Systemowa sygnalizacja braku okre lonej warto ci zmiennej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemowa sygnalizacja braku okre lonej warto ci zmiennej"

Transkrypt

1 System SCADA Simatic WinCC posiada szerokie mo liwo ci komunikacyjne zarówno pod wzgl dem wymiany danych ze sterownikami PLC jak i komputerami w sieciach przemys owych. Poza kana ami komunikacyjnymi dedykowanymi dla sterowników Simatic S5 czy S7 - standardowo zaimplementowane s równie drivery komunikacyjne dla sterowników producentów trzecich. Ponadto WinCC mo e funkcjonowa jako serwer lub klient OPC - równie przez zintegrowany kana komunikacyjny. Poza takimi sieciami przemys owymi jak Profibus czy MPI najcz stsz metod komunikacji stosowan przy systemach wizualizacji jest sie Industrial Ethernet oraz protoko y bazuj ce na tej sieci, np. TCP/IP, ISO czy Modbus. Komunikacja oparta na tych protoko ach jest bardzo stabilna oraz odporna na czynniki zewn trzne, aczkolwiek mog pojawi si przypadki losowe (nie zawsze wynikaj ce z b dnej konfiguracji systemu czy procesorów komunikacyjnych), które zak óc wymian danych. Warto zna podstawowe funkcje programowe od strony systemu WinCC, które umo liwi wst pne zdiagnozowanie statusu po czenia bezpo rednio z poziomu trybu RT aplikacji WinCC. Wa ne jest równie, aby bezpo rednio z poziomu pracuj cej wizualizacji operator otrzyma jasn informacj, i po czenie ze sterownikiem, b inn stacj komputerow jest nieosi galne. Poni szy dokument opisuje systemowe mo liwo ci diagnostyki po cze komunikacyjnych WinCC, a tak e wywo anie oraz analiz wyniku funkcji dania echa (tzw. ping) w sieci TCP/IP bezpo rednio w trybie pracy aplikacji WinCC. Systemowa sygnalizacja braku okre lonej warto ci zmiennej Podstawow funkcjonalno ci systemu pod wzgl dem wskazania braku dost pno ci zmiennej, mog cego wynika z problemów komunikacyjnych jest oznaczenie elementu graficznego s cego prezentacji warto ci (np. pole I/O czy wska nik s upkowy) przez charakterystyczne wyszarzenie t a elementu oraz umieszczenie na nim symbolu wykrzyknika na tle trójk tnego pola: Uzupe nieniem tej funkcjonalno ci mo e by automatyczne ustawienie konkretnej warto ci zast pczej (substitute value) dla danej zmiennej - w sytuacji, gdy jej warto w PLC lub na innej stacji PC nie jest dost pna. Daje to mo liwo skonfigurowania zmiennej statusowej w taki sposób, aby w momencie zerwania komunikacji bezpo rednio na ekranie procesowym zosta a pokazana informacja o braku czno ci z konkretnym urz dzeniem. Takie zmienne statusowe mog okaza si przydatne np. w systemach wielosterownikowych, gdzie istotn b dzie informacja bezpo rednia dla operatora, z którego sterownika/urz dzenia dane nie docieraj do wizualizacji. Aby ustawi warto zast pcz, która zostanie przypisana w momencie utraty po czenia nale y otworzy okno w ciwo ci zmiennej, a nast pnie w zak adce Limits/Reporting aktywowa opcje Substitute value oraz warunek When connection errors occur. Funkcjonalno tak aktywowa mo na zarówno dla zmiennych pobieranych bezpo rednio ze sterownika (dowolny protokó komunikacyjny) b z innego komputera, np. przez kana OPC. Doradztwo techniczne: 1

2 WinCC Channel Diagnosis Bardziej zaawansowanym narz dziem systemowym s cym do diagnostyki skonfigurowanych kana ów komunikacyjnych jest WinCC Channel Diagnosis. Poza podstawow informacj o statusie komunikacji, aplikacja potrafi równie wskaza poprzez kod b du mo liw przyczyn problemu oraz szczegó owe parametry poszczególnych po cze. WinCC Channel Diagnosis uruchomi mo na jako aplikacj autonomiczn lub jako element zintegrowany projektu WinCC. Aby w czy narz dzie ca kowicie niezale nie od pracy systemu RT nale y odszuka aplikacj w windowsowym menu Start, domy lnie jest to cie ka Siemens Automation -> Simatic -> WinCC -> Tools -> Channel Diagnosis. Z kolei w celu zintegrowania takiej kontrolki na sta e w naszym projekcie na ekranie synoptycznym, musimy wskaza j bezpo rednio z poziomu Graphics Designer -> Controls -> ActiveX Controls -> Add/Remove Na wy wietlonej li cie odszukujemy i zaznaczamy pozycj WinCC Channel Diagnosis Control, a nast pnie wstawiamy kontrolk podobnie jak standardowe graficzne obiekty projektu. Wszelkie zdarzania zmiany statusów, b dy komunikacyjne, etc. rejestrowane s automatycznie wraz ze stemplem czasowym w pliku tekstowym znajduj cym si w folderze instalacyjnym WinCC\diagnose. Logi zmian parametrów komunikacyjnym zapisywane s w pliku o nazwie kana u komunikacyjnego, np. SIMATIC_S7_Protocol_Siute_01.LOG. Wi cej informacji na temat kontrolki Channel Diagnosis mo na odszuka w plikach pomocy systemu WinCC. Doradztwo techniczne: 2

3 Funkcja PING Popularnym programem s cym do diagnozowania po cze sieciach komputerowych TCP/IP (np. Industrial Ethernet b Internet) jest tzw. PING. Funkcja ta pozwala na sprawdzenie czy istnieje po czenie pomi dzy hostami - testuj cym i testowanym. Umo liwia on zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opó nie w ich transmisji, zwanych lagami. Wywo anie programu z poziomu linii polece systemu operacyjnego nie stanowi oczywi cie adnego problemu. Bior c jednak pod uwag warunki przemys owe, gdzie zazwyczaj operator nie ma mo liwo ci uruchamiania zewn trznych aplikacji pojawia si pytanie jak wywo polecenie ping bezpo rednio z poziomu trybu pracy aplikacji WinCC. Jednym z rozwi za jest wywo anie programu zewn trznego (np.command line) poprzez funkcj skryptow oraz r cznie wprowadzenie adresu IP stacji, któr chcemy przetestowa. Rozwi zanie takie jednak generuje dodatkowe niedogodno ci, chocia by w postaci konieczno ci u ycia zewn trznej aplikacji b umiej tno ci uruchomienia oraz analizy wyniku dzia ania funkcji testuj cej. Niniejszy dokument opisuje prosty sposób wykonania diagnostyki po czenia z dowolnym urz dzeniem (np. PC lub PLC) w sieci Industrial Ethernet. Funkcja testowania wskazanego adresu IP odbywa si poprzez skryptow analiz warto ci zwróconych przez funkcj ping. Program skonfigurowany jest w taki sposób, i nie wymaga od u ytkownika adnych cznych operacji wykraczaj cych poza tryb pracy aplikacji WinCC, analiza odbywa si w tle, aczkolwiek wywo ana jest bezpo rednio z poziomu ekranu synoptycznego. Skrypt VBA obejmuje nast puj ce kroki: odczyt wskazanego przez u ytkownika adresu IP stworzenie pliku tekstowego wywo anie funkcji ping dla wskazanego adresu oraz przepisanie jej wyniku do pliku przeszukanie pliku pod k tem odpowiedniej frazy W projekcie umieszczamy cztery pola I/O i przypisujemy im cztery zmienne wewn trzne, które b s y wskazaniu oraz przechowywaniu adresu IP urz dzenia, które u ytkownik dzie chcia przetestowa. Dodatkowo wstawmy na ekran procesowy dwa przyciski pierwszy b dzie wywo ywa funkcj ping oraz przepisywa jej wynik do pliku tekstowego. Pod drugim natomiast b dzie si kry skrypt analizuj cy zawarto tego pliku. Operacj najlepiej jest wykona dwuetapowo, gdy nie jeste my w stanie jednoznacznie okre li jak d ugo potrwa wykonanie funkcji ping lepiej jest uruchomi analiz wyniku dopiero po zamkni ciu okna linii polece, które powinno by widoczne do momentu zako czenia funkcji testowania. Aplikacja ping w zale no ci od wyniku testu zwraca inny tekst informacyjny. W zwi zku z tym w celu zautomatyzowania analizy wyniku dzia ania spróbujmy przeszuka teksty wynikowy pod k tem frazy, która pojawia si tylko w przypadku pozytywnego wyniku testu. Tak fraz (niezale od wersji j zykowej systemu operacyjnego) jest np. oznaczenie parametru TTL (Time To Live), którego warto wy wietlana jest tylko w przypadku otrzymania odpowiedzi od hosta testowanego. Poni szy kod ród owy VBA egzekwuje w/w za enia. Doradztwo techniczne: 3

4 Przycisk 1: Automatyczne wykonanie polecenia PING wskazanego adresu IP oraz zapis komunikatu wyj ciowego do pliku tekstowego okre lonego przez u ytkownika. Sub OnLButtonDown(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y) 'deklaracje zmiennych/obiektów Dim strprogrampath Dim objshell Dim fso Dim IP_Addr_B1, IP_Addr_B2, IP_Addr_B3, IP_Addr_B4 'odczyt poszczególnych bajtów adresu IP IP_Addr_B1 = HMIRuntime.SmartTags("IP_B1") IP_Addr_B2 = HMIRuntime.SmartTags("IP_B2") IP_Addr_B3 = HMIRuntime.SmartTags("IP_B3") IP_Addr_B4 = HMIRuntime.SmartTags("IP_B4") 'tworzenie obiektu systemu plików Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'stworzenie pliku tekstowego do zapisu wyniku funkcji PING fso.createtextfile("d:\ping.txt") 'polecenie wykonania funkcji PING wskazanego adresu IP w linii polece 'oraz przes anie wyniku do utworzonego uprzednio pliku tekstowego strprogrampath = "CMD /c PING " & IP_Addr_B1 &"."& IP_Addr_B2 &"."& IP_Addr_B3 &"."& IP_Addr_B4 & " >> d:\ping.txt" 'stworzenie obiektu wykonawczego pow oka systemowa shell Set objshell = CreateObject("Wscript.Shell") 'uruchomienie linii polece oraz wykonanie funkcji PING wskazanego adresu IP objshell.run strprogrampath End Sub Przycisk 2: Wykonanie analizy komunikatu wyj ciowego funkcji PING poprzez przeszukanie wygenerowanego dokumentu tekstowego pod k tem wyst pienia frazy TTL. Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) 'deklaracja zmiennych, sta ych oraz obiektów Dim ReadTextFile Dim fso, f, Msg Dim SearchString, SearchChar, MyPos Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8 'utworzenie obiektu systemu plików Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'otwarcie do odczytu - utworzonego wcze niej pliku tekstowego Set f = fso.opentextfile("d:\ping.txt", ForReading) Doradztwo techniczne: 4

5 'obs uga wyj tku b d wyst pi, gdy plik jest pusty On Error Resume Next 'odczytujemy 1000 znaków z uprzednio wygenerowanego pliku tekstowego ReadTextFile = f.read(1000) 'je li wyst pi b d (pusty plik) - wy wietl komunikat o konieczno ci 'wykonania najpierw funkcji PING If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Wykonaj przeszukiwanie sieci!" 'zako cz procedur w momencie wyst pienia b du Exit Sub End if 'okre lenie przeszukiwanego stringu oraz poszukiwanej frazy SearchString = ReadTextFile SearchChar = "TTL" 'znajd fraz funkcja zwraca numer pozycji znalezionego tekstu MyPos = InStr(SearchString, SearchChar) 'je eli fraza zosta a znaleziona funkcja zwróci warto > 0 If MyPos <> 0 Then 'wy wietl komunikat o pozytywnym wyniku testu MsgBox "Po czenie ze wskazanym adresem IP sprawne!" 'je eli funkcja przeszukiwania zwróci warto 0 fraza nie zosta a znaleziona Else 'wy wietl komunikat o negatywnym wyniku testu MsgBox "Po czenie ze wskazanym adresem IP nieosi galne!" End If 'po wykonaniu analizy usu zawarto pliku Set f = fso.opentextfile("d:\ping.txt", ForWriting) fso.deletefile("d:\ping.txt") 'zamknij plik f.close End Sub Instrukcja zosta a wykonana w oparciu o WinCC v7.0 SP3 oraz system operacyjny Windows 7 64-bit SP1. Doradztwo techniczne: 5

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Podstawy pow oki bash

Podstawy pow oki bash ROZDZIA 1. Podstawy pow oki bash Popularno systemu Unix stale wzrasta od chwili jego powstania, to jest od wczesnych lat 70. W tym czasie powsta o wiele ró nych wersji systemu, nosz cych takie nazwy jak

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

MROZY 2004. Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

MROZY 2004. Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki & MROZY 2004 Zdalna praca na serwerze oraz na stacjach roboczych Serwer aplikacji na SBS 2000 Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki Zdalna praca na serwerze ze stacji roboczych znajduj cych

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S INSTRUKCJA OBS UGI Wersja programowa 2.10 gsmlt-2s_pl 12/07 OSTRZE ENIA Ze wzgl dów bezpiecze stwa modu powinien by instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby unikn

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo