UMOWA POŻYCZKI NUMER... Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI NUMER... Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O."

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI NUMER... Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu... w... pomiędzy: Panią/Panem... legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer...,pesel..., zamieszkałym (ą) w..., ulica..., tel. komórkowy: ; adres poczty elektronicznej:... ( Pożyczkobiorca ), a APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Bankowy, nr 2, miejsc. Warszawa, kod , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości 4,527,550,00 zł ( Apro Financial lub Pożyczkodawcą ), [reprezentowaną przez pośrednika pożyczkowego pierwszego stopnia, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Apro Financial:... zamieszkałego / mającego siedzibę w... ulica posługującego się telefonem (+48)..., faxem ( ), pocztą elektroniczną...( Partner ) [działającego wraz z pośrednikiem pożyczkowym drugiego stopnia nie mającym bezpośredniego kontaktu z pożyczkobiorcą... zamieszkałego / mającego siedzibę w... ulica...,... posługującego się telefonem (+48)..., faxem ( pocztą elektroniczną...] 1 WARUNKI UMOWY POŻYCZKI 1.1 Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej na warunkach określonych w niniejszej Umowie Pożyczki. 1.2 Na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie pożyczki, a także zgodnie z Formularzem Informacyjnym dotyczącym pożyczki konsumenckiej, otrzymanym i zaakceptowanym przez Pożyczkobiorcę w dniu..., Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości...złotych (słownie:... ( Całkowita kwota pożyczki ). 1.3 Niniejsza Umowa Pożyczki wchodzi w życie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: a) pozytywnym rozpatrzeniu, składanego za pośrednictwem Partnera, wniosku o udzielenie pożyczki przez Apro Financial, w szczególności na podstawie pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy, dokonanej za jego zgodą, dokonanej przez Pożyczkodawcę w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w biurach informacji gospodarczej, w szczególności: Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie; b) przedstawieniu Partnerowi na piśmie zaświadczenia lub wyciągu z rachunku, na który wypłacona będzie pożyczka, wydanego przez bank prowadzący rachunek bankowy albo przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzącą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy albo uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę opłaty rejestracyjnej (w sposób opisany poniżej). Opłata rejestracyjna powinna zostać uiszczona: a. w kwocie 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) na rachunek bankowy Apro Financial, którego numer oraz informacje niezbędne do wykonania przelewu Pożyczkobiorca otrzyma bezpośrednio od Partnera. Przelew może zostać wykonany wyłącznie z rachunku bankowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca, albo b. w kwocie 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) przy wykorzystaniu dostępnego na stronie internetowej Apro Financial systemu BlueCash, który umożliwia wykonanie przelewu za jego pomocą. W tytule przelewu kwoty opłaty rejestracyjnej, dokonywanej tak za pomocą rachunku bankowego lub rachunku oszczędnościoworozliczeniowego prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy albo systemu BlueCash, Pożyczkobiorca wpisuje tekst zgodny z informacjami otrzymanymi od Partnera, o których mowa w Punkcie 1.3 lit b) lit a). c) pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z: (I) zaświadczeniem bądź wyciągiem z rachunku, o których mowa w Punkcie 1.3 lit. b) powyżej, albo (II) informacjami zawartymi w potwierdzeniu przelewu opłaty rejestracyjnej dokonanego przez Pożyczkobiorcę. d) Jeśli Apro Financial: (I) nie otrzyma przelewu opłaty rejestracyjnej, (II) w tytule przelewu nie znajdzie się tekst zgodny z przekazaną przez Partnera informacją, (III) nie będzie możliwe potwierdzenie danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z danymi Pożyczkobiorcy zawartymi w potwierdzeniu dokonania przelewu opłaty rejestracyjnej, lub (IV) nie będzie możliwe potwierdzenie danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z danymi Pożyczkobiorcy zawartymi w zaświadczeniu bądź wyciągu z rachunku Pożyczkobiorcy, proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy nie zostanie pomyślnie zakończony. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o pomyślnym lub negatywnym zakończeniu procesu rejestracji w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres wskazany przez

2 Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki. 1.4 Uiszczenie opłaty rejestracyjnej nie zobowiązuje Apro Financial do udzielenia pożyczki. 1.5 W przypadku negatywnego zakończenia procesu rejestracji Apro Financial nie jest zobowiązane do zwrotu opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku poczytuje się, iż dokonana opłata rejestracyjna została uiszczona tytułem pokrycia kosztów administracyjnych Apro Financial związanych z procesem rejestracyjnym. 1.6 Pożyczka wypłacona zostanie Pożyczkobiorcy zgodnie z 2 niniejszej Umowy Pożyczki, a jej spłata powinna nastąpić w terminie ustalonym zgodnie z 5 Umowy Pożyczki. 1.7 Strony postanawiają, że Umowa Pożyczki jest umową zawartą na czas określony i obowiązuje od dnia kalendarzowego, w którym nastąpiło potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i Apro Financial w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, do dnia spłaty kwoty pożyczki określonej w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki oraz wszystkich należności z tytułu Umowy Pożyczki, w szczególności kwot wynikających z tytułu odsetek, prowizji i opłat, przy czym pożyczka wraz z wszystkimi należnościami powinna zostać ostatecznie spłacona nie później niż w dniu Strony postanawiają, że po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki wraz ze wszystkimi należnościami, niniejsza Umowa Pożyczki wygaśnie. W celu ubiegania się o kolejną pożyczkę w Apro Financial Pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku o udzielenie pożyczki. 2 WYPŁATA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ Całkowita kwota pożyczki, o której mowa w punkcie 1.2 niniejszej Umowy Pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy, w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia zakończenia zgodnie z 1 procesu rejestracji tj. do dnia... Wypłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy wskazany we wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie pożyczki. 3 OPROCENTOWANIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ 3.1 W związku z udzieleniem pożyczki oraz z tytułu wykonywania przez Apro Financial czynności, o których mowa w punkcie 3.2 Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Apro Financial opłaty administracyjnej płatnej w miesięcznych okresach rozliczeniowych w stałej wysokości Apro Financial w całym okresie spłaty pożyczki, będzie wykonywać czynności w zakresie obsługi spłaty pożyczki, które mają ułatwić Pożyczkobiorcy spłatę pożyczki w terminach określonych w Umowie Pożyczki, tj.: - kontakt telefoniczny w celu poinformowania o udzieleniu i wypłacie pożyczki, - monitorowanie terminowej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, - wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, w celu przypomnienia terminu spłaty raty pożyczki długoterminowej, - kontakt telefoniczny w celu przypomnienia terminu spłaty raty pożyczki. 3.3 Pożyczka jest nieoprocentowana. 3.4 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania ( RRSO ), obliczona zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, dla pierwotnego okresu spłaty pożyczki (tj. dla spłaty dokonanej w terminie wskazanym w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki) wynosi:...%. 3.5 W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje, i inne należności) Apro Financial ma prawo do naliczania odsetek karnych z tytułu opóźnienia w płatności w wysokości 12 % rocznie, lecz nie wyżej niż obowiązująca w danym czasie stopa odsetek maksymalnych. Powyższa kwota naliczana jest od zaległej kwoty kapitału pożyczki, prowizji i opłat i jest liczona od pierwszego dnia powstania opóźnienia w spłacie należności. 3.6 Nie przewiduje się obowiązku ponoszenia przez Pożyczkobiorcę opłat notarialnych. 4 PROWIZJE, OPŁATY, INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ GOTÓWKOWĄ Prowizje, opłaty i koszty ponoszone przez Pożyczkobiorcę w związku z pożyczą przewidzianą niniejszą Umową Pożyczki: a) opłata administracyjna płatna w miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z Punktem 3.1 Umowy; b) opłata upominawcza od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych w okresie każdego tygodnia. 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI

3 5.1 Pożyczka powinna zostać spłacona do...w ratach płatnych do <dzień_płatności_raty> każdego miesiąca w wysokości <kwota raty>(ostatnia rata pożyczki może się różnić w stosunku do kwoty comiesięcznej raty pożyczki) powiększonej o kwotę należnej opłaty administracyjnej w kwocie <kwota opłaty administracyjnej> zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszej Umowy poprzez dokonanie przelewu z tytułu spłaty pożyczki na rachunek bankowy Apro Financial w banku...w..., numer Za dzień spłaty pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial. W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, termin spłaty upływa w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. Dokonane wpłaty będą zaliczane na spłatę należności z tytułu pożyczki zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.4 Umowy Pożyczki. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Partnerzy nie są uprawnieni do przyjmowania od Pożyczkobiorcy jakichkolwiek kwot z tytułu Umowy Pożyczki, w szczególności kwot z tytułu spłaty pożyczki. 5.3 W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokona całkowitej spłaty pożyczki w odpowiednim terminie spłaty przewidzianym w Umowie Pożyczki, i wpłaci kwotę wyższą niż kwota wymagalna do spłaty, nadpłata z tego tytułu zostanie zwrócona Pożyczkobiorcy na wskazany przez niego nr rachunku niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni. 5.4 W przypadku całkowitej spłaty pożyczki w terminie wskazanym w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim będzie wynosić:... złotych. 6 SPŁATA POŻYCZKI PRZED TERMINEM OKREŚLONYM W UMOWIE POŻYCZKI 6.1 Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. 6.2 W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy Pożyczki. 6.3 W przypadku spłaty części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki pkt. 6.2 stosuje się odpowiednio. 6.4 W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem, Apro Financial jest zobowiązany do rozliczenia z Pożyczkobiorcą pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty. Rozliczenie wcześniejszej spłaty pożyczki w całości nastąpi w ten sposób, że Apro Financial dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek oszczędnościoworozliczeniowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy (podany przez niego we wniosku o udzielenie pożyczki lub w odrębnym piśmie uzupełniającym). 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z WARUNKÓW UMOWY POŻYCZKI 7.1 Apro Financial może uznać za przypadek niewywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków Umowy Pożyczki którekolwiek z poniższych zdarzeń: a) brak spłaty zobowiązań w terminie określonym w Umowie Pożyczki; b) opóźnienie w spłacie posiadanych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę; c) złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Pożyczkobiorcę w trakcie trwania umowy; d) cofnięcie bądź ograniczenie wszelkich zgód udzielonych przez Pożyczkobiorcę niezbędnych do zawarcia Umowy Pożyczki. 7.2 W przypadku zdarzeń, o których mowa w punkcie 7.1 Umowy Pożyczki, Apro Financial ma prawo: a) wypowiedzieć niniejszą Umowę Pożyczki, i jednocześnie b) zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty wszystkich kwot należnych Apro Financial (niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, pozostałe do zapłaty opłaty administracyjne wynikające z harmonogramu załączonego do niniejszej umowy, inne wynikające z Umowy Pożyczki i podlegające zapłacie koszty, opłaty i prowizje) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia; a także c) przekazać dane o zadłużeniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz.U.2014r., poz.1015) gdy przekracza ono kwotę 200 zł oraz gdy jest ono wymagalne od co najmniej 60 dni; d) wszcząć postępowania sądowe lub inne dopuszczone przez polskie prawo przeciwko Pożyczkobiorcy; e) podjąć działania windykacyjne obejmujące: wezwania do zapłaty wysyłane listami zwykłymi i listami poleconymi, monity telefoniczne, monity sms, lub wykonywanie wizyt terenowych. 7.3 W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w spłacie przez Pożyczkobiorcę, Apro Financial może przed wystąpieniem na drogę sądową umożliwić Pożyczkobiorcy spłatę zaległości w terminach uzgodnionych z Apro Financial w trakcie trwania Umowy Pożyczki. 7.4 W przypadku braku spłaty należności Apro Financial z tytułu udzielonej Pożyczkobiorcy pożyczki, w terminie określonym w niniejszej Umowie Pożyczki, Apro Financial ma prawo do wystąpienia na drogę windykacyjną. Wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczone będą na spłatę należności z tytułu Umowy Pożyczki, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy, według następującej kolejności: a) koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia; b) prowizje i opłaty oraz koszty płatne zgodnie Umową Pożyczki; c) odsetki od kapitału przeterminowanego; d) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe; e) kapitał przeterminowany; f) odsetki bieżące; g) kapitał niewymagalny. 7.5 Niezależnie od prowizji i opłat wskazanych w 5 Umowy Pożyczki w przypadku podjęcia działań upominawczych lub windykacyjnych Apro Financial będzie uprawniony do obciążania Pożyczkobiorcy następującymi kosztami i opłatami: a) kosztami sądowymi - w zależności od wysokości roszczenia dochodzonego przez Apro Financial;

4 b) kosztami postępowania egzekucyjnego - w zależności od roszczenia egzekwowanego przez Apro Financial; c) kosztami zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek. 7.6 W przypadku podjęcia przez Apro Financial działań windykacyjnych, Pożyczkodawca może powierzyć prowadzenie tych działań podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych. Apro Financial jest uprawnione do powierzenia prowadzenia działań windykacyjnych podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych w przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje i inne należności) co najmniej 30 dni. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŻYCZKI 8.1 Pożyczkobiorca zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm) ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Pożyczkobiorca w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty udostępnionej pożyczki powiększonej o należne odsetki, naliczone zgodnie ze stopą procentową dla Umowy Pożyczki, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wysokość odsetek w stosunku dziennym wynosi... (słownie:...) złotych. 8.2 Dniem spłaty jest dzień przekazania Apro Financial środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Za dzień spłaty przekazania środków pieniężnych, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial tymi środkami. 8.3 Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Pożyczki jest listowne przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki na adres zawarty w preambule niniejszej Umowy Pożyczki. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8.1, wystarczające jest wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Pożyczkobiorca otrzymał przy podpisaniu niniejszej Umowy Pożyczki. 9 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI 9.1 Apro Financial zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki, gdy: a) Pożyczkobiorca nie dokona spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki w ustalonym terminie; b) Pożyczkobiorca utraci zdolność kredytową; c) nastąpi ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi podanymi we wniosku oraz dokumentami i informacjami uzyskanymi w związku z rozpatrywaniem wniosku jak również w trakcie obowiązywania umowy a stanem faktycznym; d) którakolwiek ze zgód, których udzielenie jest obowiązkowe dla zawarcia Umowy Pożyczki, udzielonych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o udzielenie pożyczki, zostanie cofnięta lub w inny sposób podważona bądź ograniczona. 9.2 Termin wypowiedzenia umowy przez Apro Financial wynosi 30 dni po uprzednim bezskutecznym listownym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych należności z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje i inne należności) w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub 7 kalendarzowych dni w przypadku zagrożenia upadłością lub niewypłacalnością Pożyczkobiorcy. 9.3 Skuteczne wypowiedzenie Umowy Pożyczki wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez Pożyczkodawcę osobiście, w formie elektronicznej na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki lub przesłanego za pośrednictwem poczty na adres zawarty w preambule niniejszej Umowy Pożyczki. Oświadczenie przesłane za pośrednictwem poczty jest skuteczne od daty doręczenia. 9.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Apro Financial ma prawo podjąć wszystkie działania przewidziane w punkcie 7.2 (b) - (e) niniejszej Umowy Pożyczki, a także wszelkie inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 10 OŚWIADCZENIA STRON 10.1 Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki zgodnie z niniejszą Umową Pożyczki na podstawie oświadczeń złożonych przez Pożyczkobiorcę, w pełni polegając na tych oświadczeniach Pożyczkobiorca oświadcza, że: a) wszelkie złożone przez Niego oświadczenia, dokumenty i informacje przedłożone w związku z niniejszą Umową Pożyczki, są prawdziwe; b) rozumie, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania oświadczeń złożonych w niniejszej Umowie Pożyczki oraz informacji zawartych w Formularzu Informacyjnym dotyczącym pożyczki konsumenckiej i w niniejszej Umowie; c) zapoznał się z warunkami Umowy Pożyczki oraz akceptuje postanowienia w niej zawarte; d) jest posiadaczem rachunku bankowego w banku..., numer Pożyczkobiorca oświadcza Apro Financial, że zamierza przeznaczyć pożyczkę na potrzeby indywidualnej konsumpcji, a nie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Pożyczkobiorca oświadcza, że nie działa pod przymusem ze strony osoby trzeciej Pożyczkobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, nie karaną i nie będącą pozbawioną wolności Pożyczkobiorca oświadcza, że przeciwko Pożyczkobiorcy nie toczy się postępowanie egzekucyjne, ani według jego wiedzy nie grozi mu wszczęcie takiego postępowania, a składniki majątku Pożyczkobiorcy nie zostały zajęte przez komornika lub inny organ

5 egzekucyjny Pożyczkobiorca został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania oraz wyraził zgodę na ich przetwarzanie we Wniosku o udzielenie pożyczki Na potrzeby niniejszej Umowy Pożyczki, o ile inne jej postanowienia wprost nie stanowią inaczej lub nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjmuje się, ze miesiąc ma 30 dni a rok 365 dni. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11.1 Apro Financial może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki wierzytelności na osoby trzecie, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przejdą wszelkie związane z nimi prawa i obowiązki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Pożyczkodawcy w formie pisemnej o każdej zmianie danych osobowych lub adresowych. Wszelkie skutki niewypełnienia powyższego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę Z chwilą dostarczenia do Apro Financial skróconego odpisu aktu zgonu Pożyczkobiorcy lub uzyskania od organu wypłacającego świadczenie pisemnej informacji o śmierci Pożyczkobiorcy Umowa Pożyczki ulega rozwiązaniu W przypadku, gdy Apro Financial nie wykona w stosunku do Pożyczkobiorcy zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki bądź wykona je w sposób nienależyty, Pożyczkobiorca może żądać ich wykonania, a gdyby żądanie okazało się nieskuteczne, ma prawo dochodzenia swoich roszczeń do wysokości udzielonej pożyczki Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie niniejszej Umowy Pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych Prawem właściwym dla niniejszej Umowy Pożyczki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Pożyczki zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm) Wszelka korespondencja między Stronami powinna być kierowana na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy Pożyczki, chyba że jedna ze Stron doręczyła drugiej zawiadomienie o zmianie adresu Wszelka korespondencja składana przez Pożyczkobiorcę musi być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego O ile niniejsza Umowa Pożyczki nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy Pożyczki wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory pomiędzy Apro Financial a Pożyczkobiorcą, Strony postarają się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Apro Financial. Postanowienie to sporów, których stroną jest konsument w takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy) Organem nadzorującym ochronę interesów konsumentów w znaczeniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) o ochronie konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowa niniejsza zostaje zawarta po dokładnym zapoznaniu się Pożyczkobiorcy i Apro Financial z jej treścią. W imieniu Apro Financial Pożyczkobiorca

6 Dane Pożyczkobiorcy: Miejscowość i data (Imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (kod pocztowy, miejscowość) (PESEL) APRO FINANCIAL POLAND SP. Z O.O. Plac Bankowy, nr 2,miejsc. Warszawa, kod OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI* Zgodnie z przysługującym mi prawem do odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuje od Umowy Pożyczki nr zawartej dnia Zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu na rachunek Pożyczkodawcy całej należnej mu kwoty z tytułu otrzymanej pożyczki. Podpis klienta: czytelnie Imię i Nazwisko * Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać listownie na adres: Plac Bankowy, nr 2, miejsc. Warszawa

7 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER Typ informacji Dane Pożyczkodawca Apro Financial Poland sp. z o.o. Adres (siedziba): Plac Bankowy nr 2, WARSZAWA, kod Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Pośrednik pożyczkowy pierwszego stopnia przyjmujący Wniosek i prowadzący sprawę (Partner): Nazwa, imię i nazwisko Partnera: Adres (siedziba/miejsce zamieszkania): miejscowość (Adres, z którego ma korzystać konsument): Kod pocztowy: Ulica, numer domu, numer mieszkania/lokalu: Numer telefonu: (+48) Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: (+48) Adres strony internetowej Partnera: Kod (numer) Partnera: Opis głównych cech pożyczki Rodzaj pożyczki Całkowita kwota pożyczki Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Pani/Panu wypłacone Terminy i sposób wypłaty pożyczki W jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne Czas obowiązywania Umowy Pożyczki Zasady i terminy spłaty pożyczki pożyczka konsumencka złotych Wraz z zawarciem umowy Apro Financial dokona wypłaty pożyczki nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Pośrednika w systemie Apro Financial faktu podpisania umowy przez Pożyczkobiorcę. Apro Financial dokona wypłaty pożyczki poprzez przelew całej kwoty pożyczki na rachunek bankowy Klienta:... Umowa zawierana jest na czas określony i obowiązuje od dnia kalendarzowego, w którym nastąpiło potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i Apro Financial w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji do dnia spłaty kwoty pożyczki tj. do dnia... Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania spłaty pożyczki oraz wszelkich związanych z nią opłat, kosztów, odsetek na indywidualny rachunek bankowy Apro Financial Poland sp. z o.o. podany w Umowie Pożyczki. Pożyczka powinna zostać spłacona do...w ratach płatnych do... każdego miesiąca w wysokości... (ostatnia rata pożyczki może się różnić w stosunku do kwoty comiesięcznej raty pożyczki) zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszej Umowy. Za dzień spłaty pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial Poland sp. z o.o. W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, termin spłaty upływa w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. Wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczone będą na spłatę należności z tytułu Umowy Pożyczki, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy, według następującej kolejności: a) koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia; b) prowizje i opłaty oraz koszty płatne zgodnie Umową Pożyczki; c) odsetki od kapitału przeterminowanego; d) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe; e) kapitał przeterminowany; f) odsetki bieżące;

8 Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca udostępnia Pani/Panu oraz wszelkie koszty, które zobowiązany będzie Pani/Pan ponieść w związku z Umową Pożyczki. Pożyczka wiązana (z zakupem towaru lub usługi) lub w formie odroczonej płatności -opis towaru lub usługi: -cena: Wymagane zabezpieczenia pożyczki Zabezpieczenie, jakie będzie Pani/Pan musiał/a przedstawić w związku z Umową Pożyczki Informacja, czy Umowa Pożyczki przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, płatności dokonywane przez Panią/Pana nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty pożyczki, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w Umowie Pożyczki lub w umowie dodatkowej, to Umowa Pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie. g) kapitał niewymagalny. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Partnerzy nie są uprawnieni do przyjmowania od Pożyczkobiorcy jakichkolwiek kwot z tytułu Umowy Pożyczki, w tym w szczególności kwot z tytułu spłaty pożyczki. W przypadku całkowitej spłaty pożyczki w terminie spłaty podanym w umowie całkowita kwota do spłaty będzie wynosiła...złotych., - rodzaj zabezpieczenia kredytu: Koszt pożyczki Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pani/Panu w porównaniu oferowanych pożyczek. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Panią/Pana umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt* Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych Koszty korzystania z kart kredytowych Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki Opłaty notarialne - stała stopa oprocentowania pożyczki równa 0% rocznie. Oprocentowanie nie będzie ulegać zmianie. - stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: 0% - wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy): 0% - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania [ ] % - Reprezentatywny przykład: - Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: całkowita kwota pożyczki, okres spłaty pożyczki, raty równe, koszt opłaty administracyjnej - obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: Tak/nie - rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: - obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/nie - rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: -opłata administracyjna płatna w miesięcznych okresach rozliczeniowych w wysokości...;-opłata upominawcza od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych w okresie każdego tygodnia. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

9 Skutek braku płatności Skutki braku płatności lub opóźnienia w płatnościach mogą być dla Pana/Pani następujące: W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje, i inne należności) Apro Financial ma prawo do naliczania odsetek karnych za opóźnienia w wysokości 12 % rocznie, lecz nie wyżej niż obowiązująca w danym czasie stopa odsetek maksymalnych. Powyższa kwota naliczana jest od zaległej kwoty kapitału pożyczki, prowizji i opłat. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może wypowiedzieć Umowę Pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy Apro Financial może zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty wszystkich kwot należnych Pożyczkodawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może zawiadomić odpowiednie rejestry publiczne lub instytucje zajmujących się zbieraniem danych o dłużnikach o fakcie niewykonania Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę; W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może wszcząć postępowanie sądowe. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może naliczyć opłatę upominawczą od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych za każdą czynność windykacyjną. Apro Financial uprawnione jest do sporządzania kolejnych wezwań do zapłaty lub podejmowania kolejnych czynności windykacyjnych, z tym że nie będą one dokonywane częściej niż raz na 7 (siedem) dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty lub zakończenia danej czynności windykacyjnej. Inne ważne informacje Odstąpienie od Umowy Pożyczki W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki: Spłata pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. Uprawnienie pożyczkodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem* Sprawdzenie w bazie danych Jeżeli pożyczkodawca odmówi Pani/Panu udzielenia pożyczki konsumenckiej na podstawie informacji zawartych w bazie danych pożyczkodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Pani/Panu bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Prawo do otrzymania projektu Umowy Pożyczki Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki konsumenckiej, jeżeli w ocenie pożyczkodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia pożyczki konsumenckiej. Czas obowiązywania Formularza Tak/nie Tak Nie dotyczy Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Kredytowej S.A. Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Pożyczki. Tak W przypadku zawarcia i wejście w życie Umowy Pożyczki niniejsza informacja zachowuje ważność od... najpóźniej do dnia spłaty pożyczki. W przypadku niezawarcia Umowy Pożyczki lub zawarcia Umowy Pożyczki, lecz jej niewejścia w życie, niniejsza informacja zachowuje ważność od...do dnia... Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość: a) dane pożyczkodawcy Pożyczkodawca Dane identyfikacyjne: Apro Financial Poland sp. z o.o. Adres: Plac Bankowy, nr 2. Warszawa, kod (Adres, z którego ma korzystać konsument) (siedziba): Numer telefonu (infolinii): (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres strony internetowej: *

10 (informacja ta ma charakter opcjonalny) Rejestr * (organ, który zarejestrował działalność pożyczkodawcy) b) dane dotyczące umowy Odstąpienie od Umowy Pożyczki Wybór prawa właściwego Do zawartej z Panią/Panem Umowy Pożyczki będzie miało zastosowanie prawo Postanowienie Umowy Pożyczki dotyczące wyboru prawa właściwego Język Umowy Pożyczki c) dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów Data wystawienia :... Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Dodatkowo rejestracje pod numerem NIP oraz numerem REGON ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak/nie - sposób odstąpienia od umowy: pisemnie. Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Pożyczki jest listowne przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki na adres Pożyczkodawcy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki przed jego upływem. - termin: (14) czternaście dni od dnia zawarcia Umowy. - skutki: Pożyczkobiorca w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty udostępnionej pożyczki powiększonej o należne odsetki, naliczone zgodnie ze stopą procentową dla Umowy Pożyczki, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wysokość odsetek w stosunku dziennym wynosi [ ] złotych. Prawo polskie. Umowa Pożyczki nie przewiduje wyboru i zmiany prawa właściwego. Za Pani/Pana zgodą w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki zamierzamy się z Panią/Panem porozumiewać w języku polskim. Wszelkie spory pomiędzy Apro Financial a Pożyczkobiorcą, Strony postarają się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Apro Financial. Postanowienie to sporów, których stroną jest konsument w takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy). - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak/nie Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią formularza: Podpis klienta:

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo