Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku"

Transkrypt

1 AI. J. PlIsudsklego 95 Uchwala nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku zmieniajl!ca uchwal~ nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie bud:ietu Miasta Marki na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzl!dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku ill 142, poz.l591 z p6zniejszymi zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z p6iniejszymi zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008r Nr 25, poz. 150) uchwala si~, co nast~puje: 1 W uchwale ill XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budzetu Miasta Marki na 2009 rok, zmienionej uchwal'till XXV1253/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009 roku uchwal't nr XXVI/269/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009 roku, uchwal't ill XXVIII/280/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009 roku, uchwal't ill XXIXl288/2009 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2009 roku oraz uchwal't ill XXXl303/2009 Rady Miasta Marki z dnia I sierpnia 2009 roku wprowadza si~ nast~puj'tce zmiany: I) w planie dochod6w budzetu miasta na 2009 rok - zgodnie z zal'tcznikiem ill I do niniejszej 2) w planie wydatk6w budzetu miasta na 2009 rok - zgodnie z zal'tcznikiem ill 2 do niniejszej 3) zal'tcznik ill 3 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal'tczniku ill 3 do niniejszej 4) zal'tcznik ill 4 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal'tczniku ill 4 do niniejszej 5) zal'tcznik ill 5 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal'tczniku ill 5 do niniejszej 6) zal'tcznik ill 9 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal'tczniku ill 6 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Marki. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. PRZEWODNIOZ,6,OA r;l Y- la~rki..j) dr Mo ill Przybysz- wko

2 AI. J. Pllsudsklego 95 tel. (0-22) Fax woi. Mazowieckie Zalqcznik nr 1 do uchwaly nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku ZMIANA PLANU DOCHODOW Dzial Rozdzial Paragraf Wlasne Zlecone Porozumienia O,,6lem Razem Razem Razem Razem Razem I Razem Razem loo Razem I Razem Razem Razem ~ZE ODNIOZp,CA d MI la ark; dr M. rill P~WkO 2

3 AI. J. PI/sudsklego 95 tel. (0-22) Fax Zalqcznik nr 2 do uchwa/y nr XXX/1313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku ZMIANA PLANU WYDATKOW Dzial Rozdzial Paral!raf Wlasne Zlecone Porozumienia Ol!6lem Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem I 000 Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem IS Razem Razem Razem P~EWODN'CZ.a.CA a la~ dr M la P~ZYbYSZ-PiWko 3

4 AI. J. PIIsud"klego 95 moj. Mazomieckie Zalqcznik nr 3 do uchwaly nr XXXII3 I Rady Miasla Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZJ\DOWEJ ZLECONE GMINIE Dzial I Rozdzial S Trese I Zlecone Administracia oubliczna Urz<,d woiew6dzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjl' zadan bie"'lcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa UrZ\'du naczelnych organ6w wladzv oanstwowei, kontroli i ochrony orawa 3689 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjl' zadan bie"'lcych z zakresu administracji rz~dowej Oraz innych zadan zleconych gminie 751 I(zwi~zkom gmin) ustawami 3689 Wybor do Parlamentu Eurooeiskie~o Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl' zadan biez~cych z zakresu administracji rz'\dowej oraz innych zadaii zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami Ochrona Zdrowia 1595 Pozostala dzialalnosc I Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl' zadan bie"'lcych z zakresu administracji rz'\dowej oraz innych zadan zleconych gminie I 595 (zwi~kom gmin) ustawami Pomoc sooleczna Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emervtalne i rentowe z ubezpieczenia spolecmego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl' zadan bie"'lcych 2010 z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie , (zwi~zkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotue oplacane za osoby pobieraj'lce niek16re swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl' zadan bie"'lcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadaii zleconych gminie (zwi~komgmin) ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezoieczenia emervtalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjl' zadan bie"'lcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami Uslugi ooiekuncze i soecialistvczne uslugi ooiekuncze Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl' zadan bie"'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami Razem

5 AI..J. Pllsud"'klego M ARK I cd. zalqcznika nr 3 do uchwaly nrxxxi/313/2009 Rady Miasla Marki z dnia 9 wrzdnia 2009 roku WYDATKI Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAN ADMINISTRACJI RZ1\DOWEJ ZLECONYCH GMINIE Dzial Rozdzial & Trese Zlecone Administracja publiczna Urzedv woiew6dzkie Wvnal!rodzenia osobowe pracownik6w Dodatkowe wvnagrodzenie roczne Skladki na ubezoieczenia sooleczne Skladki na Fundusz Pracy 1920 Urzedv naczelnvch orl!an6w wladzv Danstwowei, kontroli i ochronv Drawa oraz sadownictwa Urz~du naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Wvnal!rodzenia osobowe nracownik6w Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracv Wybory do Parlamentu Europejskiego R6zne wvdatki na rzecz os6b fizvcznvch Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracv Wvnal!rodzenia bezosobowe Zakup material6w i wvposazenia 2839 BezDieczenstwo Dubliczne i ochrona orzeciwoozarowa Ochrona Zdrowia I 4170 Wvnagrodzenia bezosobowe Pomoc sooleczoa Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezdieczenia sdoleczneoo Wvdatki osobowe niezaliczone do wvnagrodzeri Swiadczenia sdoleczne Wvnal!rodzenia osobowe oracownik6w Dodatkowe wvnagrodzenie rocme Skladki na ubezoieczenia sdoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wvnagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wvposazenia Zakuo uslug zdrowotnvch Zakupuslugpozostalvch Oolatv z tvtulu zakuou uslug telekomunikacvinvch telefonii stacionamei Podr6ze sluzbowe kraiowe OdDisv na zakladowy fundusz swiadczeri socialnvch Szkolenia pracownik6w nieb~dacych czlonkarni korpusu sluzby cywilnei Zakup material6w papiemiczych do sprz<,tu drukarskiego i urzlldzen kserooraficznvch Zakup akcesori6w komputerowych, w!ym program6w i licencii 500 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'tce niekt6re swiadczenia z Domocv sdolecznei oraz niekt6re swiadczenia rodzinne Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i Domoc w naturze oraz skladki na ubezdieczenia emerv1alne i rentowe I Swiadczenia spoleczne Usluoi opiekuncze i specialistvczne usluoi opiekuricze I Zakup uslug pozostalych Razem ~EWODNICZJi',OA d lasmi dr Mo ria pr~ko

6 AI...J. Pllsudsklego MARKI Zalqcznik nr 4 do uchwaly nrxxxi/313/2009 Rady Miasla Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 roku DOTACJE NA ZADANIA WLASNE Dzial Rozdzial Tresc Porozumienia Oswiata i Wvchowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 8081 wlasnvch zadan biez~cvch l!j11in ( zwi~zk6w gmin) Pomoc spoleczna Sklaelki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj~ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re swiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bie~cvch gmin ( zwi~k6w gmin) Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emery1alne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnvch zadan biez~cvch gmin ( zwi~zk6w l!j11in) Osroelki omocv sdolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnvch zadan biez~cvch gm!n ( zwi~k6w l!j11in) Pozostala dziala1nosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnvch zadan biez~cvch l!j11in (zwi~zk6w l!j11in) Edukacvina ooieka wvchowawcza Pomoc materlaloa d1a uczni6w Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnvch zadan bie~cych gmin ( zwi~zk6w gmin) Razem ~Z.EWOONIOZAOA (~hm~~ki dr J/aria ~;ZYb;~WkO 6

7 RADA MIAST A MARKI AI. J. PlIsudsklego 96 Zalqcznik nr 5 da uchwaly nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 wrzesnia 2009 raku DOTACJE Z BUDZETU MIASTA Dzial Rozdzial Paragraf I Tresc O,,61em TransDort i lacznosc Lokalny transport zbiorowy I Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie:utce realizowane na I Dodstawie DorozumieiI (umow) mi~dzv iednostkami samorzadu tervtorialnego Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow'l udzielan'l mi~dzy jednostkami samorz'ldu tervtorialnego na dofinansowanie Oswiata i wychowanie Szkolv podstawowe Dotacia podmiotowa z budzetu dla niepublicznei jednostki systemu oswiaty Przedszkola I Dotacia podmiotowa z budzetu dla niepublicznei jednostki systemu oswiaty Ginmazia IDotacia podmiotowa z budzetu dla niepublicznei iednostki svstemu oswiaty Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 8000 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofmansowanie zadan 2830 zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznvch Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii 2830 zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finans6w publicznvch Pomoc spoleczna Pozostala dzialalnosc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii 2830 zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora publicznych finansow Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe"o Domy i osrodki kultury. swietlice i kluby Dotacia podmiotowa z budzetu dla samorzadowei instvtucii kulturv Biblioteki I Dotacia podmiotowa z budzetu dla samorz'ldowei instvtucii kulturv Kultura fizvczna i SDort nstvtucie kulturv fizvcznei Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora i publicznych finansow Razem

8 AI..I. PI/sudsklego 95 PLAN ZADAN INWESTYCYJNYCH Zalqcznik nr 6 do uchwaly nrxxxi/313/2009 Rady Miasla Marki z dnla 9 wrzesnia 2009 roku Warto c ". '5tI3':000 ' 6050 W datki inwes c ine jednostek budzeto ch Dokonczenie modemizacii chodnika w ul.bandurskie 0 od ulok61nej do cmentarza Dokor'tczenie roiektu modemizac' j ul. Ok61nej wraz Z odwodnieniem Pro'e droaowe ulie Ulozenie nawierzchni mineralno bitumiczne' w ul. Batore 0 Ulozenie nawierzchni mineralno bitumiczne' w ul. R kowei W datki oa zaku inwes c 'ne iednostek bud:teto ch W datki inwes c jne iednostek budteto ch Budowa wodoci u w ul Marsa - s i cie wodoci all W ul. Marsa do ul. Ws 61nej Budowa wodoci gu w drodze bez n od ul. Dobre' Budowa wodoci u w ul. Jask6lcze' Budowa wodoci all W ul. Marsa Budowa wodoci u w ul. 0 olskie Budowa wodoci gu w ul. Ustronie Budowa wodoci u w ul. But m6w i Kordeckieoo Budowa wodoci ou w ul. Krasinskie 0 i ul. Gr n Budowa wodoci u w uj. S acerowe o od ul. Zielonei do ul. Krasirlskie 0) Dro a doiazdowa do ul. JaoieH Nadz6r inwestorski nad budow wodoci OW Pro'e wodoci 6w Zwrot datk6w dla inwestor6w ch zadania min W datki inwes c ine iednostek budzeto ch Budowa oswietlenia w ul. Norwida Budowa oswietlenia w ul. Pieni ka Budowa oswietlenia w ul. Sokolei Budowa oswietlenia w ut. Sz dlowieckiei Budowa oswietlenia w ul. Teli i Budowa oswietlenia w ul. Trau uua Budowa oswietlenia w ul. PuJaskieoo od Sobieskieoo do Srodkowei Budowa oswietlenia w ut. Gr Nadz6r inwestorski nad budow oswietlenia uliczne 0 Proiek oswietlenia uliczneoo '000.' ~WODNICZ.6,CA a...!!m~ ~rkl /!~V--2 dr rilt Przybysz-Plwko

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg - -.----- Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo