DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD"

Transkrypt

1 DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion instrutions Elektroniznie regulowny przepływowy ogrzewz wody Instrukj osługi i montżu Tehnik zum Wohlfühlen _02_02_0621

2 Deutsh Seite 6-12 Inhltsverzeihnis 1. Geruhsnweisung Montgenweisung für den Fhmnn Stndrdmontge für den Fhmnn Montge-Alterntiven für den Fhmnn Tehnishe Dten und Einstzereihe für den Fhmnn Störungseseitigung für den Benutzer und den Fhmnn Sonderzuehör Umwelt und Reyling Kundendienst und Grntie Adressen und Anshriften English pge List of ontents 1. Operting instrutions for the user nd the qulified instller Instlltion instrutions for the qulified instller Stndrd instlltion for the qulified instller Instlltion lterntives for the qulified instller Tehnil dt nd res for the qulified instller Trouleshooting Speil essories Gurntee Environment nd reyling Addresses nd ontts Instrukj osługi (dl Użytkownik i Instltor) Instrukj montżu dl Instltor / Serwisnt Montż stndrdowy dl Instltor / Serwisnt Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt Dne tehnizne i zkresy stosowni dl Instltor / Serwistnt Usuwnie usterek przez Użytkownik i Instltor / Serwisnt Osprzęt dodtkowy Adresy

3 A DEL.. SL Nr _02_02_0622 B 225 mm 140 mm 20 mm 105 mm mm 414 mm 368 mm 44 mm 35 mm G ½ 110 mm 30 mm 100 mm mm 114 mm 26_02_02_0623 3

4 C D WW KW 26_02_02_0624 e l e t ro n i o m f o r t WW 26_02_02_0625 KW d F E 15 6 G 26_02_02_ _02_02_0544 H I mm 30 mm I II 26_02_02_0005_d 26_02_02_0627 L 2 3/4 II I L1` L2` UF L3` L I 3/PE 400 V L 3/PE ~ 400 V 26_02_02_

5 d LR 1-A P 18 Nm SW 24 R WKMD WBMD S 2 mm 3 d 26_02_02_0550_ M 26_02_02_ _02_02_ mm 325 mm 20 mm 26_02_02_0530_ 165 mm 9,5 mm 26_02_02_0549_ 26_02_02_ mm K 26_02_02_0528_ O 26_02_02_ _02_02_ mm 50 mm 26_02_02_0573 J L 2,5-6 mm² mm² N mx. 60 C mx. 43 C Q 18 Nm SW 24 5

6 eletroni LCD eletroni LCD 1. Instrukj osługi (dl Użytkownik i Instltor) 1.1 Opis urządzeni Ogrzewz przepływowy DEL... SLi eletroni LCD podgrzew wodę przepływjąą przez urządzenie. Żądną temperturę iepłej wody możn z pomoą pokrętł dooru tempertury nstwić ezstopniowo w zkresie od ok. 30 do ok. 60 C. Nstwion wrtość tempertury pokzywn jest n wyświetlzu LCD. W hwili osiągnięi przepływu 2,5 l/min. elektronik sterują włąz odpowiednią mo grzewzą zleżną od nstwy tempertury i tempertury zimnej wody dopływjąej do urządzeni. 1.2 Skrót njwżniejszyh informji Wyświetlz pokzująy temperturę w zkresie C. Pokrętło regulji tempertury. Żądną temperturę wody nstwimy ezstopniowo, poprzez ornie pokrętł regulji. Nstwioną temperturę odzytuje się n wyświetlzu.jeżeli przy pełnym otwriu rmtury i nstwie mksymlnej wrtośi (60 C), tempertur wody wypływjąej nie osiąg wrtośi nstwionej, to przepływ wody jest większy od mksymlnego przepływu, który może ogrzć grzłk (grnie moy 18, 21, 24 lu 27 kw). W tkim przypdku nleży zmniejszyć przepływ w punkie pooru wody. 1.3 Wskzówk dotyzą ezpiezeństw Przy doorze tempertury z pomoą rmtury mogą wystąpić tempertury powyżej 60 ºC. Ze względu n nieezpiezeństwo poprzeni nleży zwróić szzególną uwgę n dziei! Przy temperturh przekrzjąyh 43 ºC istnieje nieezpiezeństwo poprzeni. 1.4 Wżn wskzówk W przypdku wystąpieni przerwy w dopływie wody do ogrzewz spowodownej np. zezpiezeniem przed zmrzniem lu prmi przy instlji wodnej, przed ponownym uruhomieniem ogrzewz nleży ezwzględnie wykonć nstępująe zynnośi: 1. wyłązyć ewentulnie wykręić ezpiezniki, lu wyłązyć DEL... SLi poprzez pokrętło nstwze (pozyj OFF (wył). 2. podłązony do urządzeni zwór iepłej wody otwierć i zmykć tk długo, ż ogrzewz orz instlj zimnej wody zostną odpowietrzone. 3. ponownie włązyć ewentulnie wkręić ezpiezniki, lu włązyć ponownie DEL... SLi. 1.5 Wydjność iepłej wody W zleżnośi od pory roku, przy różnyh temperturh zimnej wody otrzymujemy nstępująe ilośi iepłej wody, ew. wody podmiesznej: ϑ 1 = tempertur zimnej wody dopływjąej ϑ 2 = tempertur wody podmiesznej ϑ 3 = tempertur iepłej wody wypływjąej Przykłdy tempertury użytkowej: - ok. 38 ºC np. ntrysk, myie rąk, kąpiel w wnnie - ok. 60 ºC zmywnie, orz w przypdku rmtur termosttyznyh ϑ 2 = 38 C (tempertur wody podmiesznej) 18 kw 21 kw 24 kw 27 kw ϑ 1 l/min * 6 C 8,0 9,4 10,7 12,1 10 C 9,2 10,7 12,3 13,8 14 C 10,7 12,5 14,5 16,1 ϑ 3 = 60 C (tempertur wody wypływjąej) 18 kw 21 kw 24 kw 27 kw ϑ 1 l/min * 6 C 4,8 5,6 6,4 7,2 10 C 5,2 6,0 6,9 7,7 14 C 5,6 6,5 7,5 8,4 Tel 1 * wrtośi w teli w odniesieniu do npięi 400 V. Uzyskny przepływ zleżny jest od iśnieni istniejąego w instlji wodnej i npięi znmionowego. 1.6 Ogrnizenie tempertury Instltor lu Serwisnt może dokonć ogrnizeni tempertury wody wypływjąej n wrtość 43 C. 1.7 Zdlne sterownie Tempertur może yć również sterown poprzez zdlne sterownie FFB 1 i FFB 2 (pkt. 7 wyposżenie dodtkowe ). W przypdku zstosowni zdlnego sterowni, temperturę regulujemy tylko z pomoą pokrętł n zdlnym sterowniu, nie m możliwośi regulji tempertury z pomoą pnelu osługowego ogrzewz. 1.8 Zlene nstwieni Pr z rmturą termosttyzną Ay zpewnić prwidłowe dziłnie rmtury Termosttyznej, temperturę w DEL SLi eletroni LCD nleży nstwić n wrtość powyżej 50 C. 1.9 Pomo przy usterkh sprwdzić ezpiezniki sprwdzić zy perltory i głowie pryszniowe nie są zkmienione (ptrz również pkt. 6. Usuwnie usterek przez Użytkownik ). Jeżeli koniezne jest wezwnie Serwisnt do usterki, to pomoą w dokłdnym ustleniu typu urządzeni ędzie podnie niektóryh dnyh z tlizki znmionowej urządzeni ( A 20). DEL.. SLi Nr.: Konserwj i zyszzenie Konserwji urządzeni np. sprwdzeni ezpiezeństw elektryznego dokonywć może jedynie upowżniony Instltor/Serwisnt. Do utrzymni oudowy ogrzewz w zystośi wystrzy wilgotn śierezk. Nie nleży stosowć żdnyh szorująyh lu rozpuszzjąyh środków zystośi! 1.11 Instrukj osługi i montżu Niniejszą instrukję nleży strnnie przehowć i przekzć nywy w przypdku sprzedży urządzeni. Przy prh konserwyjnyh lu ewentulnyh nprwh udostępnić do wglądu Serwisntowi. 21 English

7 2. Instrukj montżu dl Instltor / Serwisnt 2.1 Krótki opis Elektroniznie regulowne przepływowe ogrzewze DEL...SLi eletroni LCD są urządzenimi iśnieniowymi do ogrzewni zimnej wody lu dogrzewni wody podgrznej do 55 C. Mksymln dopuszzln tempertur wody dopływjąej wynosi 65 C. Przy wyższyh temperturh może nstąpić uszkodzenie urządzeni. Przy pomoy osprzętu dodtkowego (termostt entrlny ptrz 7. Osprzęt dodtkowy ) możliwe jest ogrnizenie mksymlnej tempertury wody dopływjąej do 60 C. Urządzenie służy do zoptrzeni w iepłą wodę jednego lu kilku punktów pooru. System grzejny odkrytej grzłki umieszzony jest w ziorniku miedzinym i ndje się szzególnie do wody zwpnionej, lez również do wody o młej zwrtośi wpni (ptrz 5.2 Zkresy stosowni ). 2.2 Wżne wskzówki Powietrze w przewodh zimnej wody może zniszzyć system grzejny urządzeni lu uruhomić system ezpiezeństw (ptrz 1.5 Wżn wskzówk ). Ogrzewz DEL...SLi wyposżony jest w ukłd wykrywni powietrz, który w znznym stopniu zpoieg uszkodzeniu systemu grzejnego: Jeśli w trkie dziłni do ogrzewz DEL...SLi dostnie się powietrze, urządzenie wyłąz grzłkę n kilk sekund, o stnowi ohronę systemu grzejnego. Armtury Ntynkow rmtur iśnieniow Stieel Eltron dl ogrzewzy przepływowyh ptrz 7. Osprzęt dodtkowy możliwe jest również instlownie z rmturmi dostępnymi w hndlu iśnieniowe rmtury termosttyzne ptrz wskzówk 1.8 Zlene nstwieni Nleży dokłdnie przestrzegć wszystkih informji zwrtyh w niniejszej instrukji. Zwierją one wżne wskzówki odnośnie ezpiezeństw, osługi, instlowni orz konserwji urządzeni. 2.3 Przepisy i zleeni Montż (instlj wodn i instlj elektryzn) orz pierwsze uruhomienie i konserwj opisywnego urządzeni powinny yć wykonne jedynie zgodnie z niniejszą instrukją, przez Instltor posidjąego odpowiednie uprwnieni. Niezwodn pr i ezpiezeństwo pry urządzeni zpewnione są tylko przy zstosowniu przeznzonyh dl tego urządzeni oryginlnyh zęśi zmiennyh i osprzętu dodtkowego Nleży przestrzegć wymgń i zleeń miejsowego Zkłdu Energetyznego Umoowć urządzenie w dolnej zęśi, śiśle do śiny (zwróić uwgę n wymir 110 mm B. Nleży tkże zwróić uwgę n: - tlizkę znmionową urządzeni (otworzyć klpkę w dolnej zęśi urządzeni) - ptrz pkt. 5. dne tehnizne Elektryzn oporność włśiw wody nie może yć niższ od wrtośi podnej n tlize znmionowej urządzeni. Przy wodnej siei ukłdu elektroenergetyznego uwzględnić nleży njniższy opór elektryzny wody (ptrz pkt. 5.2 Zkres stosowni ). Elektryzną oporność włśiwą wody lu elektryzną przewodność wody określi loklny Zkłd Wodoiągowy. Urządzenie, nleży zmontowć w zmkniętyh, nie nrżonyh n mróz pomieszzenih, Zdemontowne ogrzewze przehowywć w pomieszzenih nie nrżonyh n mróz z uwgi n resztki wody, jkie zwsze pozostją w urządzeniu. Rodzj zezpiezeni IP 25 (ohron strugoszzeln) zpewniony jest wyłąznie przy prwidłowym zmontowniu tulejki przewodu Instlj wodn Mteriły instlji wodnej: Ruroiąg zimnej wody stl, miedź lu rury z tworzyw sztuznego Ruroiąg iepłej wody: miedź, systemy z tworzyw sztuznego z odpowiednim testem* * w ogrzewzh przepływowyh DEL...SLi mogą występowć tempertury pry do mks. 60 ºC. W przypdku wrii w instlji możliwe są krótkotrwłe oiążeni o wrtośi mks. 80 ºC / 1,0 MP. Zstosowny system rur z tworzyw sztuznego musi yć przystosowny do tkih wrunków. nie jest wymgny zwór ezpiezeństw niedopuszzlne jest stosownie rmtur przeznzonyh dl urządzeń eziśnieniowyh Instlj elektryzn dopuszzlne jest jedynie stłe podłązenie elektryzne nleży przewidzieć możliwość odłązeni urządzeni od siei n wszystkih iegunh n odległość minimum 3 mm, z pomoą ezpiezników lu przekźników. 22

8 eletroni omfort 3. Montż stndrdowy dl Instltor / Serwisnt podłązenie elektryzne podtynkowe, podłązenie wodne podtynkowe Opis rysunków A - G 1 Pnel osługowy 2 Pokryw urządzeni 3 Śink tyln zęść doln 4 Przyłąze śruowe iepłej wody 5 Przyłąze śruowe zimnej wody (króie trójdrożny) 6 Tulej ohronn elektryznego kl zsiljąego 7 Listw ziskow 8 Śink tyln zęść górn 9 Elektronizn płytk regulują 10 Wyłąznik ezpiezeństw z przyiskiem odlokowni (AE3) 11 System grzejny 12 Czujnik przepływu 13 Gnizdo do podłązeni pnelu sterująego 14 Diody LED wskzń pry i usterek (Usuwnie usterek) 15 Śru moują urządzenie 16 Wtyzk przekźnik wrtośi zdnej 17 Ogrniznik ezpiezeństw tempertury iepłej wody (STB) 18 Czujnik temp. wody wypływjąej (NTC) 19 Uhwyt moująy elementy wewnętrzne 20 Tlizk znmionow urządzeni 21 Listw montżow urządzeni 22 Sitko przyłąz śruowego zimnej wody 23 Ogrniznik przepływu (DMB) 24 Podkłdk 3.1 Ogólne wskzówki montżowe Urządzenie jest fryznie przygotowne do instlji stndrdowej (ptrz rys. C - I ). Montż urządzeni nd umywlką C (). Podłązenie wody podtynkowe śruowe G (4 i 5). Podłązenie elektryzne podtynkowe w dolnej zęśi urządzeni F (6). 3.2 Miejse montżu Ogrzewz DEL SLi nleży zmontowć pionowo zgodnie z rysunkiem C ( nd umywlką, pod umywlką, w pomieszzeniu nie nrżonym n zmrznie. 3.3 Przygotownie montżu urządzeni Otworzyć urządzenie D : otworzyć klpkę do przodu otworzyć klpkę w dół odkręić śruę moująą d zdjąć pokrywę urządzeni zdjąć dolną zęść tylnej śinki E : wisnąć o hki ztrzskowe poprzez poiągnięie do przodu zdjąć dolną zęść śinki tylnej wykręić pokrętkę moująą F (15). 3.4 Moownie listwy moująej F Przy pomoy złązonego szlonu montżowego zznzyć miejs wiereni otworów. Listwę moująą przymoowć do śiny, z pomoą 2 wkrętów i kołków rozporowyh (nie nleżą do zkresu dostwy), dostosownyh do rodzju i mteriłu śiny. 3.5 Przygotownie przewodu zsiljąego Przygotowć przewód zsiljąy, przyinją go n odpowiednią długość, zgodnie z rysunkiem H. Uwg: tulejk służy jko pomo do montżu przewodu zsiljąego. 3.6 Montż urządzeni F Elektryzny przewód zsiljąy poprowdzić przez tulejkę (6), śinkę tylną wisnąć n ole gwintowne listwy moująej. Zmontowć urządzenie, zmoowć pokrętkę moująą (15). 3.7 Podłązenie wody G Wżne wskzówki: Strnnie przepłukć przewody doprowdzeni zimnej wody. Dostrzone wrz z urządzeniem sitko (22) nleży zwsze wrz z ogrniznikiem przepływu (23, DMB) lu podkłdką (24) montowć w króću śruowym zimnej wody (elementy znjdują się w toree przymoownej do króć zimnej wody) Pierwsze uruhomienie (może wykonć jedynie uprwniony Instltor / Serwisnt) 1 Ogrzewz npełnić wodą i odpowietrzyć Uwg! Nieezpiezeństwo dziłni ez wody! Przed wkręeniem / włązeniem ezpiezników nleży tk długo otwierć i zmykć wszystkie zwory pooru iepłej wody, ż ogrzewz orz instlj zostną dokłdnie odpowietrzone. Przy włązonej moy grzewzej powietrze uszkdz system grzejny! Ptrz 2.2 Wżne wskzówki 2 Uktywnić wyłąznik ezpiezeństw! DEL... SLi dostrzny jest z wyłązonym wyłąznikiem ezpiezeństw (AE 3) - wisnąć przyisk odlokowni. 3 Do elektroniznej płytki sterująej podłązyć wtyzkę przewodu ndjnik wrtośi zdnej 4 Złożyć i zmoowć wkrętem pokrywę ogrzewz! 5 Włązyć npięie elektryzne! 6 Sprwdzić dziłnie ogrzewz! 7 Zerwć folię zezpiezjąą z pnelu osługowego. Przekznie urządzeni Użytkownikowi Wyjśnić Użytkownikowi przeznzenie urządzeni orz zpoznć z jego osługą. Wyjątek: ogrniznik przepływu (DMB) - 7,5 l/min (nieieski) przy zstosowniu rmtury termosttyznej. podkłdk przy zyt młym iśnieniu wody w instlji. W przypdku wyminy urządzeni nleży sprwdzić oeność sitk. Króie trójdrożny odinjąy (5) nie może yć wykorzystywny do ogrnizni przepływu. 3.8 Podłązenie elektryzne Przewód zsilni elektryznego podłązyć do listwy ziskowej I. Wżne wskzówki: Rodzj ohrony IP 25 (ohron strugoszzeln) jest zpewnion jedynie przy zmontowniu rurki ohronnej przewodu A (6) i uszzelnieniu przewodu płszzem uszzelnijąym. Urządzenie musi yć podłązone do przewodu uziemijąego. 3.9 Zkońzenie montżu 1. Otworzyć króie trójdrożny G (5). 2. Złożyć dolną zęść śinki tylnej E. Wżne wskzówki: Zwróić Użytkownikowi uwgę n możliwe zgrożeni (poprzenie). Przekzć niniejszą instrukję do strnnego przehowywni on on 26_02_02_

9 4. Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt podłązenie elektryzne podtynkowe Montż lterntywy pokzno n rysunkh J - S. 4.1 Listw moują przy wyminie urządzeni J W przypdku urządzeń Stieel Eltron (opróz DHF) możliwe jest wykorzystnie listwy istniejąej. Nleży przeić psująy przelot w śine tylnej. W przypdku wyminy DHF, listwę moująą () nleży oróić o 180 O (npis DHF powinien znjdowć się w kierunku zytni), ole gwintowne () przełożyć n prwo u góry. Przy wyminie w miejse urządzeni innego produent, możliwe jest wykorzystnie psująyh otworów po kołkh () do zmoowni złązonej listwy moująej. 4.2 Podłązenie elektryzne ntynkowe W śine tylnej i pokrywie urządzeni nleży wyiąć lu wyłmć prowdnię do elektryznego przewodu zsiljąego (możliwe miejs wyłmni, ptrz K ). Przy podłązeniu ntynkowym rodzj ohrony zmieni się n IP 24 (ryzgoszzeln). Uwg: Przy użyiu długopisu nleży dokonć odpowiedniej zminy n tlize znmionowej: przekreślić IP 25, i zznzyć krtkę IP Podłązenie elektryzne u góry L wyiąć otwór w rure ohronnej przewodu listwę ziskową przemieśić z dołu do góry. W tym elu wisnąć ztrzski () i wyjąć listwę ziskową. Uwg: Przełożyć opskę ziskową z pozyji górnej n dolną ()! Ztrzsnąć listwę ziskową n górze (). 4.4 Oróon oudow urządzeni Przy montżu urządzeni pod umywlką oudowę urządzeni możn oróić M : Wyjąć pnel osługowy () z oudowy, wiskją uprzednio ztrzsk Oróić pokrywę urządzeni () (nie orć urządzeni). Włożyć pnel osługowy i ztrzsnąć ztrzsk. Uwg: Pnel z uszkodzonym ztrzskiem nie może yć wmontowny. Wsunąć wtyzkę przewodu ndjnik wrtośi zdnej n płytkę elektroniki (ptrz Pierwsze uruhomienie. Zwiesić u góry pokrywę urządzeni () i nsunąć u dołu n śinkę tylną. Dl zpewnieni prwidłowej pozyji uszzelki śinki tylnej, nleży poruszyć pokrywą do przodu i do tyłu. Przykręić pokrywę urządzeni. 24 u góry, przekźnik priorytetu, podłązenie wody podtynkowe, oróon oudow urządzeni, przesunięie płytek 4.5 Montż tulejki przewodu Możliwy jest montż urządzeni przy późniejszym złożeniu tulejki przewodu N. Tulejkę przewodu wyjąć przy pomoy śruokręt (). Zmoowć urządzenie do listwy moująej. Przy polu przekroju przewodu zsiljąego wynosząym od 10 do 16 mm 2 nleży powiększyć otwór w tuleje przewodu (oznzniki L ). Tulejkę przewodu nsunąć n elektryzny przewód zsiljąy (, pomo montżow), zmontowć w śine tylnej () i ztrzsnąć (d). 4.6 Włąznie priorytetowe O W przypdku kominji z innymi urządzenimi elektryznymi, np. z elektryznymi piemi kumulyjnymi nleży zstosowć przekźnik priorytetu: Przekźnik priorytetu (ptrz 7. Osprzęt dodtkowy ). Przewód sterownizy do styznik drugiego urządzeni (np. elektryznego pie kumulyjnego). Styk sterownizy, otwrty przy włązniu DEL... SLi eletroni. Zdziłnie priorytetu iepłej wody nstępuje w trkie dziłni DEL... SLi! Przekźnik priorytetu możn podłązyć jedynie do środkowej fzy listwy ziskowej. 4.7 Armtury ntynkowe Ciśnieniow rmtur ntynkow WKMD lu WBMD P, produkji Stieel Eltron, (numer ktlogowy ptrz 7. Osprzęt dodtkowy : Zmontowć zślepki G ½ z uszzelkmi () nleżą do zkresu dostwy ntynkowyh rmtur iśnieniowyh Stieel Eltron. W przypdku rmtur innego produent niezędne jest użyie 2 szt. zślepek (ptrz pkt. 10. Osprzęt dodtkowy ). Zmontowć rmturę. Dolną zęść śinki tylnej wsunąć pod rurki przyłązeniowe rmtury i ztrzsnąć w górnej zęśi śinki tylnej. Rurki przyłązeniowe rmtury połązyć z króćmi śruowymi urządzeni. Pokryw urządzeni musi yć przygotown do montżu R : wyłmć deliktnie otwory przelotowe () w pokrywie urządzeni (ewentulnie ozyśić pilnikiem) wyłmć złązone prowdnie pokrywy () (jeśli rurki podłązeniowe rmtury są lekko przesunięte prowdnie pokrywy () mogą yć złożone ez wyłmywni elementów. Przy tym nie ędą wykorzystywne prowdnie śinki tylnej () ztrzsnąć prowdnie pokrywy w otworh przelotowyh pokrywy złązone prowdnie śinki tylnej () zmontowć n rurkh. Część górną i dolną wisnąć n rurkę. prowdnie śinki tylnej () wsunąć do oporu w śinkę tylną urządzeni. Moownie urządzeni Przy podłązeniu do elstyznyh przewodów wodnyh, tylną śinkę nleży przymoowć w dolnym oszrze urządzeni, przy pomoy dodtkowej śruy (d). Pokrywę urządzeni () zwiesić u góry i nsunąć n dole n śinkę tylną. Jrzm prowdni pokrywy muszą sięgć do prowdni śinki tylnej i ustlć jej pozyję. 4.8 Podłązenie ntynkowe lutowne Przy użyiu osprzętu dodtkowego Q nr ktlogowy ptrz pkt. 7. Osprzęt dodtkowy, możliwe jest podłązenie śruowe przy pomoy dostrzonej przez Instltor rurki miedzinej o średniy 12 mm. Zmontowć zęśi wyposżeni dodtkowego. Zlutowć wkłdkę z przewodmi miedzinymi. Wsunąć śinkę tylną pod rurki podłązeniowe rmtury i ztrzsnąć górną zęść śinki tylnej. Przykręić rurki podłązeniowe do urządzeni. Uwg: Zwróić uwgę n wskzówki w punkie 4.7 Armtury ntynkowe : Pokryw urządzeni, śink tyln urządzeni i moownie urządzeni muszą yć przygotowne do tkiej instlji. Moownie urządzeni. Montż pokrywy. 4.9 Montż dolnej zęśi śinki tylnej Przy ntynkowyh podłązenih śruowyh możliwe jest zmontownie dolnej zęśi śinki tylnej, dopiero po zmontowniu rmtur S : Dolną zęść śinki tylnej (3) wyiąć, jk pokzno n rysunku (). Łązniki (, w dodtkowym opkowniu) wsunąć od tyłu w zęść środkową. Część środkową wprowdzić pod rurki, przesunąć do góry i połązyć z dolną zęśią śinki tylnej. Dolną zęść śinki tylnej zmontowć do śinki tylnej. Doln zęść śinki tylnej musi zostć przymoown dodtkową śruką (). Rurki podłązeniowe rmtury podłązyć do króćów gwintownyh urządzeni.

10 4. Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt Pr z wodą wstępnie podgrzną; Ogrnizenie tempertury 4.10 Montż przy przesunięiu płytek glzury W przypdku przesunięi płytek glzury ( B, mks. 20 mm), w pierwszej kolejnośi, przy pomoy pokrętki moująej ( F 15), musi zostć ustlon odległość od śiny i dopiero zmoowne urządzenie Pr z wodą wstępnie podgrzną DEL...SLi eletroni LCD umożliwi dodtkowe ogrznie wody wstępnie ogrznej do tempertury mksimum 60 C. W przypdku dopływu wody o temperturze 55 C nie nstępuje podgrznie wody. Mksymlną temperturę wody 60 C n dopływie zpewni się przez zstosownie entrlnej rmtury termosttyznej (ptrz pkt. 7. Wyposżenie dodtkowe ) Ogrnizenie tempertury M Ogrnizenie tempertury wypływjąej wody do 43 C może yć dokonne w nstępująy sposó: 1. Wykręić wkręt moująy pokrywę przednią ogrzewz i zdjąć pokrywę 2. przełąznik suwkowy przesunąć w pozyję zmontowć i przymoowć wkrętem pokrywę ogrzewz 5. Dne tehnizne i zkresy stosowni dl Instltor / Serwistnt Typ DEL 18 SLi eletroni LCD DEL 21 SLi eletroni LCD DEL 24 SLi eletroni LCD DEL 27 SLi eletroni LCD Mo nominln kw Strt iśnieni* z ogrniznikiem przepływu ez ogrniznik przepływu Durhflussmengen-Begrenzer (DMB) Pojemność nominln Konstrukj Ndiśnienie nominlne Ciężr MP (r) / l/min MP (r) / l/min l/min Fre 0,075 (0,75) / 5,2 0,05 (0,5) / 5,2 12,0 / 7,5 run / lu 0,095 (0,95) / 6,0 0,065 (0,65) / 6,0 12,0 / 7,5 run / lu 0,4 l iśnieniow 1 MP (10 r) 4,5 kg 0,125 (1,25) / 6,9 0,085 (0,85) / 6,9 12,0 / 7,5 run / lu Kls ohrony zgodnie z DIN EN Rodzj zezpiezeni EN IP 25 (IP 24 przy podł. elektr. ntynkowym) Certyfikty ptrz tlizk znmionow urządzeni Przyłąze wody (gwint zewnętrzny) G ½ Przyłąze elektryzne 3/PE ~ 400 V Certyfikt VDEW Certyfikt niemiekiego Ndzoru Budowlnego Odkryt spirl system grzejny 900 Ωm (ptrz tel 4) Temp. zimnej wody doprowdznej mks. 65 C Zstosownie zrówno do wody zwpnionej jk i nie zwierjąej wpni 0,155 (1,55) / 7,7 0,105 (1,05) / 7,7 12,0 / 7,5 run / lu Przepływ włązeniowy 2,5 l/min Tel 2 * Wrtośi strty iśnieni odnoszą się również dl minimlnego iśnieni hydruliznego (przepływ przy podgrzniu 10 C do 60 C ( ϑ 50 k). Przy wymirowniu siei instlyjnej zlene przyjęie strty iśnieni 0,1 MP (1 r). 5.2 Zkresy stosowni Zkresy stosowni ogrzewzy przepływowyh w odniesieniu do elektryznej opornośi włśiwej wody / elektryznej przewodnośi włśiwej Dne jko Zkres stosowni dl różnyh tempertur odniesieni nlizy wody włśiw oporność elektryzn włśćw przewodność elektryzn włśćw przewodność elektryzn Tel 3 Ωm ms/m µs/m Dne wg. normy przy 15 C przy 20 C przy 25 C

11 6. Usuwnie usterek przez Użytkownik i Instltor / Serwisnt Usterk Brk iepłej wody / Nieprwidłow tempertur wody wypływjąej Zyt mły przepływ Cłkowiie rk wskzni LCD Brk możliwośi zminy wrtośi zdnej Wrtośi zdnej nie możn ustwić wyżej niż 43 C Chwilowo zimn wod Tel 4 Możliwe wskzni LED Przyzyn Wskznie LED Brk npięi zsilni Zdziłł wyłąznik ezpiezeństw AE3 żółty zerwony zielony Wskznie LED Nie dził diod LED Dlsz dignoz przy pomoy monitor serwisowego * Usunięie Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Instltor: Przez urządzenie przepływ wod lez grzłk elektryzn nie włąz się. Sprwdzić wyłąznik ezpiezeństw AE3 (wisnąć przyisk STB) Uszkodzon elektronik Instltor: Sprwdzić i ew. wymienić elektronikę Brk jednej fzy Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Urządzenie osiągnęło grnię moy Tempertur wody dopływjąej > 55 C Uszkodzony lu nie podłązony zujnik przepływu DFE Uszkodzony system grzejny Uszkodzony zujnik dopływu wody Uszkodzony zujnik wypływu wody Błąd w elektronie zezpiezjąej Zkmienione perltory i głowi pryszniow Mig zielon diod, włązon żółt diod Mig zielon diod, włązon zerwon diod Mig zielon diod,wyłązon żółt diod Mig zielon diod,włązon żółt diod Mig zielon diod, włązon stle zerwon diod Mig zielon diod, zerwon diod włązon tylko przy poierniu wody Wskźnik moy pokzuje 100% Wskznie C1 (dopływ) Sprwdzić przepływ Użytkownik: zmniejszyć przepływinstltor zmontowć ogrniznik przepływu Instltor: ogrnizyć temperturę wody dopływjąej Instltor: Instltor: sprwdzić podłązenie DFE, ew. wymienić sprwdzić, ew. wymienić system grzejny Błąd E 1 (ELEC) Instltor: wymienić elektronikę Błąd E 3 (NTC) Instltor: sprwdzić i ew. wymienić zujnik wypływu wody Błąd E 2 (AE3) Instltor: wetknąć przewód podłązeniowy AE3 i sprwdzić AE3 (Sprwdzić przepływ) Użytkownik: odkmienić lu wymienić Zrudzenie Instltor: wyzyśić sitko Brk npięi zsilni Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Zdziłł AE3 Brk wskzni LED Instltor: Przez urządzenie przepływ wod lez grzłk elektryzn nie włąz się. Sprwdzić wyłąznik ezpiezeństw AE3 (wisnąć przyisk STB) Luźny przewód łąząy z Instltor: sprwdzić przewód łąząy pnelem osługowym Mig zielon diod Uszkodzon elektronik Instltor: sprwdzić pnel osługowy i ew. osługow wymienić Uszkodzon elektronik osługow Włązone ogrnizenie tempertury Krótkotrwł zmin przepływu Zdziłł wykrywz powietrz (zimn wod przez ok. 1 min.) Mig zielon diod Instltor: sprwdzić pnel osługowy i ew. wymienić Mig zielon diod Ukzuje się symol C mx. Instltor: wyłązyć ogrnizenie tempertury Urządzenie włązy się utomtyznie przy odpowiednim przepływie Urządzenie włązy się ponownie z opóźnieniem * Możliwość pełnego dignozowni urządzeni dje monitor serwisowy nr ktlogowy (ptrz 7. Wyposżenie dodtkowe ) 26

12 7. Osprzęt dodtkowy Zdlne sterownie do DEL... SLi Zdlne sterownie pruje z pośrednitwem ezprzewodowyh pilotów. Bezprolemow komunikj możliw jest przy odległośi w udynku, nie przekrzjąej 25 m. Ogrzewz może yć osługiwny przy pomoy mksymlnie 6 pilotów ezprzewodowyh. Pnel osługowy w ogrzewzu może yć ndl używny. Przy uruhomieniu zdlnego sterowni w ogrzewzu nleży odłązyć od ukłdu elektroniki wtyzkę ndjnik wrtośi zdnej i przykleić tśmą przylepną do pokrywy ogrzewz, w tki sposó, y po złożeniu pokrywy nie doszło do kontktu z elementmi znjdująymi się pod npięiem. FFB 1 zdlne sterownie ezprzewodowe Nr ktlogowy Osług z dwóh miejs: Urządzenie i ezprzewodowe zdlne sterownie. Skłd się ze: Zdlnego sterowni (ndjnik), grupy przyłązeniowej (odiornik) i uhwytu śiennego. eletroni omfort 26_02_02_0632 FFB 2 zdlne sterownie ezprzewodowe Nr ktlogowy Pilot zdlnego sterowni, jko rozszerzenie FFB 1. Skłd się ze: Zdlnego sterowni (ndjnik) i uhwytu śiennego. Dwuzworow rmtur iśnieniow Armtur kuhenn WKMD Numer ktlogowy Armtur łzienkow WBMD Numer ktlogowy Osprzęt montżowy Zestw rurek do montżu podumywlkowego Numer ktlogowy Przyłąz G 3/8 do montżu ntynkowego Zestw 2 szt. zślepek G ½ Numer ktlogowy Niezędny przy zstosowniu rmtur iśnieniowyh innego produent ( P, ) Wskzówk: nie potrzeny przy rmturh WKMD i WBMD produkji Stieel Eltron) Zestw montżowy do montżu ntynkowego Numer ktlogowy ( Q, ) - 2 szt. zślepki G ½ - 2 szt. nkrętki ½ z wkłdkmi do połązeni lutownego φ 12 mm Uniwersln rm montżow Numer ktlogowy Skłd się z: tylnej śinki z elektryznym oklowniem. Element ten tworzy przestrzeń 30 mm pomiędzy tylną śiną ogrzewz śiną instlyjną. Umożliwi on wykonnie elektryznego podłązeni podtynkowego w dowolnym miejsu z urządzeniem. Głęokość ogrzewz zwiększy się o 30 mm. Poprzez zstosownie powyższego elementu zmieni się rodzj zezpiezeni n IP 24 (ohron przeiwryzgow). Zestw do montżu z przesunięiem Numer ktlogowy Zestw zwier uniwerslną rmę o numerze ktlogowym Służy do pionowego przesunięi urządzeni w dół o 90 mm w stosunku do przyłąz wody. Zestw rurek, do wyminy w miejse gzowego ogrzewz wody Numer ktlogowy Skłd się z: - uniwerslnej rmy montżowej (opis tehnizny ptrz nr kt ) - kolnk do podłązeni do instlji w miejse gzowego ogrzewz wody (wod zimn z lewej strony, wod iepł z prwej strony) Przekźnik priorytetu LR 1-A Numer ktlogowy Przełąznie priorytetowe DEL... SLi eletroni, przy równozesnym dziłniu np. elektryznyh pieów kumulyjnyh. Podłązenie LR 1-A ptrz N. Osprzęt do eksplotji ogrzewz DEL... SLi, przy wodzie wstępnie podgrznej ZTA ¾ - entrln rmtur termosttyzn Nr ktlogowy Zinstlown ezpośrednio n ogrzewzem entrln rmtur termosttyzn, poprzez podmiesznie z wodą zimną, przy pomoy ypssu, gwrntuje, że tempertur wody wypływjąej, wynoszą 60 ºC, nie zostnie przekrozon. Monitor serwisowy Nr ktlogowy Urządzenie dignostyzne do wykrywni usterek ogrzewz DEL...SLi elektroni LCD eletroni omfort eletroni omfort 26_02_02_

Akcesoria szalunkowe

Akcesoria szalunkowe Akesori szlunkowe 1 Akesori szlunkowe Śiągi do deskowń / nkrętki BETOMAX - Śiągi gwintowne - przeznzenie, włśiwośi, zlety Uniwerslne rozwiązni dl nowozesnego udownitw monolityznego. Śiągi gwintowne BETOMAX

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU. Przemysł ATEX

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU. Przemysł ATEX PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU Ngrzewni powietrz Przemysł ATEX 3910843 1 NAGRZEWNICA POWIETRZA AL-KO MODEL PRZEMYSŁ ATEX Spis treśi 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10

Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE10 Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE WN do,5 M do dm /min KR KLOGOW - INSRUKCJ OSŁUGI WK 499 78.4 ZSOSOWNIE Rozdzielcz suwkowy sterowny elektrycznie typ WE jest przeznczony do zminy kierunku

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN ZUDOW STELŻ DO W Z PŁYT GK DO WYSOKOŚI PRPETU OKIENNEGO UMYWLKI WPUSZZNE W LT PION KNLIZYJNY 598 POJ. N MYDŁO 469 233 3 233 17 1 215 3 215 1 17 11 6 100 311 12 146 11 104 130 3 130 103 104 3 88 38 3 38

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZĘŚCI PISEMNEJ

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZĘŚCI PISEMNEJ PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE CZĘŚCI PISEMNEJ dl osó uiegjąyh się o uprwnieni do sporządzni świdetw energetyznyh udynków i lokli mieszklnyh orz zęśi udynków stnowiąyh smodzielną łość tehnizno-uŝytkową

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1

ULTRADŹWIĘKOWE BADANIE ODLEWÓW STALIWNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12680-1 Dr inż. MAREK ŚLIWOWSKI NDTEST Sp. z o.o. Wrszw WSTĘP W rmch prc Komitetu Technicznego CEN/TC 190 Wyroy odlewne we współprcy z CEN/TC 190/WG4.10 Wdy wewnętrzne oprcowywne są nstępujące normy wyrou: EN

Bardziej szczegółowo

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80

Przepływowe pompy zębate KF 4... 80 Przepływowe pompy zęte K... Spis Zespół treści silnik - pomp kcesori Opis : przyłącz ne techniczne Wymiry Stron Spis Stron Zlety lnsz produktu gwintown Uwgi Spis............................... 2 plikcje...........................

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7 Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium 7 Weryfikj twierdzeń logiznyh Cel. Celem ćwizeni jest zpoznnie się z metodą utomtyznego dowodzeni twierdzeń, tzn. weryfikji, zy dne twierdzenie jest tutologią (twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna

Sterownik swobodnie programowalny. Dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna Sterownik swobodnie progrmowlny Dokumentcj techniczn Dokumentcj techniczn Spis treści 1. Informcję ogólne... 2 2. Podstwowe prmetry... 2 3. Wejści / wyjści... 2 4. Schemt blokowy... 5 5. Łącz komunikcyjne...

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane

Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych protez częściowych zagadnienia wybrane 14 ROZDZIAŁ Lezenie protetyzne z zstosowniem ruhomyh protez zęśiowyh zgdnieni wyrne 200 14.1. Cel lezeni i podził ruhomyh protez zęśiowyh orz prolem przenoszeni oiążeń okluzyjnyh Celem rekonstrukji i rehilitji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Broszura produktowa. Wiercenie i gwintowanie. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Perfekcyjny gwint

Broszura produktowa. Wiercenie i gwintowanie. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Perfekcyjny gwint Broszur produktow Wiercenie i gwintownie _ Wlter Titex & Wlter Prototyp Perfekcyjny gwint SPIS TREŚCI 2 Przykłdy zstosowni 2 Obróbk dźwigrów wzdłużnych 4 Obróbk kół zębtych 6 Informcje o produktch 6 Wiertł

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

A.1. Budowa i proporcje znaku. FIDO LOGOTYP. 22a. 5,5a. 0,45a

A.1. Budowa i proporcje znaku. FIDO LOGOTYP. 22a. 5,5a. 0,45a BRANDBOOK FIDO LOGOTYP A.1. Budow i proporje znku. Wielkość logotypu określn jest przy pomoy jednostki - odpowidjąej szerokośi litery i w logotypie, orz jednostki b odpowidjąej przestrzeni między kreskmi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-025 NW SDH 17-035 NW SDH 17-050 NW SDH 17-065 NW Spis treści INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole...5 1.2 Włściwe użytkownie urządzeni...5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-050 M2NW SDH 17-060 M2NW SDH 17-085 M3NW SDH 17-085 M4NW SPIS TREŚCI INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole... 5 1.2 Włściwe użytkownie

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad Wprowdzenie do Mthcd' Oprcowł:M. Detk P. Stąpór Wspomgnie oliczeń z pomocą progrmu MthCd Definicj zmiennych e f g h 8 Przykłd dowolnego wyrŝeni Ay zdefinowc znienną e wyierz z klwitury kolejno: e: e f

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PROFESJONALNA

WENTYLACJA PROFESJONALNA ENTYLCJ PROFESJONLN SPIS TREÂCI ENTYLTORY KN OE DO SYSTEMÓ OKRÑG YCH entyltory kn owe o przep ywie miesznym TT... entyltory odêrodkowe VK... entyltory odêrodkowe VK VMS... entyltory odêrodkowe VKM... entyltory

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych

Projektowanie żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych Budownitwo i Arhitektur 3 (2008) 71-80 Projektownie żelbetowyh kominów przemysłowyh wieloprzewodowyh Mrt Słowik 1, Młgorzt Dobrowolsk 2, Krzysztof Borzęki 2 1 Ktedr Konstrukji Budowlnyh, Wydził Inżynierii

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier

INFRASTRUKTURA ARCHITEKTURA. Łazienki bez barier Łzienki ez rier dostępne rozwiązni rchitektoniczne Łzienk przeznczon dl osó o specjlnych potrzech, np. dl niepełnosprwnych i strszych, wymg dodtkowych udogodnień, których nie musi posidć łzienk dl osó

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych XII Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych ZSP1 ZSK2 ZSK3 ZSP3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dodatkowego podgrzewacza wody w miejsce podgrzewacza powietrza

Zastosowanie dodatkowego podgrzewacza wody w miejsce podgrzewacza powietrza EKOTERMA Spółk z o.o. ul. Rtjczk 8 PsŜ Apollo 6-85 Poznń tel./fx (6) 853-5-36 e-mil: ekoterm@wp.pl www.ekoterm.eu OCHRONA ŚRODOWISKA CIEPŁOWNICTWO BUDOWNICTWO Regon: 48438 NIP 78--3- KONTO BANKOWE: BZWBK

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail)

Księga Znaku. kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail) Księg Znku kmpnii informcyjno - promocyjnej projektu Wrszwski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedłuj i Płyń (bike&sil) Księg Znku A STANDARYZACJA ZNAKU 1 ZNAK KAMPANII - WERSJA PODSTAWOWA I JEJ ODMIANY 1.1 Znk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne: W progrmie operuje się n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni. Interpretcj tej instrukcji jest nstępując: zmiennej znjdującej się z lewej strony instrukcji podstwieni

Bardziej szczegółowo

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01 999408016-07/2015 pl Specjliści Techniki Deskowń. Pomost szchtowy Informcj dl użytkownik Instrukcj montżu i użytkowni 9408-243-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost szchtowy Wstęp by Dok GmbH, -3300 mstetten

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Program punktów promocyjnych

Program punktów promocyjnych 01 Progrm punktów promocyjnych Ktlog punktów WNT Nie może być łtwiej /7 Zmówieni w sklepie internetowym www.wnt.com Zmówcie Pństwo szybko i bez biurokrcji Biuro obsługi klient WNT Bezpłtn infolini 0800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Blingen E-Mil: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcj obsługi Wg do wyznczni liczby sztuk KERN CXB/CXP

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Kuźnia Batory

Katalog produktów. Kuźnia Batory Ktlog prouktów Ktlog prouktów Kuźni Btory Kuźni Btory wytwrz różnego rozju wyroby kute z pon 100 gtunków stli. łównymi obiorcmi są brnże: mszynow, energetyczn, motoryzcyjn i okrętow. N liście Klientów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Miasta Kutno. 2012 r

System Identyfikacji Wizualnej Miasta Kutno. 2012 r System Identyfikji Wizulnej Mist Kutno 2012 r System Identyfikji Wizulnej Mist Kutno 2012 r Wstęp 1.0 Logotyp 1.01 Logotyp podstwowy 1.02 Pole ohronne logotypu w wersji podstwowej 1.03 Kolorystyk podstwow

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

1.6. Ćwiczenia w ciąży

1.6. Ćwiczenia w ciąży 1.6. Ćwiczeni w ciąży Ciąż i poród są dl orgnizmu koiety próą sprwności fizycznej i psychicznej. Wysiłek porodowy jest porównywlny z wysiłkiem, jki trze podjąć, przeywjąc dystns iegu mrtońskiego. Tym lepiej

Bardziej szczegółowo

The GreenBuilding Rating K R Y T E R I A I W Ł A Ś C I W O Ś C I E KO LO G I C Z N E

The GreenBuilding Rating K R Y T E R I A I W Ł A Ś C I W O Ś C I E KO LO G I C Z N E 2010 The GreenBuilding Rting K R Y T E R I A I W Ł A Ś C I W O Ś C I E KO LO G I C Z N E GreenBuilding Rting jko wrtość trwł. Celem stopniowego zstępowni produktów hemiznyh stosownyh w udownitwie, mteriłmi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

SIlNIk POdwOZIE SERwIS kompetencja w CZęśCIACH SAmOCHOdOwyCH BROSZURA TECHNICZNA ElEmENTy UkłAdU ROZRZądU

SIlNIk POdwOZIE SERwIS kompetencja w CZęśCIACH SAmOCHOdOwyCH BROSZURA TECHNICZNA ElEmENTy UkłAdU ROZRZądU Silnik Podwozie Serwis Kompetencj w częścich smochodowych ROSZUR TECHNICZN ElemENTy ukłdu ROZRZądu . HISTORI SPIS TREŚCI. Histori. Ukłd rozrządu. Wymgni. Rodzje. Luz zworowy. Regulcj luzu zworowego. udow

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

BELZER ŚCIĄGACZE, PRZECINAKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCANIA URWANYCH ŚRUB

BELZER ŚCIĄGACZE, PRZECINAKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCANIA URWANYCH ŚRUB EZER ŚCIĄGCZE, PRZECINKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCNI URWNYCH ŚRU 584 ŚCIĄGCZE, PRZECINKI, ŁYŻKI DO KÓŁ, PRZYRZĄDY DO WYKRĘCNI URWNYCH ŚRU EZER Ściągcze, przecinki, łyżki do kół, przyrządy do wykręcni

Bardziej szczegółowo

ACO Pipe. Rury kielichowe. ACO Katalog Produktów ACO Pipe kielichowy system rur kanalizacyjnych

ACO Pipe. Rury kielichowe. ACO Katalog Produktów ACO Pipe kielichowy system rur kanalizacyjnych ACO Pipe Rury kielichowe ACO Ktlog Produktów ACO Pipe kielichowy system rur knlizcyjnych ACO gully Spis treści Informcje ogólne Stron Wstęp Zstosownie Segment rynku 4 Główne cechy i zlety 5 ACO Pipe informcje

Bardziej szczegółowo

www.vents-group.pl Wentylacja domowa i profesjonalna

www.vents-group.pl Wentylacja domowa i profesjonalna OKLDK CENNIK nr 01_013 6-0-13 0:16 Stron 1 entylj domow i profesjonln www.vents-group.pl Podne w ÊiwoÊi produktów zost y przedstwione w elh informyjnyh i nie stnowià oferty w myêl przepisów prw hndlowego.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. - BARIERKI CHOWANE KOD INSTRUKCJI. 7 5 1 7 1 1 6/b

PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. - BARIERKI CHOWANE KOD INSTRUKCJI. 7 5 1 7 1 1 6/b Oryginł Instrukcji Vimec s.r.l Vi Prri, 7-42045 Luzzr - Reggio Emili- Itly Tel. + 39 0522 970 666 - Fx. + 39 0522 970919 www.vimec.iz PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania Informtyk nie tylko dl uczniów Progrm nuczni Spis treści: Wstęp... 3 Ziorczy wykz skrótów i oznczeń uŝywnych w progrmie nuczni... 3 Podstw progrmow w ujęciu telrycznym... 4 Omówienie złoŝeń dydktycznych

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika

WENTYLATORY OSIOWE. Podræcznik uýytkownika WENTYLATORY OSIOWE Podræcznik uýytkownik 2012 Úrednic króãc wylotowego 100,, mm Seri wentyltor - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1, PF, PF1, F, F1,, 1, L, L1, S, S1, X, X1, X str, Silent-M,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo