DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD"

Transkrypt

1 DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion instrutions Elektroniznie regulowny przepływowy ogrzewz wody Instrukj osługi i montżu Tehnik zum Wohlfühlen _02_02_0621

2 Deutsh Seite 6-12 Inhltsverzeihnis 1. Geruhsnweisung Montgenweisung für den Fhmnn Stndrdmontge für den Fhmnn Montge-Alterntiven für den Fhmnn Tehnishe Dten und Einstzereihe für den Fhmnn Störungseseitigung für den Benutzer und den Fhmnn Sonderzuehör Umwelt und Reyling Kundendienst und Grntie Adressen und Anshriften English pge List of ontents 1. Operting instrutions for the user nd the qulified instller Instlltion instrutions for the qulified instller Stndrd instlltion for the qulified instller Instlltion lterntives for the qulified instller Tehnil dt nd res for the qulified instller Trouleshooting Speil essories Gurntee Environment nd reyling Addresses nd ontts Instrukj osługi (dl Użytkownik i Instltor) Instrukj montżu dl Instltor / Serwisnt Montż stndrdowy dl Instltor / Serwisnt Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt Dne tehnizne i zkresy stosowni dl Instltor / Serwistnt Usuwnie usterek przez Użytkownik i Instltor / Serwisnt Osprzęt dodtkowy Adresy

3 A DEL.. SL Nr _02_02_0622 B 225 mm 140 mm 20 mm 105 mm mm 414 mm 368 mm 44 mm 35 mm G ½ 110 mm 30 mm 100 mm mm 114 mm 26_02_02_0623 3

4 C D WW KW 26_02_02_0624 e l e t ro n i o m f o r t WW 26_02_02_0625 KW d F E 15 6 G 26_02_02_ _02_02_0544 H I mm 30 mm I II 26_02_02_0005_d 26_02_02_0627 L 2 3/4 II I L1` L2` UF L3` L I 3/PE 400 V L 3/PE ~ 400 V 26_02_02_

5 d LR 1-A P 18 Nm SW 24 R WKMD WBMD S 2 mm 3 d 26_02_02_0550_ M 26_02_02_ _02_02_ mm 325 mm 20 mm 26_02_02_0530_ 165 mm 9,5 mm 26_02_02_0549_ 26_02_02_ mm K 26_02_02_0528_ O 26_02_02_ _02_02_ mm 50 mm 26_02_02_0573 J L 2,5-6 mm² mm² N mx. 60 C mx. 43 C Q 18 Nm SW 24 5

6 eletroni LCD eletroni LCD 1. Instrukj osługi (dl Użytkownik i Instltor) 1.1 Opis urządzeni Ogrzewz przepływowy DEL... SLi eletroni LCD podgrzew wodę przepływjąą przez urządzenie. Żądną temperturę iepłej wody możn z pomoą pokrętł dooru tempertury nstwić ezstopniowo w zkresie od ok. 30 do ok. 60 C. Nstwion wrtość tempertury pokzywn jest n wyświetlzu LCD. W hwili osiągnięi przepływu 2,5 l/min. elektronik sterują włąz odpowiednią mo grzewzą zleżną od nstwy tempertury i tempertury zimnej wody dopływjąej do urządzeni. 1.2 Skrót njwżniejszyh informji Wyświetlz pokzująy temperturę w zkresie C. Pokrętło regulji tempertury. Żądną temperturę wody nstwimy ezstopniowo, poprzez ornie pokrętł regulji. Nstwioną temperturę odzytuje się n wyświetlzu.jeżeli przy pełnym otwriu rmtury i nstwie mksymlnej wrtośi (60 C), tempertur wody wypływjąej nie osiąg wrtośi nstwionej, to przepływ wody jest większy od mksymlnego przepływu, który może ogrzć grzłk (grnie moy 18, 21, 24 lu 27 kw). W tkim przypdku nleży zmniejszyć przepływ w punkie pooru wody. 1.3 Wskzówk dotyzą ezpiezeństw Przy doorze tempertury z pomoą rmtury mogą wystąpić tempertury powyżej 60 ºC. Ze względu n nieezpiezeństwo poprzeni nleży zwróić szzególną uwgę n dziei! Przy temperturh przekrzjąyh 43 ºC istnieje nieezpiezeństwo poprzeni. 1.4 Wżn wskzówk W przypdku wystąpieni przerwy w dopływie wody do ogrzewz spowodownej np. zezpiezeniem przed zmrzniem lu prmi przy instlji wodnej, przed ponownym uruhomieniem ogrzewz nleży ezwzględnie wykonć nstępująe zynnośi: 1. wyłązyć ewentulnie wykręić ezpiezniki, lu wyłązyć DEL... SLi poprzez pokrętło nstwze (pozyj OFF (wył). 2. podłązony do urządzeni zwór iepłej wody otwierć i zmykć tk długo, ż ogrzewz orz instlj zimnej wody zostną odpowietrzone. 3. ponownie włązyć ewentulnie wkręić ezpiezniki, lu włązyć ponownie DEL... SLi. 1.5 Wydjność iepłej wody W zleżnośi od pory roku, przy różnyh temperturh zimnej wody otrzymujemy nstępująe ilośi iepłej wody, ew. wody podmiesznej: ϑ 1 = tempertur zimnej wody dopływjąej ϑ 2 = tempertur wody podmiesznej ϑ 3 = tempertur iepłej wody wypływjąej Przykłdy tempertury użytkowej: - ok. 38 ºC np. ntrysk, myie rąk, kąpiel w wnnie - ok. 60 ºC zmywnie, orz w przypdku rmtur termosttyznyh ϑ 2 = 38 C (tempertur wody podmiesznej) 18 kw 21 kw 24 kw 27 kw ϑ 1 l/min * 6 C 8,0 9,4 10,7 12,1 10 C 9,2 10,7 12,3 13,8 14 C 10,7 12,5 14,5 16,1 ϑ 3 = 60 C (tempertur wody wypływjąej) 18 kw 21 kw 24 kw 27 kw ϑ 1 l/min * 6 C 4,8 5,6 6,4 7,2 10 C 5,2 6,0 6,9 7,7 14 C 5,6 6,5 7,5 8,4 Tel 1 * wrtośi w teli w odniesieniu do npięi 400 V. Uzyskny przepływ zleżny jest od iśnieni istniejąego w instlji wodnej i npięi znmionowego. 1.6 Ogrnizenie tempertury Instltor lu Serwisnt może dokonć ogrnizeni tempertury wody wypływjąej n wrtość 43 C. 1.7 Zdlne sterownie Tempertur może yć również sterown poprzez zdlne sterownie FFB 1 i FFB 2 (pkt. 7 wyposżenie dodtkowe ). W przypdku zstosowni zdlnego sterowni, temperturę regulujemy tylko z pomoą pokrętł n zdlnym sterowniu, nie m możliwośi regulji tempertury z pomoą pnelu osługowego ogrzewz. 1.8 Zlene nstwieni Pr z rmturą termosttyzną Ay zpewnić prwidłowe dziłnie rmtury Termosttyznej, temperturę w DEL SLi eletroni LCD nleży nstwić n wrtość powyżej 50 C. 1.9 Pomo przy usterkh sprwdzić ezpiezniki sprwdzić zy perltory i głowie pryszniowe nie są zkmienione (ptrz również pkt. 6. Usuwnie usterek przez Użytkownik ). Jeżeli koniezne jest wezwnie Serwisnt do usterki, to pomoą w dokłdnym ustleniu typu urządzeni ędzie podnie niektóryh dnyh z tlizki znmionowej urządzeni ( A 20). DEL.. SLi Nr.: Konserwj i zyszzenie Konserwji urządzeni np. sprwdzeni ezpiezeństw elektryznego dokonywć może jedynie upowżniony Instltor/Serwisnt. Do utrzymni oudowy ogrzewz w zystośi wystrzy wilgotn śierezk. Nie nleży stosowć żdnyh szorująyh lu rozpuszzjąyh środków zystośi! 1.11 Instrukj osługi i montżu Niniejszą instrukję nleży strnnie przehowć i przekzć nywy w przypdku sprzedży urządzeni. Przy prh konserwyjnyh lu ewentulnyh nprwh udostępnić do wglądu Serwisntowi. 21 English

7 2. Instrukj montżu dl Instltor / Serwisnt 2.1 Krótki opis Elektroniznie regulowne przepływowe ogrzewze DEL...SLi eletroni LCD są urządzenimi iśnieniowymi do ogrzewni zimnej wody lu dogrzewni wody podgrznej do 55 C. Mksymln dopuszzln tempertur wody dopływjąej wynosi 65 C. Przy wyższyh temperturh może nstąpić uszkodzenie urządzeni. Przy pomoy osprzętu dodtkowego (termostt entrlny ptrz 7. Osprzęt dodtkowy ) możliwe jest ogrnizenie mksymlnej tempertury wody dopływjąej do 60 C. Urządzenie służy do zoptrzeni w iepłą wodę jednego lu kilku punktów pooru. System grzejny odkrytej grzłki umieszzony jest w ziorniku miedzinym i ndje się szzególnie do wody zwpnionej, lez również do wody o młej zwrtośi wpni (ptrz 5.2 Zkresy stosowni ). 2.2 Wżne wskzówki Powietrze w przewodh zimnej wody może zniszzyć system grzejny urządzeni lu uruhomić system ezpiezeństw (ptrz 1.5 Wżn wskzówk ). Ogrzewz DEL...SLi wyposżony jest w ukłd wykrywni powietrz, który w znznym stopniu zpoieg uszkodzeniu systemu grzejnego: Jeśli w trkie dziłni do ogrzewz DEL...SLi dostnie się powietrze, urządzenie wyłąz grzłkę n kilk sekund, o stnowi ohronę systemu grzejnego. Armtury Ntynkow rmtur iśnieniow Stieel Eltron dl ogrzewzy przepływowyh ptrz 7. Osprzęt dodtkowy możliwe jest również instlownie z rmturmi dostępnymi w hndlu iśnieniowe rmtury termosttyzne ptrz wskzówk 1.8 Zlene nstwieni Nleży dokłdnie przestrzegć wszystkih informji zwrtyh w niniejszej instrukji. Zwierją one wżne wskzówki odnośnie ezpiezeństw, osługi, instlowni orz konserwji urządzeni. 2.3 Przepisy i zleeni Montż (instlj wodn i instlj elektryzn) orz pierwsze uruhomienie i konserwj opisywnego urządzeni powinny yć wykonne jedynie zgodnie z niniejszą instrukją, przez Instltor posidjąego odpowiednie uprwnieni. Niezwodn pr i ezpiezeństwo pry urządzeni zpewnione są tylko przy zstosowniu przeznzonyh dl tego urządzeni oryginlnyh zęśi zmiennyh i osprzętu dodtkowego Nleży przestrzegć wymgń i zleeń miejsowego Zkłdu Energetyznego Umoowć urządzenie w dolnej zęśi, śiśle do śiny (zwróić uwgę n wymir 110 mm B. Nleży tkże zwróić uwgę n: - tlizkę znmionową urządzeni (otworzyć klpkę w dolnej zęśi urządzeni) - ptrz pkt. 5. dne tehnizne Elektryzn oporność włśiw wody nie może yć niższ od wrtośi podnej n tlize znmionowej urządzeni. Przy wodnej siei ukłdu elektroenergetyznego uwzględnić nleży njniższy opór elektryzny wody (ptrz pkt. 5.2 Zkres stosowni ). Elektryzną oporność włśiwą wody lu elektryzną przewodność wody określi loklny Zkłd Wodoiągowy. Urządzenie, nleży zmontowć w zmkniętyh, nie nrżonyh n mróz pomieszzenih, Zdemontowne ogrzewze przehowywć w pomieszzenih nie nrżonyh n mróz z uwgi n resztki wody, jkie zwsze pozostją w urządzeniu. Rodzj zezpiezeni IP 25 (ohron strugoszzeln) zpewniony jest wyłąznie przy prwidłowym zmontowniu tulejki przewodu Instlj wodn Mteriły instlji wodnej: Ruroiąg zimnej wody stl, miedź lu rury z tworzyw sztuznego Ruroiąg iepłej wody: miedź, systemy z tworzyw sztuznego z odpowiednim testem* * w ogrzewzh przepływowyh DEL...SLi mogą występowć tempertury pry do mks. 60 ºC. W przypdku wrii w instlji możliwe są krótkotrwłe oiążeni o wrtośi mks. 80 ºC / 1,0 MP. Zstosowny system rur z tworzyw sztuznego musi yć przystosowny do tkih wrunków. nie jest wymgny zwór ezpiezeństw niedopuszzlne jest stosownie rmtur przeznzonyh dl urządzeń eziśnieniowyh Instlj elektryzn dopuszzlne jest jedynie stłe podłązenie elektryzne nleży przewidzieć możliwość odłązeni urządzeni od siei n wszystkih iegunh n odległość minimum 3 mm, z pomoą ezpiezników lu przekźników. 22

8 eletroni omfort 3. Montż stndrdowy dl Instltor / Serwisnt podłązenie elektryzne podtynkowe, podłązenie wodne podtynkowe Opis rysunków A - G 1 Pnel osługowy 2 Pokryw urządzeni 3 Śink tyln zęść doln 4 Przyłąze śruowe iepłej wody 5 Przyłąze śruowe zimnej wody (króie trójdrożny) 6 Tulej ohronn elektryznego kl zsiljąego 7 Listw ziskow 8 Śink tyln zęść górn 9 Elektronizn płytk regulują 10 Wyłąznik ezpiezeństw z przyiskiem odlokowni (AE3) 11 System grzejny 12 Czujnik przepływu 13 Gnizdo do podłązeni pnelu sterująego 14 Diody LED wskzń pry i usterek (Usuwnie usterek) 15 Śru moują urządzenie 16 Wtyzk przekźnik wrtośi zdnej 17 Ogrniznik ezpiezeństw tempertury iepłej wody (STB) 18 Czujnik temp. wody wypływjąej (NTC) 19 Uhwyt moująy elementy wewnętrzne 20 Tlizk znmionow urządzeni 21 Listw montżow urządzeni 22 Sitko przyłąz śruowego zimnej wody 23 Ogrniznik przepływu (DMB) 24 Podkłdk 3.1 Ogólne wskzówki montżowe Urządzenie jest fryznie przygotowne do instlji stndrdowej (ptrz rys. C - I ). Montż urządzeni nd umywlką C (). Podłązenie wody podtynkowe śruowe G (4 i 5). Podłązenie elektryzne podtynkowe w dolnej zęśi urządzeni F (6). 3.2 Miejse montżu Ogrzewz DEL SLi nleży zmontowć pionowo zgodnie z rysunkiem C ( nd umywlką, pod umywlką, w pomieszzeniu nie nrżonym n zmrznie. 3.3 Przygotownie montżu urządzeni Otworzyć urządzenie D : otworzyć klpkę do przodu otworzyć klpkę w dół odkręić śruę moująą d zdjąć pokrywę urządzeni zdjąć dolną zęść tylnej śinki E : wisnąć o hki ztrzskowe poprzez poiągnięie do przodu zdjąć dolną zęść śinki tylnej wykręić pokrętkę moująą F (15). 3.4 Moownie listwy moująej F Przy pomoy złązonego szlonu montżowego zznzyć miejs wiereni otworów. Listwę moująą przymoowć do śiny, z pomoą 2 wkrętów i kołków rozporowyh (nie nleżą do zkresu dostwy), dostosownyh do rodzju i mteriłu śiny. 3.5 Przygotownie przewodu zsiljąego Przygotowć przewód zsiljąy, przyinją go n odpowiednią długość, zgodnie z rysunkiem H. Uwg: tulejk służy jko pomo do montżu przewodu zsiljąego. 3.6 Montż urządzeni F Elektryzny przewód zsiljąy poprowdzić przez tulejkę (6), śinkę tylną wisnąć n ole gwintowne listwy moująej. Zmontowć urządzenie, zmoowć pokrętkę moująą (15). 3.7 Podłązenie wody G Wżne wskzówki: Strnnie przepłukć przewody doprowdzeni zimnej wody. Dostrzone wrz z urządzeniem sitko (22) nleży zwsze wrz z ogrniznikiem przepływu (23, DMB) lu podkłdką (24) montowć w króću śruowym zimnej wody (elementy znjdują się w toree przymoownej do króć zimnej wody) Pierwsze uruhomienie (może wykonć jedynie uprwniony Instltor / Serwisnt) 1 Ogrzewz npełnić wodą i odpowietrzyć Uwg! Nieezpiezeństwo dziłni ez wody! Przed wkręeniem / włązeniem ezpiezników nleży tk długo otwierć i zmykć wszystkie zwory pooru iepłej wody, ż ogrzewz orz instlj zostną dokłdnie odpowietrzone. Przy włązonej moy grzewzej powietrze uszkdz system grzejny! Ptrz 2.2 Wżne wskzówki 2 Uktywnić wyłąznik ezpiezeństw! DEL... SLi dostrzny jest z wyłązonym wyłąznikiem ezpiezeństw (AE 3) - wisnąć przyisk odlokowni. 3 Do elektroniznej płytki sterująej podłązyć wtyzkę przewodu ndjnik wrtośi zdnej 4 Złożyć i zmoowć wkrętem pokrywę ogrzewz! 5 Włązyć npięie elektryzne! 6 Sprwdzić dziłnie ogrzewz! 7 Zerwć folię zezpiezjąą z pnelu osługowego. Przekznie urządzeni Użytkownikowi Wyjśnić Użytkownikowi przeznzenie urządzeni orz zpoznć z jego osługą. Wyjątek: ogrniznik przepływu (DMB) - 7,5 l/min (nieieski) przy zstosowniu rmtury termosttyznej. podkłdk przy zyt młym iśnieniu wody w instlji. W przypdku wyminy urządzeni nleży sprwdzić oeność sitk. Króie trójdrożny odinjąy (5) nie może yć wykorzystywny do ogrnizni przepływu. 3.8 Podłązenie elektryzne Przewód zsilni elektryznego podłązyć do listwy ziskowej I. Wżne wskzówki: Rodzj ohrony IP 25 (ohron strugoszzeln) jest zpewnion jedynie przy zmontowniu rurki ohronnej przewodu A (6) i uszzelnieniu przewodu płszzem uszzelnijąym. Urządzenie musi yć podłązone do przewodu uziemijąego. 3.9 Zkońzenie montżu 1. Otworzyć króie trójdrożny G (5). 2. Złożyć dolną zęść śinki tylnej E. Wżne wskzówki: Zwróić Użytkownikowi uwgę n możliwe zgrożeni (poprzenie). Przekzć niniejszą instrukję do strnnego przehowywni on on 26_02_02_

9 4. Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt podłązenie elektryzne podtynkowe Montż lterntywy pokzno n rysunkh J - S. 4.1 Listw moują przy wyminie urządzeni J W przypdku urządzeń Stieel Eltron (opróz DHF) możliwe jest wykorzystnie listwy istniejąej. Nleży przeić psująy przelot w śine tylnej. W przypdku wyminy DHF, listwę moująą () nleży oróić o 180 O (npis DHF powinien znjdowć się w kierunku zytni), ole gwintowne () przełożyć n prwo u góry. Przy wyminie w miejse urządzeni innego produent, możliwe jest wykorzystnie psująyh otworów po kołkh () do zmoowni złązonej listwy moująej. 4.2 Podłązenie elektryzne ntynkowe W śine tylnej i pokrywie urządzeni nleży wyiąć lu wyłmć prowdnię do elektryznego przewodu zsiljąego (możliwe miejs wyłmni, ptrz K ). Przy podłązeniu ntynkowym rodzj ohrony zmieni się n IP 24 (ryzgoszzeln). Uwg: Przy użyiu długopisu nleży dokonć odpowiedniej zminy n tlize znmionowej: przekreślić IP 25, i zznzyć krtkę IP Podłązenie elektryzne u góry L wyiąć otwór w rure ohronnej przewodu listwę ziskową przemieśić z dołu do góry. W tym elu wisnąć ztrzski () i wyjąć listwę ziskową. Uwg: Przełożyć opskę ziskową z pozyji górnej n dolną ()! Ztrzsnąć listwę ziskową n górze (). 4.4 Oróon oudow urządzeni Przy montżu urządzeni pod umywlką oudowę urządzeni możn oróić M : Wyjąć pnel osługowy () z oudowy, wiskją uprzednio ztrzsk Oróić pokrywę urządzeni () (nie orć urządzeni). Włożyć pnel osługowy i ztrzsnąć ztrzsk. Uwg: Pnel z uszkodzonym ztrzskiem nie może yć wmontowny. Wsunąć wtyzkę przewodu ndjnik wrtośi zdnej n płytkę elektroniki (ptrz Pierwsze uruhomienie. Zwiesić u góry pokrywę urządzeni () i nsunąć u dołu n śinkę tylną. Dl zpewnieni prwidłowej pozyji uszzelki śinki tylnej, nleży poruszyć pokrywą do przodu i do tyłu. Przykręić pokrywę urządzeni. 24 u góry, przekźnik priorytetu, podłązenie wody podtynkowe, oróon oudow urządzeni, przesunięie płytek 4.5 Montż tulejki przewodu Możliwy jest montż urządzeni przy późniejszym złożeniu tulejki przewodu N. Tulejkę przewodu wyjąć przy pomoy śruokręt (). Zmoowć urządzenie do listwy moująej. Przy polu przekroju przewodu zsiljąego wynosząym od 10 do 16 mm 2 nleży powiększyć otwór w tuleje przewodu (oznzniki L ). Tulejkę przewodu nsunąć n elektryzny przewód zsiljąy (, pomo montżow), zmontowć w śine tylnej () i ztrzsnąć (d). 4.6 Włąznie priorytetowe O W przypdku kominji z innymi urządzenimi elektryznymi, np. z elektryznymi piemi kumulyjnymi nleży zstosowć przekźnik priorytetu: Przekźnik priorytetu (ptrz 7. Osprzęt dodtkowy ). Przewód sterownizy do styznik drugiego urządzeni (np. elektryznego pie kumulyjnego). Styk sterownizy, otwrty przy włązniu DEL... SLi eletroni. Zdziłnie priorytetu iepłej wody nstępuje w trkie dziłni DEL... SLi! Przekźnik priorytetu możn podłązyć jedynie do środkowej fzy listwy ziskowej. 4.7 Armtury ntynkowe Ciśnieniow rmtur ntynkow WKMD lu WBMD P, produkji Stieel Eltron, (numer ktlogowy ptrz 7. Osprzęt dodtkowy : Zmontowć zślepki G ½ z uszzelkmi () nleżą do zkresu dostwy ntynkowyh rmtur iśnieniowyh Stieel Eltron. W przypdku rmtur innego produent niezędne jest użyie 2 szt. zślepek (ptrz pkt. 10. Osprzęt dodtkowy ). Zmontowć rmturę. Dolną zęść śinki tylnej wsunąć pod rurki przyłązeniowe rmtury i ztrzsnąć w górnej zęśi śinki tylnej. Rurki przyłązeniowe rmtury połązyć z króćmi śruowymi urządzeni. Pokryw urządzeni musi yć przygotown do montżu R : wyłmć deliktnie otwory przelotowe () w pokrywie urządzeni (ewentulnie ozyśić pilnikiem) wyłmć złązone prowdnie pokrywy () (jeśli rurki podłązeniowe rmtury są lekko przesunięte prowdnie pokrywy () mogą yć złożone ez wyłmywni elementów. Przy tym nie ędą wykorzystywne prowdnie śinki tylnej () ztrzsnąć prowdnie pokrywy w otworh przelotowyh pokrywy złązone prowdnie śinki tylnej () zmontowć n rurkh. Część górną i dolną wisnąć n rurkę. prowdnie śinki tylnej () wsunąć do oporu w śinkę tylną urządzeni. Moownie urządzeni Przy podłązeniu do elstyznyh przewodów wodnyh, tylną śinkę nleży przymoowć w dolnym oszrze urządzeni, przy pomoy dodtkowej śruy (d). Pokrywę urządzeni () zwiesić u góry i nsunąć n dole n śinkę tylną. Jrzm prowdni pokrywy muszą sięgć do prowdni śinki tylnej i ustlć jej pozyję. 4.8 Podłązenie ntynkowe lutowne Przy użyiu osprzętu dodtkowego Q nr ktlogowy ptrz pkt. 7. Osprzęt dodtkowy, możliwe jest podłązenie śruowe przy pomoy dostrzonej przez Instltor rurki miedzinej o średniy 12 mm. Zmontowć zęśi wyposżeni dodtkowego. Zlutowć wkłdkę z przewodmi miedzinymi. Wsunąć śinkę tylną pod rurki podłązeniowe rmtury i ztrzsnąć górną zęść śinki tylnej. Przykręić rurki podłązeniowe do urządzeni. Uwg: Zwróić uwgę n wskzówki w punkie 4.7 Armtury ntynkowe : Pokryw urządzeni, śink tyln urządzeni i moownie urządzeni muszą yć przygotowne do tkiej instlji. Moownie urządzeni. Montż pokrywy. 4.9 Montż dolnej zęśi śinki tylnej Przy ntynkowyh podłązenih śruowyh możliwe jest zmontownie dolnej zęśi śinki tylnej, dopiero po zmontowniu rmtur S : Dolną zęść śinki tylnej (3) wyiąć, jk pokzno n rysunku (). Łązniki (, w dodtkowym opkowniu) wsunąć od tyłu w zęść środkową. Część środkową wprowdzić pod rurki, przesunąć do góry i połązyć z dolną zęśią śinki tylnej. Dolną zęść śinki tylnej zmontowć do śinki tylnej. Doln zęść śinki tylnej musi zostć przymoown dodtkową śruką (). Rurki podłązeniowe rmtury podłązyć do króćów gwintownyh urządzeni.

10 4. Montż lterntywy dl Instltor / Serwisnt Pr z wodą wstępnie podgrzną; Ogrnizenie tempertury 4.10 Montż przy przesunięiu płytek glzury W przypdku przesunięi płytek glzury ( B, mks. 20 mm), w pierwszej kolejnośi, przy pomoy pokrętki moująej ( F 15), musi zostć ustlon odległość od śiny i dopiero zmoowne urządzenie Pr z wodą wstępnie podgrzną DEL...SLi eletroni LCD umożliwi dodtkowe ogrznie wody wstępnie ogrznej do tempertury mksimum 60 C. W przypdku dopływu wody o temperturze 55 C nie nstępuje podgrznie wody. Mksymlną temperturę wody 60 C n dopływie zpewni się przez zstosownie entrlnej rmtury termosttyznej (ptrz pkt. 7. Wyposżenie dodtkowe ) Ogrnizenie tempertury M Ogrnizenie tempertury wypływjąej wody do 43 C może yć dokonne w nstępująy sposó: 1. Wykręić wkręt moująy pokrywę przednią ogrzewz i zdjąć pokrywę 2. przełąznik suwkowy przesunąć w pozyję zmontowć i przymoowć wkrętem pokrywę ogrzewz 5. Dne tehnizne i zkresy stosowni dl Instltor / Serwistnt Typ DEL 18 SLi eletroni LCD DEL 21 SLi eletroni LCD DEL 24 SLi eletroni LCD DEL 27 SLi eletroni LCD Mo nominln kw Strt iśnieni* z ogrniznikiem przepływu ez ogrniznik przepływu Durhflussmengen-Begrenzer (DMB) Pojemność nominln Konstrukj Ndiśnienie nominlne Ciężr MP (r) / l/min MP (r) / l/min l/min Fre 0,075 (0,75) / 5,2 0,05 (0,5) / 5,2 12,0 / 7,5 run / lu 0,095 (0,95) / 6,0 0,065 (0,65) / 6,0 12,0 / 7,5 run / lu 0,4 l iśnieniow 1 MP (10 r) 4,5 kg 0,125 (1,25) / 6,9 0,085 (0,85) / 6,9 12,0 / 7,5 run / lu Kls ohrony zgodnie z DIN EN Rodzj zezpiezeni EN IP 25 (IP 24 przy podł. elektr. ntynkowym) Certyfikty ptrz tlizk znmionow urządzeni Przyłąze wody (gwint zewnętrzny) G ½ Przyłąze elektryzne 3/PE ~ 400 V Certyfikt VDEW Certyfikt niemiekiego Ndzoru Budowlnego Odkryt spirl system grzejny 900 Ωm (ptrz tel 4) Temp. zimnej wody doprowdznej mks. 65 C Zstosownie zrówno do wody zwpnionej jk i nie zwierjąej wpni 0,155 (1,55) / 7,7 0,105 (1,05) / 7,7 12,0 / 7,5 run / lu Przepływ włązeniowy 2,5 l/min Tel 2 * Wrtośi strty iśnieni odnoszą się również dl minimlnego iśnieni hydruliznego (przepływ przy podgrzniu 10 C do 60 C ( ϑ 50 k). Przy wymirowniu siei instlyjnej zlene przyjęie strty iśnieni 0,1 MP (1 r). 5.2 Zkresy stosowni Zkresy stosowni ogrzewzy przepływowyh w odniesieniu do elektryznej opornośi włśiwej wody / elektryznej przewodnośi włśiwej Dne jko Zkres stosowni dl różnyh tempertur odniesieni nlizy wody włśiw oporność elektryzn włśćw przewodność elektryzn włśćw przewodność elektryzn Tel 3 Ωm ms/m µs/m Dne wg. normy przy 15 C przy 20 C przy 25 C

11 6. Usuwnie usterek przez Użytkownik i Instltor / Serwisnt Usterk Brk iepłej wody / Nieprwidłow tempertur wody wypływjąej Zyt mły przepływ Cłkowiie rk wskzni LCD Brk możliwośi zminy wrtośi zdnej Wrtośi zdnej nie możn ustwić wyżej niż 43 C Chwilowo zimn wod Tel 4 Możliwe wskzni LED Przyzyn Wskznie LED Brk npięi zsilni Zdziłł wyłąznik ezpiezeństw AE3 żółty zerwony zielony Wskznie LED Nie dził diod LED Dlsz dignoz przy pomoy monitor serwisowego * Usunięie Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Instltor: Przez urządzenie przepływ wod lez grzłk elektryzn nie włąz się. Sprwdzić wyłąznik ezpiezeństw AE3 (wisnąć przyisk STB) Uszkodzon elektronik Instltor: Sprwdzić i ew. wymienić elektronikę Brk jednej fzy Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Urządzenie osiągnęło grnię moy Tempertur wody dopływjąej > 55 C Uszkodzony lu nie podłązony zujnik przepływu DFE Uszkodzony system grzejny Uszkodzony zujnik dopływu wody Uszkodzony zujnik wypływu wody Błąd w elektronie zezpiezjąej Zkmienione perltory i głowi pryszniow Mig zielon diod, włązon żółt diod Mig zielon diod, włązon zerwon diod Mig zielon diod,wyłązon żółt diod Mig zielon diod,włązon żółt diod Mig zielon diod, włązon stle zerwon diod Mig zielon diod, zerwon diod włązon tylko przy poierniu wody Wskźnik moy pokzuje 100% Wskznie C1 (dopływ) Sprwdzić przepływ Użytkownik: zmniejszyć przepływinstltor zmontowć ogrniznik przepływu Instltor: ogrnizyć temperturę wody dopływjąej Instltor: Instltor: sprwdzić podłązenie DFE, ew. wymienić sprwdzić, ew. wymienić system grzejny Błąd E 1 (ELEC) Instltor: wymienić elektronikę Błąd E 3 (NTC) Instltor: sprwdzić i ew. wymienić zujnik wypływu wody Błąd E 2 (AE3) Instltor: wetknąć przewód podłązeniowy AE3 i sprwdzić AE3 (Sprwdzić przepływ) Użytkownik: odkmienić lu wymienić Zrudzenie Instltor: wyzyśić sitko Brk npięi zsilni Użytkownik: sprwdzić ezpiezniki domowej instlji elektryznej Zdziłł AE3 Brk wskzni LED Instltor: Przez urządzenie przepływ wod lez grzłk elektryzn nie włąz się. Sprwdzić wyłąznik ezpiezeństw AE3 (wisnąć przyisk STB) Luźny przewód łąząy z Instltor: sprwdzić przewód łąząy pnelem osługowym Mig zielon diod Uszkodzon elektronik Instltor: sprwdzić pnel osługowy i ew. osługow wymienić Uszkodzon elektronik osługow Włązone ogrnizenie tempertury Krótkotrwł zmin przepływu Zdziłł wykrywz powietrz (zimn wod przez ok. 1 min.) Mig zielon diod Instltor: sprwdzić pnel osługowy i ew. wymienić Mig zielon diod Ukzuje się symol C mx. Instltor: wyłązyć ogrnizenie tempertury Urządzenie włązy się utomtyznie przy odpowiednim przepływie Urządzenie włązy się ponownie z opóźnieniem * Możliwość pełnego dignozowni urządzeni dje monitor serwisowy nr ktlogowy (ptrz 7. Wyposżenie dodtkowe ) 26

12 7. Osprzęt dodtkowy Zdlne sterownie do DEL... SLi Zdlne sterownie pruje z pośrednitwem ezprzewodowyh pilotów. Bezprolemow komunikj możliw jest przy odległośi w udynku, nie przekrzjąej 25 m. Ogrzewz może yć osługiwny przy pomoy mksymlnie 6 pilotów ezprzewodowyh. Pnel osługowy w ogrzewzu może yć ndl używny. Przy uruhomieniu zdlnego sterowni w ogrzewzu nleży odłązyć od ukłdu elektroniki wtyzkę ndjnik wrtośi zdnej i przykleić tśmą przylepną do pokrywy ogrzewz, w tki sposó, y po złożeniu pokrywy nie doszło do kontktu z elementmi znjdująymi się pod npięiem. FFB 1 zdlne sterownie ezprzewodowe Nr ktlogowy Osług z dwóh miejs: Urządzenie i ezprzewodowe zdlne sterownie. Skłd się ze: Zdlnego sterowni (ndjnik), grupy przyłązeniowej (odiornik) i uhwytu śiennego. eletroni omfort 26_02_02_0632 FFB 2 zdlne sterownie ezprzewodowe Nr ktlogowy Pilot zdlnego sterowni, jko rozszerzenie FFB 1. Skłd się ze: Zdlnego sterowni (ndjnik) i uhwytu śiennego. Dwuzworow rmtur iśnieniow Armtur kuhenn WKMD Numer ktlogowy Armtur łzienkow WBMD Numer ktlogowy Osprzęt montżowy Zestw rurek do montżu podumywlkowego Numer ktlogowy Przyłąz G 3/8 do montżu ntynkowego Zestw 2 szt. zślepek G ½ Numer ktlogowy Niezędny przy zstosowniu rmtur iśnieniowyh innego produent ( P, ) Wskzówk: nie potrzeny przy rmturh WKMD i WBMD produkji Stieel Eltron) Zestw montżowy do montżu ntynkowego Numer ktlogowy ( Q, ) - 2 szt. zślepki G ½ - 2 szt. nkrętki ½ z wkłdkmi do połązeni lutownego φ 12 mm Uniwersln rm montżow Numer ktlogowy Skłd się z: tylnej śinki z elektryznym oklowniem. Element ten tworzy przestrzeń 30 mm pomiędzy tylną śiną ogrzewz śiną instlyjną. Umożliwi on wykonnie elektryznego podłązeni podtynkowego w dowolnym miejsu z urządzeniem. Głęokość ogrzewz zwiększy się o 30 mm. Poprzez zstosownie powyższego elementu zmieni się rodzj zezpiezeni n IP 24 (ohron przeiwryzgow). Zestw do montżu z przesunięiem Numer ktlogowy Zestw zwier uniwerslną rmę o numerze ktlogowym Służy do pionowego przesunięi urządzeni w dół o 90 mm w stosunku do przyłąz wody. Zestw rurek, do wyminy w miejse gzowego ogrzewz wody Numer ktlogowy Skłd się z: - uniwerslnej rmy montżowej (opis tehnizny ptrz nr kt ) - kolnk do podłązeni do instlji w miejse gzowego ogrzewz wody (wod zimn z lewej strony, wod iepł z prwej strony) Przekźnik priorytetu LR 1-A Numer ktlogowy Przełąznie priorytetowe DEL... SLi eletroni, przy równozesnym dziłniu np. elektryznyh pieów kumulyjnyh. Podłązenie LR 1-A ptrz N. Osprzęt do eksplotji ogrzewz DEL... SLi, przy wodzie wstępnie podgrznej ZTA ¾ - entrln rmtur termosttyzn Nr ktlogowy Zinstlown ezpośrednio n ogrzewzem entrln rmtur termosttyzn, poprzez podmiesznie z wodą zimną, przy pomoy ypssu, gwrntuje, że tempertur wody wypływjąej, wynoszą 60 ºC, nie zostnie przekrozon. Monitor serwisowy Nr ktlogowy Urządzenie dignostyzne do wykrywni usterek ogrzewz DEL...SLi elektroni LCD eletroni omfort eletroni omfort 26_02_02_