UMOWA NR. O DOPŁATY DO CENY WYKUPU OBLIGACJI EMITOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Text110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. O DOPŁATY DO CENY WYKUPU OBLIGACJI EMITOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Text110"

Transkrypt

1 Załącznik 14.2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR O DOPŁATY DO CENY WYKUPU OBLIGACJI EMITOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Text110 WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2 zawarta w Warszawie, w dniu r., pomiędzy: a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa, NIP , REGON , zwanym dalej NFOŚiGW, reprezentowanym przez: - z siedzibą w, przy ul., - NIP:, REGON:, KRS, kapitał zakładowy PLN (w tym wpłacony):, zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: o następującej treści: Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), dalej zwana POŚ oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia r., nr,/uchwały RN NFOŚiGW z dnia.. r. nr w związku z zawarciem w dniu.. umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ nr.. (dalej zwaną Umową o dofinansowanie ) oraz w związku z emisją obligacji przez Beneficjenta, a także w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta, który wpłynął do Kancelarii NFOŚiGW w dniu r., o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą finansowanego ze środków uzyskanych ze sprzedaży wyemitowanych obligacji wraz z dotacją NFOŚiGW w formie dopłat do ceny ich wykupu. Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje: I. OŚWIADCZENIA 1. Beneficjent oświadcza i zapewnia, że: Strona 2 z 22

3 a) zawarł z Agentem emisji: w dniu r. Umowę emisji obligacji z przeznaczeniem uzyskanych środków ze zbycia wyemitowanych obligacji na realizację przez Beneficjenta Przedsięwzięcia pod nazwą, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, zwaną dalej umową emisji obligacji ; b) samodzielnie i zgodnie z obowiązującym prawem dokonał wyboru Agenta emisji, w celu zawarcia Umowy emisji obligacji na realizację Przedsięwzięcia; c) zawarcie niniejszej Umowy i jej wykonanie nie będzie stanowić naruszenia postanowień aktów założycielskich i wewnętrznych regulacji Beneficjenta, ani jakichkolwiek postanowień zawartych w umowach, których Beneficjent jest stroną; d) w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne, jak również nie składał on wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie występują przesłanki do wszczęcia tego rodzaju postępowań; e) wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane NFOŚiGW są prawdziwe i kompletne; f) posiada wszelkie niezbędne zgody, zezwolenia, koncesje wymagane przy realizacji Przedsięwzięcia; g) jest/nie jest* podatnikiem podatku od towarów i usług 2. Beneficjent oświadcza, iż zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianych w niej Dopłat nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej; 3. Beneficjent oświadcza, iż zawarcie niniejszej Umowy i jej wykonanie nie stanowi naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych; 4. Beneficjent oświadcza, iż zawarcie niniejszej umowy nie narusza zasad i wymagań określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata ; 5. Status prawny Beneficjenta: N - jednostka spoza finansów publicznych, PB - państwowe jednostki budżetowe, PX - jednostka finansów publicznych - nie PJB*. * niewłaściwe usunąć łącznie z przypisem Strona 3 z 22

4 II. WARUNKI OGÓLNE 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: a) Umowie należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dopłaty do ceny wykupu obligacji, na którą składają się Oświadczenia, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne oraz załączniki do Umowy, b) Okresie obowiązywania umowy należy przez to rozumieć okres od zawarcia umowy do czasu rozliczenia umowy pod względem rzeczowym, ekologicznym i finansowym z uwzględnieniem spełnienia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z utrzymania Trwałości Przedsięwzięcia, c) Ustawie o obligacjach należy przez to rozumieć ustawę z dnia r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), d) Emisji należy przez to rozumieć proponowanie nabycia Obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach, w celu przeznaczenia środków ze zbycia wyemitowanych obligacji na realizację przez Beneficjenta Przedsięwzięcia, e) Emitencie należy przez to rozumieć podmiot określony w art. 411 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm), f) Umowie emisji obligacji należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Agentem emisji a Beneficjentem, określającą warunki emisji obligacji, w tym zlecenie organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji Obligacji, g) Dacie wykupu należy przez to rozumieć ustalony zgodnie z Umową emisji obligacji i zgodny z harmonogramem przekazywania Dopłat, dzień wykupu danej serii Obligacji, h) Cenie wykupu należy przez to rozumieć wartość nominalną Obligacji, i) Dopłatach należy przez to rozumieć dotację udzieloną Beneficjentowi ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do ceny wykupu Obligacji w kwocie określonej w Warunkach Szczególnych Umowy i na warunkach określonych w Umowie, j) Wskaźniku Dopłat należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek wysokości łącznej kwoty Dopłat do wartości emisji obligacji, której termin wykupu przypada nie później niż 10 lat od daty emisji pierwszej serii obligacji, określony w Warunkach Szczególnych, k) Przedsięwzięciu należy przez to rozumieć projekt w znaczeniu Umowy o dofinansowanie zgodny z art. 400a ust. 1 oraz 410a ust. 1 i 4 6 POŚ, który jest tożsamy z przedsięwzięciem Beneficjanta określonym w Warunkach Szczególnych Umowy, na sfinansowanie którego dokonano emisji obligacji, Strona 4 z 22

5 l) Efekcie rzeczowym należy przez to rozumieć wykonanie rzeczowe Przedsięwzięcia jako efekt realizacji Harmonogramu Realizacji Projektu na warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie, m) Efekcie ekologicznym należy przez to rozumieć efekt ekologiczny określony w Umowie o dofinansowanie oraz, w przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w Warunkach Szczególnych niniejszej Umowy, który Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, n) Trwałości Przedsięwzięcia należy przez to rozumieć zapewnienie przez Beneficjenta utrzymywania Przedsięwzięcia i jego efektów na warunkach określonych w Umowie, o) Harmonogramie rzeczowo - finansowym należy przez to rozumieć stanowiący Załącznik Nr 2 do Umowy, zatwierdzony przez NFOŚiGW aktualny harmonogram realizacji Przedsięwzięcia, składający się z Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu finansowania Projektu, Planu wystąpień o środki płatności oraz Opisu Projektu stanowiących odpowiednio załączniki nr 3, 3a, 3b i 5 (dla osi III, IX; Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) lub odpowiednio 4 (dla osi IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) do Umowy o dofinansowanie, z wyodrębnieniem kosztów na realizację inwestycji i na realizację zadań bieżących oraz informacją o kosztach kwalifikowanych Przedsięwzięcia finansowanych ze środków uzyskanych z emisji obligacji i o Dopłatach, p) zwrocie Dopłat należy przez to rozumieć obowiązek Beneficjenta do zwrotu na rzecz NFOŚiGW Dopłat otrzymanych na podstawie Umowy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Dopłat do dnia poprzedzającego dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zwracanych środków, q) pomocy publicznej należy przez to rozumieć pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) przy czym za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się datę zawarcia Umowy, r) kosztach kwalifikowanych należy przez to rozumieć koszty, określone w Programie Priorytetowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, które mogą być dofinansowane przez NFOŚiGW, s) Agent emisji należy przez to rozumieć bank lub inny uprawniony podmiot, który zawarł z Beneficjentem Umowę emisji obligacji, t) Umowie o dofinansowanie należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem umowę nr z dnia r. o dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach działania osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , stanowiącą Załącznik Nr 8 w przypadku, gdy funkcję Instytucji Wdrażającej pełni wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Strona 5 z 22

6 u) Instytucja Wdrażająca NFOŚiGW albo wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który zgodnie z przyjętym systemem realizacji POIiŚ działa jako strona Umowy o dofinansowanie.. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia Warunków Ogólnych stosuje się z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń lub modyfikacji określonych w Warunkach Szczególnych. 2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Szczególnych. 3. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych lub Warunków Szczególnych a treścią załączników do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, z uwzględnieniem ust. 2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy Umową a Umową emisji obligacji, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. 4. Beneficjent zobowiązany jest - pod rygorem zawieszenia przekazywania Dopłat lub wypowiedzenia Umowy - do przedłożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentów wskazanych w Warunkach Szczególnych, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych Umową zabezpieczeń. 5. Dokumenty, o których mowa ust. 4, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW przed terminem przekazania pierwszej Dopłaty, nie później jednak niż w terminach określonych w Warunkach Szczególnych. 6. Kwota udzielanych Dopłat nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji. 7. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Beneficjent. 3 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków przekazywania przez NFOŚiGW Dopłat oraz określenie warunków realizacji Przedsięwzięcia. 2. Dopłaty stanowią finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt w rozumieniu 6 ust. 5 Umowy o dofinansowanie. 4 WARUNKI PRZEKAZYWANIA DOPŁAT 1. Wskaźnik Dopłat, w oparciu o który ustalana jest wysokość Dopłat, harmonogram przekazywania Dopłat, a także maksymalną łączną kwotę Dopłat określają Warunki Szczególne. Strona 6 z 22

7 2. Dopłaty udzielane są wyłącznie do ceny wykupu Obligacji, w wyniku zbycia których uzyskano środki wydatkowane na koszty kwalifikowane Przedsięwzięcia. 3. Warunkiem wypłaty środków jest osiągnięcie Efektu rzeczowego i ekologicznego, dokonanie odbioru Przedsięwzięcia zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz umożliwienie przeprowadzenia przez NFOŚiGW kontroli końcowej Przedsięwzięcia na miejscu jego realizacji, a także złożenie przez Beneficjenta i zaakceptowanie przez NFOŚiGW kompletnej dokumentacji rozliczeniowej, tj.: 1) zbiorczego zestawienia zapłaconych faktur lub innych dowodów księgowych, przyporządkowanych poszczególnym zadaniom/kontraktom lub wydatkom pozakontraktowym realizowanym w ramach Przedsięwzięcia, składanego według wzoru określonego w Załączniku Nr 4 do Umowy; 2) zestawienia Dopłat obejmującego wszystkie Daty wykupu (potwierdzonego przez Agenta emisji w zakresie Dat wykupu serii Obligacji), którego wzór określono w Załączniku Nr 5 do Umowy, zgodnego z harmonogramem przekazywania Dopłat, o którym mowa w pkt. 8 Warunków Szczególnych, 4. NFOŚiGW przysługuje 60 dni na weryfikację prawidłowo sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa w ust. 3 oraz Warunkach Szczególnych, licząc od daty złożenia jej kompletu w NFOŚiGW. 5. NFOŚiGW będzie przekazywał Dopłaty na rachunek bankowy właściwy do przekazywania Dopłat nie później niż siedem dni przed Datą wykupu każdej serii Obligacji objętej dopłatami. 6. Wysokość każdej transzy Dopłat musi być zgodna ze wskaźnikiem Dopłat. 7. Beneficjentowi nie służy roszczenie w stosunku do NFOŚiGW o zwiększenie łącznej maksymalnej kwoty Dopłat. 8. Za dzień przekazania Dopłat uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą Dopłat. 9. Opóźnienie w przekazywaniu Dopłat wynikłe wskutek złożenia niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW i nie stanowi podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w ich przekazywaniu. 5 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Dopłaty stanowią dofinansowanie Przedsięwzięcia, określonego w Warunkach Szczególnych. 2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz Umowie o dofinansowanie, to jest zrealizować Przedsięwzięcie w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, osiągnąć i rozliczyć na warunkach Umowy Strona 7 z 22

8 o dofinansowanie Efekt ekologiczny i Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia, jak również zapewnić wymaganą w Umowie Trwałość Przedsięwzięcia. 3. Beneficjent przy realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w przypadku gdy jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 jej przepisów w tym, gdy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy. W przypadku, gdy Beneficjent nie jest zamawiającym, o którym mowa powyżej, przy udzielaniu zamówień zobowiązany jest do stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a także do zawierania umów w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma). W przypadku odmiennych regulacji w tym zakresie w Umowie o dofinansowanie, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o dofinansowanie. 4. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą przebiegu realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji. Dokumenty należy przechowywać przez cały okres obowiązywania Umowy i nie krócej niż 5 lat od upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia. Faktury i inne dowody księgowe oraz zestawienia faktur, które mają być podstawą rozliczenia kosztów Przedsięwzięcia powinny zawierać opis wskazujący kwotę, w jakiej zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z Emisji z Dopłatami, datę realizacji płatności, numer i datę Umowy, numer i datę Umowy emisji obligacji, numer Przedsięwzięcia oraz numer pozycji z Harmonogramu rzeczowo finansowego. Zestawienia dowodów księgowych powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. Dokumenty odbiorowe powinny być potwierdzone przez osoby odpowiedzialne za odbiór prac oraz Inspektora nadzoru/inżyniera kontraktu (o ile wymagany). Przedkładane w NFOŚiGW kopie wymaganych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. Dokumenty nie zawierające wymaganych potwierdzeń lub poświadczeń nie będą uwzględniane w rozliczeniu. 5. Beneficjent zobowiązany jest udokumentować w NFOŚiGW zrealizowanie Przedsięwzięcia oraz osiągnięcie Efektu ekologicznego i Efektu rzeczowego na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie. 6. Szczegółowe warunki realizacji Przedsięwzięcia, w tym prawa i obowiązki Beneficjenta oraz Instytucji Wdrażającej, a także zasady kontroli i nadzoru nad realizacją Przedsięwzięcia, określa Umowa o dofinansowanie. 7. Niezależnie od warunków określonych w Umowie o dofinansowanie, na podstawie niniejszej Umowy, NFOŚiGW jest uprawniony do: Strona 8 z 22

9 a) bieżącej weryfikacji i nadzoru nad prawidłowością realizacji Przedsięwzięcia przez Beneficjenta, która może być prowadzona przez NFOŚiGW zgodnie z obowiązującymi w NFOŚiGW procedurami; b) prowadzenia kontroli zgodnie z procedurami obowiązującymi w NFOŚiGW, w szczególności może zażądać od Beneficjenta przedstawienia informacji i dokumentów dotyczących Beneficjenta lub realizacji Przedsięwzięcia (w tym prowadzonej dokumentacji), a także żądać udostępnienia miejsca realizacji Przedsięwzięcia w celu dokonania oględzin i przeprowadzenia kontroli; c) żądania od Beneficjenta dokumentów potwierdzających zakończenie i rozliczenie Przedsięwzięcia. 8. Beneficjent zobowiązuje się do współdziałania z NFOŚiGW w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia nadzoru, weryfikacji i kontroli realizacji Przedsięwzięcia, a także przekazywania i udostępniania żądanych dokumentów. 9. W przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Beneficjent zobowiązuje się do składania w siedzibie NFOŚiGW każdej zmiany Umowy o dofinansowanie. Jeżeli zmiany Umowy o dofinansowanie dotyczą Efektu ekologicznego, Efektu rzeczowego, terminu realizacji Przedsięwzięcia, Trwałości Przedsięwzięcia, NFOŚiGW może odmówić, w terminie 30 dni od daty złożenia zmiany w siedzibie NFOŚiGW, uwzględnienia tych zmian. W takim przypadku, dla niniejszej Umowy, obowiązuje stan sprzed zmiany. 6 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE I INFORMACYJNE 1. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania NFOŚiGW informacji o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących Beneficjenta lub realizacji Przedsięwzięcia, których następstwem jest lub może być naruszenie Umowy, w tym w szczególności Harmonogramu rzeczowo finansowego lub zagrożenia osiągnięcia określonego w Warunkach Szczególnych Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane NFOŚiGW nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania przez Beneficjenta. 3. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy emisji obligacji i wskazania daty, w której to nastąpiło. 4. Beneficjent zobowiązuje się do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego do złożenia w NFOŚiGW informacji ze stanem na 30 czerwca o dacie i kwocie emisji oraz dacie wykupu obligacji na wzorze określonym w Załączniku Nr 5 do Umowy. Dane muszą Strona 9 z 22

10 być zgodne z harmonogramem przekazywania Dopłat i nie mogą modyfikować warunków niniejszej Umowy oraz Umowy emisji obligacji z zastrzeżeniem 8 ust. 3 Umowy. 5. W okresie obowiązywania Umowy, po upływie każdego terminu wykupu obligacji, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w NFOŚiGW oświadczenia (poświadczonego przez Agenta emisji) potwierdzającego dokonanie wykupu obligacji w wymaganym terminie i kwocie zgodnej z Umową. 7 TRWAŁOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić Trwałość Przedsięwzięcia, w szczególności trwałość Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego przez wskazany w Warunkach Szczególnych okres. 2. Przez cały okres Trwałości Przedsięwzięcia, Beneficjent zobowiązany jest składać NFOŚiGW raporty roczne według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Umowy obejmujące: a) raport roczny/końcowy Beneficjenta o Trwałości Przedsięwzięcia, b) określone w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia. 3. Raporty roczne, o których mowa w ust. 2, powinny być składane nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia danego roku kalendarzowego okresu Trwałości Przedsięwzięcia. 4. Niezależnie od obowiązku przekazywania raportów rocznych, Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego przekazywania NFOŚiGW wszelkich informacji dotyczących ewentualnego pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem przyczyn takich zmian. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, powinny być przekazywane przez Beneficjenta nie później niż w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia. 6. NFOŚiGW przysługuje prawo żądania od Beneficjenta przedstawienia w okresie Trwałości Przedsięwzięcia informacji i dokumentów dotyczących utrzymania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, a także udostępnienia Przedsięwzięcia w celu dokonania oględzin i kontroli. 7. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do przywrócenia Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie. 8. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, Beneficjent nie przywróci w wyznaczonym terminie Trwałości Przedsięwzięcia, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Dopłat na zasadach określonych w 10 ust. 4 Warunków Ogólnych. Strona 10 z 22

11 9. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia na wezwanie NFOŚiGW dodatkowego zabezpieczenia na okres Trwałości. 8 ZMIANA, WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY EMISJI OBLIGACJI 1. W razie zamiaru zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy emisji obligacji, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania informacji do NFOŚiGW w tym zakresie nie później niż na 14 dni przed datą planowanej zmiany, rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy emisji obligacji. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać planowany termin zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy emisji obligacji oraz zawierać wskazanie przyczyn planowanej zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy emisji obligacji, a także wskazanie ewentualnego wpływu wprowadzenia zmiany na realizację Przedsięwzięcia i przekazywania Dopłat. Po dokonanej zmianie Beneficjent zobowiązany jest przekazać NFOŚiGW treść dokumentu zawierającego wprowadzone zmiany do Umowy emisji obligacji w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. 3. Zmiany Umowy emisji obligacji, które mogą mieć wpływ na realizację Przedsięwzięcia, osiągnięcie efektów, utrzymanie Trwałości lub przekazywanie Dopłat mogą być dokonane pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez NFOŚiGW treści planowanych zmian. 9 ZAWIESZENIE PRZEKAZYWANIA DOPŁAT 1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW przysługuje prawo zawieszenia przekazywania Dopłat. 2. NFOŚiGW może zawiesić przekazywanie Dopłat w szczególności w przypadku: a) niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową warunków przekazywania Dopłat, w tym w szczególności określonych w 4 Warunków Ogólnych, b) stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej dokumentacji rozliczeniowej, c) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych Umową zabezpieczeń lub wygaśnięcia zabezpieczeń już ustanowionych albo stwierdzenia ich bezskuteczności, d) niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową lub Umową o dofinansowanie obowiązków sprawozdawczych, e) uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności, których następstwem jest lub może być naruszenie przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Dopłaty spełniają kryteria uznania za pomoc publiczną, Strona 11 z 22

12 f) otrzymania informacji o zamiarze zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy emisji obligacji lub Umowy o dofinansowanie, g) nie wykupienia w terminie przez Beneficjenta serii Obligacji lub jej części, h) nieprzedłożenia przez Beneficjenta w ustalonym w Warunkach Szczególnych terminie lub niezaakceptowania przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w 2 ust. 4 Umowy. 3. NFOŚiGW powiadamia Beneficjenta na piśmie o zawieszeniu przekazywania Dopłat, wskazując przyczynę i przewidywany okres zawieszenia. 4. W przypadku zawieszenia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których przekazywanie Dopłat zostanie wznowione. 5. Po ustaniu przyczyny zawieszenia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW wznawia przekazywanie Dopłat. O wznowieniu przekazywania Dopłat, NFOŚiGW informuje Beneficjenta. 6. W przypadku powstania rozbieżności dotyczących kwoty Dopłat przypadającej do przekazania, NFOŚiGW przekaże kwotę Dopłat w wysokości uznanej przez NFOŚiGW za uzasadnioną, a Strony rozstrzygać będą rozbieżności co do pozostałej części Dopłat w terminie 30 dni od daty przekazanej uznanej przez NFOŚiGW kwoty Dopłat. 7. W przypadku wznowienia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW przekaże na rachunek bankowy właściwy do przekazywania Dopłat zaległe Dopłaty w wysokości ustalonej zgodnie z przekazywanymi w okresie zawieszenia dokumentami, po ich uprzedniej weryfikacji zgodnie z postanowieniami 4 Umowy. 8. Zawieszenie przekazywania Dopłat zgodnie z Umową, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi także podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w ich przekazywaniu. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za wykup Obligacji w okresie zawieszenia. 10 WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku: a) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych Umową zabezpieczeń lub nieprzekazania dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych zabezpieczeń lub ich niezaakceptowania przez NFOŚiGW, b) zawieszenia przekazywania Dopłat przez okres dłuższy niż 3 miesiące, c) stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do warunków określonych w Umowie o dofinansowanie w stopniu zagrażającym terminowej realizacji Przedsięwzięcia, Strona 12 z 22

13 d) niezakończenia realizacji Przedsięwzięcia w terminie określonym Umową lub Umową o dofinansowanie, e) nieuzyskania przez Beneficjenta w terminie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, f) podania przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania, jak również w toku przeprowadzanych kontroli realizacji Przedsięwzięcia, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji albo w inny sposób utrudnianie kontroli realizacji Przedsięwzięcia, g) zmiany Umowy emisji obligacji bez uzyskania uprzedniej zgody NFOŚiGW, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana, h) stwierdzenia przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedsięwzięcia w postaci siły wyższej, i) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w 2 ust. 4 oraz 13 ust. 2 Umowy, j) naruszenia przez Beneficjenta innych warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, istotnych dla realizacji Przedsięwzięcia lub osiągnięcia Efektu ekologicznego i Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, NFOŚiGW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku: a) przeznaczenia środków pochodzących z Emisji Obligacji na inne niż realizacja przedsięwzięcia cele, b) stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Dopłaty spełniają kryteria uznania za pomoc publiczną, c) stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia, d) gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Beneficjenta lub wszczęto wobec Beneficjenta postępowanie naprawcze, e) gdy ogłoszono likwidację Beneficjenta, f) gdy wobec Beneficjenta wszczęto postępowanie egzekucyjne, w szczególności w stosunku do mienia stanowiącego prawne zabezpieczenie wierzytelności NFOŚiGW z tytułu ewentualnego zwrotu Dopłat. 3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli Stron w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o dofinansowanie. Rozwiązanie Umowy następuje jednocześnie z rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie lub z upływem okresu wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, po rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest obowiązany przedłożyć w siedzibie NFOŚiGW informację o jej rozwiązaniu. Jeżeli NFOŚiGW w terminie 30 dni od Strona 13 z 22

14 dnia złożenia informacji, nie złoży Beneficjentowi oświadczenia o kontynuowaniu Umowy, Umowa rozwiązuje się w terminach wskazanych w zdaniu W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest, w terminie określonym w Warunkach Szczególnych, do zwrotu na rzecz NFOŚiGW Dopłat przekazanych na podstawie Umowy wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych, liczonymi od następnego dnia po dniu przekazania Beneficjentowi środków z Dopłat do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zwrotu. W przypadku gdy podstawą wypowiedzenia Umowy było stwierdzenie przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedsięwzięcia w postaci siły wyższej, NFOŚiGW może - na wniosek Beneficjenta odstąpić, w całości lub w części, od żądania zwrotu Dopłat. 5. Beneficjentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem zwrotu Dopłat na rzecz NFOŚiGW przekazanych na podstawie Umowy. 6. W przypadku gdy Beneficjent pobrał Dopłaty nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest do zwrotu Dopłat pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na warunkach określonych w doręczonym wezwaniu NFOŚiGW. 7. Zwrot Dopłat, o którym mowa w ust. 6, może również polegać na pomniejszeniu kolejnej wypłaty o kwotę Dopłat pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. O sposobie zwrotu Dopłat decyduje NFOŚiGW. 11 ZABEZPIECZENIA 1. Na zabezpieczenie roszczeń NFOŚiGW o zwrot Dopłat przekazanych na podstawie Umowy, Beneficjent udzieli na rzecz NFOŚiGW zabezpieczeń określonych w Warunkach Szczególnych. 2. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia na wezwanie NFOŚiGW dodatkowego zabezpieczenia na okres Trwałości. 3. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną roszczenia NFOŚiGW wobec Beneficjenta z tytułu ewentualnego zwrotu Dopłat, należy do NFOŚiGW. 4. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia prawnego przewidzianych Umową zabezpieczeń ponosi Beneficjent. 5. Zabezpieczenia ustala się na Okres obowiązywania umowy. 12 SIŁA WYŻSZA 1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Strona 14 z 22

15 2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 4. Jeżeli działanie siły wyższej powoduje brak możliwości realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, niezwłocznie po ustaniu siły wyższej Beneficjent zobowiązany jest złożyć do NFOŚiGW, wniosek o wyrażenie zgody na zmianę Harmonogramu rzeczowo finansowego. 5. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja Przedsięwzięcia stanie się niemożliwa, w szczególności jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z zastosowaniem INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. NFOŚiGW ma prawo do udostępnienia osobom trzecim oraz podawania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu Przedsięwzięcia, w szczególności o wysokości udzielonego Beneficjentowi dofinansowania, w tym do zamieszczenia informacji na temat dofinansowania na stronie internetowej NFOŚiGW oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych NFOŚiGW. Powyższe uprawnienie NFOŚiGW podlega ograniczeniom jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 2. Beneficjent zobowiązuje się do oznaczania Przedsięwzięcia zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW, stanowiącą Załącznik Nr 7 do Umowy. 3. W razie naruszenia przez Beneficjenta obowiązków określonych w ust. 2, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do zaprzestania naruszeń oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń, pod rygorem zawieszenia przekazywania Dopłat lub wypowiedzenia Umowy. 14 KONTAKTY STRON, DORĘCZENIA 1. Doręczania pism oraz innej korespondencji dokonuje się za pokwitowaniem odbioru za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie bezpośrednie Strona 15 z 22

16 w siedzibie Stron. Odbierający korespondencję potwierdza doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. 2. Pisma, których przyjęcia odmówiono, pisma nie podjęte w terminie lub zwrócone nadawcy z innych względów uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą odmowy ich przyjęcia, upływu terminu ich podjęcia w urzędzie pocztowym, a w pozostałych przypadkach z chwilą zwrotu pisma do nadawcy, albo z chwilą upływu 7 dnia od daty nadania pisma w urzędzie pocztowym, w zależności od tego, który termin zapadnie wcześniej. 3. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni. 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio pisemnie wskazany przez Stronę adres. 15 POMOC PUBLICZNA W przypadku, gdy udzielone Beneficjentowi na podstawie Umowy dofinansowanie spełnia kryteria uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, podstawę prawną oraz warunki udzielenia Beneficjentowi pomocy publicznej określają Warunki Szczególne. 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dla swej skuteczności wymagają zgody Stron. 2. Zmiana Harmonogramu rzeczowo finansowego dokonana zgodnie z Umową o dofinansowanie jest skuteczna również dla niniejszej Umowy i z dniem dokonania zmiany zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo finansowy. W przypadku gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmiana Harmonogramu rzeczowo finansowego jest skuteczna dla niniejszej Umowy, o ile NFOŚiGW nie zgłosi sprzeciwu w terminie 30 dni od daty doręczenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo finansowego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez NFOŚiGW dla Umowy obowiązuje Harmonogram rzeczowo finansowy sprzed zmiany. 3. W przypadku zmiany Programu priorytetowego (która ma zastosowanie do Beneficjenta) lub Instrukcji oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW mającej znaczenie dla Umowy, NFOŚiGW prześle Beneficjentowi aktualny tekst zmienionego dokumentu, który z chwilą doręczenia zastępuje dotychczasowy załącznik do Umowy. Strona 16 z 22

17 4. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW. 5. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocjacyjnym, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW. 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strona 17 z 22

18 III. WARUNKI SZCZEGÓLNE 1. Umowa emisji obligacji (pełna nazwa umowy, numer, data i kwota umowy) Łączna wartość emitowanych obligacji zł (słownie złotych: ) Liczba serii seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych 2. Przedsięwzięcie Beneficjenta, w związku z którym Beneficjent emituje Obligacje 3. Planowany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia (słownie: złotych) - w tym koszt kwalifikowany do finansowania ze środków pochodzących z emisji obligacji. zł - w tym koszty kwalifikowane: - w tym koszty niekwalifikowane:, 4. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia (tożsamy z terminem zakończenia realizacji Projektu określonym w Umowie o dofinansowanie) 5. Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia - oznaczenie Efektu rzeczowego : - termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: - termin potwierdzenia osiągnięcia Efektu rzeczowego:.. Strona 18 z 22

19 6. Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia - oznaczenie Efektu ekologicznego: - termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: - termin potwierdzenia osiągnięcia Efektu ekologicznego: 7. Okres Trwałości Przedsięwzięcia od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Umową o dofinansowanie 8. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia dla Efektu rzeczowego: a) b) c), dla Efektu ekologicznego: a) b) c), - przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dni od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia. Dokumenty składa się w oryginałach lub odpisach potwierdzonych przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Beneficjenta. 9. Dopłaty do ceny wykupu obligacji Maksymalna łączna kwota Dopłat zł ( słownie:..złotych ), co stanowi nie więcej niż 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie Przedsięwzięcia. Łączna wartość wykupu obligacji w terminie do 10 lat od daty emisji pierwszej serii obligacji.. zł Strona 19 z 22

20 Wskaźnik dopłat - % Harmonogram przekazywania dopłat Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych 10. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania Dopłat Prowadzony przez (nazwa i adres banku) 11. Zabezpieczenia zwrotu Dopłat na rzecz NFOŚiGW a) 12. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent I. dotyczących zabezpieczeń zwrotu Dopłat: a). b) c) - w terminie do dnia r. II. pozostałe dokumenty: a). b) c) - w terminie do dnia r. Prawidłowość i kompletność wskazanych powyżej dokumentów podlega weryfikacji przez NFOŚiGW. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków dotyczących Strona 20 z 22

21 podstawy faktycznej lub prawnej składanych przez Beneficjenta dokumentów lub zgłoszenia przez NFOŚiGW zastrzeżeń co do treści lub zakresu tych dokumentów, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w formie i zakresie wymaganej przez NFOŚiGW. Podpisy złożone w imieniu Beneficjenta na umowie i dokumentach zabezpieczeniowych powinny być poświadczone notarialnie lub złożone w obecności pracownika NFOŚiGW. 13. Pomoc publiczna Pomoc publiczna udzielana jest Beneficjentowi na podstawie i zgodnie z warunkami określonymi w. Przekazanie Dopłat uzależnione jest od zgodności z warunkami udzielania pomocy publicznej. 14. Termin zwrotu Dopłat, w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy a) bez wezwania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta oświadczenia NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, b) bez wezwania w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy zgodnie z 10 ust. 3 Warunków Ogólnych, c) bez wezwania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia Beneficjenta o wypowiedzeniu Umowy, - przy czym zwrotu przekazanych na podstawie Umowy Dopłat (wraz z oprocentowaniem liczonym jak od zaległości podatkowych), należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w, nr rachunku: 15. Inne 16. Dane kontaktowe Beneficjenta Beneficjent Załączniki do Umowy Strona 21 z 22

22 1. Umowa emisji obligacji wraz z załącznikami, 2. Harmonogram rzeczowo finansowy, 3. Program Priorytetowy pn., 4. Wzór Zbiorczego zestawienia faktur, 5. Wzór Zestawienia Dopłat, 6. Wzór raportu rocznego/końcowego z utrzymania Trwałości przedsięwzięcia, 7. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW 8. Umowa o dofinansowanie 1 BENEFICJENT NFOŚIGW 1 Występuje w przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Strona 22 z 22

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI zawarta w Warszawie, w dniu r., pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

./.../Wn... /...-... - /M

./.../Wn... /...-... - /M Zaù¹cznik nr 15 do SIWZ PROMESA Nr./.../Wn... /...-... - /M (nale y przyj¹ã oznaczenie symbolami dziedzin tak jak w umowie po yczki lub dotacji) z dnia 1. Na podstawie uchwaùy Zarz¹du Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIAREALIZOWANEGO

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI PRZEDSIĘWZIĘCIAREALIZOWANEGO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101 www.nfosigw.gov.pl fundusz@nfosigw.gov.pl Załącznik nr 2 do uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI na zapewnienie wymaganego wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ zawarta w Warszawie, w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA /2015 O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

UMOWA /2015 O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2015 UMOWA Nr /2015 O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy : Wojewodą Lubuskim panem Jerzym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ zawarta w Warszawie, w dniu r., pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr Umowa Nr WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między:

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: (Wzór Umowy) UMOWA NR /K/2015 o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie z siedzibą w Piekoszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Z/16. zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy

UMOWA NR.../Z/16. zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy UMOWA NR.../Z/16 zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725 17 39 344, REGON 472 057 626, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ...

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ... Załącznik nr 7 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub" p. Sylwia Bandosz

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub p. Sylwia Bandosz Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kościerskiego Nr 31/126/2013 z dnia 2013 r. UMOWA NR /OP/2013 zawarta w dniu 2013 roku w Kościerzynie, pomiędzy: Powiatem Kościerskim, z siedzibą w Kościerzynie,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania Załącznik nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 2014 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4651/2014 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2014. panem/panią. prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą:

UMOWA Nr.../2014. panem/panią. prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2014 (moduł 3) UMOWA Nr.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy : Wojewodą Lubuskim panem Jerzym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI zawarta w Warszawie, w dniu r., pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego Załącznik nr 3 UMOWA NR... zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: z siedzibą w Warszawie 00-463, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. UMOWA Nr / /FPT/DMP z dnia / /2015 r. dotycząca dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../ WZÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. Umowa Nr.../ zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu......

UMOWA NR... zawarta w dniu...... Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr... z dnia... UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Bukowno Urzędem Miejskim, z siedzibą w Bukownie, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. zawarta w dniu pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, nr identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Za przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie odebranych przesyłek pocztowych Zlecający uiszczać będzie na rzecz Wykonawcy opłaty za usługi pocztowe.

Za przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie odebranych przesyłek pocztowych Zlecający uiszczać będzie na rzecz Wykonawcy opłaty za usługi pocztowe. UMOWA Nr na świadczenie usługi odbiór przesyłek z siedziby zlecającego zawarta w dniu roku, w Warszawie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Sandomierza. zawarta pomiędzy

UMOWA NR... W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Sandomierza. zawarta pomiędzy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr KSiP 426.1.2014.IPP Burmistrza Sandomierza z 24 lutego2014r. WZÓR UMOWA NR... W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR..

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 790/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2010 r. Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy Miastem Gdańsk, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku WZÓR UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zawarta w dniu... w..., pomiędzy Powiatem Buskim, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O REALIZACJĘ ZADANIA PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKWALIFIKOWANEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

UMOWA NR O REALIZACJĘ ZADANIA PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZAKWALIFIKOWANEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A tel: (022) 45 90 000, fax: (0 22) 45 90 101 www.nfosigw.gov.pl fundusz@nfosigw.gov.pl UMOWA NR O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15.

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Załącznik nr 2 do Zasad finansowania zadania Realizacja przez zamojskie instytucje kultury programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei konstruktywnego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy UMOWA NR... zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725 17 39 344, REGON 472 057 626, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PRGiPID/.../2016 z roku

UMOWA Nr PRGiPID/.../2016 z roku UMOWA Nr PRGiPID/.../2016 z... 2016 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR UMOWY o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

RAMOWY WZÓR UMOWY o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr O/10/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lutego 2014 r. RAMOWY WZÓR UMOWY o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu:.r. między: Gminą

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

UMOWA NR. zawarta pomiędzy UMOWA NR Z DNIA.. zawarta pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka (siedziba: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu..

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. Strona1 UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do ceny wykupu obligacji nowy instrument dofinansowania w NFOŚiGW

Dopłaty do ceny wykupu obligacji nowy instrument dofinansowania w NFOŚiGW INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PK o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w Mińsku Mazowieckim,

UMOWA Nr PK o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w Mińsku Mazowieckim, UMOWA Nr PK.526....2016 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w Mińsku Mazowieckim, Załącznik do Informacji między: Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku zawarta w dniu w Kędzierzynie-Koźlu między:

UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku zawarta w dniu w Kędzierzynie-Koźlu między: Załącznik Nr 1.3 do ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej,

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, Nr rej. Fk -././SO WZÓR UMOWA NR. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, m i ę d z y Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO.

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO. Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wzór UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w., między:...,

WZÓR UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w., między:..., WZÓR UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:. zawarta w dniu. w., między:..., z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:... a: z siedzibą w... numer w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:...

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:... Załącznik Nr 2 do załącznika do ogłoszenia o konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego z dnia 2 lutego 2017 r. WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy:

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Projekt:... współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2014/PUWM. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy::

UMOWA Nr./2014/PUWM. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:: UMOWA Nr./2014/PUWM dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu NCK Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury zawarta w dniu. 2014 roku w Warszawie pomiędzy::

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./16. między. Przedmiot umowy

UMOWA nr./16. między. Przedmiot umowy UMOWA nr./16 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego zawarta w dniu...2016r. w Łęcznej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr...PG.2014. O wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. r. w Sulikowie. między:

Umowa Nr...PG.2014. O wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. r. w Sulikowie. między: Umowa Nr....PG.2014 O wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. r. w Sulikowie między: Gminą Sulików z siedzibą w 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5 zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 W dniu... w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: 1. 2. - obsługę umowy zapewnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX. Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 3 do Regulaminu Umowa nr... o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu INDEX Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (miesiąc słownie) (miejscowość) Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo