Badanie zdarzeń lotniczych Wykorzystanie teorii systemowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie zdarzeń lotniczych Wykorzystanie teorii systemowych"

Transkrypt

1 System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotnictwa cywilnego Warszawa Uczelnia Łazarskiego Badanie zdarzeń lotniczych Wykorzystanie teorii systemowych Płk w st. spocz. dr pil. Edmund KLICH 1

2 W roku 1980 Stanley Roscoe napisał: Określenie błędu pilota jako czynnika sprawczego wypadków lotniczych jest wyrazem ludzkiej skłonności do zawęŝania odpowiedzialności za tragiczne wydarzenie poruszające opinię publiczną. Jeśli odpowiedzialność uda się ograniczyć do chwilowego złamania zasad przez pojedynczego człowieka, kapitana, inni członkowie społeczności lotniczej pozostaną wolni od podejrzeń. Znalezienie kozła ofiarnego sprawia, Ŝe wszyscy inni pozostają czyści. Za: Beaty. D. PILOT Naga prawda Czynnik ludzki w katastrofach lotniczych Warszawa 2012 r.

3 ŚREDNIE PROCENTOWE WSKAŹNIKI PRZYCZYN WYPADKÓW LOTNICZYCH Technika 27% Organizacja 12% Logistyka 2% Inne 4% Załoga 55%

4 Model powstawania wypadku lotniczego wg Jamesa Reason a WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW LOKALNYCH Kierowanie niski szczeb. zarządz. Nadzór Zarządzanie - wysoki szczebel Czynniki sprzyjające Syst. ochr. (wspom. Operator ostrz.) (załoga) niepr. dział. OBSZARY ZAGROśEŃ WYPADEK obszar niezabezpieczony. natychmiastowe skutki ukryte zagroŝenia (opóźnione skutki) Źródło: J. Reason, Human Error, Cambridge 1990

5 System analizy i klasyfikacji wpływu czynnika ludzkiego wykorzystywany w badaniu zdarzeń lotniczych Źródło: D. A. Wiegman, S. A. Shappell, A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis. Ottawa 2000.

6 Niewłaściwe działanie powodujące sytuacje niebezpieczne NIEWŁAŚCIWE DZIAŁANIE zarządzanie BŁĘDY kierowanie war. sprzyj. WYSZKOLENIA DECYZYJI ODBIORU INFORMACJI działanie NARUSZENIA ZAŁOGA Kontroler lotów RUTYNOWE SPORADYCZNE

7 Warunki sprzyjające powstawaniu sytuacji niebezpiecznych WARUNKI SPRZYJAJĄCE ŚRODOWISKO CZYNNIKI ZDROWOTNE PRZY GOTOWANIE OPERACY JNE ZARZĄDZA NIE KIEROWANI E WAR UNKI SPRZYJAJĄCE FIZYCZNE FI ZYCZNE TECHNOLOGICZNE TECHNOLOGICZNE DZIAŁANIE ZAŁOGA PS YCHICZNE CRM PSYCHICZNE FIZJOLOGICZNE FIZLOLOG ICZNE FIZYCZNE FIZYCZNE OGRANICZENIA OGRANICZENIA CRM GOTOWOŚĆ

8 Podstawowe cechy niewłaściwego kierowania NIEWŁAŚCIWE KIEROWANIE ZAR ZĄDZAN IE BRAK NADZORU BRAK RE AKCJI NA NIEDOCIĄGNIĘCIA NIEWŁAŚCIWE PLANOWANIE NARUSZENIE PRZE PISÓW KIE ROWANIE WARU NKI SPR ZYJAJĄCE DZIAŁA NIE

9 Podstawowe elementy mające wpływ na poziom zarządzania NIEWŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE BRAK ŚRODKÓW NIEWŁAŚ CIWY KLIMAT ZARZĄDZ ANIE KIEROWANIE NIEWŁAŚCIWE PRO CEDURY WARUNKI SPRZYJAJĄCE DZIAŁANIE

10 Korzyści z badań systemowych Poprawa działania systemu eliminacja problemów z systemu bezpieczeństwa. Dotyczy zarówno wykonawców, organizacji lotniczych i wysokiego szczebla zarządzania. Poprawa polityki bezpieczeństwa, nadzoru, organizacji, procesu szkolenia, przepisów, procedur, wykonania zadań itp. Tyle poprawionych obszarów ile wykrytych nieprawidłowości. Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia powtórnie danego zdarzenia. 10

11 Warunki i trudności związane z tego typu badaniem NiezaleŜność zespołu badawczego. Bardzo wysokie kwalifikacje badających - najłatwiej ocenić działalności operatora (błędy i naruszenia). Zrozumienie problemu przez zarządzających. Utrudnia prowadzenie statystyki. Konieczność zmian systemowych brak natychmiastowych rezultatów (media). Trudniejsze do wyjaśnienie (media). 11

12 AIRSHOW 2007 śelazny r.

13 AIRSHOW 2007 śelazny

14 AIRSHOW 2007 śelazny

15 AIRSHOW 2007 śelazny ZAŁOśENIA TEORETYCZE

16 AIRSHOW 2007 śelazny WIDZENIE PERYFERYJNE

17 AIRSHOW 2007 śelazny WYKONANIE 3 1 2

18 AIRSHOW 2007 śelazny PRZYCZYNY DZIAŁANIE - Wykonanie przez lidera ugrupowania manewru nie zapewniającego odpowiedniej separacji pionowej i poziomej w stosunku do samolotu bazy. WARUNKI SPRZYJAJĄCE - Stan zdrowia lidera, oraz przyjmowanie przez niego leków obniŝających ciśnienie tętnicze krwi, co mogło mieć wpływ na: samopoczucie pilota, obniŝenie sprawności psychofizycznej, zmianę reakcji organizmu na towarzyszące manewrowi przeciąŝenia, precyzję pilotowania i prowadzenie obserwacji przestrzeni powietrznej

19 AIRSHOW 2007 śelazny PRZYCZYNY KIEROWANIE - Nieprecyzyjne opracowanie załoŝeń teoretycznych manewru róŝyczka polegające na: dopuszczeniu wariantowości w sposobach mijania samolotów 2 i 3, bez określenia zasad postępowania w przypadku mijania innego niŝ określone w sposobie zasadniczym; nierealnym załoŝeniu moŝliwości jednoczesnego prowadzenia obserwacji przez lidera dwóch samolotów lecących do niego pod kątem około 90. ZARZĄDZANIE Brak właściwego nadzoru nad zespołem pilotaŝowym.

20 PowaŜny incydent lotniczy ATR Chwilowa utrata panowania nad statkiem powietrznym: Start z jednym niesprawnym AHRS, Polecenie kapitana po problemie z autopilotem Zresetuj mi to, Wyłączenie bezpieczników II systemu AHRS, Utrata wskazań przyrządów zasadniczych w nocy w chmurach, Niepełny wypoczynek załogi, Niewłaściwy obieg informacji o zdarzeniu, Niedociągnięcia organizacyjne po zaistnieniu zdarzenia.

21 PowaŜny incydent lotniczy ATR

22 ATR WYKRES TRASY LOTU SAMOLOTU W CHMURACH

23 PRZYCZYNY Brak stosowania zasad CRM w działaniach załogi po zaistnieniu awarii przyrządów pokładowych co doprowadziło do duŝych trudności w pilotowaniu samolotu i utrzymaniu orientacji przestrzennej. (ZAŁOGA) Najbardziej prawdopodobną przyczyną utraty wskazań obu zestawów wskaźników opartych o działanie AHRS 1 i AHRS 2 była niesprawność AHRS 2 juŝ w momencie startu samolotu z lotniska w Bydgoszczy co nie zostało właściwie zinterpretowane przez załogę samolotu.

24 OKOLICZNOŚCI Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu powaŝnego incydentu skrócony wypoczynek załogi w godzinach nocnych wynikający z polityki tzw. krótkich nocowań. (SYSTEMOWE) Wpływ na popełnione przez załogę błędy miał brak skutecznego treningu w wykorzystaniu informacji z przyrządów awaryjnych. (SYSTEMOWE) Na zaistnienie zdarzenia mógł mieć równieŝ wpływ stan psychofizyczny pierwszego oficera spowodowany jego przeziębieniem.

25 Czynniki mające wpływ na zaistnienie zdarzenia Działanie załogi niezgodne z podstawową zasadą Crew Resource Management dotyczącą jasności i przejrzystości komunikacji, (ZAŁOGA, SYSTEMOWE) Błędne zrozumienie komendy kapitana przez pierwszego oficera co, w zaistniałej sytuacji, doprowadziło do niewłaściwego działania pierwszego oficera, (ZAŁOGA) Zastosowanie przez pierwszego oficera błędnej praktyki resetowania przyrządów w powietrzu, przy braku monitorowania jego działań przez kapitana, (ZAŁOGA, SYSTEMOWE)

26 POWAśNY INCYDENT ATR DZIAŁANIE Naruszenia start z jednym niesprawnym systemem wskaźników; Działanie załogi niezgodne z podstawową zasadą Crew Resource Management dotyczącą jasności i przejrzystości komunikacji; Błędy - Niewłaściwe zrozumienie komendy kapitana przez pierwszego oficera co, w zaistniałej sytuacji, doprowadziło do niewłaściwego działania pierwszego oficera;

27 POWAśNY INCYDENT ATR WARUNKI SPRZYJAJĄCE Brak skutecznego treningu w zakresie współpracy w załodze (CRM-Zresetuj mi to)- wyłączenie bezpieczników drugiego systemu; Brak skutecznego treningu w wykorzystaniu informacji z przyrządów awaryjnych. Stan psychofizyczny pierwszego oficera spowodowany jego przeziębieniem.

28 POWAśNY INCYDENT ATR KIEROWANIE polityka planowania krótkich wypoczynków (4 godziny) ZARZĄDZANIE Rozporządzenie Ministra Transportu dotyczące wypoczynku załogi.

29 29

CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO

CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 211, s. 99-119, Warszawa 2011 CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO ANDRZEJ ILKÓW Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Streszczenie Lotnictwo jest tym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami załogi (CRM) w dobie globalizacji rynków pracy

Zarządzanie zasobami załogi (CRM) w dobie globalizacji rynków pracy Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 98 105 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Zarządzanie zasobami załogi (CRM) w dobie globalizacji rynków pracy Ewa Danecka-Łatka Artykuł omawia ewolucję obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

CzYNNik LUdzki W LOTNiCTWiE

CzYNNik LUdzki W LOTNiCTWiE PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 66 70, Warszawa 2011 CzYNNik LUdzki W LOTNiCTWiE JaNINa DąbroWSka Instytut lotnictwa Streszczenie Podstawowe zasady i pojęcia związane z zagadnieniem czynnika ludzkiego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y. Poważny incydent zdarzenie nr: 344/07

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y. Poważny incydent zdarzenie nr: 344/07 M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent zdarzenie nr: 344/07 Równoczesne rozpoczęcie startów przez załogi samolotów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 18.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/23 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I

WIELKOPOLSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA WYPADKOM Strona 2 z 31 EDYCJA I Strona 2 z 31 EDYCJA I 2 Strona 3 z 31 Szanowni Państwo! Praca straŝaków zawodowych, jak i ochotników, związana jest z licznymi zagroŝeniami występującymi podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń, szkoleń i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem. ABRAHAM LINCOLN. nr 2/2015 (681) Cena 25 zł (w tym 5% VAT)

BELLONA. Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem. ABRAHAM LINCOLN. nr 2/2015 (681) Cena 25 zł (w tym 5% VAT) BELLONA nr 2/2015 (681) Cena 25 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-7065 Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem. ABRAHAM LINCOLN BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Rejestracja przyczyn i skutków wypadków przy pracy Warszawa, październik 2014 Wprowadzenie W działalności nadzorczo-kontrolnej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy istotne

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO dotyczących poziomu znajomości języka

z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO dotyczących poziomu znajomości języka 75 WYTYCZNE NR 3 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO dotyczących poziomu znajomości języka Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy Warszawa 2014 Konsultacja merytoryczna Jakub Chojnicki Artur Sobota Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 35 WYTYCZNE Nr 4 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne w sprawie ogłoszenia akceptowalnych

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp:

Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: . Podstawowe pojęcia i definicje związane z bhp: Aklimatyzacja jest efektem procesu fizjologicznego adaptacji, który powoduje zwiększenie tolerancji osoby eksponowanej na dane środowisko w ciągu dostatecznie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA

Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA Załącznik nr 3 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Akceptowalne sposoby potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do Part-ORA Wydanie pierwsze 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji sporządził: zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ mgr inŝ. Mirosław Dereń Dyrektor płk dr n. hum. Olaf Truszczyński Podpis: Podpis: Data : 02.05.2013 Data : 02.05.2013 Wydanie:

Bardziej szczegółowo

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS

Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załączniki do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Załącznik I Definicje terminów używanych w załącznikach II-VIII" ZAŁĄCZNIK I DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W ZAŁĄCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy

Raport z konsultacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Załączniki Do Uchwały Rady m.st. Warszawy r XCIII/2733/2010 z dnia 21 października 2010r. Załącznik r 3 Raport z konsultacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy Warszawa, 2010

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Specyfika działań prokuratorskich przy prowadzeniu postępowań dotyczących katastrof lotniczych

Specyfika działań prokuratorskich przy prowadzeniu postępowań dotyczących katastrof lotniczych Tadeusz Cieśla Specyfika działań prokuratorskich przy prowadzeniu postępowań dotyczących katastrof lotniczych The prosecutors activity in cases related to airplane crash Streszczenie Autor wskazuje na

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej Zarządzanie jakością - wprowadzenie Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Program prezentacji Procesy - mapowanie Narzędzia zarządzania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Wersja ostateczna POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY GDF Suez projet accord Santé Securite POL.doc 1 Preambuła Sygnatariusze niniejszego porozumienia stawiają

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie reżimu konwencji chicagowskiej w zakresie badania wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym i państwowym

Zastosowanie reżimu konwencji chicagowskiej w zakresie badania wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym i państwowym Grzegorz ZAJĄC Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Zastosowanie reżimu konwencji chicagowskiej w zakresie badania wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym i państwowym Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo