I. 1) NAZWA I ADRES: Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18C,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18C,"

Transkrypt

1 1 z :44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Gliwice: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla konsultantów i koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za realizację usługi, polegającej na przeprowadzeniu facylitacji, w ramach dwuczęściowego badania Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym, Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18C, Gliwice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego - usługi w zakresie transferu nowoczesnych technologii. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla konsultantów i koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za realizację usługi, polegającej na przeprowadzeniu facylitacji, w ramach dwuczęściowego badania Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym, Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla konsultantów i koordynatorów oraz osób odpowiedzialnych za realizację usługi, polegającej na przeprowadzeniu facylitacji, w ramach dwuczęściowego badania Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie

2 2 z :44 Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym, Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , którego opis metodologii został zawarty w Rozdziale IV i V SIWZ. Do zadań Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie szkolenia obejmującego swym zakresem następujące zagadnienia: a) wprowadzenie do zagadnień facylitacji i coachingu, przedstawienie pojęć, założeń teoretycznych i celów realizowanych poprzez działalność facylitacyjną i coachingową, zgodnie z metodologią facylitacji dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Wprowadzenie do metodologii sesji facylitacyjnej oraz metodologii audyty stanowią odpowiedni Rozdział IV i V SIWZ; b) metody i techniki prowadzenia facylitacji, rola facylitatora i stawiane przed nim zadania oraz prezentacja obecnych standardów facylitacji; c) rozpoznawanie potrzeb i problemów grupy, która będzie uczestniczyć w facylitacji, dobieranie odpowiednich metod i technik pracy z grupą oraz przygotowywanie szczegółowego planu sesji facylitacyjnej; d) przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej 4 gier scenariuszowych, po dwie na każdym z etapów szkolenia, z udziałem wszystkich uczestników szkolenia, polegających na odtworzeniu hipotetycznej sesji facylitacyjnej. Podczas gier scenariuszowych prowadzący powinien zastosować przynajmniej 3 spośród omawianych podczas szkolenia aktywności przeznaczonych do realizacji podczas sesji facylitacyjnych; e) przedstawienie metod i technik aktywizacji osób w grupie; f) przedstawienie metod i technik skutecznego eliminowania zachowań, polegających na narzucaniu swojego punktu widzenia i uniemożliwianiu formułowania wypowiedzi, przez poszczególnych członków grupy względem pozostałych osób; g) przedstawienie metod i technik pracy z trudnym uczestnikiem podczas sesji facylitacyjnej; h) omówienie i weryfikacja doświadczeń konsultantów, po przeprowadzonych przez nich sesji facylitacyjnych oraz wyjaśnienie wszelkich dodatkowych pytań i wątpliwości konsultantów, w zakresie przygotowywania i prowadzenia sesji facylitacyjnych; i) pisanie wniosków na podstawie przeprowadzonych sesji facylitacyjnych; j) proces motywowania i jego potrzeby, teoria motywacji, budowa systemów motywacyjnych wraz z ich elementami; k) istota zarządzania strategicznego, taktyki strategiczne w zarządzaniu, dobre praktyki myślenia strategicznego; l) techniki sprzedaży indywidualnej, pod kątem sprzedaży usługi facylitacji; m) działania posprzedażowe, prowadzone przez konsultantów względem przedsiębiorców, które skorzystały z usług w ramach projektu Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach, mające na celu ustanowienie trwałej współpracy biznesowej tychże przedsiębiorców z Zamawiającym. Wykonawca w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, zobowiązany będzie: a) przeprowadzić dwuetapowe szkolenie. Pierwszy etap szkolenia zostanie przeprowadzony w uzgodnionym terminie nie później jednak niż do roku, natomiast drugi etap w okresie od roku do roku. Szkolenie zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie będzie miało charakter szkolenia trzydniowego. Tematyka szkolenia oraz jego zakres, o którym mowa w pkt. 2 zostaną wyczerpane przez Wykonawcę podczas szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym z Zamawiającym, w zakresie tematyki określonej w pkt. 2. Liczba godzin szkoleniowych w każdym dniu szkoleniowym nie powinna być mniejsza niż 8 h i nie większa niż 10 h, przy założeniu, że godzina szkoleniowa wynosi 45 min.; b) przedstawić Zamawiającemu po zawarciu umowy co najmniej 3 propozycje miejsc odbycia szkolenia, z których Zamawiający wybierze miejsca, w którym odbędzie się szkolenie w każdym z etapów realizacji szkolenia. Zaproponowane miejsca muszą znajdować się w obszarze Wrocławia (tj. miasto Wrocław bądź miejscowości położone w odległości nie większej niż 15 km od Wrocławia) lub Łodzi (tj. miasto Łódź) i posiadać ośrodek, wyposażony w

3 3 z :44 miejsca noclegowe, spełniające warunki, o których mowa w lit. e oraz salę szkoleniową, o której mowa w lit. f; c) zapewnić minimum 2 wykładowców/trenerów o odpowiedniej wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot szkolenia. Szczegółowe wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego zostały określone w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. d) opracować przed przystąpieniem do szkolenia, w konsultacji z Zamawiającym, jednak nie później niż na 14 dni od daty zawarcia Umowy szczegółową tematykę i scenariusz obydwu etapów szkolenia i w tym terminie przekazać ją Zamawiającemu; e) zapewnić, rezerwację noclegów (dwa noclegi dla każdego uczestnika podczas każdego etapu szkolenia) w klimatyzowanych pokojach jednoosobowych i ponieść koszty związane z noclegami dla uczestników, f) zapewnić w trakcie trwania szkolenia obsługę cateringową dla maksymalnie 14 uczestników (3 posiłki główne: śniadanie, obiad i kolacja oraz podczas przerwy szkoleniowej: kawa, herbata, woda, sok, sałatki, kanapki, oraz ciasteczka koktajlowe). Zapewnić rezerwację i przygotować klimatyzowane pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia, wyposażone w flipcharty, tablice, rzutniki, markery, przybory do czyszczenia tablic, stanowiska siedzące z dostępem do Internetu, materiały niezbędne do przeprowadzenia gier scenariuszowych oraz przygotować i umieścić opisy pomieszczeń (zgodnie z wymaganiami PARP dotyczącymi oznaczenia sal szkoleniowych zamieszczonych w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, (Warszawa, lipiec 2010), dostępnymi na stronie internetowej: /przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_ _czysty_1.pdf g) zarezerwować w każdym z etapów realizacji szkolenia pomieszczenie, o którym mowa w lit. f na dodatkowe spotkanie warsztatowe uczestników szkoleń (na minimum 2 h i maksimum 4h). Spotkania warsztatowe dla uczestników szkolenia odbędą się bez udziału wykładowców; h) przygotować, w konsultacji z Zamawiającym i zapewnić odpowiednią ilość materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia plus jeden dodatkowy; i) dokonać rejestracji za pomocą kamery wideo wszystkich ćwiczeń praktycznych z udziałem uczestnika szkolenia oraz dostarczyć Zamawiającemu wszystkie filmy zapisane na nośniku CD/DVD; j) prowadzić listy obecności uczestników szkolenia i przekazać Zamawiającemu po zakończonym etapie szkolenia. 4. Szkolenie będzie miało charakter interaktywny tj. co najmniej 70% zajęć na szkoleniach musi mieć charakter ćwiczeń praktycznych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w terminie do 7 dni przed uzgodnionym terminem szkolenia (każdego z etapów) do zgłoszenia zmniejszenia liczby uczestników, do liczby nie mniejszej niż 12 osób. 6. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn rzeczywistej liczby osób uczestniczących w szkoleniu, nie mniej jednak niż 12 osób i nie więcej niż 14 osób, oraz stawki wskazanej przez Wykonawcę w ofercie za uczestnictwo w szkoleniu (w tym koszty noclegów) jednej osoby, z uwzględnieniem reguły, o której mowa w pkt. 5 powyżej. 7.Każdy z etapów realizacji szkolenia zostanie rozliczony odrębnie w oparciu o fakturę lub rachunek przedstawiony przez Wykonawcę odrębnie dla każdego z etapów realizacji zamówienia.. 8. Termin realizacji zamówienia: w okresie od daty zawarcia Umowy do r. z uwzględnieniem terminów określonych w pkt. 3 lit. a powyżej. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu co najmniej trzy propozycje terminów przeprowadzenia szkolenia dla każdego z etapów, zaś Zamawiający wybierze termin przeprowadzenia szkolenia dla każdego z etapów szkolenia. 9. Miejsce przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu co najmniej trzy propozycje miejsc przeprowadzenia szkolenia dla każdego z etapów, zaś Zamawiający wybierze miejsca

4 4 z :44 przeprowadzenia szkolenia dla każdego z etapów. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w ROZDZIALE III SIWZ. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (formularzu oferty) zakresu zamówienia (usługi), którego wykonanie powierzy podwykonawcom. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny III.3.2) Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna warunek (wiedza i doświadczenie) za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, przeprowadził co najmniej: a) 4 (cztery) szkolenia z zakresu umiejętności i interpersonalnych; oraz b) 4 (cztery) szkolenia z zakresu coachingu grupowego; Przez umiejętności interpersonalne Zamawiający rozumieć będzie umiejętności w zakresie co najmniej jednej z poniższych sfer: - kompetencje związane z nawiązywaniem kontaktu z innymi, - umiejętności uważnego słuchania, - zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym - rozwiązywanie konfliktów, - prowadzenie pracy zespołowej, - delegowanie uprawnień;. Przez coaching grupowy Zamawiający rozumieć będzie interaktywny proces pomagający grupie osób w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coaching grupowy to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie grupy osób w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby) III.3.3) Potencjał techniczny

5 5 z :44 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt potencjał techniczny i osobowy za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) 1 (jedną) osobą posiadającą: - wykształcenie wyższe; oraz - doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 3 (trzech) szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych. b) 1 (jedną) osobą posiadającą: - wykształcenie wyższe; oraz - doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 3 (trzech) szkoleń z zakresu coachingu grupowego. Przez umiejętności interpersonalne Zamawiający rozumieć będzie umiejętności w zakresie co najmniej jednej z poniższych sfer: a) - kompetencje związane z nawiązywaniem kontaktu z innymi, b) - umiejętności uważnego słuchania, c) - zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym d) - rozwiązywanie konfliktów, e) - prowadzenie pracy zespołowej, f) - delegowanie uprawnień. Przez coaching grupowy Zamawiający rozumieć będzie interaktywny proces pomagający grupie osób w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coaching grupowy to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie grupy osób w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji obu trenerów przez tą samą osobę III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

6 6 z :44 dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

7 7 z :44 uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) formularz ofertowy, 2) formularz cenowy, 3) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, gdy upoważnienie nie wynika, z załączonych do oferty dokumentów rejestrowych, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 5) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - gdy Wykonawca polegał będzie na zasobach innych podmiotów w myśl art. 26 ust. 2b Pzp. Wykonawca przedłoży również kompletną kopię oferty III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

8 8 z :44 1) Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w treści Umowy, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego i na zasadach wynikających z Umowy i niniejszego punktu SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty, w niżej opisanych przypadkach, gdy: 2.1 wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy - zmianie może ulec zakres lub termin realizacji Umowy; 2.2 zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub jej zakres; 2.3 zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany któregokolwiek z trenerów, wskazanych przez Wykonawcę w załączniku do oferty - dotychczasowy trener zostanie zastąpiona nową osobą, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż posiada ona kwalifikacje oraz doświadczenie co najmniej odpowiadające doświadczeniu i kwalifikacjom opisanym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 2.4 nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT - zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto Wykonawcy. 3) W przypadku wystąpienia okoliczności, uprawniającej Wykonawcę lub Zamawiającego do żądania zmiany Umowy, Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić odpowiednio druga Stronę oraz złożyć stosowny wniosek na piśmie w terminie nie później niż 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia, z podaniem wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy ze wskazaniem proponowanej zmiany w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny. 4). Zmiany Umowy, o których mowa w punkcie 2) SIWZ muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 5). Dokonanie zmian, o których mowa w punkcie 2) SIWZ wymaga podpisania aneksu do Umowy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C, Gliwice. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18C, Gliwice, pokój 2-1 (sekretariat Technoparku). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Projektu Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach, o numerze U-POIG /10, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym Osi Priorytetowej, 5 Dyfuzja Innowacji. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

9 9 z :44 środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15... 1 z 7 2013-07-26 13:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technopark.gliwice.pl, www.audytinnowacji.pl Gliwice: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Lublin: Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania Projektem pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41 L, 31-864

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków 05.09. 2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych - Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, 43-300

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała: Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego oraz nadzór nad jego wdrożeniem wraz z dostawą serwera baz danych Numer ogłoszenia: 199381-2010; data zamieszczenia: 26.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego UW Numer ogłoszenia: 179526-2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 227772-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 6 Kraków: zawarcie umów na wykonanie usługi Przygotowanie szpitali do akredytacji (coaching) w okresie od 17 lutego 2014r. do 25 sierpnia 2014r. Numer ogłoszenia: 25572-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Usługa przeprowadzenia badania polskich podmiotów w zakresie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych Numer ogłoszenia: 355466-2014; data zamieszczenia: 24.10.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl Gdańsk: Usługa w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w Pomorskim Centrum

Bardziej szczegółowo