Repertorium A / Pani..., używająca imienia, córka i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repertorium A /2015. 2. Pani..., używająca imienia, córka i"

Transkrypt

1 Repertorium A /2015 A KT NOTARIALNY Dnia przede mną Piotrem Sicińskim notariuszem w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 3 lok. 1, stawili się: Pan., zamieszkały w Warszawie przy ulicy.. (kod pocztowy:.. Warszawa), legitymujący się dowodem osobistym numer., PESEL., działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ul. Jagiełły 44), NIP , REGON , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zwanej dalej w treści umowy także Deweloperem lub Spółką ; - na podstawie okazanego przy niniejszym akcie pełnomocnictwa z dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (.), sporządzonego przed., notariuszem w Warszawie, za numerem Repertorium.; Pan..., używający imienia, syn i, zamieszkały w. przy ulicy.. mieszkania (kod pocztowy:...- ), legitymujący się dowodem osobistym numer.., PESEL, Pani..., używająca imienia, córka i, zamieszkała w. przy ulicy.. mieszkania (kod pocztowy:...- ), legitymująca się dowodem osobistym numer.., PESEL zwany/a w treści umowy także Nabywcą Tożsamość Stawających notariusz stwierdził na podstawie dokumentów tożsamości powołanych przy nazwiskach. Stan cywilny Nabywcy został przyjęty zgodnie z jego oświadczeniem Na potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji Stawający pod numerem 1. okazuje: informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.), numer KRS , według stanu na dzień..., godzina..., identyfikator wydruku RP/371665/...; ---- i zapewnia, że: nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające albo ograniczające jego uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Spółki, w szczególności udzielone pełnomocnictwo, zgodnie 1

2 z oświadczeniem Stawającego do dnia dzisiejszego nie wygasło ani nie zostało odwołane, nie zaszły jakiekolwiek okoliczności objęte obowiązkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców; Spółka nie znajduje się w stanie likwidacji, nie ogłoszono jej upadłości ani też nie wszczęto postępowania naprawczego lub innego związanego z niewypłacalnością, jak również nie toczy się postępowanie w tym przedmiocie ani nie istnieją podstawy faktyczne do jego wszczęcia U M O W A D E W E L O P E R S K A 1.. działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że: reprezentowana spółka jest właścicielem nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw WA1M/ /9, założoną w dniu trzeciego maja tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego roku ( ), przy czym od dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące piątego roku ( ) księga wieczysta prowadzona jest w systemie informatycznym; zgodnie z treścią działu I-O księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 nieruchomość pod numerem bieżącym 3 (trzy) położona jest w województwie mazowieckim, m.st. Warszawa, Warszawie, dzielnicy Ursus i oznaczona jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych: /4 (sto siedemdziesiąt cztery łamane przez cztery), identyfikator działki _ /4, w obrębie (dwa jedenaście zero pięć), Ursus, przy ulicy Drzymały, sposób korzystania Dr drogi, (sto dziewięć), identyfikator działki _ , w obrębie (dwa jedenaście zero pięć), Ursus, przy ulicy Drzymały 13 (trzynaście), sposób korzystania B zurbanizowane tereny niezabudowane, o łącznym obszarze 1 571,00 m 2 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), w dziale I-Sp księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 wpisów ani wzmianek nie ma; - 4. w dziale II księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 jako właściciel wpisana jest spółka pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, REGON , na podstawie umowy sprzedaży z dnia dwudziestego szóstego września dwa tysiące dwunastego roku ( ), zawartej przed Piotrem Sicińskim notariuszem w Warszawie, za numerem Repertorium A 9885/2012 oraz odpisu pełnego z rejestru przedsiębiorców z dnia szóstego marca dwa tysiące trzynastego roku ( ), wydanego przez Centralna Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie; w dziale III księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 znajdują się następujące wpisy:

3 pod numerem wpisu 16 - ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu celem wybudowania i korzystania z urządzeń linii elektroenergetycznej kablowej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją oraz dołożeniem dodatkowych kabli i rozbudową złącza kablowego, jednocześnie ograniczając wykonywanie tego prawa do pasa gruntu o szerokości 1,5 m wzdłuż przebiegu urządzeń linii elektroenergetycznej kablowej oraz powierzchni pod złącze kablowe, położenie urządzeń zostało zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu; obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu w należytym stanie technicznym obciąża RWE Stoen Operator Sp. z o.o., właściciel nieruchomości nie ponosi kosztów związanych z należytym utrzymaniem oraz usuwaniem awarii urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności przesyłu; na rzecz RWE Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, REGON na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu złożonego w dniu dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące czternastego roku ( ) przed Małgorzatą Pałagan-Paszka, notariuszem w Warszawie, za numerem Repertorium A 8559/2014; ponadto wpisany jest szereg roszczeń wynikających z umów zobowiązujących do wybudowania domu oraz do ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności i sprzedaży lokali (umów deweloperskich), przy czym nie dotyczą one lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy; w dziale IV księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,50 zł (czternaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześć złotych pięćdziesiąt groszy) na rzecz banku PKO BP S.A. 15 Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie, REGON na zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu, odsetek i innych kosztów udzielonego Deweloperowi zgodnie z umową kredytu nr z dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku ( ); ponadto wpisana jest wzmianka... o wniosku dz. kw...., dotycząca wykreślenia ujawnionej hipoteki, wobec wygaśnięcia wierzytelności Na potwierdzenie powyższych oświadczeń okazują w oryginale odpis zwykły księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura Al. Solidarności 58 w dniu czwartego września dwa tysiące trzynastego roku ( ), o godzinie 13:12, sygnatura wniosku WA3M/04.09/265/2013. Powyższe notariusz potwierdził ponadto wglądem księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 w dniu o godzinie

4 2.. działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza ponadto, że: opisana Nieruchomość nie jest obciążona innymi niż opisane w niniejszym akcie ograniczonymi prawami rzeczowymi, długami, roszczeniami osób trzecich ani innymi ograniczeniami w rozporządzaniu; stan wpisów w powołanej wyżej księdze wieczystej zgodny jest z rzeczywistym stanem prawnym Nieruchomości i od chwili wydania powołanego wyżej odpisu księgi wieczystej nie uległ zmianie; nie istnieją żadne niewykonane zarządzenia lub zalecenia władz administracyjnych, samorządowych ani roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, które uniemożliwiałyby zawarcie niniejszej umowy; reprezentowany Deweloper nie zalega z zapłatą podatków ani innych świadczeń publicznoprawnych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami); w stosunku do reprezentowanego Dewelopera nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub naprawcze i nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości Dewelopera lub wszczęcia w stosunku do niego postępowania naprawczego. Deweloper nie znajduje się w likwidacji; przedmiot działalności reprezentowanego Dewelopera obejmuje między innymi budownictwo i zarządzanie nieruchomościami; w zakresie czynności objętych umową przenoszącą własność lokalu, jaka zawarta zostanie w wykonaniu niniejszej umowy Deweloper jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.), nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku; Zgromadzenie Wspólników Dewelopera wyraziło zgodę na sprzedaż lokalu (w tym na zawarcie niniejszej Umowy) w uchwale Zgromadzenia Wspólników nr 2/VII/2013 z dnia pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego roku ( ); Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 10. w dniu piętnastego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku ( ) Prezydent Miasta St. Warszawy wydał decyzję numer 57/A/2013 zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na terenie działki o numerze ewidencyjnym 109 oraz zjazdu na działkę numer ewidencyjny 174/4 (sto siedemdziesiąt cztery łamane przez cztery) z obrębu przy ulicy Drzymały 13 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (dalej Budynek ); powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania oraz prawomocna i w stosunku do niej nie została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego

5 3.. działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza ponadto, że: na podstawie powołanej wyżej decyzji o pozwoleniu na budowę Deweloper realizuje na Nieruchomości inwestycję, w ramach której wznosi Budynek o nazwie handlowej ALEJA PARKOWA oznaczony na planie stanowiącym załącznik do niniejszego aktu, w którym znajdować będą się lokale mieszkalne, komórki lokatorskie oraz podziemne miejsca postojowe; ponadto na działkach numer ewidencyjny 109 i 174/4 znajdować się będą zewnętrzne miejsca postojowe, przynależne do lokali ogródki oraz drogi dojazdowe, chodniki i śmietnik ( Przedsięwzięcie Deweloperskie ); w Budynku znajdować się będzie samodzielny lokal mieszkalny oznaczony numerem o projektowanej powierzchni użytkowej. m 2 (.. metrów kwadratowych.. setnych metra kwadratowego) składający się z korytarza, łazienki, dwóch pokoi, pokoju dziennego, kuchni (dalej Lokal ), usytuowany na... kondygnacji naziemnej (... piętrze). Do Lokalu przylegać będzie ogródek/taras/balkon o projektowanej powierzchni..,00 m 2 (.. metrów kwadratowych), pomieszczeniem przynależnym do Lokalu będzie komórka lokatorska numer. o projektowanej powierzchni.. m 2 (.. metry kwadratowe setnych metra kwadratowego), usytuowana na. kondygnacji Budynku; właścicielowi opisanego wyżej Lokalu przysługiwać będzie udział w prawie własności nieruchomości gruntowej, na której Budynek Aleja Parkowa zostanie wzniesiony oraz taki sam udział w częściach wspólnych Budynku oraz innych urządzeń, które nie będą służyły wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, takich jak w szczególności: fundamenty budynku, jego ściany konstrukcyjne, ściany nośne, stropy, dach, kominy, klatka schodowa z komunikacją, wjazd do garażu podziemnego, pomieszczenia techniczne (w tym węzła co.), piony kanalizacyjne, wodociągowe oraz rynny, a także wielostanowiskowa hala garażowa usytuowana na dwóch podziemnych kondygnacjach budynku, obejmująca miejsca postojowe ( nieruchomość wspólna ), udział powyższy obliczony zostanie zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. Nr 80, poz. 903 ze zm.); na podstawie umowy określającej sposób korzystania z nieruchomości wspólnej [podział quoad usum] właściciel powołanego wyżej Lokalu korzystał będzie i pobierał pożytki na zasadach wyłączności z części nieruchomości wspólnej stanowiącej: przylegający bezpośrednio do tego Lokalu ogródek/taras/balkon, miejsce postojowe numer.. znajdujące się w podziemnej kondygnacji Budynku - 1 / -2, usytuowanie Lokalu, komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego oznaczone zostało na rzutach odpowiednich kondygnacji, stanowiących załączniki do niniejszego aktu; --- 5

6 5. rozpoczęcie prac budowlanych Przedsięwzięcia Deweloperskiego nastąpiło w dniu pierwszego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku ( ), zaś jego zakończenie planowane jest na dzień trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku ( ), z tym że Deweloper zastrzega sobie prawo do przyspieszenia terminu zakończenia budowy. Natomiast teren zostanie zagospodarowany (nasadzenia zieleni, mała architektura, itp.) najpóźniej w terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia budowy Budynku; Lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, obejmującym w szczególności: wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji, z jednokrotnym malowaniem otynkowanych ścian wewnętrznych i sufitów, z wylewkami cementowymi zacieranymi mechanicznie, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych dołączonym do prospektu informacyjnego; Budynek będzie posiadał dwie kondygnacje podziemne (halę garażową dwupoziomową) oraz pięć kondygnacji naziemnych (parter plus cztery piętra), jedną klatkę schodową z windą dojeżdżającą na wszystkie kondygnacje, w Budynku znajdować się będzie 35 (trzydzieści pięć) lokali. Konstrukcja Budynku jest słupowo-stropowa na płycie, wykonana z żelbetonu, wypełnienia ścian z pustaków ceramicznych. Elewacja ocieplona, otynkowana i pomalowana, okna drewniane i aluminiowe; Deweloper nie zawarł żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia ani zbycie na rzecz osób trzecich Lokalu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy; Deweloper nie zawierał żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zawarcia umowy określającej sposób korzystania z nieruchomości wspólnej w zakresie powołanych wyżej części nieruchomości wspólnej przeznaczonej do wyłącznego korzystania przez właściciela Lokalu Nabywca oświadcza, że: odebrał/ła od Dewelopera prospekt informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia Deweloperskiego obejmującego Lokal będący przedmiotem niniejszej Umowy wraz z załącznikami; zapoznał/ła się z projektem budowlanym Budynku ALEJA PARKOWA, charakterystyką (w tym funkcjonalną i estetyczną) Budynku oraz Lokalu, planowanego sposobu wykonania i wykończenia lokali, jak również ze stanem prawnym Nieruchomości; został/ła poinformowany/a przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w każdym czasie z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za okres począwszy od powstania Dewelopera, projektem architektoniczno-budowlanym Przedsięwzięcia Deweloperskiego; zostały mu/jej przedstawione przez Dewelopera informacje dotyczące: sytuacji prawno-finansowej Dewelopera oraz Przedsięwzięcia Deweloperskiego w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym

7 5.. działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że: w czasie pomiędzy doręczeniem Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej Umowy Deweloperskiej nie nastąpiły zmiany zarówno w treści prospektu informacyjnego jak i załącznikach do niego; / nastąpiły zmiany zarówno w treści prospektu informacyjnego jak i załącznikach do niego, wobec czego Nabywca wyraża zgodę na włączenie ich do treści niniejszej umowy w brzmieniu określonym w Załączniku; w trakcie budowy Budynku może powstać konieczność wprowadzenia zmian do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę Nabywca wyraża zgodę na ustanowienie na Nieruchomości przez Dewelopera służebności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Budynku, w tym między innymi służebności sieciowych na rzecz dostawców mediów (np. SPEC, ENEA, RWE, TP S.A., VECTRA, Energetyka Ursus) działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz. postanawiają, że: zawierają niniejszą Umowę w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) (Ustawa), mocą której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku opisanego w 3 ust. 1 niniejszego aktu, wyodrębnienia i ustanowienia odrębnej własności Lokalu opisanego w 3 ust. 2 niniejszego aktu i przeniesienia na Nabywcę własności tego Lokalu (obejmującego także komórkę lokatorską) wraz z prawem wyłącznego korzystania z tarasu, miejsca postojowego oraz praw niezbędnych do korzystania z Lokalu, odpowiadającym mu udziałem w gruncie oraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, bez jakichkolwiek obciążeń, z wyłączeniem: ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz gestorów mediów dostarczanych do Nieruchomości, służebności gruntowych, ograniczeń wynikających z ustanowienia praw do wyłącznego korzystania oraz praw użytkowania poszczególnych części Nieruchomości wspólnej na rzecz osób trzecich za cenę...,00 zł (...złotych) brutto zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT według właściwej stawki (Cena), a Nabywca zobowiązuje się ustanowić wraz z Deweloperem odrębną własność Lokalu na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Lokal ten wraz ze związanymi z nim prawami za wskazaną Cenę nabyć, oraz ustanowić wraz z Deweloperem sposób korzystania z nieruchomości wspólnej w sposób określony w 3 ust. 4 niniejszego aktu, w skład powyższej Ceny sprzedaży wchodzi należność za taras oraz komórki lokatorskie i miejsca postojowe, przy czym cena każdej komórki lokatorskiej wynosi po 7

8 ... brutto, zaś cena miejsca postojowego wynosi po... brutto za każde miejsce; w skład powyższej Ceny sprzedaży wchodzi należność za ogródek/balkon oraz komórkę lokatorską i miejsce postojowe, przy czym cena komórki lokatorskiej wynosi zł (. złotych) brutto, zaś cena miejsca postojowego wynosi zł (. złotych) brutto; ostateczna Cena sprzedaży Lokalu zostanie określona po powykonawczym pomiarze geodezyjnym Lokalu. W przypadku, jeśli w wyniku obmiaru powierzchni Lokalu mieszkalnego okaże się, iż różni się ona od powierzchni wskazanej w 3 ust. 2, to ostateczna łączna cena sprzedaży Lokalu ulegnie odpowiedniej zmianie. W tym zakresie Strony postanawiają, iż: a) jeżeli w wyniku obmiaru okaże się, iż powierzchnia lokalu mieszkalnego będzie większa od określonej w 3 ust. 2, to cena zostanie odpowiednio powiększona, a Nabywca dokona wpłaty powstałej różnicy na rachunek Dewelopera w ciągu 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wskazującego obmiar powierzchni Lokalu, nie później jednak niż do dnia zawarcia Umowy przeniesienia własności, b) jeżeli w wyniku obmiaru okaże się, iż powierzchnia lokalu mieszkalnego będzie mniejsza od określonej w 3 ust. 2, to cena sprzedaży Lokalu zostanie odpowiednio zmniejszona, a Deweloper uwzględni różnicę w harmonogramie dalszych płatności należnych od Nabywcy lub dokona zwrotu powstałej różnicy na rachunek Nabywcy nie później jednak niż do dnia zawarcia Umowy przeniesienia własności; w powyższych przypadkach Cena sprzedaży Lokalu zostanie skorygowana według stawki rozliczeniowej w wysokości. zł (.. złotych) brutto za 1,00 m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego, Strony postanawiają, że Cena zostanie zapłacona Deweloperowi przez Nabywcę zgodnie z postępem prac w następujący sposób: a) pierwsza (I) rata w wysokości 70% (siedemdziesiąt procent) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, b) druga (II) rata w wysokości 20% (dwadzieścia procent) w terminie nie później niż do dnia...; d) trzecia (III) rata w wysokości 10% (dziesięć procent) na 10 (dziesięć) dni przed pierwszą określoną przez Dewelopera datą wyznaczoną do Odbioru Lokalu (jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu budowy), to jest w terminie nie później niż do dnia...; wpłaty powyższe dokonywane będą przez Nabywcę nieodwołalnie i bez odrębnego wezwania na bankowy otwarty rachunek powierniczy prowadzony indywidualnie dla Nabywcy przez PKO BP S.A. numer, w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z płatności Nabywca zobowiązany jest zapłacić Deweloperowi odsetki ustawowe liczone od kwoty, której terminu 8

9 uchybił za okres opóźnienia od dnia uchybienia do dnia zapłaty jednakże nie więcej niż 3% (trzy procent) wartości przedmiotu umowy (Ceny); ponieważ rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po wejściu w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Deweloper stosuje środki ochrony, o których mowa w powołanej Ustawie, w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego służącego gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywcę, na cele określone w niniejszej umowie, z którego wypłaty zdeponowanych środków następować będą zgodnie z harmonogramem określonym w niniejszej umowie; Nabywca przyjmuje do wiadomości dokonanie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział 15 w Warszawie ( Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa) przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz postanawiają, że: zawarcie umowy przeniesienia własności Lokalu w wykonaniu objętej niniejszym aktem Umowy Deweloperskiej ( Umowa przeniesienia własności ) nastąpi po: uzyskaniu przez dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, zaświadczenia właściwego organu o samodzielności Lokalu, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, kartoteki Lokalu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich zobowiązań finansowych wobec Dewelopera wynikających z niniejszej Umowy, podpisaniu protokołu odbioru Lokalu, w każdym razie nie później niż w terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące piętnastego roku ( ), przy czym jeżeli do tego dnia nie będzie możliwe umówienie wszystkich aktów notarialnych z nabywcami lokali, termin ten może ulec przedłużeniu maksymalnie o dwa miesiące; Deweloper poinformuje Nabywcę listem poleconym o terminie zawarcia Umowy przeniesienia własności nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej zawarciem; za zgodą Nabywcy Deweloper może ustalić inny aniżeli opisany wyżej termin zawarcia Umowy przeniesienia własności; termin zawarcia Umowy przeniesienia własności ulegnie przesunięciu w przypadku: -- a) niezgłoszenia się przez Nabywcę do odbioru Lokalu lub w przypadku niepodpisania Protokołu odbioru Lokalu przez Nabywcę o okres liczony od daty wskazanej jako data odbioru Lokalu do daty podpisania Protokołu odbioru Lokalu,

10 b) opóźnienia Nabywcy w dokonywanych płatnościach o łączny okres tych opóźnień, c) zmiany, na wniosek Nabywcy, w aranżacji i wyposażeniu Lokalu, o termin niezbędny dla ich realizacji, uzgodniony pomiędzy Stronami w formie aneksu do niniejszej Umowy; numery Lokalu, miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej zostały nadane dla potrzeb budowy i w Umowie przeniesienia własności zostaną odpowiednio zmienione na numerację nadaną urzędowo działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz.. postanawiają, że za niedotrzymanie terminu zakończenia prac budowlanych Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,0355% (trzysta pięćdziesiąt pięć dziesięciotysięcznych procenta) wartości przedmiotu umowy (Ceny) za każdy dzień zwłoki jednakże nie więcej niż 3% (trzy procent) wartości przedmiotu umowy (Ceny). Nie dotyczy to prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Budynku działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz.. postanawiają, że: Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia jeżeli: ) niniejsza Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy, ) informacje zawarte w niniejszej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy ( 5 niniejszego aktu), ) Deweloper nie doręczył Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy, ) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszego aktu, ) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę, nie zawiera odpowiednich informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy; ponadto Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę własności Lokalu, w terminie określonym w niniejszym akcie. Przed skorzystaniem z powyższego prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy (studwudziestodniowy) termin na przeniesienie własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 10

11 uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za zwłokę w zakończeniu prac budowlanych Budynku; w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1 lub 2 powyżej, objęta nim Umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od tej Umowy; oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Nabywcy o przeniesienie własności nieruchomości (Lokalu) złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi; Deweloper ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku: ) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej Umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, ) niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu lub podpisania aktu notarialnego Umowy przenoszącej, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej; w razie odstąpienia przez Dewelopera lub Nabywcę od niniejszej Umowy w przypadkach, o których mowa powyżej: ) Nabywca zobowiązuje się doręczyć Deweloperowi zgodę Nabywcy na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Nabywcy o przeniesienie własności nieruchomości (Lokalu) złożoną w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, ) w przypadku niedoręczenia przez Nabywcę Deweloperowi powołanej wyżej zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia Nabywca zobowiązany jest zapłacić Deweloperowi karę umowną w wysokości 2% (dwa procent) Ceny brutto, a w przypadku poniesienia przez Dewelopera szkody przewyższającej wysokość kary umownej Deweloper uprawniony jest do dochodzenia od Nabywcy odszkodowania w pełni pokrywającego szkodę; - 7. Deweloper zwróci Nabywcy wszystkie wpłacone przez Nabywcę do dnia odstąpienia kwoty, pomniejszone o ewentualną karę umowną w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia doręczenia Deweloperowi przez Nabywcę zgody na wykreślenia roszczenia, o której mowa w ust. 6 pkt 1) powyżej, a zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy pod warunkiem przekazania Deweloperowi zgodnego oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez Nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym (uwzględniającą pomniejszenie o ewentualną karę umowną) (Otwarty Rachunek powierniczy). działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 11

12 siedzibą w Warszawie oświadcza, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( Ustawa Deweloperska ): Dla przedsięwzięcia deweloperskiego Deweloper zawarł z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Deweloper zapewnia Nabywcy środek ochrony w rozumieniu przepisów Ustawy Deweloperskiej w postaci otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego w ramach którego dla Nabywcy został przypisany indywidualny numer rachunku zwany w Umowie Indywidualnym rachunkiem Nabywcy wskazany w 7 ust. 5; Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego Nabywcy Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie Nabywcy informuje Nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają Dewelopera Bank wypłaca Deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane W przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 wysokość wypłaty pomniejsza się o kwotę środków wypłaconych Nabywcy (lub cesjonariuszowi) z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez PKO BP SA jego danych osobowych w celu wykonania umowy otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa powyżej działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz. postanawiają, że: wydanie Lokalu Nabywcy nastąpi na podstawie protokołu odbioru Lokalu, przed podpisaniem Umowy przenoszącej własność; po wybudowaniu Budynku (w tym Lokalu) Deweloper zawiadomi pisemnie Nabywcę o dacie przeprowadzenia przedodbiorowego przeglądu technicznego Lokalu, który ma na celu 12

13 usprawnienie przebiegu odbioru Lokalu (w tym sprawdzenie czy Lokal został zrealizowany zgodnie z Umową). W czasie przeprowadzenia przedodbiorowego przeglądu technicznego Lokalu zostanie spisany protokół z przeglądu technicznego zawierający obmiar Lokalu i ewentualną listę uwag; obmiar Lokalu (wraz z ewentualnym pomieszczeniem przynależnym) przeprowadzony będzie w świetle tynków z zachowaniem Polskiej Normy PN ISO 9836: 1997; po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie Budynku, Deweloper zawiadomi Nabywcę listem poleconym, wysłanym na adres do korespondencji wskazany w komparycji niniejszego aktu, o dacie przeprowadzenia Odbioru Lokalu jednakże nie później niż trzydziestego września dwa tysiące piętnastego roku ( ), przy czym: a) z Nabywcą, który podczas przedodbiorowego przeglądu technicznego Lokalu potwierdzi na piśmie wykonanie Lokalu bez wad, Odbiór Lokalu odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony albo w dniu zawarcia Umowy przeniesienia własności, przed jej podpisaniem, a w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Dewelopera, b) w czasie Odbioru Lokalu sporządzony zostanie, podpisany przez obie Strony, Protokół odbioru Lokalu, do którego Nabywca przed jego podpisaniem może zgłosić wady Lokalu. Brak takiego zgłoszenia Strony uznają za potwierdzenie wykonania Lokalu bez wad i zgodnie z niniejszą Umową, c) Nabywca nie może odmówić odbioru Lokalu, gdy pozostają do wykonania prace dotyczące zagospodarowania terenu i małej infrastruktury w zakresie Przedsięwzięcia Deweloperskiego; Deweloper zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Lokalu doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad wraz ze zobowiązaniem do ich usunięcia w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia podpisania Protokołu lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach odmowy; jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad we wskazanym wyżej terminie może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia; wydanie Nabywcy kluczy do Lokalu nastąpi po zapłacie przez Nabywcę całej Ceny oraz po podpisaniu przez Nabywcę Protokołu Odbioru Lokalu bez zgłoszonych wad lub po ich usunięciu; od dnia wydania kluczy Nabywca uprawniony będzie do dokonywania nakładów w Lokalu. Wszelkie prace dodatkowe oraz wykończeniowe Lokalu dokonywane przez Nabywcę we własnym zakresie mogą być prowadzone w Budynku przy zachowaniu szczególnej dbałości o wygląd nieruchomości wspólnej. Wszelkie koszty wynikłe ze zniszczenia lub zabrudzenia nieruchomości wspólnej, które powstały podczas prowadzenia wskazanych wyżej robót przez Nabywcę, bądź też powstałe w trakcie przeprowadzki do i z Lokalu, zostaną w pełni przez niego pokryte (odpowiedzialność Nabywcy na zasadzie ryzyka),

14 w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, wszelkie nakłady poczynione przez Nabywcę na przedmiotowy Lokal Nabywca zobowiązany jest usunąć własnym staraniem i na własny koszt w ciągu 14 (czternastu) dni od skorzystania z prawa odstąpienia, a nakłady nieusunięte w tym terminie przechodzą nieodpłatnie na rzecz Dewelopera jako porzucone; Deweloper udzieli Nabywcy gwarancji na wady Budynku, na okres 3 (trzech) lat licząc od dnia zakończenia budowy Budynku oraz gwarancji na okres jednego roku od tej daty w zakresie wad urządzeń i wyposażenia Lokalu działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz postanawiają, że: Deweloper wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz banku udzielającego Nabywcy kredytu z przeznaczeniem na nabycie przedmiotu niniejszej Umowy, w związku z zabezpieczeniem umowy kredytowej. Nabywca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Dewelopera o zawarciu takiej umowy; Nabywca jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią za pisemną zgodą Dewelopera. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, obie Strony Umowy oraz osoba trzecia sporządzą i podpiszą dokumenty w takiej formie i treści aby osiągnąć skutek przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz. postanawiają, że: od dnia wydania kluczy do Lokalu, ale nie później niż od pierwszej daty zawarcia Umowy przeniesienia własności wyznaczonej przez Dewelopera, Nabywcę będą obciążały koszty określone w art. 13 i art. 14 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ponoszone w związku z używaniem i utrzymywaniem lokali i części wspólnych z uwzględnieniem kosztów utrzymywania przekazanych Nabywcy do wyłącznego korzystania części Budynku (np. miejsc parkingowych, ogródka); jeżeli właściciele lokali powierzą zarządzanie Deweloperowi w drodze uchwały powstałej wspólnoty mieszkaniowej, Deweloper zobowiązuje się do zapewnienia usług w zakresie zwykłego zarządzania częściami wspólnymi, począwszy od daty odbioru pierwszego lokalu znajdującego się w budynku będącym przedmiotem niniejszej Umowy; po uzyskaniu przez Dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku (w tym Lokalu), Deweloper będzie pełnić funkcję zarządcy, zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali. Deweloper może również dokonać wyboru zarządcy, do czasu powołania przez wspólnotę mieszkaniową powstałą na Nieruchomości nowego zarządcy. Nabywca wyraża zgodę na umieszczenie w Umowie przeniesienia własności postanowień 14

15 umożliwiających Deweloperowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Dewelopera pełnienie funkcji zarządcy; opłata za usługi Dewelopera w zakresie zarządzania będzie pobierana niezależnie od opłat eksploatacyjnych lub zaliczek na takie opłaty, w wysokości nie większej niż 2,00 zł (dwa złote) za każdy metr powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego; opłaty, o których mowa wyżej dokonywane będą z góry zaliczkowo, co miesiąc, nie później niż do dnia 30 (trzydziestego) poprzedniego miesiąca za miesiąc bieżący na konto wskazane przez Dewelopera w odrębnym zawiadomieniu i rozliczane co 3 (trzy) miesiące zobowiązuje się, że: celem zabezpieczenia ciągłości i sprawności procesu inwestycyjnego, Nabywca w Umowie przenoszącej własność udzieli Deweloperowi nieodwołalnego i niewygasającego do chwili zakończenia rozliczenia całej inwestycji, to jest ustanowienia odrębnej własności ostatniego z lokali w Budynku, pełnomocnictwa do: a) składania wszelkich oświadczeń w ramach procesu budowlanego, które mogą dotyczyć Nieruchomości, a ponadto wszelkich oświadczeń w przedmiocie ustanawiania na Nieruchomości dodatkowych służebności bądź użytkowań, w tym na rzecz podmiotów, których zadaniem jest działalność w zakresie dostawy mediów, polegających na umożliwieniu dokonania czynności zmierzających do budowy i instalacji urządzeń przetwarzających i przesyłowych, jak i późniejszego dostępu do tych urządzeń w celu dokonywania niezbędnych napraw, konserwacji i innych czynności związanych z obsługą sieci poszczególnych mediów, - b) zmiany wysokości udziału jaki związany będzie z Lokalem będącym przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, w sytuacji gdy udział ten będzie wymagał korekty na skutek zmiany powierzchni użytkowej wszystkich lokali realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z ewentualnymi błędami rachunkowymi mogącymi się pojawić w trakcie pozyskiwania dokumentów lub wyodrębniania lokali, a wobec tego do skorygowania udziału w Nieruchomości wspólnej w zakresie mianownika ułamka udziału w Nieruchomości wspólnej oraz do ujawnienia skorygowanej wysokości udziałów w księdze wieczystej Nieruchomości wspólnej oraz księgach wieczystych lokali, w tym do złożenia stosownych wniosków do sądu wieczystoksięgowego, postanawiając jednocześnie, że pełnomocnictwo w tym zakresie będzie nieodwołalne i niegasnące do chwili zakończenia przez Dewelopera inwestycji; w przypadku zbycia Lokalu przed zakończeniem rozliczenia całej inwestycji (ustanowienia odrębnej własności ostatniego z lokali w Budynku), Nabywca zobowiąże się w umowie zbycia wyjednać pełnomocnictwo w zakresie tożsamym z powyższym pełnomocnictwem. Ponadto Nabywca zobowiąże się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów ani w inny sposób opóźniać, utrudniać lub uniemożliwiać kontynuację przedmiotowej inwestycji budowlanej do czasu jej ukończenia;

16 3. ponadto, z uwagi na fakt, iż do niektórych lokali będą przylegały balkony, loggie, tarasy lub ogródki Nabywca zobowiązuje się wyrazić zgodę w Umowie przenoszącej własność na dokonanie określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom lokali, do których będą przylegały balkony, loggie, tarasy lub ogródki będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania i pobierania pożytków, przy czym nabywcy ogródków partycypować będą w kosztach ich zagospodarowania, a nadto zobowiązani będą do korzystania z nich wyłącznie jako terenu zielonego bez prawa wznoszenia na nich jakichkolwiek obiektów, urządzenia ich na swój koszt, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pielęgnacji i utrzymania w estetycznym stanie; w przypadku określenia prawa do korzystania w ramach udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej z pomieszczenia gospodarczego (komórki lokatorskiej) lub miejsca postojowego, zobowiązuje się wyrazić zgodę w Umowie przenoszącej własność na dokonanie określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom niektórych lokali, partycypujących w kosztach budowy pomieszczeń gospodarczych (komórek lokatorskich) lub miejsc postojowych będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania i pobierania pożytków; Nabywca wyraża niniejszym zgodę na takie określenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, które polegać będzie na wydzieleniu Nabywcy lokalu niemieszkalnego (użytkowego) do wyłącznego korzystania powierzchni północnej elewacji zewnętrznej Budynku z przeznaczeniem na umieszczenie szyldu reklamowego (0,5 m x 2 m) w miejscu na wysokości witryny frontowej tego lokalu oraz tablicy informacyjnej (0,3m x 0,6m) nad wejściem zewnętrznym do tego lokalu. Koszty związane z umieszczeniem, zmianą oraz ich utrzymaniem ponosił będzie uprawniony; powyższe zgody obejmują również zgody na ujawnienie roszczeń wynikających z tak ustalonego sposobu korzystania w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz. postanawiają, że: wszelkie zawiadomienia dokonywane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będą miały formę pisemną i będą doręczane osobiście lub listownie na adresy Stron podane w komparycji niniejszego aktu; Nabywca zobowiązuje się do powiadomienia Dewelopera o zmianie adresu do korespondencji Strony Nabywającej w terminie 14 (czternastu) dni od takiej zmiany, zaś w przypadku nieobecności do ustanowienia w przewidzianej prawem formie pełnomocnika dla skutecznej realizacji postanowień zawartej umowy; Strony wskazują następujące telefony i adresy do bieżącego kontaktu: a) Deweloper: Petro Development Sp. z o.o. Biuro Sprzedaży, ul. Jagiełły 44, Warszawa;

17 b) Nabywca: tel.:.. ul...., , Do niniejszego aktu załączono: ) Plan sytuacyjny z zaznaczonym Budynkiem; ) Rzut Lokalu określający jego usytuowanie na kondygnacji Budynku oraz układ pomieszczeń; ) Rzut kondygnacji Budynku z zaznaczonym miejscem postojowym oraz komórką lokatorską; ) Prospekt informacyjny wraz z załącznikami Deweloper oświadcza, że w związku z tym, że rozpoczęcie sprzedaży lokali w Budynku ALEJA PARKOWA nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), do Umowy stosowane będą przepisy art. 4 ustawy Notariusz poinformował Strony o treści i skutkach wynikających z: treści ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), w szczególności o prawach odstąpienia od umowy deweloperskiej określonych w art. 29 i następnych; treści ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.); dopuszczalności ujawnienia roszczenia wynikającego z niniejszej Umowy w księdze wieczystej i skutkach ujawnienia tego roszczenia stosownie do przepisów art ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Na podstawie umowy objętej niniejszym aktem. działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Nabywca w n o s z ą do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie w dziale III księgi wieczystej Kw WA1M/ /9 wpisu roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności Lokalu numer. oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na Nabywcę lokalu na rzecz., PESEL Strony postanawiają, że wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy (w tym opłatę sądową i koszty wypisów wydanych przy zawarciu niniejszej umowy) ponoszą Strony po połowie, a wszystkie koszty związane z zawarciem Umowy przeniesienia własności (w tym taksy notarialnej i należnego od niej podatku VAT, opłat sądowych i innych opłat, które będą pobierane zgodnie z obowiązującymi przepisami), obciążają Nabywcę

18 22. Pobrano: opłatę sądową od wniosku o wpis roszczenia gotówką na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1025) w kwocie: ,00 zł 2. taksę notarialną na podstawie 5, 7 i 16 w związku z 3, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 237) w łącznej kwocie: zł 3. podatek VAT w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146a [dodanym ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz. 1578)] ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz ze zm.) w kwocie: zł 4. podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano, stosownie do brzmienia art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) Opłata sądowa została wniesiona przez Nabywcę gotówką a Dewelopera przelewem i zarejestrowana w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu. Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY. 18

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA - WYŁĄCZENIA ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO NR, POŁOŻONYCH W WARSZAWIE W BUDYNKU PRZY ULICY SZWEDZKIEJ 43 Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Spółką

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy, stawili się: ---------------- ----------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015 REPERTORIUM A NR / 2015 AKT NOTARIALNY Dnia [ ] roku dwa tysiące piętnastego ([ ]-[ ]-2015) przede mną, [ ] - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy [ ], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR N O T A R I A L N Y

REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr.../... WZÓR A K T N O T A R I A L N Y Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: ------------------ 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ N O T A R I A L N Y

WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A nr A K T N O T A R I A L N Y Dnia w Kancelarii Notarialnej przy, przed notariuszem stawili się: 1., działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: DOM-INVEST

Bardziej szczegółowo

PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y

PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y PROJEKT Repertorium A Nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia... roku dwa tysiące piętnastego (...2015) przed Dorotą Ciechomską, notariuszem w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wynalazek

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- -

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - 1.,,- - - - - - - - - - - - - - - - - - działający za spółkę

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 555 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo