręczycieli: Stwierdzam zgodność i własnoręczność podpisów poręczycieli Strona 23 z 32

24 Załącznik Nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych TABELE DOFINANSOWAŃ I. Pomoc rzeczowa i finansowa Zapomogi losowe do 2.000,- zł. wg propozycji przedstawiciela załogi po uzgodnieniu z pracownikami MZOPO. Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- Zapomoga 500,- 450,- 400,- 350,- Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- **Pomoc finansowa dla pracowników, emerytów i rencistów z okazji Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z rozdz. III 2 Regulaminu ZFŚS * (kwoty butto) 250,00 245,00 240,00 235,00 Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- **Pomoc finansowa dla członków rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z rozdz. III 2 Regulaminu ZFŚS* (kwoty brutto) (dzieci) 110,00 108,00 106,00 104,00 Strona 24 z 32

25 Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- Dofinansowanie do zorganizowanego przez pracodawcę wyjazdu integracyjnego dla pracowników, emerytów i rencistów -,,Wycieczka do.,, 98 % należności za jedną osobę 97 % należności za jedną osobę 96 % należności za jedną osobę 95 % należności za jedną osobę Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- Dofinansowanie do zorganizowanego przez pracodawcę wyjazdu integracyjnego dla członów rodzin zgodnie z rozdz. II & 2 -,,Wycieczka do., 53% należności za jedną osobę 52% należności za jedną osobę 51% należności za jedną osobę 50% należności za jedną osobę Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- Finansowanie śródrocznych wyjazdów dzieci tzw. Zielone szkoły cześć faktycznie poniesionej wpłaty obciążającej upoważnionego do korzystania z Funduszu 4/10 części 3/10 części 2/10 części 1/10 części Strona 25 z 32

26 Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- **Dofinansowanie do zorganizowanych przez pracodawcę wyjazdów integracyjnych pracowników, emerytów i rencistów * (kwoty brutto) nie więcej niż 200,00 *** 180,00 *** 160,00 *** 140,00 *** II. *** Spotkania integracyjne oraz świadczenia rzeczowe: Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły ** Zakup upominków, paczek przez pracodawcę w przypadku długotrwałej choroby pracownika emeryta i rencisty Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- 65,00 60,00 55,00 50,00 Kryterium - średni miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły Do 1.200,- Od 1.201,- do 1.500,- Od 1.501,- do 2.000,- Powyżej 2.001,- ** Dofinansowanie do imprezy artystyczno-rozrywkowej, 50,00 45,00 40,00 35,00 kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej ** Dofinansowanie do jednej imprezy kulturalno-rozrywkowej: Koncert Noworoczny dla pracowników, byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz członków rodzin 55,00 50,00 45,00 40,00 */ kwota brutto **/ wg propozycji przedstawiciela załogi po uzgodnieniu z pracownikami MZOPO ***/kwota przyznanego świadczenia nie może być większa od kosztów poniesionych przez dysponenta ZFŚS Strona 26 z 32

27 Załącznik Nr 8 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,,Harmonogram terminów przyznawania i realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Rodzaj świadczenia Rodzaj wymaganego dokumentu Wysokość świadczenia Termin składania Termin realizacji Świadczenie socjalne-zapomogi losowe i inne pracownicy, emeryci i renciści Pomoc finansowa dla pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych Pomoc finansowa dla emerytów i rencistów z okazji Świąt Wielkanocnych Dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika Zielone Szkoły wniosek wniosek wniosek Wniosek Ustala pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS w uzgodnieniu ze Pracodawcą MZOPO lub pracownikami Ustala pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS w uzgodnieniu ze Pracownikami MZOPO sporządza protokół ze spotkania zgodnie z Rozdz.III Regulaminu &2 pkt. E Ustala pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS w uzgodnieniu ze Pracownikami MZOPO sporządza protokół ze spotkania zgodnie z Rozdz.III Regulaminu &2 pkt. E Ustala pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS w uzgodnieniu ze Pracownikami MZOPO Zgodnie z Rozdz. III Regulaminu 2 pkt. C cały rok 10 kwietnia 30 kwietnia 30 września cały rok do 15 kwietnia do 15 maja III kwartał IV kwartał Pomoc finansowa dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia wniosek Ustala pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS w uzgodnieniu ze Pracownikami MZOPO sporządza protokół ze spotkania zgodnie z Rozdz.III Regulaminu &2 pkt. E 30 listopada do 15 grudnia Strona 27 z 32

28 Pomoc finansowa dla emerytów i rencistów z okazji Świąt Bożego Narodzenia Dofinansowanie wniosek Ustala pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS w uzgodnieniu ze Pracownikami MZOPO sporządza protokół ze spotkania zgodnie z Rozdz.III Regulaminu &2 pkt. E 30 listopada do 15 grudnia Dofinansowanie do zorganizowanego przez pracodawcę wyjazdu integracyjnego dla pracowników, emerytów i rencistów oraz członków rodzin Wniosek Ustala pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS w uzgodnieniu ze Pracownikami MZOPO Zgodnie z Rozdz. III Regulaminu 2 pkt. I oraz & 4 w okresie 1 miesiąca przed planowa nym wyjazde m Do końca następneg o miesiąca po realizacji wyjazdu Pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników, emerytów i rencistów wniosek Ustala pracodawca z pracownikiem wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów ZFSS przez cały rok w miarę posiadanych środków na ten cel cały rok cały rok * dofinansowanie wypłacane w formie gotówki jest opodatkowane. Strona 28 z 32

29 Załącznik nr 9 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (nazwisko i imię)... termin 14 dniowego urlop wypoczynkowego potwierdzony podpisem przez Dział Kadr i Płac)... (adres zamieszkania)... (stanowisko) data zatrudnienia w MZOPO W N I O S E K o dopłatę do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą dla pracowników, emerytów i rencistów i innych osób (określonych w Rozdz. II & 2 Regulaminu ZFŚS) uprawnionych w MZOPO Proszę o przyznanie mi dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą. Dane osób upoważnionych do świadczeń socjalnych: L.p Nazwisko i imię osoby uprawnionej Data urodzenia Pokrewieństwo Adres szkoły Strona 29 z 32

30 Oświadczam, iż w okresie od...do...wykorzystałam/łem 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku w rozumieniu art.162 kodeksu pracy, oraz iż za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 20. roku łączne dochody brutto wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w przeliczeniu na jedną osobę wynoszą:...zł* Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym podpis wnioskodawcy /* średni dochód brutto na członka mojej rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły WNIOSEK PROSIMY ZŁOŻYĆ DO 30 września R.(pracownicy ) 31 października 20.R (emeryci i renciści) =============================================== NIEZŁOŻONE W TERMINIE WNIOSKI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO REZYGNACJA Z KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 20 Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych), zawartych w składanym przeze mnie wniosku celem przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.... podpis wnioskodawcy Opinia przedstawiciela jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku: Podpis Dyrektora MZOPO... podpis Strona 30 z 32

31 Załącznik nr 10 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... (nazwisko i imię). (adres zamieszkania) (stanowisko) data zatrudnienia w MZOPO W N I O S E K o rozłożenie kwoty zł. (słownie) związanej z pokryciem kosztów wyjazdu integracyjnego. (podać cel wyjazdu) zorganizowanego przez pracodawcę MZOPO w Rybniku (określonych w Rozdz. III & 4 Regulaminu ZFŚS) Proszę o rozłożenie mi w/w kwoty na raty w ilości (podać ilość rat). Oświadczam, iż zobowiązanie spłacę w okresie od..do (podać termin spłaty),tj: - I rata w terminie do -II rata w terminie do. -III rata w terminie do. - IV rata w terminie do.. -V rata w terminie do - VI rata w terminie do.. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy zadłużenie podlega natychmiastowej spłacie w całości, chyba że pracownik przechodzi na emeryturę. Zadłużenie może zostać wpłacone przez pracownika, emeryta bądź rencistę na konto ZFŚS Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych lub może zostać potrącone z mojego wynagrodzenia z pozostawieniem części wynagrodzenia zgodnej z przepisami ochrony wynagrodzenia. Przejście na urlop wychowawczy, bezpłatny, emeryturę, rentę lub pobieranie zasiłku chorobowego nie zwalnia z obowiązku płacenia miesięcznych rat. Upoważniam Pracodawcę do: -potrącania należnych rat z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego podpis wnioskodawcy Strona 31 z 32

32 WNIOSEK PROSIMY ZŁOŻYĆ w terminie 1 ego miesiąca przed planowanym wyjazdem przez pracodawcę =============================================== NIEZŁOŻONE W TERMINIE WNIOSKI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO REZYGNACJA Z KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA FUNDUSZU SOCJALNEGO W ROKU 20 Opinia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku:... Podpis Dyrektora MZOPO Strona 32 z 32

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r.

Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r. Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim Śmigla. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora PUP w Augustowie z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje:

zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 453/ZK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 czerwca2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Orły

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Orły Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 6/13 Wójta Gminy Orry z dnia 18.01.2013r w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE Zał. do Zarządzenia nr 107 /14 Dyrektora MOS Ustka z dnia 07.05.2014r REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU

REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/16 Starosty Świeckiego z dnia 9 marca 2016 r. REGULAMIN ZFŚS STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIECIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin korzystania z usług i świadczeń finansowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo