Igrzyska nordyckie, które odbywa³y siê w latach , da³y pocz¹tek zimowym igrzyskom olimpijskim (debiut mia³ miejsce w Chamonix w roku 1924).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Igrzyska nordyckie, które odbywa³y siê w latach 1901-1926, da³y pocz¹tek zimowym igrzyskom olimpijskim (debiut mia³ miejsce w Chamonix w roku 1924)."

Transkrypt

1 52 Igrzyska nordyckie, które odbywa³y siê w latach , da³y pocz¹tek zimowym igrzyskom olimpijskim (debiut mia³ miejsce w Chamonix w roku 1924).

2 Historia sportu 53 Igrzyska nordyckie mo na uznaæ za pierwowzór zimowych igrzysk olimpijskich. Maria Rotkiewicz Igrzyska nordyckie Kultura wysi³ku jest nerwem ka dej cywilizacji i zal¹ kiem ka dej wielkoœci. Pierre de Coubertin W zwi¹zku ze zbli aj¹cymi siê XX Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, które odbêd¹ siê w lutym przysz³ego roku w Turynie, Autorka przypomina dzieje igrzysk nordyckich ( ), które niemal o æwieræ wieku wyprzedzi³y I Zimowe Igrzyska Olimpijskie (1924), stanowi¹c ich pierwowzór. Ukazuje próby i okolicznoœci w³¹czania sportów zimowych do programu olimpijskiego oraz dzia³ania MKOl na rzecz ustanowienia odrêbnych zimowych igrzysk. S OWA KLUCZOWE: historia sportu igrzyska olimpijskie igrzyska nordyckie. Igrzyska I Olimpiady w Atenach w 1896 r. wyzwoli³y wiele inicjatyw w zakresie organizowania ró nych miêdzynarodowych imprez sportowych, o szerokim zasiêgu i uroczystej oprawie. Szwecja by³a pomys³odawc¹ zawodów w sportach zimowych. W trzy lata po zakoñczeniu igrzysk ateñskich Szwedzi podjêli próbê zorganizowania wielkich zawodów w sportach zimowych, które zyska³yby rangê letnich igrzysk. Zamiar swój wprowadzili w czyn w 1901 roku. W Sztokholmie odby³y siê Nordiska Spelen igrzyska nordyckie, które mo na uznaæ za prawzorzec zimowych igrzysk olimpijskich. By³y one nazywane równie olimpiadami borealnymi (tj. pó³nocnymi). 1 W³aœnie pod takim tytu³em baron Pierre de Coubertin opisa³ je na ³amach Revue Olympique. 2 W polskiej prasie sportowej okreœlano je 1 Od s³owa boreas (wiatr górski); u staro ytnych Greków wiatr pó³nocny; borealne pó³nocne. 2 Tekst w Revue Olympique, który ukaza³ siê w kwietniu 1901 roku, nie by³ sygnowany, ale zespó³ redakcyjny uzna³, e jest on autorstwa Pierre de Coubertina. Zosta³ on póÿniej w³¹czony do II tomu pism Barona. Sport Wyczynowy 2005, nr 11-12/

3 54 mianem igrzysk pó³nocy ; jednak informacje o nich by³y nader sk¹pe. Ju w akcie narodzin tych igrzysk (1899) zak³adano, e bêd¹ one stanowiæ imprezê miêdzynarodow¹, o bogatym programie sportowym, turystycznym i kulturalnym. Ich inicjatorem by³ Victor Balck ( ), profesor i dyrektor Królewskiego Centralnego Instytutu Gimnastycznego (Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet) w Sztokholmie, nazywany ojcem szwedzkiego sportu (Den svenska idrottens fader). Wprowadzi³ on na oznaczenie sportu star¹ nazwê idrott, nawi¹zuj¹c¹ do obrzêdowoœci staroskandynawskiej. Ws³awi³ siê dzia³alnoœci¹ w Miêdzynarodowym Komitecie Olimpijskim ( ), gdzie cieszy³ siê wielkim autorytetem. By³ zwolennikiem sportów zimowych i z zami³owaniem uprawia³ narciarstwo. W roku 1893 za- ³o y³ Szwedzki Zwi¹zek Narciarski (Svenska Skidförbundet), przewodniczy³ te Miêdzynarodowej Unii y wiarskiej (International Skating Union) w latach Ide¹ igrzysk nordyckich uda³o mu siê zainteresowaæ wielu skandynawskich dzia³aczy sportowych. Organizatorem igrzysk by³o Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (Szwedzkie Centralne Stowarzyszenie dla Popierania Sportu). 3 Igrzyska przeprowadzono siedmiokrotnie w latach w cyklu czteroletnim, na wzór igrzysk olimpijskich (1901; 1905; 1909; 1913; 1917; 3 7 maja 1897 r. w Pa³acu Królewskim w Sztokholmie za³o ono z inicjatywy i pod kierownictwem Victora Balcka Sveriges Almänna Idrottsförbund (Ogólnoszwedzki Zwi¹zek Sportowy), przemianowany w roku 1899 na Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande. Maria Rotkiewicz 1922; ). Zawody organizowano zawsze w lutym i trwa³y 9 dni (z wyj¹tkiem roku 1913 w którym przed³u ono je do 10 dni). Odbywa³y siê one w Sztokholmie, 5 jednak dwukrotnie w roku 1905 i 1913, niektóre konkurencje trzeba by³o przenieœæ do Õstersund, 6 ze wzglêdu na brak œniegu w stolicy. Program igrzysk nordyckich obejmowa³ nastêpuj¹ce dyscypliny: grê w bandy, 7 curling, hokej na lodzie, jazdê konn¹ na prze³aj, ³y wiarstwo (figurowe i szybkie), narciarstwo (d³ugodystansowe biegi i skoki narciarskie), saneczkarstwo, bobsleje i skeleton, ski-jöring, 8 eglar- 4 Wyj¹tek stanowi³ 1921 r., kiedy igrzyska przesuniêto ze wzglêdów organizacyjnych na 1922 r. 5 Na Kongresie w Sztokholmie w 1901 roku uchwalono, e igrzyska nordyckie bêd¹ siê odbywa³y co dwa lata, na zmianê w Sztokholmie i w Christianii (póÿniej Oslo), jednak Norwegowie nigdy ich nie zorganizowali, t³umacz¹c siê depresj¹ finansow¹. 6 Õstersund nad jeziorem Storsjõn stolica prowincji Jämtland w œrodkowej Szwecji. 7 Bandy gra wywodzi siê z Niderlandów, sk¹d zosta³a przeniesiona do Wielkiej Brytanii; zbli- ona do hokeja na lodzie, ale rozgrywana przez zespo³y 11-osobowe ma³¹ pi³k¹ (œrednica 6 cm) i zakrzywionym kijem na boisku lodowym (d³ugoœæ m; szerokoœæ m); wymiary bramek: cm (szerokoœæ) i cm (wysokoœæ); w XIX wieku bandy rozpowszechni³o siê w pó³nocnej Europie i w Rosji. W Polsce nie by³o uprawiane. 8 Ski-jöring (norw. skikjöring < norw. ski (narty), + kjöre (powoziæ), jazda na nartach z wykorzystaniem si³y poci¹gowej zwierzêcia. Narciarze, trzymaj¹c w rêkach wodze, jad¹ na nartach w odleg³oœci kilku metrów za koniem. Tradycje ski-jöringu wywodz¹ siê od ludów Skandynawii i Syberii. Formê sportow¹ przybra³ ski- -jöring dopiero w drugiej po³owie XIX wieku w Norwegii z wykorzystaniem konia. W formie tej przyj¹³ siê równie w Polsce, na Podhalu.

4 Igrzyska nordyckie 55 stwo lodowe (bojery) i eglarstwo na ³y wach. 9 Dla uatrakcyjnienia imprezy w programie umieszczano niekiedy wyœcigi automobilowe i motocyklowe, p³ywackie, strzeleckie, szermierkê, a nawet loty balonem. W zawodach startowali zawodnicy z 4-11 krajów, w wiêkszoœci mê czyÿni. Igrzyska oparte by³y ca³kowicie na regulaminach i przepisach obowi¹zuj¹cych w krajach skandynawskich. W ich ramach przeprowadzano w niektórych dyscyplinach mistrzostwa œwiata. I Igrzyska Nordyckie (1901) 10 Pierwsze igrzyska odby³y siê w dniach 9-17 lutego 1901 roku w Sztokholmie. Patronat nad nimi obj¹³ ksi¹ ê Gustaw, nastêpca tronu Szwecji i Norwegii. 11 W sk³ad Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczy³ Victor Balck, wchodzili: baron Claes Cederström, kpt. Frestadius, baron Sven Hermelin, Alexander Lindman, szambelan de Nordenfeld, Clarence hrabia von Rosen, prof. Karl Sjögren i prof. Johan Widmark. 19 eglarstwo na ³y wach (ang. ice skate-sailing) sport zimowy polegaj¹cy na poruszaniu siê na ³y wach za pomoc¹ agla, przypominaj¹cego konstrukcj¹ du y latawiec (ok. 3,3-8,8 m 2 ); ³y wo eglarze u ywaj¹ ³y ew o wyd³u- onym kszta³cie, zapewniaj¹cych wiêksz¹ stabilnoœæ jazdy i ograniczaj¹cych wibracjê stóp. 10 Dla odtworzenia atmosfery i ukazania wszystkich elementów imprezy opisujê dok³adnie tylko przebieg I Igrzysk Nordyckich; w pozosta³ych uwzglêdniam jedynie najwa niejsze wydarzenia, poœwiêcaj¹c wiêcej miejsca programowi olimpijskiemu (przypis Autorki). 11 PóŸniejszy Król Gustaw V ( ). Szwecjê i Norwegiê ³¹czy³a unia personalna od roku 1814 do Victor Balck w karykaturze T. Schonberga (1909). Sukces przeszed³ wszelkie oczekiwania. Sprawi³y to: œwietna organizacja, oprawa kulturalna oraz ciekawy program turystyczno-sportowy. Pierre de Coubertin z zachwytem pisa³ o umiejêtnoœciach organizacyjnych Szwedów: Sama obecnoœæ rozleg³ych, zaœnie onych równin czy szerokich lodowych przestrzeni nie wystarczy, aby zapewniæ powodzenie olimpiady septentrionalnej. 12 Œnieg i lód, nawet po drugiej stronie Morza Ba³tyckiego mog¹ spowodowaæ niepowodzenie organizowanej imprezy. Porywiste wiatry, odwil e, wszelkiego rodzaju niepogody mog¹ niestety przynieœæ ze sob¹ k³opoty 12 Septentrio u staro ytnych Rzymian by³a to nazwa siedmiu gwiazd Wielkiej NiedŸwiedzicy, póÿniej u ywana na oznaczenie pó³nocy albo wiatru pó³nocnego.

5 56 w realizacji najlepiej pomyœlanego i najdok³adniej opracowanego programu. Nasi szwedzcy przyjaciele dobrze o tym wiedzieli, ale przekonani, e w myœl starego porzekad³a «nic nie ma bez ryzyka», byli zdecydowani zapewniæ sobie mo liwie pe³ne powodzenie poprzez nienagann¹ organizacjê. I tak siê sta³o. Dla uhonorowania zaproszonych goœci z kraju i zagranicy, zawodników i widzów zorganizowano trzy festyny nocne: pierwszy przed pa³acem królewskim nad fiordem Nybro we wspania³ej scenerii szwedzkiej Wenecji; drugi i trzeci w Parku Sportowym (Idrottsparken), gdzie w feerii tysi¹ca lampionów i ogni sztucznych popisywali siê ³y wiarze figurowi oraz saneczkarze na sztucznych wzniesieniach, przy dÿwiêkach orkiestry wojskowej. W Operze Królewskiej wystawiono dwa przedstawienia galowe, obejmuj¹ce wystêpy studenckiego chóru z Uppsali, œpiewaj¹cego stare pieœni narodowe, oraz tzw. ywe obrazy, przypominaj¹ce sceny ze skandynawskiej historii. Program turystyczny o lokalnym kolorycie zawiera³: polowanie z chartami w okolicach Djursholmu i Sztokholmu z udzia³em jeÿdÿców, narciarzy i sañ; eglugê lodo³amaczem oraz wêdkowanie w pobliskich fiordach; wycieczki do skansenu, stanowi¹cego ilustracjê skandynawskiego ycia na przestrzeni wieków. Ponadto zademonstrowano jazdê zaprzêgami reniferów i psów polarnych, odby³y siê pokazy Eskimosów, a wieczorem capstrzyk z p³on¹cymi agwiami i wystêpy orkiestry marynarki. Program sportowy obejmowa³ 7 dyscyplin, w których startowali zawodnicy z ró nych zak¹tków Europy, krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii. Maria Rotkiewicz Przy ostrym mrozie (minus ), silnym wietrze i œnie nych ³awicach, 33 jeÿdÿców stanê³o do wyœcigu hipicznego z miejscowoœci Enköping do Sztokholmu (80 km). Wszyscy, cali i zdrowi, osi¹gnêli metê, a zwyciêzc¹ zosta³ Anglik Goldskuhl, który pokona³ trasê w czasie zaledwie 2;48,45 godz. Program hipiczny dope³nia³y wyœcigi k³usaków fiñskich, norweskich, szwedzkich, rosyjskich i wêgierskich. W jeszcze trudniejszych warunkach atmosferycznych odby³ siê ski-jöring miêdzy Uppsal¹ a Djursholmem (60 km). Narciarze jechali za koniem lub renem. Najwiêkszego wyczynu dokona³ Szwed Carlberg, który przejecha³ trasê w 2;30,30 godz. Zawody narciarskie w Saltsjöbaden przyci¹gnê³y tysi¹ce widzów; biegi narciarskie na prze³aj na d³ugich dystansach zosta³y zdominowane przez Finów: K. Jussila wygra³ bieg na 30 km (2;09,13 godz), a O. Hepoaho na 60 km (4;43,13 godz). Na 210-kilometrowej trasie dawnych kurierów królewskich z Falun do Sztokholmu, podzielonej na trzy odcinki: Falun-Krylbo; Krylbo-Enköping; Enköping-Sztokholm, rywalizowa³y w dwudniowym biegu sztafetowym na nartach 3-osobowe reprezentacje klubów szwedzkich. Ten morderczy wyœcig wygra³a sztafeta Tundals Idrottsförening w ³¹cznym czasie 19;38,00 godz. W skokach narciarskich triumfowali Norwegowie, a najlepszym z nich by³ Arild Nyquist, który skoczy³ na odleg³oœæ 23 m. W ³y wiarstwie szybkim rywalizowali ze sob¹ zawodnicy fiñscy, holenderscy i norwescy. Mistrzami zostali Fin F. F. Wathen zwyciêzca w biegach na trzech dystansach: 500 m (54 s), 1500 m

6 Igrzyska nordyckie 57 (2;43,4 min) i m (20;13,2 min) oraz Norweg R. Gunderssen na 5000 m (9;56,8 min). W jeÿdzie figurowej solistów zwyciê- y³ Szwed Ulrich Salchow, a w parach sportowych Austriacy: G. Euler i C. Szabo, których jak pisa³a prasa wdziêk i elegancja by³y nie do pokonania. W ³y wiarstwie szybkim i figurowym walczono o dwa tytu³y mistrzowskie: igrzysk nordyckich i mistrzostw œwiata. W jeÿdzie na ³y wach z aglem zwyciê y³ B. Andern, a w bojerach J. Carlsson obydwaj ze Sztokholmu. W bandy tytu³ mistrzowski wywalczy³a dru yna akademicka z Uppsali. Oprócz sportów zimowych przeprowadzono turniej szermierczy na szpady z licznym udzia³em Duñczyków i jednego Greka. Cz³onkowie rodziny królewskiej odwiedzali wszystkie obiekty, na których odbywa³y siê zawody i konkursy. To wielkie zainteresowanie Igrzyskami rodziny królewskiej przyda³o im blasku i podnios³o presti. I Igrzyska Nordyckie zakoñczy³y siê wspania³ym rautem z udzia³em króla Szwecji Oskara i ksiêcia Gustawa, który podczas po egnalnej uroczystoœci wrêcza³ zwyciêzcom nagrody. Victor Balck, podsumowuj¹c igrzyska, powiedzia³, e by³y one najwiêkszym osi¹gniêciem sportowym Szwedów na arenie miêdzynarodowej. Cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, zwróci³y uwagê na sport krajów skandynawskich. Pod wzglêdem finansowym okaza³y siê deficytowe. Deficyt siêgn¹³ powa nej kwoty koron szwedzkich. Pierre de Coubertin porównuj¹c Igrzyska I Olimpiady w Atenach z I Igrzyskami Nordyckimi napisa³: Na ziemi greckiej natura podkreœla piêkno ruchu, a pod pó³nocnym niebem surowoœæ walki; w obu jednak przypadkach wysi³ek jest taki sam, a w³aœnie wysi³ek le y u podstaw obu uroczystoœci; on je nobilituje i przydaje im wielkoœci. Kultura wysi³ku jest nerwem ka dej cywilizacji i zal¹ kiem ka dej wielkoœci. Igrzyska Nordyckie przypomnia³y nam o tym. II Igrzyska Nordyckie (1905) Kolejne igrzyska nordyckie mia³y siê odbyæ w Christianii (obecnie Oslo) w 1903 roku. Jednak Norwegowie nie chcieli siê podj¹æ organizacji tak du ej i kosztownej imprezy. Po d³ugich debatach zdecydowali siê na przeprowadzenie w Christianii Tygodnia sportów zimowych (Nordisk Vinteridraetsuge), w programie którego znalaz³y siê: gra w bandy, jazda konna, ³y wiarstwo, narciarstwo i turniej tenisowy. W zawodach objêtych programem II Igrzysk Nordyckich, jakie odby³y siê 4-12 lutego 1905 roku, tylko konkursy ³y wiarskie przeprowadzono zgodnie z planem w Sztokholmie, natomiast konkurencje narciarskie, ze wzglêdu na brak œniegu w stolicy, przeniesiono do Östersund. Co gorsza, zaledwie na kilka dni przed otwarciem Igrzysk w³adze sportowe Norwegii wycofa³y swoj¹ reprezentacjê z powodu, jak to podano, konfliktu politycznego (rozwi¹zanie unii ³¹cz¹cej Szwecjê z Norwegi¹ od 1814 r.) i trudnej sytuacji finansowej. Pod nieobecnoœæ Norwegów w ³y - wiarstwie szybkim i w biegach narciarskich dominowali Finowie. J. Wikander zwyciê y³ na 500 m (49,8 s) i 1500 m (2;45,0 min), O. Wathen na 5000 m

7 58 Maria Rotkiewicz Ulrich Salchow, wielokrotny zwyciêzca w konkursach jazdy figurowej na lodzie w igrzyskach nordyckich i zimowych igrzyskach olimpijskich. (Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie). (9;44,0 min), a V. Ylander na m (20;13,2 min). K. Jussila powtórzy³ poprzedni sukces na 30 km (2;21,39 godz), a jego rodak A. Ahola wygra³ bieg na 60 km (5;15,49 godz.). W ³y wiarstwie figurowym zwyciê- yli: w jeÿdzie solowej mê czyzn U. Salchow, kobiet M. Harrison (Wielka Brytania), w parach O. i M. Bohatch. W grze w bandy sukces odnieœli Uppsalczycy. W wyœcigu hipicznym z Upssali do Sztokholmu zwyciê y³ G. Wiedesheim-Paul (2;43,30 godz). Program uzupe³nia³y zawody w eglarstwie lodowym, eglarstwie na ³y - wach, szermierce, p³ywaniu, strzelaniu, a do atrakcji nale a³y wyœcigi automobilowe i loty balonem. Igrzyska zosta³y po raz pierwszy utrwalone na taœmie kinematograficznej. W dwa lata póÿniej, podczas IX Sesji MKOl w Hadze, w maju 1907 r., zobowi¹zano organizatorów Igrzysk IV Olimpiady w Londynie (1908) do w³¹czenia sportów zimowych do programu olimpijskiego. Swój debiut olimpijski œwiêtowa³o w dniach paÿdziernika 1908 roku tylko ³y wiarstwo figurowe, w którym ju od koñca XIX wieku rozgrywano mistrzostwa œwiata. Sta³o siê to mo liwe na skutek budowy sztucznego lodowiska Prince s Skating Rink (tafla lodowa o wymiarach 62x16 m). Udzia³ w konkursach wziê³o 7 kobiet i 15 mê czyzn z piêciu krajów: Niemiec, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na popisy ³y wiarek i ³y wiarzy t³umnie przyby³a publicznoœæ. Pierwsze z³ote medale olimpijskie zdobyli: w jeÿdzie solowej mê czyzn Ulrich Salchow (Szwecja); wœród kobiet Magde Syers (Wielka Brytania); w parach Anni Hübler i Heinrich Burger (Niemcy). III Igrzyska Nordyckie (1909) Rozpoczêcie III Igrzysk Nordyckich w dniu 6 lutego 1909 roku przypomina- ³o tradycje starogreckich igrzysk olimpijskich. Ulicami miasta przeje d a³ herold, który biciem w bêben obwieszcza³ mieszkañcom, e zawody odbywaj¹ siê pod patronatem Jego Królewskiej Wysokoœci Gustawa V, na które zaprasza siê wszystkich obywateli stolicy i kraju. Na Igrzyska zjechali zawodnicy z dziewiêciu krajów: Austrii, Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Wêgier. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê ³y wiarstwo figurowe. Szczególne uznanie budzi³y wystêpy najs³ynniejszego wówczas ³y wiarza Ulricha

8 Igrzyska nordyckie Salchowa, 13 twórcy wielu nowatorskich ewolucji, które zosta³y wprowadzone do klasycznego repertuaru ³y wiarstwa i nazwane jego imieniem. W jeÿdzie solowej kobiet zwyciê y³a E. Rendschmidt (Niemcy), a w parach sportowych: Brytyjczycy J. i P. Johnsson. Na wszystkich dystansach w jeÿdzie szybkiej triumfowa³ Norweg O. Mathisen (500 m 47,1 s; 1500 m 2;32,0 min; 5000 m 9;14,2 min i m 19;13,0 min). Finowie znowu odnieœli sukces w biegach narciarskich na d³ugich dystansach: Wesa wygra³ bieg na 30 km (2;08,00 godz), a M. Koskenkorva na 60 km (4;34,45 godz). Dodatkowy wyœcig narciarski na trasie Krylbo-Sztokholm (150 km) odby³ siê tylko z udzia³em o³nierzy. Tysi¹ce widzów oklaskiwa³o Szweda E. Olssona w skokach narciarskich. Wyœcig hippiczny (75 km) wygra³ G. Bergengren. 13 Salchow ju na I i II Igrzyskach Nordyckich zwyciê y³ w jeÿdzie solowej mê czyzn. By³ 12-krotnym medalist¹ mistrzostw œwiata ( ), 10-krotnym medalist¹ mistrzostw Europy ( ) i pierwszym mistrzem olimpijskim (1908). 59 Liczny udzia³ zawodników zagranicznych w III Igrzyskach Nordyckich oraz doskona³a organizacja imprezy spowodowa³y wzrost znaczenia krajów skandynawskich, zw³aszcza Szwecji na arenie miêdzynarodowej. Tote, kiedy wa y³y siê losy gospodarza kolejnych letnich igrzysk olimpijskich w 1912 r., MKOl nie mia³ w¹tpliwoœci, e powinien nim byæ Sztokholm, tym bardziej, e Coubertin przedstawi³ igrzyska nordyckie jako wzorowy model wielkiej imprezy miêdzynarodowej. Decyzjê o desygnowaniu Sztokholmu na miasto-organizatora Igrzysk V Olimpiady powziêto na X Sesji MKOl w Berlinie w 1909 roku. O sukcesie tego wyboru niew¹tpliwie zadecydowa³y: upowszechnienie wychowania fizycznego i sportu w Szwecji wysoka instytucjonalizacja szwedzkiego ruchu sportowego; 14 dzia³alnoœæ szwedzkich dzia³aczy w miêdzynarodowych federacjach sportowych; umiejêtnoœci organizacyjne, wykazane na igrzyskach nordyckich i ich sukces. Na XII Sesji MKOl w Budapeszcie w maju 1911 roku Eugenio hrabia Brunetta d Usseaux (W³ochy) zapyta³ Victora Balcka przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie w 1912 roku, czy w programie olimpijskim uwzglêdniono równie sporty zimowe. Balck da³ odpowiedÿ negatywn¹: Komitet Organizacyjny nie przewiduje w programie adnych sportów zimowych ze wzglêdu na planowane na pocz¹tku 1913 roku IV Igrzyska Nordyckie. Wówczas pe³en temperamentu i pomys³ów hrabia zaproponowa³, aby igrzyska nordyckie zosta³y przekszta³cone w zimowe igrzyska olimpijskie, a rok olimpijski wyd³u ony od 1 czerwca 1912 roku do 31 maja 1913 roku. Balck ostro sprzeciwi³ siê tej propozycji. Jednak wiêkszoœæ cz³onków MKOl wypowiedzia- 14 Od 1895 r. rozpocz¹³ siê okres instytucjonalizacji szwedzkiego ruchu sportowego, który doprowadzi³ do powstania niemal wszystkich krajowych zwi¹zków sportowych w dyscyplinach, wchodz¹cych w sk³ad programu igrzysk olimpijskich. Organizacj¹ nadrzêdn¹, koordynuj¹c¹ w skali ogólnokrajowej poczynania w zakresie sportu, by³ za³o ony w 1903 r. Sveriges Riksidrottsförbundet, którego honorowym przewodnicz¹cym by³ nastêpca tronu.

9 60 Maria Rotkiewicz ³a siê za wnioskiem Brunetty. Niezale - noœæ igrzysk nordyckich wydawa³a siê zagro ona. Wówczas interweniowa³ Coubertin, popieraj¹c stanowisko Balcka. W efekcie jego argumentów i g³osowania podjêto uchwa³ê, e igrzyska nordyckie nie zostan¹ w³¹czone do Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie. IV Igrzyska Nordyckie (1913) IV Igrzyska Nordyckie zorganizowano w dniach 7-16 lutego 1913 roku z udzia³em zawodników z oœmiu pañstw: Austrii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji, Wêgier i Wielkiej Brytanii. Pogoda znowu sprawi³a zawód i niektóre konkurencje przeniesiono do Östersund. Po raz pierwszy umo liwiono kobietom start w zawodach w curlingu oraz grze w bandy; wziê³y udzia³ dwie dru- yny ze Sztokholmu. Kobiety startowa³y w ³y wiarstwie figurowym; jazdê solow¹ pañ wygra³a O. Horvath (Wêgry); jazdê solow¹ panów G. Sandahl (Szwecja), a najlepsz¹ par¹ sportow¹ byli K. Mejstrik i H. Engelmann (Wêgry). W ³y wiarstwie szybkim zwyciê yli: O. Mathisen (Norwegia) w biegach na 500 m (45,4 s) i 1500 m (2;29,2 min) oraz W. Ippolitow (Rosja) na 5000 m (8;58,0 min) i m (19;18,4 min); by³o to pierwsze zwyciêstwo reprezentanta Rosji odniesione na igrzyskach nordyckich. W narciarstwie biegowym rywalizowano na trzech d³ugich dystansach, w których zwyciê yli: na 30 km J. Niska (2;22,35 godz); na 60 km M. Koskenkorva (5;03,25 godz) obydwaj z Finlandii oraz na 90 km Szwed H. Hansson (8;44,2 godz). W skokach narciarskich triumfowa³ Norweg L. Bergendahl. Sprawa wprowadzenia do programu olimpijskiego dyscyplin zimowych od y- ³a na nowo w 1914 roku. Podczas V Kongresu Olimpijskiego w Pary u przedstawiciel Norweskiego Zwi¹zku Narciarskiego zaproponowa³ wprowadzenie narciarstwa do programu Igrzysk VI Olimpiady w Berlinie w 1916 roku, co k³óci³o siê z dotychczasowym stanowiskiem krajów skandynawskich. Wniosek ten mo na jednak usprawiedliwiæ. Norwegia uwa a siê za kolebkê sportu narciarskiego. W Holmenkollen (dzielnicy Oslo) ju od roku 1883 rozgrywano doroczne miêdzynarodowe zawody narciarskie w konkurencjach klasycznych. Wniosek poparli przedstawiciele Austrii, Kanady, Niemiec i Szwajcarii, wysuwaj¹c jednoczeœnie propozycjê wprowadzenia do programu olimpijskiego równie innych sportów zimowych. Uchwa³¹ Kongresu oficjalnie wprowadzono do Igrzysk VI Olimpiady w Berlinie (1916): ³y wiarstwo, narciarstwo i hokej na lodzie. Wybuch pierwszej wojny œwiatowej w 1914 roku zniweczy³ wszystkie plany, programy i organizacjê Igrzysk. By³a to pierwsza liczona w chronologii olimpijskiej olimpiada bez igrzysk. V Igrzyska Nordyckie (1917) V Igrzyska Nordyckie odby³y siê w dniach lutego 1917 r. Poniewa przypad³y na okres pierwszej wojny œwiatowej, uczestniczyli w nich tylko zawodnicy krajów skandynawskich. W narciarstwie biegowym na d³ugich dystansach dominowali Szwedzi: w biegu na 30 km A. Persson (2;16,23

10 Igrzyska nordyckie godz), a na 60 km G. Wahlgren (5;03,39 godz). W tej konkurencji po raz pierwszy startowa³y kobiety; na dystansie 10 km zwyciê y³a równie Szwedka S. Gustafsson (1;15,37 godz). W skokach narciarskich triumfowa³ Norweg B. Larsen. W ³y wiarstwie szybkim o pierwszeñstwo rywalizowali ze sob¹ Norwegowie i Szwedzi; bieg na 500 m wygra³ Szwed A. Blomquist (45,2 s), pozosta³e Norwegowie: 1500 m i 5000 m K. Ström (2;27,8 min i 8;45,4 min), a m O. Mamen (18;21,9 min). W ³y wiarstwie figurowym najlepsi byli ³y wiarze szwedzcy: G. Grafström (panowie) i M. Mauroy (panie), a w parach sportowych Finowie Y. i A. Bryn. Po raz pierwszy wprowadzono skeleton, zarówno dla kobiet, jak i mê czyzn, zawody przeprowadzono na terenie skansenu w centrum Sztokholmu. Do programu Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii (1920) ponownie w³¹czono ³y wiarstwo figurowe oraz now¹ dyscyplinê: hokej na lodzie. Z³ote medale olimpijskie zdobyli: Gillis Grafström w jeÿdzie solowej panów oraz Magda Julin-Mauroy w jeÿdzie pañ obydwoje ze Szwecji, którzy ju na Igrzyskach Nordyckich w 1917 roku odnieœli swoje pierwsze sukcesy. W parach sportowych zwyciê yli Ludovika i Walter Jacobssen z Finlandii. Zwyciêstwo w hokeju na lodzie odnios³a dru yna Kanady kraju, który uwa a siê za kolebkê tego sportu. Na 19 Sesji MKOl w Lozannie w 1921 roku zapad³a uchwa³a przyznaj¹ca Francji prawo zorganizowania w roku 1924 pod patronatem MKOl, tzw. Tygodnia sportów zimowych (Semaine internationale des sports d hiver), jednak e bez 61 w³¹czania go w zakres manifestacji olimpijskich. Uchwa³a ta z trudem zosta³a zaakceptowana, gdy jej najwiêkszymi przeciwnikami byli przedstawiciele Szwecji, Norwegii i Finlandii, upatruj¹cy w tym poci¹gniêciu zamach na swoje igrzyska nordyckie. VI Igrzyska Nordyckie (1922) Igrzyska zaplanowano na 1921 rok. Zosta³y jednak przesuniête na rok 1922 ze wzglêdu na trudnoœci organizacyjne wynikaj¹ce m.in. z powodu zbyt krótkiego okresu, dziel¹cego je od przeprowadzonych w 1920 roku Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii. Igrzyska odby³y siê 4-12 lutego 1922 roku. Otrzyma³y przydomek igrzysk arktycznych ; mrozy panuj¹ce w owym czasie w Sztokholmie by³y wyj¹tkowo silne. Mimo to dopisali zawodnicy i publicznoœæ. W zawodach uczestniczy³o 125 sportowców z oœmiu krajów: Austrii, Czechos³owacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Szwecji. Po raz pierwszy obok gry w bandy wprowadzono do programu hokej na lodzie z udzia³em dru yn Finlandii, Norwegii i Szwecji. W ³y wiarstwie szybkim triumfowali Norwegowie na: 500 m R. Larsen (45,0 s) i 1500 m (2;26,1 min) oraz na 5000 m O. Olsen (8;52,7 min); bieg na m wygra³ Fin J. Skutnabb (18;25,4 min). W ³y wiarstwie figurowym swój sukces z 1917 roku powtórzy³ G. Grafström; jazdê solow¹ pañ wygra³a H. Szabo- Planck (Austria), a w parach zwyciê yli A. Palm i H. Palm-Berghagen (Szwecja). Bieg narciarski na 30 km wygra³ M. Vuorinen (Finlandia) w czasie 2;11,0 godz, a na 60 km P. E. Hedlund

11 62 Maria Rotkiewicz (Szwecja) 4;55,16 godz. Kobiety po raz drugi stanê³y do biegu na 10 km, w którym zwyciê y³a E. Pikkuniemi (Szwecja) 58,33,0 min. W skokach triumfowa³ Norweg N. Heyerdahl. Wyœcig hippiczny (80 km) wygra³ Szwed C. M. Pereswetold-Morath. Sonja Henie sw¹ wielk¹ œwiatow¹ karierê rozpoczê³a startem w VII Igrzyskach Nordyckich. (Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie). W dniach od 25 stycznia do 4 lutego 1924 roku zosta³ przeprowadzony Tydzieñ sportów zimowych w Chamonix. Do zawodów zg³osi³o siê 293 zawodników (w tej liczbie 13 kobiet) z 16 krajów, a wœród nich równie przedstawiciele krajów skandynawskich: Finlandii, Norwegii i Szwecji, którzy odnieœli w nich najwiêkszy sukces sportowy. W zawodach debiutowali, jakkolwiek bez powodzenia, sportowcy polscy. Program Tygodnia obejmowa³ 14 konkurencji w 5 dyscyplinach sportu (bobsleje, hokej na lodzie, ³y wiarstwo figurowe, ³y wiarstwo szybkie i narciarstwo). Tydzieñ zakoñczy³ siê du ym sukcesem organizacyjnosportowym, potwierdzaj¹c w pe³ni olimpijsk¹ dojrza³oœæ sportów zimowych. Na 23 Sesji MKOl w Pradze w maju 1925 roku, Melchior markiz de Polignac (Francja) przed³o y³ do akceptacji tekst Karty Zimowych Igrzysk Olimpijskich, która uchwa³¹ VIII Kongresu Olimpijskiego (1925) zosta³a zaakceptowana. Dokument ten oficjalnie ustanawia³ Zimowe Igrzyska Olimpijskie w cyklu 4-letnim, rozgrywane w tym samym roku co letnie Igrzyska Nowo ytnych Olimpiad. Kongres za I Zimowe Igrzyska Olimpijskie uzna³ Tydzieñ sportów zimowych, przeprowadzony w Chamonix w 1924 r. Od tego czasu zimowe igrzyska olimpijskie sta³y siê imprez¹ równorzêdn¹ letnim igrzyskom. VII Igrzyska Nordyckie (1926) VII Zimowe Igrzyska Nordyckie, nazwane przez prasê szwedzk¹ olimpiad¹ zimow¹, odby³y siê 6-14 lutego 1926 roku z udzia³em zawodników z jedenastu krajów. Po raz pierwszy uczestniczy- ³a w nich reprezentacja Polski, 15 która rozegra³a dwa towarzyskie mecze w hokeju na lodzie z mistrzowsk¹ dru yn¹ Szwecji Djurgardens Idrottförening ; pierwsze spotkanie Polacy zremisowali (3:3), a drugie przegrali (6:1). Mistrzem zosta³a dru yna szwedzka. 15 Polacy grali w sk³adzie: Adamowski, Czaplicki, Kowalski, Kulej, Rybak, Nowikow, Szczerbiñski, Tupalski i ebrowski, reprezentuj¹c warszawski AZS.

12 Igrzyska nordyckie 63 W jeÿdzie szybkiej na lodzie zwyciê yli Norwegowie: O. Olsen w biegu na 500 m (47,1 s), a I. Ballangrud na pozosta³ych dystansach: 1500 m (2;29.0 min); 5000 m (9;12,2 min) i m (18;24,0 min). W jeÿdzie figurowej zwyciê yli: A. Lie (Norwegia) oraz H. Szabo-Jarosz (Austria). W jeÿdzie parami debiutowa- ³a 14-letnia Norwe ka Sonja Henie (wraz z A. Lie), która póÿniej, a do roku 1936, odnosi³a najwiêksze sukcesy w jeÿdzie indywidualnej (by³a 3-krotn¹ z³ot¹ medalistk¹ olimpijsk¹, 11-krotn¹ mistrzyni¹ œwiata i 6-krotn¹ mistrzyni¹ Europy). W rozgrywanych w ramach igrzysk nordyckich mistrzostwach œwiata S. Henie zdoby³a srebrny medal w jeÿdzie solistek. W biegach narciarskich triumfowali Finowie: na dystansie 30 km V. Saarinen (2;22,55 godz), a na 60 km T. Lappalainen (5;12,12 godz); bieg kobiet na 10 km wygra³a S. Pettersson ze Szwecji (52;05,0 min). Skoki narciarskie wygra³ Norweg E. Amundsen, a wyœcig hippiczny (80 km) Szwed S. Beckman. W zwi¹zku z wprowadzeniem i szybkim rozwojem zimowych igrzysk olimpijskich, ranga i znaczenie igrzysk nordyckich musia³y siê obni yæ, impreza, czego, jak pamiêtamy, obawiali siê Skandynawowie, straci³a racjê bytu. W 1926 r. przeprowadzono j¹ po raz ostatni. Szwedzi usi³owali wprawdzie zorganizowaæ igrzyska w 1930 roku, a póÿniej wznowiæ je w latach drugiej wojny œwiatowej (1942), jednak te próby siê nie powiod³y. Czym wiêc by³y igrzyska nordyckie, czy i jak¹ odegra³y historyczn¹ rolê? Te siedmiokrotnie organizowane w latach wielkie zawody pozostan¹ interesuj¹cym i wa - nym wydarzeniem w historii sportów zimowych. Bez w¹tpienia utorowa³y one drogê zimowym igrzyskom olimpijskim i stanowi³y dla nich pierwowzór. Piœmiennictwo 1. Allhems Sportlexikon. Malmö 1951, t. III. 2. Coubertin P.: Olimpiady borealne. Igrzyska Nordyckie w Sztokholmie (1901). Almanach IV PKOl-PAOl 1991/1992. Warszawa Coubertin P.: Olympische Erinnerungen. Berlin Coubertin P.: Przemówienia. Pisma ró ne i listy. Warszawa 1994, t. II. 5. Jönsson A.: The Nordic Games: Precursor to the Olympic Winter Games Kamper E.: Lexikon der Olympischen Winterspiele. Stuttgart Lang S.: Le ski et autres sports d hiver. Montrouge Lipoñski W.: Encyklopedia sportów œwiata. Poznañ M³odzikowski G.: Olimpiady ery nowo ytnej. Warszawa Nordisk Famiiljeboks Sportlexikon. Uppslagsverk för Sport, Gymnastik och Friluftsliv. Stockholm 1938, t. I; 1943, t. V. 11. XV Olympic Winter Games. Calgary. Official Report. Edmonton Przegl¹d Sportowy 1926, nr 7 i 8 (Nasi hokey iœci w Szwecji). 13. Wallechinsky D.: The Complet Book of the Winter Olympics. New York 2002.

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o:

Mandarynka. Sport i rozrywka. Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej. ród³o: Mandarynka Sport i rozrywka Gra dydaktyczna dla klasy V szko³y podstawowej ród³o: 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 5 6 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 1 Tak wygl¹da mandarynka. Umieszczone symbolizuj¹ znaczenia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Nie koniec startów. 03/04/2014, dodał: Magda Polańska

Aktualności. Nie koniec startów. 03/04/2014, dodał: Magda Polańska Aktualności Nie koniec startów 03/04/2014, dodał: Magda Polańska - Długo myślałam nad tym, jaką podjąć decyzję w sprawie wyczynowego biegania na nartach. Rozważałam wszystkie plusy i minusy, więc to, co

Bardziej szczegółowo

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS )

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS ) ZA ÑCZNIK 3 (UNIFIED SPORTS ) SEKCJA A DEFINICJA SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH Sporty zunifikowane sà oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który àczy w przybli eniu równà liczb osób z niepe nosprawnoêcià

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego R E G U L A M I N przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich uprawniających do sędziowania zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarstwa figurowego, w ramach działalności opisanej statutem PZŁF Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU RABKA ZDRÓJ, 4 marca 2014

I OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU RABKA ZDRÓJ, 4 marca 2014 I OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU RABKA ZDRÓJ, 4 marca 2014 Celem SENIORIADY jest integracja studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na zasadach

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Naszymi partnerami i sponsorami są m.in.:

Szanowni Państwo! Naszymi partnerami i sponsorami są m.in.: Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy biznesowej między Państwa firmą, a Pomorską Federacją Sportu z siedzibą w Gdańsku. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Prezydent Białegostoku nagrodził najlepszych sportowców

Prezydent Białegostoku nagrodził najlepszych sportowców Prezydent Białegostoku nagrodził najlepszych sportowców 23 maja 2011r. w Pałacyku Gościnnym przy ul. Kilińskiego Prezydent Miasta Białegostoku wręczył doroczne nagrody za wysokie wyniki sportowe w 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006

Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Kalendarium polsko niemieckiej współpracy sportowej w latach 1998 2006 Luty 1998 r. Rada Miasta Puławy otrzymuje od władz niemieckiego miasta Stendal i Prezydenta Lekkoatletycznego Związku Sportowego Stendaler

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 8 w Lublinie. sekretariat@zs8.lublin.pl. http://www.zs8.lublin.pl/ Mgr inż. Grażyna Daniewska

Zespół Szkół nr 8 w Lublinie. sekretariat@zs8.lublin.pl. http://www.zs8.lublin.pl/ Mgr inż. Grażyna Daniewska FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Ruch Radością Dzieci Eksperyment pedagogiczny wdrażający gimnastykę sportową w klasach I-III szkoły podstawowej NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA ZASADY KWALIFIKACJI XXXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO 2016 ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA Skoki do Wody A. KONKURENCJE (8) Konkurencje Mężczyzn (4) Konkurencje Kobiet (4) Skoki indywidualne Skoki indywidualne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

S Sprawdzian D 2.4. 1. Przeczytaj poni szy tekst. Nast pnie wska prawid owe odpowiedzi, zakreêlajàc odpowiednià liter.

S Sprawdzian D 2.4. 1. Przeczytaj poni szy tekst. Nast pnie wska prawid owe odpowiedzi, zakreêlajàc odpowiednià liter. Sprawdzian VI klasy............... imi i nazwisko klasa data liczba punktów ocena WP YW ZIMY NA BIEG HISTORII Wersja B 1. Przeczytaj poni szy tekst. Nast pnie wska prawid owe odpowiedzi, zakreêlajàc odpowiednià

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy.

1. Organizator Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy. B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2016) A. Młodzieżowiec Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorem MMP jest klub lub organizacja wyznaczona przez właściwy polski związek sportowy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Vancouver 2010 Êwi to sportów zimowych

Vancouver 2010 Êwi to sportów zimowych ... imi i nazwisko ucznia...... klasa suma punktów...... data ocena Vancouver 200 Êwi to sportów zimowych Tekst do zadania. i 2. Igrzyska Olimpijskie odbywajà si co cztery lata. W lutym 200 roku w Kanadzie

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINE KONI KRUSZYŃSCY ROŚCISŁAWICE 02.04.2016r.

PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINE KONI KRUSZYŃSCY ROŚCISŁAWICE 02.04.2016r. PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINE KONI KRUSZYŃSCY ROŚCISŁAWICE 02.04.2016r. 1. MIEJSCE ZAWODÓW: ul. Leśna 28, 55-120 Rościsławice k/ Obornik Śląskich 2.

Bardziej szczegółowo

Styl klasyczny oraz motylkowy- od idealnej techniki do mistrzostwa sportowego

Styl klasyczny oraz motylkowy- od idealnej techniki do mistrzostwa sportowego Styl klasyczny oraz motylkowy- od idealnej techniki do mistrzostwa sportowego 1. Termin: 10-13 lipiec 2012 2. Organizatorzy: - Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny Tarnowskie Góry - Park Wodny Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJ R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH, UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS I. Nazwa stowarzyszenia i godło 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, w skrócie Ch.S.S. HALS zwane w dalszym ciągu statutu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH.

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Z DNIA 02.04.2009 W SPRAWIE TRYBU I ZASAD NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH. UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKEGO ZWĄZKU TENSOWEGO Z DNA 02.04.2009 W SPRAWE TRYBU ZASAD NADAWANA KLAS SPORTOWYCH. Na podstawie Zarządzenia nr 4 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹.

Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Teoria treningu 13 Skuteczny strza³ na bramkê jest najwa niejszym elementem dzia³ania ofensywnego w grze w pi³kê no n¹. Jak Europa gra w pi³kê no n¹? Analiza sytuacji bramkowych w ME Portugalia 2004 Dane

Bardziej szczegółowo

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Jaszkowo 09-10 kwietnia 2011 1. Organizator: Centrum Hipiki Jaszkowo i Jeździecki Klub Sportowy Jagodne 2. Termin: Sobota niedziela 09-10.kwietnia.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo