Igrzyska nordyckie, które odbywa³y siê w latach , da³y pocz¹tek zimowym igrzyskom olimpijskim (debiut mia³ miejsce w Chamonix w roku 1924).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Igrzyska nordyckie, które odbywa³y siê w latach 1901-1926, da³y pocz¹tek zimowym igrzyskom olimpijskim (debiut mia³ miejsce w Chamonix w roku 1924)."

Transkrypt

1 52 Igrzyska nordyckie, które odbywa³y siê w latach , da³y pocz¹tek zimowym igrzyskom olimpijskim (debiut mia³ miejsce w Chamonix w roku 1924).

2 Historia sportu 53 Igrzyska nordyckie mo na uznaæ za pierwowzór zimowych igrzysk olimpijskich. Maria Rotkiewicz Igrzyska nordyckie Kultura wysi³ku jest nerwem ka dej cywilizacji i zal¹ kiem ka dej wielkoœci. Pierre de Coubertin W zwi¹zku ze zbli aj¹cymi siê XX Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, które odbêd¹ siê w lutym przysz³ego roku w Turynie, Autorka przypomina dzieje igrzysk nordyckich ( ), które niemal o æwieræ wieku wyprzedzi³y I Zimowe Igrzyska Olimpijskie (1924), stanowi¹c ich pierwowzór. Ukazuje próby i okolicznoœci w³¹czania sportów zimowych do programu olimpijskiego oraz dzia³ania MKOl na rzecz ustanowienia odrêbnych zimowych igrzysk. S OWA KLUCZOWE: historia sportu igrzyska olimpijskie igrzyska nordyckie. Igrzyska I Olimpiady w Atenach w 1896 r. wyzwoli³y wiele inicjatyw w zakresie organizowania ró nych miêdzynarodowych imprez sportowych, o szerokim zasiêgu i uroczystej oprawie. Szwecja by³a pomys³odawc¹ zawodów w sportach zimowych. W trzy lata po zakoñczeniu igrzysk ateñskich Szwedzi podjêli próbê zorganizowania wielkich zawodów w sportach zimowych, które zyska³yby rangê letnich igrzysk. Zamiar swój wprowadzili w czyn w 1901 roku. W Sztokholmie odby³y siê Nordiska Spelen igrzyska nordyckie, które mo na uznaæ za prawzorzec zimowych igrzysk olimpijskich. By³y one nazywane równie olimpiadami borealnymi (tj. pó³nocnymi). 1 W³aœnie pod takim tytu³em baron Pierre de Coubertin opisa³ je na ³amach Revue Olympique. 2 W polskiej prasie sportowej okreœlano je 1 Od s³owa boreas (wiatr górski); u staro ytnych Greków wiatr pó³nocny; borealne pó³nocne. 2 Tekst w Revue Olympique, który ukaza³ siê w kwietniu 1901 roku, nie by³ sygnowany, ale zespó³ redakcyjny uzna³, e jest on autorstwa Pierre de Coubertina. Zosta³ on póÿniej w³¹czony do II tomu pism Barona. Sport Wyczynowy 2005, nr 11-12/

3 54 mianem igrzysk pó³nocy ; jednak informacje o nich by³y nader sk¹pe. Ju w akcie narodzin tych igrzysk (1899) zak³adano, e bêd¹ one stanowiæ imprezê miêdzynarodow¹, o bogatym programie sportowym, turystycznym i kulturalnym. Ich inicjatorem by³ Victor Balck ( ), profesor i dyrektor Królewskiego Centralnego Instytutu Gimnastycznego (Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet) w Sztokholmie, nazywany ojcem szwedzkiego sportu (Den svenska idrottens fader). Wprowadzi³ on na oznaczenie sportu star¹ nazwê idrott, nawi¹zuj¹c¹ do obrzêdowoœci staroskandynawskiej. Ws³awi³ siê dzia³alnoœci¹ w Miêdzynarodowym Komitecie Olimpijskim ( ), gdzie cieszy³ siê wielkim autorytetem. By³ zwolennikiem sportów zimowych i z zami³owaniem uprawia³ narciarstwo. W roku 1893 za- ³o y³ Szwedzki Zwi¹zek Narciarski (Svenska Skidförbundet), przewodniczy³ te Miêdzynarodowej Unii y wiarskiej (International Skating Union) w latach Ide¹ igrzysk nordyckich uda³o mu siê zainteresowaæ wielu skandynawskich dzia³aczy sportowych. Organizatorem igrzysk by³o Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (Szwedzkie Centralne Stowarzyszenie dla Popierania Sportu). 3 Igrzyska przeprowadzono siedmiokrotnie w latach w cyklu czteroletnim, na wzór igrzysk olimpijskich (1901; 1905; 1909; 1913; 1917; 3 7 maja 1897 r. w Pa³acu Królewskim w Sztokholmie za³o ono z inicjatywy i pod kierownictwem Victora Balcka Sveriges Almänna Idrottsförbund (Ogólnoszwedzki Zwi¹zek Sportowy), przemianowany w roku 1899 na Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande. Maria Rotkiewicz 1922; ). Zawody organizowano zawsze w lutym i trwa³y 9 dni (z wyj¹tkiem roku 1913 w którym przed³u ono je do 10 dni). Odbywa³y siê one w Sztokholmie, 5 jednak dwukrotnie w roku 1905 i 1913, niektóre konkurencje trzeba by³o przenieœæ do Õstersund, 6 ze wzglêdu na brak œniegu w stolicy. Program igrzysk nordyckich obejmowa³ nastêpuj¹ce dyscypliny: grê w bandy, 7 curling, hokej na lodzie, jazdê konn¹ na prze³aj, ³y wiarstwo (figurowe i szybkie), narciarstwo (d³ugodystansowe biegi i skoki narciarskie), saneczkarstwo, bobsleje i skeleton, ski-jöring, 8 eglar- 4 Wyj¹tek stanowi³ 1921 r., kiedy igrzyska przesuniêto ze wzglêdów organizacyjnych na 1922 r. 5 Na Kongresie w Sztokholmie w 1901 roku uchwalono, e igrzyska nordyckie bêd¹ siê odbywa³y co dwa lata, na zmianê w Sztokholmie i w Christianii (póÿniej Oslo), jednak Norwegowie nigdy ich nie zorganizowali, t³umacz¹c siê depresj¹ finansow¹. 6 Õstersund nad jeziorem Storsjõn stolica prowincji Jämtland w œrodkowej Szwecji. 7 Bandy gra wywodzi siê z Niderlandów, sk¹d zosta³a przeniesiona do Wielkiej Brytanii; zbli- ona do hokeja na lodzie, ale rozgrywana przez zespo³y 11-osobowe ma³¹ pi³k¹ (œrednica 6 cm) i zakrzywionym kijem na boisku lodowym (d³ugoœæ m; szerokoœæ m); wymiary bramek: cm (szerokoœæ) i cm (wysokoœæ); w XIX wieku bandy rozpowszechni³o siê w pó³nocnej Europie i w Rosji. W Polsce nie by³o uprawiane. 8 Ski-jöring (norw. skikjöring < norw. ski (narty), + kjöre (powoziæ), jazda na nartach z wykorzystaniem si³y poci¹gowej zwierzêcia. Narciarze, trzymaj¹c w rêkach wodze, jad¹ na nartach w odleg³oœci kilku metrów za koniem. Tradycje ski-jöringu wywodz¹ siê od ludów Skandynawii i Syberii. Formê sportow¹ przybra³ ski- -jöring dopiero w drugiej po³owie XIX wieku w Norwegii z wykorzystaniem konia. W formie tej przyj¹³ siê równie w Polsce, na Podhalu.

4 Igrzyska nordyckie 55 stwo lodowe (bojery) i eglarstwo na ³y wach. 9 Dla uatrakcyjnienia imprezy w programie umieszczano niekiedy wyœcigi automobilowe i motocyklowe, p³ywackie, strzeleckie, szermierkê, a nawet loty balonem. W zawodach startowali zawodnicy z 4-11 krajów, w wiêkszoœci mê czyÿni. Igrzyska oparte by³y ca³kowicie na regulaminach i przepisach obowi¹zuj¹cych w krajach skandynawskich. W ich ramach przeprowadzano w niektórych dyscyplinach mistrzostwa œwiata. I Igrzyska Nordyckie (1901) 10 Pierwsze igrzyska odby³y siê w dniach 9-17 lutego 1901 roku w Sztokholmie. Patronat nad nimi obj¹³ ksi¹ ê Gustaw, nastêpca tronu Szwecji i Norwegii. 11 W sk³ad Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczy³ Victor Balck, wchodzili: baron Claes Cederström, kpt. Frestadius, baron Sven Hermelin, Alexander Lindman, szambelan de Nordenfeld, Clarence hrabia von Rosen, prof. Karl Sjögren i prof. Johan Widmark. 19 eglarstwo na ³y wach (ang. ice skate-sailing) sport zimowy polegaj¹cy na poruszaniu siê na ³y wach za pomoc¹ agla, przypominaj¹cego konstrukcj¹ du y latawiec (ok. 3,3-8,8 m 2 ); ³y wo eglarze u ywaj¹ ³y ew o wyd³u- onym kszta³cie, zapewniaj¹cych wiêksz¹ stabilnoœæ jazdy i ograniczaj¹cych wibracjê stóp. 10 Dla odtworzenia atmosfery i ukazania wszystkich elementów imprezy opisujê dok³adnie tylko przebieg I Igrzysk Nordyckich; w pozosta³ych uwzglêdniam jedynie najwa niejsze wydarzenia, poœwiêcaj¹c wiêcej miejsca programowi olimpijskiemu (przypis Autorki). 11 PóŸniejszy Król Gustaw V ( ). Szwecjê i Norwegiê ³¹czy³a unia personalna od roku 1814 do Victor Balck w karykaturze T. Schonberga (1909). Sukces przeszed³ wszelkie oczekiwania. Sprawi³y to: œwietna organizacja, oprawa kulturalna oraz ciekawy program turystyczno-sportowy. Pierre de Coubertin z zachwytem pisa³ o umiejêtnoœciach organizacyjnych Szwedów: Sama obecnoœæ rozleg³ych, zaœnie onych równin czy szerokich lodowych przestrzeni nie wystarczy, aby zapewniæ powodzenie olimpiady septentrionalnej. 12 Œnieg i lód, nawet po drugiej stronie Morza Ba³tyckiego mog¹ spowodowaæ niepowodzenie organizowanej imprezy. Porywiste wiatry, odwil e, wszelkiego rodzaju niepogody mog¹ niestety przynieœæ ze sob¹ k³opoty 12 Septentrio u staro ytnych Rzymian by³a to nazwa siedmiu gwiazd Wielkiej NiedŸwiedzicy, póÿniej u ywana na oznaczenie pó³nocy albo wiatru pó³nocnego.

5 56 w realizacji najlepiej pomyœlanego i najdok³adniej opracowanego programu. Nasi szwedzcy przyjaciele dobrze o tym wiedzieli, ale przekonani, e w myœl starego porzekad³a «nic nie ma bez ryzyka», byli zdecydowani zapewniæ sobie mo liwie pe³ne powodzenie poprzez nienagann¹ organizacjê. I tak siê sta³o. Dla uhonorowania zaproszonych goœci z kraju i zagranicy, zawodników i widzów zorganizowano trzy festyny nocne: pierwszy przed pa³acem królewskim nad fiordem Nybro we wspania³ej scenerii szwedzkiej Wenecji; drugi i trzeci w Parku Sportowym (Idrottsparken), gdzie w feerii tysi¹ca lampionów i ogni sztucznych popisywali siê ³y wiarze figurowi oraz saneczkarze na sztucznych wzniesieniach, przy dÿwiêkach orkiestry wojskowej. W Operze Królewskiej wystawiono dwa przedstawienia galowe, obejmuj¹ce wystêpy studenckiego chóru z Uppsali, œpiewaj¹cego stare pieœni narodowe, oraz tzw. ywe obrazy, przypominaj¹ce sceny ze skandynawskiej historii. Program turystyczny o lokalnym kolorycie zawiera³: polowanie z chartami w okolicach Djursholmu i Sztokholmu z udzia³em jeÿdÿców, narciarzy i sañ; eglugê lodo³amaczem oraz wêdkowanie w pobliskich fiordach; wycieczki do skansenu, stanowi¹cego ilustracjê skandynawskiego ycia na przestrzeni wieków. Ponadto zademonstrowano jazdê zaprzêgami reniferów i psów polarnych, odby³y siê pokazy Eskimosów, a wieczorem capstrzyk z p³on¹cymi agwiami i wystêpy orkiestry marynarki. Program sportowy obejmowa³ 7 dyscyplin, w których startowali zawodnicy z ró nych zak¹tków Europy, krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Maria Rotkiewicz Przy ostrym mrozie (minus ), silnym wietrze i œnie nych ³awicach, 33 jeÿdÿców stanê³o do wyœcigu hipicznego z miejscowoœci Enköping do Sztokholmu (80 km). Wszyscy, cali i zdrowi, osi¹gnêli metê, a zwyciêzc¹ zosta³ Anglik Goldskuhl, który pokona³ trasê w czasie zaledwie 2;48,45 godz. Program hipiczny dope³nia³y wyœcigi k³usaków fiñskich, norweskich, szwedzkich, rosyjskich i wêgierskich. W jeszcze trudniejszych warunkach atmosferycznych odby³ siê ski-jöring miêdzy Uppsal¹ a Djursholmem (60 km). Narciarze jechali za koniem lub renem. Najwiêkszego wyczynu dokona³ Szwed Carlberg, który przejecha³ trasê w 2;30,30 godz. Zawody narciarskie w Saltsjöbaden przyci¹gnê³y tysi¹ce widzów; biegi narciarskie na prze³aj na d³ugich dystansach zosta³y zdominowane przez Finów: K. Jussila wygra³ bieg na 30 km (2;09,13 godz), a O. Hepoaho na 60 km (4;43,13 godz). Na 210-kilometrowej trasie dawnych kurierów królewskich z Falun do Sztokholmu, podzielonej na trzy odcinki: Falun-Krylbo; Krylbo-Enköping; Enköping-Sztokholm, rywalizowa³y w dwudniowym biegu sztafetowym na nartach 3-osobowe reprezentacje klubów szwedzkich. Ten morderczy wyœcig wygra³a sztafeta Tundals Idrottsförening w ³¹cznym czasie 19;38,00 godz. W skokach narciarskich triumfowali Norwegowie, a najlepszym z nich by³ Arild Nyquist, który skoczy³ na odleg³oœæ 23 m. W ³y wiarstwie szybkim rywalizowali ze sob¹ zawodnicy fiñscy, holenderscy i norwescy. Mistrzami zostali Fin F. F. Wathen zwyciêzca w biegach na trzech dystansach: 500 m (54 s), 1500 m

6 Igrzyska nordyckie 57 (2;43,4 min) i m (20;13,2 min) oraz Norweg R. Gunderssen na 5000 m (9;56,8 min). W jeÿdzie figurowej solistów zwyciê- y³ Szwed Ulrich Salchow, a w parach sportowych Austriacy: G. Euler i C. Szabo, których jak pisa³a prasa wdziêk i elegancja by³y nie do pokonania. W ³y wiarstwie szybkim i figurowym walczono o dwa tytu³y mistrzowskie: igrzysk nordyckich i mistrzostw œwiata. W jeÿdzie na ³y wach z aglem zwyciê y³ B. Andern, a w bojerach J. Carlsson obydwaj ze Sztokholmu. W bandy tytu³ mistrzowski wywalczy³a dru yna akademicka z Uppsali. Oprócz sportów zimowych przeprowadzono turniej szermierczy na szpady z licznym udzia³em Duñczyków i jednego Greka. Cz³onkowie rodziny królewskiej odwiedzali wszystkie obiekty, na których odbywa³y siê zawody i konkursy. To wielkie zainteresowanie Igrzyskami rodziny królewskiej przyda³o im blasku i podnios³o presti. I Igrzyska Nordyckie zakoñczy³y siê wspania³ym rautem z udzia³em króla Szwecji Oskara i ksiêcia Gustawa, który podczas po egnalnej uroczystoœci wrêcza³ zwyciêzcom nagrody. Victor Balck, podsumowuj¹c igrzyska, powiedzia³, e by³y one najwiêkszym osi¹gniêciem sportowym Szwedów na arenie miêdzynarodowej. Cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, zwróci³y uwagê na sport krajów skandynawskich. Pod wzglêdem finansowym okaza³y siê deficytowe. Deficyt siêgn¹³ powa nej kwoty koron szwedzkich. Pierre de Coubertin porównuj¹c Igrzyska I Olimpiady w Atenach z I Igrzyskami Nordyckimi napisa³: Na ziemi greckiej natura podkreœla piêkno ruchu, a pod pó³nocnym niebem surowoœæ walki; w obu jednak przypadkach wysi³ek jest taki sam, a w³aœnie wysi³ek le y u podstaw obu uroczystoœci; on je nobilituje i przydaje im wielkoœci. Kultura wysi³ku jest nerwem ka dej cywilizacji i zal¹ kiem ka dej wielkoœci. Igrzyska Nordyckie przypomnia³y nam o tym. II Igrzyska Nordyckie (1905) Kolejne igrzyska nordyckie mia³y siê odbyæ w Christianii (obecnie Oslo) w 1903 roku. Jednak Norwegowie nie chcieli siê podj¹æ organizacji tak du ej i kosztownej imprezy. Po d³ugich debatach zdecydowali siê na przeprowadzenie w Christianii Tygodnia sportów zimowych (Nordisk Vinteridraetsuge), w programie którego znalaz³y siê: gra w bandy, jazda konna, ³y wiarstwo, narciarstwo i turniej tenisowy. W zawodach objêtych programem II Igrzysk Nordyckich, jakie odby³y siê 4-12 lutego 1905 roku, tylko konkursy ³y wiarskie przeprowadzono zgodnie z planem w Sztokholmie, natomiast konkurencje narciarskie, ze wzglêdu na brak œniegu w stolicy, przeniesiono do Östersund. Co gorsza, zaledwie na kilka dni przed otwarciem Igrzysk w³adze sportowe Norwegii wycofa³y swoj¹ reprezentacjê z powodu, jak to podano, konfliktu politycznego (rozwi¹zanie unii ³¹cz¹cej Szwecjê z Norwegi¹ od 1814 r.) i trudnej sytuacji finansowej. Pod nieobecnoœæ Norwegów w ³y - wiarstwie szybkim i w biegach narciarskich dominowali Finowie. J. Wikander zwyciê y³ na 500 m (49,8 s) i 1500 m (2;45,0 min), O. Wathen na 5000 m

7 58 Maria Rotkiewicz Ulrich Salchow, wielokrotny zwyciêzca w konkursach jazdy figurowej na lodzie w igrzyskach nordyckich i zimowych igrzyskach olimpijskich. (Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie). (9;44,0 min), a V. Ylander na m (20;13,2 min). K. Jussila powtórzy³ poprzedni sukces na 30 km (2;21,39 godz), a jego rodak A. Ahola wygra³ bieg na 60 km (5;15,49 godz.). W ³y wiarstwie figurowym zwyciê- yli: w jeÿdzie solowej mê czyzn U. Salchow, kobiet M. Harrison (Wielka Brytania), w parach O. i M. Bohatch. W grze w bandy sukces odnieœli Uppsalczycy. W wyœcigu hipicznym z Upssali do Sztokholmu zwyciê y³ G. Wiedesheim-Paul (2;43,30 godz). Program uzupe³nia³y zawody w eglarstwie lodowym, eglarstwie na ³y - wach, szermierce, p³ywaniu, strzelaniu, a do atrakcji nale a³y wyœcigi automobilowe i loty balonem. Igrzyska zosta³y po raz pierwszy utrwalone na taœmie kinematograficznej. W dwa lata póÿniej, podczas IX Sesji MKOl w Hadze, w maju 1907 r., zobowi¹zano organizatorów Igrzysk IV Olimpiady w Londynie (1908) do w³¹czenia sportów zimowych do programu olimpijskiego. Swój debiut olimpijski œwiêtowa³o w dniach paÿdziernika 1908 roku tylko ³y wiarstwo figurowe, w którym ju od koñca XIX wieku rozgrywano mistrzostwa œwiata. Sta³o siê to mo liwe na skutek budowy sztucznego lodowiska Prince s Skating Rink (tafla lodowa o wymiarach 62x16 m). Udzia³ w konkursach wziê³o 7 kobiet i 15 mê czyzn z piêciu krajów: Niemiec, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na popisy ³y wiarek i ³y wiarzy t³umnie przyby³a publicznoœæ. Pierwsze z³ote medale olimpijskie zdobyli: w jeÿdzie solowej mê czyzn Ulrich Salchow (Szwecja); wœród kobiet Magde Syers (Wielka Brytania); w parach Anni Hübler i Heinrich Burger (Niemcy). III Igrzyska Nordyckie (1909) Rozpoczêcie III Igrzysk Nordyckich w dniu 6 lutego 1909 roku przypomina- ³o tradycje starogreckich igrzysk olimpijskich. Ulicami miasta przeje d a³ herold, który biciem w bêben obwieszcza³ mieszkañcom, e zawody odbywaj¹ siê pod patronatem Jego Królewskiej Wysokoœci Gustawa V, na które zaprasza siê wszystkich obywateli stolicy i kraju. Na Igrzyska zjechali zawodnicy z dziewiêciu krajów: Austrii, Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Wêgier. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê ³y wiarstwo figurowe. Szczególne uznanie budzi³y wystêpy najs³ynniejszego wówczas ³y wiarza Ulricha

8 Igrzyska nordyckie Salchowa, 13 twórcy wielu nowatorskich ewolucji, które zosta³y wprowadzone do klasycznego repertuaru ³y wiarstwa i nazwane jego imieniem. W jeÿdzie solowej kobiet zwyciê y³a E. Rendschmidt (Niemcy), a w parach sportowych: Brytyjczycy J. i P. Johnsson. Na wszystkich dystansach w jeÿdzie szybkiej triumfowa³ Norweg O. Mathisen (500 m 47,1 s; 1500 m 2;32,0 min; 5000 m 9;14,2 min i m 19;13,0 min). Finowie znowu odnieœli sukces w biegach narciarskich na d³ugich dystansach: Wesa wygra³ bieg na 30 km (2;08,00 godz), a M. Koskenkorva na 60 km (4;34,45 godz). Dodatkowy wyœcig narciarski na trasie Krylbo-Sztokholm (150 km) odby³ siê tylko z udzia³em o³nierzy. Tysi¹ce widzów oklaskiwa³o Szweda E. Olssona w skokach narciarskich. Wyœcig hippiczny (75 km) wygra³ G. Bergengren. 13 Salchow ju na I i II Igrzyskach Nordyckich zwyciê y³ w jeÿdzie solowej mê czyzn. By³ 12-krotnym medalist¹ mistrzostw œwiata ( ), 10-krotnym medalist¹ mistrzostw Europy ( ) i pierwszym mistrzem olimpijskim (1908). 59 Liczny udzia³ zawodników zagranicznych w III Igrzyskach Nordyckich oraz doskona³a organizacja imprezy spowodowa³y wzrost znaczenia krajów skandynawskich, zw³aszcza Szwecji na arenie miêdzynarodowej. Tote, kiedy wa y³y siê losy gospodarza kolejnych letnich igrzysk olimpijskich w 1912 r., MKOl nie mia³ w¹tpliwoœci, e powinien nim byæ Sztokholm, tym bardziej, e Coubertin przedstawi³ igrzyska nordyckie jako wzorowy model wielkiej imprezy miêdzynarodowej. Decyzjê o desygnowaniu Sztokholmu na miasto-organizatora Igrzysk V Olimpiady powziêto na X Sesji MKOl w Berlinie w 1909 roku. O sukcesie tego wyboru niew¹tpliwie zadecydowa³y: upowszechnienie wychowania fizycznego i sportu w Szwecji wysoka instytucjonalizacja szwedzkiego ruchu sportowego; 14 dzia³alnoœæ szwedzkich dzia³aczy w miêdzynarodowych federacjach sportowych; umiejêtnoœci organizacyjne, wykazane na igrzyskach nordyckich i ich sukces. Na XII Sesji MKOl w Budapeszcie w maju 1911 roku Eugenio hrabia Brunetta d Usseaux (W³ochy) zapyta³ Victora Balcka przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie w 1912 roku, czy w programie olimpijskim uwzglêdniono równie sporty zimowe. Balck da³ odpowiedÿ negatywn¹: Komitet Organizacyjny nie przewiduje w programie adnych sportów zimowych ze wzglêdu na planowane na pocz¹tku 1913 roku IV Igrzyska Nordyckie. Wówczas pe³en temperamentu i pomys³ów hrabia zaproponowa³, aby igrzyska nordyckie zosta³y przekszta³cone w zimowe igrzyska olimpijskie, a rok olimpijski wyd³u ony od 1 czerwca 1912 roku do 31 maja 1913 roku. Balck ostro sprzeciwi³ siê tej propozycji. Jednak wiêkszoœæ cz³onków MKOl wypowiedzia- 14 Od 1895 r. rozpocz¹³ siê okres instytucjonalizacji szwedzkiego ruchu sportowego, który doprowadzi³ do powstania niemal wszystkich krajowych zwi¹zków sportowych w dyscyplinach, wchodz¹cych w sk³ad programu igrzysk olimpijskich. Organizacj¹ nadrzêdn¹, koordynuj¹c¹ w skali ogólnokrajowej poczynania w zakresie sportu, by³ za³o ony w 1903 r. Sveriges Riksidrottsförbundet, którego honorowym przewodnicz¹cym by³ nastêpca tronu.

9 60 Maria Rotkiewicz ³a siê za wnioskiem Brunetty. Niezale - noœæ igrzysk nordyckich wydawa³a siê zagro ona. Wówczas interweniowa³ Coubertin, popieraj¹c stanowisko Balcka. W efekcie jego argumentów i g³osowania podjêto uchwa³ê, e igrzyska nordyckie nie zostan¹ w³¹czone do Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie. IV Igrzyska Nordyckie (1913) IV Igrzyska Nordyckie zorganizowano w dniach 7-16 lutego 1913 roku z udzia³em zawodników z oœmiu pañstw: Austrii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji, Wêgier i Wielkiej Brytanii. Pogoda znowu sprawi³a zawód i niektóre konkurencje przeniesiono do Östersund. Po raz pierwszy umo liwiono kobietom start w zawodach w curlingu oraz grze w bandy; wziê³y udzia³ dwie dru- yny ze Sztokholmu. Kobiety startowa³y w ³y wiarstwie figurowym; jazdê solow¹ pañ wygra³a O. Horvath (Wêgry); jazdê solow¹ panów G. Sandahl (Szwecja), a najlepsz¹ par¹ sportow¹ byli K. Mejstrik i H. Engelmann (Wêgry). W ³y wiarstwie szybkim zwyciê yli: O. Mathisen (Norwegia) w biegach na 500 m (45,4 s) i 1500 m (2;29,2 min) oraz W. Ippolitow (Rosja) na 5000 m (8;58,0 min) i m (19;18,4 min); by³o to pierwsze zwyciêstwo reprezentanta Rosji odniesione na igrzyskach nordyckich. W narciarstwie biegowym rywalizowano na trzech d³ugich dystansach, w których zwyciê yli: na 30 km J. Niska (2;22,35 godz); na 60 km M. Koskenkorva (5;03,25 godz) obydwaj z Finlandii oraz na 90 km Szwed H. Hansson (8;44,2 godz). W skokach narciarskich triumfowa³ Norweg L. Bergendahl. Sprawa wprowadzenia do programu olimpijskiego dyscyplin zimowych od y- ³a na nowo w 1914 roku. Podczas V Kongresu Olimpijskiego w Pary u przedstawiciel Norweskiego Zwi¹zku Narciarskiego zaproponowa³ wprowadzenie narciarstwa do programu Igrzysk VI Olimpiady w Berlinie w 1916 roku, co k³óci³o siê z dotychczasowym stanowiskiem krajów skandynawskich. Wniosek ten mo na jednak usprawiedliwiæ. Norwegia uwa a siê za kolebkê sportu narciarskiego. W Holmenkollen (dzielnicy Oslo) ju od roku 1883 rozgrywano doroczne miêdzynarodowe zawody narciarskie w konkurencjach klasycznych. Wniosek poparli przedstawiciele Austrii, Kanady, Niemiec i Szwajcarii, wysuwaj¹c jednoczeœnie propozycjê wprowadzenia do programu olimpijskiego równie innych sportów zimowych. Uchwa³¹ Kongresu oficjalnie wprowadzono do Igrzysk VI Olimpiady w Berlinie (1916): ³y wiarstwo, narciarstwo i hokej na lodzie. Wybuch pierwszej wojny œwiatowej w 1914 roku zniweczy³ wszystkie plany, programy i organizacjê Igrzysk. By³a to pierwsza liczona w chronologii olimpijskiej olimpiada bez igrzysk. V Igrzyska Nordyckie (1917) V Igrzyska Nordyckie odby³y siê w dniach lutego 1917 r. Poniewa przypad³y na okres pierwszej wojny œwiatowej, uczestniczyli w nich tylko zawodnicy krajów skandynawskich. W narciarstwie biegowym na d³ugich dystansach dominowali Szwedzi: w biegu na 30 km A. Persson (2;16,23

10 Igrzyska nordyckie godz), a na 60 km G. Wahlgren (5;03,39 godz). W tej konkurencji po raz pierwszy startowa³y kobiety; na dystansie 10 km zwyciê y³a równie Szwedka S. Gustafsson (1;15,37 godz). W skokach narciarskich triumfowa³ Norweg B. Larsen. W ³y wiarstwie szybkim o pierwszeñstwo rywalizowali ze sob¹ Norwegowie i Szwedzi; bieg na 500 m wygra³ Szwed A. Blomquist (45,2 s), pozosta³e Norwegowie: 1500 m i 5000 m K. Ström (2;27,8 min i 8;45,4 min), a m O. Mamen (18;21,9 min). W ³y wiarstwie figurowym najlepsi byli ³y wiarze szwedzcy: G. Grafström (panowie) i M. Mauroy (panie), a w parach sportowych Finowie Y. i A. Bryn. Po raz pierwszy wprowadzono skeleton, zarówno dla kobiet, jak i mê czyzn, zawody przeprowadzono na terenie skansenu w centrum Sztokholmu. Do programu Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii (1920) ponownie w³¹czono ³y wiarstwo figurowe oraz now¹ dyscyplinê: hokej na lodzie. Z³ote medale olimpijskie zdobyli: Gillis Grafström w jeÿdzie solowej panów oraz Magda Julin-Mauroy w jeÿdzie pañ obydwoje ze Szwecji, którzy ju na Igrzyskach Nordyckich w 1917 roku odnieœli swoje pierwsze sukcesy. W parach sportowych zwyciê yli Ludovika i Walter Jacobssen z Finlandii. Zwyciêstwo w hokeju na lodzie odnios³a dru yna Kanady kraju, który uwa a siê za kolebkê tego sportu. Na 19 Sesji MKOl w Lozannie w 1921 roku zapad³a uchwa³a przyznaj¹ca Francji prawo zorganizowania w roku 1924 pod patronatem MKOl, tzw. Tygodnia sportów zimowych (Semaine internationale des sports d hiver), jednak e bez 61 w³¹czania go w zakres manifestacji olimpijskich. Uchwa³a ta z trudem zosta³a zaakceptowana, gdy jej najwiêkszymi przeciwnikami byli przedstawiciele Szwecji, Norwegii i Finlandii, upatruj¹cy w tym poci¹gniêciu zamach na swoje igrzyska nordyckie. VI Igrzyska Nordyckie (1922) Igrzyska zaplanowano na 1921 rok. Zosta³y jednak przesuniête na rok 1922 ze wzglêdu na trudnoœci organizacyjne wynikaj¹ce m.in. z powodu zbyt krótkiego okresu, dziel¹cego je od przeprowadzonych w 1920 roku Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii. Igrzyska odby³y siê 4-12 lutego 1922 roku. Otrzyma³y przydomek igrzysk arktycznych ; mrozy panuj¹ce w owym czasie w Sztokholmie by³y wyj¹tkowo silne. Mimo to dopisali zawodnicy i publicznoœæ. W zawodach uczestniczy³o 125 sportowców z oœmiu krajów: Austrii, Czechos³owacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Szwecji. Po raz pierwszy obok gry w bandy wprowadzono do programu hokej na lodzie z udzia³em dru yn Finlandii, Norwegii i Szwecji. W ³y wiarstwie szybkim triumfowali Norwegowie na: 500 m R. Larsen (45,0 s) i 1500 m (2;26,1 min) oraz na 5000 m O. Olsen (8;52,7 min); bieg na m wygra³ Fin J. Skutnabb (18;25,4 min). W ³y wiarstwie figurowym swój sukces z 1917 roku powtórzy³ G. Grafström; jazdê solow¹ pañ wygra³a H. Szabo- Planck (Austria), a w parach zwyciê yli A. Palm i H. Palm-Berghagen (Szwecja). Bieg narciarski na 30 km wygra³ M. Vuorinen (Finlandia) w czasie 2;11,0 godz, a na 60 km P. E. Hedlund

11 62 Maria Rotkiewicz (Szwecja) 4;55,16 godz. Kobiety po raz drugi stanê³y do biegu na 10 km, w którym zwyciê y³a E. Pikkuniemi (Szwecja) 58,33,0 min. W skokach triumfowa³ Norweg N. Heyerdahl. Wyœcig hippiczny (80 km) wygra³ Szwed C. M. Pereswetold-Morath. Sonja Henie sw¹ wielk¹ œwiatow¹ karierê rozpoczê³a startem w VII Igrzyskach Nordyckich. (Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie). W dniach od 25 stycznia do 4 lutego 1924 roku zosta³ przeprowadzony Tydzieñ sportów zimowych w Chamonix. Do zawodów zg³osi³o siê 293 zawodników (w tej liczbie 13 kobiet) z 16 krajów, a wœród nich równie przedstawiciele krajów skandynawskich: Finlandii, Norwegii i Szwecji, którzy odnieœli w nich najwiêkszy sukces sportowy. W zawodach debiutowali, jakkolwiek bez powodzenia, sportowcy polscy. Program Tygodnia obejmowa³ 14 konkurencji w 5 dyscyplinach sportu (bobsleje, hokej na lodzie, ³y wiarstwo figurowe, ³y wiarstwo szybkie i narciarstwo). Tydzieñ zakoñczy³ siê du ym sukcesem organizacyjnosportowym, potwierdzaj¹c w pe³ni olimpijsk¹ dojrza³oœæ sportów zimowych. Na 23 Sesji MKOl w Pradze w maju 1925 roku, Melchior markiz de Polignac (Francja) przed³o y³ do akceptacji tekst Karty Zimowych Igrzysk Olimpijskich, która uchwa³¹ VIII Kongresu Olimpijskiego (1925) zosta³a zaakceptowana. Dokument ten oficjalnie ustanawia³ Zimowe Igrzyska Olimpijskie w cyklu 4-letnim, rozgrywane w tym samym roku co letnie Igrzyska Nowo ytnych Olimpiad. Kongres za I Zimowe Igrzyska Olimpijskie uzna³ Tydzieñ sportów zimowych, przeprowadzony w Chamonix w 1924 r. Od tego czasu zimowe igrzyska olimpijskie sta³y siê imprez¹ równorzêdn¹ letnim igrzyskom. VII Igrzyska Nordyckie (1926) VII Zimowe Igrzyska Nordyckie, nazwane przez prasê szwedzk¹ olimpiad¹ zimow¹, odby³y siê 6-14 lutego 1926 roku z udzia³em zawodników z jedenastu krajów. Po raz pierwszy uczestniczy- ³a w nich reprezentacja Polski, 15 która rozegra³a dwa towarzyskie mecze w hokeju na lodzie z mistrzowsk¹ dru yn¹ Szwecji Djurgardens Idrottförening ; pierwsze spotkanie Polacy zremisowali (3:3), a drugie przegrali (6:1). Mistrzem zosta³a dru yna szwedzka. 15 Polacy grali w sk³adzie: Adamowski, Czaplicki, Kowalski, Kulej, Rybak, Nowikow, Szczerbiñski, Tupalski i ebrowski, reprezentuj¹c warszawski AZS.

12 Igrzyska nordyckie 63 W jeÿdzie szybkiej na lodzie zwyciê yli Norwegowie: O. Olsen w biegu na 500 m (47,1 s), a I. Ballangrud na pozosta³ych dystansach: 1500 m (2;29.0 min); 5000 m (9;12,2 min) i m (18;24,0 min). W jeÿdzie figurowej zwyciê yli: A. Lie (Norwegia) oraz H. Szabo-Jarosz (Austria). W jeÿdzie parami debiutowa- ³a 14-letnia Norwe ka Sonja Henie (wraz z A. Lie), która póÿniej, a do roku 1936, odnosi³a najwiêksze sukcesy w jeÿdzie indywidualnej (by³a 3-krotn¹ z³ot¹ medalistk¹ olimpijsk¹, 11-krotn¹ mistrzyni¹ œwiata i 6-krotn¹ mistrzyni¹ Europy). W rozgrywanych w ramach igrzysk nordyckich mistrzostwach œwiata S. Henie zdoby³a srebrny medal w jeÿdzie solistek. W biegach narciarskich triumfowali Finowie: na dystansie 30 km V. Saarinen (2;22,55 godz), a na 60 km T. Lappalainen (5;12,12 godz); bieg kobiet na 10 km wygra³a S. Pettersson ze Szwecji (52;05,0 min). Skoki narciarskie wygra³ Norweg E. Amundsen, a wyœcig hippiczny (80 km) Szwed S. Beckman. W zwi¹zku z wprowadzeniem i szybkim rozwojem zimowych igrzysk olimpijskich, ranga i znaczenie igrzysk nordyckich musia³y siê obni yæ, impreza, czego, jak pamiêtamy, obawiali siê Skandynawowie, straci³a racjê bytu. W 1926 r. przeprowadzono j¹ po raz ostatni. Szwedzi usi³owali wprawdzie zorganizowaæ igrzyska w 1930 roku, a póÿniej wznowiæ je w latach drugiej wojny œwiatowej (1942), jednak te próby siê nie powiod³y. Czym wiêc by³y igrzyska nordyckie, czy i jak¹ odegra³y historyczn¹ rolê? Te siedmiokrotnie organizowane w latach wielkie zawody pozostan¹ interesuj¹cym i wa - nym wydarzeniem w historii sportów zimowych. Bez w¹tpienia utorowa³y one drogê zimowym igrzyskom olimpijskim i stanowi³y dla nich pierwowzór. Piœmiennictwo 1. Allhems Sportlexikon. Malmö 1951, t. III. 2. Coubertin P.: Olimpiady borealne. Igrzyska Nordyckie w Sztokholmie (1901). Almanach IV PKOl-PAOl 1991/1992. Warszawa Coubertin P.: Olympische Erinnerungen. Berlin Coubertin P.: Przemówienia. Pisma ró ne i listy. Warszawa 1994, t. II. 5. Jönsson A.: The Nordic Games: Precursor to the Olympic Winter Games Kamper E.: Lexikon der Olympischen Winterspiele. Stuttgart Lang S.: Le ski et autres sports d hiver. Montrouge Lipoñski W.: Encyklopedia sportów œwiata. Poznañ M³odzikowski G.: Olimpiady ery nowo ytnej. Warszawa Nordisk Famiiljeboks Sportlexikon. Uppslagsverk för Sport, Gymnastik och Friluftsliv. Stockholm 1938, t. I; 1943, t. V. 11. XV Olympic Winter Games. Calgary. Official Report. Edmonton Przegl¹d Sportowy 1926, nr 7 i 8 (Nasi hokey iœci w Szwecji). 13. Wallechinsky D.: The Complet Book of the Winter Olympics. New York 2002.

Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 11

Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 11 Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 11 Humanistyczne aspekty gier sportowych (pi³ka rêczna) Humanistic Aspects of Sport Games

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY

PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY Nieregularnik Polanicki Nr 2 (26) 2014 Rok XIII PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to miasto - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie tylko mo esz. www.tmpolanicy.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Co roku odbywaj¹ siê rozliczenia merytoryczne i finansowe prowadzonych badañ naukowych finansowanych z bud etu

Co roku odbywaj¹ siê rozliczenia merytoryczne i finansowe prowadzonych badañ naukowych finansowanych z bud etu Wywiad z Co roku odbywaj¹ siê rozliczenia merytoryczne i finansowe prowadzonych badañ naukowych finansowanych z bud etu Z in. Józefem Walusiem, kierownikiem Dzia³u Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ rozmawia

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w G³ucho³azach. III Zjazd Absolwentów G³ucho³azy 8 paÿdziernika 2005 r.

Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w G³ucho³azach. III Zjazd Absolwentów G³ucho³azy 8 paÿdziernika 2005 r. Pawe³ Szymkowicz 60 lat Liceum Ogólnokszta³c¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w G³ucho³azach III Zjazd Absolwentów G³ucho³azy 8 paÿdziernika 2005 r. Copyright dr Pawe³ Szymkowicz

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 15 stycznia 2008 nr 1 (53) NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

www.teczoweprzedszkole.pl Têczowy Domek - ³obek ul. Zdziarska 26 tel. 663 304 304 PROMOCJA - do koñca marca bez wpisowego!

www.teczoweprzedszkole.pl Têczowy Domek - ³obek ul. Zdziarska 26 tel. 663 304 304 PROMOCJA - do koñca marca bez wpisowego! Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 2 (446) 26 stycznia 2011 roku Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! bezp³atnie www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

23 paÿdziernika - 165 rocznica urodzin Henryka Siemiradzkiego, syna Charkowskiej Ziemi i wielkiego artysty

23 paÿdziernika - 165 rocznica urodzin Henryka Siemiradzkiego, syna Charkowskiej Ziemi i wielkiego artysty Ex oriente lux Nr 10 35 (1(18) (72) 6 ) 2003 2008 r. PISMO STOW ARZYSZENIA KULTURY POLSKIEJ W CHARKOWIE www.polonia.kharkov.ua 23 paÿdziernika - 165 rocznica urodzin Henryka Siemiradzkiego, syna Charkowskiej

Bardziej szczegółowo

str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW

str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW Rok IX Nr 28 (424) 11.07.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 z³ (VAT 0%) Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW str. 17 Smocza Kraina str. 4 Nowe kwalifikacje, praca,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Mamy wiosnê! Kalendarzow¹, astronomiczn¹ i w rzeczywistoœci. Zima, mróz i œnieg tak oczekiwany w okresie Bo ego Narodzenia dokuczy³ i uprzykrzy³ siê chyba wszystkim. Niespotykane

Bardziej szczegółowo

ACH ZAPRASZAMY DO KINA. Tatarak Z GMINY REKLAMA

ACH ZAPRASZAMY DO KINA. Tatarak Z GMINY REKLAMA Z GMINY ZAPRASZAMY DO KINA REKLAMA Tatarak Polska, dramat, 2009 r. Re yseria: Andrzej Wajda, scenariusz: Krystyna Janda, Andrzej Wajda, na podstawie opowiadania "Tatarak" Jaros³awa Iwaszkiewicza; wyst:

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie

Promocja walorów turystycznych i gospodarczych by³a celem prezentacji powiatu na targach FARMA. prezentuj¹cych siê bran. Jak w kalejdoskopie Powiat wrzesiñski na Targach FARMA 2007 Wspó³dzia³anie i wzajemna promocja - tak najkrócej mo na scharakteryzowaæ atmosferê towarzysz¹c¹ ekspozycji powiatu wrzesiñskiego na targach FARMA 2007. Impreza,

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 19 (534) 5 listopada 2014 roku Nak³ad 25 000 egz. Debata bezp³atnie www.ngp.pl o przysz³oœci Ró yca Nie przypadkiem to w nowo otwartej siedzibie

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo