UMOWA NR. O DOPŁATY DO CENY WYKUPU OBLIGACJI EMITOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Text110

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. O DOPŁATY DO CENY WYKUPU OBLIGACJI EMITOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Text110"

Transkrypt

1 Załącznik 14.2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR O DOPŁATY DO CENY WYKUPU OBLIGACJI EMITOWANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ Text110 WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2 zawarta w Warszawie, w dniu r., pomiędzy: a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa, NIP , REGON , zwanym dalej NFOŚiGW, reprezentowanym przez: - z siedzibą w, przy ul., - NIP:, REGON:, KRS, kapitał zakładowy PLN (w tym wpłacony):, zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: o następującej treści: Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), dalej zwana POŚ oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia r., nr,/uchwały RN NFOŚiGW z dnia.. r. nr w związku z zawarciem w dniu.. umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ nr.. (dalej zwaną Umową o dofinansowanie ) oraz w związku z emisją obligacji przez Beneficjenta, a także w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta, który wpłynął do Kancelarii NFOŚiGW w dniu r., o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą finansowanego ze środków uzyskanych ze sprzedaży wyemitowanych obligacji wraz z dotacją NFOŚiGW w formie dopłat do ceny ich wykupu. Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje: I. OŚWIADCZENIA 1. Beneficjent oświadcza i zapewnia, że: Strona 2 z 22

3 a) zawarł z Agentem emisji: w dniu r. Umowę emisji obligacji z przeznaczeniem uzyskanych środków ze zbycia wyemitowanych obligacji na realizację przez Beneficjenta Przedsięwzięcia pod nazwą, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, zwaną dalej umową emisji obligacji ; b) samodzielnie i zgodnie z obowiązującym prawem dokonał wyboru Agenta emisji, w celu zawarcia Umowy emisji obligacji na realizację Przedsięwzięcia; c) zawarcie niniejszej Umowy i jej wykonanie nie będzie stanowić naruszenia postanowień aktów założycielskich i wewnętrznych regulacji Beneficjenta, ani jakichkolwiek postanowień zawartych w umowach, których Beneficjent jest stroną; d) w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze lub egzekucyjne, jak również nie składał on wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie występują przesłanki do wszczęcia tego rodzaju postępowań; e) wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane NFOŚiGW są prawdziwe i kompletne; f) posiada wszelkie niezbędne zgody, zezwolenia, koncesje wymagane przy realizacji Przedsięwzięcia; g) jest/nie jest* podatnikiem podatku od towarów i usług 2. Beneficjent oświadcza, iż zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianych w niej Dopłat nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej; 3. Beneficjent oświadcza, iż zawarcie niniejszej Umowy i jej wykonanie nie stanowi naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych; 4. Beneficjent oświadcza, iż zawarcie niniejszej umowy nie narusza zasad i wymagań określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata ; 5. Status prawny Beneficjenta: N - jednostka spoza finansów publicznych, PB - państwowe jednostki budżetowe, PX - jednostka finansów publicznych - nie PJB*. * niewłaściwe usunąć łącznie z przypisem Strona 3 z 22

4 II. WARUNKI OGÓLNE 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: a) Umowie należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dopłaty do ceny wykupu obligacji, na którą składają się Oświadczenia, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne oraz załączniki do Umowy, b) Okresie obowiązywania umowy należy przez to rozumieć okres od zawarcia umowy do czasu rozliczenia umowy pod względem rzeczowym, ekologicznym i finansowym z uwzględnieniem spełnienia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z utrzymania Trwałości Przedsięwzięcia, c) Ustawie o obligacjach należy przez to rozumieć ustawę z dnia r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.), d) Emisji należy przez to rozumieć proponowanie nabycia Obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach, w celu przeznaczenia środków ze zbycia wyemitowanych obligacji na realizację przez Beneficjenta Przedsięwzięcia, e) Emitencie należy przez to rozumieć podmiot określony w art. 411 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm), f) Umowie emisji obligacji należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Agentem emisji a Beneficjentem, określającą warunki emisji obligacji, w tym zlecenie organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji Obligacji, g) Dacie wykupu należy przez to rozumieć ustalony zgodnie z Umową emisji obligacji i zgodny z harmonogramem przekazywania Dopłat, dzień wykupu danej serii Obligacji, h) Cenie wykupu należy przez to rozumieć wartość nominalną Obligacji, i) Dopłatach należy przez to rozumieć dotację udzieloną Beneficjentowi ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do ceny wykupu Obligacji w kwocie określonej w Warunkach Szczególnych Umowy i na warunkach określonych w Umowie, j) Wskaźniku Dopłat należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek wysokości łącznej kwoty Dopłat do wartości emisji obligacji, której termin wykupu przypada nie później niż 10 lat od daty emisji pierwszej serii obligacji, określony w Warunkach Szczególnych, k) Przedsięwzięciu należy przez to rozumieć projekt w znaczeniu Umowy o dofinansowanie zgodny z art. 400a ust. 1 oraz 410a ust. 1 i 4 6 POŚ, który jest tożsamy z przedsięwzięciem Beneficjanta określonym w Warunkach Szczególnych Umowy, na sfinansowanie którego dokonano emisji obligacji, Strona 4 z 22

5 l) Efekcie rzeczowym należy przez to rozumieć wykonanie rzeczowe Przedsięwzięcia jako efekt realizacji Harmonogramu Realizacji Projektu na warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie, m) Efekcie ekologicznym należy przez to rozumieć efekt ekologiczny określony w Umowie o dofinansowanie oraz, w przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w Warunkach Szczególnych niniejszej Umowy, który Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, n) Trwałości Przedsięwzięcia należy przez to rozumieć zapewnienie przez Beneficjenta utrzymywania Przedsięwzięcia i jego efektów na warunkach określonych w Umowie, o) Harmonogramie rzeczowo - finansowym należy przez to rozumieć stanowiący Załącznik Nr 2 do Umowy, zatwierdzony przez NFOŚiGW aktualny harmonogram realizacji Przedsięwzięcia, składający się z Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu finansowania Projektu, Planu wystąpień o środki płatności oraz Opisu Projektu stanowiących odpowiednio załączniki nr 3, 3a, 3b i 5 (dla osi III, IX; Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) lub odpowiednio 4 (dla osi IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) do Umowy o dofinansowanie, z wyodrębnieniem kosztów na realizację inwestycji i na realizację zadań bieżących oraz informacją o kosztach kwalifikowanych Przedsięwzięcia finansowanych ze środków uzyskanych z emisji obligacji i o Dopłatach, p) zwrocie Dopłat należy przez to rozumieć obowiązek Beneficjenta do zwrotu na rzecz NFOŚiGW Dopłat otrzymanych na podstawie Umowy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania Dopłat do dnia poprzedzającego dzień uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zwracanych środków, q) pomocy publicznej należy przez to rozumieć pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) przy czym za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się datę zawarcia Umowy, r) kosztach kwalifikowanych należy przez to rozumieć koszty, określone w Programie Priorytetowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, które mogą być dofinansowane przez NFOŚiGW, s) Agent emisji należy przez to rozumieć bank lub inny uprawniony podmiot, który zawarł z Beneficjentem Umowę emisji obligacji, t) Umowie o dofinansowanie należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem umowę nr z dnia r. o dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach działania osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , stanowiącą Załącznik Nr 8 w przypadku, gdy funkcję Instytucji Wdrażającej pełni wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Strona 5 z 22

6 u) Instytucja Wdrażająca NFOŚiGW albo wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który zgodnie z przyjętym systemem realizacji POIiŚ działa jako strona Umowy o dofinansowanie.. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia Warunków Ogólnych stosuje się z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń lub modyfikacji określonych w Warunkach Szczególnych. 2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Szczególnych. 3. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych lub Warunków Szczególnych a treścią załączników do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, z uwzględnieniem ust. 2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy Umową a Umową emisji obligacji, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. 4. Beneficjent zobowiązany jest - pod rygorem zawieszenia przekazywania Dopłat lub wypowiedzenia Umowy - do przedłożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentów wskazanych w Warunkach Szczególnych, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych Umową zabezpieczeń. 5. Dokumenty, o których mowa ust. 4, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW przed terminem przekazania pierwszej Dopłaty, nie później jednak niż w terminach określonych w Warunkach Szczególnych. 6. Kwota udzielanych Dopłat nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji. 7. Wszelkie koszty związane z realizacją Umowy ponosi Beneficjent. 3 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków przekazywania przez NFOŚiGW Dopłat oraz określenie warunków realizacji Przedsięwzięcia. 2. Dopłaty stanowią finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt w rozumieniu 6 ust. 5 Umowy o dofinansowanie. 4 WARUNKI PRZEKAZYWANIA DOPŁAT 1. Wskaźnik Dopłat, w oparciu o który ustalana jest wysokość Dopłat, harmonogram przekazywania Dopłat, a także maksymalną łączną kwotę Dopłat określają Warunki Szczególne. Strona 6 z 22

7 2. Dopłaty udzielane są wyłącznie do ceny wykupu Obligacji, w wyniku zbycia których uzyskano środki wydatkowane na koszty kwalifikowane Przedsięwzięcia. 3. Warunkiem wypłaty środków jest osiągnięcie Efektu rzeczowego i ekologicznego, dokonanie odbioru Przedsięwzięcia zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz umożliwienie przeprowadzenia przez NFOŚiGW kontroli końcowej Przedsięwzięcia na miejscu jego realizacji, a także złożenie przez Beneficjenta i zaakceptowanie przez NFOŚiGW kompletnej dokumentacji rozliczeniowej, tj.: 1) zbiorczego zestawienia zapłaconych faktur lub innych dowodów księgowych, przyporządkowanych poszczególnym zadaniom/kontraktom lub wydatkom pozakontraktowym realizowanym w ramach Przedsięwzięcia, składanego według wzoru określonego w Załączniku Nr 4 do Umowy; 2) zestawienia Dopłat obejmującego wszystkie Daty wykupu (potwierdzonego przez Agenta emisji w zakresie Dat wykupu serii Obligacji), którego wzór określono w Załączniku Nr 5 do Umowy, zgodnego z harmonogramem przekazywania Dopłat, o którym mowa w pkt. 8 Warunków Szczególnych, 4. NFOŚiGW przysługuje 60 dni na weryfikację prawidłowo sporządzonej dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa w ust. 3 oraz Warunkach Szczególnych, licząc od daty złożenia jej kompletu w NFOŚiGW. 5. NFOŚiGW będzie przekazywał Dopłaty na rachunek bankowy właściwy do przekazywania Dopłat nie później niż siedem dni przed Datą wykupu każdej serii Obligacji objętej dopłatami. 6. Wysokość każdej transzy Dopłat musi być zgodna ze wskaźnikiem Dopłat. 7. Beneficjentowi nie służy roszczenie w stosunku do NFOŚiGW o zwiększenie łącznej maksymalnej kwoty Dopłat. 8. Za dzień przekazania Dopłat uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą Dopłat. 9. Opóźnienie w przekazywaniu Dopłat wynikłe wskutek złożenia niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW i nie stanowi podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w ich przekazywaniu. 5 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Dopłaty stanowią dofinansowanie Przedsięwzięcia, określonego w Warunkach Szczególnych. 2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz Umowie o dofinansowanie, to jest zrealizować Przedsięwzięcie w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, osiągnąć i rozliczyć na warunkach Umowy Strona 7 z 22

8 o dofinansowanie Efekt ekologiczny i Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia, jak również zapewnić wymaganą w Umowie Trwałość Przedsięwzięcia. 3. Beneficjent przy realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w przypadku gdy jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 jej przepisów w tym, gdy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy. W przypadku, gdy Beneficjent nie jest zamawiającym, o którym mowa powyżej, przy udzielaniu zamówień zobowiązany jest do stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), a także do zawierania umów w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma). W przypadku odmiennych regulacji w tym zakresie w Umowie o dofinansowanie, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o dofinansowanie. 4. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą przebiegu realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji. Dokumenty należy przechowywać przez cały okres obowiązywania Umowy i nie krócej niż 5 lat od upływu okresu Trwałości Przedsięwzięcia. Faktury i inne dowody księgowe oraz zestawienia faktur, które mają być podstawą rozliczenia kosztów Przedsięwzięcia powinny zawierać opis wskazujący kwotę, w jakiej zostały sfinansowane środkami uzyskanymi z Emisji z Dopłatami, datę realizacji płatności, numer i datę Umowy, numer i datę Umowy emisji obligacji, numer Przedsięwzięcia oraz numer pozycji z Harmonogramu rzeczowo finansowego. Zestawienia dowodów księgowych powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. Dokumenty odbiorowe powinny być potwierdzone przez osoby odpowiedzialne za odbiór prac oraz Inspektora nadzoru/inżyniera kontraktu (o ile wymagany). Przedkładane w NFOŚiGW kopie wymaganych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta. Dokumenty nie zawierające wymaganych potwierdzeń lub poświadczeń nie będą uwzględniane w rozliczeniu. 5. Beneficjent zobowiązany jest udokumentować w NFOŚiGW zrealizowanie Przedsięwzięcia oraz osiągnięcie Efektu ekologicznego i Efektu rzeczowego na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie. 6. Szczegółowe warunki realizacji Przedsięwzięcia, w tym prawa i obowiązki Beneficjenta oraz Instytucji Wdrażającej, a także zasady kontroli i nadzoru nad realizacją Przedsięwzięcia, określa Umowa o dofinansowanie. 7. Niezależnie od warunków określonych w Umowie o dofinansowanie, na podstawie niniejszej Umowy, NFOŚiGW jest uprawniony do: Strona 8 z 22

9 a) bieżącej weryfikacji i nadzoru nad prawidłowością realizacji Przedsięwzięcia przez Beneficjenta, która może być prowadzona przez NFOŚiGW zgodnie z obowiązującymi w NFOŚiGW procedurami; b) prowadzenia kontroli zgodnie z procedurami obowiązującymi w NFOŚiGW, w szczególności może zażądać od Beneficjenta przedstawienia informacji i dokumentów dotyczących Beneficjenta lub realizacji Przedsięwzięcia (w tym prowadzonej dokumentacji), a także żądać udostępnienia miejsca realizacji Przedsięwzięcia w celu dokonania oględzin i przeprowadzenia kontroli; c) żądania od Beneficjenta dokumentów potwierdzających zakończenie i rozliczenie Przedsięwzięcia. 8. Beneficjent zobowiązuje się do współdziałania z NFOŚiGW w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia nadzoru, weryfikacji i kontroli realizacji Przedsięwzięcia, a także przekazywania i udostępniania żądanych dokumentów. 9. W przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Beneficjent zobowiązuje się do składania w siedzibie NFOŚiGW każdej zmiany Umowy o dofinansowanie. Jeżeli zmiany Umowy o dofinansowanie dotyczą Efektu ekologicznego, Efektu rzeczowego, terminu realizacji Przedsięwzięcia, Trwałości Przedsięwzięcia, NFOŚiGW może odmówić, w terminie 30 dni od daty złożenia zmiany w siedzibie NFOŚiGW, uwzględnienia tych zmian. W takim przypadku, dla niniejszej Umowy, obowiązuje stan sprzed zmiany. 6 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE I INFORMACYJNE 1. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania NFOŚiGW informacji o wszelkich okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących Beneficjenta lub realizacji Przedsięwzięcia, których następstwem jest lub może być naruszenie Umowy, w tym w szczególności Harmonogramu rzeczowo finansowego lub zagrożenia osiągnięcia określonego w Warunkach Szczególnych Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane NFOŚiGW nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania przez Beneficjenta. 3. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy emisji obligacji i wskazania daty, w której to nastąpiło. 4. Beneficjent zobowiązuje się do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego do złożenia w NFOŚiGW informacji ze stanem na 30 czerwca o dacie i kwocie emisji oraz dacie wykupu obligacji na wzorze określonym w Załączniku Nr 5 do Umowy. Dane muszą Strona 9 z 22

10 być zgodne z harmonogramem przekazywania Dopłat i nie mogą modyfikować warunków niniejszej Umowy oraz Umowy emisji obligacji z zastrzeżeniem 8 ust. 3 Umowy. 5. W okresie obowiązywania Umowy, po upływie każdego terminu wykupu obligacji, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w NFOŚiGW oświadczenia (poświadczonego przez Agenta emisji) potwierdzającego dokonanie wykupu obligacji w wymaganym terminie i kwocie zgodnej z Umową. 7 TRWAŁOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić Trwałość Przedsięwzięcia, w szczególności trwałość Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego przez wskazany w Warunkach Szczególnych okres. 2. Przez cały okres Trwałości Przedsięwzięcia, Beneficjent zobowiązany jest składać NFOŚiGW raporty roczne według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Umowy obejmujące: a) raport roczny/końcowy Beneficjenta o Trwałości Przedsięwzięcia, b) określone w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia. 3. Raporty roczne, o których mowa w ust. 2, powinny być składane nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia danego roku kalendarzowego okresu Trwałości Przedsięwzięcia. 4. Niezależnie od obowiązku przekazywania raportów rocznych, Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego przekazywania NFOŚiGW wszelkich informacji dotyczących ewentualnego pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem przyczyn takich zmian. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, powinny być przekazywane przez Beneficjenta nie później niż w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia. 6. NFOŚiGW przysługuje prawo żądania od Beneficjenta przedstawienia w okresie Trwałości Przedsięwzięcia informacji i dokumentów dotyczących utrzymania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, a także udostępnienia Przedsięwzięcia w celu dokonania oględzin i kontroli. 7. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do przywrócenia Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego w wyznaczonym przez NFOŚiGW terminie. 8. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, Beneficjent nie przywróci w wyznaczonym terminie Trwałości Przedsięwzięcia, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Dopłat na zasadach określonych w 10 ust. 4 Warunków Ogólnych. Strona 10 z 22

11 9. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia na wezwanie NFOŚiGW dodatkowego zabezpieczenia na okres Trwałości. 8 ZMIANA, WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY EMISJI OBLIGACJI 1. W razie zamiaru zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy emisji obligacji, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania informacji do NFOŚiGW w tym zakresie nie później niż na 14 dni przed datą planowanej zmiany, rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy emisji obligacji. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać planowany termin zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy emisji obligacji oraz zawierać wskazanie przyczyn planowanej zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy emisji obligacji, a także wskazanie ewentualnego wpływu wprowadzenia zmiany na realizację Przedsięwzięcia i przekazywania Dopłat. Po dokonanej zmianie Beneficjent zobowiązany jest przekazać NFOŚiGW treść dokumentu zawierającego wprowadzone zmiany do Umowy emisji obligacji w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. 3. Zmiany Umowy emisji obligacji, które mogą mieć wpływ na realizację Przedsięwzięcia, osiągnięcie efektów, utrzymanie Trwałości lub przekazywanie Dopłat mogą być dokonane pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez NFOŚiGW treści planowanych zmian. 9 ZAWIESZENIE PRZEKAZYWANIA DOPŁAT 1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW przysługuje prawo zawieszenia przekazywania Dopłat. 2. NFOŚiGW może zawiesić przekazywanie Dopłat w szczególności w przypadku: a) niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową warunków przekazywania Dopłat, w tym w szczególności określonych w 4 Warunków Ogólnych, b) stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej dokumentacji rozliczeniowej, c) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych Umową zabezpieczeń lub wygaśnięcia zabezpieczeń już ustanowionych albo stwierdzenia ich bezskuteczności, d) niedopełnienia przez Beneficjenta przewidzianych Umową lub Umową o dofinansowanie obowiązków sprawozdawczych, e) uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności, których następstwem jest lub może być naruszenie przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Dopłaty spełniają kryteria uznania za pomoc publiczną, Strona 11 z 22

12 f) otrzymania informacji o zamiarze zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy emisji obligacji lub Umowy o dofinansowanie, g) nie wykupienia w terminie przez Beneficjenta serii Obligacji lub jej części, h) nieprzedłożenia przez Beneficjenta w ustalonym w Warunkach Szczególnych terminie lub niezaakceptowania przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta dokumentów, o których mowa w 2 ust. 4 Umowy. 3. NFOŚiGW powiadamia Beneficjenta na piśmie o zawieszeniu przekazywania Dopłat, wskazując przyczynę i przewidywany okres zawieszenia. 4. W przypadku zawieszenia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia, po zrealizowaniu których przekazywanie Dopłat zostanie wznowione. 5. Po ustaniu przyczyny zawieszenia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW wznawia przekazywanie Dopłat. O wznowieniu przekazywania Dopłat, NFOŚiGW informuje Beneficjenta. 6. W przypadku powstania rozbieżności dotyczących kwoty Dopłat przypadającej do przekazania, NFOŚiGW przekaże kwotę Dopłat w wysokości uznanej przez NFOŚiGW za uzasadnioną, a Strony rozstrzygać będą rozbieżności co do pozostałej części Dopłat w terminie 30 dni od daty przekazanej uznanej przez NFOŚiGW kwoty Dopłat. 7. W przypadku wznowienia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW przekaże na rachunek bankowy właściwy do przekazywania Dopłat zaległe Dopłaty w wysokości ustalonej zgodnie z przekazywanymi w okresie zawieszenia dokumentami, po ich uprzedniej weryfikacji zgodnie z postanowieniami 4 Umowy. 8. Zawieszenie przekazywania Dopłat zgodnie z Umową, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW. Nie stanowi także podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w ich przekazywaniu. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za wykup Obligacji w okresie zawieszenia. 10 WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku: a) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych Umową zabezpieczeń lub nieprzekazania dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych zabezpieczeń lub ich niezaakceptowania przez NFOŚiGW, b) zawieszenia przekazywania Dopłat przez okres dłuższy niż 3 miesiące, c) stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do warunków określonych w Umowie o dofinansowanie w stopniu zagrażającym terminowej realizacji Przedsięwzięcia, Strona 12 z 22

13 d) niezakończenia realizacji Przedsięwzięcia w terminie określonym Umową lub Umową o dofinansowanie, e) nieuzyskania przez Beneficjenta w terminie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, f) podania przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania, jak również w toku przeprowadzanych kontroli realizacji Przedsięwzięcia, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji albo w inny sposób utrudnianie kontroli realizacji Przedsięwzięcia, g) zmiany Umowy emisji obligacji bez uzyskania uprzedniej zgody NFOŚiGW, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana, h) stwierdzenia przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedsięwzięcia w postaci siły wyższej, i) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w 2 ust. 4 oraz 13 ust. 2 Umowy, j) naruszenia przez Beneficjenta innych warunków Umowy lub Umowy o dofinansowanie, istotnych dla realizacji Przedsięwzięcia lub osiągnięcia Efektu ekologicznego i Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, NFOŚiGW może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku: a) przeznaczenia środków pochodzących z Emisji Obligacji na inne niż realizacja przedsięwzięcia cele, b) stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Dopłaty spełniają kryteria uznania za pomoc publiczną, c) stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia, d) gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Beneficjenta lub wszczęto wobec Beneficjenta postępowanie naprawcze, e) gdy ogłoszono likwidację Beneficjenta, f) gdy wobec Beneficjenta wszczęto postępowanie egzekucyjne, w szczególności w stosunku do mienia stanowiącego prawne zabezpieczenie wierzytelności NFOŚiGW z tytułu ewentualnego zwrotu Dopłat. 3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli Stron w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o dofinansowanie. Rozwiązanie Umowy następuje jednocześnie z rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie lub z upływem okresu wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, po rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie, Beneficjent jest obowiązany przedłożyć w siedzibie NFOŚiGW informację o jej rozwiązaniu. Jeżeli NFOŚiGW w terminie 30 dni od Strona 13 z 22

14 dnia złożenia informacji, nie złoży Beneficjentowi oświadczenia o kontynuowaniu Umowy, Umowa rozwiązuje się w terminach wskazanych w zdaniu W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest, w terminie określonym w Warunkach Szczególnych, do zwrotu na rzecz NFOŚiGW Dopłat przekazanych na podstawie Umowy wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych, liczonymi od następnego dnia po dniu przekazania Beneficjentowi środków z Dopłat do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą zwrotu. W przypadku gdy podstawą wypowiedzenia Umowy było stwierdzenie przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedsięwzięcia w postaci siły wyższej, NFOŚiGW może - na wniosek Beneficjenta odstąpić, w całości lub w części, od żądania zwrotu Dopłat. 5. Beneficjentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem zwrotu Dopłat na rzecz NFOŚiGW przekazanych na podstawie Umowy. 6. W przypadku gdy Beneficjent pobrał Dopłaty nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest do zwrotu Dopłat pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na warunkach określonych w doręczonym wezwaniu NFOŚiGW. 7. Zwrot Dopłat, o którym mowa w ust. 6, może również polegać na pomniejszeniu kolejnej wypłaty o kwotę Dopłat pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. O sposobie zwrotu Dopłat decyduje NFOŚiGW. 11 ZABEZPIECZENIA 1. Na zabezpieczenie roszczeń NFOŚiGW o zwrot Dopłat przekazanych na podstawie Umowy, Beneficjent udzieli na rzecz NFOŚiGW zabezpieczeń określonych w Warunkach Szczególnych. 2. W przypadku stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do ustanowienia na wezwanie NFOŚiGW dodatkowego zabezpieczenia na okres Trwałości. 3. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną roszczenia NFOŚiGW wobec Beneficjenta z tytułu ewentualnego zwrotu Dopłat, należy do NFOŚiGW. 4. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia prawnego przewidzianych Umową zabezpieczeń ponosi Beneficjent. 5. Zabezpieczenia ustala się na Okres obowiązywania umowy. 12 SIŁA WYŻSZA 1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Strona 14 z 22

15 2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 4. Jeżeli działanie siły wyższej powoduje brak możliwości realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, niezwłocznie po ustaniu siły wyższej Beneficjent zobowiązany jest złożyć do NFOŚiGW, wniosek o wyrażenie zgody na zmianę Harmonogramu rzeczowo finansowego. 5. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja Przedsięwzięcia stanie się niemożliwa, w szczególności jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia, NFOŚiGW przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z zastosowaniem INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. NFOŚiGW ma prawo do udostępnienia osobom trzecim oraz podawania do publicznej wiadomości informacji o dofinansowaniu Przedsięwzięcia, w szczególności o wysokości udzielonego Beneficjentowi dofinansowania, w tym do zamieszczenia informacji na temat dofinansowania na stronie internetowej NFOŚiGW oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych NFOŚiGW. Powyższe uprawnienie NFOŚiGW podlega ograniczeniom jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 2. Beneficjent zobowiązuje się do oznaczania Przedsięwzięcia zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW, stanowiącą Załącznik Nr 7 do Umowy. 3. W razie naruszenia przez Beneficjenta obowiązków określonych w ust. 2, NFOŚiGW może wezwać Beneficjenta do zaprzestania naruszeń oraz podjęcia działań niezbędnych do usunięcia skutków tych naruszeń, pod rygorem zawieszenia przekazywania Dopłat lub wypowiedzenia Umowy. 14 KONTAKTY STRON, DORĘCZENIA 1. Doręczania pism oraz innej korespondencji dokonuje się za pokwitowaniem odbioru za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie bezpośrednie Strona 15 z 22

16 w siedzibie Stron. Odbierający korespondencję potwierdza doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. 2. Pisma, których przyjęcia odmówiono, pisma nie podjęte w terminie lub zwrócone nadawcy z innych względów uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą odmowy ich przyjęcia, upływu terminu ich podjęcia w urzędzie pocztowym, a w pozostałych przypadkach z chwilą zwrotu pisma do nadawcy, albo z chwilą upływu 7 dnia od daty nadania pisma w urzędzie pocztowym, w zależności od tego, który termin zapadnie wcześniej. 3. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni. 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatnio pisemnie wskazany przez Stronę adres. 15 POMOC PUBLICZNA W przypadku, gdy udzielone Beneficjentowi na podstawie Umowy dofinansowanie spełnia kryteria uznania tego dofinansowania za pomoc publiczną, podstawę prawną oraz warunki udzielenia Beneficjentowi pomocy publicznej określają Warunki Szczególne. 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dla swej skuteczności wymagają zgody Stron. 2. Zmiana Harmonogramu rzeczowo finansowego dokonana zgodnie z Umową o dofinansowanie jest skuteczna również dla niniejszej Umowy i z dniem dokonania zmiany zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo finansowy. W przypadku gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmiana Harmonogramu rzeczowo finansowego jest skuteczna dla niniejszej Umowy, o ile NFOŚiGW nie zgłosi sprzeciwu w terminie 30 dni od daty doręczenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo finansowego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez NFOŚiGW dla Umowy obowiązuje Harmonogram rzeczowo finansowy sprzed zmiany. 3. W przypadku zmiany Programu priorytetowego (która ma zastosowanie do Beneficjenta) lub Instrukcji oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW mającej znaczenie dla Umowy, NFOŚiGW prześle Beneficjentowi aktualny tekst zmienionego dokumentu, który z chwilą doręczenia zastępuje dotychczasowy załącznik do Umowy. Strona 16 z 22

17 4. Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW. 5. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocjacyjnym, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW. 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strona 17 z 22

18 III. WARUNKI SZCZEGÓLNE 1. Umowa emisji obligacji (pełna nazwa umowy, numer, data i kwota umowy) Łączna wartość emitowanych obligacji zł (słownie złotych: ) Liczba serii seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych seria.. rok emisji.. rok wykupu.. kwota do. złotych 2. Przedsięwzięcie Beneficjenta, w związku z którym Beneficjent emituje Obligacje 3. Planowany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia (słownie: złotych) - w tym koszt kwalifikowany do finansowania ze środków pochodzących z emisji obligacji. zł - w tym koszty kwalifikowane: - w tym koszty niekwalifikowane:, 4. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia (tożsamy z terminem zakończenia realizacji Projektu określonym w Umowie o dofinansowanie) 5. Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia - oznaczenie Efektu rzeczowego : - termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: - termin potwierdzenia osiągnięcia Efektu rzeczowego:.. Strona 18 z 22

19 6. Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia - oznaczenie Efektu ekologicznego: - termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: - termin potwierdzenia osiągnięcia Efektu ekologicznego: 7. Okres Trwałości Przedsięwzięcia od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z Umową o dofinansowanie 8. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia dla Efektu rzeczowego: a) b) c), dla Efektu ekologicznego: a) b) c), - przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dni od daty zakończenia każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia. Dokumenty składa się w oryginałach lub odpisach potwierdzonych przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Beneficjenta. 9. Dopłaty do ceny wykupu obligacji Maksymalna łączna kwota Dopłat zł ( słownie:..złotych ), co stanowi nie więcej niż 15% wartości objętej emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie Przedsięwzięcia. Łączna wartość wykupu obligacji w terminie do 10 lat od daty emisji pierwszej serii obligacji.. zł Strona 19 z 22

20 Wskaźnik dopłat - % Harmonogram przekazywania dopłat Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych Rok wykupu... kwota dopłaty do. złotych 10. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania Dopłat Prowadzony przez (nazwa i adres banku) 11. Zabezpieczenia zwrotu Dopłat na rzecz NFOŚiGW a) 12. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent I. dotyczących zabezpieczeń zwrotu Dopłat: a). b) c) - w terminie do dnia r. II. pozostałe dokumenty: a). b) c) - w terminie do dnia r. Prawidłowość i kompletność wskazanych powyżej dokumentów podlega weryfikacji przez NFOŚiGW. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków dotyczących Strona 20 z 22

21 podstawy faktycznej lub prawnej składanych przez Beneficjenta dokumentów lub zgłoszenia przez NFOŚiGW zastrzeżeń co do treści lub zakresu tych dokumentów, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w formie i zakresie wymaganej przez NFOŚiGW. Podpisy złożone w imieniu Beneficjenta na umowie i dokumentach zabezpieczeniowych powinny być poświadczone notarialnie lub złożone w obecności pracownika NFOŚiGW. 13. Pomoc publiczna Pomoc publiczna udzielana jest Beneficjentowi na podstawie i zgodnie z warunkami określonymi w. Przekazanie Dopłat uzależnione jest od zgodności z warunkami udzielania pomocy publicznej. 14. Termin zwrotu Dopłat, w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy a) bez wezwania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Beneficjenta oświadczenia NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, b) bez wezwania w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy zgodnie z 10 ust. 3 Warunków Ogólnych, c) bez wezwania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia Beneficjenta o wypowiedzeniu Umowy, - przy czym zwrotu przekazanych na podstawie Umowy Dopłat (wraz z oprocentowaniem liczonym jak od zaległości podatkowych), należy dokonać na rachunek bankowy NFOŚiGW w, nr rachunku: 15. Inne 16. Dane kontaktowe Beneficjenta Beneficjent Załączniki do Umowy Strona 21 z 22

22 1. Umowa emisji obligacji wraz z załącznikami, 2. Harmonogram rzeczowo finansowy, 3. Program Priorytetowy pn., 4. Wzór Zbiorczego zestawienia faktur, 5. Wzór Zestawienia Dopłat, 6. Wzór raportu rocznego/końcowego z utrzymania Trwałości przedsięwzięcia, 7. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW 8. Umowa o dofinansowanie 1 BENEFICJENT NFOŚIGW 1 Występuje w przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Strona 22 z 22

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMOWA NR UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ zawarta w Warszawie, w dniu r., pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR. zawarta w dniu. pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, nr identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... zawarta w dniu pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICZNYCH LINII KREDYTOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICZNYCH LINII KREDYTOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICZNYCH LINII KREDYTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Projekt v.2015.05.27 Załącznik nr 9 WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Wzór GUD-kompleksowy GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Porozumienie nr... o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020

Porozumienie nr... o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 Porozumienie nr... o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 dla Projektu... 1 o numerze wniosku o dofinansowanie... 2 zawarte w...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo