Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji :"

Transkrypt

1 Numer sprawy: Radom, dnia Zmiana treści zapytania ofertowego Nr 1/2012 z dn Pkt 1 otrzymuje brzmienie : usługi w zakresie obozowisk usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne usługi hotelarskie usługi transportowe usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podroży Usługi szkolenia zawodowego Pkt 3 otrzymuje brzmienie : Zapytanie ofertowe (dalej Zapytanie) w postępowaniu o udzielnie zamówienia na organizację usługi edukacyjno - wypoczynkowej. w ramach projektu pn. Rewitalizacja młodych ludzi-nasza przyszłość (zwanego dalej Projektem), dofinansowywanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I- Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie1.2 systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej. Pkt 6 otrzymuje brzmienie : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji : Zadanie 1 Zorganizowanie dziewięciu trzydniowych, edukacyjnych wyjazdów weekendowych dla 3 grup uczestników po ok 20 osób każda, to jest łącznie dla ok. 60 osób plus 3 trenerów i 2 opiekunów - wychowawców wskazanych przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia Postawy przedsiębiorczości i marketingu w zakresie poruszania się na rynku pracy Czas trwania tego szkolenia ma wynosić 9 godzin dla 3 grup uczestników w celu realizacji projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza przyszłość. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia Zadanie nr 2 Zorganizowanie edukacyjno wypoczynkowego obozu dwunastodniowego w tym 11 noclegów dla 60 uczestników plus 2 trenerów i 6 opiekunów - wychowawców wskazanych przez

2 Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna. Czas trwania tego szkolenia ma wynosić 12 godzin w celu realizacji projektu Rewitalizacja młodych ludzi nasza przyszłość. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia. Pkt. 12 otrzymuje brzmienie : 12.1 Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem nie otwierać do dnia do godziny 13.30, drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego, w godz. od do Termin składania ofert upływa dnia r. o godz UWAGA! Liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego. Pkt 14.3 otrzymuje brzmienie : Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie, tj. spełniają łącznie następujące warunki: a) jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzykrotnie był organizatorem wypoczynku dla młodzieży (obóz w okresie letnim lub zimowym) połączonym z formami edukacyjnymi, przy czym w każdym z organizowanych wypoczynków połączonych z formami edukacyjnymi (obozów w okresie letnim lub zimowym) musiało uczestniczyć min. 60 osób b) jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert organizował różnorodne formy edukacyjnych wyjazdów 2-3 dniowych dla grup młodzieży w liczbie uczestników nie mniejszej niż 60 osób c) jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) trenerami, którzy posiadają wyższe wykształcenie i z których jeden w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 3 szkoleń z tematyki z zakresu odpowiadającej swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia. d)wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Załącznik Nr otrzymuje brzmienie : CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu Dziewięciu trzydniowych, edukacyjnych wyjazdów weekendowych dla 3 grup uczestników po ok 20 osób każda, to jest łącznie dla ok. 60 osób plus 3 trenerów i 2 opiekunów - wychowawców wskazanych przez

3 Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia Postawy przedsiębiorczości i marketingu w zakresie poruszania się narybku pracy Czas trwania tego szkolenia ma wynosić 9 godzin przy czym nie więcej niż 2 godz. podczas każdego wyjazdu dla 3 grup uczestników w celu realizacji projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza przyszłość 1 Wyjazdy mają być przeprowadzone w terminie od luty 2012r roku do październik 2012 roku. 2 Planowane terminy pobytu: Grupa osób Termin nr 1 Luty Termin nr 2 marzec Termin nr 3 kwiecień Termin nr 4 maj Termin nr 5 czerwiec Termin nr 6 lipiec Termin nr 7 sierpień Termin nr 8.wrzesień Termin nr 9.październik 3.Każdy wyjazd ma nastąpić w piątek o godzinie z Radomia ul. Plac Stare Miasto, natomiast powrót w niedzielę o godzinie z miejsca szkolenia. 4. Przyjazd do Radomia ma nastąpić najpóźniej o godzinie Przystanek końcowy to ul. Plac Stare Miasto w Radomiu. 5. Pobyt ma zostać zorganizowany w trzech miejscach atrakcyjnych turystycznie położonych nie dalej niż 80 km od Radomia. a) Przygotowanie programu pobytu: określenie miejsca szkolenia-nazwa ośrodka, termin pobytu, sposób transportu uczestników do miejsca pobytu i powrotu, proponowane wyżywienie, organizacja czasu wolnego. 5a. Program wyjazdu powinien być zbudowany na następujących założeniach: a) piątek-przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie integracyjne; b) sobota-śniadanie, grupowe warsztaty od godz do godz godz. i od do godz., w przerwie obiad, po zajęciach czas wolny, uroczysta kolacja oraz impreza integracyjna Zapewnienie całodobowego pobytu 2 opiekunów i 3 trenerów grupy ze strony Zamawiającego podczas każdego wyjazdu. c) niedziela-śniadanie, grupowe warsztaty od godz do godz godz., obiad, wykwaterowanie i wyjazd do Radomia 6. Wybrany ośrodek szkoleniowo - wczasowy powinien spełniać następujące warunki:

4 a) pokoje osobowe z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, wc, natrysk lub wanna. b) Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania w domkach letniskowych. Uczestnicy zakwaterowani powinni być w jednym budynku c) jadalnia usytuowana na terenie ośrodka d) trzy sale szkoleniowo-edukacyjna na zajęcia szkoleniowe dla uczestników, 8. Wykonawca zapewnia: a) bezpieczny transport uczestników i ich bagażu od miejsca wyjazdu tj. Radom, do miejsca przeprowadzenia szkolenia i z powrotem, a także przejazdów taborem autobusowym sprawnym technicznie, z klimatyzacją, posiadającym ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym w tym wymagane prawem zezwolenia i licencje dla firmy przewozowej, obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie wymagania do kierowania pojazdami i samochodami służącymi do przewozu osób. Dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenie w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przewożącego uczestników oraz kierowcy przez Policję. W sytuacji, gdy autokar przewożący nie uzyska stosownego zaświadczenia Wykonawca musi zapewnić autokar zastępczy o tej samej klasie. W przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innej firmy, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. b) osobę odpowiedzialną za prawidłową odprawę z miejsca wyjazdu, c) 3- dniowy pobyt uczestników w ośrodku (w tym 2 noclegi), pełne wyżywienie (co najmniej 3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja). d) poczęstunek i napoje w trakcie przerw w zajęciach uczestników treningu oraz dla trenerów, e) uczestnikom szkolenia bezpiecznych i higienicznych warunków szkolenia, nauki, organizacji czasu wolnego i zakwaterowania. f) pokrycia kosztów ubezpieczenia uczestników i opiekunów od pierwszego do ostatniego dnia pobytu zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu, na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł na każdą osobę biorącą udział. Polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu. W razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego ze szkoleniem w drodze do i z miejsca szkolenia g) Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu. h) przeprowadzenie szkolenia Postawy przedsiębiorczości i marketingu w zakresie poruszania się narybku pracy przy czym nie więcej niż 2 godz. podczas każdego wyjazdu dla 3 grup uczestników

5 Program Szkolenia powinien obejmować co najmniej 9 godzin dydaktycznych dla jednej grupy. Podstawowy zakres programu Szkolenia określający szczegółową tematykę musi zawierać: 1.Postawa przedsiębiorczości i aktywność gospodarcza człowieka w społeczeństwie 2. Człowiek w gospodarce rynkowej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej 4. Państwo i społeczeństwo w gospodarce rynkowej 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 6. Podstawy marketingu tj.: czym jest marketing, rola marketingu w przedsiębiorstwie, potrzebne definicje, marketing-mix, definicja ceny, promocji 8. Wykonawca prowadzi a następnie przekazuje Zamawiającemu następującą dokumentację: a) listy obecności uczestników - wraz z ich podpisami (potwierdzone przez prowadzącego), b) listy potwierdzające korzystanie z wyżywienia, c) Po ukończeniu szkoleń: Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu Edukacyjno wypoczynkowego obozu dwunastodniowego w tym 11 noclegów dla 60 uczestników plus 2 trenerów i 6 opiekunów - wychowawców wskazanych przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna Czas trwania tego szkolenia ma wynosić 12 godzin w celu realizacji projektu Rewitalizacja młodych ludzi nasza przyszłość. 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników edukacyjno wypoczynkowego obozu maksymalnie do 5 osób z powodu przypadków losowych. 2)Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby uczestników obozu oraz podanej przez Organizatora całkowitej ceny jednego skierowania wraz z przeprowadzonym szkoleniem i opłatą taksy klimatycznej. na obóz brutto. 3.Wypoczynek letni, o którym mowa w pkt 1 zostanie zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997r., Nr 12, poz. 67 ze zm.). 2. Miejsce wypoczynku 1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym na terenie Polskich Tatr: w odległości od większej aglomeracji miejskiej nie większej niż 50 km, w odległości od obiektów sportowych i rekreacyjnych nie większej niż 50 m, 2) Obiekt: budynki, pawilony usytuowane na terenie ogrodzonym, oświetlonym, posiadającym

6 stołówkę na min.70 osób oraz dużą świetlicę, Plac zabaw oraz boisko do gry o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1500 m 2. Sala świetlicowa winna być wyposażona m.in. w sprzęt RTV i dyskotekowy. W budynku winien być aneks kuchenny do przygotowywania posiłków przez uczestników. Pokoje osobowe z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, wc, natrysk lub wanna, sprzęt RTV. Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania w domkach letniskowych. Uczestnicy zakwaterowani powinni być w jednym budynku razem z trenerami i opiekunami. 3. Dostęp do sprzętu rekreacyjno - wypoczynkowego: a) minimum 1 piłka do siatkówki i, do piłki nożnej i koszykowej na jedną grupę dzieci (tj. maks. 5 osób) b) minimum 1 zestaw do gry w badmintona na jedną grupę (tj. maks. 12 osób) d) minimum 2 pary rakietek do ping ponga na 1 grupę (tj. maks. 12 osób) 4. Transport: 1)Wykonawca zapewni dojazd uczestnikom obozu z Radomia do miejsca wypoczynku i z powrotem oraz na wycieczki własnymi lub udostępnionymi przez firmę przewozową autokarami. Wyjazd w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (umożliwiającej dojazd do miejsca obozu przed godziną 16:00, celem zakwaterowania i spożycia kolacji) powrót w godzinach popołudniowych (po śniadaniu i wykwaterowaniu i wyprowiantowaniu uczestników obozu przez Organizatora obozu. Autokar musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących bezpiecznego przewozu tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. 2007r, Nr 125 poz. 874 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz. 879 ze zm.) 2)Autokar musi zabezpieczać ilość miejsc odpowiednią do ilości młodzieży skierowanych na wypoczynek. 3)W razie awarii autokaru Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego. 4)W autokarze opiekę nad dziećmi sprawować będą opiekunowie wskazani przez Zamawiającego w liczbie zgodnej z obowiązującymi przepisami (tj. jeden opiekun na 15 uczestników). 5)Wykonawca przedłoży w dniu wyjazdu Zamawiającemu do wglądu dokument stwierdzający sprawność techniczną pojazdu, ważne prawo jazdy kierowcy oraz świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego. W dniu wyjazdu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Policji w celu sprawdzenia stanu technicznego autokarów. 5. Program zajęć: 1) wykonawca powinien zorganizować program zajęć na czas pogody i niepogody, 2) program zajęć powinien uwzględniać co najmniej następujące elementy: a ) przeprowadzenia szkoleń : Pierwsza pomoc przedmedyczna Program Szkolenia powinien obejmować co najmniej 12 godzin dydaktycznych. Podstawowy zakres programu Szkolenia określający szczegółową tematykę musi zawierać: 1.Resuscytacja krążeniowo - oddechowa. 2.Udzielanie pomocy przy złamaniach i krwotokach. 3.Udzielanie pomocy w różnych sytuacjach. 4.Urazy komunikacyjne.

7 Po ukończeniu szkoleń: Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. nr 31. poz. 216 ). b) 3 ogniska z pieczeniem kiełbasek c) 3 dyskoteki d) 2 wycieczki autokarowe z nieodpłatnym dla uczestników wstępem do zwiedzanych obiektów. e) 2 wycieczki piesze f) organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych (przy udziale trenerów - instruktorów) g) gry terenowe h) konkursy z nagrodami, dyplomami i) korzystanie z basenu i urządzeń rekreacyjno - sportowych, j) codzienne spotkania w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania dnia, zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników inne zaplanowane przez wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami wychowawczymi 6. Ubezpieczenie: na czas przejazdu, pobytu, wycieczek. Obowiązek posiadania ubezpieczenia od OC. Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 7. Wyżywienie: min.3 posiłki dziennie - zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywienia i Żywności. przy czym wsad do kotła określa się w wysokości brutto min. 22,00 zł. dziennie na każdego uczestnika. Wykonawca powinien zapewnić nieograniczony dostęp do napojów, pieczywa i dżemu, suchy prowiant na czas wycieczek oraz podróży powrotnej do Radomia, kiełbaski na min. 3 ogniska. Po przyjeździe na miejsce wypoczynku oraz przed wyjazdem do Radomia uczestnicy powinni otrzymać ciepły posiłek. 8. Opieka medyczna: zabezpieczenie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych, zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej polegającej na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezienia uczestnika pobytu do przychodni bezpłatnym transportem. 9. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane w okresie wakacji letnich, z tym że termin rozpoczęcia realizacji zadanie nie może być wcześniejszy niż r. natomiast ostatecznym terminem zakończenia jest r. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji ośrodka w trakcie trwania turnusu bez uprzedniego uzgodnienia z wykonawcą daty tej wizytacji. Wszelkie zamiany naniesiono kolorem czerwonym. UWAGA!!! Zamawiający informuje, iż oferta składana przez Wykonawcę, winna zawierać zmiany naniesione przez Zamawiającego. W przypadku nie naniesienia zmian oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.pl (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013

Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013 Sprawa nr : DBFO-POKL-SDW-271-2/2013 załącznik nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego obozu językowego z nauką języka angielskiego na terenie Polski w lipcu 2013 r. w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 08-02-2013 r. Oznaczenie sprawy: 1/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku.

Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Warszawa, dnia 2 września 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiesicie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: GOPS.271-2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Znak: PZP.271.10.2011 Zamawiający: Białystok, 22.07.2011r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 07.05.2012 r. Dotyczy projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Z A T W I E R D Z A M: Busko Zdrój, dnia 27.05.204 r.... (podpis). Nazwa i adres Zamawiającego: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo