inne zadania na podstawie uchwał rady gminy,zawartych umów i porozumień.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inne zadania na podstawie uchwał rady gminy,zawartych umów i porozumień."

Transkrypt

1

2 1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY PRAŻMÓW Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań: a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym; b) zadania własne gminy; c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. przyznawania świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, poźn.zm.) Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Prażmów z dnia 4 maja 2004r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji. przyznawania funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (D.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.). Ośrodek wykonuje powyższe zadanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Prażmów Nr 238/08 z dnia 26 września 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należącym do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.dz. U. z 2007 r. Nr 70,poz.473 ze zm.). Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z uchwałą Nr II /8/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2010r. przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,poz.1485 z pózn. zm.). Zadania te były realizowane w ramach gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z uchwałą Nr II/ 8 /10 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2010r. inne zadania na podstawie uchwał rady gminy,zawartych umów i porozumień. 2. STRUKTURA KADROWA OŚRODKA W Ośrodku w związku z realizowanymi zadaniami zatrudnione były osoby na następujących stanowiskach pracy: Kierownik; Główny księgowy; Podinspektor ds. kadr i płac ½ etatu; Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego ½ etatu, Starszy pracownik socjalny 2 etaty osoby; pracownicy realizujący zadania pracownika socjalnego określone w ustawie o pomocy społecznej (osoby obsługujące rejony pracy socjalnej); Pracownik socjalny 2 ½ osoby pracownicy realizujący zadania pracownika socjalnego określone w ustawie o pomocy społecznej (osoba obsługująca rejon pracy socjalnej); Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych 2 etaty; Stan zatrudnienia na koniec 2011r. wynosił 10 osób, w tym 9,5 etatów kalkulacyjnych. 1

3 Wzrost zatrudnienia w Ośrodku w 2011 roku spowodowany był m. in. koniecznością zabezpieczenia jakości obsługi zadań bieżących oraz prawidłowym zabezpieczeniem nowych inicjatyw i przedsięwzięć, dotyczył w szczególności: konieczności osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych obsługujących rejony pracy socjalnej (1 pracownik socjalny na mieszkańców liczba mieszkańców na koniec grudnia 2011r. wynosiła 9297mieszkańców.) przygotowania odpowiedniej kadry ośrodka do realizacji zadań związanych z aktywną integracją klientów pomocy społecznej w ramach projektów systemowych i konkursowych wdrażanych w ramach PO KL w latach REALIZACJA BUDŻETU Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę ,12 zł, w tym dotacja ,72zł. Wydatki uwzględniające podział na zadania własne i zlecone oraz podział na główne zadania przedstawione zostały w tabeli 3 i 4. Tabela 3. Wydatki na realizacje zadań w 2011 roku Zadania Kwota Dział 851 Ochrona zdrowia ,14 Dział 852 Pomoc społeczna ,41 Zadania własne gminy w tym z dotacji celowej , ,34 Zadania zlecone ,72 Dział 853 Pozostała działalność PO KL ,57 Razem ,12 Tabela 4. Wydatki w układzie zadaniowym w 2011 roku Forma pomocy Kwota Zadania własne ,69 Domy Pomocy Społecznej ,03 Koszty obsługi zadań zleconych w świadczeniach rodzinnych i FA pokryte ze środków własnych ,74 Zasiłki i pomoc w naturze w tym: ,88 Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe : ,82 dotacja ,26 własne ,56 -zasiłki okresowe ,00 dotacja ,00 własne ,00 -posiłki dla dzieci ,50 dotacja ,00 własne ,50 -zasiłki celowe ,96 PO KL ,96 własne ,00 -składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 7.797,60 dotacja 6.238,08 własne 1.559,52 2

4 Koszty obsługi w pomocy społecznej w tym: dotacja , ,00 Zadania zlecone ,72 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w tym becikowe Koszty obsługi , , ,21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 2.901,60 pielęgnacyjnych Składki na ubezpieczenie społeczne ,47 Fundusz alimentacyjny ,15 Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 4.800,00 Zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych na skutek podtopień i zalania upraw ,72 Razem zadania zlecone ,72 Projekt PO KL - dotacja ,57 4. REALIZACJA ZADAŃ 4.1. POMOC SPOŁECZNA System pomocy społecznej objął wsparciem 155 rodzin, w których przebywało 433osób. Gminę Prażmów według stanu na dzień r. (dane Urzędu Gminy Prażmów) zamieszkiwało osób. Z dokonanej analizy wynika, że 4,66 % ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. Tabela 5. Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Pomoc ogółem Pomoc w ramach zadań własnych Pomoc w ramach zadań zleconych Praca socjalna ogółem w tym: wyłącznie praca socjalna W 2011 roku głównym powodem przyznawania świadczeń było bezrobocie (80 rodzin). Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: niepełnosprawność (67 rodzin),bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (60 w tym 28 rodzin niepełnych i 29 rodziny wielodzietne); długotrwała lub ciężka choroba (31 rodzin); potrzeba ochrony macierzyństwa (12 rodzin). Inne powody występują w pojedynczych przypadkach. Tabela 6 przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, które określone są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się. 3

5 Tabela 6. Powody przyznania pomocy Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin (ogółem) Liczba osób w rodzinach ubóstwo sieroctwo bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiek wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem w tym: rodziny niepełne rodziny wielodzietne przemoc w rodzinie alkoholizm narkomania trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy zdarzenie losowe sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

6 Tabela 7. Typy rodzin objętych pomocą społeczną WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin (ogółem) Liczba osób w rodzinach RODZINY OGÓŁEM (wiersze ) o liczbie osób w rodzinie w tym (z wiersza 1): rodziny z dziećmi ogółem (wiersze ) i więcej o liczbie dzieci i więcej RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersze ) o liczbie dzieci i więcej RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersze ) o liczbie osób i więcej W 2011 roku do Ośrodka wpłynęło 439 wniosków o udzielenie pomocy. W sprawozdawczym okresie wydano 439 decyzji administracyjnych, w tym 18decyzji odmawiających przyznania świadczenia. 5

7 Tabela 8. Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Liczba Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, w tym: decyzje przyznające decyzje odmowne Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w tym 2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego zmieniających decyzję organu właściwego uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia Praca socjalna Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych np. z motywowaniem do podjęcia zatrudnienia czy przywrócenia stabilizacji życiowej. W 2011 roku pracą socjalną objętych zostało 214 rodzin (560 osób w rodzinie), w tym wyłącznie pracą socjalną 59 rodzin (127osób w rodzinie). W środowiskach praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie pomocy w wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, informowaniu o różnych uprawnieniach ustalenie niepełnosprawności, itp. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. W 2011roku pracownicy socjalni zawarli 16 kontraktów socjalnych, w tym 8 kontraktów które dotyczyły skierowania do projektu POKL. Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów. Domy pomocy społecznej Do końca ubiegłego roku umieszczone były w domu pomocy społecznej 3 osoby. Poniesiono wydatki w wys ,03 zł. Pełen koszt pobytu za pobyt w DPS Górze Kalwarii wynosi 2.883,00 zł miesięcznie od jednej osoby, natomiast gmina ponosi odpłatność w wys ,81 złotych miesięcznie od 3-ch osób (wydatki ponoszone przez ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańca). Ponadto 2 mieszkańców oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 6

8 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Środki w wysokości 7.797,60 zł zostały wydatkowane z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłek stały (22 osoby, 200 świadczeń). Zasiłek stały otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w ustawie. W wyżej wymienionej kwocie udział własny gminy stanowi 20% tj ,52 zł oraz 80% tj ,08 zł dotacja z budżetu wojewody. Zasiłki i pomoc w naturze A) Zadania własne Na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie ,88 zł, w tym z dotacji ,34 zł. Pomocą objęto środowiska w następujących formach: zasiłek stały - 24 rodziny na kwotę ,82 zł w tym - dotacja ,26 zł - własne ,56 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 7.797,60 zł - 22 osoby: - dotacja 6.238,08 zł - własne 1.559,52zł zasiłek okresowy 56 rodzin na kwotę ,00 zł, w tym - dotacja ,00 zł - własne ,00 zł z powodu: a) bezrobocia 50 rodzin na kwotę ,00 zł b) długotrwałej choroby 5 rodzin na kwotę 4.050,00 zł c) niepełnosprawność 1 rodzina na kwotę 1.000,00 zł posiłek dla dzieci 116 dzieci na kwotę ,50 zł - dotacja ,00 zł - własne ,50 zł zasiłek celowy 100 rodzin na kwotę ,96 zł.: w tym ,96 zł wkład własny na projekt systemowy PO KL. Pomocą objęto w formie zasiłku stałego 22 osoby na kwotę ,82 zł, w tym: a) 24 osoby samotnie gospodarujących (205 świadczeń) na kwotę ,82zł B) Zadania zlecone Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub wiosennych przymrozków wydano ogółem 65 decyzji, w tym: - 49 przyznających na kwotę ,72zł - 16 decyzji odmownych. 7

9 Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości ,50. W ramach programu pomocą objęto 116 osób, w tym do lat 7 19 osób; uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 97 osób. Pomoc została udzielona w następujących formach: posiłek 116 osób. Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca: dotacja celowa z budżetu państwa ,00 zł oraz środki własne ,50 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w roku 2011 wypłacono kwotę ,85 zł. Świadczenia rodzinne pobierało w 2011 roku 440 rodzin, wydano 572 decyzji administracyjnych w tym zakresie. Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawiają tabele Tabela 9. Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w. 2)

10 4. Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w. 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka RAZEM (w.3 + w.6 + w.7) Ponadto za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w przypadkach przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Tabela 10. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne RAZEM (w.1 + w.2) Tabela 11. Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Liczba Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych przez organ właściwy, w tym: decyzje przyznające decyzje odmowne 1.3. decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w tym 2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego zmieniających decyzję organu właściwego uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 9

11 W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.) w roku 2011 wypłacono 525 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,15 zł. Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawione zostały w tabelach Tabela 12. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,15 Razem ,15 W 2011 roku Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał świadczenia nienależnie pobrane w kwocie zł. Tabela 13. Ilość wydanych decyzji administracyjnych Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Ogółem liczba decyzji administracyjnych w sprawach 65 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydanych przez organ właściwy, w tym: 1.1 Decyzje przyznające Decyzje odmowne Decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 1 alimentacyjnych 1.4 Decyzje w sprawie ustalenia dłużnikom należności do zwrotu 2. Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez 0 Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w tym: 2.1 Pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego Zmieniających decyzję organu właściwego Uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących 0 sprawę do ponownego rozpatrzenia Tabela 20. Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego Miesiące Wyszczególnie nie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

12 W 2011 roku Ośrodek prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Na dzień r. na terenie Gminy Prażmów zamieszkiwało 10 dłużników alimentacyjnych posiadających zadłużenie wobec budżetu gminy i budżetu państwa z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy i budżetu państwa na dzień r. posiadało: * z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 37 dłużników alimentacyjnych, w tym dla 27 dłużników organem właściwym była inna gmina. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu Gminy wg stanu na dzień r. stanowiło kwotę: * z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od r ,69 W wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych w 2011r.odzyskano kwotę ,45zł (z odzyskanej kwoty: ,28 przekazano na dochody budżetu państwa; ,41 zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela i na dochody własne gminy dłużnika 2.419,40zł. Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych w 2011r. przez dłużników alimentacyjnych, z tego : -przekazane przez gminę na dochody własne ,01zł -przekazane przez inne gminy 2.756,76zł Razem ,77zł 4.5. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. został zatwierdzony uchwałą Nr II /8/10 z dnia 21 grudnia 2010r. Budżet programu w 2011r., który wynosił ,14zł. stanowiły środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rodzaj wydatków poniesionych w ramach programu przedstawia zestawienie: zakup materiałów i wyposażenia świetlic do realizacji programów profilaktyki ,94zł zakup materiałów do remontu świetlic ,97zł zakup oleju opałowego do OPS Wągrodno 2406 litrów ,50zł realizacja programów profilaktycznych, w tym przedstawienia, spektakle 2618,00zł szkolenia członków Komisji 1000,00zł opłaty za leczenie (zaszycia) 500,00zł monitoring świetlicy Gabryelin 836,40zł wywóz nieczystości 498,47 kolonia, obozy harcerskie, sportowe, wyjazdy na basen 42511,00zł remont świetlicy Jaroszowa Wola (wymiana okien) 4050,07zł zakup artykułów żywnościowych (dożywianie dzieci w świetlicach) 10354,30 zakup paczek świątecznych 4800,00zł koszty energii: Gabryelin, Jeziórko, Jaroszowa Wola 11430,00zł 11

13 II 5. INNE DZIAŁANIA OŚRODKA Program pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych mieszkańców UE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej we współpracy z Wolontariatem Dobre Serce w Grójcu. Dysponentem żywności jest Bank Żywności w Radomiu. Pomocą objętych zostało 147 rodzin, w których przebywało 610 osób. Rodziny otrzymały następującą pomoc: makaron świderki makaron krajanka mąka kasza jęczmienna ser żółty ser topiony płatki kukurydziane musli mleko mleko w proszku dania gotowe krupnik kawa zbożowa jogurty herbatniki masło nutella jajka niespodzianki Żywność wydawana jest w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Miesięcznie żywność wydawana jest w ilości 3800 kg 4400 kg. Organizacja kolonii i innych imprez dla dzieci i młodzieży 1. Kolonia letnia Dzieci i młodzież z terenu gminy Prażmów uczestniczyły w kolonii w miejscowości Zakopane- Poronin w terminie r r.. Na kolonii przebywało 79 dzieci. Program kolonii obejmował: wycieczka na Słowację z wejściem do Jaskini Bielańskiej posiady z góralem wycieczka do Morskiego Oka wycieczka na Wiktorówki Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr wycieczka piesza na Gubałówkę wycieczka na Jaszczurówki Aquapark Zakopane kompleks skoczni narciarskich zabytki budownictwa regionalnego okolic Zakopanego Krupówki Muzeum tatrzańskie Gliczarów Górny wizyta w szałasie pasterskim (Bacówka pokaz wyrobu oscypków) ognisko, zabawa, dyskoteki, inne zajęcia realizacja programu profilaktyki. Stowarzyszenie Ustanów przekazało kwotę 3000,00zł na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz zorganizowało zbiórkę odzieży używanej dla uczestników kolonii. 12

14 2. Basen - wyjazdy na krytą pływalnię w Grójcu Od 21 października 2011r. do 16 grudnia 2011r. w każdy piątek tygodnia 55 dzieci korzystało z godzinnego pobytu na wynajętej całej pływalni WODNIK w Grójcu. Dla dzieci zorganizowano 8 wyjazdów. Transport zapewniła firma PKS Polonus. Koszt transportu obejmował cenę paliwa. 3. Obóz harcerski W związku z realizacją programu profilaktycznego na obozie harcerskim w Kaplinie dofinansowano pobyt grupy harcerzy z gminy Prażmów 4. Szkolenie dla nauczycieli W dniu 5 października 2011r. w Gimnazjum w Prażmowie zostało przeprowadzone szkolenie pt. Bezczelne i cyniczne zachowanie ucznia w szkole. Zachowanie a jego demoralizacja w świetle obowiązującego prawa. W szkoleniu uczestniczyło 45 nauczycieli. 5. Zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki Dnia 20 października 2011r. firma Centrum Profilaktyki i Edukacji z Krakowa przeprowadziła zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pt. Szanuj zdrowie ratuj życie w Szkole Podstawowej w Uwielinach. W zajęciach uczestniczyło 79 dzieci. 6. Warsztaty profilaktyczne Centrum Działań Profilaktycznych w Krakowie przeprowadziło warsztaty profilaktyczne pt. Złość da ci w kość dla klas IV V w Szkole Podstawowej w Prażmowie. 7. Przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki W dniu 4 kwietnia 2011r. teatr KURTYNA z Krakowa wystawiła przedstawienie profilaktyczne pt. Droga bez powrotu dla klas V VI w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Uwielinach oraz w Gimnazjum w Prażmowie. Natomiast w Szkole Podstawowej w Prażmowie odbyło się przedstawienie profilaktyczne LUSTRO dla klas IV V. 8. Dzień sportu W dniu 1 października 2011r. zorganizowano imprezę pod patronatem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi pt: Pożegnanie lata nasze dzieci naszą siłą. W imprezie uczestniczyło ok. 110 dzieci i młodzieży z gminy Prażmów. Główne atrakcje imprezy: Mecz piłki nożnej chłopców Mecz piłki siatkowej dziewcząt Tenis stołowy, przeciąganie liny, skoki w workach, zawody: hula-hop, skakanie na skakance. Dla wszystkich uczestników przygotowany był poczęstunek. Sponsorami imprezy byli: GS Gołków, Piekarnia Wiedeńska, Piekarnia Michalczyk w Prażmowie, sołectwo Gabryelin. 9. Wieczerza Wigilijna Dnia 21 grudnia 2011r. odbyła się Wieczerza Wigilijna na świetlicy w Jaroszowej Woli dla dzieci gminy Prażmów. Każda świetlica wystawiła przygotowane Jasełka. Dzieci i młodzież otrzymały 120 paczek świątecznych od Mikołaja. Wszyscy wspólnie skorzystali z przygotowanych posiłków na Wieczerzę Wigilijną. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Komisji Alkoholowej. 10. Kadra świetlic W okresie realizacji programu profilaktyki w czterech świetlicach zatrudnionych było 16 opiekunów do dzieci oraz cztery osoby w ramach prac społecznie użytecznych. 13

15 11. Finansowanie zadań Wszystkie zadania wymienione w punktach od 1 do 10 finansowane były ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 6. REALIZOWANE PROJEKTY III Edycja Projekt systemowy Poprawa warunków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 3. Tytuł projektu: Poprawa warunków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 4. Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji projektu w 2011r. wyniósł ,53zł, w tym: - wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskie i budżetu państwa ,57 zł, - wartość udziału własnego ,96 zł. 5. Beneficjent: Gmina Prażmów (Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Prażmów) 6. Okres realizacji projektu: r r. 7. Partnerzy projektu: - Samodzielnie GOPS Prażmów. 8. Opis projektu: Cel główny: Aktywizacja społeczna rodzin wychowujących i opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Cele szczegółowe: Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie aktywności zawodowej. Zdobycie umiejętności umożliwiających poruszanie się po rynku pracy. Poprawa stanu psychofizycznego. Zwiększenie kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej. Zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, nawiązanie nowych znajomości. Grupa odbiorców: W projekcie wzięły udział 8 osób w tym 7 kobiet 1 mężczyzna. Formy wsparcia: Trening kompetencji i umiejętności społecznych (4 h grupa) Poradnictwo psychologiczne indywidualne (4 h osoba) Poradnictwo psychologiczne grupowe (8 h) Doradztwo zawodowe indywidualne (4 h osoba ) Doradztwo zawodowe grupowe (8 h) Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej-1osoba (80 h) Kurs podstawy obsługi komputera- 3 osoby (40 h) Pierwsza pomoc przedmedyczna - 8 osób (8 h) ABC przedsiębiorczości 2 osoby (40 h) Wózki widłowe 1osoba (10 dni) Masaż klasyczny z elementami rehabilitacji (80 h) Warsztaty integracyjno-edukacyjne 5 dni 14

16 Efekty: 1) Rezultaty twarde: - 8 osób zakończyło udział w projekcie, - 8 osób objęto kontraktami socjalnymi, - 8 osób zakończyło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej, - 1 zatrudniono jednego dodatkowego pracownika socjalnego w celu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej, wypłacono 8 zasiłków celowych. 2) Rezultaty miękkie: - 8 uczestników projektu zwiększyło swoje zdolności/umiejętności w obszarach: zdolności motywacyjne, kluczowe umiejętności, umiejętności praktyczne, osobiste predyspozycje. 9. WSPÓŁPRACA Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wśród najważniejszych podmiotów z którymi prowadzona jest regularna współpraca należą w szczególności: szkoły, policja, sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich), gminna komisja rozwiązywania problemów społecznych, rady sołeckie, placówki opieki zdrowotnej, powiatowy urząd pracy, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe, zakład ubezpieczeń społecznych, KRUS, ZUS, PCPR, MCPS Warszawa MJWPU Warszawa W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował także z środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym gminy, na stronie internetowej Ośrodka ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania z różnych form pomocy, artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych przedsięwzięć. 10. WNIOSKI Rok 2012 będzie dla Ośrodka kontynuacją prowadzonych działań oraz podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. W szczególności poprzez: 1) prowadzenie aktywnej integracji adresowanej do klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej; 2) prowadzenie działań w ramach projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach ; 3) tworzenie i wdrażanie programów osłonowych służących realizacji zadań pomocy społecznej adresowanych do konkretnych grup podopiecznych; 4) podejmowanie działań na rzecz zmiany postaw klientów, zwiększaniu ich aktywności i współuczestniczenia w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych; 15

17 16

1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY PRAŻMÓW. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:

1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY PRAŻMÓW. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: 1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY PRAŻMÓW Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Dział Pomocy Społecznej 2009r. Gminny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie za 2011 rok Informacje ogólne Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ZA ROK 2014 MARZEC 2015 1.Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 1.1 Podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z ustaw (szczególnie): o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2014 GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z następujących ustaw: o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu 1. Ramy prawne: Zadania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1)

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) UMP st. warszawa 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 22 443-05-01 Tel. Fax 443-05-51 Gmina M. st. Warszawa KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2) Wojewoda/Gmina ) m.st. Warszawa SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN ) za IV kwartał r. A. Wydatki na

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 1)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 1) UG Malanów Malanów, Turecka 16 Tel. 63 289 20 27 Fax 63 289 20 27 Gmina SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 0-81 458 62 01 Fax 0-81 458 62 09 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok

Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok Wersja archiwalna Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok Informacja z realizacji zadań GOPS Ustka za okres 01.01-31.12.2008 rok INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax

M. st. Warszawa Warszawa Pl. Bankowy 3/ Tel. Fax UMP st. Warszawa 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 22 443-05-01 Tel. Fax 443-05-51 Gmina M. st. Warszawa KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2) Wojewoda/Gmina ) Powiat m.st. Warszawa (kwartał) A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń... 4. 4.. 4. 5. trzy e 2 4 5 6 7 8 9 24 544 47

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina -

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina - MOPS Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel. 85 7303230 Fax 85 7302006 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Puławy ul.leśna 17 Tel Fax Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24-100 Puławy ul.leśna 17 Tel. 0-81 458 62 01 Fax 0-81 458 62 09 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1)

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 86-300 Grudziądz ul. Hallera 1 Tel. 56 46 269 90 Fax 56 46 286 90 Gmina - Miasto Grudziądz KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Za 2006 rok ANALIZA DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Za 2006 rok Struktura organizacyjna MGOPS: 1. Dyrektor 2. Zastępca dyrektora 3. Pracownicy socjalni 5 osób 4. Specjaliści ds. świadczeń

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel. 324553557 Fax. Gmina -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel. 324553557 Fax. Gmina - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 Tel. 324553557 Fax Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel. 32 456-72-31 Fax 32 456-73-63 Gmina SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Zbąszynek, 25 lutego 2010 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Spis Treści I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 2 II. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Radlin ul. Solskiego Tel , Fax. Gmina -

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Radlin ul. Solskiego Tel , Fax. Gmina - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 44-310 Radlin ul. Solskiego Tel. 4567231, 4567363 Fax Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E D Z I A Ł A L N O Ś C I ZA 2014 ROK

S P R A W O Z D A N I E D Z I A Ł A L N O Ś C I ZA 2014 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Prażmów 05-505 Prażmów ul. Czołchańskiego 17 Tel./Fax. (22) 727-05-26 S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I ZA 2014 ROK 1. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel Fax Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie Radlin, Solskiego 15 Tel. 32 456-72-31 Fax 32 456-73-63 Gmina KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Informacja z prac GOPS za rok 2007

Informacja z prac GOPS za rok 2007 Informacja z prac GOPS za rok 2007 Wersja archiwalna Informacja z prac GOPS za rok 2007 INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 Do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU 2011 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU 2011 ROK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich realizował w roku 2011 zadania: Zlecone Własne, w tym: - finansowane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012. Sierpień 2013 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zakliczynie za rok 2012 Sierpień 2013 r. 1 I.WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa i samorządu terytorialnego. Jest udzielana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE ZA 2013 ROK I. ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce określa Statut

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna jest instytucją polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe

Dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013 1. Imię i nazwisko ucznia, klasa 2. Data urodzenia ucznia 3. Miejsce zamieszkania ucznia 4. Dane wnioskodawcy: Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo