OPIS DOBREJ PRAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DOBREJ PRAKTYKI"

Transkrypt

1 OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli nazwa gminy/powiatu Gmina Miasto Oświęcim dokładny adres Oświęcim, ul. Zaborska 2 województwo małopolskie telefon adres strony internetowej faks adres 2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz): kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej; wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej; rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu; oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi; formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju; działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu; decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli; inne

2 3. Przedmiot działalności Miasto Oświęcim w 2012 r. wprowadziło program Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli jako mechanizm służący pogłębianiu społecznej aktywności poprzez realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców osiedli. Począwszy od 2012 r. dla dwunastu rad osiedli w budżecie miasta corocznie planuje się kwotę 300 tys. zł, która jest dzielona pomiędzy poszczególne osiedla proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Poprzez Rady Osiedli mieszkańcy mogą zgłaszać zadania i inwestycje, które z ich punktu widzenia wymagają najpilniejszej realizacji i będą służyć poprawie warunków życia na osiedlu. Realizacja wskazanych przedsięwzięć jest sprawdzona przez pracowników Urzędu Miasta lub miejskich jednostek organizacyjnych pod kątem możliwości ich realizacji w danym roku budżetowym, przygotowania dokumentacyjnego, własności nieruchomości, możliwości realizacji w ramach przyznanych środków. Wykonaniem inicjatyw zajmuje się Urząd Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne. W ramach programu Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli Rady Osiedli decydują na przykład o montażu kamer monitoringu miejskiego, urządzeń siłowni zewnętrznych, wykonaniu dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego, remontach chodników, remontach siedzib rad osiedli, doposażaniu placów zabaw dla dzieci w urządzenia zabawowe i zewnętrzne stoły do ping ponga, doposażaniu domów osiedlowych. Dzięki realizacji programu SIRO mieszkańcy czują się bardziej odpowiedzialni za swoje osiedle. 4. Opis działań Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli to sposób na zwiększenie zainteresowania mieszkańców swoim osiedlem i decydowania o jego rozwoju. Mieszkańcy danego osiedla najlepiej wiedzą, czego potrzebują: chodnika czy placu zabaw. Dzięki temu czują, że mają rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Inicjatywa została zapoczątkowana w 2011 r. wnioskiem Prezydenta Miasta Oświęcim do Rady Miasta o zmianę statutów osiedli w tym zakresie. Następnie, po uchwaleniu przez Radę Miasta uchwały Nr XI/193/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, Prezydent Miasta wydał zarządzenie Nr z dnia r. w/s szczegółowych zasad realizacji Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli. Zgodnie z w/w zarządzeniem od 2012 r. Rady Osiedli otrzymują corocznie zł na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Funkcję koordynatora Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli pełni Sekretarz Miasta. Środki na zadania realizowane w ramach społecznej inicjatywy rad osiedli są wyodrębnione w projekcie budżetu miasta w formie rezerwy celowej na zadania majątkowe. Jeżeli zadanie nie spełnia kryteriów zadania majątkowego w świetle obowiązujących przepisów, środki mogą być przeznaczone na zadanie bieżące, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w tym zakresie. Na poszczególne Rady Osiedli środki finansowe dzielone są proporcjonalnie do 2

3 liczby mieszkańców. Wyliczenie kwot przypadających na poszczególne rady osiedla stanowi element materiałów informacyjnych projektu budżetu miasta. Następnie w terminie 1 miesiąca od uchwalenia budżetu miasta rada osiedla składa do Urzędu Miasta Oświęcim do Koordynatora wniosek, o którym mowa w 7a ust. 2 i 3 Statutu Osiedla. Wraz z wnioskiem rada osiedla składa kartę zadania wg określonego wzoru będącego załącznikiem do w/w zarządzenia. Przewodniczący Rady Osiedla może przedłożyć maksymalnie 5 kart zadań do realizacji w danym roku budżetowym. Koordynator dekretuje poszczególne karty zadań do zaopiniowania przez wydziały merytoryczne, celem oceny możliwości realizacji i wyceny. Zaopiniowane przez wydziały merytoryczne karty zadań w terminie trzech tygodni przekazywane są do koordynatora, który przygotowuje informacje dla rad osiedli dot. możliwości realizacji zadań oraz posiadanych środków przez Radę Osiedla w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli. Rada Osiedla w terminie 2 tygodni od otrzymania w/w informacji przekazuje do urzędu ostateczną decyzję w formie uchwały dot. wytypowanych zadań do realizacji w danym roku budżetowym w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli. Następnie Prezydent Miasta ustanawia wydziały merytoryczne odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań pod względem merytorycznym oraz finansowym. W miarę możliwości budżetu roku następnego wyodrębniona kwota na Społeczną Inicjatywę Rad Osiedli może zostać powiększona o niewykorzystane środki na tą inicjatywę z roku poprzedniego. 5. Uzyskane efekty W ramach realizacji Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli uzyskano efektywny system konsultacji społecznych i udziału obywateli w realizacji zadań osiedla, na którym mieszkają, wprowadzono nowatorską formę demokracji lokalnej, rozwinięto system kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych władz miasta. Poprzez zaangażowanie Rad Osiedli w proces decyzyjny, do współpracy przystąpili również mieszkańcy, którym na sercu leży dobro osiedla, diagnozując potrzeby ich wspólnoty lokalnej zarówno w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury technicznej miasta jak i w zakresie zaspokajania potrzeb młodych oraz najmłodszych mieszkańców osiedli. Poprzez ich działania poprawia się estetyka osiedli w kierunku oczekiwanym przez mieszkańców. Mają oni również wpływ na ustalanie priorytetów w realizacji zgłoszonych zadań. Fakt, że sami decydują o ich realizacji powoduje również poczucie odpowiedzialności za zamontowany sprzęt i wpływa na proces włączania się mieszkańców w poprawę bezpieczeństwa na osiedlach i współpracę w tym zakresie z Policją i Strażą Miejską. Zwiększył się udział obywateli w realizację zadań publicznych, działalności na rzecz dobra wspólnego i budowanie kapitału społecznego. Inicjatywa ta jest na tyle cenna, że miasto planuje jej kontynuację w latach kolejnych. 3

4 W ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli, od początku wprowadzenia programu, zrealizowano niżej wymienione zadania zgłoszone przez mieszkańców: na Osiedlu Monowice wykonano instalację elektryczną wraz z oświetleniem wskazanych odcinków ulic, utwardzono część dróg oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający dla potrzeb Rady Osiedla, na Osiedlu Zasole wyremontowano chodniki, przesunięto lampy oświetleniowe, zagospodarowano teren zielony poprzez montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych, zakupiono i zamontowano ławki parkowe, doposażono place zabaw poprzez zakup małych urządzeń oraz zamontowano kamery monitoringu miejskiego, na Osiedlu Błonie zainstalowano kamery monitoringu miejskiego oraz zaadaptowano teren miejski po zbiorniku wodnym na cele rekreacyjno-sportowe dla dzieci, dla Osiedla Dwory-Kruki częściowo wyremontowano siedzibę rady osiedla, na Osiedlu Pod Borem doposażono plac zabaw dla dzieci i młodzieży w sprzęt do zabawy, zakupiono koszulki treningowe dla drużyny sportowej mieszkańców oraz sprzęt nagłaśniający, dla Osiedla Wschód zakupiono oraz zamontowano stoły do tenisa stołowego na placach zabaw, doposażono je w urządzenia zabawowe oraz wyremontowano wskazane chodniki dla pieszych, na Osiedlu Domki Szeregowe zamontowano nowe tablice ogłoszeniowe oraz wyremontowano istniejący plac zabaw, Osiedle Północ uzupełniono o kosze na śmieci, zakupiono i zamontowano tablice do koszykówki, zakupiono urządzenia zabawowe, zagospodarowano i odnowiono miejsca przy piaskownicach dla dzieci oraz zamontowano nowe tablice ogłoszeniowe, mieszkańcom Osiedla Stare Stawy zakupiono wyposażenie domu osiedlowego oraz wykonano dokumentację i projekt oświetlenia chodnika pieszo-jezdnego, na terenie Osiedla Stare Miasto wykonano nową gablotę informacyjną, postawiono drewnianą altanę parkową na placu zabaw, zakupiono ławki parkowe oraz ogrodzono istniejący plac zabaw, na Osiedlu Południe zakupiono i zamontowano ławki miejskie, wyremontowano oraz doposażono istniejące place zabaw w urządzenia zabawowe, kosze do koszykówki oraz stoły do ping ponga, na Osiedlu Zachód doposażono istniejące place zabaw w nowe urządzenia zabawowe. 6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu Na realizację Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli z budżetu Miasta Oświęcim corocznie przeznaczane jest zł na sfinansowanie zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli. Do nakładów niefinansowych zaś należy zaliczyć czas pracy pracowników Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych szacujących koszty realizacji, a następnie realizujących zgłoszone zadania. 4

5 7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Zbyt duże koszty realizacji zawnioskowanych jednostkowych zadań w stosunku do budżetu przyznanego Radzie Osiedla; niemożliwość realizacji i zakończenia zadania w danym roku budżetowym z uwagi na szeroki zakres; brak dokumentacji planistycznej zgłaszanych zadań. Ponadto, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, konieczność dokonywania zgłoszeń na montaż nowych urządzeń na placach zabaw, czy też urządzeń do siłowni zewnętrznych, powoduje nadmierne wydłużenie realizacji zadania. 8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem projektu Zadania realizować w danym roku budżetowym tak, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia środków finansowych na rok następny, gdyż doprowadzić by to mogło w dłuższej perspektywie czasowej do nadmiernej kumulacji środków. 5

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo Realizacja zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej (Program 25/75) Miasto Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

D. oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi

D. oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi OPIS DOBREJ PRAKTYKI Barlinek program wspierania i rozwoju przedsiębiorczości 1. Dane dotyczące gminy/powiatu A. Nazwa gminy/powiatu Gmina Barlinek B. Dokładny adres ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Ul. Niecała 14, 20-080 Lublin. mup@mup.lublin.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Ul. Niecała 14, 20-080 Lublin. mup@mup.lublin.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne nazwa gminy/powiatu Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie dokładny adres Ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU W KATEGORII WSPÓLNOTA OBYWATELSKA GMINA DZIERŻONIÓW PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę Dzierżoniów, 22.01.2014r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

Fundusz Sołecki. www.platforma.org

Fundusz Sołecki. www.platforma.org Fundusz Sołecki zanowni Państwo, chcemy, aby wieś stała się prawdziwym atutem Polski w Unii Europejskiej. Uważam, że przyszłość obszarów wiejskich w znacznym stopniu zależy od tego, w jaki sposób państwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo MOWIS 2014 10 lat aktywizacji organizacji pozarządowych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola.

I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i jaka jest ich rola. Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych. I. WSTĘP. Czym są rekomendacje i

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich W Polsce mamy do czynienia z wieloma przepisami prawa, które mogą stanowić podstawę dla rozwoju mechanizmu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Warszawa 2015 Spis treści: Geneza i założenia Strategii.. s. 2 Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Piękniejsza wieś! Fundusz Sołecki poradnik

Piękniejsza wieś! Fundusz Sołecki poradnik Piękniejsza wieś! Fundusz Sołecki poradnik Fundusz Sołecki poradnik SPIS TREŚCI List Prezesa Rady Ministrów 5 List Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 7 Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne Strona1 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych Dzień Babci i Dziadka w TOK-u Wycieczka do Zielonej Góry Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Przed wstępem. Inicjatywa lokalna w samorządach aktywni mieszkańcy na rzecz rozwoju

Przed wstępem. Inicjatywa lokalna w samorządach aktywni mieszkańcy na rzecz rozwoju Autorzy Agnieszka Czarkowska, Łukasz Domagała, Arkadiusz Jachimowicz, Marta Makuch, Łukasz Waszak, Zbigniew Wejcman Redakcja Agnieszka Czarkowska, Piotr Sędziak, Katarzyna Strycka Korekta Marta Höffner,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego

Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego Funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy w wybranych miastach województwa śląskiego -raport z monitoringu Opracowanie raportu: Joanna Podgórska Rykała Ewa Cofur - Machura Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Opole, luty 2015 Publikacja powstała w ramach projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s,

Bardziej szczegółowo

Wiejskie budżety obywatelskie

Wiejskie budżety obywatelskie 2014 / 4 Analiza Paulina Sobiesiak-Penszko Filip Pazderski Wiejskie budżety obywatelskie Partycypacja mieszkańców w procesach decyzyjnych to wciąż bardziej postulat formułowany przez środowiska ekspertów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo