inne zadania na podstawie uchwał rady gminy,zawartych umów i porozumień.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inne zadania na podstawie uchwał rady gminy,zawartych umów i porozumień."

Transkrypt

1

2 1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY PRAŻMÓW Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań: a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym; b) zadania własne gminy; c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. przyznawania świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, poźn.zm.) Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Prażmów z dnia 4 maja 2004r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji. przyznawania funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (D.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Prażmów Nr 238/08 z dnia 26 września 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należącym do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.dz. U. z 2007 r. Nr 70,poz.473 ze zm.). Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z uchwałą Nr II /8/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2010r. przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,poz.1485 z pózn. zm.). Zadania te były realizowane w ramach gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z uchwałą Nr II/ 8 /10 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2010r. inne zadania na podstawie uchwał rady gminy,zawartych umów i porozumień. 2. STRUKTURA KADROWA OŚRODKA W Ośrodku w związku z realizowanymi zadaniami zatrudnione były osoby na następujących stanowiskach pracy: Kierownik; Główny księgowy; Podinspektor ds. kadr i płac ½ etatu; Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego ½ etatu, Starszy pracownik socjalny 2 etaty osoby; pracownicy realizujący zadania pracownika socjalnego określone w ustawie o pomocy społecznej (osoby obsługujące rejony pracy socjalnej); Pracownik socjalny 2 ½ osoby pracownicy realizujący zadania pracownika socjalnego określone w ustawie o pomocy społecznej (osoba obsługująca rejon pracy socjalnej); Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych 2 etaty; Stan zatrudnienia na koniec 2011r. wynosił 10 osób, w tym 9,5 etatów kalkulacyjnych. 1

3 Wzrost zatrudnienia w Ośrodku w 2011 roku spowodowany był m. in. koniecznością zabezpieczenia jakości obsługi zadań bieżących oraz prawidłowym zabezpieczeniem nowych inicjatyw i przedsięwzięć, dotyczył w szczególności: konieczności osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych obsługujących rejony pracy socjalnej (1 pracownik socjalny na mieszkańców liczba mieszkańców na koniec grudnia 2011r. wynosiła 9297mieszkańców.) przygotowania odpowiedniej kadry ośrodka do realizacji zadań związanych z aktywną integracją klientów pomocy społecznej w ramach projektów systemowych i konkursowych wdrażanych w ramach PO KL w latach REALIZACJA BUDŻETU Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę ,12 zł, w tym dotacja ,72zł. Wydatki uwzględniające podział na zadania własne i zlecone oraz podział na główne zadania przedstawione zostały w tabeli 3 i 4. Tabela 3. Wydatki na realizacje zadań w 2011 roku Zadania Kwota Dział 851 Ochrona zdrowia ,14 Dział 852 Pomoc społeczna ,41 Zadania własne gminy w tym z dotacji celowej , ,34 Zadania zlecone ,72 Dział 853 Pozostała działalność PO KL ,57 Razem ,12 Tabela 4. Wydatki w układzie zadaniowym w 2011 roku Forma pomocy Kwota Zadania własne ,69 Domy Pomocy Społecznej ,03 Koszty obsługi zadań zleconych w świadczeniach rodzinnych i FA pokryte ze środków własnych ,74 Zasiłki i pomoc w naturze w tym: ,88 Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe : ,82 dotacja ,26 własne ,56 -zasiłki okresowe ,00 dotacja ,00 własne ,00 -posiłki dla dzieci ,50 dotacja ,00 własne ,50 -zasiłki celowe ,96 PO KL ,96 własne ,00 -składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 7.797,60 dotacja 6.238,08 własne 1.559,52 2

4 Koszty obsługi w pomocy społecznej w tym: dotacja , ,00 Zadania zlecone ,72 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w tym becikowe Koszty obsługi , , ,21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 2.901,60 pielęgnacyjnych Składki na ubezpieczenie społeczne ,47 Fundusz alimentacyjny ,15 Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 4.800,00 Zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych na skutek podtopień i zalania upraw ,72 Razem zadania zlecone ,72 Projekt PO KL - dotacja ,57 4. REALIZACJA ZADAŃ 4.1. POMOC SPOŁECZNA System pomocy społecznej objął wsparciem 155 rodzin, w których przebywało 433osób. Gminę Prażmów według stanu na dzień r. (dane Urzędu Gminy Prażmów) zamieszkiwało osób. Z dokonanej analizy wynika, że 4,66 % ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. Tabela 5. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Pomoc ogółem Pomoc w ramach zadań własnych Pomoc w ramach zadań zleconych Praca socjalna ogółem w tym: wyłącznie praca socjalna W 2011 roku głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie (80 rodzin). Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: niepełnosprawność (67 rodzin),bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (60 w tym 28 rodzin niepełnych i 29 rodziny wielodzietne); długotrwała lub ciężka choroba (31 rodzin); potrzeba ochrony macierzyństwa (12 rodzin). Inne powody występują w pojedynczych przypadkach. Tabela 6 przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, które określone są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się. 3

5 Tabela 6. Powody przyznania pomocy Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin (ogółem) Liczba osób w rodzinach ubóstwo sieroctwo bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiek wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne przemoc w rodzinie alkoholizm narkomania trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy zdarzenie losowe sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

6 Tabela 7. Typy rodzin objętych pomocą społeczną WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin (ogółem) Liczba osób w rodzinach RODZINY OGÓŁEM (wiersze ) o liczbie osób w rodzinie w tym (z wiersza 1): rodziny z dziećmi ogółem (wiersze ) i więcej o liczbie dzieci i więcej RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersze ) o liczbie dzieci i więcej RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersze ) o liczbie osób i więcej W 2011 roku do Ośrodka wpłynęło 439 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 439 decyzji administracyjnych, w tym 18decyzji odmawiających przyznania świadczenia. 5

7 Tabela 8. Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Liczba Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, w tym: decyzje przyznające decyzje odmowne Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w tym 2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego zmieniających decyzję organu właściwego uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia Praca socjalna Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych np. z motywowaniem do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. W 2011 roku pracą socjalną objętych zostało 214 rodzin (560 osób w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną 59 rodzin (127osób w rodzinie). W środowiskach praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, informowaniu o różnych uprawnieniach ustalenie niepełnosprawności, itp. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2011roku pracownicy socjalni zawarli 16 kontraktów socjalnych, w tym 8 kontraktów które dotyczyły skierowania do projektu POKL. Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów. Domy pomocy społecznej Do końca ubiegłego roku umieszczone były w domu pomocy społecznej 3 osoby. Poniesiono wydatki w wys ,03 zł. Pełen koszt pobytu za pobyt w DPS Górze Kalwarii wynosi 2.883,00 zł miesięcznie od jednej osoby, natomiast gmina ponosi odpłatność w wys ,81 złotych miesięcznie od 3-ch osób (wydatki ponoszone przez ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańca). Ponadto 2 mieszkańców oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 6

8 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Środki w wysokości 7.797,60 zł zostały wydatkowane z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały (22 osoby, 200 świadczeń). Zasiłek stały otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w ustawie. W wyżej wymienionej kwocie udział własny gminy stanowi 20% tj ,52 zł oraz 80% tj ,08 zł dotacja z budżetu wojewody. Zasiłki i pomoc w naturze A) Zadania własne Na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie ,88 zł, w tym z dotacji ,34 zł. Pomocą objęto środowiska w następujących formach: zasiłek stały - 24 rodziny na kwotę ,82 zł w tym - dotacja ,26 zł - własne ,56 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 7.797,60 zł - 22 osoby: - dotacja 6.238,08 zł - własne 1.559,52zł zasiłek okresowy 56 rodzin na kwotę ,00 zł, w tym - dotacja ,00 zł - własne ,00 zł z powodu: a) bezrobocia 50 rodzin na kwotę ,00 zł b) długotrwałej choroby 5 rodzin na kwotę 4.050,00 zł c) niepełnosprawność 1 rodzina na kwotę 1.000,00 zł posiłek dla dzieci 116 dzieci na kwotę ,50 zł - dotacja ,00 zł - własne ,50 zł zasiłek celowy 100 rodzin na kwotę ,96 zł.: w tym ,96 zł wkład własny na projekt systemowy PO KL. Pomocą objęto w formie zasiłku stałego 22 osoby na kwotę ,82 zł, w tym: a) 24 osoby samotnie gospodarujących (205 świadczeń) na kwotę ,82zł B) Zadania zlecone Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub wiosennych przymrozków wydano ogółem 65 decyzji, w tym: - 49 przyznających na kwotę ,72zł - 16 decyzji odmownych. 7

9 Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości ,50. W ramach programu pomocą objęto 116 osób, w tym do lat 7 19 osób; uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 97 osób. Pomoc została udzielona w następujących formach: posiłek 116 osób. Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca: dotacja celowa z budżetu państwa ,00 zł oraz środki własne ,50 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w roku 2011 wypłacono kwotę ,85 zł. Świadczenia rodzinne pobierało w 2011 roku 440 rodzin, wydano 572 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawiają tabele Tabela 9. Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w. 2)

10 4. Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w. 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka RAZEM (w.3 + w.6 + w.7) Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w przypadkach przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Tabela 10. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne RAZEM (w.1 + w.2) Tabela 11. Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Liczba Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych przez organ właściwy, w tym: decyzje przyznające decyzje odmowne 1.3. decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w tym 2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego zmieniających decyzję organu właściwego uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 9

11 W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) w roku 2011 wypłacono 525 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,15 zł. Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach Tabela 12. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,15 Razem ,15 W 2011 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie pobrane w kwocie zł. Tabela 13. Ilość wydanych decyzji administracyjnych Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Ogółem liczba decyzji administracyjnych w sprawach 65 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydanych przez organ właściwy, w tym: 1.1 Decyzje przyznające Decyzje odmowne Decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 1 alimentacyjnych 1.4 Decyzje w sprawie ustalenia dłużnikom należności do zwrotu 2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez 0 Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w tym: 2.1 Pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego Zmieniających decyzję organu właściwego Uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących 0 sprawę do ponownego rozpatrzenia Tabela 20. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego Miesiące Wyszczególnie nie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

12 W 2011 roku Ośrodek prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Na dzień r. na terenie Gminy Prażmów zamieszkiwało 10 dłużników alimentacyjnych posiadających zadłużenie wobec budżetu gminy i budżetu państwa z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy i budżetu państwa na dzień r. posiadało: * z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 37 dłużników alimentacyjnych, w tym dla 27 dłużników organem właściwym była inna gmina. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu Gminy wg stanu na dzień r. stanowiło kwotę: * z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od r ,69 W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych w 2011r.odzyskano kwotę ,45zł (z odzyskanej kwoty: ,28 przekazano na dochody budżetu państwa; ,41 zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela i na dochody własne gminy dłużnika 2.419,40zł. Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych w 2011r. przez dłużników alimentacyjnych, z tego : -przekazane przez gminę na dochody własne ,01zł -przekazane przez inne gminy 2.756,76zł Razem ,77zł 4.5. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. został zatwierdzony uchwałą Nr II /8/10 z dnia 21 grudnia 2010r. Budżet programu w 2011r., który wynosił ,14zł. stanowiły środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia zestawienie: zakup materiałów i wyposażenia świetlic do realizacji programów profilaktyki ,94zł zakup materiałów do remontu świetlic ,97zł zakup oleju opałowego do OPS Wągrodno 2406 litrów ,50zł realizacja programów profilaktycznych, w tym przedstawienia, spektakle 2618,00zł szkolenia członków Komisji 1000,00zł opłaty za leczenie (zaszycia) 500,00zł monitoring świetlicy Gabryelin 836,40zł wywóz nieczystości 498,47 kolonia, obozy harcerskie, sportowe, wyjazdy na basen 42511,00zł remont świetlicy Jaroszowa Wola (wymiana okien) 4050,07zł zakup artykułów żywnościowych (dożywianie dzieci w świetlicach) 10354,30 zakup paczek świątecznych 4800,00zł koszty energii: Gabryelin, Jeziórko, Jaroszowa Wola 11430,00zł 11

13 II 5. INNE DZIAŁANIA OŚRODKA Program pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców UE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej we współpracy z Wolontariatem Dobre Serce w Grójcu. Dysponentem żywności jest Bank Żywności w Radomiu. Pomocą objętych zostało 147 rodzin, w których przebywało 610 osób. Rodziny otrzymały następującą pomoc: makaron świderki makaron krajanka mąka kasza jęczmienna ser żółty ser topiony płatki kukurydziane musli mleko mleko w proszku dania gotowe krupnik kawa zbożowa jogurty herbatniki masło nutella jajka niespodzianki Żywność wydawana jest w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Miesięcznie żywność wydawana jest w ilości 3800 kg 4400 kg. Organizacja kolonii i innych imprez dla dzieci i młodzieży 1. Kolonia letnia Dzieci i młodzież z terenu gminy Prażmów uczestniczyły w kolonii w miejscowości Zakopane- Poronin w terminie r r.. Na kolonii przebywało 79 dzieci. Program kolonii obejmował: wycieczka na Słowację z wejściem do Jaskini Bielańskiej posiady z góralem wycieczka do Morskiego Oka wycieczka na Wiktorówki Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr wycieczka piesza na Gubałówkę wycieczka na Jaszczurówki Aquapark Zakopane kompleks skoczni narciarskich zabytki budownictwa regionalnego okolic Zakopanego Krupówki Muzeum tatrzańskie Gliczarów Górny wizyta w szałasie pasterskim (Bacówka pokaz wyrobu oscypków) ognisko, zabawa, dyskoteki, inne zajęcia realizacja programu profilaktyki. Stowarzyszenie Ustanów przekazało kwotę 3000,00zł na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz zorganizowało zbiórkę odzieży używanej dla uczestników kolonii. 12

14 2. Basen - wyjazdy na krytą pływalnię w Grójcu Od 21 października 2011r. do 16 grudnia 2011r. w każdy piątek tygodnia 55 dzieci korzystało z godzinnego pobytu na wynajętej całej pływalni WODNIK w Grójcu. Dla dzieci zorganizowano 8 wyjazdów. Transport zapewniła firma PKS Polonus. Koszt transportu obejmował cenę paliwa. 3. Obóz harcerski W związku z realizacją programu profilaktycznego na obozie harcerskim w Kaplinie dofinansowano pobyt grupy harcerzy z gminy Prażmów 4. Szkolenie dla nauczycieli W dniu 5 października 2011r. w Gimnazjum w Prażmowie zostało przeprowadzone szkolenie pt. Bezczelne i cyniczne zachowanie ucznia w szkole. Zachowanie a jego demoralizacja w świetle obowiązującego prawa. W szkoleniu uczestniczyło 45 nauczycieli. 5. Zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki Dnia 20 października 2011r. firma Centrum Profilaktyki i Edukacji z Krakowa przeprowadziła zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pt. Szanuj zdrowie ratuj życie w Szkole Podstawowej w Uwielinach. W zajęciach uczestniczyło 79 dzieci. 6. Warsztaty profilaktyczne Centrum Działań Profilaktycznych w Krakowie przeprowadziło warsztaty profilaktyczne pt. Złość da ci w kość dla klas IV V w Szkole Podstawowej w Prażmowie. 7. Przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki W dniu 4 kwietnia 2011r. teatr KURTYNA z Krakowa wystawiła przedstawienie profilaktyczne pt. Droga bez powrotu dla klas V VI w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Uwielinach oraz w Gimnazjum w Prażmowie. Natomiast w Szkole Podstawowej w Prażmowie odbyło się przedstawienie profilaktyczne LUSTRO dla klas IV V. 8. Dzień sportu W dniu 1 października 2011r. zorganizowano imprezę pod patronatem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi pt: Pożegnanie lata nasze dzieci naszą siłą. W imprezie uczestniczyło ok. 110 dzieci i młodzieży z gminy Prażmów. Główne atrakcje imprezy: Mecz piłki nożnej chłopców Mecz piłki siatkowej dziewcząt Tenis stołowy, przeciąganie liny, skoki w workach, zawody: hula-hop, skakanie na skakance. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek. Sponsorami imprezy byli: GS Gołków, Piekarnia Wiedeńska, Piekarnia Michalczyk w Prażmowie, sołectwo Gabryelin. 9. Wieczerza Wigilijna Dnia 21 grudnia 2011r. odbyła się Wieczerza Wigilijna na świetlicy w Jaroszowej Woli dla dzieci gminy Prażmów. Każda świetlica wystawiła przygotowane Jasełka. Dzieci i młodzież otrzymały 120 paczek świątecznych od Mikołaja. Wszyscy wspólnie skorzystali z przygotowanych posiłków na Wieczerzę Wigilijną. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Komisji Alkoholowej. 10. Kadra świetlic W okresie realizacji programu profilaktyki w czterech świetlicach zatrudnionych było 16 opiekunów do dzieci oraz cztery osoby w ramach prac społecznie użytecznych. 13

15 11. Finansowanie zadań Wszystkie zadania wymienione w punktach od 1 do 10 finansowane były ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 6. REALIZOWANE PROJEKTY III Edycja Projekt systemowy Poprawa warunków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 3. Tytuł projektu: Poprawa warunków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 4. Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji projektu w 2011r. wyniósł ,53zł, w tym: - wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskie i budżetu państwa ,57 zł, - wartość udziału własnego ,96 zł. 5. Beneficjent: Gmina Prażmów (Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Prażmów) 6. Okres realizacji projektu: r r. 7. Partnerzy projektu: - Samodzielnie GOPS Prażmów. 8. Opis projektu: Cel główny: Aktywizacja społeczna rodzin wychowujących i opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Cele szczegółowe: Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie aktywności zawodowej. Zdobycie umiejętności umożliwiających poruszanie się po rynku pracy. Poprawa stanu psychofizycznego. Zwiększenie kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej. Zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, nawiązanie nowych znajomości. Grupa odbiorców: W projekcie wzięły udział 8 osób w tym 7 kobiet 1 mężczyzna. Formy wsparcia: Trening kompetencji i umiejętności społecznych (4 h grupa) Poradnictwo psychologiczne indywidualne (4 h osoba) Poradnictwo psychologiczne grupowe (8 h) Doradztwo zawodowe indywidualne (4 h osoba ) Doradztwo zawodowe grupowe (8 h) Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej-1osoba (80 h) Kurs podstawy obsługi komputera- 3 osoby (40 h) Pierwsza pomoc przedmedyczna - 8 osób (8 h) ABC przedsiębiorczości 2 osoby (40 h) Wózki widłowe 1osoba (10 dni) Masaż klasyczny z elementami rehabilitacji (80 h) Warsztaty integracyjno-edukacyjne 5 dni 14

16 Efekty: 1) Rezultaty twarde: - 8 osób zakończyło udział w projekcie, - 8 osób objęto kontraktami socjalnymi, - 8 osób zakończyło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej, - 1 zatrudniono jednego dodatkowego pracownika socjalnego w celu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej, wypłacono 8 zasiłków celowych. 2) Rezultaty miękkie: - 8 uczestników projektu zwiększyło swoje zdolności/umiejętności w obszarach: zdolności motywacyjne, kluczowe umiejętności, umiejętności praktyczne, osobiste predyspozycje. 9. WSPÓŁPRACA Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wśród najważniejszych podmiotów z którymi prowadzona jest regularna współpraca należą w szczególności: szkoły, policja, sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich), gminna komisja rozwiązywania problemów społecznych, rady sołeckie, placówki opieki zdrowotnej, powiatowy urząd pracy, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe, zakład ubezpieczeń społecznych, KRUS, ZUS, PCPR, MCPS Warszawa MJWPU Warszawa W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował także z środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym gminy, na stronie internetowej Ośrodka ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania z różnych form pomocy, artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych przedsięwzięć. 10. WNIOSKI Rok 2012 będzie dla Ośrodka kontynuacją prowadzonych działań oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. W szczególności poprzez: 1) prowadzenie aktywnej integracji adresowanej do klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej; 2) prowadzenie działań w ramach projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach ; 3) tworzenie i wdrażanie programów osłonowych służących realizacji zadań pomocy społecznej adresowanych do konkretnych grup podopiecznych; 4) podejmowanie działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększaniu ich aktywności i współuczestniczenia w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych; 15

17 16

Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok

Jerzmanowice, dnia 9 marca 2015 rok Załącznik do Uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VIII/50/2015 Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach za rok 2014 Jerzmanowice,

Bardziej szczegółowo

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób,

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Rok 2013 Gmina Dębica jest największą liczebnie gminą wiejską w województwie podkarpackim, zajmuje obszar 137,7 km2, położona jest w północno-zachodniej części

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2012 roku Sporządziła: Alina Olszewska Marzec 2013 Spis treści 1. Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Szukaj siły w sobie w nas masz oparcie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka w 2006 roku SPIS TREŚCI: I. Informacje wstępne 4 1. Ramy prawne 4 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o

III. POMOC PIENIĘŻNA I NIEPIENIĘŻNA Zgodnie z zapisami: art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust.3 ustawy o Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2013 r. INFORMACJA O ZADANIACH I SYTUACJI MIEJSKIGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2010 marzec 2011 2 I. Wstęp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 I. WSTĘP Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2009 marzec 2010 I. WSTĘP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce kwiecień 2007. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE w roku 2006

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce kwiecień 2007. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE w roku 2006 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce kwiecień 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE w roku 2006 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Zadania zlecone gminie... 17 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej stanowi instytucję lokalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy W A R S Z A W A M A R Z E C 2 0 1 5 r. 1 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 4 II ZADANIA OŚRODKA str. 5

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2011 ROK Warszawa, luty 2012 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

[SPRAWOZDANIE ZA 2014]

[SPRAWOZDANIE ZA 2014] 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Załącznik do uchwały nr 497/2015 Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia 08.04.5015 r. [SPRAWOZDANIE ZA 2014] Sprawozdanie opisowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY

1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1. ZASADY OGÓLNE I ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY 1 Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z roku 1998 - Dz. U. Nr 64, poz.414 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo