ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI"

Transkrypt

1 ZP Koło, dnia roku GMINA MIEJSKAKOŁO ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI dotyczy: zamówienia z wolnej ręki na realizację usługi polegającej na opracowaniu systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA, służącego poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego w ramach projektu Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr urzędów gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre zarządzanie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113,poz. 759 z późn. zm.) zapraszam do udziału w negocjacjach w ramach przedmiotowego postępowania. Przedmiotem negocjacji będą istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. Proponuję, aby negocjacje zostały przeprowadzone w dniu 25 kwietnia bieżącego roku godz. 10:00. Prosimy o skorzystanie z zaproszenia do siedziby tut. Urzędu w Kole przy ul. Mickiewicza 12 lub pisemne wskazanie innego miejsca i terminu negocjacji Osoba, która będzie reprezentowała Państwa w negocjacjach musi przedstawić stosowne pełnomocnictwo do prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy oraz ewentualnie podpisania umowy. Zamawiający oczekuje złożenie w chwili przystąpienia do negocjacji oświadczenia o spełnieniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 44 stawy Prawo zamówień publicznych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania się poniżej określonymi warunkami w zakresie: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje wykonanie (zakończenie) co najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia publicznego realizowanych dla administracji samorządowej w zakresie opracowania systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA, o wartości minimum zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu negocjacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

2 2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest udokumentować dysponowanie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia lub kwalifikacje do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Z przebiegu negocjacji zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do podpisania umowy na warunkach ustalonych przez zainteresowane strony. Umowa zostanie podpisana nie później niż w dniu 30 kwietnia bieżącego roku. Proszę o kontakt telefoniczny z Panią Marią Bogusławą Gaj (tel ) w celu ustalenia szczegółów technicznych związanych z negocjacjami. Do niniejszego zaproszenia załączamy: 1) Opis przedmiotu zamówienia 2) Wzory oświadczeń i załączników od nr 1-6, 3) Projekt umowy 4) Wzór protokołu z negocjacji. Z poważaniem Burmistrz Mieczysław Drożdżewski

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje opracowanie i wdrożenie systemów służących poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego poprzez wdrożenie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA w ramach projektu Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr urzędów gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre zarządzanie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Przedmiot zamówienia sklasyfikowany został wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następująco: CPV: usługi związane z zarządzaniem 3. Przedmiot zamówienia - Warunki ogólne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: diagnozy stanu, opracowanie oraz wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Kole systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w celu poprawy zarządzania i jakości świadczonych przez Urząd usług poprzez zmniejszenie decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA. Diagnoza oparta winna być na analizie funkcjonujących procedur wydawania decyzji administracyjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu (w ograniczeniu do komórek, w których wydawane są decyzje administracyjne zgodnie z uregulowaniami określonymi w KPA) w oparciu o dokumentację wewnętrzną, stosowne uregulowania zewnętrzne oraz strukturę organizacyjną urzędu. Opracowanie to winno uwzględniać potrzeby i możliwości Urzędu Miejskiego w Kole z uwzględnieniem wykorzystania analizę SWOT ze wskazaniem kosztów i niezbędnych zasobów dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania monitoringu decyzji administracyjnych wydawanych zgodnie z KPA wraz z wdrożeniem modelowego systemu, obejmującym pilotaż, szkolenie pracowników oraz inne niezbędne obszary mające wpływ na prawidłowość realizacji działania. Przedmiot zamówienia powinien być przygotowany w oparciu o następujące poziomy: 1) Poziom I strategiczny zawierający opis koncepcji, cele i polityka, odpowiedzialność kierownictwa, zobowiązania, odpowiedzialność i uprawnienia oraz ciągłość działań usprawniających, 2) Poziom II taktyczny zawierający opis odpowiedzialności i uprawnień dla każdego wydziału, komórki organizacyjnej dotyczący wdrożenia systemu; Kto co robi, kiedy i jak? 3) Poziom III operacyjny zawierający szczegółowe opisy dla poszczególnych osób dotyczące realizacji procesów oraz instrukcje i normy i przekładać się na etapy: a) Etap 1 Diagnoza systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA

4 b) Etap 2 Opracowanie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA c) Etap 3 Wdrożenie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA. Terminy realizacji poszczególnych etapów: 1) Etap 1 do ) Etap 2 do ) Etap 3 do Terminy realizacji poszczególnych etapów są terminami orientacyjnymi (roboczymi) i mogą ulec zmianie m. in. ze względu na wymagalną akceptację przez instytucję pośredniczącą II stopnia MSWiA. ETAP 1 i ETAP 2 DIAGNOZA I OPRACOWANIE SYSTEMU MONITOROWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDAWANYCH PO TERMINACH OKREŚLONYCH W KPA Zamawiający wymaga aby opracowanie zawierało co najmniej: - analizę SWOT zaproponowanego rozwiązania wraz ze wskazaniem kosztów i niezbędnych zasobów dla zapewnienia prawidłowej realizacji określonego działania, - określenie ram czasowych wdrożenia i pilotażu, - propozycję wykorzystania zgodnie z bieżącymi możliwościami Urzędu Miejskiego w Kole. ETAP 3 WDROŻENIE SYSTEMU MOINTOROWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDAWANYCH PO TERMINACH OKREŚLONYCH W KPA Wdrożenie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego będzie uzależnione od rekomendowanych rozwiązań w tym zakresie i powinno obejmować m.in.: - przeszkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Kole, którzy bezpośrednio i pośrednio (kadra kierownicza) uczestniczą w procesie wydawania decyzji administracyjnych, - wdrożenie opracowanej przez Wykonawcę procedury monitorowania obszaru wydawania decyzji administracyjnych. Efektem wdrożenia jest wprowadzenie zmian w organizacji pracy, wprowadzenie procedur monitorowania obszaru wydawania decyzji administracyjnych co w efekcie przełoży się na spadek liczby decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA.

5 W ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga również: - sporządzania raportu po każdej części zadania, - sporządzenia raportu końcowego podsumowującego całokształt działań w ramach zadania oraz przedstawienia raportu przez Wykonawcę na konferencji podsumowującej projekt. Struktura i zawartość raportów. Wykonawca dostarczy raporty w formatach *.doc i *.pdf w wersji elektronicznej (CD-ROM lub DVD) oraz papierowej. Każdy z raportów zostanie dostarczony w 2 egzemplarzach (format A4, druk dwustronny). Wszystkie raporty mają mieć jednolita formę graficzną. Wszystkie raporty powinny być sporządzone w języku polskim i mieć następującą strukturę 1) Streszczenie raportu, 2) Spis treści, 3) Wprowadzenie (opis głównych założeń i celów), 4) Opis wyników danego etapu zadania, 5) Wnioski, 6) Aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, 7) Opis wybranej i zastosowanej metodyki oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu (bibliografia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępniania raportów w formie elektronicznej pracownikom urzędu objętego badaniem (np. poprzez zamieszczanie na str. www). Wszystkie materiały dotyczące zadania zostaną opatrzone oznakowaniem, zgodnie z wymogami, o których mowa w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL oraz zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego. Zasady Współpracy 1) Wszystkie Raporty będą przedstawiane do akceptacji przez Zamawiającego w dniu zakończenia poszczególnego etapu określonego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo zgłosić swoje uwagi, w ciągu 10 dni, uwagi muszą być uwzględnione przez Wykonawcę oraz natychmiastowo poprawione. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznej ekspertyzy dotyczącej oceny poszczególnych Raportów przedstawianych przez Wykonawcę. 4) Wykonawca zobowiązuje się wszelkie opracowania, analizy, raporty oraz materiały informacyjne, sporządzone na potrzeby świadczonej usługi, w formie pisemnej lub elektronicznej na podstawie niniejszej Umowy, wykonać należycie, nadając im charakter indywidualny oraz nie naruszając praw osób trzecich. 5) Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym oraz przedstawicielami wskazanymi przez Urząd Miejski w Kole. Zamawiający zastrzega

6 sobie prawo do współudziału jego przedstawicieli biorących udział w projekcie na wszystkich etapach opracowania i realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca przedstawi jako załącznik do protokołu z negocjacji Plan realizacji zamówienia określający działania przewidziane dla poszczególnych etapów (zakres rzeczowo - terminowo -finansowy). 7) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia u uczestników projektu. 8) Wykonawca samodzielnie dokona dystrybucji materiałów związanych z realizacją usługi ( m.in. dystrybucja ankiet na stanowiskach, zebranie ankiet, wykonanie macierzy odpowiedzi, opracowanie raportu z badań ankietowych satysfakcji klienta, itp.). Ponadto Wykonawca samodzielnie zbiera dane w oparciu o udostępnione przez Urzędy dokumenty. 9) Wykonawca zapewnia nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem dokumentacji przedmiotu zamówienia zakończony w całości w terminie do dnia r. 10) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia terminowo i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 10 dni od daty zgłoszenia. 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w druku PROJEKT UMOWY. TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Termin realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia publicznego wymagany - do dnia roku. 2. Termin wykonania poszczególnych etapów składających się na przedmiot zamówienia publicznego określony w OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ostatecznie ustalony zostanie w harmonogramie realizacji poszczególnych etapów zamówienia w trakcie negocjacji i przedstawiony na etapie przed podpisaniem umowy.

7 Załącznik Nr 1 PLAN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Nazwa i numer etapu Cena jednostkowa w zł brutto Planowany realny termin realizacji poszczególnych etapów Etap 1 Diagnoza systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA Etap 2 Opracowanie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA Etap 3 Wdrożenie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA RAZEM CENA BRUTTO Szczegółowy opis czynności realizowanych w poszczególnych etapach:

8 Miejscowość i data Podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

9 Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 ORAZ ART. 44 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Oświadczamy, że spełniamy samodzielnie/w ramach ofert wspólnej/z udziałem innych podmiotów* warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w: 1. Art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdę Miejscowość i data Podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić ** oddzielne oświadczenie podpisują uczestnicy postępowania występujący wspólnie

10 Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy, 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

11 osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 10) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2, 11) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 13) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

12 Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdę Miejscowość i data Podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy * oddzielne oświadczenie podpisuje inny podmiot w przypadku złożenia przez niego zobowiązania, do udzielenia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia lub podmioty występujące wspólnie

13 Załącznik Nr 4 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... WYKAZ WYKONANYCH (ZAKOŃCZONYCH) USŁUG (MINIMUM 1) W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ODPOWIADAJĄCYCH PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANYCH DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ O WARTOŚCI MINIMUM ZŁ BRUTTO Zamawiający /Podmiot dla którego zamówienie było realizowane (nazwa, adres, telefon) Nazwa, rodzaj i miejsce wykonania usług** Wartość brutto wykonanych usług Informacja na temat Wykonawcy usług (doświadczenie własne/konsorcjant lub wspólnik spółki cywilnej, /inny podmiot)*** Okres realizacji usług początek koniec * jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lat - w okresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ** należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (referencje, faktury, umowy z protokółami odbioru lub równoważne dokumenty unijne według wyboru Wykonawcy) *** w przypadku wykazania doświadczenia innego podmiotu należy wypełnić Załącznik Nr Miejscowość i data Podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

14 Załącznik Nr 5 POTENCJAŁ KADROWY Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... WYKAZ OSÓB (MINIMUM 1), KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU USŁUG OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO* Imię i nazwisko Wykształcenie i rodzaj posiadanych (ważnych) uprawnień lub kwalifikacji zawodowych Zakres wykonywanych czynności Doświadczenie zawodowe Informacja o podstawie do dysponowania osobą(pracownik/os oba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej/ osoba udostępniona przez inny podmiot)** * w przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ** w przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności nie należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że w/w osoby/a które będą uczestniczyć w wykonywaniu mniejszego zamówienia publicznego, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Miejscowość i data Podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

15 Załącznik Nr 6 ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW PRZEZ INNE PODMIOTY* Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Ja niżej podpisany(a):... działając w imieniu firmy udzielającej zasobu tj:... oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oddaję do dyspozycji w/w Wykonawcy następujące niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia publicznego pod nazwą: OPRACOWANIE SYSTEMU MONITOROWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDAWANYCH PO TERMINACH OKREŚLONYCH W KPA, SŁUŻĄCEGO POPRAWIE ZARZĄDZANIA I JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ WZROSTU ZAUFANIA SPOŁECZNEGO W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ZARZĄDCZYCH ORAZ SZKOLENIA KADR URZĘDÓW GMIN KOŁO, GRZEGORZEW, KŁODAWA, KOŚCIELEC, OSIEK MAŁY WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET V DOBRE ZARZĄDZANIE DZIAŁANIE 5.2. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ CPV: ) osoby zdolne do wykonania zamówienia publicznego (podać imię i nazwisko, proponowaną rolę w realizacji zamówienia publicznego, oraz sposób realizacji zobowiązania podmiotu trzeciego i okres jakiego dotyczy )**:...

16 2) wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego (podać zakres i sposób realizacji zobowiązania w tym jakiego okresu to zobowiązanie dotyczy jak również ze względu na nierozerwalność zasobu z podmiotem go udzielającym określić zaangażowanie tego podmiotu w wykonanie zamówienia) ***: , dnia roku... (podpis osoby reprezentującej firmę udzielającą zasobu/ współpracującą pieczątka imienna)..., dnia roku... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i pieczątka imienna) wypełniony druk wraz z odpowiednimi dokumentami (KRS, ZUS, US) w zakresie art. 24 ust.1 należy załączyć do ofert tylko w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów w w/w zakresie ** należy odpowiednio wypełnić Załącznik Nr 5 POTENCJAŁ KADROWY *** należy odpowiednio wypełnić Załącznik Nr 4 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

17 PROJEKT UMOWY UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. kwietnia 2012 roku w Kole pomiędzy: Gminą Miejską Koło ul. Mickiewicza Koło REGON: NIP: reprezentowaną przez: Pana Mieczysława Drożdżewskiego - Burmistrza Miasta Koła zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą a... wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w... pod nr KRS... REGON: NIP:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą na podstawie dokonanej przez Zleceniodawcę procedury postępowania w trybie z wolnej ręki w oparciu o zapisy art. 67 ust.1.pkt 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), otrzymuje brzmienie: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do opracowania systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA, służącego poprawie zarządzania i jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego w ramach projektu Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr urzędów gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre zarządzanie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej W ramach usług objętych przedmiotem umowy Zleceniobiorca dokona: diagnozy stanu,

18 opracowania oraz wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Kole Systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA poprzez diagnozę opartą na analizie funkcjonujących procedur wydawania decyzji administracyjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu (w ograniczeniu do komórek, w których wydawane są decyzje administracyjne zgodnie z uregulowaniami określonymi w KPA) w oparciu o dokumentację wewnętrzną, stosowne uregulowania zewnętrzne oraz strukturę organizacyjną urzędu. Opracowanie będzie uwzględniać potrzeby i możliwości Urzędu Miejskiego w Kole z uwzględnieniem wykorzystania analizy SWOT ze wskazaniem kosztów i niezbędnych zasobów dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania monitoringu decyzji administracyjnych wydawanych zgodnie z KPA wraz z wdrożeniem modelowego systemu, obejmującym pilotaż, szkolenie pracowników oraz inne niezbędne obszary mające wpływ na prawidłowość realizacji działania. 3. Wyżej wymieniony system będzie opracowany według poniższego zestawienia w następujących etapach: 1) Etap 1 Diagnoza systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA, 2) Etap 2 Opracowanie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA, 3) Etap 3 Wdrożenie systemu monitorowania decyzji administracyjnych wydawanych po terminach określonych w KPA. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usług, o których mowa w ust. 2, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. 5. Każdy z etapów określonych w ust.3 zostanie wykonany z momentem zakończenia realizacji wszystkich usług przewidzianych dla danego etapu. 6. Po każdym zakończonym etapie określonym w ust. 3 Zleceniobiorca wykona raporty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 7. Raport podsumowujący całokształt usług zostanie przedstawiony przez Zleceniobiorcę na konferencji podsumowującej projekt, zorganizowanej przez Zleceniodawcę. 8. Zleceniodawca może w każdym czasie żądać od Zleceniobiorcy dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących realizowanego zakresu. 9. Szczegółowa charakterystyka usług objętych przedmiotem umowy została zawarta w druku Plan realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 10. Strony umowy przewidują zmianę zakresu rzeczowego usług, określonych w ww. druku w następujących przypadkach; 1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy, 2) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, zaleceń lub wyrażenia zgody na dokonanie zmian w realizowanym projekcie przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 3) jeżeli niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zleceniodawcy oraz konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy.

19 11. Zmiany, o których mowa w ust. 10 wymagają sporządzenia stosownego pisemnego aneksu. 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Termin zakończenia usług objętych przedmiotem umowy ustala się na dzień roku. 2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów usług składających się na przedmiot umowy określone zostały w druku Plan realizacji zamówienia. 3. Strony umowy ustalą nowe terminy realizacji niniejszej umowy w przypadku wystąpienia jednej z podanych poniżej przyczyn opóźnienia: 1) w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych usług składających się na przedmiot umowy, pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji projektu przez Instytucję, która przyznała środki na realizację projektu, 2) opóźnień zawinionych przez Zleceniodawcę, 3) wystąpienie siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, nagłego, niezależnego od woli stron, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy), 4) innych zdarzeń niezależnych od stron, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Zmiany terminu realizacji usług w przypadkach określonych ust. 3 wymaga sporządzenia stosownego aneksu. 3 OBOWIĄZKI I PRAWA STRON UMOWY 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje osobami z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy. 2. Zmiana osób, o których mowa jest w ust. 1 możliwa jest wyłącznie w sytuacjach, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert, jego rezygnacji lub zgłoszenia przez Zleceniodawcę wniosku o jego zmianę z powodu zastrzeżeń co do jakości jej pracy i wymaga sporządzenia stosownego aneksu. 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dnia 31 grudnia 2020 roku poddać się kontroli Zleceniodawcy lub innego uprawnionego podmiotu w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów. 5. Zleceniobiorca oświadcza, że przekazuje Zleceniodawcy prawa autorskie do raportów oraz innych dokumentów i opracowań składających się na przedmiot umowy. 6. Zleceniobiorca oświadcza, że obciążają go wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

20 i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U roku Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami). 7. Zleceniobiorca w trakcie wykonywania usług objętych przedmiotem umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4 ZASADY ODBIORU 1. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy kompletne i zgodne z niniejszą umową raporty(w formie pisemnej i elektronicznej) składające się na przedmiot umowy w siedzibie Zleceniodawcy z zachowaniem terminów określonych w planie. 2. Odbiór wykonanych raportów dla poszczególnych etapów odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego. 3. Podstawą do odbioru całości usług składających się na przedmiot umowy będzie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy. 4. Datę podpisania przez Zleceniodawcę końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Zleceniodawca w przypadku stwierdzenia wad w trakcie obiorów częściowych oraz odbioru końcowego ma prawo: 1) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Zleceniobiorcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 2) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Zleceniobiorcy, 3) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają prawidłowe wykonanie usług objętych przedmiotem umowy. 6. Zleceniobiorca jest zobowiązany do usunięcia wad usług objętych przedmiotem umowy przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 5 PODWYKONAWCY Zleceniobiorca oświadcza, że cały zakres rzeczowy usług objętych przedmiotem umowy zrealizuje siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 6 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie usług w zakresie określonym przedmiotem umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ogółem w wysokości:... zł netto słownie:...

21 +... % podatku VAT, tj.... zł słownie:... RAZEM :... zł brutto słownie: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem usług objętych przedmiotem zamówienia publicznego. 3. Wynagrodzenie ogółem oraz ceny jednostkowe są stałe przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. 7 ZASADY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Faktura za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Zleceniobiorcy podane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawcę. 2. Podstawą do zapłaty faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający prawidłowe wykonanie całości usług objętych przedmiotem umowy, o którym mowa 4 ust. 3 umowy podpisany przez Zleceniobiorcę i przedstawiciela Zleceniodawcy. 5. Faktura za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr. 6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie. 8 PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY Nadzór nad prawidłową realizacją usług objętych przedmiotem umowy prowadzą: 1) ze strony Zleceniodawcy Pan Andrzej Bednarkiewicz 2) ze strony Zleceniobiorcy..., 9 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 2) z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za

22 każdy dzień zwłoki, 3) z tytułu realizacji zamówienia niezgodnie z warunkami niniejszej umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 4) za odmowę poddania się kontroli przez Zleceniodawcę lub właściwy organ, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 50% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zapłaci na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty kary umownej. 4. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej, zgodnie z ust. 3, Zleceniodawca może potrącić należności z tytułu przewidzianych kar umownych z dowolnej należności Zleceniobiorcy. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. Zleceniodawca zastrzega sobie dodatkowo prawo dochodzenia tytułem odszkodowania od Zleceniobiorcy kwoty, jaką Zleceniodawca zobowiązany będzie zwrócić do Instytucji Pośredniczącej w wyniku nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę. 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 1) odmowa poddania się kontroli przez Zleceniodawcę lub uprawnione instytucje, 2) opóźnienie w realizacji umowy w odniesieniu do terminów określonych w druku plan realizacji zamówienia przekraczające 14 dni, 3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 4) gdy zostanie ogłoszona upadłość, otwarta likwidacja lub wykreślenie firmy Zleceniobiorcy z rejestru sądowego, 5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy, w stopni uniemożliwiającym mu wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 6) gdy Zleceniobiorca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie, 7) gdy Zleceniobiorca ze swej winy bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, bez uzasadnionych przyczyn,

23 8) zleceniobiorca realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go przez Zleceniodawcę do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 14 dniowym terminie. 2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 1) Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, 2) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozwiąże umowę o dofinansowanie projektu, o której mowa w 1 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy dofinansowania projektu. 4. Strony maja prawo do wykonywania prawa odstąpienia do dnia r. 11 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik Nr 1 - PLAN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w zaproszeniu i opisie przedmiotu zamówienia, przepisy Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy, w tym przepisy unijne oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:

24 ...,... (miejscowość) (data) PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: (oznaczenie postępowania) prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przeprowadzono negocjacje z: (wpisać nazwę/firmę Wykonawcy, z którym prowadzi się negocjacje) Zamawiającego reprezentowali: (wpisać imiona, nazwiska i stanowiska osób reprezentujących Zamawiającego) Wykonawcę reprezentowali: (wpisać imiona, nazwiska i stanowiska osób reprezentujących Wykonawcę) Przedmiotem negocjacji były: (opisać szczegółowo obszary, których dotyczyły negocjacje) Zamawiający zaprezentował następujące stanowisko:

25 (zwięźle przedstawić stanowisko zamawiającego w negocjowanych obszarach) W odpowiedzi na stanowisko Zamawiającego Wykonawca poinformował, co następuje: (zwięźle przedstawić stanowisko wykonawcy w negocjowanych obszarach) W związku z ustaleniem wszystkich istotnych kwestii związanych z wykonaniem zamówienia w dniu:... (wpisać datę zawarcia umowy) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna w treści z powyższymi ustaleniami. Podpisy osób uczestniczących w negocjacjach. Wykonawca Zamawiający: (imiona, nazwiska i pieczątki osób reprezentujących Wykonawcę) (imiona, nazwiska i pieczątki osób reprezentujących Zamawiającego) Załączniki: 1) Pełnomocnictwo, 2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 3) Aktualny dokument uprawniający do prowadzenia działalności.(krs, inny). 4) Inne:

26

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 Wzór

UMOWA/UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 Wzór zawarta w dniu w Mikstacie pomiędzy Miastem i Gminą Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/13/2016 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI ISTNIEJĄCEJ NA TERENIE SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM ZAMAWIAJĄCY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM NR SPRAWY: 2013-0029559 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1... 2... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:...

OFERTA. 1... 2... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:... OFERTA wzór nr 1 1.......................... 2.......................... (pieczątka Wykonawcy/ów) DANE WYKONAWCY (Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 1. Pełna nazwa:........................................................................

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7.

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7. Wzór umowy W dniu... w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), przy ul. Warszawskiej 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Wzór oferty WZÓR: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ..., dnia... roku Miejscowość Data Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dodatek Nr 1 do SIWZ. Znak: DOA.III-3323-31/10

FORMULARZ OFERTOWY. Dodatek Nr 1 do SIWZ. Znak: DOA.III-3323-31/10 Znak: DOA.III-3323-31/10 Dodatek Nr 1 do SIWZ... Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE......

UMOWA ZLECENIE...... UMOWA ZLECENIE zawarta w Pozezdrzu w dniu 2014 r. pomiędzy:. zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: a...... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W oparciu

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo