UMOWA POŻYCZKI NUMER... Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI NUMER... Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O."

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI NUMER... Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu... w... pomiędzy: Panią/Panem... legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer...,pesel..., zamieszkałym (ą) w..., ulica..., tel. komórkowy: ; adres poczty elektronicznej:... ( Pożyczkobiorca ), a APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Bankowy, nr 2, miejsc. Warszawa, kod , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości 4,527,550,00 zł ( Apro Financial lub Pożyczkodawcą ), [reprezentowaną przez pośrednika pożyczkowego pierwszego stopnia, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Apro Financial:... zamieszkałego / mającego siedzibę w... ulica posługującego się telefonem (+48)..., faxem ( ), pocztą elektroniczną...( Partner ) [działającego wraz z pośrednikiem pożyczkowym drugiego stopnia nie mającym bezpośredniego kontaktu z pożyczkobiorcą... zamieszkałego / mającego siedzibę w... ulica...,... posługującego się telefonem (+48)..., faxem ( pocztą elektroniczną...] 1 WARUNKI UMOWY POŻYCZKI 1.1 Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej na warunkach określonych w niniejszej Umowie Pożyczki. 1.2 Na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie pożyczki, a także zgodnie z Formularzem Informacyjnym dotyczącym pożyczki konsumenckiej, otrzymanym i zaakceptowanym przez Pożyczkobiorcę w dniu..., Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości...złotych (słownie:... ( Całkowita kwota pożyczki ). 1.3 Niniejsza Umowa Pożyczki wchodzi w życie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: a) pozytywnym rozpatrzeniu, składanego za pośrednictwem Partnera, wniosku o udzielenie pożyczki przez Apro Financial, w szczególności na podstawie pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy, dokonanej za jego zgodą, dokonanej przez Pożyczkodawcę w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w biurach informacji gospodarczej, w szczególności: Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie; b) przedstawieniu Partnerowi na piśmie zaświadczenia lub wyciągu z rachunku, na który wypłacona będzie pożyczka, wydanego przez bank prowadzący rachunek bankowy albo przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzącą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy albo uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę opłaty rejestracyjnej (w sposób opisany poniżej). Opłata rejestracyjna powinna zostać uiszczona: a. w kwocie 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) na rachunek bankowy Apro Financial, którego numer oraz informacje niezbędne do wykonania przelewu Pożyczkobiorca otrzyma bezpośrednio od Partnera. Przelew może zostać wykonany wyłącznie z rachunku bankowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca, albo b. w kwocie 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) przy wykorzystaniu dostępnego na stronie internetowej Apro Financial systemu BlueCash, który umożliwia wykonanie przelewu za jego pomocą. W tytule przelewu kwoty opłaty rejestracyjnej, dokonywanej tak za pomocą rachunku bankowego lub rachunku oszczędnościoworozliczeniowego prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy albo systemu BlueCash, Pożyczkobiorca wpisuje tekst zgodny z informacjami otrzymanymi od Partnera, o których mowa w Punkcie 1.3 lit b) lit a). c) pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z: (I) zaświadczeniem bądź wyciągiem z rachunku, o których mowa w Punkcie 1.3 lit. b) powyżej, albo (II) informacjami zawartymi w potwierdzeniu przelewu opłaty rejestracyjnej dokonanego przez Pożyczkobiorcę. d) Jeśli Apro Financial: (I) nie otrzyma przelewu opłaty rejestracyjnej, (II) w tytule przelewu nie znajdzie się tekst zgodny z przekazaną przez Partnera informacją, (III) nie będzie możliwe potwierdzenie danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z danymi Pożyczkobiorcy zawartymi w potwierdzeniu dokonania przelewu opłaty rejestracyjnej, lub (IV) nie będzie możliwe potwierdzenie danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z danymi Pożyczkobiorcy zawartymi w zaświadczeniu bądź wyciągu z rachunku Pożyczkobiorcy, proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy nie zostanie pomyślnie zakończony. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o pomyślnym lub negatywnym zakończeniu procesu rejestracji w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres wskazany przez

2 Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki. 1.4 Uiszczenie opłaty rejestracyjnej nie zobowiązuje Apro Financial do udzielenia pożyczki. 1.5 W przypadku negatywnego zakończenia procesu rejestracji Apro Financial nie jest zobowiązane do zwrotu opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku poczytuje się, iż dokonana opłata rejestracyjna została uiszczona tytułem pokrycia kosztów administracyjnych Apro Financial związanych z procesem rejestracyjnym. 1.6 Pożyczka wypłacona zostanie Pożyczkobiorcy zgodnie z 2 niniejszej Umowy Pożyczki, a jej spłata powinna nastąpić w terminie ustalonym zgodnie z 5 Umowy Pożyczki. 1.7 Strony postanawiają, że Umowa Pożyczki jest umową zawartą na czas określony i obowiązuje od dnia kalendarzowego, w którym nastąpiło potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i Apro Financial w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, do dnia spłaty kwoty pożyczki określonej w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki oraz wszystkich należności z tytułu Umowy Pożyczki, w szczególności kwot wynikających z tytułu odsetek, prowizji i opłat, przy czym pożyczka wraz z wszystkimi należnościami powinna zostać ostatecznie spłacona nie później niż w dniu Strony postanawiają, że po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki wraz ze wszystkimi należnościami, niniejsza Umowa Pożyczki wygaśnie. W celu ubiegania się o kolejną pożyczkę w Apro Financial Pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku o udzielenie pożyczki. 2 WYPŁATA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ Całkowita kwota pożyczki, o której mowa w punkcie 1.2 niniejszej Umowy Pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy, w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia zakończenia zgodnie z 1 procesu rejestracji tj. do dnia... Wypłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy wskazany we wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie pożyczki. 3 OPROCENTOWANIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ 3.1 W związku z udzieleniem pożyczki oraz z tytułu wykonywania przez Apro Financial czynności, o których mowa w punkcie 3.2 Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Apro Financial opłaty administracyjnej płatnej w miesięcznych okresach rozliczeniowych w stałej wysokości Apro Financial w całym okresie spłaty pożyczki, będzie wykonywać czynności w zakresie obsługi spłaty pożyczki, które mają ułatwić Pożyczkobiorcy spłatę pożyczki w terminach określonych w Umowie Pożyczki, tj.: - kontakt telefoniczny w celu poinformowania o udzieleniu i wypłacie pożyczki, - monitorowanie terminowej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, - wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, w celu przypomnienia terminu spłaty raty pożyczki długoterminowej, - kontakt telefoniczny w celu przypomnienia terminu spłaty raty pożyczki. 3.3 Pożyczka jest nieoprocentowana. 3.4 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania ( RRSO ), obliczona zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, dla pierwotnego okresu spłaty pożyczki (tj. dla spłaty dokonanej w terminie wskazanym w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki) wynosi:...%. 3.5 W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje, i inne należności) Apro Financial ma prawo do naliczania odsetek karnych z tytułu opóźnienia w płatności w wysokości 12 % rocznie, lecz nie wyżej niż obowiązująca w danym czasie stopa odsetek maksymalnych. Powyższa kwota naliczana jest od zaległej kwoty kapitału pożyczki, prowizji i opłat i jest liczona od pierwszego dnia powstania opóźnienia w spłacie należności. 3.6 Nie przewiduje się obowiązku ponoszenia przez Pożyczkobiorcę opłat notarialnych. 4 PROWIZJE, OPŁATY, INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ GOTÓWKOWĄ Prowizje, opłaty i koszty ponoszone przez Pożyczkobiorcę w związku z pożyczą przewidzianą niniejszą Umową Pożyczki: a) opłata administracyjna płatna w miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z Punktem 3.1 Umowy; b) opłata upominawcza od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych w okresie każdego tygodnia. 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI

3 5.1 Pożyczka powinna zostać spłacona do...w ratach płatnych do <dzień_płatności_raty> każdego miesiąca w wysokości <kwota raty>(ostatnia rata pożyczki może się różnić w stosunku do kwoty comiesięcznej raty pożyczki) powiększonej o kwotę należnej opłaty administracyjnej w kwocie <kwota opłaty administracyjnej> zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszej Umowy poprzez dokonanie przelewu z tytułu spłaty pożyczki na rachunek bankowy Apro Financial w banku...w..., numer Za dzień spłaty pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial. W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, termin spłaty upływa w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. Dokonane wpłaty będą zaliczane na spłatę należności z tytułu pożyczki zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.4 Umowy Pożyczki. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Partnerzy nie są uprawnieni do przyjmowania od Pożyczkobiorcy jakichkolwiek kwot z tytułu Umowy Pożyczki, w szczególności kwot z tytułu spłaty pożyczki. 5.3 W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokona całkowitej spłaty pożyczki w odpowiednim terminie spłaty przewidzianym w Umowie Pożyczki, i wpłaci kwotę wyższą niż kwota wymagalna do spłaty, nadpłata z tego tytułu zostanie zwrócona Pożyczkobiorcy na wskazany przez niego nr rachunku niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni. 5.4 W przypadku całkowitej spłaty pożyczki w terminie wskazanym w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim będzie wynosić:... złotych. 6 SPŁATA POŻYCZKI PRZED TERMINEM OKREŚLONYM W UMOWIE POŻYCZKI 6.1 Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. 6.2 W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy Pożyczki. 6.3 W przypadku spłaty części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki pkt. 6.2 stosuje się odpowiednio. 6.4 W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem, Apro Financial jest zobowiązany do rozliczenia z Pożyczkobiorcą pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty. Rozliczenie wcześniejszej spłaty pożyczki w całości nastąpi w ten sposób, że Apro Financial dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek oszczędnościoworozliczeniowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy (podany przez niego we wniosku o udzielenie pożyczki lub w odrębnym piśmie uzupełniającym). 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z WARUNKÓW UMOWY POŻYCZKI 7.1 Apro Financial może uznać za przypadek niewywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków Umowy Pożyczki którekolwiek z poniższych zdarzeń: a) brak spłaty zobowiązań w terminie określonym w Umowie Pożyczki; b) opóźnienie w spłacie posiadanych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę; c) złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Pożyczkobiorcę w trakcie trwania umowy; d) cofnięcie bądź ograniczenie wszelkich zgód udzielonych przez Pożyczkobiorcę niezbędnych do zawarcia Umowy Pożyczki. 7.2 W przypadku zdarzeń, o których mowa w punkcie 7.1 Umowy Pożyczki, Apro Financial ma prawo: a) wypowiedzieć niniejszą Umowę Pożyczki, i jednocześnie b) zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty wszystkich kwot należnych Apro Financial (niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, pozostałe do zapłaty opłaty administracyjne wynikające z harmonogramu załączonego do niniejszej umowy, inne wynikające z Umowy Pożyczki i podlegające zapłacie koszty, opłaty i prowizje) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia; a także c) przekazać dane o zadłużeniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz.U.2014r., poz.1015) gdy przekracza ono kwotę 200 zł oraz gdy jest ono wymagalne od co najmniej 60 dni; d) wszcząć postępowania sądowe lub inne dopuszczone przez polskie prawo przeciwko Pożyczkobiorcy; e) podjąć działania windykacyjne obejmujące: wezwania do zapłaty wysyłane listami zwykłymi i listami poleconymi, monity telefoniczne, monity sms, lub wykonywanie wizyt terenowych. 7.3 W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w spłacie przez Pożyczkobiorcę, Apro Financial może przed wystąpieniem na drogę sądową umożliwić Pożyczkobiorcy spłatę zaległości w terminach uzgodnionych z Apro Financial w trakcie trwania Umowy Pożyczki. 7.4 W przypadku braku spłaty należności Apro Financial z tytułu udzielonej Pożyczkobiorcy pożyczki, w terminie określonym w niniejszej Umowie Pożyczki, Apro Financial ma prawo do wystąpienia na drogę windykacyjną. Wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczone będą na spłatę należności z tytułu Umowy Pożyczki, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy, według następującej kolejności: a) koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia; b) prowizje i opłaty oraz koszty płatne zgodnie Umową Pożyczki; c) odsetki od kapitału przeterminowanego; d) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe; e) kapitał przeterminowany; f) odsetki bieżące; g) kapitał niewymagalny. 7.5 Niezależnie od prowizji i opłat wskazanych w 5 Umowy Pożyczki w przypadku podjęcia działań upominawczych lub windykacyjnych Apro Financial będzie uprawniony do obciążania Pożyczkobiorcy następującymi kosztami i opłatami: a) kosztami sądowymi - w zależności od wysokości roszczenia dochodzonego przez Apro Financial;

4 b) kosztami postępowania egzekucyjnego - w zależności od roszczenia egzekwowanego przez Apro Financial; c) kosztami zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek. 7.6 W przypadku podjęcia przez Apro Financial działań windykacyjnych, Pożyczkodawca może powierzyć prowadzenie tych działań podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych. Apro Financial jest uprawnione do powierzenia prowadzenia działań windykacyjnych podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych w przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje i inne należności) co najmniej 30 dni. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŻYCZKI 8.1 Pożyczkobiorca zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm) ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Pożyczkobiorca w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty udostępnionej pożyczki powiększonej o należne odsetki, naliczone zgodnie ze stopą procentową dla Umowy Pożyczki, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wysokość odsetek w stosunku dziennym wynosi... (słownie:...) złotych. 8.2 Dniem spłaty jest dzień przekazania Apro Financial środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Za dzień spłaty przekazania środków pieniężnych, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial tymi środkami. 8.3 Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Pożyczki jest listowne przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki na adres zawarty w preambule niniejszej Umowy Pożyczki. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8.1, wystarczające jest wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Pożyczkobiorca otrzymał przy podpisaniu niniejszej Umowy Pożyczki. 9 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI 9.1 Apro Financial zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki, gdy: a) Pożyczkobiorca nie dokona spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki w ustalonym terminie; b) Pożyczkobiorca utraci zdolność kredytową; c) nastąpi ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi podanymi we wniosku oraz dokumentami i informacjami uzyskanymi w związku z rozpatrywaniem wniosku jak również w trakcie obowiązywania umowy a stanem faktycznym; d) którakolwiek ze zgód, których udzielenie jest obowiązkowe dla zawarcia Umowy Pożyczki, udzielonych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o udzielenie pożyczki, zostanie cofnięta lub w inny sposób podważona bądź ograniczona. 9.2 Termin wypowiedzenia umowy przez Apro Financial wynosi 30 dni po uprzednim bezskutecznym listownym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych należności z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje i inne należności) w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub 7 kalendarzowych dni w przypadku zagrożenia upadłością lub niewypłacalnością Pożyczkobiorcy. 9.3 Skuteczne wypowiedzenie Umowy Pożyczki wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez Pożyczkodawcę osobiście, w formie elektronicznej na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki lub przesłanego za pośrednictwem poczty na adres zawarty w preambule niniejszej Umowy Pożyczki. Oświadczenie przesłane za pośrednictwem poczty jest skuteczne od daty doręczenia. 9.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Apro Financial ma prawo podjąć wszystkie działania przewidziane w punkcie 7.2 (b) - (e) niniejszej Umowy Pożyczki, a także wszelkie inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 10 OŚWIADCZENIA STRON 10.1 Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki zgodnie z niniejszą Umową Pożyczki na podstawie oświadczeń złożonych przez Pożyczkobiorcę, w pełni polegając na tych oświadczeniach Pożyczkobiorca oświadcza, że: a) wszelkie złożone przez Niego oświadczenia, dokumenty i informacje przedłożone w związku z niniejszą Umową Pożyczki, są prawdziwe; b) rozumie, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania oświadczeń złożonych w niniejszej Umowie Pożyczki oraz informacji zawartych w Formularzu Informacyjnym dotyczącym pożyczki konsumenckiej i w niniejszej Umowie; c) zapoznał się z warunkami Umowy Pożyczki oraz akceptuje postanowienia w niej zawarte; d) jest posiadaczem rachunku bankowego w banku..., numer Pożyczkobiorca oświadcza Apro Financial, że zamierza przeznaczyć pożyczkę na potrzeby indywidualnej konsumpcji, a nie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Pożyczkobiorca oświadcza, że nie działa pod przymusem ze strony osoby trzeciej Pożyczkobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, nie karaną i nie będącą pozbawioną wolności Pożyczkobiorca oświadcza, że przeciwko Pożyczkobiorcy nie toczy się postępowanie egzekucyjne, ani według jego wiedzy nie grozi mu wszczęcie takiego postępowania, a składniki majątku Pożyczkobiorcy nie zostały zajęte przez komornika lub inny organ

5 egzekucyjny Pożyczkobiorca został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania oraz wyraził zgodę na ich przetwarzanie we Wniosku o udzielenie pożyczki Na potrzeby niniejszej Umowy Pożyczki, o ile inne jej postanowienia wprost nie stanowią inaczej lub nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjmuje się, ze miesiąc ma 30 dni a rok 365 dni. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11.1 Apro Financial może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki wierzytelności na osoby trzecie, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przejdą wszelkie związane z nimi prawa i obowiązki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Pożyczkodawcy w formie pisemnej o każdej zmianie danych osobowych lub adresowych. Wszelkie skutki niewypełnienia powyższego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę Z chwilą dostarczenia do Apro Financial skróconego odpisu aktu zgonu Pożyczkobiorcy lub uzyskania od organu wypłacającego świadczenie pisemnej informacji o śmierci Pożyczkobiorcy Umowa Pożyczki ulega rozwiązaniu W przypadku, gdy Apro Financial nie wykona w stosunku do Pożyczkobiorcy zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki bądź wykona je w sposób nienależyty, Pożyczkobiorca może żądać ich wykonania, a gdyby żądanie okazało się nieskuteczne, ma prawo dochodzenia swoich roszczeń do wysokości udzielonej pożyczki Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie niniejszej Umowy Pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych Prawem właściwym dla niniejszej Umowy Pożyczki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Pożyczki zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm) Wszelka korespondencja między Stronami powinna być kierowana na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy Pożyczki, chyba że jedna ze Stron doręczyła drugiej zawiadomienie o zmianie adresu Wszelka korespondencja składana przez Pożyczkobiorcę musi być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego O ile niniejsza Umowa Pożyczki nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy Pożyczki wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory pomiędzy Apro Financial a Pożyczkobiorcą, Strony postarają się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Apro Financial. Postanowienie to sporów, których stroną jest konsument w takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy) Organem nadzorującym ochronę interesów konsumentów w znaczeniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) o ochronie konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowa niniejsza zostaje zawarta po dokładnym zapoznaniu się Pożyczkobiorcy i Apro Financial z jej treścią. W imieniu Apro Financial Pożyczkobiorca

6 Dane Pożyczkobiorcy: Miejscowość i data (Imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (kod pocztowy, miejscowość) (PESEL) APRO FINANCIAL POLAND SP. Z O.O. Plac Bankowy, nr 2,miejsc. Warszawa, kod OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI* Zgodnie z przysługującym mi prawem do odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuje od Umowy Pożyczki nr zawartej dnia Zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu na rachunek Pożyczkodawcy całej należnej mu kwoty z tytułu otrzymanej pożyczki. Podpis klienta: czytelnie Imię i Nazwisko * Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać listownie na adres: Plac Bankowy, nr 2, miejsc. Warszawa

7 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER Typ informacji Dane Pożyczkodawca Apro Financial Poland sp. z o.o. Adres (siedziba): Plac Bankowy nr 2, WARSZAWA, kod Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Pośrednik pożyczkowy pierwszego stopnia przyjmujący Wniosek i prowadzący sprawę (Partner): Nazwa, imię i nazwisko Partnera: Adres (siedziba/miejsce zamieszkania): miejscowość (Adres, z którego ma korzystać konsument): Kod pocztowy: Ulica, numer domu, numer mieszkania/lokalu: Numer telefonu: (+48) Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: (+48) Adres strony internetowej Partnera: Kod (numer) Partnera: Opis głównych cech pożyczki Rodzaj pożyczki Całkowita kwota pożyczki Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Pani/Panu wypłacone Terminy i sposób wypłaty pożyczki W jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne Czas obowiązywania Umowy Pożyczki Zasady i terminy spłaty pożyczki pożyczka konsumencka złotych Wraz z zawarciem umowy Apro Financial dokona wypłaty pożyczki nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Pośrednika w systemie Apro Financial faktu podpisania umowy przez Pożyczkobiorcę. Apro Financial dokona wypłaty pożyczki poprzez przelew całej kwoty pożyczki na rachunek bankowy Klienta:... Umowa zawierana jest na czas określony i obowiązuje od dnia kalendarzowego, w którym nastąpiło potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i Apro Financial w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji do dnia spłaty kwoty pożyczki tj. do dnia... Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania spłaty pożyczki oraz wszelkich związanych z nią opłat, kosztów, odsetek na indywidualny rachunek bankowy Apro Financial Poland sp. z o.o. podany w Umowie Pożyczki. Pożyczka powinna zostać spłacona do...w ratach płatnych do... każdego miesiąca w wysokości... (ostatnia rata pożyczki może się różnić w stosunku do kwoty comiesięcznej raty pożyczki) zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszej Umowy. Za dzień spłaty pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial Poland sp. z o.o. W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, termin spłaty upływa w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. Wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczone będą na spłatę należności z tytułu Umowy Pożyczki, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy, według następującej kolejności: a) koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia; b) prowizje i opłaty oraz koszty płatne zgodnie Umową Pożyczki; c) odsetki od kapitału przeterminowanego; d) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe; e) kapitał przeterminowany; f) odsetki bieżące;

8 Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca udostępnia Pani/Panu oraz wszelkie koszty, które zobowiązany będzie Pani/Pan ponieść w związku z Umową Pożyczki. Pożyczka wiązana (z zakupem towaru lub usługi) lub w formie odroczonej płatności -opis towaru lub usługi: -cena: Wymagane zabezpieczenia pożyczki Zabezpieczenie, jakie będzie Pani/Pan musiał/a przedstawić w związku z Umową Pożyczki Informacja, czy Umowa Pożyczki przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, płatności dokonywane przez Panią/Pana nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty pożyczki, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w Umowie Pożyczki lub w umowie dodatkowej, to Umowa Pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie. g) kapitał niewymagalny. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Partnerzy nie są uprawnieni do przyjmowania od Pożyczkobiorcy jakichkolwiek kwot z tytułu Umowy Pożyczki, w tym w szczególności kwot z tytułu spłaty pożyczki. W przypadku całkowitej spłaty pożyczki w terminie spłaty podanym w umowie całkowita kwota do spłaty będzie wynosiła...złotych., - rodzaj zabezpieczenia kredytu: Koszt pożyczki Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pani/Panu w porównaniu oferowanych pożyczek. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Panią/Pana umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt* Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych Koszty korzystania z kart kredytowych Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki Opłaty notarialne - stała stopa oprocentowania pożyczki równa 0% rocznie. Oprocentowanie nie będzie ulegać zmianie. - stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: 0% - wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy): 0% - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania [ ] % - Reprezentatywny przykład: - Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: całkowita kwota pożyczki, okres spłaty pożyczki, raty równe, koszt opłaty administracyjnej - obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: Tak/nie - rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: - obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/nie - rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: -opłata administracyjna płatna w miesięcznych okresach rozliczeniowych w wysokości...;-opłata upominawcza od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych w okresie każdego tygodnia. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

9 Skutek braku płatności Skutki braku płatności lub opóźnienia w płatnościach mogą być dla Pana/Pani następujące: W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje, i inne należności) Apro Financial ma prawo do naliczania odsetek karnych za opóźnienia w wysokości 12 % rocznie, lecz nie wyżej niż obowiązująca w danym czasie stopa odsetek maksymalnych. Powyższa kwota naliczana jest od zaległej kwoty kapitału pożyczki, prowizji i opłat. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może wypowiedzieć Umowę Pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy Apro Financial może zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty wszystkich kwot należnych Pożyczkodawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może zawiadomić odpowiednie rejestry publiczne lub instytucje zajmujących się zbieraniem danych o dłużnikach o fakcie niewykonania Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę; W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może wszcząć postępowanie sądowe. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może naliczyć opłatę upominawczą od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych za każdą czynność windykacyjną. Apro Financial uprawnione jest do sporządzania kolejnych wezwań do zapłaty lub podejmowania kolejnych czynności windykacyjnych, z tym że nie będą one dokonywane częściej niż raz na 7 (siedem) dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty lub zakończenia danej czynności windykacyjnej. Inne ważne informacje Odstąpienie od Umowy Pożyczki W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki: Spłata pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. Uprawnienie pożyczkodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem* Sprawdzenie w bazie danych Jeżeli pożyczkodawca odmówi Pani/Panu udzielenia pożyczki konsumenckiej na podstawie informacji zawartych w bazie danych pożyczkodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Pani/Panu bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Prawo do otrzymania projektu Umowy Pożyczki Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki konsumenckiej, jeżeli w ocenie pożyczkodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia pożyczki konsumenckiej. Czas obowiązywania Formularza Tak/nie Tak Nie dotyczy Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Kredytowej S.A. Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Pożyczki. Tak W przypadku zawarcia i wejście w życie Umowy Pożyczki niniejsza informacja zachowuje ważność od... najpóźniej do dnia spłaty pożyczki. W przypadku niezawarcia Umowy Pożyczki lub zawarcia Umowy Pożyczki, lecz jej niewejścia w życie, niniejsza informacja zachowuje ważność od...do dnia... Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość: a) dane pożyczkodawcy Pożyczkodawca Dane identyfikacyjne: Apro Financial Poland sp. z o.o. Adres: Plac Bankowy, nr 2. Warszawa, kod (Adres, z którego ma korzystać konsument) (siedziba): Numer telefonu (infolinii): (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres strony internetowej: *

10 (informacja ta ma charakter opcjonalny) Rejestr * (organ, który zarejestrował działalność pożyczkodawcy) b) dane dotyczące umowy Odstąpienie od Umowy Pożyczki Wybór prawa właściwego Do zawartej z Panią/Panem Umowy Pożyczki będzie miało zastosowanie prawo Postanowienie Umowy Pożyczki dotyczące wyboru prawa właściwego Język Umowy Pożyczki c) dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów Data wystawienia :... Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Dodatkowo rejestracje pod numerem NIP oraz numerem REGON ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak/nie - sposób odstąpienia od umowy: pisemnie. Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Pożyczki jest listowne przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki na adres Pożyczkodawcy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki przed jego upływem. - termin: (14) czternaście dni od dnia zawarcia Umowy. - skutki: Pożyczkobiorca w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty udostępnionej pożyczki powiększonej o należne odsetki, naliczone zgodnie ze stopą procentową dla Umowy Pożyczki, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wysokość odsetek w stosunku dziennym wynosi [ ] złotych. Prawo polskie. Umowa Pożyczki nie przewiduje wyboru i zmiany prawa właściwego. Za Pani/Pana zgodą w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki zamierzamy się z Panią/Panem porozumiewać w języku polskim. Wszelkie spory pomiędzy Apro Financial a Pożyczkobiorcą, Strony postarają się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Apro Financial. Postanowienie to sporów, których stroną jest konsument w takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy). - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak/nie Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią formularza: Podpis klienta:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. ver 10.0 Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy

Nie dotyczy.  Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy OPTIMA NOVA E-COMMERCE FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER... ("Formularz")

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER... (Formularz) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER... ("Formularz") (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl

ul. Krzywoustego 64/U1, Szczecin Nie dotyczy polozyczka.pl FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Pośrednik kredytowy: 2. Opis głównych cech

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER... ("Formularz")

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER... (Formularz) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER... ("Formularz") (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, (siedziba) nie dotyczy

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, (siedziba) nie dotyczy Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca Ferratum Bank p.l.c. Adres: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% % UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ ZAWARTA W DNIU r. POMIĘDZY Friendly Finance Poland Sp. z o.o. A PANEM / PANIĄ 1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Formularzinformacyjnydotyczącykredytukonsumenckiego. Primus Finance Sp. z o.o. zsiedzibąwwarszawie,

Formularzinformacyjnydotyczącykredytukonsumenckiego. Primus Finance Sp. z o.o. zsiedzibąwwarszawie, Formularzinformacyjnydotyczącykredytukonsumenckiego Duo Finance Sp. z o.o.zsiedzibąwwarszawie 1.Daneidentyfikacyjneikontaktowedotyczącepożyczkodawcy Pożyczkodawca: Adres: Pośrednikkredytowy Adres: Duo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Formularzinformacyjnydotyczącykredytukonsumenckiego. Primus Finance Sp. z o.o. zsiedzibąwwarszawie,

Formularzinformacyjnydotyczącykredytukonsumenckiego. Primus Finance Sp. z o.o. zsiedzibąwwarszawie, Formularzinformacyjnydotyczącykredytukonsumenckiego Liberis Polska Sp. z o.o.zsiedzibąwwarszawie 1.Daneidentyfikacyjneikontaktowedotyczącepożyczkodawcy Pożyczkodawca: Adres: Pośrednikkredytowy Adres: Liberis

Bardziej szczegółowo

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% %

Tabela Warunki Pożyczki. Całkowity Koszt. Kwota do zapłaty 0% % UMOWA POŻYCZKI Z JEDNYM TERMINEM SPŁATY ZAWARTA W DNIU r. POMIĘDZY Friendly Finance Poland Sp. z o.o. A PANEM / PANIĄ 1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Tel. Adres e-mail: Fax: Adres strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR zawarta w Warszawie w dniu.2017r. pomiędzy: Bizon Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, kod poczt. 03-475,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Warszawie w dniu.. 2017r. pomiędzy: Bizon Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, kod poczt. 03-475, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo